سخنی چند با ملکه ترور رئیس جمهورمادام العمر مریم رجوی (قسمت اول)

سخنی چند با ملکه ترور رئیس جمهورمادام العمر مریم رجوی (قسمت اول)

زنان ایران، سوم ژوئن 2015:… واما سوال اصلی من ازشما این است که شما برای این برنامه برلین نزدیک به 40 میلیون دلار خرج کردید و تعدادی لهستانی دانشجو هم به این برنامه آوردید آیا با 10 میلیون دلار نمیشد شما هزینه میکردید تا دیگر اسرای لیبرتی به به سلامت نقل مکان کرده وبه اروپا امده و با نصف این هزینه برای انها بهترین امکانات را فراهم میکردید؟ براستی درسازمانیکه شما خودتان را الترناتیو میبیند …

مریم رجوی داعش اسرائیل غزهمرثیه خوانی مریم برای کشته های اشرف در پاریس

لینک به منبع

متن صحبتهای خانم زهرا معینی قسمت اول در تلویزیون مردم

سخنی چند با ملکه ترور رئیس جمهورمادام العمر مریم رجوی


https://youtu.be/6F5LukN_1WA

من زهرا معینی هستم که زمانی برای اهداف و ارزشها و آرمانهای والا و در رأس آن ایجاد یک جامعه بی طبقه توحیدی در کنار تو واون شوهر فراریت قرار گرفتم و فکر میکردم و فکر میکردیم واقعاً به این حرفها که می‌زنید اعتقاد و ایمان دارید اما وقتی در اون شرایط به باقرزاده آمدم

اگر یادتان باشه در آن زمان باقرزاده مقر خودتون و رهبر فراری بود فهمیدم که نه تنها خبری از جامعه‌ بی طبقه توحیدی نیست بلکه طبقات مثل برجهای سر بر فلک کشیده شده در کاخها و زندگیهای راحت و مجلل شما و شوهرتان و اعضای شورای رهبریتان از یک سو و کار شبانه روزی افراد عادی در زیر گرمای 50 درچۀ عراق از سوی دیگر برقرار است.

من همان کسی هستم که پرده از چهره تو و اون شوهرات برداشتم تا جاییکه همسر سابق منو دادگاهی کردید که زمانی همسر من بوده و شما تمام القابی را که شایستۀ خودتون است به ما دادید اما شما کجا هستید و ما کجا از این همه دروغ که در این سالها گفتید خسته نشدید؟ و آیا بهتر نیست که افرادتان را کمی به روز بکنید؟

خانوم رجوی روی سخنم با شخص شما می باشد. من با هواداران شما کاری ندارم چون آنها بیشک ازماهیت اصلی تو و شوهر فراریت خبری ندارن… شما که هزارچهره می باشید وچندین نقاب برچهره دارید همانطورکه مستحضرهستید من و ما منتقدین بارها چه دررسانه های جمعی و گروهی و تلویزیونی ازشخص شما دعوت کردیم که یک مناظره تلویزیونی برگزارشود با ما جداشده ها ومنتقدین شما…. حتی من ازشخص شما درخواست کردم که درسیمای به اصطلاح آزادی خودتان این مناظره انجام بگیرد. اما دریغ ازیک پاسخ … وبهترین شیوه ای که دیدم این است که بازدرخواست خودم را به این شیوه به گوش بسته شما که صد البته پاسخی برای جوابهای ما بمانند شوهر فراریتان ندادید به اطلاع شما برسانم…

که یک مناظره تلویزیونی برگزارشود با ما جداشده ها ومنتقدین شما…. حتی من ازشخص شما درخواست کردم که درسیمای به اصزربتلاح آزادی خودتان این مناظره انجام بگیرد. اما دریغ ازیک پاسخ … وبهترین شیوه ای که دیدم این است که بازدرخواست خودم را به این شیوه به گوش بسته شما که صد البته پاسخی برای جوابهای ما بمانند شوهر فراریتان ندادید به اطلاع شما برسانم…

شما که بارها گفته اید تنها آلترناتیو یا جایگزین برای رژیم و تنها مقاومت مردم ایران هستید و تنها جایگزین میباشید چطور میشود که پاسخگوی سوالات ما نمیتوانید باشید وبرای آن پاسخی ندارید … براستی خانم رجوی سوال اینجا میباشد که هراس و بیم شما از پاسخ ندادن به سوالات ما چیست؟. براستی از خودت هیچ سوال کرده ای که درگذر زمان چرا اینقدر منفورشده اید؟ راستی چی شد که تا زمانی افرادی بمانند من و ما درکنار شما هستیم مجاهد مریمی و گوهران بی بدیل ودست نیافتنی هستیم .. اما زمانی که به هزار و یک دلیل درست ازشما جدا میشویم دررسانه های خودتان میایید

