سفر آمانو به تهران خود بخود خوب یا بد نیست!

سفر آمانو به تهران خود بخود خوب یا بد نیست!

صابر ازتبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دوازدهم ژوئیه 2015:…  فرقه ی رجوی که دنبال هرسوراخ سنبه ی اتمی است تا بزعم خود با انگشت فرو کردن درآن به کارشکنی های فطری خود دربه نتیجه رسیدن مذاکرات نفس گیر هسته ای میان ایران و6قدرت بزرگ جهانی را ادامه دهد ودراین راه ازهیچ خبر مهم- مربوط ونامربوط- نمیگذرد – این بار به سراغ تحلیل مسافرت آقای آمانو دبیر کل بی استخوان …

رجوی نتانیاهوابراهیم خدابنده: مجاهدین خلق بازیچه دست غرب در پرونده هسته ای

عربستان سعودی رجوی را بی پشتوانه میدانداطلاعات عربستان سعودی: مجاهدین خلق در ایران بی اعتبار و در خارج پر از نفوذی اطلاعات ایران هستند

https://iran-interlink.org

سفر آمانو به تهران خود بخود خوب یا بد نیست!

21/04/1394

فرقه ی رجوی که دنبال هرسوراخ سنبه ی اتمی است تا بزعم خود با انگشت فرو کردن درآن به کارشکنی های فطری خود دربه نتیجه رسیدن مذاکرات نفس گیر هسته ای میان ایران و6قدرت بزرگ جهانی را ادامه دهد ودراین راه ازهیچ خبر مهم- مربوط ونامربوط- نمیگذرد – این بار به سراغ تحلیل مسافرت آقای آمانو دبیر کل بی استخوان و به ادعای بعضی ها یک صهیونیست ژاپنی پرداخته و دروبسایت رسمی خود نوشته ای با عنوان ” دو نتیجه‌گیری متضاد از سفر آمانو به تهران، چرا “؟ منتشر کرده که طی آن برخوردهای متعدد وگاها ناهمخوان جناح های حکومتی ایران ورسانه های مختلف را منتشر کرده وطی آن نوشته است:

” سفر یوکیو آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی به تهران در یکی از حساس‌ترین سرفصلهای نظام آخوندی، قبل از این‌که مسأله‌ای را از رژیم حل کند، باعث تشدید تضادهای درونی باندهای رژیم شده است “.

دراین مورد با اعلام اینکه قضاوت سریع درمورد دستآوردهای چنین سفرهای مهمی کارصجیحی نیست وبا عطف نظر باینکه کسانی درهردوجبهه ی مذاکرات وجود دارند که بطور صادقانه ازروی تحلیلی که ازقضیه دارند ویا احیانا ازسر منافع خاص خود با مذاکرات موافقت ندارند ، اینجانب بدون آنکه خود را ملزم به نقل قول های باند رجوی از روزنامه های موافق ومخالف روند موجود بپردازم ودرصدد رد یاقبول این یا آن نظریه باشم ، به کل مسایل توجه داشته و مواردی را بشرح زیر مطرح میکنم:

1- سفر آمانو به تهران بدون اجازه ی قدرت های بزرگ انجام نمیشود وبنابراین این سفر حکم ضرورتی را برای آنها داشته ودرراستای انجام هرچه دقیق تر مذاکرات با تمام دیپلمات بازی ها وپیچیدگی هایش میباشد!

2- این مدیر کل آزانس، استقلال فکری ، آزادی عمل و تفکری باندازه ی البرادعی نداشته وشخصی است که حتی المقدور گزارش هایی باتوصیه ی قدرت های بزرگ تهیه وتنظیم خواهد کرد و شخصیت مستقلی نشان نخواهد داد!

3- درصورتی که آمریکا وسپس فرانسه نخواهند که مذاکرات به نتیجه ی مرضی الطرفین برسد، مطمئن باشید که آمانو دارای آن شخصیتی نیست که بخواهد آب های رفته را به جوی بازگرداند ومسلما گزارش هایش در توجیه این دو کارشکن ودر حکم ریختن بنزین برآتش خواهد بود!

4- شکافی که دربین شش قدرت جهانی پیدا شده ، نمیتواند درمورد این مذاکرات خالی ازاثر باشد. بخصوص اینکه ازنظر اقتصاددانان مردمی وواقعگرا، این دنیای شرق است که موجودیتی دوباره یافته ، شکوفا میشود و میتواند در عرض یکی دودهه قدرت ومکنت را بسوی شرق بکشد!

5- پیمان شانگهای وضمایم آن ( بانک سرمایه گذاری و… ) یک پیمان کاملا جدی است که میتواند آمریکا ومتحدانش را درتنگنای جدی قراردهد.

این پیمان ازآن جهت جدی است که چین به قدرت اقتصادی اول جهان تبدل میشود ویا حتی شده است و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی اش چهار نعل به پیش میتازد وبا مشاهده ی تسلط آمریکا برتنگه های استراتژیک دریایی جهان، گسترش راه های زمینی با قطارهای 500کیلومتری را دربرنامه ی جدی خود قرار داده ومیرود که راه آهن درحال احداث شانگهای تا لیسبون، این قدرت دریایی آمریکا را کم اثر ترسازد!

وجود یک درخت از5درخت جهان درروسیه ، دسترسی به نصف آب شیرین جهان توسط همین کشور، قدرت نظامی ونیروی انسانی ماهر قابل توجه آن و داشتن نصف منابع زیر زمینی جهان و… همه وهمه فاکتورهای نیرومندی هستند که قدرت بازدارندگی زیادی درمقابل امر ونهی های جهانی آمریکا دارند.

درکنار اینها باید به موقعیت آرژانتین که با آب وهوا وخاک مساعدش میتواند نصف خوراک مردم جهان را تولید کند وخود راازاقمار آمریکا بیرون کشیده وبرزیلی که باعبور ازآمریکا به یک قطب صنعتی جهان تبدیل شده ، توجه کافی داشت!

6- آمریکا ازقدرت مانور ایران دراستفاده ازاین اهرم های قدرتمند آگاه است واقلا جناح واقع بین آن نخواهد خواست که ایران را آنقدر درانزوا قرار دهد که به همکاری بیشتر با این قدرت نوظهور روی آورد !

نتیجه آنکه احتمال توافق هسته ای باایران روزبروز زیادتر میشود و آمانو که دراین میان مهره ایست دردست سلطه گرانی که رقیب نیرومندی را دربرابر خود میبینند ، طبق خواسته های آمریکائی که شمه ای ازقدرت وضعف اش نشان داده شد ، بفرموده عمل خواهد کرد!

اما عمو صابرتان چندان هم درتوهم زندگی نمیکند ومیداند که :

الف- مشکلات بزرگ محیط زیستی که بتواند دو درجه دیگر دمای کره ی خاکی را بالا ببرد ویخ های قطور قطب شمال را آب کرده وتوفانی از سیل وگاز کشنده بوجود آورد ، احتیاجی به صحبت هایی که فوقا شد ، وجود نخواهد داشت!

ب- جنون بازی جناح هار ونئوکان های امپریالیزم، میتواند دنیا رادرگیر یک جنگ هسته ای کرده وهمه ی رشته های عمو صابرتان را با نماندن تاک وتاکستان، پنبه کند!

بدین ترتیب ما درمیان برزخی زندگی میکنیم که هم راه های خروج اش را بطور بالقوه دراختیار داریم وهم راهی برای نابودی بشریت بطور جدی ازطریق جنگ هسته ای وایجاد زمستان اتمی وجود دارد که من بعنوان یک انسان خوشبین- ونه متوهم- آرزوی سعادت وخیر وصلاح بشریت را میکنم!

علی کشتگر: دست‌ های پشت پرده تظاهرات پاریس علیه توافق هسته‌ای!

هیچ کس از آنها یاد نکرد! ( در عوض، مراسم بزرگداشت برادر کندی و شهید نیسمان)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19617

این سوپرماکیاولیست های ایرانی، پاک حقوق بشری شده اند!

صابر ازتبریز  (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهارم ژوئیه ۲۰۱۵:…  ” ماده ۳٫ هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد “. چگونه است که رهبرتان مسعود رجوی با همکاری تعدادی چند که بمنزله ی عمله های شیطان بکار مشغولند، بارها این حق را ازاعضای خود دریغ داشته واساسا مقوله هایی مانند آزادی وامنیت شخصی را جزوتناقضات فرد درداخل تشکیلات دانسته وبشدت مانع منعقد شدن آنست! …

 ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقآیت الله خامنه ای: عاملان جنایت هفتم تیر آزادانه در اروپا و آمریکا فعالیت می‌کنند

https://iran-interlink.org

این سوپرماکیاولیست های ایرانی، پاک حقوق بشری شده اند!

۱۳/۰۴/۱۳۹۴

شخصی بنام ع.طارق چند صفحه ای را درسایت های اینترنتی فرقه ی رجوی سیاه کرده وحکومت ایران را متهم به نقض حقوق بشر نموده تا خواننده خیال کند که آنچه در درون تشکیلات رجوی میگذرد ، ربطی به نقض حقوق بشر ندارد!

البته این نوشته ع. طارق غرض دیگری را هم در ذات خود دارد وآن اینکه ازترس توافقات هسته ای احتمالی چند روز آینده دچار واهمه شده وبدین ترتیب به اربابان نئوکان خود یادآوری میکند که بهانه ی دیگری برای تحریم مردم ایران برروی میز بیآورد.

