رفع اتهام سعودی ها از بلندگوی فرقه رجوی (+سواد سناتور لیندزی+ بیعت مجدد رحمان کریمی)

رفع اتهام سعودی ها از بلندگوی فرقه رجوی (+سواد سناتور لیندزی+ بیعت مجدد رحمان کریمی)

انجمن نجات، دوازدهم اکتبر 2015:…  رجوی در آن سال با توجه به مسائل پیش آمده شهامت علنی کردن حج خود و کاروان همراهش را نداشت . البته درونی اشاراتی به حج و تشریفات رجوی شد اما در سالهای بعد یعنی حدودأ 10 سال بعد حج رجوی علنی شد و پیام این کار سازمان مجاهدین هم این بود که به ته خط رسیده بودند و می خواستند عقده گشایی نمایند و به نظام ایران بگویند ما بودیم که آن همه مسائل را ساختیم …

مریم رجوی مزدور صدام و امروز عربستان سعود و آل سعود و موسادThe MKO, Fan club of Saudi Arabia (Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult)

انجمن نجات، مرکز کرمانشاه، دوازده اکتبر 2015
لینک به منبع

رفع اتهام سعودی ها از بلندگوی فرقه رجوی، توهین بزرگ به ملت ایران

سازمان مجاهدین رجوی در یک توهین بزرگ به ملت ایران وهمه ی زائرین خانه خدا بویژه 24 کشوری که در فاجعه منا عزیزان احرام پوشیده شان را از دست داده اند به بلندگوی تبرعه سازی سعودی ها تبدیل شده و با عنوان کردن اینکه نظام ایران قصد اقداماتی داشته تا حج را به درگیری علیه عربستان تبدیل نماید و از اعزام 5 هزار پاسدار برای این کار دم می زند .

اولا این یک انتقام گیری ضد انسانی وخائنانه علیه ملت ایران است و رجوی بعد از 30 سال تلاش برای به بند کشیدن ملت ایران از راه تحریم و زجر و عذاب دادن ملت ایران به جایی نرسید و بور شده اینک دست به اقدام دیگری زده و می خواهد مجددأ جبهه دیگری را باز کند و از لابلای آن یک بستر جدیدی برای مزدوری این بار علنی برای سعودی ها بدست آورد .

رجوی رهبری این فرقه ضد بشربارها اعلام نموده که سازمانش از تضاد و شکاف بین قدرتها تغذیه می کند و سرپاست و بایستی هیچ موقعیتی را از دست ندهد ولو به هر قیمتی که باشد .

آنزمان از شکاف و تضاد جنگ بهره گرفت و با خزیدن به زیر چترصدام آنهمه کشتار و خیانت علیه ملت ایران انجام داد . بعد از ساقط شدن صدام و اینکه از امریکا هم نا امید شد اینک در خدمت سعودی ها سینه سپرمی کند و خط مقدم آنها عیله ملت ایران شده است .

در سال 66 (ه-ش) در مراسم حج همین رهبری فرقه یعنی رجوی با صدام به مکه و خانه خدا رفته و دقیقأ با یک هواپیما و کاروان رفته بودند و آن قائله را خلق کردند تا تضاد ایران و عربستان را تشدید نمایند و از آن طریق صدام اتحاد با عربستان را علیه ایران نیاز داشت .

در آن سرفصل عامل میدانی و نفاق افکنی همراهان رجوی بودند که در نقش حاجی ایرانی و نفوذ در کاروانهای ایرانی مسئله سازی کردند و موجب تحریک و درگیری پلیس عربستان با حاجی های ایرانی شدند و آن کشتار را صورت دادند .

دقیقأ در آن سال رجوی و صدام به مقصود خود رسیدند و بعد از حج 66 ملک فهد پادشاه عربستان به اتفاق اردن ومصر با صدام جبهه ای در مقابل ایران رسمأ تشکیل دادند و رجوی هم پاداشش را دریافت کرد .

