رجوی و کرونای هوشمند

رجوی و کرونای هوشمند

رجوی و کرونای هوشمندعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم مارس 2020:… رجوی وعضدانلو هرروز بین هزارتا هزارودویست نفر را انهم جوانان تحصیل کرده ومتخصصین تاپ درایران توسط کرونا درسایتها میکشند البته متاسفانه کمبود اطلاعات دارند وگرنه کشته ها 250 برابر است و روزانه هم ده هزارنفرمبتلا میشوند ازطرف دیگرهمین ویروس هوشمند درالبانی تا بحال 50نفرپیروپاتال را الوده کرده که دو نفرازانها فوت کرده اند این دونفر چه کسانی هستند یکی 120 ساله بوده که قبلا ایدز وسرطان داشته وکرونا هم تاثیرگذاشته وفوت کرده است ودومی 95 ساله که او هم زخم معده وسل وبرونشیت داشته وسال قبل هم نصف جگرسفیدش را با جراحی بخاطرغفونت سل بیرون اورده بوده اند و38 نفرهم مداواوبه خانه سالمندان بازگشته اند وبقیه هم زیرنظرپزشکان متخصص وکارازموده درحال بهبودی هستند ودولت البانی هم تمام البانی را با پیشرفته ترین تکنولوژی ضد عفونی وکرونا زدایی کرده است. رجوی و کرونای هوشمند

رجوی و کرونای هوشمندجشن کرونای مریم رجوی – تنوره های اژدهای مرده

رجوی و کرونای هوشمند

1- ساخت کرونای هوشمند در آزمایشگاه رهبرعقیدتی

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

رجوی وعضدانلو دردکان شیادی ودجالیت کرونایی ساخته اند که هوشمند است وچند ویژگی دارد

یک : اولا هوشمند است
دو: فقط برای سرنگونی واخوند ساخته شده
سه : درهیچ جای جهان رشد نمی کند الا ایران والبانی
چهار: دارای مرز سرخ است وفقط دنبال اخوند وایادی ان است وهیچ کاری با سایرجهان ندارد
پنج : کشته ها و واگیری ان حساب شده است درایران روزانه هزاران نفرمیکشد ولی درالبانی یک نفر که انهم برای خالی نبودن عریضه است

مریم رجوی و کرونا . وعده سرنگونی از صدام تا بولتون. از ارتش آزایبخش تا ویروس کرونا

