روسپیان سیاسی متحد رجوی، بفکر مردم اروپا باشند!

روسپیان سیاسی متحد رجوی، بفکر مردم اروپا باشند!

روسپیان سیاسی متحد رجوی، بفکر مردم اروپا باشندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و ششم آوریل 2020:…تلاش فرقه ی رجوی برای گرفتن ماهی از آب کثیف و متعفنی که کرونا بوجود آورده ، همچنان بصورت غیر ممکن وابلهانه ای ادامه دارد. این بار به کنفرانس ویددئویی  درپاریس روی آورده وهمراه چند تن از مریدان رجوی در حق ما دلسوزی کرده و اظهار نظر و ارائه ی طریق نمودند! .. فرانسوا لوگاره یک روسپی سیاسی است که مدام در جلسات خیمه شب بازی مریم رجوی حضور پیدا میکند. هم اوست که گفته است که ما شهروندان اشرف هستیم وبدینوسیله توهین بزرگی درحق مردم فرانسه نموده ومنطقه ی 1شهرداری پاریس را هم خواهر خوانده ی کمپ اشرف نامیده است! کمپی که درآن قوانین برده داری وآئین حرمسراداری بی نظیری برپا بود! روسپیان سیاسی متحد رجوی، بفکر مردم اروپا باشند! 

رجوی بازیگری خیالی در دنیای سیاست امروزیسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

روسپیان سیاسی متحد رجوی، بفکر مردم اروپا باشند!

06/02/1399

تلاش فرقه ی رجوی برای گرفتن ماهی از آب کثیف و متعفنی که کرونا بوجود آورده ، همچنان بصورت غیر ممکن وابلهانه ای ادامه دارد.

این بار به کنفرانس ویددئویی  درپاریس روی آورده وهمراه چند تن از مریدان رجوی در حق ما دلسوزی کرده و اظهار نظر و ارائه ی طریق نمودند!

درقسمتی ازاین گزارش مبسوط  رسانه های رجوی که علت مبسوط بودنش نه افشای موضوع جدید که در تکرار اراجیف صدها بار بوده، چنین آمده است :

” روز چهارشنبه سوم اردیبهشت۹۹(۲۲ آوریل) یک کنفرانس ویدئویی در فرانسه با حضور شماری از پارلمانترها، شهرداران، وکلا، مدافعان حقوق بشر و اعضا و حامیان مقاومت ایران برگزار شد. دراین کنفرانس فرانسوا لوگاره شهردار منطقه یک پاریس، یانیک فاونیک نماینده پارلمان فرانسه و نایب رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران دمکراتیک،ژرار لوتوننایب رییس سندیکای دانشگاهیان فرانسه، ژرار وسپیر، پژوهشگر در بنیاد مطالعات خاورمیانه، سیلوی فاسیه شهردار پیشین لوپن، پیر برسی رئیس حقوق بشر نوین فرانسه و هم چنین بهزاد نظیری، حمیدرضا طاهرزاده و نادر نوری درباره پنهانکاری و عملکرد مجرمانه آخوندها، سیاست جنایتکارانه بازگشایی مشاغل در شرایط شیوع گسترده کرونا و ه پیرامون وضعیت وخیم زندانها و ضرورت ازادی بی قید وشرط زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی، سخنرانی کردند”.

روسپیان سیاسی متحد رجوی، بفکر مردم اروپا باشند

روسپیان سیاسی متحد رجوی، بفکر مردم اروپا باشند

فرانسوا لوگاره یک روسپی سیاسی است که مدام در جلسات خیمه شب بازی مریم رجوی حضور پیدا میکند.

هم اوست که گفته است که ما شهروندان اشرف هستیم وبدینوسیله توهین بزرگی درحق مردم فرانسه نموده ومنطقه ی 1شهرداری پاریس را هم خواهر خوانده ی کمپ اشرف نامیده است!

کمپی که درآن قوانین برده داری وآئین حرمسراداری بی نظیری برپا بود!

دیگران نیز کاسبکاران شبیه او بوده وحرمتی به مقام خود ودراصل به مردم فرانسه قائل نیستند و ازاین حیث برمن روشن نیست که این افراد که مرم کشور خود را اینهمه خوار میدارند، چگونه ممکن است برای ما دل بسوزانند که جواب این یکی را به سعددی بزرگ وامیگذارم  تا بگوید ( عاقلان دانند)!

خطاب به فرنسوا لوگاره – Jean François Legare maire de la province de Paris

دوباره :

” فرانسوا لوگاره شهردار منطقه یک پاریس گفت : ایران از اولین کشورهای بود که توسط این پاندمی مورد تهاجم واقع شد. .. سرکوب و کشتار، اعمال دهشناک این رژیم که ضد شرف و انسانیت بود و این پاندمی به بدبختی مردم ایران افزود و این باعث میشود که ابعاد فاجعه بار بیشتری به این مسئله بدهد. دومین مسئله این است که یک بار دیگر رژیم آخوندها بدلیل اینکه فرهنگ و سیستمش اینگونه است…. قبول نکرد آمار درست بدهد و باین شکل مانع اقدامات پیشگیرانه دربرابر این بیماری همه گیر شد “.

اگر حرف چرند باین نمیگویند، به چه میگویند؟

یعنی سرکوب باعث تشدید اپیدمی درایران شد؟!

چرا این قاعده که ظاهرا سرکوبی دراروپا وآمریکا نبود ، شد وبا وجود اینکه شامل تحریم هیچکس نبوده و پول فراوان داشتند ، تلفات بسیار زیادی را متحمل شدند؟

آنها که باید بدنبال چین وایران آمادگی کافی بدست میآورند و ازفاجعه جلوگیری کردند که نکردند!

دلیل این کار جز خوار شمردن اهالی این کشورهای مثلا متمدن نبود؟

یا پولها را صف نجات بانک های متعلق به یک درصدی ها حفظ کرده اند؟

یعنی ایران  برای اینکه ثابت کند که شما اروپائیان وآمریکائیان کمتر تلفات داده اید، مجبور است آمار خود را ببالاتر ازآنکه اعلام کند؟!

اگر ایران آمار رسمی خود را دوبرابر هم بیشتر کند ، حداکثر ثابت میکند که در شرایط نابرابر ، باندازه ی شما ها تلفات داده و این اعلام  برابری د رمرگ ومیرچاره ی درد شما و باند رجوی نیست !

ما گرفتار تحریم های بی سابقه ای هستیم که کشور شما هم نقش کمی در عملی شدن نقش مخرب این تحریم ها ندارد ودربرابر شما مشکلی به این نام ندارید!

همچنین :

“.. ما ایران را محکوم میکنیم چرا که اثبات میکند که این رژیم، رژیمی است بی کفایت خصوصا زمانی که باید با یک وضعیت وحشتناک و بی سابقه مقابله کند. و نشان داد که قادر نیست در چنین شرایطی اقدام مناسبی صورت دهد “.

بجز یکی دوکشور شرقی، هیچ کشوری کفایت کافی نشان نداد و این درحالی است که کسی مزاحم آنها نبود ومیتوانستند درصورت اجازه دادن ماهیت شان ، برخورد موفقی با این حادثه ی تلخ داشته باشند!

چرا نکردند و  باند رجوی چرا ازطرح این سئوال مهم که کشورهای شما بطور بالقوه قدرت مقابله راداشتند که بعلت رعایت حال ثروتمندان ، نکردند؟!

بازهم :

“سخنان یانیک فاونک – نماینده پارلمان فرانسه – معاون کمیته پارلمانی برای یک ایران دمکراتیک- … همه ما شاهد این موضوع بعد از واکنش اولیه رژیم در جهت انکار واقعیت شیوع ویروس در کشور ایران و عدم اتخاذ اقدامات لازم برای محافظت از جمعیت بودیم “.

سران بیشتر کشورهای اروپایی ومخصوصا خود آمریکا درانکار این واقعیت تلخ پیشتاز بودند و زمانی دست به قرنطینه های سطحی زدند که داشتند ازپا درمیآمدند .

باند رجوی هم آنرا فرصتی برای حکومت ایران ارزیابی کرد وازمردم خواست که به خیابانها ریخته، بکشند وکشته شوند و عملا ابتلاء به این بیماری را افزایش دهند!

ترامپ صراحتا گفت که این  یک سرما خوردگی وجار وجنجال چینی  است و تابش آفتاب همه چیز را حل میکند ونباید پولی خرج کرد.

او و بعضی از همتایان اروپائی اش تا آخرین لحظه اقدامی نکردند وزمانی که درمجبوریت قرار گرفتند، به یکباره معلوم شد که با وجود داشتن پول وانواع تکنولوژی ، برای پرستاران خود روپوش ساده ی کافی ندارد ویک شرکت آمریکائی که ماسک تهیه میکند، قیمت ماسک 5 دلاری خود را به 15 دلار رساند!

تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران

وایضا :

”  ۳۰-۴۰ زندانی، شاید هم بیشتر، در اثر تیراندازی و ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی جان باختند. تنها تقصیر آنها شورش در برابر شرایط بهداشتی ناگوار حاکم بر زندانهای پر ازدحام بود “.

من بادرستی ویا نادرستی این قبیل اقدامات کاری ندارم وفقط میتوانم بگویم که درهمه جای جهان با شورش وآتش سوزی- به هر علت ودلیل – برخورد سختی میشود ودرعوض نشنیده ام که برای زندانیان شورشی، نقل ونبات پخش کنند وبشخصه آرزو میکنم که زندانی ای درکار نباشد تا این حوادث تلخ هم روی ندهد.

سپس :

” این رژیم، پول کشور را در برنامه جنگ و برنامه موشکی بالستیک خود بلعیده است. اگر رژیم مانند سایر کشورها، می خواست مردم را در خانه خود قرنطینه کند، باید به آنها کمک مالی می کرد.  اما رژیم از دست زدن به بودجه سپاه پاسداران یا ولی فقیه که دارای صدها میلیارد دلار سرمایه هستند، خودداری می کند “.

