سر پیالە بپوشان کە خرقە پوش آمد

سر پیالە بپوشان کە خرقە پوش آمد

ع .ریحانی، پژواک ایران، سی و یکم اوت 2013: …  شما گویا نە فقط در زمینەء فقه ،بلکە در دشنام گویی و دشنام سازی هم “استاد” هستید. نگاهی بە لیست فحش و فضیحت هایی کە دادەاید بکنید. بعضی از آنها اختراع خودتان است! بعضی جاها هم خلاقیت بە خرج دادە و دو دشنام را با هم ترکیب کردەاید. توجیه شرعی شما هم این است کە چون امام سوم شیعیان بە دشمنش فحش دادە است،شما هم مجاز هستید کە بدهید. من این حرف را در نشست های درونی …


محمد رضا روحانی: می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱)

لینک به منبع

فقە خواندە باشی و با علمای دین نشست و برخاست کردە باشی و در حجرەها دود چراغ خوردە باشی و در یک گروه مذهبی تحت یک رهبر بی خطای عقیدتی هم قرار گرفتە باشی و دست بە قلم ببری ، بهتر از این استدلال نمی کنی:

«حقيقت اما اين است كه آنها با عوارض سرخودگيهاي خيانت بي حاصلشان مواجه هستند. و گرنه چه معني دارد كه آن يكي آقاي دكتر، كريم قصيم، بفرمايند كه از جلال گنجه اي پرسيديم كه آيا در ”اسلام اشتباه هست؟” و نامبرده (يعني بنده) از جواب طفره رفته است. راستش، اينجانب در عمر حرفه اي خود با پرسشهاي بچگانه و پرت بسياري مواجه شده و ادعا ندارم كه همه آنها را به ياد دارم. اما باورم نمي شود كه چنين پرسش نامربوطي نيازي به طفره رفتن داشته باشد و فراموشم شده باشد. آخر مگر مي شود كه سوژه اي به اين خنده‌انگيزي را از اين جناب دكتر فراموش كرد. آيا اين سؤال فاقد مبتدي و خبر، نياز به طفره رفتن دارد و يا آنكه اول و خيلي راحت بايد منظور را پرسيد؟ مثلاً: آيا منظورت اين است كه آيا اين يا آن پيشوا و رهبر تاريخي مسلمانان هرگز اشتباه داشته است يا خير؟ منظورت اين است كه اسلام در فلان ارزش و آموزش خود دچار اشتباه شده است؟ آيا در تاريخ اسلام هيچ اتفاقي افتاده كه اشتباه تصميم گيري يا اجرا شده باشد و بهتر بود چنين چيزي روي نمي داد؟ و…؟ رسم درست و كارآمد در پاسخ به اين قبيل موارد جز اين نيست كه نخست به طرف ياد بدهي كه قاعدة سئوال پرسيدن از چه قرار است.»

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3285

ملاحظە فرمودید چطور سوال را زینت داد و شست وشو کرد و اتو کشید، منظور آقای قصیم را کشف کرد و بە جای او هم فکر کرد و نیتش را هم خواند،اما هنوز از جواب خبری نیست ، خبری نبودەاست ، نخواهد بود.

آقای جلال گنجەای! حالا من از شما می پرسم: در اسلام اشتباه هست؟! می بینید کە سوال سر جایش است، نمی شود سوال را دور زد، سوالی کە پاسخ دادە نشود بە کابوس مرگ بدل می شود.

این عدم تعادل و مالیخولیا در نوشتەء شما از همینجا ناشی می شود . شما منطق و فلسفە خواندەاید . این جملەء خودتان را یکبار بخوانید : ” اما باورم نمی شود کە چنین پرسش نامربوطی یادم رفتە باشد و نیازی بە طفرە رفتن داشتە باشد” !! آقای گنجەای! شما یا چیزی یادتان هست یا نیست. ربطی بە باور و اعتقاد ندارد.

ایشان هم مانند دوستانشان مثل نقل و نبات دشنام نذر میکنند (بیلان دو خائن ، رفتارهای لوس و چاپلوس این خائنان، خائن نورسیدە ، پرت بودن این دروغها و لودگیها ، خوش رقصی در خیانت ، پریشان حالی و افلاس درونی و روحی ، عوارض سرخوردگیهای خیانت بی حاصل ، خوش رقصی برای مشتریان خاص ، شرم کژیهای کریە شمایان و غیرە.

ملاحظە می فرمایید؟! ایشان اخلاق درس می دهند ! درس دین خواندەاند و لباس پارسایان و پیامبران بە تن کردەاند!

آقای جلال گنجەای! نمی دانم در حوزه ها و حجرەهای دینی بە شما چە درس دادەاند اما یقین دارم کە آنجا انسان فقط دود چراغ نمی خورد ، دود کلاشی و بی حیایی و بی صداقتی هم می خورد.