رجوی در آن سال با توجه به مسائل پیش آمده شهامت علنی کردن حج خود و کاروان همراهش را نداشت . البته درونی اشاراتی به حج و تشریفات رجوی شد اما در سالهای بعد یعنی حدودأ 10 سال بعد حج رجوی علنی شد و پیام این کار سازمان مجاهدین هم این بود که به ته خط رسیده بودند و می خواستند عقده گشایی نمایند و به نظام ایران بگویند ما بودیم که آن همه مسائل را ساختیم .

مزدوری-خیانت –خباثت و هر مقوله ضد انسانی دیگری از بدیهیات فرقه مجاهدین بوده و هست و اساسأ حیات و ممات آنها روی همین مقولات می گذرد وبس . در سطح پایین رجوی حتی ازخانواده اعضای خود انتقام گیری می کند تا چه رسد که انتقام از ملتی که رجوی را با خاک انداز از مرزها بیرون انداخته است .

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دوازدهم اکتبر 2015
لینک به منبع

سواد سیاسی سناتور لیندزی گراهام، همسنگ سواد رجوی است!

برابر خبر منتشره توسط فرقه ی رجوی، سناتور لیندزی گراهام گفته است که ” رژیم ایران یک نازیسم مذهبی است “!

سیاستمداران گذشته ی دنیای طماع غرب، هرچه که بودند، سنجیده حرف زده و لااقل معانی واژه ها یی را که بکار میبردند، میفهمیدند!

اما بنظر میرسد که قحط الرجال عجیبی درمیان سناتور ها ودیگر سیاسیون آمریکا اتفاق افتاده ولمپن گرایی طوری باب شده که یک نمونه اش ، نحوه ی تعریف سناتور نامبرده ی آمریکا از سیستم حاکم برایران است که او آنرا ” نازیسم” وازنوع مذهبی اش دانسته است!

کسی که به تکوین مراحل مختلف تاریخی توجه داشته ویا لااقل الفبایی از این علم تاریخ- جامعه شناسی بداند، براین نکته واقف است که فاشیزم به آن حالت از سرمایه داری انحصای ( امپریالیزم) گفته میشود که درآن ، سرمایه ی مالی برسرمایه ی صنعتی غلبه داشته و قوانین خود را بر آن وسایر صورتبندی های اجتماعی- اقتصادی دیکته میکند.

فاشیزم آلمان که نازیسم نام گرفته، برای تقسیم مجدد جهان ، ابتدا با شعار های پوپولیستی وجذب عده ی قابل توجهی از مردم وابسته به اقشار متوسط جامعه ، دردهه ی 1930 جان گرفت و سریعا با تغییر پایگاه اولیه ی طبقاتی خود و با بیان منافع بورژوازی مالی آلمان، تبدیل به مهمترین آفت زندگی بشریت شده وجنگ دوم جهانی را با آن ویرانگری آغاز کرد ودرنهایت باوجود شکست قطعی اش، همفکران آنگلوساکسن اش ، نگذاشتند که کاملا بزانو درآید ودرعوض اجازه دادند که در کسوت مدافع منافع فاشیزم ” آنگلو ساکسونی ” – که اینک تاحد زیادی برجهان حکم میراند- به حیات دگر دیسه شده ی خود ادامه دهد!

سازمان سیا توسط افسران فاشیزم نازی آموزش دید وسپس خود به بازوی قدرتمند فاشیزم ” انگلو ساکسن ” تبدیل شد!

نیروهای مسلح دولت میلیتاریستی ژاپن شکست خورده درجنگ دوم جهانی، ابدا توسط فاشیزم جدید ( آمریکا) منحل نشد وبرعکس تقویت شده وبدستور آمریکا سرگرم قتل وجنایت درچین و… گردید!

سناتور مورد بحث آمریکائی بدون توجه به این مسائل وبافرض اینکه مردم دنیا ابدا درکی ازفاشیزم ندارند، ضمن توهین به شعور آنها، درصدد ازضربه خارج کردن وکم اهمییت دادن فاشیزم است!

جمهوری اسلامی هنوز که هنوز است به آن سطحی ازرشد نرسیده که سرمایه داری ناب نامیده شود ، نمیتواند فاشیست بصورت علمی آن باشد چه برسد باینکه به مرحله ی نهائی آن – امپریالیزم – ارتقا داده شده وبتوان لقب ” فاشیزم” را بدان داد!