بودجه ی نظامی ایران درمقام مقایسه با هم وزن های خود در سطح بسیار پایینی قرار دارد وآیا شما در زمانی که اینهمه بربودجه های نظامی بیشتر کشورها که اتفاقا خود تجاوزگرند ، افزوده میشود ازایران میخواهید دست بر روی دست گذاشته ودربرابر تحرکات دیگرانی که هزاران کیلومتر با ما فاصله دارندودر مرزهای ما ستقرند ، کاری نکرده ودرپشت سنگر های خود تسلیم سلطه گران شود؟

هر تحرک ایران درمورد افزایش احتمالی بودجه ی نظامی ، خود مولود فراهم شدن هر روزه ی تجاوز به خاک ماست وبنابراین به سلطه گران توصیه کنید که به خانه ی خود بازگشته و تعهات قابل اعتماد عدم تجاوز به ایران را بدهند وآنوقت مشاهده کنند که ایران اولویت بیشتری به امور اقتصادی وگذران زندگی مردم میدهد!

صابر تبریزی

باند رجوی مجاهدین اولیه را بلعید! – قسمت سوم و پایانی

روسپیان سیاسی متحد رجوی، بفکر مردم اروپا باشند!

***

MEK cult in Albania poses public health riskMEK cult in Albania poses public health risk

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اگر-شهرداری-منطقه-۱-پاریس-نبود/

اگر «شهرداری منطقه ۱ پاریس» نبود

اگر شهرداری منطقه ۱ پاریس نبودراه نو، چهارم سپتامبر 2019:… گروه تروریستی «مجاهدین» تلاش کردند با گنجاندن کلماتی مثل «اقدامی بسیار سیاسی» و یا «امضاء سند» در متن این گزارش آنرا مهم جلوه داده و به خورد اعضای این گروه در اردوگاه آلبانی بدهند. این مفهوم را می توان در صحبت های خانم زهره اخیانی از اعضای شورای رهبری «مجاهدین» که طرف حساب «امضاء این سند»؟! بوده دریافت، که فریبکاری بعنوان یک خصیصه و صفت فرقه ای تا کجا در پوست و گوشت سران این گروه رخنه کرده است. اگر «شهرداری منطقه ۱ پاریس» نبود 

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است!فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است!

اگر «شهرداری منطقه ۱ پاریس» نبود؟

الان مدتهاست که سوزن مریم رجوی در «شهرداری منطقه ۱ پاریس» گیر کرده است. بنظر میرسد در کسادی بازار و از رونق افتادن موازی کاری با تحریم های آمریکا علیه ایران، بویژه بعد از پیام مضحک و خنده دار منتسب به مسعود رجوی که از طناب پوسیده تحریم  آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران از سوی آمریکا آویزان شد و بالا رفت، سرگرمی خوبی برای اعضای نگونبخت این گروه در آلبانی با موضوع «شهرداری منطقه ۱ پاریس» فراهم کرده است.

در تاریخ ۹۸/۰۵/۲۷ سایت «مجاهدین» از قول تلویزیون کانال سه فرانسه نوشت:

«در یک اقدام بسیار سیاسی، شهردار منطقه یک پاریس، ژان فرانسوا لوگاره اخیرا اعلام سمبلیک خواهری «شهرداری منطقه یک پاریس» را با شهری در آلبانی به نام اشرف ۳ به امضاء رساند؟؟!! »

بدین ترتیب از آن تاریخ به بعد روزی نبود که خبری از «شهرداری منطقه ۱ پاریس» به بهانه های مختلف در سایت «مجاهدین» درج نشده باشد. بنظر میرسد «شهرداری منطقه ۱ پاریس»  تنها پایگاه باقیمانده برای سران مجاهدین در طول سالیان اقامت این گروه در این کشور بعد از کوچ به کشور  آلبانی است.

اگر شهرداری منطقه ۱ پاریس نبود

ذیلا برخی از آنها به نقل سایت «مجاهدین» آورده می شود.

تاریخ: ۹۸/۰۶/۰۲- شهرداری منطقه یک پاریس اقدام به نصب پلاکارد بزرگی روی ساختمان خود در اعتراض به سفر ظریف (به فرانسه) کرده است.

تاریخ: ۹۸/۰۶/۰۳-  بیانیه کمیته شهرداران فرانسه برای یک ایران دموکراتیک

تاریخ: ۹۸/۰۶/۰۸- نمایشگاه و کنفرانس در شهرداری منطقه ۱پاریس با حضور منتخبان فرانسوی و مدافعان حقوق‌بشر

تاریخ: ۹۸/۰۶/۱۰ –  العربیه: شهرداری منطقه یک پاریس تبدیل به محلی برای فرانسویان شد تا یک نمایشگاه مستند درباره بزرگترین کشتار در ایران را ببینند.

تاریخ: ۹۸/۰۶/۱۱ –  روزنامه عکاظ عربستان:‌ اسناد اعدام ۳۰ هزار زندانی سیاسی افشا می‌شود.

تاریخ: ۹۸/۰۶/۱۲ – نمایشگاه و کنفرانس در شهرداری منطقه ۱ پاریس و . . .

حال سوال این است این نوع اقدامات مضحک چه نفعی می تواند برای رهبران مجاهدین داشته باشد؟

مسلما این گونه اقدامات هیچ گونه ارزش سیاسی ندارد چه رسد به اینکه کسی بخواهد آنرا رسانه ای هم بکند. ولی رهبران «مجاهدین» با توجه به نیاز شدید و مبرم به اینگونه فعالیت ها تلاش کردند  با گنجاندن کلماتی مثل «اقدامی بسیار سیاسی» و یا «امضاء سند» در متن این گزارش آنرا مهم جلوه داده و به خورد اعضای این گروه در اردوگاه آلبانی بدهند. این مفهوم را  می توان در صحبت های خانم زهره اخیانی از اعضای شورای رهبری «مجاهدین» که طرف حساب «امضاء این سند»؟!  بوده دریافت، که فریبکاری بعنوان یک خصیصه و صفت فرقه ای تا کجا در پوست و گوشت سران این گروه رخنه کرده است.

گروه تروریستی «مجاهدین» تلاش کردند با گنجاندن کلماتی مثل «اقدامی بسیار سیاسی» و یا «امضاء سند» در متن این گزارش آنرا مهم جلوه داده و به خورد اعضای این گروه در اردوگاه آلبانی بدهند. این مفهوم را می توان در صحبت های خانم زهره اخیانی از اعضای شورای رهبری «مجاهدین» که طرف حساب «امضاء این سند»؟! بوده دریافت، که فریبکاری بعنوان یک خصیصه و صفت فرقه ای تا کجا در پوست و گوشت سران این گروه رخنه کرده است.

سایت «مجاهدین» تاریخ ۹۸/۰۵/۲۷ :

«من می‌خواستم از آقای شهردار لوگاره و همچنین سایر شهرداران عزیز فرانسوی بابت انتخاب اشرف به‌ عنوان خواهر شهر خودشون تشکر و قدردانی کنم. قطعاً این عزم همه ما مجاهدین مستقر در اشرف۳ را برای نبرد با این رژیم جنایتکار و سرنگونی آن جزم‌تر و ما را در این نبرد پشتگرم می‌کند.؟؟!!»

حرف آخر اینکه این اقدام سازمان مسلما یک سری نتایج و یکسری ابهاماتی در بطن خود دارد که همین جا به آنها اشاره می شود تا رهبران و تئورسین های «مجاهدین» پاسخ های درخور و مناسب آن را بیابند.

اگر شهرداری منطقه یک پاریس نبود؟

مسلما چشم اندازی هم از «سرنگونی» وجود نداشت. چرا که با تحلیلی که خانم زهره اخیانی دادند «سرنگونی» از «شهرداری منطقه ۱ پاریس» می گذرد؟؟!!

اگر شهرداری منطقه ۱ پاریس نبود؟

معلوم نبود چه کسی «شهرخواهر» «اشرف ۳» خوانده می شد و تاریخ مبارزات «مجاهدین» به کدام سمت سوق داده می شد.؟

ضمن اینکه این خواهر خواندگی برخی سوالات را نیز در ذهن مخاطبان ایجاد می کند که امیداوریم مسئولین «مجاهدین» در این زمینه پاسخگو باشند.

۱ – آیا خواهر خواندگی ایندو  با توجه به تفاوت سنی آنها مناسب است؟

۲ – آیا این خواهر خواندگی موجب ایجاد ارتباط  بین ساکنان ایندو شهر خواهد شد؟ یعنی مسافرتی بین ساکنان آنان صورت خواهد گرفت؟ و رفت و آمدی وجود خواهد داشت؟ و آیا این رفت و آمدها انفرادی خواهد بود یا گروهی؟

۳ – آیا اختلاف فرهنگ و تمدن بین آنها یعنی یکی در اوج و دیگری قرن حجری و بیسوادی باعث نخواهد شد این خواهر خواندگی خیلی زود به جدایی بینجامد؟

۴ – این خواهر خواندگی تا چند سال می تواند دوام بیاورد؟  با توجه به اینکه اشرف ۳ بزرگترین خانه سالمندان جهان محسوب می شود.  و بعد از چند سال دیگر اثری از آن نخواهد بود، چه بلایی بر سر اسناد امضاء شده بین «مجاهدین» و «شهردار منطقه ۱ پاریس» خواهد آمد؟

۵ – آیا «شهرداری منطقه ۱ پاریس»  «شهرخواهر» دیگری در آلبانی انتخاب خواهد کرد یا اینکه تصمیم خواهد گرفت تا  آخر عمر  در فقدان اشرف ۳ تنها باقی بماند؟

و انبوه سوالات دیگر که پاسخ درست به آنها می تواند مسیر آینده «سرنگونی» را برای رهبران «مجاهدین» روشن ساخته و نقشه راه  آنان را مشخص کند.

منتظریم

اگر «شهرداری منطقه ۱ پاریس» نبود

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خطاب-به-فرنسوا-لوگاخطاب-به-فرنسوا-لوگا/

خطاب به فرنسوا لوگاره – Jean François Legare maire de la province de Paris

Jean-François Legare, maire de la province de Paris Saddam MEKعیسی آزاده وبلاگ بیان حقیقت، فرانسه، ششم سپتامبر 2019:… طبعا به یاد دارید که در17 ژوئن 2003 مریم رجوی به همراه 165 تن در شهرک اورسور اواز در استان والدواز فرانسه که مقر فرماندهی این فرقه در آنجا قرار دارد و نیز در سرژی توسط پلیس فرانسه دستگیر شد و پلیس فرانسه بیش از 9 میلیون یورو پول کثیف حاصل کوپنهای نفت اهدایی صدام حسین را از زیر وان حمام خانم مریم رجوی کشف و ضبط کرد و به دستور شخص رجوی با خودسوزی های گسترده و کباب انسانی در خیابانهای پاریس و چند شهر اروپا پلیس فرانسه را وادار به عقب نشنی کرد که البته همه ما در آن زمان در عراق در نوبت خودسوزی بودیم تا ریل خودسوزی همزمان با همه اروپا در عراق هم شعله ورشود.ولی با اقدامات انسانی پلیس و قاضی فرانسه جلوی این جنایت رجوی گرفته شد. خطاب به فرنسوا لوگاره – Jean-Jean François Legare maire de la province de Paris

 Jean-François Legare, maire de la province de Parisاگر «شهرداری منطقه ۱ پاریس» نبود

خطاب به فرنسوا لوگاره – Jean-François Legare, maire de la province de Paris

روسپیان سیاسی متحد رجوی، بفکر مردم اروپا باشند

نامه سرگشاده آقای عیسی آزاده از فرماندهان و مسئولین سابق سازمان مجاهدین

به آقای ژان فرانسوا لوگاره-شهردار منطقه یک پاریس

آقای شهردار با عرض سلام واحترام

اینجانب عیسی آزاده پناهنده سیاسی در فرانسه بیش از سه دهه از بهترین دوران عمر و زندگانیم را در سازمان مجاهدین خلق که اکنون به یک فرقه مافیایی تبدیل شده است گذرانده ام.

Jean-François Legare, maire de la province de Paris Saddam MEK

آقای شهردار : شخص شما و دوستان نزدیکتان در اکثر جلسات و متینگ های مجاهدین شرکت می کنید و اخیرا هم اجازه دادید که انها در سالن شهرداری منطقه یک جلسه داشته باشند.

آقای شهردار دفاع شما از دموکراسی و آزادی و دفاع از زندانیان عقیدتی در کشور من قابل تقدیر است ولی متاسفانه چون شما همه اقدامات انساندوستانه تان را با منفور ترین گروه سیاسی ایرانی گره زده اید کارهای حقوق بشری شما بی نتیجه می ماند. سازمان مجاهدین در محتوا هیچ تفاوتی با رژیم ملا ها ندارد. در نظام اسلامی همه کاره و رهبر مقدس و مادام العمر، ولی فقیه است و در سازمان مجاهدین هم جانشین خدا در روی زمین و همه کاره رهبر عقیدتی مادام العمر است که اعمال و خط و مشی آن بسیار فناتیک تر و ارتجاعی تر از سایر گروههای اسلامی تندرو است. سازمانی که شما از آن حمایت می کنید دارای یک ساختار به شدت افراطی شیعه است که از بدو تاسیسش تا کنون خط و سیاست و استراتژی و ایدئولوژی آن مبتنی بر تروریسم و جنگ مسلحانه و خشونت بوده و می باشد .

برفرض محال اگر این سازمان روزی به قدرت برسد عملکرد آن مشابه و شاید هم شدیدتر از داعش در کشورهای سوریه و عراق خواهد بود.

آقای شهردار

هزاران نفر از اعضا و سمپاتیزانها و مسئولین و فرماندهان این سازمان فرقه ای طی سه دهه گذشته از این سازمان سکت جدا شده اند و این روند کماکان در کشور آلبانی ادامه دارد.

آیا می دانید چرا بطور مستمر اعضای این سازمان از آن جدامیشوند؟

من بعنوان یکی از فرماندهان و مسئولین سابق این جریان سکت می خواهم خیلی خلاصه حقایقی را برایتان بازگو کنم.

آقای مسعود رجوی بعنوان رهبر عقیدتی و همه کارۀ سازمان مجاهدین اقدام به تشکیل ارتش به اصطلاح ازادیبخش در عراق نمود که این ارتش کوچک با دستور مستقیم دیکتاتور سابق عراق صدام حسین تسلیح شد، آموزش دیدوبه عنوان یکی از سپاه های عراق در آمد و عملا به یک ارتش خصوصی صدام حسین تبدیل شد و رژیم دیکتاتوری صدام حسین بر اساس نیاز های ابزاری دولت وقت عراق از واحد های مجاهدین استفاده می کرد که شامل کشتن مرزبانان ایرانی و ربودن آنها و انواع بمب گذاری ها در جادهای مرزی و شبکه انتقال نفت و ترور و تخریب در عمق ایران که این اقدامات را اقای رجوی خیلی با افتخار هم اعلام می کرد و بجز موارد نادر مانند انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی و انجار دفتر نخست وزیر و دادستانی کل؛ سایر عملیات را رسما و با صدور اطلاعیه بر عهده گرفته است .

طبعا به یاد دارید که در17 ژوئن 2003 مریم رجوی به همراه 165 تن در شهرک اورسور اواز در استان والدواز فرانسه که مقر فرماندهی این فرقه در آنجا قرار دارد و نیز در سرژی توسط پلیس فرانسه دستگیر شد و پلیس فرانسه بیش از 9 میلیون یورو پول کثیف حاصل کوپنهای نفت اهدایی صدام حسین را از زیر وان حمام خانم مریم رجوی کشف و ضبط کرد و به دستور شخص رجوی با خودسوزی های گسترده و کباب انسانی در خیابانهای پاریس و چند شهر اروپا پلیس فرانسه را وادار به عقب نشنی کرد که البته همه ما در آن زمان در عراق در نوبت خودسوزی بودیم تا ریل خودسوزی همزمان با همه اروپا در عراق هم شعله ورشود.ولی با اقدامات انسانی پلیس و قاضی فرانسه جلوی این جنایت رجوی گرفته شد.

در سال 1990 سازمان مجاهدین به اجبار بچه های خردسال رااز پدران و مادرانشان چدا کرده و به خارج از عراق فرستاد که تعداد زیادی از کودکان به دلیل بدسرپرستی به اعتیاد و فحشا کشانده شدند و بعد ها این کودکان خردسال که به سن نوجوانی رسیدند

سازمان مجاهدین آنها را دوباره با تهییج و فریب روانه عراق کرد که متاسفانه تعدادی از نوجوانان در ماجراجویی های اقای رجوی کشته شدند و اکثریت انها هم قبل و بعد از انتقال به آلبانی جدا شدندکه یکی از انهامحمد فرزند مسعود رجوی است.

مسعود رجوی با  یک حیله و ترفند ایدئولوژیک مریم قجر عضدانلو همسر دوست و معاونش آقای مهدی ابریشمچی را در همین پاریس در سال 1984از او جدا کرد و خودش با او ازدواج نمود که خود داستان مفصلی دارد.

رجوی بعد از شکست ماجراجویی اش در عملیاتی تحت عنوان فروغ جاویدان در اوت 1988 که بیش از شصت درصد افراد در آن عملیات کشته و زخمی شدند برای جلوگیری از جداشدن افراد باقیمانده از این ماجراجویی وحشتناک،  رجوی یک دیکتاتوری عجیب را در پایگاههایش در عراق وضع کرد که شروع آن با طلاق های اجباری و جدا کردن زنان و مردان از هم و بعد هم با یک ترفند دیگر تحت عنوان یافتن نفوذی رژیم بیش از هفصد نفر از افراد ناراضی را درسیاهچال و زندان در قرارگاه خودش در عراق انداخت و بدترین شکنجه های قرون وسطایی را روی زندانیان ناراضی که قصد جدا شدن از سازمان مجاهدین را داشتند اعمال کرد که تعدادی از افراد زیر شکنجه کشته شدند.

بعد هم با یک زد و بند کثیف با سازمان اطلاعات و امنیت عراق هر فردی را که قصد جدایی داشت روانه زندان بدنام ابو غریب می کردند که بعدها صدام حسین این افراد  را بعنوان اسیران جنگی با دولت ایران معاوضه کرد.

سازمان مجاهدین بیش از صدها جدا شده را با این ترفند که اگر پایتان بخارج برسد طعمه رژیم ایران می شوید در میدانهای مین مرز ایران و عراق  رها و به ایران روانه کرد که تعدادی از این افراد در میدانهای مین کشته شدند و تعدادی هم سرخورده و نا امید از همه جا اقدام به خودکشی کردند.

در اثر فشار و شکنجه های روحی و جسمی و کنترل ذهن مستمر افراد در 24 ساعت روز و هفت روز هفته در قلعه اشرف در عراق خودکشی به یک  امر رایج در فرقه رجوی تبدیل شده بود.از خودکش دختر 17 ساله آلان محمدی تا یاسر اکبری و پروین سریر و دهها نفر دیگر .

آقای شهردار

سازمانی که شما تمام قد از آن دفاع می کنید یک سکت به غایت غیر انسانی است که شدید ترین بد رفتاری ها را روی اعضای خودش اعمال کرده و می کند، سازمانی که یک فرد را بعنوان رئیس جمهور مادالعمر انتخاب کرده سازمانی که آلت دست سرویس های اطلاعاتی است سازمانی که نزد مردم ایران بعنوان جاسوس و خائن و خیانت کار شناخته شده است سازمانی که خشونت و جنگ مسلحانه در تار و پودرش عجین است و رهبرانش مستمرا دنبال جنگ و برادر کشی در ایران هستند ربطی به مردم ایران ندارد نه اپوزیسیون است و نه دارای پایگاه اجتماعی در ایران.

بر اساس اخبار رسانه ها مقامات سابق آمریکایی که در جلسات این گروه شرکت می کنند به اعتراف خود این مقامات دقیقه ای ده هزار دلار پول دریافت می کنند یعنی برای 5 دقیقه سخنرانی 50هزار دلار از این سازمان می گیرند. شمارا نمی دانم که بر اسا س چه اصولی این همه امکانات دولتی در اختیار این گروه تروریستی قرار می دهید و در جلسات انها حضور می یابید. اما این را بدانید که حقیقت هیچ وقت پنهان نمی ماند.

اقای شهردار

از شما خواهش می کنم یک بار هم به ما جداشدگان از این فرقه اجازه دهید که حرفهایمان را بزنیم و پاسخ اتهامات واهی رهبران مجاهدین را بدهیم. فرانسه کشور قانون و دموکراسی است. این حق قانونی ماست که بتوانیم از حقوقمان دفاع کنیم.این سازمان مافیایی همه منتقدین و جداشدگان را با یک برچسب تحت عنوان رژیم ایران می خواهد از صحنه حذف کند و مارا خفه کند.

آقای شهردار بارها رجوی مارا تهدید به قتل کرده و دهها مورد هم در نقاط مختلف اروپا و همین فرانسه  نیروهای آموزش دیده مریم رجوی در صدد ترور و حذف فیزیکی ما بوده اند که اسناد و شکایت های انها موجود است.

آقای شهردار

روی اسب مرده شرط بندی نکنید سازمان مجاهدین از نظر مردم ایران مرده است و بشدت مورد تنفر مردم ایران و بخصوص نسل جوان قرار دارد. این سازمان با زور و اجبار در حدود دوهزار نفر را با میانگین سنی60 سال در آلبانی در قلعه ای تحت عنوان اشرف سه زندانی و اسیر کرده که متاسفانه شما این قلعه ایدئولوژیک و محل مغزشویی مجاهدین را بعنوان خواهر خوانده منطقه یک پاریس اعلام کردید!!

آقای شهردار

در قرن بیست و یکم بدترین استثمار آنهم از نوع بردگی فکری توسط فرقه رجوی وضع شده است. این فرقه تمام ارتباطات اعضا را با دنیای بیرون قطع کرده است حتی کسی جرات ندارد با خانواده اش ارتباط برقرار کند و هر گونه ارتباط با بیرون بویژه خانواده یک جرم سنگین محسوب می شود.

برای ما که از این سازمان در سال 2014 جدا شده ایم اینترنت و تلفن همراه یک پدیده ای عجیب و غریب بود که مطلقا ندیده بودیم و بجز اخبار مهندسی شده مطلقا به هیچ رسانه ای دسترسی نداشتیم حتی داشتن رادیو جرم بودو کسانیکه مخفیانه رادیو تهیه کرده بودند مورد شدید ترین حساب رسی تشکیلاتی قرار می گرفتند.

آقای شهردار، سازمان مجاهدین در محتوا هیچ اعتقادی به انتخابات ندارد. انچه تحت عنوان انتخاب دبیرکل در این فرقه وجود دارد یک نمایش مضحک است که برای خودنمایی سیاسی است.

این فرقه ابایی ندارد که با اجاره مهاجرین وبی خانمانها و دانش آموزان از اروپای شرقی با پول و تور پاریس سیاهی لشکر جمع کند و با این نمایشهای مضحک مدعی پایگاه اجتماعی شود.

در صورتیکه که به ما جدا شدگا ن از این سازمان بر اساس حق قانونی مان اجازه برگزاری جلسه در شهرداری منطقه یک پاریس داده شود جزئیاتی از روابط درونی این فرقه افشا خواهیم کرد تا شما وهمۀ همکارانتان به ماهیت واقعی این جریان سکت پی ببرید.

با احترام

عیسی آزاده

فرانسه – سوم سپتامبر 2019

خطاب به فرنسوا لوگاره – Jean-François Legare, maire de la province de Paris

روسپیان سیاسی متحد رجوی، بفکر مردم اروپا باشند

La lettre ouverte de M. Issa Azadeh, anciens dirigeants et responsables de l’OMPI

À M. Jean-François Legare, maire de la province de Paris

Monsieur le maire, bonjour mon cher

J’ai passé plus de trois décennies de ma vie et de ma vie dans le MEK, qui est maintenant un culte de la mafia.

M. le maire: Vous et vos amis proches assistez à la plupart des réunions du MEK et vous leur avez récemment permis de tenir une réunion dans la salle municipale locale.

Monsieur le maire, votre défense de la démocratie, de la liberté et de la protection des prisonniers d’opinion dans mon pays est louable. En substance, l’OMPI n’est pas différente du régime des mollahs. Dans le système islamique, il est un dirigeant sacré et permanent, mais il est un dirigeant suprême. C’est radical. L’organisation qui la soutient a une structure extrémiste très chiite et est basée sur le terrorisme, les conflits armés et la violence depuis sa création à ce jour.

Il est peu probable que si cette organisation arrivait au pouvoir, ses performances seraient similaires et peut-être même plus sévères que celles de l’Etat islamique en Syrie et en Irak.

 Monsieur le maire

Des milliers de membres, sympathisants, responsables et dirigeants de cette organisation sectaire ont été séparés de la communauté au cours des trois dernières décennies et la tendance se maintient en Albanie.

Savez-vous pourquoi les membres de cette organisation en sont constamment séparés?

En tant qu’un des anciens dirigeants et responsables de cette secte, je voudrais vous dire très brièvement les faits.

En tant que chef idéologique de la MEK, M. Massoud Radjavi a formé la soi-disant Armée de la libération en Irak, armée par la direction directe de l’ancien dictateur irakien Saddam Hussein et formée comme une force irakienne, et dans la pratique. L’armée de Saddam Hussein a été transformée et le régime dictatorial de Saddam Hussein a utilisé des unités de l’OMPI fondées sur les besoins du gouvernement irakien de l’époque, notamment le meurtre et l’enlèvement de gardes-frontières iraniens, les attentats à la bombe sur les routes frontalières, ainsi que le réseau de transport et de destruction du pétrole et du terrorisme. En Iran, M. Radjavi était très fier d’annoncer ces actes et, à l’exception de rares cas, tels que l’explosion du siège du parti de la République islamique, du bureau du Premier ministre et du parquet, il a procédé à des opérations officielles et publié des déclarations officielles.

Il est naturel de rappeler que le 17 juin 2003, Maryam Radjavi et 165 personnes ont été arrêtées par la police française à Orsour Ovaz, dans la province de Valdez, en France, et arrêtées par la police française à Sergei et par la police française avec plus de 9 millions d’euros d’argent sale. Les bons d’huile donnés par Saddam Hussein ont été saisis sous la baignoire de Mme Maryam Radjavi, et sur ordre de Rajoy, avec sacrifice de soi et brochettes humaines dans les rues de Paris et de plusieurs villes européennes, la police française a été obligée de se retirer alors que nous étions tous à l’époque. Nous étions au bord de l’auto-immolation en Irak, avec les barrages d’auto-immolation en éruption simultanée avec toute l’Europe en Irak. La police humanitaire et des juges français ont été arrêtés pour le crime de Radjavi.

Le suicide est devenu banal dans le culte de Radjavi 24 heures sur 24, sept jours sur sept, à la suite de tortures physiques et psychologiques et du contrôle constant des esprits dans la citadelle d’Ashraf en Irak, du suicide d’Alan Mohammadi, âgé de 17 ans, à Yassir Akhbâri, Pavin Serer et des dizaines d’autres.

M. Major, l’organisation qu’elle défend, est une communauté totalement inhumaine qui commet et perpétue la faute la plus grave dont ses membres sont victimes, une organisation qui a élu quelqu’un pour être le chef à vie de l’organisation menottée. Et ses poudres, ses dirigeants sont constamment à la recherche de la guerre et de la fraternité en Iran, et non du peuple iranien, ni de l’opposition, ni du manque de base sociale en Iran.

Selon les médias, les anciens responsables américains participant aux réunions du groupe reçoivent 10 000 dollars par minute de reconnaissance, soit 50 000 dollars dans un discours de cinq minutes. J’ignore combien d’installations gouvernementales vous fournissez à ce groupe terroriste lorsque vous assistez à ses réunions. Mais je sais que la vérité ne sera pas cachée.

Monsieur le maire

Je vous demande encore une fois de nous permettre, nous qui sommes séparés de cette secte, de parler et de répondre aux allégations des dirigeants des Moudjahidines. La France est un pays de droit et de démocratie. La mafia veut légitimement que tous les détracteurs et les détenus incarcérés sous le régime iranien nous enlèvent et nous étranglent.

M. Radjavi a menacé à plusieurs reprises de nous tuer, ainsi que de dizaines d’autres personnes dans différentes régions d’Europe et de France, formées par Maryam Radjavi à l’assassinat et à nous enlever physiquement avec des documents et des plaintes.

Monsieur le maire

Ne pariez pas sur le cheval mort L’OMPI est morte aux yeux du peuple iranien et déteste fortement le peuple iranien, en particulier la jeune génération. L’organisation a arrêté et emprisonné environ deux mille personnes, à l’âge de soixante ans en Albanie, dans un château appelé Ashraf, qui a malheureusement annoncé l’idéologie de ce château et l’idée imaginée par les moudjahidines comme la sœur d’une région parisienne!

Monsieur le maire

Au 21ème siècle, le culte de Rajoy fut la pire exploitation de ce type d’esclavage intellectuel. Cette communauté a coupé tous les contacts avec les membres du monde extérieur, personne n’ayant osé communiquer avec sa famille, et tout contact avec le monde extérieur, en particulier la famille, est un crime grave.

Pour nous, séparés de l’organisation en 2014, Internet et les téléphones mobiles étaient un phénomène étrange que nous n’avions jamais vu auparavant, et à l’exception des informations techniques, nous n’avons jamais eu accès à aucun média, même de la présence de la radio de masse et de ceux qui fabriquaient la radio secrètement. Ils étaient les comptes d’argile les plus organisés.

Monsieur le maire, MEK n’a aucune confiance dans le contenu. Ce que l’on appelle l’élection du Secrétaire général dans cette communauté est un ridicule déploiement d’offre politique.

Ce culte s’abstient de collecter des fonds et de se faufiler dans la sombre paroisse de Paris en louant des séminaires en ligne pour immigrants et étudiants d’Europe de l’Est et en exigeant une base sociale avec ces performances ridicules.

Si nous nous séparons de l’organisation sur la base de notre droit légal de tenir une réunion dans la municipalité de Paris, nous révélerons les détails des relations internes de la secte afin que vous et vos collègues puissiez comprendre la vraie nature de la communauté.

Cordialement

Azadeh  issa

France – 3 septembre 2019

(پایان)

خطاب به فرنسوا لوگاره – Jean-François Legare, maire de la province de Paris 

روسپیان سیاسی متحد رجوی، بفکر مردم اروپا باشند

لینک به منبع

*** 

مریم رجوی بیگانه پرست ، مدعی ملی گراییآیا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند – قسمتهای اول و دوم

پیام  مسعود رجوی ،  اخبار کانالهای تلویزیونی آمریکارجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

همچنین: