سرسپردگی به مریم رجوی ملاک نیست. انسانیت ارزش است

Follow Share on Tumblrارسال – میر باقر صداقی، وطنم ایران، سوئیس، بیست و دوم ژوئیه 2019:… دادش جان ملاک و لحاظ من در دنیای امروزی این نیست چه کسی مجاهد است یا سلطنت طلب یا پاسدار یا کمونیست به یقین فکر میکنم ملاک و لحاظ هر کس و هر گروه و حزبی این است که … Continue reading سرسپردگی به مریم رجوی ملاک نیست. انسانیت ارزش است