بعبارت دیگر، این یک تعریف غیر علمی ودرعین حال عوامفریبانه از جمهوری اسلامی وکم اهمییت نشان دادن به فاشیزم حی وحاضی بنام فاشیزم انگلو ساکسن برهبری امپریالیزم آمریکاست!

باند رجوی که هم عوامفریب است وهم کم سواد ، باین عوامفریبی ها وتئوری پردازی های دوستان نئوکان خود ” فاشیزم انگلو ساکسن ” کمک میکند و بدین ترتیب است که ” عرض خود میبرد و زحمت ما میدارد”!

صابر

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دوازدهم اکتبر 2015
لینک به منبع

بیعت دوباره رحمان کریمی به رجوی ها، چه ضرورتی داشت؟!

بدون اینکه موردی درکار باشد، آقای رحمن کریمی که خود را پیر میداند، دست بقلم برده تا غلظت بیعت خودبه مسعود رجوی وبانو را بالا برد والبته دراین میان، خواسته بگوید که گروه های دیگر اپوزیسیون متلاشی شدند و سازمان مجاهدین خلق رجوی، بعلت رجعت به عهد برده داری که با نام انقلاب مریم به خورد اعضای نگون بخت داده شد، دچار انشعاب نشد!!

این گماشته ی رجوی ،همچنین گوشه ی چشمی هم باثبات این مسئله که گویا برای انجام عملی، تئوری لازم نیست وباید سرخود را به زیر انداخته وطوطی وار سخنان رهبر خودشیفته را تکرار کرده ودستورات او را بی کم وکاست اجرا کرد، داشته است تا بدینوسیله بی سوادی کشنده ی این فرقه را مستور ساخته وبه دیگران حمله ور شود که چرا میگویند بدون وجود تئوری وبرنامه، عمل درستی انجام پذیر نخواهد بود وشما پر بیراهه میروید!

نام نوشته ی آقای رحمان کریمی ” آبديده پولادين طلاي ناب و بازار مسگران ” بوده ودرقسمت هایی ازآن آمده است:

” … نگارنده که از راه دراز ناهمواري تا به امروز يعني ناهموارترين روز و روزگار ميهنم ، رسيده ام ، با صراحت و صداقت شيفتگي عاطفي و اعتقادي خود را به مجاهدين خلق ايران و هر مبارز راستين واقعي پوشيده نمي دارم … “.

خوب! لازم به تاکید دوباره نبود که شما درموقعی که دنیایی خارج از دنیای تنگ وتاریک رجوی سراغ ندارید، چیز دیگری را جز مجاهدین رجوی نمیتوانید دوست داشته باشید!

مبارز بودن ونبودن شخص وجریانی، درمقام مقایسه وشناخت جریان های مختلف ، چهره مینماید و تو آقای کریمی! وقتی امکان این مقایسه را نداشته ای، چگونه حکم بر ” مبارز راستین و واقعی بودن” باند رجوی میدهید؟!

او مینویسد:

” صريح بگويم شيفتگي اين پير به مجاهدين خلق ، دقيقا از پروسه انقلاب ايدئولوژيکي درونسازماني آنان بيش از پيش ؛ گُرگرفت . از آنجا بود که دريافتم مريم و مسعود چه توجه عميق و گسترده يي از چند و چون تاريخ ايران دارند ويکي از عمده ترين عوامل تلاشي و گسيختگي شيرازه تشکيلاتي آزاديخواهان چه بوده است ؟ . آيا بي آنکه به مرتبه ناب انساني برسانيم ، آوردن مبارزان براي مقابله با مستبدان کافي ست ؟ تجربه نشان داده است که نه ” .

اگر مسعود ومریم اطلاعی ازتاریخ ایران داشتند، لابد این اطلاع از مراحل پیش ازقرون وسطی و برده داری بوده و حتی زمانی که پیش بینی آن بلحاظ عقلی غیر ممکن بنظر میرسد، بوده است!

آخر ما دراین مراحل تاریخی هم اقداماتی از اشخاصی را نمیبینیم که ازرجوی درعصر سرریز شدن اطلاعات سرزده است!

ما به مواردی مانند ربودن نرم همسران دوستان ( بهمراه استعمال چاشنی های سخت افزاری) – شبیه آنچه که رجوی انجام داد – سراغ نداریم واگر این کار او حرکت به جلو؟! وایجاد انقلاب است – که بنظر شماها است – مرحله ی تاریخی این انقلاب را توضیح داده وبه سطح رشد نیروهای مولده که ازنظر ادعایتان دایر بر تسلط به منطق دیالکتیک ، باید تعریفی برای آن باشد ، اشاره کنید!!

اینجا دیگر مانند سایر فرم هایی که برای مسعود ومریم پر میشود وهمه مجبور به تبعیت ازآن، فرم مربوطه چنین پر میشود:

” مسعود و مريم را بايد در نجابت و اصالت و صداقت و فروتني و تواضع در برابر خلق مجاهدين ديد و شناخت . اين گوهران ، اين پاره طلاهاي ناب که در دوام و استحکام و نرم نا شدن در برابر ضربات پتک دشمن ؛ سبقت از آبديده ترين پولادها برده اند ، پرورده همان مکتب و همان انقلاب دروني اند . رييس جمهور سالار بانويي داريم که در عرصه پر تلاطم حوادث ، روي در روي مجموعه يي واقعا به تمام معنا نسناس خناس که حاميان چاق و چله يي هم آنان را به لطف و ملاحظه در برگرفته اند ؛ شجاعانه ايستاده است به پيکار و افشاگري و آگاهي بخشي به جهان . پس درود به مسعود و مريم دو قهرمان شاخص عصر ما و همه همراهان مقاومت ايران و نيز ديگر مبارزان راستين ايران ” .

اعمالی را که این زن وشوهر نشان داده اند به چیزهایی میتوان تشبیه کرد جز ” نجابت، صداقت ، تواضع، فروتنی و…”!

این طلاق های رسوا کدام نجابت و صداقت را نشان میدهند واینهمه فحاشی برعلیه منتقدین ، نشان از کدام فروتنی دارد؟!

کدام انتقاد ازخود توسط این زن وشوهر باعث شده که شما آنها را به فروتنی متهم کرده اید؟!

آیا فرارهای مخفیانه وبدون تصویب تشکیلاتی، نامش شجاعت وآبدیدگی است که این زوجین باحقارت تمام بنمایش گذاشتند؟!

ما این رئیس جمهور سالار بانو را به خودتان دادیم، تا به او وکارهای مشاطه گرانه اش افتخار کنید، ما بعنوان مبارزین مدنی نخواستیمش !

وحید

***

 همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21263

روزنامه سعودی دست به دامان مسئول جاسوسی «منافقین» شد

خبرگزاری فارس، هفتم اکتبر ۲۰۱۵:…  در جدیدترین نمونه چنین روندی، روزنامه عکاظ وابسته به خانواده پادشاهی عربستان، به سراغ «هادی روشن روانی» عضو سازمان مجاهدین خلق و مسئول جاسوسی این سازمان تروریستی در دوره جنگ تحمیلی رفته است تا با استفاده از وی، مخاطب بی اطلاع و قابل ترحم خود در عربستان را در خرمنی از اطلاعات غلط و توهین و افتراهای عجیب و غریب غوطه‌ور سازد. این عضو …

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسماول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

لینک به منبع

برای تخریب وجهه ایران پس از فاجعه «منا»

روزنامه سعودی دست به دامان مسئول جاسوسی «منافقین» شد

مزدور هادی روشن روان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، با وجود سکوت محافظه‌کارانه مسئولان سعودی در مورد پاسخگویی به فاجعه دردناک «منا» اما رسانه‌های سعودی سکوت نکرده‌اند؛ نه به این معنی که بخواهند جوابی به انتقادها و سؤالات مرتبط در مورد این فاجعه را بدهند؛ بلکه در یک اقدام هماهنگ، سعی دارند موضوعات غیر مرتبط دیگر را به میان کشیده و از طریق آنان به ایران حمله کنند.

به گونه‌ای که اگر از آن‌ها سؤال کنی دلیل بروز فاجعه «منا» در این سطح و گستردگی چیست در پاسخ خواهند گفت: ایران تمام منطقه را به‌ آشوب کشیده و در حال ظلم به مردم سوریه و یمن و عراق است!.

این گونه بحث کردن‌ها و حملات رسانه‌ای به روند همیشگی مطبوعات و روزنامه و سایت‌های خبری عربستان تبدیل شده است و عملا هر گونه پرسشی را با توهین و جوابی غیر مرتبط پاسخ می‌دهند.

در جدیدترین نمونه چنین روندی، روزنامه عکاظ وابسته به خانواده پادشاهی عربستان، به سراغ «هادی روشن روانی» عضو سازمان مجاهدین خلق و مسئول جاسوسی این سازمان تروریستی در دوره جنگ تحمیلی رفته است تا با استفاده از وی، مخاطب بی اطلاع و قابل ترحم خود در عربستان را در خرمنی از اطلاعات غلط و توهین و افتراهای عجیب و غریب غوطه‌ور سازد.

این عضو سازمان منافقین، در ابتدا دست به روی نیروهای مسلح ایران می‌گذارد و تصمیم می‌گیرد تا نیروی نظامی ایران را به سخره بگیرد.

«روشن روانی» به روزنامه سعودی می‌گوید که تمام مانورهایی که ایران انجام می‌دهد و سلاح‌هایی که به کار می‌برد متعلق به دوران شاهنشاهی است و اگر بخواهیم قدرت موشکی ایران را هم بگوییم، آن موشک‌ها هم برای روسیه و کره شمالی است.

روزنامه عکاظ از زبان مسئول جاسوسی منافقین ادامه می‌دهد: تمام رزمایش‌های ایران خالی از هرگونه ارزش نظامی است و بیشتر طبل تو خالی است.

«روشن روانی» در ادامه جنگ روانی همیشگی را پیش می‌کشد و به روزنامه سعودی از اختلاف ارتش و سپاه می‌گوید که سپاه پاسداران در حال تسلط بر ارتش است و یا اینکه نیروهای ارتش با حاکمیت زاویه دارند.

چنین عملیات‌های رسانه‌ای پای ثابت منافقین بوده است که به تدریج به لطف همین منافقین در حال ورود به رسانه‌های سعودی نیز است.

باید گفت اوضاع و احوال سعودی‌ها در حال حاضر به وضعیتی رسیده است که هر گروه اپوزیسیونی تمام سعی خود را می‌کند که اندکی در مظن اتهام با آل سعود قرار نگیرد.

با توجه به نارضایتی که مردم ایران از سعودی‌ها پیدا کرده‌اند، در این شرایط روانی جامعه، چنین حماقت‌هایی صرفا از سوی منافقین سر می‌زند و باید گفت، مجموع سازمان مجاهدین خلق، گونه‌ای در حال انقراض هستند که در این روزهای پایانی عمر خود، دست به دست سعودی‌ها داده‌اند.

گویی دست دادن با دشمنان ایران از رسوم همیشگی این گروه است؛ یک روز با صدام، این روزها هم با روزنامه‌های سعودی برای حمله به ایران.

(پایان)

***

تنها منبع متهم کردن ایران به بمب گذاری آرژانتین سازمان تروریستی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) بوده (ذاکری، روشن روان و دو مزدور دیگر)

مریم رجوی داعش اسرائیل غزهبازار سیاست مجاهدین خلق (فرقه رجوی) همچنان بوی تعفن میدهد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21130

فرقه ی رجوی پرچمدار آل سعود

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسممزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و ششم سپتامبر ۲۰۱۵:…  انتقاد به عملکرد ضعیف دولت سعودی در برگزاری مراسم حج در سطح رسانه های بین المللی واکنشی کاملاً عادی به نظر می رسد. این در حالی ست که در سایت های فرقه ی رجوی اخبار حوادث منا با سوگیری به نفع مقامات سعودی بازتاب داده می شود و جمهوری اسلامی که واکنش انتقادی به این حوادث داشته است متهم به دجال گری می شود …

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمگاف جدی تلویزیون العربیه در مصاحبه با مریم رجوی (+ مصاحبه کامل مزدور مریم رجوی با شبکه العربیه)