داستان چیست رجوی وعضدانلو هرروز بین هزارتا هزارودویست نفر را انهم جوانان تحصیل کرده ومتخصصین تاپ درایران توسط کرونا درسایتها میکشند البته متاسفانه کمبود اطلاعات دارند وگرنه کشته ها 250 برابر است وروزانه هم ده هزارنفرمبتلا میشوند ازطرف دیگرهمین ویروس هوشمند درالبانی تا بحال 50نفرپیروپاتال را الوده کرده که دو نفرازانها فوت کرده اند این دونفر چه کسانی هستند یکی 120 ساله بوده که قبلا ایدز وسرطان داشته وکرونا هم تاثیرگذاشته وفوت کرده است ودومی 95 ساله که او هم زخم معده وسل وبرونشیت داشته وسال قبل هم نصف جگرسفیدش را با جراحی بخاطرغفونت سل بیرون اورده بوده اند و38 نفرهم مداواوبه خانه سالمندان بازگشته اند وبقیه هم زیرنظرپزشکان متخصص وکارازموده درحال بهبودی هستند ودولت البانی هم تمام البانی را با پیشرفته ترین تکنولوژی ضد عفونی وکرونا زدایی کرده است ولی درایران سپاه پاسداران به بهانه کرونا حکومت نظامی اعلام کرده ودست به سرکوب زده وانهایی هم که کرونا نگرفته اند ازترس شورش وانقلاب دستگیر وروانه زندان کرده است بهمین دلیل باید جامعه جهانی فشاربیاورد وامکانات بهداشتی ودرمانی را ازسپاه بگیرد اینها حرفهای رجوی درسایتهایش است حال ببینیم داستان چیست وچرا اینگونه امارمیدهد انهم فقط ایران والبانی وهیچ درباره امریکا واسراییل وعربستان وامارات و….نمیدهد وخفه خون ولالمونی گرفته است در رابطه با البانی دوهدف دارد یکی القا کند که کشورفقیری مثل البانی جلو کرونا را گرفته ولی ایران با انهمه ثروت اخوندها توان مقابله ندارند وملت را میکشند ودوم میگوید البانی هیچ خبری نیست وکرونا به اشرف سه نیامده ونیروهای من کرونا نگرفته وکشته نشده اند تا یقه اش را خانواده ها نگیرند وازمجامع بین المللی خواهان ورود ونجات انها نشوند اینکه زندانیان را علم میکند بخاطرجلو گیری ازاین موضوع است واما چرا میخواهد امکانات ازدست سپاه خارج شود دریک کلام چون سپاه جلو کرونا ایستاده میخواهد با خلع سلاح ملت بیشترکشته شوند چون میداند که اگرسپاه را کناربگذارند نصف ایران کشته خواهد شد وازطرف دیگربا ضعیف کردن سپاه درافکارعمومی وبین المللی دست امریکا برای هرکاری باز است واگرسپاه بتواند کرونا را مهارکند با مسایل پیش امده مردم خیلی بیشترپشت سپاه خواهند ایستاد که داستان دیگری رقم خورده وعواقب وحشتناکی برای او وادمخواران امریکایی خواهد داشت جاسوسان بدون مرز گوشنرحرام لقمه دوست جون جونی عضدانلو را هم همین سپاه ازکشوربیرون واجازه نداد حملات بیولوژیکی وشیمیایی مثل سوریه درایران راه بی اندازند سوال اگرامکانات را ازسپاه بگیرند به کی بدهند به دولت روحانی وفائزه خانم  دوست زندانی یاران رجوی تا چکارکنند با بی لیاقتی ومخالفت با قرتطینه ملت را کشتارکنند ورجوی وعضدانلو سواربران روی جنازه های ملت ایران رقص میمونی برای ترامپ ونتانیاهو پادشاه مفلوک عربستان بکنند که شاید به سرنگونی برسند هیچ هدف دیگری ندارندبه همین دلیل ویروس ساخته انها اینقدرهوشمند است تا درکثافت کاری وحرام لقمگی سیاسی وبی شرافتی وعملهای ضد انسانی ونسل کشی ایرانیان اقا وخانم به قدرت برسند ورجوی هم نقش رهبرعقیدتی را بعهده گرفته واداب نجاست وطهارت وکفن ودفن را که بخاطرمشغله ها نتوانسته تکمیل کند ، تکمیل ورساله نجاست شناسی را روانه بازارکند ای شرم برشمایان باد که آبرورا خورده وحیا را  …….اید

لینک به منبع

2- آقای رجوی خانه اتش گرفته را چکارباید کرد

آقای رجوی درسال 65 وقتی میخواست ازفرانسه به عراق برود ویدئویی پرکرده بود بنام تودیع با هموطنان که بنده انرا درهمان سالها  دیدم وخیلی ازحرفها یادم نیست که اسم ان سفررا گذاشته بود پروازتاریخ سازدران به مخالفین خودش یعنی گروه ها واحزاب وشخصیتهایی که یا اورا قبول نداشتند یا سیاستهایش رادرست نمیدانستند یا ازقیافه اش خوششون نمی امد یا ازروابطش با بقیه که فقط حرف خودش بود وحاضرنبود وهنوز هم نیست با بقیه دوریک میز نشسته وبا تفاهم اختلافات را کنارگذاشته وبا هماهنگی وهمکاری مسیرش را پیش ببرد وفقط وفقط حرفش این بود که من برترورهبرهستم وشماها هم باید تن به داده وهژمونی مرا بپذیرید که انها هم تن به این نمیدادند یعنی اینکه دعوای همه باهم روی مقوله رهبری وهژمونی بود ونه منافع ملت همان خواسته ای که نگذاشت درسالهای پیشین دست بدست هم داده کشوررا بعد شاه بسازند وبه سمت ویرانی ونابودی وجنگهای حیدری نعمتی پیش بردند که ازخمینی ودارودسته اش گرفته تا رجوی وسایراحزاب وسازمانها وگروه ها ودارودسته شون که بنده هم درحد وسطح انموقع خودم مقصرهستم وبارها هم تقصیرخود را پذیرفته ام گرچه درانزمان به اندازه یک ارزن هم نه جایگاه داشتم ونه ارزش دردرون مجاهدین یک هوادارساده بودم ولی نمیتوانم نقش خود را حتی درحد یک شعارمنتفی وخود را تبرئه کنم به همان اندازه مقصرم تا چه رسد به رهبران احزاب ودرگیری بخاطر رهبری وهژمونی که مردم وکشورهیچ جایگاهی دراین دعوا نداشت درسایت مجاهد وسایرسایتهای وابسته حتی امسال دربهمن ماه مقالاتی منتشرکرد مبنی براینکه خمینی دزدبزرگ انقلاب وبخوانید رهبری مسعود رادزدیده است ایا چنین شخصی به رهبری دیگران گردن میگذارد وهم وغم ودردش ملت وکشورله شده تاریخ است.