یعنی اینکه که ازنظر باند رجوی، اعاده ی حقوق بشری مردم ایران ازراه تحریم هرچه ظالمانه تر آنها امکان پذیر است !

نوشته ی این شخص ” نگینی بر دسته شلاق “ نام دارد که توسط رسانه های باند رجوی منتشر شده که درآن آمده است:

” به یک نمونه موضعگیری سخنگوی این رژیم، مرضیه افخم -که علی القاعده باید کارش رفع و رجوع قاف‌ها و دادن پاسخ‌های گرد و دیپلوماتیک و ملل پسند به سؤالات باشد- دقت کنید…وی در مورد گزارش سالیانه وزارت‌خارجه آمریکا که به‌تازگی در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران منتشر شد می‌گوید: «کاملاً روشن است این‌گونه گزارشها که با اهداف خاص تهیه می‌شود؛ اهرمی برای فشار و چانه‌زنی و بهانه برای دخالت در امور داخلی دیگر کشورها است “.

بلی این سرکار خانم مسئول جواب درستی داده است: ” کسی که خانه اش شیشه ایست ، بطرف دیگران سنگ پرتاب نمیکند ” و دولت آمریکا که خود بزرگترین کشتارهای چند دههی اخیر رادرکارنامه ی ننگین خود دارد ، نمی تواند به کسی توصیه کند که چکار بکنند و….

اتفاقا این توصیه های آمریکا که از سر سوء نیت بوده وبعنوان اهرم فشار برای گرفتن امتیازات نامشروع دارد ، هرچقدر باینگونه مسائل حقوق بشری تاکید کند ، این واژه ی مقدس را بیشتر لوس کرده وزیر سئوال میبرد وشما هم که درصدد ماهی گرفتن ازاین قضیه هستید همچنین!

بازهم ازقول خانم مرضیه افخم نقل شده است که:

” همه موضوعات تحریمی علیه ایران نامشروع بوده و وجاهت قانونی ندارد وقت آن رسیده دولت آمریکا ابزار فرسوده و ناکارآمد تحریم را از فهرست اهرمهای خود خارج کند “.

که حرفی است بسیار درست ومعقول و تحریم های موجود بشدت ظالمانه ، درراستای ضدیت ودشمنی با مردم ایران که ۲۵هزار مستشار مفت خور آمریکا را اخراج کرد ومورد غضب عمو سام تان قرارگرفت که نتیجه ای جز بیشتر کردن فلاکت مردم صلح جوی ایران نداشته ودرعوض چهره ی ضدبشری اعمال کنندگان اصلی این تحریم ها را بنمایش گذاشت!

اگر منظور سران اصلی آمریکا ازاعمال این تحریم های ظالمانه مربوط به بمب اتمی بود ویا رفتار خشن با مردم، دولت های اسرائیل وعربستان دهها سال پیش باید تنبیه میشدند که نشده و برعکس به اعمال جنون آمیز آنها پاداش های خوبی هم داده شد!

آقای ع.طارق سر ما منت گذاشته وموادی ازمصوبات حقوق انسان ها را درنوشته اش آورده که من شخصا هیچ مخالفتی با آن نداشته و بلکه صد درصد موافقم:

” ماده ۳٫ هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد “.

چگونه است که رهبرتان مسعود رجوی با همکاری تعدادی چند که بمنزله ی عمله های شیطان بکار مشغولند، بارها این حق را ازاعضای خود دریغ داشته واساسا مقوله هایی مانند آزادی وامنیت شخصی را جزوتناقضات فرد درداخل تشکیلات دانسته وبشدت مانع منعقد شدن آنست!

آیا لیبرتی نشینان آزادند که درکلاس های تفتیش عقاید و … شرکت نکرده وازحق زندگی هم برخوردار باشند؟!

آنها ازابتدائی ترین حق زندگی که تعیین سرنوشت خود است محروم بوده و حتی درحد یک زندانی نمیتوانند مکاتبات و مکالماتی با اعضای خانواده، دوستان و دنیای خارج ازحصارهای لیبرتی داشته باشند!

نقل یک ماده قانونی خوب دیگر:

” ماده ۵٫ احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت یا شئون بشری یا موهن باشد “.

زندان های متعدد پیدا وناپیدای کمپ اشرف وشکنجه های اعمال شده درآنجا چه؟!

سربه نیست کردن با گلوله ، سیانور وخفه کردن باروسری و …، چطور؟!

آیا اینها درمطابقت با ماده ۵ یاد شده بوده وتشکیلات رجوی کاری جز اجرای صحیح وسالم این ماده را نداشته است؟!