بهزاد نظیری مجاهدین خلق فرقه رجویمصاحبه بهزاد نظیری با العربیه سعودی، نماینده اسیران لیبرتی در ژنو؟!

alerabiehالعربیه از طریق سازمان مجاهدین چه هدفی را دنبال می کند؟

لینک به منبع

فرقه ی رجوی پرچمدار آل سعود

مراسم حج امسال بی گمان یکی از دردناک ترین و فاجعه بارترین حوادث در سطح بین المللی بود. سقوط جرثقیل غول پیکر در مسجد الحرام که منجر به مرگ چندین تن از زائران خانه خدا شد فاجعه ی کمی نبود که حادثه منا هزاران تن از زائران را به کام مرگ کشاند.

طبیعی ست که در پی وقوع چنین حوادثی، به ویژه در سطح بین المللی انگشت اتهام به سوی دولت متولی مراسم نشانه رود. عربستان سعودی به عنوان متولی مناسک حج سالانه دریافت کننده ی مبالغ هنگفت هزینه ی سفر حج مسلمانان است و انتظار می رود که در برگزاری مراسم و برقراری نظم و امنیت حجاج در طول فرایند حج اهتمام لازم را به عمل آورد. اما وقوع حوادثی چنین مرگبار نمره کارنامه ی دولت سعودی را بسیار تنزل می دهد.

انتقاد به عملکرد ضعیف دولت سعودی در برگزاری مراسم حج در سطح رسانه های بین المللی واکنشی کاملاً عادی به نظر می رسد. این در حالی ست که در سایت های فرقه ی رجوی اخبار حوادث منا با سوگیری به نفع مقامات سعودی بازتاب داده می شود و جمهوری اسلامی که واکنش انتقادی به این حوادث داشته است متهم به دجال گری می شود . غالب اخبار منتشر شده در پروپاگاندای مجاهدین خلق در جهت تطهیر دولت سعودی و توجیه بی کفایتی آن ها و در مقابل متهم کردن دولت ایران به مخالفت سیاسی با سعودی هاست.

وقوع چنین رویدادهای فاجعه آمیزی در مراسم و گردهمایی های بین المللی بی سابقه نیست. شاید اخیرترین آن فروریختن پلی در برزیل در جریان رقابت های جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ بود و که موجی از انتقاد های کشورهای جهان نسبت به دولت برزیل و عدم کفایت آن در برگزاری رقابت ها به دنبال داشت.

حال اینکه چرا مجاهدین خلق بدین سان آشکارا از دولت سعودی حمایت می کنند و در وب سایت هایشان اثری از ابراز تأسف و همدردی برای کشتار بیش از صد تن از هموطنان و مفقود شدن شمار زیادی از دیگر هموطنان وجود ندارد. در مقابل اخبار واکنش خصمانه خطیب جمعه ی مکه و دیگر مقامات سعودی به انتقادهای جمهوری اسلامی دیده می شود. شگفت آن که همواره در صورت وقوع زلزله ای در ایران که از بلایای طبیعی محسوب می شود ، حتی اگر خسارت جانی هم در پی نداشته باشد، بلافاصله چهره ی غمزده و پیام تسلیت مریم رجوی روی صفحات ماشین تبلیغاتی مجاهدین خلق دیده می شود و جمهوری اسلامی مقصر بلای آسمانی تلقی می شود.

حمایت فرقه ی رجوی از سعودی ها البته تازگی ندارد. در حالیکه بازوی تروریستی و شکنجه گر سعودی ها در منطقه یعنی داعش که جنایات آن در طول تاریخ بی سابقه است، از سوی مجاهدین خلق ” عشایر انقلابی ” و ” انقلابیون عراق” خوانده می شود ، بدیهی ست که هوادرای از آل سعود در دستور کار مجاهدی خلق قرار گرفته است. همچنین تاکنون گزارشای بسیاری از حمایت مالی سعودی ها از فرقه رجوی در رسانه ها منتشر شده است و دیدار مریم رجوی با مقامات سعودی در پاریس از تازه ترین اخبار از حسن روابط میان رجوی و آل سعود است.

