رهبر عقیدتی مجاهدین خلق و تظاهرات اصفهان

رهبر عقیدتی مجاهدین خلق و تظاهرات اصفهان

رهبر عقیدتی مجاهدین خلقعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و ششم نوامبر 2021:… چرا میگویید تظاهرات سیاسی نبود صنفی بود؟ خیر، درایران از بع بع بزغاله تا جیک جیک گنجشک سیاسی ست، نشانه قیام وبراندازی ست، بزودی هلاک کنندگان حرث ونسل ایران را رهسپاردوزخ خواهد کرد. هرکس بگوید سیاسی نبوده و صنفی ست همطراز یزید ومعاویه  وشمروحرمله است که باید دست وپاهایش را برید و زبانش را ازبیخ بیرون کشید وتمام دندانهایش را با انبردست از فک جدا وجلو سگ انداخت. رهبرعقیدتی وارد شده با پیام ببینیم چی گفته. پیام آبانی رهبر عقیدتی مجاهدین خلق و تظاهرات اصفهان 

مرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوالمرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوال

رهبر عقیدتی مجاهدین خلق و تظاهرات اصفهان

تظاهراتی دراصفهان برگزارشد که نوشتم دراینجا به ان اشاره نمیکنم اما رهبردراستیصال ودرماندگی وتو سری و تو پوزی که خورده بدجوری به یاوه گویی افتاده است میگوید چرا میگویید تظاهرات سیاسی نبود صنفی بود. خیر درایران از بع بع بزغاله تا جیک جیک گنجشک سیاسی ست. نشانه قیام و براندازی ست. بزودی هلاک کنندگان حرث ونسل ایران را رهسپار دوزخ خواهد کرد. هرکس بگوید سیاسی نبوده و صنفی ست همطراز یزید  و معاویه و شمرو حرمله است که باید دست وپاهایش رابرید وزبانش را ازبیخ بیرون کشید و تمام دندانهایش را با انبردست ازفک جدا وجلو سگ انداخت.رهبرعقیدتی وارد شده با پیام ببینیم چی گفته

درنوشتارقبلی به توئیتهای مریم رجوی قبل و بعد ازتظاهرات اشاره کردم که قبل خط ونشان وتیغ کشیده بعد تظاهرات میگوید ما حامی مردم هستیم رهبر وارد شده تا همین حرف خانم را خنثی کند درپیام میگوید آب و آزادی حق مسلم ماست. قتل عام  و اعدام و آتش حق رژیم است وبس.  کارون  و هامون،  وارس قوره چای و قره چای روستای بنده.  خلاصه هرجوی  آبدار و خشک حامی زاینده رود است. سوالی که مطرح است چرا برخلاف خانم رجوی آتشین حرف زده؟ خانم رجوی سیاسی میگوید چون نا سلامتی رییس جمهوراست. دستش بسته است و با ادا و ادوار و قرطی بازی های سیاسی که برای آدمخواران غربی وعربی بنمایش میگذارد همخوان نیست. بهمین دلیل رجوی وارد شده با خط ونشان کشیدن  شکست دراصفهان که زمینه ساز شکستهای بعدی درتظاهراتهای آینده درایران است را بپوشاند. روی زخم خود درمیدان جنگ دوا گلی و مرحم بمالد.

کف کردن دهان رجوی بخاطر یک مصاحبه امین گل مریمی

آقای رجوی اگردید استراتژیک وسیاسی به موضوع داشت هرگز این پیام را بعد توییت خانم نمیداد زیرا که بیانگراختلاف دربالاترین سطح نظام است همان اختلافاتی که گاه وبیگاه ومواضعی که خانم دربرابررهبرمیگرفت هویدا وبرملا میشد مثل زمانی که درفرانسه بود. رجوی میگفت همه ایرانی ها را باید برای مبارزه با خاتمی بصف کنی، خانم میگفت یخ ایرانی ها آب شدنی نیست. رجوی میگفت تو موشک استراتژیک هستی که هوا کردم باید برفرق رژیم فرود بیایی، خانم میگفت من موشک استراتژیک نیستم خسته شده ام بریده ام میخواهم به عراق برگردم. دراین پیام همین را میگوید که چی چی ما حامی مردم هستیم با داغ ودرفش وارد میشویم حرفهای هزارخروار یه غاز را علم میکند مگربا این حرفها درچهل وپنج سال گذشته کاری ازپیش برده است؟ تا چند سال دیگربرطبل تو خالی و پاره شده خط ونشان میخواهد بکوبد؟ کی میخواهد تجربه بیاموزد از تاریخ درس بگیرد؟ این حرفها بیانگراین است که رهبرهنوزدرغاردنبال تخیلات خود است توان وظرفیت هیچ تعغیروتحول درفکرواندیشه وعمل ندارد درشبیه سازی جنگل های امریکای لاتین وپیاده روی مائو وقیام شهری لنین درهفده اکتبربسرمیبرد فکرمیکند روزی ارتش ازادی بخش بیشمار با برنو ازآلبانی حرکت و با پیاده روی چند هزارکیلومتری به تهران میرسد. تمام تحلیل رجوی روی این استواراست یا جنگ میشود که دراینصورت راه ارتش بازوارتش سرنگون میکند یا جنگ نمیشود قیام شکل میگیرد وما درتهران با حرکت مسلحانه سرنگون میکنیم. حال پیدا کنید سیب زمینی فروش را.  پیام رجوی و چسبیدن به مزخرفات گذشته و خط  و نشان کشیدن فقط یک پیام دارد. تظاهرات اصفهان ضربه جبران ناپذیربود

لینک به منبع

رهبر عقیدتی مجاهدین خلق و تظاهرات اصفهان

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تظاهرات-مردم-اصفهان-،-مجاهدین-خلق-و-رجو/

تظاهرات مردم اصفهان و پارس خوابیده رجوی ها

تظاهرات مردم اصفهان مجاهدین خلق و رجوی هاعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و دوم نوامبر 2021:… فرقه بی صاحب رجوی در  ایستگاه آخر عمر خود هم دست از دروغ گویی بر نداشته و طبق معمول هر اتفاقی که در رابطه با ایران می افتد با شیادی و مزورانه ترین  شیوه ابراز می خواهد آن را به نفع خود مصادره  و طبق همیشه به خرمنی از  دروغ و ریا رو می آورد. آخر کسی نیست از این مریم رجوی بپرسد، ای عجوزه، تظاهرات مردم اصفهان به شما چه ربطی دارد که شوهر فراری و قایم شده در سوراخ موش، باز هم هوایی شده و بادی از خود در کرده و در این رابطه پیام داده است. ربط دادن اعتراض مسالمت آمیز مردم اصفهان یا اعتراض خوزستان چه دردی از شما دوا خواهد کرد!

مریم رجوی عربستان تروریسم را محکوم می کنیم. حامیان تروریسم را هم محکوم کنیم (دو مطلب بیاد قربانیان بارسلون)ا

تظاهرات مردم اصفهان و پارس خوابیده رجوی ها

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 21.11.2021

تظاهرات مردم اصفهان مجاهدین خلق و رجوی ها

فرقه بی صاحب رجوی در  ایستگاه آخر عمر خود هم دست از دروغ گویی بر نداشته و طبق معمول هر اتفاقی که در رابطه با ایران می افتد با شیادی و مزورانه ترین  شیوه ابراز می خواهد آن را به نفع خود مصادره  و طبق همیشه به خرمنی از  دروغ و ریا رو می آورد. آخر کسی نیست از این مریم رجوی بپرسد، ای عجوزه، تظاهرات مردم اصفهان به شما چه ربطی دارد که شوهر فراری و قایم شده در سوراخ موش، باز هم هوایی شده و بادی از خود در کرده و در این رابطه پیام داده است. ربط دادن اعتراض مسالمت آمیز مردم اصفهان یا اعتراض خوزستان چه دردی از شما دوا خواهد کرد!

مردم ایران بیگانه پرست نیستند  و نخواهند بود. هر وقت ذره ای احساس کنند که دشمنان مردم ایران از چیزی که انجام می ‌دهند سؤاستفاده خواهند کرد آن مسیر را سد خواهند نمود. بنظر من تنها شاخص کل مردم ایران که باید به آن اشاره کرد نفرت و انزجار بی حدی است که از رجوی و سران جانی و ضد مردمی ایران دارند و خواهند داشت و این واقعیت بر هیچ کس پوشیده نیست، هر چه این فرقه در لجن خودفروشی و  مزدوری بیشتر فرو می ‌رود نفرت و انزجار مردم هم نسبت به آن افزایش خواهد یافت به خصوص الان که در آلبانی در انتظار ایستگاه پایانی عمر تشکیلاتی تروریستی خود نشسته و در ‌ وانفسای غرق شدن خود دست و پا زدن  و تقلاي جنون آميزي را تجربه مي كنند.

مريم رجوى؛ سيلزدگان و وضعيت تشكيلات مجاهدین خلق در آلبانى

رجوی که در جعل واقعیات متبحر است و فکر می ‌کند از کاهی به نفع خود به دروغ کوهی بسازد و به دروغ هر نکته و پارامتری در رابطه با مردم ایران را به نفع فرقه خود مصادره کند، سخت در اشتباه است. الان دنیای واقعیات و ارتباطات است و به دروغ نمی‌شود یک سناریویی ساخت که مردم فریب بخورند.

دم زدن از کانون های شورشی که مدعی هستید در ایران دارید و آماده سرنگونی و قیام هستند، برای مردم ایران پشیزی ارزش ندارد و مردم ایران به قاتلین فرزندان خود جواب مطمئنی داده اند و آن هم این است، ای رجوی ملعون به دروغ ادعایی در ایران سرافراز نداشته باش، این مهد شیران جای مزدور و شغال و خودفروش نیست. اگر ادعای کانون شورشی و هوادار در ایران دارید یک تظاهرات در حمایت از خود راه بیندازید تا مردم دنیا بفهمند که شما در ایران پایگاه اجتماعی دارید!

شما حتی به شماره انگشتان دست و پا هم نیروی فدایی در ایران ندارید و گر نه برای اثبات خود آن ها را به قربانگاه می فرستادید تا در حمایت از شما یک شعار به نفع تان در اعتراضات سر داده و خود نیز آن را در دستگاه تبلیغاتی تا یک سال در بوق خبری نگه می داشتید و ادعای نشستن عنقریب بر تخت سلطانی داشتید.

آقای رجوی، با تجربه ای ربع قرنی که در تشکیلات شما و از شما داشته ام، تنها عصای زیر بغل آخوندها بوده اید و لاغیر، چرا که در هر سر فصلی در اعتراضات مردمی برای بهبودی وضعیت رفاهی و معیشتی خود، شما بودید که با گام گذاشتن دروغین در درون آن و به زعم خود مصادره آن به نفع فرقه، این مردم بودند که به خاطر نفرت از شما و سؤاستفاده شما از خواسته قانونی و به حق آن ها، مجبور به سکوت شدند و شما ناجوانمردانه و به شیوهای رذیلانه فقط خودت را می خواستید مطرح کنید برای اربابان و دشمنان مردم ایران و لاغیر.

خانم رجوی، واقعیت چیزی است که دیگر نمی ‌شود با دروغ و ریا و توپ و تشر و سخنان بیهوده و پوچ در رابطه با ایران، تنظیم کرد و مانند گذشته با فریب افکار کسانی به خصوص افراد در اسارت تشکیلاتی تان در قلعه ماینز، آن ها را فریب داد و سرگرم کرد و بقاء عمر برای خود خرید.

خانم رجوی، دیگر نه حمایت دلار بگیران جنگ طلب آمریکایی و اروپایی در سخنرانی به نفع شما و نه حمایت سازمان های جاسوسی و نه حمایت برخی از شیوخ عقب مانده و مرتجع عرب، دردی از شما دوا نخواهد کرد. تنها راه و‌ مسیری که در چشم انداز دارید، دقمرگ شدن از ابهت و سرافرازی مردم ایران و قدرت و توان بازدارندگی ملی در برابر اربابان رو به زوال شماست. با سیلی روی خود را سرخ نگه ندارید. خیمه شب بازی راه انداختن با خرج‌های هنگفت برایتان فایده ندارد. تبلیغ دادگاه و ربط آن به نفع خود جز ماهیت تروریستی شما را بر ملا نخواهد کرد. فقط منتظر دادگاه اصلی ملت ایران باش که خود و شوهر خائن ات در آن به محاکمه کشیده شوید و از ترس آن شب و روز ندارید.

حتی دیگر این ترفندها برای سرپا نگه داشتن تشکیلاتت و مغزشویی اسیران، جز تمرد و نافرمانی و فرار عایدی نخواهد داشت و این شما هستید که روز به روز زیر فشار فروپاشی دقمرگ خواهید شد.

پاینده باد ایران سرافراز و قدرتمند

نابود باد رجوی

„پایان“

لینک به منبع

تظاهرات مردم اصفهان و پارس خوابیده رجوی ها 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پیام-جدید-مرحوم-رجوی-حمایت-تمام-عیار-از/

پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت است

پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت استعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوازدهم ژوئن 2020:… باید گفت رجوی نه لعنت بلکه از تمامی جنایتها حمایت کرده ومیکند ولی با دجالیت وشیادی وعوامفریبی همیشگی که برای ما معلوم است افشا کرده و بازمیکنیم. ولی رجوی وعضدانلو بدانند دوران اسلام سیاسی بسر آمده و ریش وریشه شمایان را ملت ایران با ایرانگرایی قدرت مند وفرهنگ ایران ازروی زمین خواهند کند . تمامی این حرفها نشاندهنده شکست تمام عیاراید ئولوژیک وسیاسی ونظامی ست که در باتلاق آلبانی درحال خفه شدن است وعواطف مادرها وخانواه ها نسبت به فرزندان هم ازدیوارهای آلبانی وارد اشرف سه شده معلوم است عضدانلو رجوی را ازقبربیرون می اورد ویاوه هایش را از زبان او میگوید. پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت است 

پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت استآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت است

پیام شماره بیست وپنج رجوی حمایت تمام عیارازجنایت است

رجوی پیامی با شماره 25 بنام ارتش ازادیبخش فرستاده ، حرفهایی زده وپیامهایی داده ، ببینیم این پیام چیست ودرچه شرایطی انرا فرستاده است

قبل ازهرچیزی همانطورکه بارها نوشتم رجوی خودرامهره تمام عیارامریکا کرد البته بنده دردرون مناسبات فکرمیکردم که اززمان کلینتون انجام شد وقتی بیرون امدم ویک ماه پیش هم تحقیق مختصری روی ان داشتم  که دروصیت نامه سعادتی به ان پرداختم معلوم شد که اززمان شاه رجوی بخدمت ساواک درامده بوده اززمان سرنگونی صدام که اشکارا وبدون تعارف ورودربایستی وپنهان کاری تمام عیارازعملکرد جنایتکارانه وضد بشری امریکا وسایرکشورهای غربی واسرائیل وعربی وتروریسم انها به بهانه جنگ با رژیم ایران انجام داده که نیازبه یاداوری نیست که درعراق وسوریه ولیبی وافغانستان ویمن چه بلاهایی برسرملتها اوردند وچند میلیون انسان را کشته و50 میلیون زن وکودک وپیروجوان را اواره بیابونها کردند وچه مصیبتها به ملتها تحمیل نکردند که دراین سالیان رجوی وعضدانلو با تمام قدرت درکنارانها برعلیه ملتها قرارگرفتند وچقدرقلم بدستان حقیرومفلوک وبدبخت وبیچاره  وچند ابله واحمق دیگررا مامورمیکردند تا برعلیه ما که مخالف اینکارها بودیم قلم فرسایی کرده ولوش ولجنهای درون رجوی وعضدانلوواسلام سیاسی انها رابرسروروی ما بپاشند وبگویند که ما چکارداریم با اینکشورها دقیقا کارداریم چرا چون عامل بدبختی جهانی ومنطقه وملتها امریکا وصهیونیزم وسیاستهای کثیف عربی دانسته ومی دانیم

آیا این حرفها جدید است خیربنده ازروز اول که وارد عراق شدم مرزم با این کشورها مشخص بوده وهست وصدها بارگزارش کتبی وشفاهی به اطلاع مسولین ورجوی وعضدانلو درطی سالیان رسانده ام این جرم نابخشودنی بنده بود مگرکم مرا سراین مسایل به صلابه کشیدند مگرکم بخاطرپادشاه عربستان ونتانیاهوی صهیونیزم وبوش وخانم رایس واقای پاول من فحش خوردم همین مرزبندی را درمصاحبه با 16ارگان امریکا دراشرف گفته ام وانها هم یاد داشت کرده اند میخواهم بگویم که نگاه بنده ازقدیم الایام همین بوده وهست وکسی دردرون مجاهدین نمیتواند این حرفها را انکارکند براساس همین نگاه با دخالتها درمنطقه مخالفت کردم ازطرف دیگرسیاستهای امریکا واسراییل درمنطقه وجهان شکست خورده وکشورهای غربی گرفتارتظاهرات وازهم پاشیدگی واحتمالا تجزیه روبرو هستند واربابان رجوی بدجوری گیرکرده اند  ببینیم رجوی دراین شرایط چه پیامی داده است سایرحرفهاش چرندیات ومزخرفات همیشگی ست ونیازبه پرداختن ندارد اولا پیامش به ارتش ازادیبخش است بنده نمیدونم کدام ارتش را میگوید.

گفته (خدا لعنت کند وبه کیفردنیا وعذاب اخرت گرفتارکند هرکس را که به سیاهان امریکا وافریقا ومسلمانان میانمارواهل غزه ولبنان وسوریه وعراق ویمن وافغانستان ستم کرد ومی کند وخواهد کرد) چرا این حرف را زده اولا حرف صوری وشکلی ست انهم درزیرفشارنوشته که مردم یقه اش را گرفته اند که چرا دربرابراین جنایتها درسکوت است نحوه نوشتارنشان میدهد که کاملا ازروی عصبانیت ودرماندگی واستیصال است که خواسته خود را ازجنایتهایی که درمنطقه انجام شده و سازمان مجاهدین و شورای آنها درتک تک جرمها وعملهای ضد بشری وجنایتهای جنگی دخیل بوده وهستند مبرا کند ومیخواهد بایک لعنت خود را برهاند انهم لعنتی ازروی عصبانیت نه اعتقاد قلبی وسیاسی واستراتژیک  چرا ؟ چون بلافاصله درجمله بعدی میگوید بگو ببینیم کی افغانها رادررودخانه انداخت وکشت والی اخریعنی درقضیه افغانستان هم که مشخص شد مامورسیا در آن دست داشته بازازان حمایت میکند دریک جمله باید گفت رجوی نه لعنت بلکه ازتمامی جنایتها حمایت کرده ومیکند ولی با دجالیت وشیادی وعوامفریبی همیشگی که برای ما معلوم است افشا کرده وبازمیکنیم ولی رجوی وعضدانلو بدانند دوران اسلام سیاسی بسرامده وریش وریشه شمایان را ملت ایران با ایرانگرایی قدرت مند وفرهنگ ایران ازروی زمین خواهند کند تمامی این حرفها نشاندهنده شکست تمام عیاراید ئولوژیک وسیاسی ونظامی ست که درباتلاق البانی درحال خفه شدن است وعواطف مادرها وخانواه ها نسبت به فرزندان هم ازدیوارهای البانی وارد اشرف سه شده معلوم است عضدانلو رجوی را ازقبربیرون می اورد ویاوه هایش را اززبان او میگوید خانم عضدانلو اگرخمینی یکبارکفن پاره شد توتا به امروزرجوی را 25 بارازقبر بیرون اورده ودفن کردی ، کفن اوتکه تکه شد ولش کن بگذاراسوده بخوابد وجواب به خدایش را پس بدهد زیرا بیرون اوردن رجوی ازقبروتکه تکه کردن کفن او اخرین حربه ایست که بکارمیگیری ودردی ازدرمان بی درمان اضمحلال و نابودی سازمان مجاهدین و شورا حل نمیکند

پیام جدید مرحوم رجوی حمایت تمام عیار از جنایت است

***

وزارت اطلاعات مجاهدین خلق را چگونه می بیندسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین: