روسیاهی فرقه مزدور رجوی مداوم باد

Follow Share on Tumblrارسال – رحمان محمدیان، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و سوم فوریه 2020:… عده ای جنگ را در چشم انداز و برخی نزدیگ و حتمی  می دیدند. برخی نگران بوده و توصیه به مدارا و برخی دیگر هم که برای مردم ایران ارزشی قائل نبودند و کشته شدن آنها برایشان مهمم نبود … Continue reading روسیاهی فرقه مزدور رجوی مداوم باد