علیرغم همه تلاش های دستگاه تبلیغاتی فرقه ی رجوی ، گزارش های شاهدان عینی حادثه منا و همچنین فیلم ها و عکس های موجود در صفحات شبکه های اجتماعی و وب سایت های خبری مستقل ، همه حاکی از سوءمدیریت برگزارکنندگان مناسک منا است و اگر مقامات عربستان سعودی منطقی ومسئولیت پذیر باشند کمترین واکنش آن ها باید عذرخواهی از بازماندگان حادثه و خانواده های داغدار باشد. همچنین، گزارش های متعدد حاکی از آن است که تدابیر امنیتی ویژه جهت عبور ولیعهد عربستان از محل و مسدود شدن مسیرهای فرعی ، حادثه ی منا را رقم زده است.

حمایت مجاهدین خلق از آل سعود یک نکته را درباره ی این فرقه روشن می کند و آن این است که واژه ” خلق” که مراد از مردم جهان است – که در این مراسم از اقصی نقاط جهان حضور داشتند – به هیچ روی برازنده ی مجاهدین نیست. شاید بتوان آن ها را نه مجاهدین خلق که ” پرچمدار آل سعود” نامید.

مزدا پارسی

عربستان سعودی رجوی را بی پشتوانه میدانداطلاعات عربستان سعودی: مجاهدین خلق در ایران بی اعتبار و در خارج پر از نفوذی اطلاعات ایران هستند

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقمجاهدین، اسرائیل، داعش و بازگشت مجاهدین به روزگار وصل خویش

مریم رجوی و سخنرانان اجاره ایگرد همآیی بزرگ ایرانیان؟ کدام ایرانیان؟
(Screen shot from Rajavi cult website, The Grand Gathering of Iranians? Where are they?)

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20118

فرقه رجوی٬ فاحشه سیاسی (گدایی رجوی از مقامات سعودی در ازای ترور در ایران)

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمانجمن نجات، مرکز فارس، دوم اوت ۲۰۱۵:… فرقه تروریستی رجوی که رسما به یک فاحشه سیاسی تبدیل گشته است٬ در روزهای گذشته بصورت پنهانی با مقامات سعودی که برای تعطیلات به فرانسه آمده اند ملاقات هایی داشته و از آنها خواسته که در ازاء پول٬حاضر به انجام عملیات های جاسوسی یا اطلاعاتی برای آنهاست!از این پیشتر هم بارها و بارها در خصوص مزدوری …

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

لینک به منبع

فرقه رجوی٬ فاحشه سیاسی

فرقه تروریستی رجوی که رسما به یک فاحشه سیاسی تبدیل گشته است٬ در روزهای گذشته بصورت پنهانی با مقامات سعودی که برای تعطیلات به فرانسه آمده اند ملاقات هایی داشته و از آنها خواسته که در ازاء پول٬حاضر به انجام عملیات های جاسوسی یا اطلاعاتی برای آنهاست!از این پیشتر هم بارها و بارها در خصوص مزدوری این فرقه برای رژیم سابق عراق٬صدام و بعد از آن برای اسراییل و امریکا هم گفته بودیم!

واقعیت اینست که آنچه برای مسعود رجوی مهم است تنها و تنها بقدرت رسیدن در ایران است.او حاضر است تن بهرخفت و خاری دیگر هم بدهد٬اما بتواند در رویای خود و درفردای سرنگونی حکومت ایران٬سهمی داشته باشد. مریم رجوی با پرداخت پولهای کلان به سناتورهای امریکایی و اروپایی و با راه اندازی میتینگ های مختلف در مناسبتهای مختلف٬برآنست که توجه مقامات و دولتمردان غربی را بخود جلب کند تا آنها را هم به بازی بگیرند.اما باز روسیاهی به ذغال خواهد ماند! نفس های شما بعداز توافق ایران با دولتهای غربی٬هرچه بیشتر تنگ تنگتر خواهد شد.شما تمام امیدتان این بود که با به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته ای٬عرصه برایران تنگ شود.اما خدارا شکر که باهوشیاری دولتمردان کشورمان٬هم شما وهم تمام کسانیکه دل به نابودی ایران و ایرانی خوش کرده بودند٬ روسیاه شدید! براستی که وقاحت و دریدگی را از مرز گذرانده اید! شما از کوچکترین پرنسیبهای اجتماعی و سیاسی هم برخوردار نیستید. دست به دامان هرکس و ناکس میشوید تا بلکه بتوانید برای خود نیمچه مشروعیتی دست و پا کنید. رژیمهایی مانند اسراییل و آل سعود که در دنیا از منفوریت بی مانندی برخوردارند و مردم جهان از آنها بعنوان قاتلین کودکان و مردم کوچه و خیابان یاد میکنند٬اکنون برای شما نقطه امید شده اند و دست به دامانشان شده اید که بشما اجازه دهند که برایشان مزدوری کنید! واقعا شرم برشما باد! رفته اید و با خواهش و تمنا درخواست ملاقات با عربهای دشداشه پوشی داده اید که همزمان که هواپیماهای آنها در حال بمباران وحشیانه مردم یمن هستند٬در کنار رودخانه آفتاب میگیرند وشما درکنار صندلیشان زانو زده اید و درخواست پول میکنید تا مریم خانم(رییس جمهور محترم) بتواند با دلارهای دریافتی٬ برای خود لباس و کفش و کلاه بخرد!ای ننگ و نفرین برشما باد که روی هرچه بی آبرو در جهان است را سفید کردید!

مراد

درخواست برای خراب کاری در ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران، دوم اوت ۲۰۱۵:
http://www.yjc.ir/fa/news/5276551/درخواست-برای-خراب-کاری-در-ایران-فیلم

گدایی سر کرده منافقین از آل سعود برای انجام دادن خرابکاری در ایران در سواحل فرانسه.

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان،گدایی سر کرده منافقین از آل سعود برای انجام دادن خرابکاری در ایران در سواحل فرانسه.

لینک به فیلم

Judit Neurink: Iranian resistance group MKO to move to Albania (aka Mojahedin Khalq, MEK, NCRI, …)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمطبوعات عراق (مجاهدین، از تاسیس قرارگاه لجستیکی برای داعش در آلبانی تا آماده باش برای حمله به خانواده ها درعراق)

***

همچنین:

مجاهدین خلق و افسردگی ناشی از پیروزی دیپلماسی بر جنگ (+ننگ بر فرقه رجوی)

انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و سوم سپتامبر ۲۰۱۵:… روزیکه من از آلمان به عراق فرستاده شدم٬خانم پری بخشایی یا (خواهرشمسی) و خانم فهیمه اروانی یا (خواهر فاطمه) که آنزمان از مسئولین وقت پایگاه های سازمان در آلمان بودند بمن گفتند: که تو هروقت بخواهی٬در کوتاه ترین زمان تورا به آلمان بازمیگردانیم! و همچنین گفتند: که تو مانند بچه های

هراس دوباره فرقه رجوی از دیدار با خانواده ها (+عکسهای امروز از ورودی کمپ لیبرتی)

انجمن نجات، مرکز فارس، دهم سپتامبر ۲۰۱۵:… واقعا هم خیلی عجیب و بیشتر مسخره است؟!! آخر مگر شما نمیگویید که برای رهایی مردم ایران “مبارزه” میکنید؟ مگر این افرادی که از شهر و دیار خود بلند میشوند و برای ملاقات با شما به عراق میآیند٬نه خلق قهرمان هستند؟!مگر این افراد افغانی یا ترک یا امر

تناقض گویی های فرقه رجوی در خصوص روابط ایران و جهان

انجمن نجات، مرکز فارس، دوم سپتامبر ۲۰۱۵:…  از دستاوردهای توافق هسته ای ایران و قدرتهای جهانی٬ ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی نزدیکتر و در کل٬ آب شدن یخ مناسبات گذشته هم میتوان

قربانیان مجاهدین خلق نیازمند کمک از بیرون هستند

مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و چهارم اوت ۲۰۱۵:… مصطفی در حوالی مقر سازمان مجاهدین خلق در اورسوردواز پاریس بود که مورد ضرب و شتم عوامل گروه قرار گرفت. او مورد خشونت ورزی همیشگی مجاهدین قرار گرفت چرا که می خواست از رهبر سازمان که در اوور مستقر است اجازه ملاقات با دخترش را بگیرد. او نه