سخنرانی زهرا مریخی مسئول اول مجاهدین درمراسم 55سالگی سازمان

سخنرانی زهرا مریخی مسئول اول مجاهدین درمراسم 55سالگی سازمان

سخنرانی زهرا مریخی مسئول اول مجاهدین درمراسم 55سالگی سازمانعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و سوم سپتامبر 2020:… چرا مسول اول این حرف را زد خانم رجوی ویا توسط یکی ازاعضای شورا اعلام نشد؟ جواب کاملا مشخص است برای این است که بگوید ما مجاهدین موافق ان هستیم ورسما عقب نشینی مجاهدین از شعارهایش را اعلام کرد قبلا به وسیله شورا حرفهایش را میزد ومجاهدین را درمیبرد امروز به اسم مجاهدین انهم توسط مسول اول بیان شد رجوی همیشه میگفت شعائربیانگرمحتوا وماهیت است هرچقدرشعائردقیقتر ماهیت ومحتوا بیشتراست باید پرسید وقتی مجاهدین ازشعاراینگونه عقب نشینی میکنند انهم استقلال وامنیت ملی را بکناری میگذارند محتوا وماهیت انها درچه نقطه ایست غیرازصفراست ؟ استقلال وامنیت همه چیز است که مجاهدین دراین سخنرانی انهم درسالگر55 سالگی انرا کنارگذاشتند. سخنرانی زهرا مریخی مسئول اول مجاهدین درمراسم 55سالگی سازمان.

سخنرانی زهرا مریخی مسئول اول مجاهدین درمراسم 55سالگی سازمانزهرا مریخی بعنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب شد

سخنرانی زهرا مریخی مسئول اول مجاهدین درمراسم 55سالگی سازمان

سخنرانی خانم زهرا مریخی که درسالگرد سازمان مجاهدین انجام داد را گوش دادم یکسری حرفهایی زد که همان حرفهای همیشگی ست مجاهدین چنین وچنان  رهبری برادرمسعود عین  رهبری پیامبروخواهرمریم که نگوخدا شخصا اورازائیده وپرورش داده ودرکنف حمایت خود تا به امروز به اینجا رسانده است مجاهدین که واویلا هرکدام خودشون درصبرخضرودرجنگ اوری علی ابن ابی طالب ودرهوش وفراست وزیرکی حسن ابن علی ودرعلم ودانش جعفرصادق تشریف دارند هرکدام سواربرقالیچه سلیمان بافته شده با نخ یمانی ورنگهای چینی دراسمان البانی درحال چرخش ، گوش بفرمان فرمانده تاریخی خود شیرهمیشه بیداربرادرمسعود هستند تا با پرواز تاریخ سازوهجرتی دیگربه ایران وارد وقالیچه ها را تقدیم موزه ملی برای یادگاری مبارزات مجاهدین کنند ، بعد هم ازانقلاب میگوید که انقلاب چه وچه وفلان وبهمان ، چرا یه عده میگویند انقلاب اجباروبرای سرکوب بوده که چهارپنج تا لگد اساسی به جدا شده ها میزند که فلان فلان شده ها انقلاب مرز بین ما وبورژوازی ست البته درلچک وتنبان پوشیدن ضد بورژواژی ست ، درمرام ومسلک نوکروخادم وچاکربورژوازی درحدی که هم خواهان تحریمهای ضد بشری ست هم خواهان بمباران وکشتارملت وهم خواهان تجزیه که با برسمیت شناختن خود مختاری برای تمام قومها درایران انرا پیش میبرد ، مگرطبق تعاریف خودت تفکرات بورژوازی درسو استفاده وبهره کشی واستثمارمرد از زن خود را نشان نمیدهد  ؟

رجوی در حرمسرا مبارزات ضد بورژوازی انجام میداد ، به انقلاب عمق می بخشید ومبارزه ضد بورژوازی را عمیقترومرز بین بورژوازی وضد بورژوازی را تیزو تیزترمیکرد ویکسری حرفهای مرم فریب شیادانه وامیخته با دجالیت زد اما درپایان به نکته ای اشاره کرد که بنده با ان کاردارم درپایان میگوید ما دو چیزرا میخواهیم

سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین – مدعیان نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

یکم آزادی و دوم عدالت اجتماعی

تمام خواسته وحرفهایی که زده شد برای بیان همین دوموضوع بود که لابلای حرفهای دجالگرایانه زد تا کسی متوجه ان نشود ولی ما لنگ و لگد وجفتک خورهای سالیان هواسمون جمع است ونمیگذاریم با شیادی ودجالیت حقیقت وحق ملت ایران درزیرکلمات قشنگ پنهان بماند حرف چیست ،

خانم مریخی وسازمان مجاهدین وشورای انها وخانم مریم رجوی استقلال چی شد وکجا رفت ؟

برابری چی شد حقوق بشرکجا رفت ؟

ایا ازادی وعدالت اجتماعی مد نظرهمان ا ست که دردرون مناسبات خود داری که هزاررحمت به استبداد وبگیروببند ، میشود ازادی وعدالت اجتماعی را ریز تعریف کنی که دراینده اگربه حاکمیت رسیدی چگونه میخواهی رفتارکنی ؟ شفافیت را نشان بده ما که درطی سالیان غیرازسیاهی وعدم شفافیت چیزی ندیدیم

ایا بدون استقلال وامنیت میشود موضوعاتی که مطرح کردی را درجامعه پیاده کرد پس چرا استقلال وحقوق بشر را حذف کردی ؟

اما واقعیت چیست : چون دستش درخونها وسرکوب وزندان وشکنجه دردرون مناسبات وبیرون الوده است دیگرنمیتواند بازی حقوق بشرراه بی اندازد

با امدن زنان درراس حکومت رجوی انقدر توهین وتحقیروسرکوب وبگیروببند کردند ونابرابری اجتماعی وسیاسی وحتی غذایی را رواج دادند که دیگرتوان صحبت ازبرابری را ندارند الگو جلو چشمان است

به این وسیله به اربابان ودرراس همه به امریکا وصهیونیزم ووهابیت عربستان این پیام را میدهد که با وابستگی موافقم کشورما ل شما چون اگرازاستقلال وامنیت ملی حرفی بزند تیپا نثارش خواهد شد
پس میبینیم که با این حرفها وعدول وکنارگذاشتن سایرشعارها عملا ورسما دربرابرچشم جهانیان انهم مسول اول سازمان کشوررا دودستی حراج وبه بیگانگان تقدیم میکند

جوابی به قمپزهای مریم رجوی در جشن سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین در اشرف ۳

چرا مسول اول این حرف را زد خانم رجوی ویا توسط یکی ازاعضای شورا اعلام نشد؟ جواب کاملا مشخص است برای این است که بگوید ما مجاهدین موافق ان هستیم ورسما عقب نشینی مجاهدین از شعارهایش را اعلام کرد قبلا به وسیله شورا حرفهایش را میزد ومجاهدین را درمیبرد امروز به اسم مجاهدین انهم توسط مسول اول بیان شد

رجوی همیشه میگفت شعائربیانگرمحتوا وماهیت است هرچقدرشعائردقیقتر ماهیت ومحتوا بیشتراست  باید پرسید وقتی مجاهدین ازشعاراینگونه عقب نشینی میکنند انهم استقلال وامنیت ملی را بکناری میگذارند محتوا وماهیت انها درچه نقطه ایست غیرازصفراست ؟ استقلال وامنیت همه چیز است که مجاهدین دراین سخنرانی انهم درسالگر55 سالگی انرا کنارگذاشتند وقتی پسررا زیرقبای رضا پهلوی می فرستد که صحبت ازاستحاله کردم ونوشتم خیلی ها معنی استحاله را متوجه نمیشوند واثاروعواقب وحشتناکی بر روی مجاهدین دارد کوتاه امدن مجاهدین از استقلال وامنیت ملی یکی از اثارحرکت بسمت استحاله است عقب نشینی های بعدی درراه است انقدرعقب نشینی کن تا واپس بتمرگی

لینک به منبع

سخنرانی زهرا مریخی مسئول اول مجاهدین درمراسم 55سالگی سازمان

***

آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائیاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

مریم رجوی از دروغ گفتن خسته نمیشودسازمان مجاهدین خلق کنونی، فرقه ای ابتر که ربطی به آرمان آن بنیانگذاران ندارد (بجای تبریک تسلیت بگویید)ا

همچنین:

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/زهرا-مریخی-باید-به-خودمان-شک-کنیم-ملاق/

زهرا مریخی: باید به خودمان شک کنیم (+ ملاقاتهای مریم رجوی در هتل اینترنشنال تیرانا و مرگ یکی دیگر از اعضای فرقه مجاهدین)ا

mojahedin_khalq_zahra_merikhi_terrorism_Albania_2ابراهیم خدابنده، انجمن نجات، سی و یکم اکتبر 2018:… در حالی که حاضران از شنیدن سخنان زهرا مریخی با خنده ای تمسخر آمیز به یکدیگر نگاه می کردند؛ یکی از خانم های حاضر در جلسه پرسیده است: “یعنی اگر ما در صحنه، لحظات جیم (نمونه های مربوط به موارد جنسی) خود را نگوییم رژیم سرنگون نمی شود؟ آیا می توانید رابطه این موضوع با سرنگونی را توضیح دهید؟” مسئول نشست در … 

انتخاب مسئول اول در سازمان مجاهدین خلق ایران فرقه رجوینمایش “مسئول اول” در سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)!ا

از میان خاطرات نجات یافتگان (آنجا یاد گرفتم که چگونه گلادیاتور وار برای حفظ خود دیگران را لگدمال کنم)

لینک به منبع

زهرا مریخی: باید به خودمان شک کنیم 

توسط انجمن نجات مرکز تهران آخرین بروزرسانی 9 آبان 1397

خبرهای رسیده از جانب دوستان جداشده از فرقه رجوی در آلبانی حاکی از این است که زهرا مریخی، مسئول اول سازمان مجاهدین خلق، نشستی در سطح اعضای شورای رهبری سازمان در آلبانی داشته و در آن نشست اظهار نموده است:

“اگر به تعهد 22 بهمن نرسیم (منظور وعده سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در 22 بهمن 97 از جانب جان بولتون و مسعود رجوی است که تعهد اجرای آن از اعضا گرفته شده است) باید به خودمان شک کنیم نه به خط سازمان، باید به انقلاب خودمان شک کنیم، باید به عدم پایبندی به غسل (بیان آشکار موارد جنسی) در صحنه شک کنیم.”

در حالی که حاضران از شنیدن سخنان زهرا مریخی با خنده ای تمسخر آمیز به یکدیگر نگاه می کردند؛ یکی از خانم های حاضر در جلسه پرسیده است:

“یعنی اگر ما در صحنه، لحظات جیم (نمونه های مربوط به موارد جنسی) خود را نگوییم رژیم سرنگون نمی شود؟ آیا می توانید رابطه این موضوع با سرنگونی را توضیح دهید؟”

مسئول نشست در پاسخ گفته است:

“رهبری دورنمایی را می بیند که ما نمی بینیم و باید اعتماد کنیم. شک به خط سازمان بی ایمانی به انقلاب و به خواهر مریم است.”

خیلی جالب است. ابتدا جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا، در نشست سال گذشته فرقه رجوی در پاریس، اعلام می کند که رژیم ایران نباید چهلمین سال تأسیس خود را جشن بگیرد و بعد مسعود رجوی برای خوش رقصی در مقابل امپریالیسم در پیامی وعده می دهد که رژیم تا 22 بهمن سال جاری سرنگون خواهد شد. ازهمین حالا معلوم است اگر این پیش بینی عملی نشود اعضای گرفتار در فرقه باید پاسخگوی عدم تحقق وعده های مشتی نادان باشند.

منطق فرقه ای در سازمان مجاهدین خلق، یا بهتر است گفته شود بی منطقی مطلق، آنقدر از حد گذشته که حتی مسئولین رده بالای سازمان را هم به تمسخر و سؤال وا می دارد چه برسد به سایر اعضای گرفتار در فرقه رجوی.

واقعاً چگونه می شود “بیان علنی موارد جنسی در جمع” را به امری مانند سرنگونی نظام ربط داد و به آن مشروط کرد؟ آیا غیر از اینست که فقط در دستگاه مغزشویی فرقه ای پذیرش چنین چیزی ممکن است؟ این گونه مطالب صرفاً در فرقه های مخرب کنترل ذهن که سازمان مجاهدین خلق از نمونه های فوق العاده بارز و آشکار آنست دیده و شنیده می شود.

مریم رجوی در هتل اینترنشنال تیرانا:

همچنین خبر دیگری حاکی است که مریم رجوی تاکنون دو بار در سال جاری در هتل اینترنشال تیرانا و هر بار به مدت یک تا دو ساعت با برخی مسئولین آلبانی ملاقات داشته که هر بار تدارکات امنیتی فوق العاده ای چیده شده و این امر موجب ابراز نارضایتی پلیس و مسئولین امنیتی تیرانا گردیده است.

مسئولین آلبانی نسبت به حضور و اقدامات فرقه رجوی در آلبانی و خصوصاً برخورد آنان با جداشدگان نگران هستند، مریم رجوی تلاش می نماید نظر مسئولین آلبانی را جلب نماید. گفته می شود در این رابطه بین برخی مسئولین سیاسی و مقامات امنیتی آلبانی اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد در آینده باید شاهد هرچه محدودتر شدن تحرکات این فرقه در آلبانی بود.

فوت یکی دیگر از اعضای فرقه رجوی در آلبانی:

خبردار شدم که “عبدالله جعفرزاده مجاوری” فرزند نوروز در مقر مجاهدین خلق در تیرانا فوت نموده است. برای متوفی مغفرت و برای خانواده وی صبر جمیل و تسلای خاطر آرزو دارم. واقعیت امر اینست که میزان مرگ و میر در مقر مجاهدین خلق در تیرانا بیش از حد نرمال است. قطعاً فشارهای روانی که از جانب فرقه بر افراد برای ممانعت از جدا شدن آنان وارد می گردد در این رابطه بی تأثیر نیست.

فرقه رجوی در آلبانی برای این که افراد ناراضی جدا نشوند آنان را تحت شدیدترین فشارهای جسمی و روحی قرار می دهد تا قدرت تفکر، تمرکز و اراده آزاد را از آنان بگیرد و همین امر سلامت افراد را به شدت به خطر می اندازد و متأسفانه سازمان های به ظاهر مدافع حقوق بشر که تعاریف خاص خودشان را از حقوق انسان دارند در این رابطه سکوت کرده و چشمان خود را بسته اند.

ابراهیم خدابنده

*** 

زهرا مریخی در آلبانیزهرا مریخی قبل از فرار از عراق مسئول اول سازمان تروریستی مجاهدین خلق و  تحت الامر سیستم اطلاعاتی نظامی صدام حسین بود

علی اکرامی انجمن نجات مرکز خوزستاناگر انقلاب نکنید امسال هم از سرنگونی خبری نخواهد بود

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_MukhabaratAlbanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

MEK_MKO_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_facility_AlbaniaA Tiny Group on a Compound in Albania are Being Groomed to Destabilize Iran

سعدالله سیفیسعدالله سیفی در دامان پرمهر خانواده

MEK_troll_factory_in_Albania_modern_slavesSecret MEK troll factory in Albania uses modern slaves (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI ,Rajavi cult)

همچنین: