سعید ماسوری زندانی چگونه ازبرنامه ی ماهواره ای بی بی سی اطلاع پیدا کرده است؟!

سعید ماسوری زندانی چگونه ازبرنامه ی ماهواره ای بی بی سی اطلاع پیدا کرده است؟!

مریم رجوی حقوق بشرانجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، نوزدهم اوت 2015:…  این بار فردی به نام سعید ماسوری که معلوم نیست این تصاویر ماهواره ای را چگونه درزندان دریافت کرده؟؟، به میدان آمده وبرعلیه این برنامه اقامه ی دعوا کرده و آن را فقط در رسانه های رجوی درج کرده که نگذارد صفحات رسانه های رجوی خالی باشند! مطابق اعلام رسانه های باند رجوی، نامه ی این زندانی که نشان می دهد ازامکانات ماهواره ای؟! هم برخوردار …

 مریم رجوی حقوق بشربازهم قافیه است که بر فرقه ی رجوی تنگ میآید! (دفتر مطبوعاتی پارلمان بریتانیا: چنین قطعنامه ای وجود خارجی ندارد)

لینک به منبع

سعید ماسوری زندانی چگونه ازبرنامه ی ماهواره ای بی بی سی اطلاع پیدا کرده است؟!

جریان برنامه ی چندی پیش ماهواره بی بی سی که طی آن به طور مرموزانه ای تلاش شد که مهره ی کم ارزش پرویز ثابتی ( مقام امنیتی معروف دوران پهلوی دوم) به نام فراستی و با دادن عناوین مهم دردستگاه جهنمی ساواک به خود ، بی رحمی ساواک را درحد زدن ضربات سیم کابل به کف پای زندانیان – که از نظر او اهمیتی ندارد – محدود کند ، سبب دادن سوژه به دست گماشته های رجوی شده تا یک دوجین مقاله ومطلب دراین باره منتشر کنند واین روند همچنان ادامه داشته باشد!

همانکه استعمال شلاق کابلی با درد وحشتناک، مورد قبول این عنصر ساواک قرار گرفت واضافه کردن تحمل سلول های انفرادی طویل المدت ، خود سند جنایت کافی برعلیه ساواک است واحتیاج به این همه گفتگو ندارد!

این بار فردی به نام سعید ماسوری که معلوم نیست این تصاویر ماهواره ای را چگونه درزندان دریافت کرده؟؟، به میدان آمده وبرعلیه این برنامه اقامه ی دعوا کرده و آن را فقط در رسانه های رجوی درج کرده که نگذارد صفحات رسانه های رجوی خالی باشند!

مطابق اعلام رسانه های باند رجوی، نامه ی این زندانی که نشان می دهد ازامکانات ماهواره ای؟! هم برخوردار است وبرای ارسال مطالب اش به رسانه ها هیچ محدودیتی ندارد، نامه ی وی به شرح زیر است:

” شوراي محترم حقوق بشر – احتراما اينجانب سعيد ماسوري ،زنداني سياسي محکوم به حبس ابد که بيش از 15 سال است ، تحمل حبس ميکنم ، هيچگاه تا بدين حد از نظر روحي متأثر نشده بودم ، که بعد از سالها زندان و سلول انفرادي و شکنجه و … حال … ميشنوم، که گويا ( تلويزيون بي بي سي ) بين ” شلاق بدستان ” و ” شکنجه گران ” با کساني که براي حق، عدالت، کرامت انساني، آزادي و حقوق اوليه مردمشان زير شلاق و شکنجۀ شکنجه گران قرار داشته اند، هيچ تفاوتي وجود ندارد…!!! گويا شکنجه گر و شکنجه شده به يک ميزان صاحب حق هستند …!!! روح حاکم بر اعلاميه جهاني حقوق بشر، کنوانسيون منع شکنجه و شوراي حقوق بشرسازمان ملل در حراست از کرامت انساني و پاسداري از آزادي و حقوق انساني بود، تا نقض حقوق بشر را منع و ناقضان آن را به مؤاخذه گرفته و برتعداد مدافعان و معيارهاي حقوق بشري بيفزايد و از آنها حمايت کند…..!!! حال چگونه است که گويا در برنامه اي به نام ” پرگار ” در تلويزيون بي بي سي با آوردن يک شکنجه گر، که حتي ازشکنجه هاي خود بر متهمان به افتخار ياد کرده ، شوراي حقوق بشر هم هيچ واکنشي نشان نداده است ؟؟؟ مگر نه اين است که حتي اگر، مدرکي عليه او بعنوان مباشرو معانت در شکنجه و … در دست نيست ( هر چند خودش اقرار کرده و به آنها افتخار هم کرده ) ، آيا اين کاربوضوح مذموم اخلاقي نيست ؟ و آيا اين وظيفه دولتها نيست که از ترويج فرهنگ شکنجه و آزار و تخفيف کرامت انساني جلو گيري کنند ؟؟؟ راستي چنين برنامه هايي قبل از آنکه” به اصطلاح دموکراسي ” ناميده شود ، چراغ سبز و ترغيب بيشتر بازجوها و شکنجه گران براي آزار و شکنجه امثال ما ، که کماکان در زندان هستيم ، نيست ؟؟؟ و اين برنامه ها شکنجه گران را نسبت به آينده خود و بکار گرفتن شکنجه و آزارهاي بيشتر، عليه ما زندانيان ايمن تر و خاطرجمع تر نميکند…!؟ که حتي عذاب وجدان هم نداشته باشند و بدون هيچ دغدغه اي بزنند و بکشند ، چون كانالهايي مثل بي بي سي آنها را سوژه شوهاي تلويزيوني خود ميکنند تا شکنجه انسانها را بعنوان خاطره بگويند … ضمن اعتراض وابراز انزجار از چنين برنامه هاي ضد اخلاقي و غير انساني ، از شوراي حقوق بشر ، خواستار رسيدگي به اين موضوع هستم !!

ظاهرا این آقای محترم چندان درباغ نیست وهدف ازتاسیس بخش فارسی رسانه ی متنفذ بی بی سی را درچهارچوب ترویج حقایق و بازگویی صمیمانه ی تاریخ دانسته وفکر میکرده که این موسسه، یک موسسه ی خیریه است وکاری با سیاست های مزورانه ی دولت فخیمه ندارد!

هموطن عزیز زندانی! (که معلوم نیست به چه اتهامی درزندان هستی وآیا براستی درمسیر دفاع ازحقوق ملی مردم ایران بوده ای یا نه )؟!

ضمن قبول قسمت فوق اعتراضات شما وعدم قبول بعضی از استنتاجاتی که از حرف های درست خود کرده اید، آیا میتوانید اعلام کنید که این اطلاعات ماهواره ای را ازکجا دریافت کرده واین نامه ی اعتراضی خود را چگونه – وبدتر اینکه منحصرا – بدست سازمان مجاهدین خلق سابق که اینک درباند رجوی ذوب، ومحو و نابود شده، برسانید؟!

من با مضمون قسمت آخر نامه ی این هموطن موافق نیستم که گفته است:

” اگر چه به عقيده من ، نه تنها” شکنجه گر ميهمان ” که تک تک نفرات شرکت کننده در آن برنامه ، نقش غير انساني خود در ترويج “شکنجه ” و سفيد کاري و ” آبرو دهي ” به همه شکنجه گران قديم و جديد را فعالانه ايفا کرده اند ….. ومرز بين انسانيت و اخلاق غير انساني را بکلي مخدوش کرده اند “!!

جلال شاهسوندی ومصطفی مدنی دونفر ازشرکت کنندگانی بودند که قسمت پرلیوان دراین برنامه را تشکیل داده بودند که شما دربرخوردی رجوی گونه با آن، آنها را همسنگ دیگرانی که به ستایش ساواک مشغول بودند، قرار داده اید، چرا؟!

این دونفر درحد وسع خود حرف های حسابی در رد این مامور ساواک برزبان آوردند ومخصوصا جلال شاهسوندی – که سازمان با او بشدت مسئله دارد- محکم و منطقی حرف میزد!

آیا دلیل اینهمه واکنش بیقواره ی شما ها با این برنامه ، حضور صرف جلال شاهسوندی- همرزم سابق ومنتقد فعلی باند مافیایی رجوی- نمیباشد؟!

وحید

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسموقتی زندانی سیاسی کشور، صالح کهندل باشد!

 مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
 Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20172

شما همان مجاهدین دوران شاه نیستید ،خودتان را قاطی ماجرا نکنید! (+رجوی، فحاشی در قبال منطق)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، ششم اوت ۲۰۱۵:… ما هرچه صبر کرده وخون جگر خوردیم که روزی هم شخص رجوی به صحنه آمده وشکنجه وزندان های اعمال شده درحق اعضایش را درحد فراستی توضیح دهد ، موفقیتی نداشتیم! اما مسئله دراینجاست که این باند انحصار طلب ومحافظه کار، این زندان وشکنجه ها را هم بنفع خود مصادره کرده ودرصدد اعلام …

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

 محمد حنیف نژادآیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

شما همان مجاهدین دوران شاه نیستید ،خودتان را قاطی ماجرا نکنید!

لینک به منبع

غرض ازنوشتن این یادداشت کوتاه، برخوردی اجمالی است به نوشته ی سیاوش جعفری که با نام ” همنوایی سوته دلان سلطنت ولایت فقیه ” دروبسایت های فرقه ی رجوی منتشر شده است .

باری، برنامه ی رسوای پرگار بی بی سی که درآن یک ساواکی گمنام و دروغگویی بنام فراستی را وارد صحنه کردند که تا صحه ای بر نوشته های بغایت دروغ پرویز ثابتی ( مقام معروف امنیتی شاه ورئیس اداره بدنام سوم ساواک ودرنهایت یک افسر اطلاعاتی اسرائیل) درکتابش بنام دردامگه حادثه ، مطرح کرده گذاشته باشد .

برنامه ای بود ازنوع برنامه های فرقه ی رجوی بود با این فرق مهم که گریزی هم به حقایق میزد که برنامه های تلویزیونی فرقه ی رجوی این مشخصات را ندارد!

فراستی که ازاظهار نظرش درباره ی بهمن تهرانی ( سربازجوی مخوف زندان اوین) که گویا اویک بولتن نویس ساده بوده؟! ، نشان داد که کارمند دون پایه ای در ساواک بوده وراهی به دالان های پرپیچ وخم امنیتی نداشته وتنها برای تایید اظهارات شیطانی پرویز ثابتی – که اینک ازکار در سازمان های اطلاعاتی اسرائیل بازنشسته شده وبه آمریکا مهاجرت کرده- به صحنه آمده بود!

این فراستی بی فراست! لااقل این صداقت راداشت که زوزه ی شلاق های ساخته شده ازسیم کابل بر بدن مبارزان ومخالفان شاه را تایید کند وآپولو ودست بند قپانی را مورد تکذیب قراردهد که این ته صداقت را ما درباند رجوی نمیبینیم!!

ما هرچه صبر کرده وخون جگر خوردیم که روزی هم شخص رجوی به صحنه آمده وشکنجه وزندان های اعمال شده درحق اعضایش را درحد فراستی توضیح دهد ، موفقیتی نداشتیم!

اما مسئله دراینجاست که این باند انحصار طلب ومحافظه کار، این زندان وشکنجه ها را هم بنفع خود مصادره کرده ودرصدد اعلام مالکیت این یکی هم برآمده ومطالبی دراین خصوص منتشر میکند تا مانند فراستی وبدتر ازآن یک سرمایه ی معنوی برای خود درست کند!

باند رجوی که بطور ناحقی خودرا وارث سازمان مجاهدین خلق میداند، میخواهد این تصور را درمردم ایجاد کند که گویا اکثریت اعدام شده ها و… در زمان شاه ، ازآن سازمان مجاهدین بوده وحال آنکه درمیان جان باختگان جنبش چریکی، یک چهارم این جان باختگان مربوط به دو بخش مذهبی وغیر مذهبی آنان بوده وبا این حساب، تلفات تقریبا ده درصدی نهضت چریکی مجاهدین شاخه ی غیر مذهبی را کتمان میکند ومیخواهد هشتاد درصد بقیه را همانند خود سازمان که مصادره اش کرده ، بخود اختصاص دهد!

داشتن رکورد ده درصدی ازدست دادن نیرو برای سازمان مجاهدین سابق، ازنظر نشان داده شدن فعالیت وضدیت با امپریالیزم ، خود افتخار کمی نیست ، اما این افتخار صاحب کسانی که اینک در گروه رجوی گرد آمده وسازمان را به مسلخ برده وازماهیت واهداف اولیه اش تهی ساخته اند، نمیشود که هیچ، بلکه مایه ی ننگ فرقه ی رجوی هم میباشد!

جریانی که التماس میکرد به آمریکا بقبولاند که ترورهای ان زمان منتسب به سازمان مجاهدین خلق – که البته با وجود حسن نیت تمام یک تاکتیک اشتباهی محسوب میشد- مربوط یه بخش چپ این جریان بوده و گروهی از اعضای سازمان که بعد ازانقلاب دور رجوی حلقه زدند، ازاین اتهامات مبری بوده اند!!، دیگر نباید صحبت شهید وشکنجه شده را بنماید!!

خلاصه اینکه آقایان وخانم های اعضای فرقه ی رجوی!

دست ازسر این ده درصدی های شهید در راه مبارزه با امپریالیزم بردارید وبا داشتن دستی دائمی دردست اسرائیل ونئوکان ها ی خونریز، خودرا ” ضد استعمار” و… معرفی نکنید که وقت این حرف ها ۳۴ سالی است که گذشته است ومردم فعلی ایران، سواد واطلاعات بیشتری نسبت به آن زمان ها دارند!

بس لطف کنید که برزحمات ما نیافزایید که حاصلی برای شما ندارد وبدتر اینکه ماها مجبور میشویم چهره ی کریه شما ها را بیشتر افشا کنیم!

وحید

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسماول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

فحاشی بجای طرح حرف حساب ، کاری که محمد نیشابوری کرده است!

لینک به منبع

آقای محمد نیشابوری مطلبی تحت عنوان ” رژیم آخوندی با اتمی و بی اتمی سرنکون می شود ” منتشر کرده که که نوشته هایش کوچکترین همخوانی با متن انتخاب کرده اش ندارد وآنچه که هست، فحاشی بوده و مملو از ادبیات شخص مسعود رجوی!

با وجود اینکه نوشته ی او ارزش بررسی ندارد، اما برای نشان دادن ادبیات رجوی و اینکه چه کسانی به نیابت ازاسرای لیبرتی مقاله مینویسند ، لازم دیده شد که وقتی به بررسی این لاطائلات گونه ، اختصاص داده شود!

محمد نیشابوری در جایی ازاین نوشته آورده است:

” بله نور در دل تاریکیها همانند پتکی بر شقیقه گرگها فرود میآید، فرار را بر قرار ترجیح میدهند و مثل ـ موشی که از ترس گربه دنبال سوراخی میگردد ـ میگریزند تا خود را حقظ کنند… این نور و آتش شعله ور همانا پایداری و پایمردیهای اشرفیان است که گرگ صفتان را به عقب نشینی های مفتضحانه یی وامیدارد. شعله های خشم خلق با پایداری و عزم سترگ اشرفیان درهمآمیخته و طنین شعار اشرف نشان «ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم» در هر کوی و برزنی، شهر و دیاری ناقوس مرگ گرگهای هار و روبهصفتان مکار را نوید میدهد “.

اینکه این نور چگونه ساطع میشود وچه کسانی را که گرگ صفت هم هستند به فرار وامیدارد ، برخواننده روشن نیست!

اما منبع نور دراین نوشته که اشرف نشینان سابق واسرای فعلی لیبرتی باشند، روشن است والبته بازهم معلوم نیست که این نور را چگونه ساطع کرده اند که ” گرگ صفتان” را به عقب نشینی واداشته و این عقب نشینی ازکدام جنس بوده که برای اهالی حی وحاضر در داخل ایران روشن نیست؟!

آیا هدفتان توافق اتمی است که چند روزپیش یکی ازسر کردگانتان بنام جعفر زاده تحلیل دیگری ازآن کرد وطی آن معتقد بود که حکومت ایران این بازی را صددرصد بنفع خود تمام کرده است؟!

آقای نیشابوری عزیز!

چرا درمقابل این اظهار نظر آقای جعفر زاده موضعگیری نکرده واین فحاشی ها را برعلیه او انجام ندادید ؟!

اوکه با ارائه این تحلیل جدید ، دست رد بر سینه ی همه ی شما زده ورجوی را به خاک سیاه نشانده است؟!

شما چگونه ازراه دور شعار ” ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم در هر کوی و برزنی، شهر و دیاری ” شنیدید وما درداخل اثری ازآن ندیدیم؟!

مطمئنید که مغز پریشانتان برگوش میانی تان اثر نکرده تا مثلا صدای وز وز هرمگسی را اینطور تعبیر میکنید؟!

اگر مشکل مغزی وگوشی را انکار کنید ، دجار موقعیت بدی شده و بشما لقب دروغگوی بی شر م خواهند داد!!

تا سخن ازمرادی بنام مسعود رجوی خودشیفته، وطن فروش وخائن به جان ومال وناموس همرزمانش نرود ، نوشته ی این عزیز هم مانند سایز نوشته ها بپایان نمیرسد:

” مسعود و مریم و یاران بلافصل اینان، قهرمانشهر اشرف، سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بدون حمایت هیچ قدرتی درجهان در برابر گرگ روبهان حاکم بر ایران بیش از توان معمول انسانی ایستاده و سنگربه سنگر جنگیده و پیروز و سربلند برای ادامه یک نبرد مقدس میهنی، تواناتر از پیش برجا مانده اند. و این نیست جز معجزه ایمان و پایداری ایثارگرانه در راه اهدافی که قانون تحول و تکامل برآن صحه میگذارد”.

شما یکی ازاین سنگرهای فتح شده را بما نشان دهید تا درباره ی صحت وسقم بقیه ی ادعایتان به تفکر وادار شویم!

سازمانی که بعضی ازنویسندگانش بادادن گاف بزرگ اخیر ، فاش ساخته که لااقل از۱۱ سال پیش موفق به جذب نیرو نشده و میزان این توانائی اش را بامرگ ومیرهای طبیعی، فرارها و… که خود مزید برعلت شده، چگونه بدست آورده است؟!

لابد خواهید گفت که با سیر نزولی کمیت، کیفیت بالاتر میرود و خواهید کوشید که بگویید این ادعا هم علمی بوده ومحک خورده است!!

جواب دهید که کدام قانون تحول برموثر ومثبت بودن اقدامات سخیفانه صحه گذاشته است!!

باز میخوانیم:

” اگر جهان در برابر خطر گرگها سود سرشار میبرد و در عین حال با دودلی چرتکه میاندازد اما مقاومت ایران اهل مسامحه، غفلت یا استخاره نیست. مصمم است که گرگها را نه تنها در ایران بلکه در منطقه و جهان تا پای انهدامشان تعقیب و تهدید کند. مقاومت ایران تاکنون خیری از دولتمردان صاحب قدرت جهان که ندیده هیچ، درگیر موانع و تحدیدات آنان هم بوده است. این افتخاربزرگی است که حامیان بینالمللی مقاومت ایران همه از شریفترین شخصیتهای پارلمانتر و حقوقی و بشردوست و آزادیخواه جهان بوده و هستند “.

این بار ” مماشاتگران ” تبدیل به کل جهان شده اند واین هموطن غیر نرمال ما خود وسازمانش رادرمقابل یک جهان دیده وبه آن اعلام جنگ میدهد !

گویا که وارفتگان فرقه ی رجوی مصمم شده اند که با تمامی جهان درگیر شده وعدالت را درآن برقرار سازند!

عقل وفراست یک گروه مدعی آلترناتوی را می بینید خواننده ی عزیز!

آیا ما بدست این ” عقل کل ” های تیمارستانی به آزادی ، استقلال بیشتر وعدالت اجتماعی خواهیم رسید؟؟!!

سعید

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20118

فرقه رجوی٬ فاحشه سیاسی (گدایی رجوی از مقامات سعودی در ازای ترور در ایران)

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمانجمن نجات، مرکز فارس، دوم اوت ۲۰۱۵:… فرقه تروریستی رجوی که رسما به یک فاحشه سیاسی تبدیل گشته است٬ در روزهای گذشته بصورت پنهانی با مقامات سعودی که برای تعطیلات به فرانسه آمده اند ملاقات هایی داشته و از آنها خواسته که در ازاء پول٬حاضر به انجام عملیات های جاسوسی یا اطلاعاتی برای آنهاست!از این پیشتر هم بارها و بارها در خصوص مزدوری …

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

لینک به منبع

فرقه رجوی٬ فاحشه سیاسی

فرقه تروریستی رجوی که رسما به یک فاحشه سیاسی تبدیل گشته است٬ در روزهای گذشته بصورت پنهانی با مقامات سعودی که برای تعطیلات به فرانسه آمده اند ملاقات هایی داشته و از آنها خواسته که در ازاء پول٬حاضر به انجام عملیات های جاسوسی یا اطلاعاتی برای آنهاست!از این پیشتر هم بارها و بارها در خصوص مزدوری این فرقه برای رژیم سابق عراق٬صدام و بعد از آن برای اسراییل و امریکا هم گفته بودیم!

واقعیت اینست که آنچه برای مسعود رجوی مهم است تنها و تنها بقدرت رسیدن در ایران است.او حاضر است تن بهرخفت و خاری دیگر هم بدهد٬اما بتواند در رویای خود و درفردای سرنگونی حکومت ایران٬سهمی داشته باشد. مریم رجوی با پرداخت پولهای کلان به سناتورهای امریکایی و اروپایی و با راه اندازی میتینگ های مختلف در مناسبتهای مختلف٬برآنست که توجه مقامات و دولتمردان غربی را بخود جلب کند تا آنها را هم به بازی بگیرند.اما باز روسیاهی به ذغال خواهد ماند! نفس های شما بعداز توافق ایران با دولتهای غربی٬هرچه بیشتر تنگ تنگتر خواهد شد.شما تمام امیدتان این بود که با به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته ای٬عرصه برایران تنگ شود.اما خدارا شکر که باهوشیاری دولتمردان کشورمان٬هم شما وهم تمام کسانیکه دل به نابودی ایران و ایرانی خوش کرده بودند٬ روسیاه شدید! براستی که وقاحت و دریدگی را از مرز گذرانده اید! شما از کوچکترین پرنسیبهای اجتماعی و سیاسی هم برخوردار نیستید. دست به دامان هرکس و ناکس میشوید تا بلکه بتوانید برای خود نیمچه مشروعیتی دست و پا کنید. رژیمهایی مانند اسراییل و آل سعود که در دنیا از منفوریت بی مانندی برخوردارند و مردم جهان از آنها بعنوان قاتلین کودکان و مردم کوچه و خیابان یاد میکنند٬اکنون برای شما نقطه امید شده اند و دست به دامانشان شده اید که بشما اجازه دهند که برایشان مزدوری کنید! واقعا شرم برشما باد! رفته اید و با خواهش و تمنا درخواست ملاقات با عربهای دشداشه پوشی داده اید که همزمان که هواپیماهای آنها در حال بمباران وحشیانه مردم یمن هستند٬در کنار رودخانه آفتاب میگیرند وشما درکنار صندلیشان زانو زده اید و درخواست پول میکنید تا مریم خانم(رییس جمهور محترم) بتواند با دلارهای دریافتی٬ برای خود لباس و کفش و کلاه بخرد!ای ننگ و نفرین برشما باد که روی هرچه بی آبرو در جهان است را سفید کردید!

مراد

همچنین:

ماموریت “یزدان حاج حمزه” در پنهان سازی نام پیمان شکنان!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، اول مارس ۲۰۱۵:…  جرج بوش آمریکائی بود که هنوز ازحملات به عراق و افغانستان عبرت لازم را نگرفته بود، بجای استقبال از این موضع متعادل دولت وقت ایران، ایران را درکنار سوریه و کره شمالی محور شرارت نامید! شما چگونه است که این مسئله را بیاد دوستان واربابان

در نقد ” سرسخن ” رسانه رجوی: گرفتن مشروعیت از سناتورهای آمریکائی !

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)،  بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۵:…  با این حساب شما این حرف ها را با ما ” خلق قهرمان” مطرح نمیکنید ویااگر میکنید درحکم تهدید ما ازآن استفاده میکنید و بیشترین کاربرد آن مصرف داخلی- طولانی تر کردن دوران اسارت لیبرتی نشینان – واستفاده ازآنها بعنوان گوشت دم توپ است! درپایین به قسم

بازهم این دم روباه بود که شهادت داد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۵:…  اما فرقه ی رجوی چرا عصای دست اینها میشود ، خود دلایلی دارد وسئوال زیر درمورد آن مطرح است که چرا یک سازمان سیاسی- نظامی دهه های ۴۰ و۵۰- بدون لحاظ کش و قوس های تشکیلاتی وایدئولوژی فراوانی که با خود حمل میکرد- این لکه ی ننگ غیر قابل

آیا این صفت شامل آقای محمد قرایی هم هست یا او استثنائا بری ازآن است؟!

مریم رجوی علی صفوی تروریسمصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و یکم فوریه ۲۰۱۵:…  قسمت ناچیزی ازبودجه های جاری وسرمایه های ثابت شما راتشکیل میدهد و آیا برای تامین نقیصه ی موجود، به سراغ اربابانی مانند عربستان، کشورهای مرتجع دیگر و… نمیروید ویا مثلا درجریان جنایتی بنام ” نف