چند سال پیش حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی ، زعیم حوزەء علمیە قم و کسی کە هیچ گاه این رژیم را تایید نکردە و هرگز آخوند حکومتی نبودە است، در یک سخنرانی در جمع شاگردانش ،خامنەای را بە باد انتقاد شدید گرفت ، او خامنەای را بی سواد خواند کە “غلط” زیادی میکند. چرا کە ولی فقیه قبل از آن در یک سخنرانی عمومی گفتە بود کە اگر کسی آهستە هم برای امام حسین گریە کند ،ایرادی ندارد ،حتما نباید با صدای بلند گریە کرد.

این حرف بە رگ فقاهت آیت الله وحید برخورد، کفن پوشیدە قیام کرد، با صدای بغض کردەای کە از خشم میلرزید بە خامنەای تشر می زد.

ندا آقاسلطان در برابر همە جان کند وبە خاک افتاد ، اما صدای این آخوند در نیامد . خامنەای در نماز جمعەء بعد از انتخابات بە طور علنی دستور شلیک داد، دههها نفر بە خاک افتادند، از کوه و صخرە و خاک فریاد بلند شد و از این فقیه کسی چیزی نشنید. اما برای یک اختلاف فقهی ملاحظە کنید چگونە عمامە بە زمین می کوبد؟

https://www.youtube.com/watch?v=juauHjUfrYE

آقای جلال گنجەای! نمی دانم چرا هر کسی کە فقە می خواند انگار مغزش عیب پیدا می کند. تندی را بر من ببخشایید ،خونم بە جوش می آید، نحوەء استدلال و سفسطەء شما مرا بە یاد قاتلان شیخ اشراق ،منصور حلاج و جنید بغدادی می اندازد . بە یاد نفی بلد کنندگان ابایزید بسطامی و شمس تبریز می اندازد ،بە یاد تکفیر کنندگان مولانا و حافظ.

سرگذشتشان را بخوانید ، بدون استثنا یک فقیە پای برگەء مرگشان را امضا کردە است. بدون استثنا یک مدرس دین برای محکوم و مرعوب کردنشان گواهی و امضا جمع کردە است.

شما گویا نە فقط در زمینەء فقه ،بلکە در دشنام گویی و دشنام سازی هم “استاد” هستید. نگاهی بە لیست فحش و فضیحت هایی کە دادەاید بکنید. بعضی از آنها اختراع خودتان است! بعضی جاها هم خلاقیت بە خرج دادە و دو دشنام را با هم ترکیب کردەاید.

توجیه شرعی شما هم این است کە چون امام سوم شیعیان بە دشمنش فحش دادە است،شما هم مجاز هستید کە بدهید. من این حرف را در نشست های درونی شما شنیدەام . گویا حسین ابن علی بە ابن زیاد گفتە است دئی ابن دئی (حرامزادەء پسر حرامزادە)

حالا شما چرا از این همە فضائل اخلاقی امام سوم شیعیان دشنام دادنش را یاد گرفتەاید؟

اما آقای گنجەای! امام حسین بە دشمن آشتی ناپذیرش کە قاتل خودش ،خانوادە و یارانش بود فحش داد نە بە کسانی کە اردوگاهش را ترک کردە و رفتە بودند. شرمندە ام کە بە شما تاریخ اسلام درس می دهم

ع . ریحانی

منبع:پژواک ایران


(مریم رجوی، فرقه تروریستی مجاهدین خلق مستقر در پاریس)

همچنین:

آقای توتونچیان! آدم بە زندان نمی رود کە تبدیل بە بازجو بشود

2013/08/29 by

ع. ریحانی، پژواک ایران، بیست و نهم اوت ۲۰۱۳: …  واقعا آدم می ماند کە چە طرز فکر و کدام ایدئولوژی بە شما اجازەء این همە دروغ و تهمت را می دهد؟ یعنی فکر می کنید این تهمت ها و تهدید ها و هوچی گریها از خاطرەء تاریخ پاک میشود؟ واقعا چنین فکر می کنید؟ […]

چرا اصرار دارید خودتان را مضحکە کنید؟

2013/08/27 by

ع. ریحانی، پژواک ایران، بیست و هفتم اوت ۲۰۱۳: …  حالا بعد از انتشار نامەای سرگشادە بە آقای “رجوی”، عدەای چپ و راست بە میدان آمدە و می خواهند کە او را بە رژیم بچسبانند ، بە قول سعدی ” یکی بر سر شاخ بن می برید. یکی نیست بە این جماعت بگوید کە چرا […]

اندر وعده به دنیای مدرن مریم رجوی در ویلپنت

2013/08/30 by

بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، سی ام اوت ۲۰۱۳: … در مقاله با آقای یغمایی درباره محمدآقای اصلی!!! وعده دادم تا اظهارات محمدآقایی از استرالیا را که آقای مصداقی را به بند از بند گسستن تهدید کرده بود، با بیانیه ده ماده ای مریم رجوی در ویلپنت مقایسه و کمی این تناقضات را قلمی کنم. […]

درمعنا و مفهوم بند از بند جدا کردن