رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقض

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام ژانویه 2020:… افول وشکست امریکا حتمی ست و با مشاطه گری رجوی ها وعضدالو ها نمیتوانند از سرنوشت محتوم جلو گیری کنند. همانطورکه دار و دسته انگلیس در زمان قاجاریه نتوانستند جلو نابودی انگلیس را بگیرند. حال هرچقدرمیخواهند برسر و روی ترامپ ونتانیاهو وسلمان وبن زائد بشکه بشکه سرخاب وسفیداب بمالند. روی آنها سیاه تر از این حرفهاست که با مشاطه گرانی مثل رجوی وعضدانلو و مشاطه گری آنها ملتها آنها را نشناسند و در جریان تشیع سپهبد سلیمانی درسراسر جهان و تظاهرات برای خروج امریکا درعراق اثبات شد که توده ها آگاه تر از این حرفها هستند که فریب مشاطه گران وچهره های سرخاب و سفیدآب و روشور مالی شده را تشخیص ندهند و نشناسند. رجوی مشاطه گر تروریستها در دستگاهی متناقض .