به دروغ برای ما پرونده سازی میکنید و وقایع را وارونه جلوه میدهید…. و ادعا می کنید که این شخص اصلا با مجاهدین نبوده و یا به ما پناهنده شده و یا اینکه نفوذی بوده ویا اینکه آمده پیش ما مهمانی؟؟؟؟

خانم مریم رجوی سوال اینجا میباشد که درشما هیج وجدان بیداری نیست؟ ما شکی نداریم که پاسخ منفی است. ولی سوال اینجاست که تا به کی میخواهید خودرا مورد تمسخر خاص و عام بکنید و دررسانه های خودتان دست به دروغ بزنید درصورتیکه امروز همه مردم بخوبی می دانند شما همچنان در غارخود بسرمیبرید…..

به راستی این همه خرجی که در برنامه هشت مارس سال جاری کرده اید تا بتوانید به همگان بقبولانید که هنوز درصحنه سیاست ایران جایی و جایگاهی دارید چه دستاوردی به جز رسواشدن روزافزون شما دررسانه های خارجی داشته.؟ با خرج میلیونی که شما کرده اید نتوانستید درصدی ازآن بهره لازم را ببرید..

البته ناگفته نماند آن همه پولی که پرداخت شده است …پولهای بادارودره ای میباشد که از مزدوری شوهر فراریت وهمسرسابق شما مهدی ابریشمچی برای صدام به دست اورده اید…. چون برای این پولها هیچ زحمتی نکشیده اید و حاصل دسترنج شما نبوده است بنابراین بدون هیچ برنامه ای هم ازدست میرود و بقول معروف باد آورده را باد میبرد….

واما سوال اصلی من ازشما این است که شما برای این برنامه برلین نزدیک به 40 میلیون دلار خرج کردید و تعدادی لهستانی دانشجو هم به این برنامه آوردید آیا با 10 میلیون دلار نمیشد شما هزینه میکردید تا دیگر اسرای لیبرتی به به سلامت نقل مکان کرده وبه اروپا امده و با نصف این هزینه برای انها بهترین امکانات را فراهم میکردید؟ براستی درسازمانیکه شما خودتان را الترناتیو میبیند چه دستاوردی داشته اید؟ برای همان تعداد اندک افرادی که سالهای جوانی و عمرشان را برای تو و شوهر فراریت گذاشته اند انهم بخاطر هدف والاکه انهم را از انها دزدیده اید چه دستاوردی داشته اید؟ تنها دستاوردی که داشته اید برای یاداوری خوب است به شما گوش زد کنم که شاید گذشته شما به یادتان بیاید….

ازمهدی ابریشمچی جداشده اید و با مسعود رجوی فراری ازدواج کرده اید و گفتید که این طلاق و ازدواج قابل الگو برداری نیست ولی در گذر زمان عکس این حرف شما انجام شده یعنی طلاق را برای همۀ افرادتان اجباری کردید. بعداز ان بدون انکه واقعیت را برای اعضای خودتان بگویید که دولت سابق فرانسه دستور اخراج مسعودرا صادر کرده و درهیچ جای دینا جای ندارد و با لابی که با دولت عراق و با هزار وعده ای که به صدام داده اید ان کشور را اتنخاب کرده اید.. . آخر کشور عراق با کشور من و مرد م من در حال جنگ بود…

مریم رجوی! ایران کشور تووسران فرقه ات نیست که اگر بود هیچ موقع تن به حقارت و خواری نمیدادید و به دروغ نمی گفتید که به جوار خاک میهن میرویم که تا آتش برفروزیم بر کوهستانهایش!! شما خودتان هم خوب می دانستید که چقدر مردم از شما از جمله به علت عراق رفتنتان متنفرند… و به همین علت اسم عراق را نمی بردید و به جای آن می گفتید: «منطقه» یعنی «منطقۀ مرزی»!! البته در 80 تا 150 کیلومتری مرز و حتی در غرب بغداد و مسیر راه اردن که کاخ رجویها در آنجا قرار داشت!! و با این دروغ و دروغهایی مانند آن تمام

افراد واعضای نگون بخت را به انجا کشاندید از جمله به شخص خود من به دروغ گفتید که برای سه ماه به عراق میروید برای زیارت ولی وقتی پای به عراق گذاشتم در تور شما گیرکردم و به من گفتید که راه برگشتی نداری… باز خوبه یاداوری کنم چگونه شوهر فراریت پا روی پا می انداخت و از نشستهایش با صدام و دیگر سران حزب بعث صحبت می کرد؟

یادتان می آید که چقدر اطلاعات مرزی را برای خوش رقصی خودتان به انها میفروختید و پول مزدوری را میگرفتید تا به این نقطه کنونی رسیده اید؟

در زندان اشرف ازانجاییکه با بیرون از خودمان هیچ ارتباطی نداشتیم و از دنیای بیرون قطع بودیم برای همه ما اینطور وانمود میکردید که یک ارتش مستقل هستیم…. و بعدها عملیات فروغ را برپا کردید که حتی ژنرال های عراقی با گریه از مسعود خواستند نیروهایی را که به قتلگاه رفتند به عراق بازگرداند اما دریغ از حس انسان بودن ،،، دلیل آن ژنرالها و فرماندهان این بود که نمیتوانند آتش پشتیبانی را تأمین کنند ولی مسعود رجوی با این کار همه آنها را به کام مرگ ریخت تا از شرآنها خلاص شود که به ناچار مسعود رجوی جام زهر را نوشید و دستور عقب نشینی داد

یادت هست که در آن نشست که بغل دست مسعود رجوی نشسته بودی مسعود با دروغگویی بزرگ گفت که در عرض 24 ساعت همگی درتهران هستیم ..براستی چی شد که ان زمان تعیین شده محقق نشد ومسعود رجوی جام زهر را نوشید و دستور عقب نشینی را صادر کرد؟ و باز بخاطر اینکه مسعود رجوی حاضر نبود اشتباه خودش را بپذیرد و پاسخگوی سوالات باشد همه نفرات را مقصر جلوه داد و گفت چون شما در صحنۀ عملیات فروغ فکر همسرانتان و مسائل جنسی بودید ما شکست خوردیم!!

در حالیکه از کل سازمان تنها زن و شوهری که هنگام آن عملیات خونین بغل دست یکدیگر و در اتاق فرمان جلوی کولر در داخل خاک امن و امان عراق آن موقع نشسته بودند شما دو نفر بودید!!… و بعد هم شوهرتان همه را به طلاق اجباری وادار نمود به جز خودش و جنابعالی!!… و همانطور که زنها را از شوهرانشان جدا کردید بچه ها را نیز از آنان جدا کرده و به خانه هایی در اروپا فرستادید که در آنها بسیاری شان توسط هوادارانتان مورد تجاوز قرار گرفتند… باز شما یادتان میاید که شخص شما زنها را بعد از جدایی از همسرانشان جلوی شوهرتان مسعود مجبور به «رقص رهایی»! کردید؟

خانم مریم رجوی باز سوالی دیگر ایا قراربر این بود که به عراق بیاییم تا زنها صفی باشند تا اتاق خواب مسعود رجوی؟ یا به تعبیر ظاهری و دوربین پسند شما که گفتید «صفی تا تهران»!! و سؤال دیگر این است که به چه علتی رحم زنها را خارج کرده اید و انها را به زور به عقد مسعود رجوی دراورده اید؟

و زنانی را که به این عمل تن ندادند مخفیانه به قتل رساندید؟ وبازهم دروغ پشت دروغ… چرا قرارگاه اشرف را می خواستید نگه دارید با آنکه بهای آن با خون افراد از اول معلوم بود ولی شما افرادی را در آن نگهداشتید تا که آنگونه آنها را به کشتن دادید و نهایتا هم با ان وضع فجیع بسته شد… شما به یاد دارید که تعدادی از ما از دولت سابق عراق خواستار حفاظت اسیران در لیبرتی شده بودیم که شما دررسانه خود نوشتۀ مارا وارانه جلوه دادید؟ به راستی ایا وجدانی در شما هست؟ بله کافر همه را به کیش خود پنداراد!!

…چون شما ذاتتان خراب میباشد گمان میکنید که دیگران هم بمانند شما هستند. چگونه به خودتان اجازه دادید که به دروغ به افراد اسیرتان بگویید که ما به دولت عراق نامه تشکر از کشتن دوستان سالیانمان نوشته ایم ؟!! اگر راست می گفتید چرا متن فارسی و کامل نامه را در تلویزیونتان نشان ندادید و نخواندید؟! مریم رجوی! حتما یادت هست که شخص تو با سرکرده داعش نشست و برخاست داشتی و سنگ آنها را به سینه میزدی وآنها را عشایر به ستوه آمده از دولت نوری المالکی و عشایر انقلابی و مردم انقلابی عراق!! می نامیدی؟

حالا چه شده و با چه رویی و وقاحتی و با خرج چه پولهای نفتی صدامی به یک نشست کنگرۀ آمریکا علیه داعش برای گدایی حمایت پیام می فرستی و خودت را هماهنگ با باد جهانی می چرخانی و ضد داعش جلوه می دهی؟ ….. آیا داعشیها مردم عراق بودند؟ کدام مردم عراق هموطنان خودش را اینطوری سلاخی میکند؟

ولی برخلاف یاوه گوییهای شما امروز دیگر ثابت شده است که ان نامه ما بعنوان یک بیمه نامه برای دیگر اسرای لیبرتی بوده است و دیگر حنای تو رنگی ندارد. و چقدر زیباست که امروز می بینیم خودتان حقیقت مندرج در نامه ما را دررسانه هایتان اثبات می کنید.

و باز تو بودی که 260000 دلار به اخوان المسلمین کمک کردی ولی در رسانه‌های خودتون گفتید به مردم مصر کمک کردیم؟؟ خانم مریم رجوی! یاداوری میکنم که مسعود رجوی دررسانه به اصطلاح سیمای ازادی و باز به اصطلاح دمکراتیک این الترناتیو!! فرمان قتل ما جداشده ها و منتقدینش را صادر کرد که البته نیت وحشی بودن و غیر انسانی بودن مسعود رجوی را به همگان مشخص کرد وتعدادی از ما جداشده ها و منتقدین به رئیس جمهور فرانسه نامه ای نوشتیم که در آن خطری را که ازطرف شما و باند شما برای جامعۀ فرانسه میتواند اتفاق بیافتد بازگو کردیم که مورد استقبال دولت وقت فرانسه قرار گرفته است و درپی آن اتفاقاتی افتاد که چهره مریم رجوی و سازمان را بهتر به مردم فرانسه نشان داده است….

وباز یاداور میشوم که شما چقدر هزینه سیاسی و مالی کردید که توافق اتمی انجام نگیرد و همسو با اسراییل شده اید که گذر زمان یک تو دهنی سیاسی دیگر به شما زد و دست شمارا برای همان ایرانییهایی که سنگ انهارا بر سینه میزنید رو کرد..

خانم رجوی خوب است که یاداور شوم که ما بمانند دیگر مزدوران خودت که با پول میخری یا همان هموطنان لهستانی!! که با پول آمده اند ویا بمانند ان سناتورهای پولکی که الان مورد تنفر جامعۀ خودشان قرار گرفته اند با پول خریداری نشدیم و نمیشویم وحقایق نا گفته زندان اشرف ولیبرتی را با صدای بلند برای دیگر دوستانمان ومردم ایران بازگو میکنیم. به راستی خانم رجوی شما از کدام حقوق بشر حرف میزنید، از کدام برابری از کدام آلترناتیو حرف میزنی اگر برحق بودی وبودید

چرا روزانه این افرادت دائماً در حال فرار از هر طریق هستند آنهم از سازمانی که تو خودت را رئیس جمهورش میدانی و به چه دلیلی به خودت این اجازه را میدهی که خانواده ها را مزدور بنامی مگر آنها جز حقشون را میخواهند؟ چرا دو تا خواهری که هرگز در عمرشان همدیگر را ندیده اند و یا پدر و مادری که سالها ازدیدار عزیزانشان محروم بوده اند نباید به دیدار همدیگر بیایند و نباید با آنها دیدار و صحبت کنند؟! چرا افراد را از اینجا دوزدید مثل سمیه محمدی بردید عراق و اون را کردید برعلیه پدرش

مگر پدر سمیه همون نفری نبود که میخواست خودشو را بخاطر شما بسوزاند و پلیس کانادا به‌موقع رسید و اون فندک کشیده نشد و شما از این موضوع بسیار ناراحت بودید …مگر آن‌ها به جز حق پدری و مادری چیز دیگی هم از شما میخواهند در جمهوری اسلامی زندان وزندانی وجود داره اما همان زندانیان حق ملاقات و حق یک تماس دارند اما در شما چی وشما دست هر دیکتاتوری را از پشت بستید یادت میاد که مسعود همیشه می‌گفت که شیطون باید بیاد جلوی ما خم بشه

یادت هست که همیشه مسعود می‌گفت که ما آب را گل آلود میکنیم که برای ما نغع داشته باشه چرا نمیخواهید که باور کنید که تاریخ مصرف شما تمام شده و باز در این زمان خانم رجوی یک ملافاتی با سفیر عربستان سعودی داشت ودر آن اعلام آمادگی کرده که نیروهاش را برای کمک به عربستان در جنگ با یمن آخه تو مریم کی هستی که داری این کار را میکنی به چه عنوان قبلاً که ارتش آزادیبخش بود ستون پنجم عراق ،،بعد ازآن داعش وحالا هم کمک به عربستان آخه تو کی هستی واز چی داری مایه میگداری

از چی میترسی که حاضر نیستی که اون تعداد افرادت را به خارج بیاری و آن‌ها را کردی قربانی خودت هم خوب میدانی که اون افراد توانای این را ندارند سلاح دست بگیرند بدن آن‌ها فرسوده شده واز انواع بیماریها رنج میبرند ودرد و رنجی که تو و اون همسر فراریت بر آن‌ها تحمیل کردید خانم رجوی بازازهمینجا رسما اعلام میکنم که شما درهرزمان و درهر رسانه ای که حاضر باشید میاییم تا شما به سوالات ما جواب بدهید با انکه میدانم بمانند شوهر فراری خودتان مسعود رجوی دزد نوامیس و مزدور بزرگ هیچ وقت حاضر به پاسخگویی به سوالات ما نیستید.

ادامه دارد

***

نقد و بررسی استثمار زنان توسط اعضای سابق تشکیلات رجوی – قسمت سوم

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

رجوی داعش 5The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture

آن خدابنده سرگی بلیسکوPresident of MIVILUDES Serge Blisko with Anne Khodabandeh (Singleton) of the FST

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14286

رجوی درغارزندگی میکند و خبری ازبیرون از خود ندارد

زهرا معینی 2014زهرا معینی، زنان ایران، بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۴:…  بعد که این زن را به کام مرگ فرستادید و خودکشی کرد در اولین نشریه بعد از جنگ او را بعنوان کشته حمله آمریکا منتشر کردید، توکه دردجالیت از هیچکس کم نیاورده ای. تو ازحقوق کدام مردم داری سخن برزبان میاوری …زمانیکه که خانواده ها برای دیدن عزیزانشان به درب قرارگاه اشرف سرازیر شده بودن به دستور خودت تعداد خاصی از عوامل خودت را …

مزدور مریم رجوی روز جعلی زن در ویترین مردانه مریم رجوی (از جعل تاریخ تا توهین به زنان ایرانی)

لینک به منبع

رجوی درغارزندگی میکند و خبری ازبیرون از خود ندارد

روی سخن من با رهبران سازمان و مسعود رجوی میباشد…

ازکدام اسناد پرده بر میداری و ازکدام سرنگونی بانگ میزنی و از چه جاده صاف کنایی داد و فغان میکنی و از کدوم جنایتها صحبت میکنی و مزدور وزرات اطلاعات کیه…

بعداز مدتها مسعود رجوی درپیام صوتی که اخیرا بیرون داده که بیشتر مصرف داخلی برای افراداسیر درلیبرتی دارد و هنوز آقای مسعود رجوی درغارزندگی میکند و خبری ازبیرون از خود ندارد..

درجای ازپیام اقای مسعود رجوی مثل ترفندهای گذشته اش اشک تمساح برای خانوم ریحانه میریخت و انرا به امر به معروف ونهی از منکر یعنی درجیب گشاد خودش بازسرازیر کرد… چطور مسعود رجوی این را به خود حق میدهد که ریحانه دردفاع از خودش دست به اینکار زد و اعدام شد و باز چطور مسعود به خودش این اجازه را میدهد که درسوگ ریحانه گریه بکند درصورتیکه مینو فتعلی و مهری موسی و دیگر زنهای وقتی به خواسته شوم شما جواب رد دادن چطورو با چه ترفندهای نبود که به کام مرگ کشیده شدن…

راستی یادت میاید که مهری موسوی را چطور براش یه دادگاه تشکیل دادید که بیا از خودت و گناهانت بگو و اینکه چطور او را حبس کردید و به او گفتید خائن و خراب … رجوی آیا وجدانت هنوز بیدار هست و یادت هست که وقتی او در جلسه ای که به تحریک خودتان و مهوش سپهری و مریم رجوی زیر حمله جمعیتی قرار گرفت و به اتاقی فرار کرد او را زیر مشت و لگد خودت گرفتی و گفتی با زن خائن که بخواهد طعمه شود شوخی ندارم و خونش از آن من است و نفسش از آن مریم…

بعد که این زن را به کام مرگ فرستادید و خودکشی کرد در اولین نشریه بعد از جنگ او را بعنوان کشته حمله آمریکا منتشر کردید، توکه دردجالیت از هیچکس کم نیاورده ای. تو ازحقوق کدام مردم داری سخن برزبان میاوری …زمانیکه که خانواده ها برای دیدن عزیزانشان به درب قرارگاه اشرف سرازیر شده بودن به دستور خودت تعداد خاصی از عوامل خودت را اجیر کرده بودی و به انها دستور اکید دادی که به طرف آنها آهن پاره و سنگ پرتاب کنند که تو از حق انها داری دفاع میکنی…..

آخه مسعود رجوی یک پدر و مادر پیری که با هزارو یک امید خودشان را به اشرف رسانده بودن با کیسه های دارو که با کمال افتخار به آنها انگ مزدوری و انگل بودن را میزدی مگر به دستور تو نبود که القاب نادرستی را به خانواده ها میدادی که انها انگل و الدنگ هستن و خانواده را منبع فساد میدانستی در صورتیکه برای خودت حرمسرایی داشتی و …. چرا تو مسعود از مردم ایران داری مایه میزاری …. آره و صد آره که باید محاکمه بشی .. باید خودت مسعود رجوی پاسخ این همه بزدلی وطن فروشی وفروختن اطلاعات مرزی و پشت میز شدن باصدام و گرفتن ملیونها دلار سبزامریکایی را که ازصدام میگرفتی را بدی

جوابگوی تمامی خیانتها و جنایتهای که کردی و جواب گوی فروختن محمد حنیف نژاد… واز ترس اینکه جوابی برای این همه پستیهایت نداری غایب شدی و پارس خوابیده میکنی.این دوره زمان سال ۱۳۵۰ یقینا نیست که بخواهید خاک بر حقایق بریزی و انها را وارونه جلوه بدهی و لازم میدانم که گوشه ای از خاطرات ثابتی را برای اگاه کردن خودت و وجدان نداشتت را در اینجا بگذارم. ((ثابتی در ژنو کاظم رجوی را با حقوق ماهی ۱۰۰۰ فرانک به مأمور ساواک تبدیل می کند(ص ۲۸۲). در سال ۱۳۵۰ که اعضای سازمان دستگیر و به اعدام محکوم می شوند، کاظم رجوی با ثابتی تماس می گیرد تا برادر خود(مسعود رجوی) را نجات دهد. ثابتی می گوید: “من یک گزارشی درست کردم که برادرش برای ساواک این کارها و خدمات را کرده و مسعود رجوی را یک درجه تخفیف بدهیم، شاه هم موافقت کرد و یک درجه تخفیف داده شد و مسعود رجوی اعدام نشد”( ص ۲۸۲).

ثابتی می گوید که مسعود رجوی در بازجویی ها با آنها همکاری کرده بود. مسأله این است که همه ی کارهای ساواک با فرامین شاه صورت می گرفت، نه نخست وزیر. و باز سال ۵۷ نیست که مردم بخواهند انقلاب کنن و تورا بااین همه مدالهای افتخاری که برسینه ات زدی تورا انتخاب کنن چون زمان ماهیت تورا خوب مشخص کرد. برای یاداوری به تو وان تعداد از افراد سازمانت به اصطلاح مجاهد میبایست به چن نکته اشاره کنم فکر میکنم اینروزها شما از هدف اصلی خودتان که سرنگونی بوده دورشده اید.

مریم به فکر جراحیهای زیبایی میباشد ودراین فکر است که باکدام یک از پارلمانترها و بازنشستگان بشیند و چقدر به انها پول بدهدو عکس و خنده سربدهد وصد البته انها انچه را میگویند که شما برای انها دیکته کرده ایدوسخنان دلشان که بیشتر مصرف داخلی دارد

راستی برای یکبار شده این پولها را خرج نکنید ببینید چقدر حامی دارید مسعود یه نگاهی به پشت سرت بینداز قبل از فروغ وبعداز ان و حال حاضرکه فقط ۲۷۰۰ نفر که اکثریت انها میبایست بروند درخانه سالمندان و تو به خوبی میدانی که ما از سازمان اختاپوسی تو جداشدیم و چه انهایی که درلیبرتی اسیر دردستهای تو میباشند ترسی از این پارسهای خوابیده تو نداریم ما هستیم که اسناد و دستهای آغشته به خون تورا برای همگان نمایان میکینم لازم میدانم که چند نمونه از مدالهای خیانت تورا عنوان کنم که تو کم از این مدالها برسینه نداری همکاریت با ساواک و لو دادن سران و رهبر سازمان مجاهدین …

و سوال اینجاست تو چرا اعدام نشدی که گذر زمان آشکار کرد که تو چه همکاریهایی که نکرده بودی بعداز انقلاب ضد سلطنتی اولین کسانی که به جمهوری اسلامی رأی دادن خود شخص تو به اصطلاح رهبر عقیدتی مجاهدین و غایب در صحنه وزنده یاد موسی خیابانی رای دادی خودت خوب میدونی وقتی کسی در دولت ایران برای تو تره خرد نکرد شدی برعلیه دولت و قانون اساسی، مسعود هنوز یادت نرفته تنها گذاشتن یارانت در ایران و فرار تاریخیت به فرانسه و کشته شدن یارانت وصد البته موی دماغت در تهران وبا حیله و فریت در پوش ایدولوزیک ازدواج با زن همسنگرت

رفتنت به خاک عراق تحت عنوان صلح که بعدها مشخص شد پشت میز با صدام نشسته و اطلاعات مرزهای ایران را میفرختی و پول آنها را درجیب مبارک میگذاشتی و عملیات فروغ جاویدان که آگاهانه یارانت را به کام مرگ سپردی وبزرگترین برگ افتخارت ستون پنجم شدن ارتش عراق و کشتار کردها وتصاحب کردن دیگر زنهای همرزمانت در انقلاب درونیت فرستادن بچه ها به خارج وآنهارا رها کردن و درپوش آن هزاران سازمان درست کردن و پول آنهارا درجیب مبارک گذاشتن و فساد هوادارانت وتجاوز به آن کودکان و بالاترین دستاورد تاریخیت خارج کردن رحم زنها و بی آینده کردن انها توسط زنت مریم رجوی کلاه گذاشتن سردولتهای خارجه .دروغ وتفرقه انداختن وتصاحب زنهای یارانت

همچنین کشتار ۱۹فروردین که طراح آن خودت بودی و دستور داده بودی که نیروهای عراقی را خلع سلاح کنن و تصفیه حساب شهریور…… و دروغ جلوه دادن نامه ما جداشده ها که درخواست حفاظت و حراست ازجان دوستانمان درلیبرتی کرده بودیم که خودش یک بیمه نامه برای آنها بود و هست… و خنده داربودن این داستان اینجاست که تو تا آخرین رمق نفرات را میکشی و داد وفغان میزنی که لیفتراک نداری درصورتیکه بودن نفراتی که دردقیقه نود با آنکه میتونستی آنهارازنده نگهداری ولی آنهارابه کام مرگ کشاندی وباز خوبه گوشه ای از گزارش سازمان ملل رابرات بگویم

(در گزارش یونامی آمده است که “رهبران این سازمان به شدت تلاش می کنند تا مانع از انجام گفتگوهای خصوصی با ساکنان کمپ شوند. سازمان مجاهدین خلق که دارای ساختاری دیکتاتوری و سلسله مراتبی است محدودیت های سختی را بر حقوق ساکنان کمپ لیبرتی اعمال می کند . این محدودیت ها عبارتند از محدودیت در آزادی تحرک در داخل کمپ، منع ترک سازمان، منع ارتباط و اجتماع، ممنوعیت تماس های اعضا با خانواده هایشان ، منع دسترسی به ارتباطات اولیه و دسترسی به مراقبت های پزشکی و درمانی. ” وجالب اینجاست که تمام نفراتی که از لیبرتی فرار میکنند متحد القول میگویند که مانع اصلی فرد خودت و دست پروردهایت میباشند شما که به هیچ اصولی پایبند نیستید و نبودید چون برات سلامتی این افراد مهم نبوده ونیست واززمانیکه نامه ما به مالکی نوشته شده بعنوان یک بیمه نامه عمل کردو هیچ تحرکی و اسیبی به انها نرسیده و کسی ام که مرد متاسفانه خون ان به گردن شخص خودت و دستندرکارتو میباشد

مشکل تو لیفتراک میباشد یا جان و سلامت آدما چرا درتلاش نیستی که آنهارا ازآنجا بکشی بیرون شما که پایبند به هیچ اصول اخلاقی نیستی چرا سنگ بزرگ امریکا را اندختی که خللی دراین روند انتقال باشد

شما به جای سرنگونی متاسفانه صفی طویل برای حرامسرای خودت درست کرده بودی و اگه ترسی ازما نداشتی و اینکه تمام نقشه هات نقش براب شد چرا نامه مارا وارونه جلوه دادی و آنرابه زبان عربی نشان دادی و حقایق نامه را بازگو نکردی و به راستی از چی داری میترسی خودت خوب میدانی که این پارس کردنهایت و زوزه زدنهایت دیگه کسی را نخواهد ترساند و به قول معروف کلاهت دیگر پشمی بر آن نیست تواز کدام مردمی داری حرف میزنی که حتی تاب و توان کوچکترین انتقادرا نداری و حتی به خودت اجازه نمیدی و قبول نمیکنی که بگی اشتباه کردی و عمروجان آنهارابه هیچی فروختی و راستی مسعود آیا رژیم ایران سرنگون شد و حال و روز تو به کجا کشیده شده راستی چند تا از ان شیش ماه و یکسال و آنهمه کهکشانها دارد میگذرد وراستی چقدر تعهد

میدانی مسعود راز بقایی تو و فرقه ات به زوال و رو به پایانی میباشد بازم درپایان به این نکته اشاره میکنم که زمان ماهیت تورا اولا به خودت و دوما به خودساختهای دستگاهت خوب نشان داد و برای همه مشخص شد که تو نه لایق رهبری این سازمان بلکه یک دزدی بودی که تمام معیارهای سازمان را به نفع خودت بالا کشیدی و تو یک دزد شیادی بیش نیستی

زهرا معینی ، آلمان

***

همچنین:

نامه سرگشاده انجمن زنان به خانم نانسی پلوسی + متن انگلیسی نامه

سوء استفاده مجاهدین خلق از سیاستمداران امریکازنان ایران، آلمان، بیست و چهارم آوریل ۲۰۱۵:… سازمان به نقل از شما در تاریخ ۷ فروردین ۹۳ بطوری که در لینک زیر مشاهده می کنید مدعی شده است که شما همسو با خواستهای این فرقه هستید اما متأسفانه و حاضر

کنفرانس حقوق بشر انجمن زنان منتقد تشکیلات رجوی در روزجهانی زن هشتم مارس ۲۰۱۵

زنان ایران،آلمان، هشتم مارس ۲۰۱۵:…  به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن روز گذشته انجمن زنان منتقد تشکیلات رجوی در شهر دوسلدرف آلمان برگزار گردید چند تن از اعضای علنی انجمن زنان منتقد تشکیلات رجوی در این سخنرانی حضور یافتند. خانم ها بتول سلطانی ، خانم ز

ملاقات نمایندگان انجمن زنان در سفارت آلبانی در آلمان

زنان ایران، نوزدهم فوریه ۲۰۱۵:… با توجه به رشد و پیشروی فرقه خطرناک رجوی در آلبانی و پیشگیری از استقلال فردی افراد روز گذشته چهارشنبه ۱۸٫۲٫۲۰۱۵ خانم ها بتول سلطانی و زهرا معینی با دو نفر از مسئولین سفارت آلبانی در آلمان دیدار و به مدت نیم ساعت گفتگو کردند در این دیدار متن از پیش آماد�

دروغ و پرونده سازی مجاهدین بر علیه منتقدان علامت آشکار استیصال رجوی

زهرا معینی 2014زهرا معینی، زنان ایران، آلمان، یازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  اپوزسیونی که مدعی است می خواهد برای مردم آزادی به ارمغان بیاورد، چگونه تحمل انتقاداتش را ندارد و چون که ما رجوی را نفی می کنیم اینچنین بر علیه ما دروغ می سازد و پرونده سازی می کند. من شخصا خیلی به این موضوع فکر کردم که ما به کجا ر