ایران قوی باش . کرونا و همه حرامزادگانی که از رنج مردم شادی میکنند شکست خواهند خورد

دران ویدئو به مخالفین حمله میکند که خمینی دست به کشتارزده وبه انها میگوید وقتی خانه ای اتش میگیرد اول باید افراد ان خانه را نجات داد واتش را خاموش کرد یا اینکه باید یقه کسی که با جان ومالش درحال خاموش کردن اتش است گرفت و حمله وهجوم کرد بیایید اول اتش را خاموش وملت را نجات بدهیم بعدا نشسته واختلافات را حل میکنیم منظورش این است که من درحال خاموش کردن اتش ایران هستم که خمینی اتش زده وملت را کشتارمیکند وانتقاد که چرا شما نمی ایید زیردست من اتش را خاموش کنید وانواع حملات وحرفها را به مخالفین میزند ومیکند ، حال سوال از اقای رجوی وجانشینش خانم عضدانلو شما که لالایی بلد هستید چرا خوابتون نمی برد چرا الان که کشوردرگیرسیل وزلزله وکرونا است وتهدید حمله وبمباران وتجزیه وجنگهای داخلی ازهرطرف کشوررا محاصره کرده نمی ایی اتش را اول خاموش وملت را نجات بدهی وبعد دورمیز نشسته اختلافات را حل کنی سیب سرخ برای دست چلاق  خوب است علاوه براینکه اتش را خاموش نمی کنی بلکه خود اتش زن خانه شدی وازسایرین هم میخواهی که اتشهای دردست را بدرون خانه بی اندازند وجاهایی که هنوز اتش نگرفته را هم اتش بزنند این تناقض گفتاروعمل را چگونه میخواهید به ملت جواب بدهید ؟ اب که نمی اوری هیچ به دشمنان ایراد هم میگیری وانتقاد میکنی که چرا کم اتش زدید چرا وسعت وسرعت اتش کم است ، چرا خانه را برسر ملتی که درخونه اتش گرفته ، گرفتار ودرحال ضجه زدن هستند خراب نمیکنید وبرسروروی خود چنگ میاندازی وناله ومویه سردادی که بجنبید خونه را زودترخراب کنید ، راستی این همه دگردیسی ضد انقلابی وضد بشری وضد انسانی وضد ایران وایرانی برای چیست ؟ ازکجا به اینجا رسیدی ؟ چه عواملی باعث شد به این مرحله از پیسی وفلاکت ونکبتی برسی؟ اشکال کارکجا بود ؟ ایا ازاید ئولوژی سرچشمه میگیرد یا یک خطای سیاسی واستراتژیک که براساس نااگاهی وعدم فهم به این نقطه کشونده شدی ؟ ایا خلق الساعه بود یا زمینه های ان از قبل دراعتقادات وتفکروجود داشت ؟ وده ها سوال دیگرکه باید تشریح کنی دگردیسی چگونه صورت گرفت.

مرگ هموطنان دراثر کرونا و جشن و ذوق زدگی مریم رجوی

گرچه بنده معتقدم که سیاست وعمل از ایدئولوژی نشات میگیرد وبخودی خود بی معنی ست ، طبعا منظوروخواسته این نیست که بیایی وبگویی حاکمیت خوب است ولی انتظاراین بود وهست که حداقل ازدشمنان نخواهی که اتش خانه را زیادتروخانه را برسر گرفتاران دردرون اتش خراب کنند ایا خواسته زیادیست که دوماه دندان روی جگرخسته ات بگذاری نترس جگرت مثل جگرزلیخا سوراخ سوراخ نخواهد شد ولی چه باید کرد که تشنگی قدرت وبدست اوردن رهبری چنان تاروپودتون را مثل ویروس کرونا گرفته که هیچ علاجی برایش نیست چه باید کرد که بخاطر خود ومنیت وفردیت فروبرنده شرافت تون را سیل برده وخونه انسانیت را زلزله ویران ودرون ویرانه ها ادمخواران امپریالیسم وصهیونیسم وسعودیسم لانه کرده ، شرافت شمایان به این نقطه رسیده است وای برشما سنگ دلان سیه روی که وقتی با زلزله وسیل وکرونا همراه شدید شمایان را هم بنابودی کشانده وخواهد کشاند قوانین سرسخت ویک سویه وتعغیرناپذیرتکامل یادتون نرود

لینک به منبع

(پایان)

شورش کرونایی در آلبانی – کمپ مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

رجوی و کرونای هوشمند

***

جشن کرونای مریم رجوی - تنوره های اژدهای مردهمجاهدین خلق ویروس کرونا و مخفی کاری رهبران فرقه – نامه خانواده ها به سازمان بهداشت جهانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ماموریت-مجاهدین-سیاهنمایی-رسانه-ای/

ماموریت مجاهدین سیاهنمایی رسانه ای

ماموریت مجاهدین سیاهنمایی رسانه ایعماد آبشناس، اسپوتنیک، بیست و نهم مارس 2020:… اینکه تیم رسانه ای سازمان مجاهدین خلق که مورد حمایت مالی عربستان سعودی و حمایت لجستیک و فنی اسراییل و آمریکا است در آلبانی و تعدادی از کشورهای دیگر شدیدا فعال شده و روی این مساله تبلیغات فراوان راه انداخته، خود یک بهانه دیگری برای این حمله بیولوژیک است و جای تاسف دارد برخی که خود را ایرانی معرفی می کنند به جای اینکه ناراحت حال مردم ایران باشند به نوعی خوشحال کشته شده ایرانی ها توسط این ویروس می باشند. دقیقا همانگونه که مخالفان چین قبلا نیز رفتار می کردند. ماموریت مجاهدین سیاهنمایی رسانه ای 

ماموریت مجاهدین سیاهنمایی رسانه ایمریم رجوی و کرونا . وعده سرنگونی از صدام تا بولتون. از ارتش آزایبخش تا ویروس کرونا

ماموریت مجاهدین سیاهنمایی رسانه ای

سیاه نمایی رسانه های غربی علیه ایران و چین

در حالی که بسیاری باور دارند ایالات متحده منبع ویروس کرونا بوده و رییس جمهوری ماجراجوی آن دستور انتشار آن علیه دشمنان آمریکا را داده مشاهده می کنیم که رسانه های وابسته به آمریکا و متحدین آن سیاه نمایی رسانه ای در ابتدا بر علیه چین و سپس بر علیه ایران راه انداختند.
اسپوتنیک – همسویی رسانه های ایالات متحده و کشورهای متحد آن با این سیاه نمایی را نمی توان یک مساله ساده انگاشت و باید توجه داشت که قطعا هدف آمریکایی ها از پخش این ویروس این بوده که به دشمنان خود آسیب برساند و بدون جنگ رسانه ای امکان آسیب رساندن به دشمنان آمریکا وجود ندارد.

به این ترتیب می توان گفت این جنگ رسانه ای ثابت می کند جنگ بیولوژیک آمریکا، که جزو معدود کشورهای جهان است که معاهده منع تولید سلاح های بیولوژیک را امضا نکرده، واقعا رخ داده.

نکاتی همچون پنهانکاری تعداد مبتلایان و یا مثلا قبلا چین به عنوان منبع ویروس معرفی می شد و امروزه ایران به عنوان منبع ویروس معرفی می شود همه نشان می دهد که کاسه ای زیر نیم کاسه است و بحث انتشار این ویروس خلیل هم تصادفی نبوده.

اینکه تیم رسانه ای سازمان مجاهدین خلق که مورد حمایت مالی عربستان سعودی و حمایت لجستیک و فنی اسراییل و آمریکا است در آلبانی و تعدادی از کشورهای دیگر شدیدا فعال شده و روی این مساله تبلیغات فراوان راه انداخته، خود یک بهانه دیگری برای این حمله بیولوژیک است و جای تاسف دارد برخی که خود را ایرانی معرفی می کنند به جای اینکه ناراحت حال مردم ایران باشند به نوعی خوشحال کشته شده ایرانی ها توسط این ویروس می باشند.

دقیقا همانگونه که مخالفان چین قبلا نیز رفتار می کردند.

در بسیاری از موارد شایعات بدون هیچ زمینه خبری مطرح می گردد و علیرغم اینکه بعدا مشخص می شود که شایعه کذب است ولی پس از مشخص شدن کذب بودن آن هیچ بحثی در مورد نتیجه انتشار این شایعات مطرح نمی شود.

مرجع اصلی تشخیص رفتار و فعالیت کشورها در مساله مبارزه با کرونا و هر نوع مساله بهداشتی سازمان بهداشت جهانی می باشد که  رسما تلاش و شفاف سازی حکومت ایران و چین بابت آمار مبتلایان را تایید کرد، و اشاره کرد که علی رغم اینکه اولین فرد مبتلا به کرونا ویروس در چین پیدا شد، منبع ویروس هنوز مشخص نیست؛ این درحالی است که حتی بعضی رسانه های خارجی  اعتراف کردند که این ویروس قبل از به وجود آمدن در چین در جا های دیگر دنیا پخش شده است.

از سوی دیگر در تاریخ 21 فوریه دولت ژاپن در برنامه تلویزیونی آساهی، دولت امریکا را به صورت علنی زیر سوال برد. برنامه تلویزیونی آساهی معتقد است که اخیرا در ایالات متحده امریکا  تعداد زیادی ویروس کرونا با ویروس آنفولانزا قاطی شده و درحال شدت گرفتن و افزایش یافتن است بسیاری از امریکایی ها در ظاهر بر اثر آنفولانزا مرده اند ولی در حقیقت بر اثر کرونا ویروس درگذشته اند.

همچنین باید توجه داشت اشکال جدیدی از ویروس کرونا بی سر و صدا در جهان گسترش یافته و در بیشتر جاها فقط به عنوان آنفولانزای معمولی تشخیص داده شده است  و آن زمان که کرونا ویروس جدید در چین ظاهر شد؛ چین بدون تردید جلو رفت  و تمام تلاش خود را برای متوقف کردن و  از بین بردن ویروس به کار گرفت و به عبارتی برای تمام جهان زمان را  خرید تا بقیه فرصت آن را داشته باشند که در برابر مقابله با این ویروس آماده  شوند همچنین ایران هم به دلیل تحریم های آمریکا شدیدا با کمبود کیت های تشخیص ویروس مواجه بوده و هست و به همین دلیل بسیاری از موارد اصابت به ویروس ابتدا آنفلوانزا تشخیص داده شده و حتی پزشکان معالج هم مورد اصابت ویروس قرار گرفتند، و همین بس کافی است تا دست داشتن آمریکا و متحدین اش در این ماجرا و انتشار ویروس و حتی سرایت آن به دیگر کشورهای جهان را اثبات کند.

به هر صورت باید توجه داشت که هم کاری چین و ایران نمونه هم کاری بین مللی در مبارزه با کرونا است.

زمانی که چینی ها در حال مبارزه با ویروس بودند ایرانی ها بدون هیچ درنگی هر آنچه در توان داشتند عرضه کردند و در مقابل چینی ها هم زمانی که ایرانی ها با ویروس مبارزه می کردند نیز به ایران کمک کردند، کمک بین چین و ایران کاملا  انسان دوستانه و بدون هیچ پیش شرط سیاسی است نه مثل دولت آمریکا که همه کمک های خود را منوط به مسایل سیاسی می کند وبه هیچ وجه دیدگاه انسان دوستانه در ماجرا ندارد.

مشاهده می کنیم در ابتدای بحران کرونا ، ایران به چین 3 میلیون ماسک رایگان داد و در مقابل زمانیکه کرونا به ایران رسید چین هم به ایران ده ها هزار کیت آزمایش کرونا رایگان اهدا کرد  .

ولی ایالات متحده آمریکا  همه کمکشان فقط در حد حرف زدن است و به مرحله عمل نمی رسد، و باز کردن مسیر کمک رسانی انسان دوستانه را بر این  شرطی سیاسی قرار داد که  جاسوسان آمریکایی را  در زندان ایران آزاد کنند.

در پایان باید تاکید داشت آمریکا منبع ویروس و مانع اصل هم کاری بین مللی در مبارزه با کرونا است و هر انسانی که بابت این ویروس جانش را از دست می دهد و یا هر انسانی که از این ویروس زجر می کشد، همه این خون ها و زجر ها گردن آمریکا و سیاست مداران آن است.

ماموریت مجاهدین سیاهنمایی رسانه ای

*** 

همچنین: