سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری دعوت کرد

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و سوم دسامبر 2019:… باند رجوی برای ثبوت ارادت خود به دشمنان مردم ایران، به هر کاری که میتواند دست میزند. دعوت از سربازان برای خرابکاری درمراکز حفظ سرحدات و ویکپارچگی  ارضی ایران ، بخشی ازکارهای زنجیره ای سخنگوی بی نام ونشان مجاهدین است . درپیامی که ازقول این سخنگوی مجهول الهویه در رسانه های رجوی منتشر شده ، چنین آمده است: ” بزرگداشت شهیدان یک وظیفه ملی و میهنی است. بپاخیزید. سلاحها باید به جوانان شورشگر منتقل شود. سرکردگان مزدور را در ارتش بر جای خود بنشانید “. اگر این بزرگداشت یک وظیفه ی ملی ومیهنی باشد ، مجاهدین خلق که به روایت هزاران اسناد ومدارک زنده ، تروریست، خائن ومستبد اند ، نباید ازاین حرف ها بزنند واگر میزنند، حتما که خواب نما شده وفرصت طلبانه میخواهند از چیزی استفاده کنند که تحقق آن درچشم انداز نیست! سخنگوی مجاهدین سربازان ارتش را به مزدوری برای ولینعمت جدید رجوی دعوت کرد