از “روابط درونی مجاهدین رجوی و عضدانلو” تا “رقص رهایی مریم رجوی برای ونزولا”ا

از “روابط درونی مجاهدین رجوی و عضدانلو” تا “رقص رهایی مریم رجوی برای ونزولا”ا

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم ژانویه 2019:… در باره مادرش و سایر زنان شورای رهبری صحبت کرده که آرزوی آنها کشته شدن فرزندانشون بوده تا ادا و اطوار در بیاورند و در شورای رهبری به مدارهای بالاتری رسیده و رجوی عضدانلو از آنها راضی باشند. باید گفت این کارها برای ما شناخته شده است. اولا مبارزه برای کشته شدن نیست بلکه مبارزه برای زندگی بهتر و زنده ماندن … 

خاطرات امیر یغمایی کودکان سرباز مجاهدین خلق فرقه رجوی ارتش خصوصی صدامامیر وفا یغمائی از خودش و هزاران کودک وابسته به مجاهدین خلق سخن میگوید بخش اول

1- نکاتی درباره روابط درونی مجاهدین رجوی وعضدانلو

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم ژانویه 2019
لینک به منبع

در فیسبوک خوندم که امیریغمایی مصاحبه کرده که دریوتیوب مصاحبه اوراکامل گوش دادم دراین نوشتاربه چند نکته درباره صحبتهای اواشاره میکنم

یک :آوردن کودکان دراشرف برای کارنظامی که اینکاربرخلاف قوانین حقوق بشری سازمان ملل است که سازمان ملل میتواند وارد ان شده وازرجوی وعضدانلو حسابرسی کند

دو:ازفشارها وفحشهایی که به اوداده شده و48ساعت نیروهایش اوراشکنجه روحی میکردند ودر24ساعت فقط دوساعت وقت استراحت به اوداده اند که اینهم برخلاف قوانین بین المللی ست بخصوص اینکه حرفش فقط این بوده که میخواسته دنبال زندکی خودش برود ایا اینکار جرم است ؟ کسی که درسن 14سالگی که به سن قانونی نرسیده وانتخابش هیچ مشروعیتی ندارد وقتی به سن قانونی رسیده انتخابش چیزدیگری شده ولی رجوی بجای برسمیت شناختن انتخاب اووپذیرش حقوق قانونی او.اورا زیرشکنجه برده وانواع اتهامات وحرفهای رکیک نثاراو کرده اند

سه : درباره مادرش وسایرزنان شورای رهبری صحبت کرده که آرزوی آنها کشته شدن فرزندانشون بوده تا ادا واطواردربیاورند ودرشورای رهبری به مدارهای بالاتری رسیده ورجوی عضدانلوازانها راضی باشند باید گفت این کارها برای ما شناخته شده ست اولا مبارزه برای کشته شدن نیست بلکه مبارزه برای زندگی بهتروزنده ماندن وبدست اوردن ارامش وامنیت اجتماعی ست حال درمبارزه ادمی کشته شد که شده واین هم نرمال وغیرمعقول نیست ولی جرم انجاست که ادمی کشته شدن را ارزوی خودش بداند انهم برای اینکه رهبرعقیدتی ازمادران انها راضی باشد وانها را ازسرشکستگی دربیاورد این ازان حرفهای نامعقول عضدانلو رجویست که به این وسیله میخواهد کشته بیشتری بدهد تا مادران انها رابه حرمسرای خودبرده تا انها برایش رقص رهایی کنند وبه مداربالا بلند مادرشهید دردستگاه رجوی نائل شده ودرقدم بعدی رحمهای انها راجراحی وخارج کند

نتیجه : برای ما که مشخص است ولی برای مردم ایران هم مشخص شود که رجوی چه جرثومه هایی پرورش داده بود که زنان بعنوان رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران هیچ احساس انسانی درباره فرزندان خود ندارند تا چه رسد به نیروهای تشکیلاتی بله تفکرات رجوی قبل ازهرچیزی احساس انسانیت وانسان بودن رادرهمه کشته بود بیخود نبود که زنان رجوی اینقدردریده وبی چشم ورو و بیحیا بودند ومردان رازیربدترین دشنام واتهام و رکیک ترین حرفها قرارداده وتف برصورت انان میانداختند ودستورکتک زدن افراد را می دادند وادمها بخصوص زنان سطح پایین تشکیلاتی راصدباربدترازمردان له ولورده وخورد وتحقیر میکردند رجوی عضدانلو باید جواب کارها وعملکرد ننگین خود رابه مردم ایران پس بدهند که به چه دلیل با فرزندان انها اینطوررفتارکرده است فرزندانی که برای نجات همین مردم رفته بودند که رجوی عضدانلو انها رانابود وباخاک یکسان کردوانرژی ها رابچاه ویل ریخت (میدانید چرااین کارها رامیکرد چون خودش همیشه میگفت ازطرف پیروزکه کسی سوال وحسابرسی نمیکند فکرمیکرد پیروز میشود وازحسابرسی درمیرود )ولی بداند درصورت پیروزی باید جواب بیشتری به مردم بدهد ومردم ایران ازکارها وعملکرد رجوی عضدانلو کوتاه نخواهند امد بگذریم ازاینکه همین الان که منفوروایزوله ملت تشریف دارد خود دلیل برهمین حسابرسی ملت ازاوست

2- رقص رهایی رجوی عضدانلو برای مردم ونزوئلا

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی و یکم ژانویه 2019
لینک به منبع

حتما درجریان هستید که ترامپ وارد جریان ونزوئلا شده ویک رییس جمهورمعرفی کرد ورجوی هم سواران شده قند دردلش اب وبا اب وتاب وصف ناپذیری پشت ترامپ را گرفت که سایتهایش راخود وصفحات اجتماعی راهوادارانش پرکرده اند ازگوگیجه ان کشوربرای اینکه بفهمیم داستان چیست باید ببینیم چرا ودرچه شرایطی ترامپ وارد این داستان وشبه کودتا شد که تابه الان کاری نتوانسته ازپیش ببرد

امریکا با سیاستهای ضد بشری وحقوقی وقوانین بین المللی وترمزبریده وارد شد وفکرمیکرد که زمان ریگان است دیگرنمیدونست که زمان تغیرکرده ودنیا طوردیگری حرکت میکند درافغانستان وعراق وسوریه ویمن شکست سنگینی خورد ایران راعلم وازبرجام خارج وخود را کاملا منزوی یافت بعد وارد کنفرانس ورشو شد تا بلکه بتواند شکستها را جبران کند که تا این لحظه چیزی عایدش نشده وشکست خورده است یعنی کودک مرده زائیده است درداخل هم که دیگرجای اشاره ندارد دولت تعطیل شده بود ،دیوارساخته نشده وتابحال بخاطرتعطیلی دولت 11 میلیارددلارزیان دیده ازپول خبری نیست کنگره جلو او پیچیده وترامپ با مقوله روسیه و زنان که به انها تجاوزکرده روبرو وچماق رابرت مولربالای سرش درحرکت وندای استیضاح بگوش میرسد ومردم امریکا بسیارناراضی وانتخابات هم درحال ازراه رسیدن است که عملا دولت ترامپ قفل خواهد شد درچنین شرایطی ترامپ به یک پیروزی چشم گیر نیاز داشت درمحاسبات اشتباه خودش ونزوئلا رالقمه چرب ونرمی حساب وخواست درانجا کودتا راه انداخته وبنام انقلاب نارنجی دست اورد خودش حساب وخود رااززیرفشارواستیضاح نجات وریاست جمهوری دوردوم را مهرکند که درشورای امنیت جلو او پیچیدند ونگذاشتند خطش پیش برود حالا ترامپ امروز شرکتهای تحریمی دوست پوتین را ازتحریم معاف ولغو کرد وامتیازی به روسیه داد بلکه روسیه جلو او نپیچد وهمراه شود انهم قبل از ورشو وهدف هم این بود که بوسیله سرنگونی مادورو شرایط وسطح شرکت کنندگان درورشوراهم بالا برده وبگوید دیدید انقلاب نارنجی راه انداختم وپیروز شدم پس این الگو برای ایران هم هست باید حمایت کنید مثل عراق که الگوی افغانستان رابا زوربه خورد دنیا داد وانجا راهم ویران کرد پس داستان ونزوئلا برای ترامپ خیلی مهم از مدل الگو بود رجوی هم ازفرصت استفاده وخودرابلافاصله مثل همیشه با سیاست امریکا تطبیق داده واین پیام رابه ترامپ داد که من با تو هستم الگوی ونزوئلا راهم برای ایران پیاده کن این رقصهای میمونی وضد مردمی که رجوی عضدانلو بالای منبرترامپ میکنند ازاینجا نشات میگیرد ولی دیگردوران این بازیها بسرامده والگو برداری جواب گوی مسایل نیست کاررجوی مثل کارمارکسی ستهاست میخواستند  انقلاب کارگری مثل روسیه وانقلاب دهقانی مثل کوبا وچین درایران پیاده کنند تفکراتی کاملا احمقانه وبسیارکودکانه اخریکی نیست بگوید احمقها شرایط ایران نه شورویست نه کوبا وچین ونه ونزوئلا ونه مردم ایران مردم این کشورها هستند درهرصورت بازی رجوی بزودی برسرخودش خراب خواهد شدهمانطورکه بازی عشائرانقلابی عراق وارتش ازادی سوریه وارتش ملی یمن برسرش خراب شد

(پایان)

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-و-عضدانلو-می-کشند-و-بعد-تعزیه-گردا/

رجوی و عضدانلو می کشند  و بعد تعزیه گردانی میکنند (جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی)ا

 

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۹:… هر دو من گفتند سازمان دارد آگاهانه با دست خودش ما را تحویل رژیم میدهد و ما مطمئن هستیم برگردیم بلافاصله دستگیر و اعدام میشویم . اگرامریکا مخالف است و نمیگذارد چرا ا آنهایی که آمده و مونده اند امریکا حرفی ندارد؟ و چرا بچه کاظمی را امریکا قبول کرده ولی ما که هر دو  زندانی بودیم و اعدام ما حتمی است را قبول نمیکند؟ و آقایی گفته … 

جعفر کاظمی محمدعلی حاج آقایی کمپ اشرف مجاهدین خلق تروریسم وطن فروشی مسعود رجویقربانیان در فرقه رجوی مهره های سرباز شطرنج که فقط باید قربانی شوند

لینک به منبع

رجوی و عضدانلو می کشند  و بعد تعزیه گردانی میکنند (مریم رجوی و مجاهدین خلق)

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

سایت رجوی سرنوشت جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی و پیام رجوی در باره اعدام آنها فرستاده بود درج کرده لازم دیدم نکاتی در این باره بنویسم تا ملت ایران و خانواده آنها پی به حقیقت موضوع ببرند و راه سو استفاده رجوی بسته شود

قبلا شنیده بودم که دو نفر از زندانیهای قدیمی بنام جعفرکاظمی همراه با فرزندش و حاج اقایی به اشرف امده اند که به اسم زیارت از ایران خارج و خود را به اشرف رسانده اند و قصدشون ماندن دراشرف است وگفته اند نمیخواهیم برگردیم شب اخرکه فردا قراربود به ایران برگردند شام میهمان مقرما بودند چون چندتا ازدوستان انها درمقرما بودند خلاصه بعد صرف شام نفرات دورانها حلقه زده وشروع به صحبت کردند البته بنده طبق معمول جلونرفتم وقتی بلندگو را دست حاج اقایی دادند که صحبت کند به نکته ای اشاره کرد وگفت ما امده ایم تا بمانیم ونمیخواهیم برویم ولی سازمان ومسولین میگویند برگردید ودرایران فعالیت کنید و……. بعد شنیدن این حرف من خیلی بهم ریخته وناراحت بلند شده ازسالن خارج شدم یکی ازکسانی که با اقایی دوست بود وقبلا با اقایی درزندان همبند وهم صحبت بودند تا اخرشب با اودرحال صحبت بود لازم به یاداوریست که این شخص دوست بنده بود ومیتوانستم با او صحبت وسوال کنم دوسه روز بعد دوستم را تنها گیراورده ودرباره ان دونفر سوال کردم گفت راستش رامیخواهی انها امده بودند بمانند ولی سازمان با اصراربه بهانه اینکه امریکایی ها قبول نمیکنند انها را به ایران برگرداند تا برای سازمان فعالیت وفیلم وعکس بفرستند وهردوبمن گفتند سازمان دارد اگاهانه با دست خودش ما راتحویل رژیم میدهد وما مطمئن هستیم برگردیم بلافاصله دستگیر واعدام میشویم اگرامریکا مخالف است ونمیگذارد چرا ا انهایی که امده ومونده اند امریکا حرفی ندارد وچرا بچه کاظمی را امریکا قبول کرده ولی ما که هردو زندانی بودیم واعدام ما حتمی ست را قبول نمیکند واقایی گفته بود سازمان ما را به میدان اعدام میفرستد (اینها همه شنیده است وازکم وکیف ان خبرندارم )  درهرصورت رفتند . ومدتی بعد خبردستگیری وبعد هم اعدام انها امد رجوی درپیامش طوری ازحسین وایات قران وفدا وخون دادن درباره انها صحبت میکند هرکس خبرنداشته باشد فکرمیکند خود خداست پیام فرستاده ومیگوید خدایا این خونها راازما بپذیر(کسانی که موندن ونگه داشتن انها براحتی میسربودولی انها رابخاطر فیلم وعکس وتبلیغات اگاهانه وعامدانه به دست جلاد میسپارد دیگراسمش پرداخت بها وفدا وصداقت وخون دادن درراه خدا که رجوی مدعی ان است نیست اسم این جنایت وهمدستی وهمکاری تعریف نشده با جنایتکاراست )که رجوی ازاین همکاری ها با اخوندها وجلادان مردم ایران زیاد دارد که بعدا داستان چند موردان را خواهم نوشت

بله رجوی آگاهانه و عامدانه آنها رابه کشتن داد تا سو استفاده و تبلیغات خودش را راه بیاندازد و حلوا و خرما پخش و روضه ام رقیه و ام بلقیس و ام خدیجه و ام سکینه در مزار اشرف و درتلویزیون و سایتهایش راه بی اندازد و از خون آنها تغذیه کند. آیا اسم این آدم کشی و همدست جلاد و جانی وجنایتکار نیست؟ آیا اسم این سر بریدن نیروهای خود نیست؟ چقدر آدمی باید پست و بی شرافت  وتهی از انسانیت باشد که نیروی خود را برای استفاده تبلیغاتی با دست خودش به میدان تیرباران بفرستد وب عد خودش تعزیه گردان هم بشود و روضه هم برای آنها بخواند. این عمل هیچ فرقی با عمل خمینی که کودکان را بمیدانهای مین میفرستاد ندارد ..بله رجوی انها را بمیدان تیرباران فرستاد تا چند روزی تعزیه گردانی کند …..

علی شیرزاد

*** 

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

 

مجاهدین خلق مریم رجوی موساد علیه منافع آلبانی و اتحادیه اروپاMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-و-مریم-عضدانلو-آلترناتیو-سیصد-گرم/

رجوی و مریم عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی

علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۹:… رجوی و عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی هستند. اگرنبودند که با نیم کیلو مواد منفجره تار و پود آلترناتیو از هم نمیدرید و از صحنه روزگارحذف نمیشد. همیشه بزرگ کوچک را میخورد و از بین میبرد چرا معنی را خوب میفهمد ولی چاره ای ندارد . درطی سالیان رجوی و عضدانلو با همین دروغها و بازی های مشمئز کننده ود جالیت و شیادی کارشون …

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Saddam_Hussain_War_Crimes_1MEK’s Maryam Rajavi blackmails Albania to become the new ‘Saddam regime’ for them.

لینک به منبع

رجوی و مریم عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی

د رقسمت اول تظاهرات پاریس نوشتم که بهزاد نظیری نفربخش روابط خارجی مجاهدین دربرنامه کال کنفرانس گفت حاکمیت دینی با بمب دست ساز نیم کیلویی میخواست صدها نفررابکشد وصورت مسئله الترناتیورا پاک کند

داستان ازاین قراراست که یک نفربه اسم سعدونی راگرفته اند که دولت بلژیک گفته این شخص یک بمب دست سازنیم کیلویی رادرجیب کتش گذاشته ومیخواسته درکنفرانس عضدانلو درپاریس منفجرکند (جداشده ها عکس سعدونی را با مهدی ابریشمچی منتشر کردند چون او را خوب میشناسند که اشپز رجوی بود)ودراشپزخانه مرکزی مجاهدین در سرژی تشریف داشته. واقعیت داستان چیست وریز ان چگونه است بنده خبرندارم فقط خبرها راخونده واینجا نوشتم حالا بهزاد نظیری درکال کنفرانس مدعی ست که اگربمب را موفق میشدند منفجرکنند صدها نفرکشته میشد فکرکنم با بمب اتم هیروشیما وبمبهای دیزی کاترده وپانزده هزارکیلویی امریکا اشتباه گرفته است بمب نیم کیلویی یعنی نارنجک چون دست سازهم هست کارایی نارنجک راهم ندارد ازتوضیحات که بگذریم نفررجوی به هواداران خودش درکال کنفرانس تماما دروغ میگوید و مهمترمدعی شده که اگربمب منفجرمیشد رژیم به هدفش میرسید( هدف چی بود پاک کردن صورت مسئله الترناتیو) بزبان ساده میخواهد بگوید رژیم میخواسته با بمب دست سازنیم کیلویی درداخل جیب سعدونی مجاهدین را هم سیاسی وهم نظامی ازبین ببرد که الحمدلله وشکرخدا دست غیب موساد وسیا یعنی نتانیاهو وترامپ ازاستین دولت بلژیک بیرون امد والترناتیو را حفظ کرد حال سوال این است که این همه دروغ میگوید نمی فهمد که چکارمیکند ومعنی حرفش چیست ؟؟ اگربمب نیم کیلویی قدرت انرا دارد که صورت مسئله الترناتیو را پاک کند پس بنده حق دارم بگویم پس رجوی وعضدانلو الترناتیو ۳۰۰ گرمی هستند اگرنبودند که با نیم کیلو مواد منفجره تاروپود الترناتیو ازهم نمیدرید وازصحنه روزگارحذف نمیشد همیشه بزرگ کوچک را میخورد وازبین میبرد چرا معنی راخوب میفهمد ولی چاره ای ندارد درطی سالیان رجوی وعضدانلو با همین دروغها وبازی های مشمئز کننده ودجالیت وشیادی کارشون را پیش برده اند اگرروزی دردرون این تشکل دروغ ونیرنگ ودجالیت و شارلاتانی نباشد همان روز ازهم می پاشد اینها راهمین طوری نمیگویم تجربه ۴۰ساله زندگی از دورو نزدیک با انها بودم و زندگی کردم .بهم میگوید باورکنید فدا وصداقت که رجوی مدعی ان است و معتقد است بالای سردرب مجاهدین نوشته شده سرتا پا دروغ است مزخرفات و جفنگیات است ما که ندیدیم اگرکسی دیده بیاید وبما نشان بدهد بله الترناتیو ۳۰۰ گرمی باید ازاین حرفها بزند حالا با این اوصاف که حرف خودشون را معنی و بازکردم چطوری و با چه ملاک و معیاری الترناتیو است ما که نفهمیدیم عمامه احمد خاتمی بیشترازنیم کیلو وزن دارد یعنی  و زنشون به اندازه عمامه یک اخوند هم نیست خودشون میگویند حرف ما نیست ما فقط حرف را برش داده وباز ونشان دادیم رجوی وعضدانلو دوتایی ۳۰۰ گرم هستند تنهایی میشوند هرکدام ۱۵۰ گرم حالا این الترناتیو با این وزن سنگین جلوجلودویده و برای رسیدن بقدرت پاشنه پای پمپئو رامی بوسد تا بلکه ازبوی داغ کردن خرچیزی هم بمشام انها بخوردولی ایا بومیخورد ؟؟؟؟ بنده فکرنمیکنم  

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تظاهرات-هشت-فوریه-عضدانلو،-مجاهدین-خل/

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو، مجاهدین خلق مریم رجوی، در فرانسه (قسمت اول و پایانی)ا

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۹:… گفته هدف از بمب گذاری پاک کردن صورت مسئله آلترناتیو بوده. ما نفهمیدیم آلترناتیوی که ۵۰سال درحال مبارزه است و با اسراییل و امریکا و اروپا دراین پنجاه سال در گیر بوده و کانونهای شورشی او در ۱۲۰۰ شهر ایران فعالیت میکنند و لرزه سرنگونی در دل رژیم انداخته اند با یک بمب نیم کیلویی قرار بوده صورت مسئله اش پاک شود ؟؟

تظاهرات مجاهدین خلق مریم رجوی در فرانسه بوی کباب و داغ کردن هر آیا باز بوی کباب می آید؟ نگاهی به فراخوان جدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی)ا

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو در فرانسه (قسمت اول)
لینک به منبع

سخنرانی بهزاد نظیری یکی ازنفرات بخش روابط خارجی مریم عضدانلو که بوسیله کال کنفرانس انجام شده بود را درفیس بوک گذاشته بودند خواندم قبل ازهرچیزبگذارید بحث رجوی با همین بهزاد نظیری درنشست رابگویم این اقا بهزاد سال ۶۰ بعد شروع فازنظامی دستگیر میشود ازوضعیت زندان اوخبرندارم انهایی که بااوبوده اند بگویند ولی دراوج بحبوحه اعدام وکشتار که هرشب دراوین انجام میشد که امار۱۰۰ تا ۳۰۰ نفردرروزرا شاهدین گفته اند وبرای درخواست یک لیوان اب نفرتیرباران می شد حاکمیت دینی دران شرایط به اقا مرخصی داده بود که برود وبخرج خودش بیماری را مداوا کند ؟ !که طبق گفته خودش باباش ازقبل همه چیزرا اماده کرده بود ؟! اقا ازکشورخارج شده است مثل همین دزدها هستند که قوه قضائیه حاکمیت دینی نمی دونه چطوری خارج میشوند خروج اوهم فعلا معلوم نیست شاید هم رابطه اش با پاسداران وشکنجه گران وادمکشان ولایت مثل رابطه رجوی با ساواک بوده ؟؟الله واعلم حال ببینیم چی گفته وقتی حرفها وتحلیلهایش را که بقول خودش مختصر اشاره کرده را میخوندم واقعا خنده ام گرفته بود که چی بخورد ملت میدهد گفته تعادل منطقه تغیرکرده .دلیل معاون دولت افغانستان برعلیه رژیم موضع گرفته واینکه پناهندگان افغان درحال بازگشت از ایران به افعانستان هستند درنتیجه نشانه فروپاشی اقتصادی است . بعدهم اشاره به فعالیت کانونهای شورشی کرده وگفته ما باید با قیام پیوند بخوریم رجوی همیشه میگفت من عامل قیام هستم حال چیشده که رجوی میخواهد با قیام پیوند بخورد مبارک است انشالله ازترس وحشت رژیم ازسرنگونی تا اینکه دوران سیاست مماشات تمام شده وجالب اینجاست که اقا همه را مثل خودش احمق فرض کرده طبق خبری که دستگاههای اطلاعاتی دادند سعدونی هوادارواشپز همین رجوی که میگویند با حاکمیت دینی کارمیکرده وقصد بمبگذاری درتجمع مجاهدین راداشته یک بمب دست سازنیم کیلویی درجیب کتش بوده است ؟این اقا بهزاد دراین کال کنفرانس میگوید اگرموفق میشد صدها نفرکشته میشدند واقعا دجالیت وشیادی وبی پرنسیبی را ازرجوی وعضدانلو به ارث برده است طرف یک کامیون انفجاری که ۱۰۰۰کیلوبمب جاسازی شده  را درمیان مردم منفجرمیکند ده نفرمیمیرد ولی بمب نیم کیلویی انهم دست سازوقتی به رجوی عضدانلو میرسد قراربوده صدها نفر کشته شوند دیگه افا بهزاد خجالت بکش ماروکه نمیتوانی فریب بدهی جالب این است که گفته (هدف ازبمب گذاری پاک کردن صورت مسئله الترناتیو بوده ) ما نفهمیدیم الترناتیوی که ۵۰سال درحال مبارزه است و با اسراییل وامریکا واروپا دراین پنجاه سال درگیربوده وتمام دنیا بخاطرپولهای اخوندها اورا محاصره کرده بودند وازهمه موفق وسربلند بیرون امده وکانونهای شورشی اودر۱۲۰۰شهرایران فعالیت میکنند ولرزه سرنگونی دردل رژیم انداخته اند که رژیم شب وروزمثل بید میلرزد ولی بابمب نیم کیلویی قراربوده صورت مسئله اش پاک شود ؟؟واقعا جای سوال وتعجب داردبعد هم دلش غش وریسه رفته که وزارت خارجه یک پست گذاشته تامردم بااوتماس بگیرند وهزارنفرکامنت گذاشتند ودرپایان هم درخواست تظاهرات ازهواداران خود کرده است احتمالا میخواهد پناهندگان را درپاریس بعنوان ایرانی جا بزند درمقاله بعدی درباره اهداف ان چند نکته رایاداوری میکنم.

تظاهرات هشت فوریه عضدانلو در پاریس ( قسمت اخر )

در قسمت اول حرفهای عضدانلو که ازگلوی بهزاد نظیری خارج شد را نوشتم دراین قسمت میخواهیم به اهداف تظاهرات بپردازیم برای فهم ان باید ببینیم در چه شرایطی و بخاطر چی قرا است تظاهرات برگزارکنند احتمالا همه خبر دارند که وزیرخارجه امریکا دریک سخنرانی تماما ضد ایرانی و جنگ طلبانه در مصر بحث کنفرانس ورشو رامطرح کرد و هم همان روز درمقاله ای نوشتم که این کنفرانس اعلام جنگ وازهمین امروز افتضاح و شکست خورده است لازم به یاد اوریست که نیم ساعت پیش وزیرخارجه امریکا عقب نشینی و دراطلاعیه جدید خودهم محورهای بحث راعوض کرده وهم اسم ایران راخط زده است بعد صحبتهای پمپئوعضدانلوبالای منبرامریکا رفته وتظاهرات رامطرح کرد چند هدف را دنبال میکند

یک : هدف بیرونی:

 میخواهد با گرداوری پناهنده ها ازاردوگاههای پناهندگی وقالب کردن انها بعنوان ایرانی بگوید من که درپاریس اینقدر هوادار دارم ببینید  درایران دیگه واویلا ، لیلی ست بخصوص اینکه درتظاهرات سال گذشته وامسال هیچ کس درایران صدای او نشد ودرانزوای مطلق قرارگرفت ومجبورشده نیروهاشو مثل الگوی اشرف درالبانی برده درکوه ودره وغارهای البانی صورتها راپوشانده وچند عکس بعنوان کانونهای شورشی بخورد ملت بدهد

 چندماه پیش سخنگوی وزیرخارجه امریکا رسما درتلویزیون گفت مجاهدین درایران هوادارندارند ومطلوب ماهم نیستند میخواهد این ذهنیت را ازبین ببرد درنتیجه سریعا خود رابا پمپئو هماهنگ نشان داد

 ازانجا که رجوی همیشه خواهان حمله امریکا به ایران بوده وهست چون حرفهای جنگ طلبانه زد وقبلا هم دوازده ماده رامطرح کرده بود بوی خرکردن داغ بمشامش رسید وفکر کرد که داستان زمان عراق است همین الان جهان پشت امریکا ایستاده و حمله میکند وحاکمیت دینی راسرنگون وقدرت رابه خیانتکارانی مثل فرشگرد ورضا پهلوی وتجزیه طلبان بی بته مزدور و نوکر و استخون خور بیگانه داده و سررجوی کلاه میرود خواست پیش دستی کند ولی نمیداند که تماما بضررخودش تمام میشود وبااین ادا وادوارها وخیانت بملت کلاهی برایش دوخته نمیشود

دو: داخلی :

قبل ازهرچیزروزکابوس نزدیک است روزپایان تعهد نامه های نیروها میخواهد نیروهای وارفته را سرپا کند

میخواهد به نیروها وهواداران وارفته ترازنیروهای تشکیلاتی شرایط سرنگونی بخوردانها داده وبگوید ائتلاف جهانی مثل عراق وهمین فردا ما درقدرت هستیم

میخواهد دوباره به این بهانه ووسیله ازنیروها تعهد مجدد دویایکساله بگیرد وبافریب انها رامجددا دراسارت فکری وجسمی نگه داشته وبگوید دیدید ازرفتن خبری نشد ونیروها تماما عاشق من وتشکیلات وایدئولوژی رجوی هستند

به دلایل فوق که اصلی ها رابیان کردم شتابزده دست بکار راه اندازی تظاهرات درفرانسه شد ولی باید بگویم این کارها هیچ دردی ازرجوی وعضدانلودرمان نمیکند درد درد سرطانی ست که تمام تاروپود تشکیلات وتفکرات را درنوردیده انهم عملهای خیانت بارش درطی سالیان که درحق ملت ایران بخصوص نیروهای تشکیلاتی خودش انجام داده ومهمتر ازنظرایدئولوژیک دربن بست است وانقلاب مریم فقط تف سربالا برای زوجین شده که به صورت خودشون برگشت خورده است    

(پایان)

*** 

کنفراس ضد ایرانی صهیونیستها در ورشو لهستان و نوکری مریم رجوی و مجاهدین خلق برای ارباب مریم رجوی و قتل خاشقجی، لابی های اجاره ای و توهم ریاست جمهوری

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) ابزاری ناکارآمد در دستگاه تبلیغاتی آمریکاPeople’s Mujahedin (MEK), Questionable Allies Of Washington In Iran

مسعود رجوی دادگاه شاه همکاریهای رجوی با ساواک و تنفر حنیف نژاد از او از زبان یک مقام سابق ساواک

مدارک خیانت مسعود رجوی به سازمان مجاهدین خلق بدون شرح!‌ آیا مسعود رجوی پاسخی برای این اسناد دارد؟

مدارک خیانت مسعود رجوی به سازمان مجاهدین خلق بتول سلطانی: ۳۰ فروردین ۱۳۵۱، یادآور چهل و چهارمین سال خیانت مسعود رجوی به بنیاگذاران سازمان 

همچنین:

 • علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و دوم ژانویه ۲۰۱۹:… باید از مسعود رجوی و مریم عضدانلو سوال کرد پس چی شد مخالفت با بنیادگرایی ؟ آیا بنیادگرایی اسلامی بد ولی بنیادگرایی صهیونیزم که الان درنتانیاهو و ترامپ خلاصه میشود خوب است؟ واقعیت این است که رجوی دستش آلوده به خونهای ملت عراق و سوریه و یمن و جاهای دی

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۹:… ۲۲بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم ۴۰ سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند. می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته آنها را به بهانه ورشو هم انگیزه بدهد و هم از ریزش جلوگیری کند بخاطر این دو مشکل درونی اینقدر تبلیغات راه انداخته و عاشق

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژانویه ۲۰۱۹:… دوازده ماده که رجوی مدعی بود، این بیانیه را هم ساواک نوشته و بدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که آن زمان در زندان و داعیه مبارزه با شاه را داشتند …. یکبارهم خودش از کباب خوردنش با سربازجوی اوین می گفت. منوچهری

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم ژانویه ۲۰۱۹:… سر و کله جداشده ها پیدا شد. رجوی که میدانست این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست از روز اول شروع به سمپاشی برعلیه ما کرد و خیلی از ما هم بخاطر مسایل قانونی و شخصی دو سه سالی چیزی نگفتیم و در سکوت بودی

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژانویه ۲۰۱۹:…  چون ما مخالف سیاست وابستگی و پیش برد خط آدمخواران برعلیه ملت و وطن خود بودیم. زیرا برای همین و نجات وطن به رجوی پیوسته بودیم و نمیتوانستیم طور دیگری باشیم و سر خود را در توبره و آخور آدمخواران غربی و حکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و 

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم ژانویه ۲۰۱۹:… تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله، ملت را دوباره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار و دسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه ۲۰۱۹:… آقای پرویز خزائی! اگرما یکبار ندامت کردیم تو دو بارانجام دادی. یکی وقتی سفیر حاکمیت دینی بودی وی کی هم الان که سفیر رجوی هستی …. واقعیت این است که آقا قبلا زیر پرچم و عبای انقلاب اسلامی با سس ولایت فقیه و ولایت الله سینه و…. الان زیر علم و ردا

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم ژانویه ۲۰۱۹:… سوال از رجوی این است. آیا تو هم اینقدر آزادی به زنان درون تشکیلاتت داده ای؟! حتی یک تار موی آنها از بیرون دیده شود؟؟؟ یا چون نوامیس تو هستند باید یک تار مو هم دیده نشود و با پوشیدن دامنهای بلند و گشاد که بیشتر به گونی برنج شباهت داشت! اجازه ندهندکه ذره 

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم ژانویه ۲۰۱۹:… در عالم سیاست مرز بندی لچک رسید به اینکه از امریکا خواهان حمله و بمباران ایران شد و برای آدمخوارانی مثل خانم رایس و بوش  و دیک چینی و رامسفلد دست بدعا بردارند و درمسجد فاطمه الزهرا ( مسجد ضرار ) که نام مسجد رجوی در اشرف بود نماز حاجت و ش

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، ششم ژانویه ۲۰۱۹:… رجوی در قرارگاه شان طبل یاحسین میکوبید بر سر و سینه میزد. گل بر سر و صورت و کله و ریش و پشم نداشته میمالید …. مریم رجوی فرماندهانش را برداشته و در آلبانی به کلیسا برده تا در آنجا نماز عشا ربانی بجا آورده و در پایان هم نان و شراب میل فرموده اند. حالا سوال اینه 

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم ژانویه ۲۰۱۹:… رجوی هدفش همین است تا اینکه مثل کشتن مخالفین مرثیه خوانی شهید راه بیاندازد او هدفش تبلیغات سیاسی وبهره برداری سیاسی از گرسنگی و مرگ ملت است بخاطر این دنبال تحریم است بله او ملت را میکشد بعد هم بالای جنازه آنها نماز میت میخواند این اعمال چ

  Read More….


 • علی شیرزاد، نسیم آزادی، سی و یکم دسامبر ۲۰۱۸:… هدف مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران، با راه اندازی انجمنهای خیریه برای مردم آلبانی اولین کارش پولشویی است کما اینکه انجمن خیریه درانگلیس که دستش روشد پولشویی میکرد. ضمنا افکارعمومی مردم آلبانی وجهان را فریب میدهد بخصوص اینکه روزنامه ها وتلویزیونها

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، بیست و نهم دسامبر ۲۰۱۸:… مریم رجوی! تو که میگفتی تحریم غذایی نیست این خبر چیه؟؟ توکه حرفهای وزیر خزانه داری و آن یکی آدمخوار مک گورک و پمپیو را نشخوار میکردی و هواداران کثیفتر از خود و ضد ایرانی را وادار میکردی حرفهای آنها و تو را نشخوارکنند چه جوابی داری؟ بازهم میگویی تحریم غذایی 

  Read More….


 • ادوارد ترمادو، علی شیرزاد، علی جهانی، بیست و ششم دسامبر ۲۰۱۸:… مریم رجوی و مسعود رجوی سر ما کلاه گذاشتند. باز هم مسیح در مورد اینان چنین می گوید: از پیامبران دروغین برحذر باشید، آنان در لباس گوسفندان نزد شما میایند اما در باطن گرگان درنده هستند، آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت درخت نیکو م

  Read More….