رجوی و مریم عضدانلو آلترناتیو 300 گرمی

رجوی و مریم عضدانلو آلترناتیو 300 گرمی

علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و هشتم ژانویه 2019:… رجوی و عضدانلو آلترناتیو 300 گرمی هستند. اگرنبودند که با نیم کیلو مواد منفجره تار و پود آلترناتیو از هم نمیدرید و از صحنه روزگارحذف نمیشد. همیشه بزرگ کوچک را میخورد و از بین میبرد چرا معنی را خوب میفهمد ولی چاره ای ندارد . درطی سالیان رجوی و عضدانلو با همین دروغها و بازی های مشمئز کننده ود جالیت و شیادی کارشون …

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Saddam_Hussain_War_Crimes_1MEK’s Maryam Rajavi blackmails Albania to become the new ‘Saddam regime’ for them.

لینک به منبع

رجوی و مریم عضدانلو آلترناتیو 300 گرمی

د رقسمت اول تظاهرات پاریس نوشتم که بهزاد نظیری نفربخش روابط خارجی مجاهدین دربرنامه کال کنفرانس گفت حاکمیت دینی با بمب دست ساز نیم کیلویی میخواست صدها نفررابکشد وصورت مسئله الترناتیورا پاک کند

داستان ازاین قراراست که یک نفربه اسم سعدونی راگرفته اند که دولت بلژیک گفته این شخص یک بمب دست سازنیم کیلویی رادرجیب کتش گذاشته ومیخواسته درکنفرانس عضدانلو درپاریس منفجرکند (جداشده ها عکس سعدونی را با مهدی ابریشمچی منتشر کردند چون او را خوب میشناسند که اشپز رجوی بود)ودراشپزخانه مرکزی مجاهدین در سرژی تشریف داشته. واقعیت داستان چیست وریز ان چگونه است بنده خبرندارم فقط خبرها راخونده واینجا نوشتم حالا بهزاد نظیری درکال کنفرانس مدعی ست که اگربمب را موفق میشدند منفجرکنند صدها نفرکشته میشد فکرکنم با بمب اتم هیروشیما وبمبهای دیزی کاترده وپانزده هزارکیلویی امریکا اشتباه گرفته است بمب نیم کیلویی یعنی نارنجک چون دست سازهم هست کارایی نارنجک راهم ندارد ازتوضیحات که بگذریم نفررجوی به هواداران خودش درکال کنفرانس تماما دروغ میگوید و مهمترمدعی شده که اگربمب منفجرمیشد رژیم به هدفش میرسید( هدف چی بود پاک کردن صورت مسئله الترناتیو) بزبان ساده میخواهد بگوید رژیم میخواسته با بمب دست سازنیم کیلویی درداخل جیب سعدونی مجاهدین را هم سیاسی وهم نظامی ازبین ببرد که الحمدلله وشکرخدا دست غیب موساد وسیا یعنی نتانیاهو وترامپ ازاستین دولت بلژیک بیرون امد والترناتیو را حفظ کرد حال سوال این است که این همه دروغ میگوید نمی فهمد که چکارمیکند ومعنی حرفش چیست ؟؟ اگربمب نیم کیلویی قدرت انرا دارد که صورت مسئله الترناتیو را پاک کند پس بنده حق دارم بگویم پس رجوی وعضدانلو الترناتیو 300 گرمی هستند اگرنبودند که با نیم کیلو مواد منفجره تاروپود الترناتیو ازهم نمیدرید وازصحنه روزگارحذف نمیشد همیشه بزرگ کوچک را میخورد وازبین میبرد چرا معنی راخوب میفهمد ولی چاره ای ندارد درطی سالیان رجوی وعضدانلو با همین دروغها وبازی های مشمئز کننده ودجالیت وشیادی کارشون را پیش برده اند اگرروزی دردرون این تشکل دروغ ونیرنگ ودجالیت و شارلاتانی نباشد همان روز ازهم می پاشد اینها راهمین طوری نمیگویم تجربه 40ساله زندگی از دورو نزدیک با انها بودم و زندگی کردم .بهم میگوید باورکنید فدا وصداقت که رجوی مدعی ان است و معتقد است بالای سردرب مجاهدین نوشته شده سرتا پا دروغ است مزخرفات و جفنگیات است ما که ندیدیم اگرکسی دیده بیاید وبما نشان بدهد بله الترناتیو 300 گرمی باید ازاین حرفها بزند حالا با این اوصاف که حرف خودشون را معنی و بازکردم چطوری و با چه ملاک و معیاری الترناتیو است ما که نفهمیدیم عمامه احمد خاتمی بیشترازنیم کیلو وزن دارد یعنی  و زنشون به اندازه عمامه یک اخوند هم نیست خودشون میگویند حرف ما نیست ما فقط حرف را برش داده وباز ونشان دادیم رجوی وعضدانلو دوتایی 300 گرم هستند تنهایی میشوند هرکدام 150 گرم حالا این الترناتیو با این وزن سنگین جلوجلودویده و برای رسیدن بقدرت پاشنه پای پمپئو رامی بوسد تا بلکه ازبوی داغ کردن خرچیزی هم بمشام انها بخوردولی ایا بومیخورد ؟؟؟؟ بنده فکرنمیکنم  

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تظاهرات-هشت-فوریه-عضدانلو،-مجاهدین-خل/

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو، مجاهدین خلق مریم رجوی، در فرانسه (قسمت اول و پایانی)ا

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۹:… گفته هدف از بمب گذاری پاک کردن صورت مسئله آلترناتیو بوده. ما نفهمیدیم آلترناتیوی که ۵۰سال درحال مبارزه است و با اسراییل و امریکا و اروپا دراین پنجاه سال در گیر بوده و کانونهای شورشی او در ۱۲۰۰ شهر ایران فعالیت میکنند و لرزه سرنگونی در دل رژیم انداخته اند با یک بمب نیم کیلویی قرار بوده صورت مسئله اش پاک شود ؟؟

تظاهرات مجاهدین خلق مریم رجوی در فرانسه بوی کباب و داغ کردن هر آیا باز بوی کباب می آید؟ نگاهی به فراخوان جدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی)ا

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو در فرانسه (قسمت اول)
لینک به منبع

سخنرانی بهزاد نظیری یکی ازنفرات بخش روابط خارجی مریم عضدانلو که بوسیله کال کنفرانس انجام شده بود را درفیس بوک گذاشته بودند خواندم قبل ازهرچیزبگذارید بحث رجوی با همین بهزاد نظیری درنشست رابگویم این اقا بهزاد سال ۶۰ بعد شروع فازنظامی دستگیر میشود ازوضعیت زندان اوخبرندارم انهایی که بااوبوده اند بگویند ولی دراوج بحبوحه اعدام وکشتار که هرشب دراوین انجام میشد که امار۱۰۰ تا ۳۰۰ نفردرروزرا شاهدین گفته اند وبرای درخواست یک لیوان اب نفرتیرباران می شد حاکمیت دینی دران شرایط به اقا مرخصی داده بود که برود وبخرج خودش بیماری را مداوا کند ؟ !که طبق گفته خودش باباش ازقبل همه چیزرا اماده کرده بود ؟! اقا ازکشورخارج شده است مثل همین دزدها هستند که قوه قضائیه حاکمیت دینی نمی دونه چطوری خارج میشوند خروج اوهم فعلا معلوم نیست شاید هم رابطه اش با پاسداران وشکنجه گران وادمکشان ولایت مثل رابطه رجوی با ساواک بوده ؟؟الله واعلم حال ببینیم چی گفته وقتی حرفها وتحلیلهایش را که بقول خودش مختصر اشاره کرده را میخوندم واقعا خنده ام گرفته بود که چی بخورد ملت میدهد گفته تعادل منطقه تغیرکرده .دلیل معاون دولت افغانستان برعلیه رژیم موضع گرفته واینکه پناهندگان افغان درحال بازگشت از ایران به افعانستان هستند درنتیجه نشانه فروپاشی اقتصادی است . بعدهم اشاره به فعالیت کانونهای شورشی کرده وگفته ما باید با قیام پیوند بخوریم رجوی همیشه میگفت من عامل قیام هستم حال چیشده که رجوی میخواهد با قیام پیوند بخورد مبارک است انشالله ازترس وحشت رژیم ازسرنگونی تا اینکه دوران سیاست مماشات تمام شده وجالب اینجاست که اقا همه را مثل خودش احمق فرض کرده طبق خبری که دستگاههای اطلاعاتی دادند سعدونی هوادارواشپز همین رجوی که میگویند با حاکمیت دینی کارمیکرده وقصد بمبگذاری درتجمع مجاهدین راداشته یک بمب دست سازنیم کیلویی درجیب کتش بوده است ؟این اقا بهزاد دراین کال کنفرانس میگوید اگرموفق میشد صدها نفرکشته میشدند واقعا دجالیت وشیادی وبی پرنسیبی را ازرجوی وعضدانلو به ارث برده است طرف یک کامیون انفجاری که ۱۰۰۰کیلوبمب جاسازی شده  را درمیان مردم منفجرمیکند ده نفرمیمیرد ولی بمب نیم کیلویی انهم دست سازوقتی به رجوی عضدانلو میرسد قراربوده صدها نفر کشته شوند دیگه افا بهزاد خجالت بکش ماروکه نمیتوانی فریب بدهی جالب این است که گفته (هدف ازبمب گذاری پاک کردن صورت مسئله الترناتیو بوده ) ما نفهمیدیم الترناتیوی که ۵۰سال درحال مبارزه است و با اسراییل وامریکا واروپا دراین پنجاه سال درگیربوده وتمام دنیا بخاطرپولهای اخوندها اورا محاصره کرده بودند وازهمه موفق وسربلند بیرون امده وکانونهای شورشی اودر۱۲۰۰شهرایران فعالیت میکنند ولرزه سرنگونی دردل رژیم انداخته اند که رژیم شب وروزمثل بید میلرزد ولی بابمب نیم کیلویی قراربوده صورت مسئله اش پاک شود ؟؟واقعا جای سوال وتعجب داردبعد هم دلش غش وریسه رفته که وزارت خارجه یک پست گذاشته تامردم بااوتماس بگیرند وهزارنفرکامنت گذاشتند ودرپایان هم درخواست تظاهرات ازهواداران خود کرده است احتمالا میخواهد پناهندگان را درپاریس بعنوان ایرانی جا بزند درمقاله بعدی درباره اهداف ان چند نکته رایاداوری میکنم.

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو در پاریس ( قسمت اخر )

در قسمت اول حرفهای عضدانلو که ازگلوی بهزاد نظیری خارج شد را نوشتم دراین قسمت میخواهیم به اهداف تظاهرات بپردازیم برای فهم ان باید ببینیم در چه شرایطی و بخاطر چی قرا است تظاهرات برگزارکنند احتمالا همه خبر دارند که وزیرخارجه امریکا دریک سخنرانی تماما ضد ایرانی و جنگ طلبانه در مصر بحث کنفرانس ورشو رامطرح کرد و هم همان روز درمقاله ای نوشتم که این کنفرانس اعلام جنگ وازهمین امروز افتضاح و شکست خورده است لازم به یاد اوریست که نیم ساعت پیش وزیرخارجه امریکا عقب نشینی و دراطلاعیه جدید خودهم محورهای بحث راعوض کرده وهم اسم ایران راخط زده است بعد صحبتهای پمپئوعضدانلوبالای منبرامریکا رفته وتظاهرات رامطرح کرد چند هدف را دنبال میکند

یک : هدف بیرونی:

 میخواهد با گرداوری پناهنده ها ازاردوگاههای پناهندگی وقالب کردن انها بعنوان ایرانی بگوید من که درپاریس اینقدر هوادار دارم ببینید  درایران دیگه واویلا ، لیلی ست بخصوص اینکه درتظاهرات سال گذشته وامسال هیچ کس درایران صدای او نشد ودرانزوای مطلق قرارگرفت ومجبورشده نیروهاشو مثل الگوی اشرف درالبانی برده درکوه ودره وغارهای البانی صورتها راپوشانده وچند عکس بعنوان کانونهای شورشی بخورد ملت بدهد

 چندماه پیش سخنگوی وزیرخارجه امریکا رسما درتلویزیون گفت مجاهدین درایران هوادارندارند ومطلوب ماهم نیستند میخواهد این ذهنیت را ازبین ببرد درنتیجه سریعا خود رابا پمپئو هماهنگ نشان داد

 ازانجا که رجوی همیشه خواهان حمله امریکا به ایران بوده وهست چون حرفهای جنگ طلبانه زد وقبلا هم دوازده ماده رامطرح کرده بود بوی خرکردن داغ بمشامش رسید وفکر کرد که داستان زمان عراق است همین الان جهان پشت امریکا ایستاده و حمله میکند وحاکمیت دینی راسرنگون وقدرت رابه خیانتکارانی مثل فرشگرد ورضا پهلوی وتجزیه طلبان بی بته مزدور و نوکر و استخون خور بیگانه داده و سررجوی کلاه میرود خواست پیش دستی کند ولی نمیداند که تماما بضررخودش تمام میشود وبااین ادا وادوارها وخیانت بملت کلاهی برایش دوخته نمیشود

دو: داخلی :

قبل ازهرچیزروزکابوس نزدیک است روزپایان تعهد نامه های نیروها میخواهد نیروهای وارفته را سرپا کند

میخواهد به نیروها وهواداران وارفته ترازنیروهای تشکیلاتی شرایط سرنگونی بخوردانها داده وبگوید ائتلاف جهانی مثل عراق وهمین فردا ما درقدرت هستیم

میخواهد دوباره به این بهانه ووسیله ازنیروها تعهد مجدد دویایکساله بگیرد وبافریب انها رامجددا دراسارت فکری وجسمی نگه داشته وبگوید دیدید ازرفتن خبری نشد ونیروها تماما عاشق من وتشکیلات وایدئولوژی رجوی هستند

به دلایل فوق که اصلی ها رابیان کردم شتابزده دست بکار راه اندازی تظاهرات درفرانسه شد ولی باید بگویم این کارها هیچ دردی ازرجوی وعضدانلودرمان نمیکند درد درد سرطانی ست که تمام تاروپود تشکیلات وتفکرات را درنوردیده انهم عملهای خیانت بارش درطی سالیان که درحق ملت ایران بخصوص نیروهای تشکیلاتی خودش انجام داده ومهمتر ازنظرایدئولوژیک دربن بست است وانقلاب مریم فقط تف سربالا برای زوجین شده که به صورت خودشون برگشت خورده است    

(پایان)

*** 

کنفراس ضد ایرانی صهیونیستها در ورشو لهستان و نوکری مریم رجوی و مجاهدین خلق برای ارباب مریم رجوی و قتل خاشقجی، لابی های اجاره ای و توهم ریاست جمهوری

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) ابزاری ناکارآمد در دستگاه تبلیغاتی آمریکاPeople’s Mujahedin (MEK), Questionable Allies Of Washington In Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-از-مخالفت-با-بنیادگرایی-تا-چنگ-زدن/

از مخالفت رجوی (مجاهدین خلق مریم رجوی ) با بنیادگرایی تا چنگ زدن به ستاره داوود (اسرائیل)ا

علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۹:… باید از مسعود رجوی و مریم عضدانلو سوال کرد پس چی شد مخالفت با بنیادگرایی ؟ آیا بنیادگرایی اسلامی بد ولی بنیادگرایی صهیونیزم که الان درنتانیاهو و ترامپ خلاصه میشود خوب است؟ واقعیت این است که رجوی دستش آلوده به خونهای ملت عراق و سوریه و یمن و جاهای دیگر است. مخالف بنیادگرایی نیست، بلکه برای …  

مسعود رجوی مریم رجوی مجاهدین خلق اسرائیل صهیونیسمجنجال حمایت مالی مجاهدین خلق از راستگرایان اسپانیا (پولشویی توسط اعضا)ا

لینک به منبع

از مخالفت رجوی (مجاهدین خلق مریم رجوی ) با بنیادگرایی تا چنگ زدن به ستاره داوود (اسرائیل)ا

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

 رجوی همیشه میگفت مخالف بنیادگرایی هستم وبنیادگرایی درخاورمیانه تماما وابسته به رژیم خمینی واوپدرخوانده تروریسم است قبول دارم که با امدن خمینی اسلامیست درجهان رشد ودارای قدرت سیاسی درخاورمیانه شده وبه همه اسلامیست ها انگیزه داد ولی اینکه انها وابسته به حاکمیت دینی بوده وخط اورا پیش میبرند راهرگزقبول نداشته وندارم ازهیچ نظرقابل قبول نیست وقتی اوضاع عراق وسوریه بهم ریخت که قبلا مفصل توضیح داده ام رجوی سواربران شده وبا تبلیغات که کاررژیم است شروع به دفاع ازانان وبرای هرکدام اسمی گذاشت یعنی ارتش ازاد درسوریه وعشایرانقلابی درعراق مخالفت خودرا همان موقع به اطلاع فرماندهان وشورای رهبری رساندم که انواع مارکها واتهامات درروبروپشت سرم نثاربنده کرده وخط ایزوله وجزامی کردنم را پیش برد بعد هم رجوی درنشست گفت اگرلازم باشد میرویم سوریه وانجا با خمینی میجنگیم که گفتم من نمیایم هرکس میخواهد برود چون انها ازنظربنده هم بنیادگرا وهم تروریسم هستند وهم جنگ برای ازادی نیست جنگ نیابتی بین خمینی ودشمنانش است درهرصورت مریم عضدانلو شعارالشعب یرید اسقاط نظام را با افتخاردرهمه جا سرداد وبا انها رابطه برقرارودرکنفرانسها پرچم بدست انها داده وازتروریسم حمایت میکرد و فرماندهان انها را به تلویزیون برده ومصاحبه ترتیب میداد تاا ینکه انها شروع به شکست خوردن کردند رجوی هم کم کم بساطش راجمع کرد امروزخبری خوندم که نصرحریری دوست بسیارصمیمصی عضدانلو با التماس گفته راه حل سوریه سیاسی ست چرا دولت راه حل سیاسی را نمیرود( یعنی اینکه ما غلط کردیم وچیز زیادی خوردیم تروریسم شدیم اسد قربونت برم خواهشا ماراهم بازی بده )که چشم روشنی عضدانلو هم هست شاید هم انها دراین دگردیسی شریک باشند با این توضیحات مختصر برویم سر اصل مطلب ببینیم داستان چیست

بارها درجریان عراق ویمن وسوریه وسیاستهای منطقه ای رجوی وعضدانلو رامتهم کردم که انها خط امریکا واسراییل وعربستان وامارات را پیش میبرند ودرزمین انها بازی میکنند ایا این حرفها ازروی دشمنی وضدیت بوده یا واقعیست علاوه براینکه  الان که اسد پیروزشده تمام جهان تروریسم را دست پرورده کشورهای یاد شده میکنند خود مقامات امریکا وهیلاری کلینتون گفت ما داعش را بوجود اوردیم ازاینها که بگذریم رییس ارتش اسراییل ایزونکوت سه روزپیش درمصاحبه گفت ما به مخالفین بخوانید تروریسم درطی سالیان هم غذا دادیم هم دارو ومعالجه انها دراسراییل هم پول وهم سلاح ومهمات این که دیگرحرف هفت سال پیش بنده دراشرف نیست تا رجوی مارکها واتهامات درخورخودرا بما بچسباندا یا با این حرفها نباید ازرجوی وعضدانلو سوال کرد پس چی شد مخالفت بابنیادگرایی ؟ ایا بنیادگرایی اسلامی بد ولی بنیادگرایی صهیونیزم که الان درنتانیاهو وترامپ خلاصه میشود خوب است ؟ اگربابنیادگرایی مخالف بودی چرا ازتروریسم حمایت وچشمانت راروی همه چیزبستی ؟ مگرنمیگفتی که اینها همه وابسته به خمینی هستند پس چراتوازوابستگان خمینی دراین سالیان دفاع وازحرف خود عقب نشستی کردی ؟ (لازم به یاداوریست که وقتی میگویم صهیونیزم که بارها توضیح داده ام منظورم دین یهود وپیروانش نیست منظوربنیادگرایی یهودیت است که بنام صهیونیزم یاد میکنم )واقعیت اینه که رجوی دستش الوده بخونهای ملت عراق وسوریه ویمن وجاهای دیگراست مخالف بنیادگرایی نیست بلکه برای دفاع ازتروریسم و بنیادگرایی و بدست اوردن قدرت چاره رادراین دیده که بعد صدام به ستاره داوود چنگ بزند

(پایان)

*** 

سایت آفتابکاران سایت ایران افشاگر مامورین مجاهدین خلق فرقه رجوی مزدوری وطن فروشیاستراتژی وطن فروشی هم کار رجوی و مجاهدین خلق را چاره نمی کند

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-و-مریم-رجوی-بالای-منبر-ترام/

رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۹:… ۲۲بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم ۴۰ سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند. می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته آنها را به بهانه ورشو هم انگیزه بدهد و هم از ریزش جلوگیری کند بخاطر این دو مشکل درونی اینقدر تبلیغات راه انداخته و عاشق ورشو شده. باید گفت ورشو منبراست و رجوی …

رجوی وعضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نماز جمعه میخوانندباند رجوی سخنگوی غیر رسمی این جنگ طلب است

لینک به منبع

رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند

وزیرخارجه امریکا اوایل، دوازده ماده را ارئه کرد وگفتم هدف جنگ ویاتسلیم حاکمیت دینی ست ودوهفته پیش درمصر صحبت ازتغیرکرد وکنفرانس ورشو را پیش کشید و در یک مقاله نوشتم که کنفرانس ورشو افتضاح و محکوم به شکست است حالا رجوی سر از پا نمی شناسد و بطرز دیوانه واری تبلیغات ان را درشبکه های اجتماعی شروع کرده. میخواهیم ببینیم اولا چرا کنفرانس شکست خورده است . وتبلیغات رجوی برای چیست .

یک کنفرانس ورشو: همانطورکه میدانید ائتلاف امریکایی وشرکا درسوریه وعراق شکست سختی خوردند وهرکاری کردند که به بهانه شیمیایی به سوریه حمله کنند نتیجه ای حاصلشون نشد وترامپ اعلام کرد ازسوریه خارج میشود دوسال پیش نوشتم اگرسوریه پیروز شود امریکا مجبور است از خاورمیانه عقب نشینی کرده که درنهایت به تجزیه امریکا راه میبرد حتی اگرسالیان طول بکشد ودو ماه پیش درمقاله دیگری نوشتم که خروج امریکا ازسوریه یعنی عقب نشینی ازخاورمیانه و پایان جهان تک قطبی واغاز جهان چند قطبی ست . امریکا میخواهد ازسوریه بیرون بکشد برای جلوگیری ازعواقب ان و قدرت نمایی کاذب به کنفرانس ورشو چنگ زده تا اولا عواقب عقب نشینی را به حداقل برساند .دوما باعلم کردن ورشو و دشمنی با ملت ایران میخواهد با اجماع چند کشورجنگی راه انداخته و قدرت نمایی کند  باید گفت ان ممه رولولو برد .سوما میخواهد برروی شکستها درعراق . سوریه . لیبی . یمن . وافغانستان سرپوش بگذارد که موفق نخواهد شد اب رفته را بجوی بازگرداند

دوم رجوی ،عضدانلو : دوهدف را دنبال میکنند اولا میخواهد ازاین نمد کلاهی برای خود بدوزد اگربا این کارها تابحال توانسته کلاهی برای سرخود دست وپا کند دراین قضیه هم خواهد توانست دوما استفاده داخلی است که مهمترودرالویت است یعنی درحال نزدیک شدن به پایان تعهدات نیروهاست وبا پایان گرفتن زمان تعهد که ۲۲بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم ۴۰ سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند . می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته انها را به بهانه ورشوهم انگیزه بدهد وهم ازریزش جلوگیری کند بخاطراین دومشگل درونی اینقدرتبلیغات راه انداخته وعاشق ورشو شده باید گفت ورشو منبراست ورجوی درمسجد ترامپ نتانیاهو وشرکا نمازجمعه میخواند ودربالای منبرانها خطبه جمعه ایراد میکند ایا موفق خواهد شد دراین همه پستی وحقارت ومزدوری ونوکری کلاهی برای خودبدوزد منکه فکرنمیکنم ومعتقدم برعلیه خودش خواهد شد

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/سالروز-آزادی-بریده-مزدور-ساواک-مسعود-ر/

سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی- بیانیه ای که ساواک برای مسعود رجوی نوشت

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژانویه ۲۰۱۹:… دوازده ماده که رجوی مدعی بود، این بیانیه را هم ساواک نوشته و بدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که آن زمان در زندان و داعیه مبارزه با شاه را داشتند …. یکبارهم خودش از کباب خوردنش با سربازجوی اوین می گفت. منوچهری یا کسی دیگر دقیق یادم نیست اسمش را هم گذاشته بود … 

سی دی سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجویخاطرات بهمن بازرگانی: مسعود رجوی گریه کرد چون به مرکزیت راهش ندادند

لینک به منبع

سی دی سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی

رجوی وعضدانلو طوری وانمود میکردند که کاظم رجوی او را از اعدام نجات داده حالا معلوم میشود بریده مزدوری باعث جان بدربردنش شده بگذارید یک شنیده را درسال ۵۴ برایتون بگویم که اولین باراست ازدهان بنده بعد۴۳ سال خارج میشود رابگویم دوستان بنده که زمان شاه باسازمان رابطه تشکیلاتی داشتند وفعالیت میکردند وسال ۵۹ کلا همه ازسازمان جداشده وگفتند رجوی بی راهه میرود گفتند که کاظم رجوی نماینده ساواک درخارج این رابنده نمیگویم نوشته های بازجویی وهمکاری رجوی که امضای خودش زیر برگه های نوشته هایش است میگوید پرویز ثابتی مامور ساواک که فرمانده تعغیب ومراقبت مجاهدین بوده میگوید

رجوی وقتی دستگیرشد طبق استناد به حرفها وشهادت برگه های بازجویی وثابتی رجوی تماما باساواک همکاری ورهبران خودش یعنی بنیانگذاران سازمان را لو داد وثابتی گفت من درخواست کردم اورا بیاورند وخونه را نشان بدهد که ما زیرنظر داشتیم او را صبح اورده وخونه را نشان داد بعد هم گفت نهایت همکاری را درزندان داشت درحدی که دوازده ماده که رجوی مدعی بود ابتکارخودم بوده و با قراردادن اسلام درچپ مارکسیست مجاهدین را ده سال بیمه کردم این بیانیه راهم ساواک نوشته وبدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که انزمان درزندان وداعیه مبارزه باشاه را داشتند چرا چون اخوندها را دشمن معرفی می کردند . مارکسیست ها راهم عقب تر از خودمی دانستند . که هر دو این نظریه باعث شد بجای اینکه به شاه پرداخته شود زندانیها بجان هم افتادند وتضادهای خاص خود را درزندانها بوجود اورد بنده انزمان زندان نبودم تا ازنزدیک شاهد باشم حرفها را امروز حلاجی میکنم رجوی همیشه میگفت اخوندها را ایزوله کردیم ودهان مارکسی ست ها را بستیم وپشت سرما حرکت میکردند اگرحرف ثابتی را ملاک بگیریم ساواک کاملا با دوازده ماده به اهداف خودرسیده وانشقاق ودرگیری داخلی بین مخالفین راه انداخته است پس می بینیم که رجوی چطوری بریده و برای ساواک مزدوری میکرده است ویکبارهم خودش ازکباب خوردنش با سربازجوی اوین که اسمش یادم رفته گفت منوچهری یا کسی دیگر دقیق یادم نیست اسمش راهم گذاشته بود توطعه برای شکستن اعتصاب غذا وگفت من نمیخواستم بفهمد دراعتصاب هستم خوردم حالا کسی که چند ماه بقول خودش دراعتصاب بوده چطوری دراتاق سربازجو چلوکباب یکدفعه میخورد معلوم نیست ادم اعتصابی نمیتواند غذای سنگین و یکدفعه بخورد اول باید چندروزی سوپ بخورد وگرنه طوردیگری میشود ولی رجوی میخورد وهیچ اتفاقی هم نمی افتد انهم چلوکباب با ریحان وگوجه که غذای کاملا خشک است وروز سی دی هم ساواک او را به پشت بام بعنوان رهبر مخالفین میفرستد حرفهای خودمسعود است این نمونه ها را کنارهم بگذارید ایا اتفاقی ست خیر درحقیقت ساواک و شاید هم سازمان جاسوسی امریکا که انموقع بالا دست ساواک و کنترل کننده کارهای اوبود رجوی را نگه داشته پرورش داده و بعنوان رهبرمخالفین بیرون فرستاد تا به ماموریتهای محوله بعد شاه ادامه بدهد وکارهایی را بکند که در جریان هستید ایا ما نباید با این سابقه مشعشع به نزدیکی او با امپریالیسم وتکرارحرفهای انها وفشاربملت باخواسته تحریم وبمباران نگاه شک امیز داشته باشیم راستی چرا بسمت امریکا واسراییل وعربستان وامارات میل کرده است؟؟ یکدفعه ومنافع متقابل دوملت درکار است یا مزدوری ونوکری را اشکارکرده است؟؟

*** 

مسعود رجوی دادگاه شاه همکاریهای رجوی با ساواک و تنفر حنیف نژاد از او از زبان یک مقام سابق ساواک

مدارک خیانت مسعود رجوی به سازمان مجاهدین خلق بدون شرح!‌ آیا مسعود رجوی پاسخی برای این اسناد دارد؟

مدارک خیانت مسعود رجوی به سازمان مجاهدین خلق بتول سلطانی: ۳۰ فروردین ۱۳۵۱، یادآور چهل و چهارمین سال خیانت مسعود رجوی به بنیاگذاران سازمان 

همچنین:

 • علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۹:… باید از مسعود رجوی و مریم عضدانلو سوال کرد پس چی شد مخالفت با بنیادگرایی ؟ آیا بنیادگرایی اسلامی بد ولی بنیادگرایی صهیونیزم که الان درنتانیاهو و ترامپ خلاصه میشود خوب است؟ واقعیت این است که رجوی دستش آلوده به خونهای ملت عراق و سوریه و یمن و جاهای دی

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۹:… ۲۲بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم ۴۰ سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند. می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته آنها را به بهانه ورشو هم انگیزه بدهد و هم از ریزش جلوگیری کند بخاطر این دو مشکل درونی اینقدر تبلیغات راه انداخته و عاشق

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژانویه ۲۰۱۹:… دوازده ماده که رجوی مدعی بود، این بیانیه را هم ساواک نوشته و بدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که آن زمان در زندان و داعیه مبارزه با شاه را داشتند …. یکبارهم خودش از کباب خوردنش با سربازجوی اوین می گفت. منوچهری

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم ژانویه ۲۰۱۹:… سر و کله جداشده ها پیدا شد. رجوی که میدانست این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست از روز اول شروع به سمپاشی برعلیه ما کرد و خیلی از ما هم بخاطر مسایل قانونی و شخصی دو سه سالی چیزی نگفتیم و در سکوت بودی

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژانویه ۲۰۱۹:…  چون ما مخالف سیاست وابستگی و پیش برد خط آدمخواران برعلیه ملت و وطن خود بودیم. زیرا برای همین و نجات وطن به رجوی پیوسته بودیم و نمیتوانستیم طور دیگری باشیم و سر خود را در توبره و آخور آدمخواران غربی و حکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و 

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۹:… تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله، ملت را دوباره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار و دسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه ۲۰۱۹:… آقای پرویز خزائی! اگرما یکبار ندامت کردیم تو دو بارانجام دادی. یکی وقتی سفیر حاکمیت دینی بودی وی کی هم الان که سفیر رجوی هستی …. واقعیت این است که آقا قبلا زیر پرچم و عبای انقلاب اسلامی با سس ولایت فقیه و ولایت الله سینه و…. الان زیر علم و ردا

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم ژانویه ۲۰۱۹:… سوال از رجوی این است. آیا تو هم اینقدر آزادی به زنان درون تشکیلاتت داده ای؟! حتی یک تار موی آنها از بیرون دیده شود؟؟؟ یا چون نوامیس تو هستند باید یک تار مو هم دیده نشود و با پوشیدن دامنهای بلند و گشاد که بیشتر به گونی برنج شباهت داشت! اجازه ندهندکه ذره 

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم ژانویه ۲۰۱۹:… در عالم سیاست مرز بندی لچک رسید به اینکه از امریکا خواهان حمله و بمباران ایران شد و برای آدمخوارانی مثل خانم رایس و بوش  و دیک چینی و رامسفلد دست بدعا بردارند و درمسجد فاطمه الزهرا ( مسجد ضرار ) که نام مسجد رجوی در اشرف بود نماز حاجت و ش

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، ششم ژانویه ۲۰۱۹:… رجوی در قرارگاه شان طبل یاحسین میکوبید بر سر و سینه میزد. گل بر سر و صورت و کله و ریش و پشم نداشته میمالید …. مریم رجوی فرماندهانش را برداشته و در آلبانی به کلیسا برده تا در آنجا نماز عشا ربانی بجا آورده و در پایان هم نان و شراب میل فرموده اند. حالا سوال اینه 

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم ژانویه ۲۰۱۹:… رجوی هدفش همین است تا اینکه مثل کشتن مخالفین مرثیه خوانی شهید راه بیاندازد او هدفش تبلیغات سیاسی وبهره برداری سیاسی از گرسنگی و مرگ ملت است بخاطر این دنبال تحریم است بله او ملت را میکشد بعد هم بالای جنازه آنها نماز میت میخواند این اعمال چ

  Read More….


 • علی شیرزاد، نسیم آزادی، سی و یکم دسامبر ۲۰۱۸:… هدف مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران، با راه اندازی انجمنهای خیریه برای مردم آلبانی اولین کارش پولشویی است کما اینکه انجمن خیریه درانگلیس که دستش روشد پولشویی میکرد. ضمنا افکارعمومی مردم آلبانی وجهان را فریب میدهد بخصوص اینکه روزنامه ها وتلویزیونها

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۸:… مریم رجوی! تو که میگفتی تحریم غذایی نیست این خبر چیه؟؟ توکه حرفهای وزیر خزانه داری و آن یکی آدمخوار مک گورک و پمپیو را نشخوار میکردی و هواداران کثیفتر از خود و ضد ایرانی را وادار میکردی حرفهای آنها و تو را نشخوارکنند چه جوابی داری؟ بازهم میگویی تحریم غذایی 

  Read More….


 • ادوارد ترمادو، علی شیرزاد، علی جهانی، بیست و ششم دسامبر ۲۰۱۸:… مریم رجوی و مسعود رجوی سر ما کلاه گذاشتند. باز هم مسیح در مورد اینان چنین می گوید: از پیامبران دروغین برحذر باشید، آنان در لباس گوسفندان نزد شما میایند اما در باطن گرگان درنده هستند، آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت درخت نیکو م

  Read More….