نقل یک ماده دیگر:

” ماده ۶٫ هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی‌اش در همه جا به‌عنوان انسان در مقابل قانون شناخته شود “.

شما که اعضایتان همه چیز خود را بطور کامل ( ازجارو تا پارو) دراختیار شخص مسعود رجوی گذاشته اند ، خود را از شمول این ماده خارج کرده اند وتازه قانونی درمناسبات رجوی نبوده که شامل کسی هم بشود!

باز یادآوری ماده ی دیگر:

” ماده ۹٫ احدی نمی‌تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود” .

شما جویندگان کار درترکیه و … را البته توقیف نمیکردید و قادر باین کار هم نبودید ، اما با تطمیع وفریب آنها با قول کسب حقوق پناهندگی دراروپا، آنها را به گروگان گرفته وهنوز اکثریت نزدیک باتفاق آنها دراسارت وگروگان شما رجوی ها هستند!

این گرونگیری مزورانه فرقی با توقیف دارد و با مثلا زندان های تشکیلات رجوی ازاین قاعده مستثنی هستند؟!

آیا این توقیف ها وحبس های باند رجوی خودسرانه نبوده ودارای مجوز قانونی ازمراجع ذیصلاح بودند؟!

همچنین:

” ماده ۱۱٫ الف) هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او به‌طور قانونی محرز گردد ” .

کسانی که توسط دادگاه های صوری ارتش آزادیبخش رجوی محکوم ومجازات میشدند، آیا تضمین های لازم را برای دفاع ازخود داشتند؟!

مثلا آیا آقای علی زرکش که به اعدام محکوم شد ، دریک جلسه ی علنی وباحضور وکیل مدافع واقعی وقاضی بیطرف به اعدام محکوم شد که مثلا چرا به طلاق های اجباری اعتراض دارد و چگونه جنگ مسلحانه را بضرر مردم ایران وخود سازمان ارزیابی میکرد ومعتقد بود که تنها نیروهای امپریالیزم وارتجاع ازاین اقدامات بهره مند میشوند؟؟!!

نیز:

” ماده ۱۲٫ احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار بگیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این‌گونه دخالتهای مورد حمایت قانون قرار گیرد “.

وچه خوب شد که مسعود رجوی این موارد را رعایت نمود وابدا درزندگی خصوصی اعضای دربند خود دخالت نکرد وبجای آن من یا جمهوری اسلامی بودیم که طلاق اجباری براه انداختیم و فرزندان مردم راازدست شان گرفته وبدست دیگران سپردیم تا خوب؟! تربیت شوند ویا به هر معترضی ” بریده مزدور ” گفتیم و…!!

مسئله که به کنترل مکاتبات می رسد، باید گفت که این امر را در وهله ی اول درکشور ارباب متداوال وقانونی نمودند وحتی صدراعظم کشور متحدی مانند آلمان را شامل این قاعده نمودند و…

آیا بهتر نیست که ابتدائا خود به کنترل نامه های ناموجود وزندگی شخصی زیردستانتان مشغول نشده، سپس این توصیه وتمنا راازاربابان ومتحدان خود کرده وآنگاه سراغ جمهوری اسلامی و… بروید؟!

آقای ع. طارق نوشته اش را بااین تهدیدات وشعاردهی های متداول بپایان می رساند:

” … به‌دنبال تله اتمی باید در انتظار انداخته شدن طناب حقوق‌بشر بر گردن رژیم بود؛ رژیمی که روزانه دژخیمان نقاب به‌صورت و نفرت‌انگیز او در حال طناب انداختن بر گردن جوانان هستند… به یقین روز حسابرسی بزرگ نزدیک است و از آن گریزی نیست “.

آیا کشور ونهاد بین المللی با صلاحیتی برای انداختن این طناب دار سراغ دارید؟

بنظر من که ندارید، همانطور که من ندارم!

حالا ممکن است بگوئید که سازمان ملل متحد وعامل اجرایی آن – شورای امنیت- این کار رامیکند!

درآن موقع منهم بشما خواهم گفت که اگر این شورای امنیت یک نهاد بیطرف و عادلی است، این طناب دار را قبلا به گردن کشورهایی که فوقا ذکر خیری! ازآنها شد ، خواهند انداخت! : ” … در شهر هرآنچه هست گیرند “!

گو اینکه برای دومین بار دربی به تخته نخواهد برد وجهان تک قطبی ضعیف شده نخواهد توانست ضعف های خود را حل کرده ودیگران را مجددا برعلیه ایران بسیج کند!

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیMojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) supports Daesh, plans terrorist training camp in Albania

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

Open Letter to Nancy Pelosi: Don’t allow the MEK to hijack your name

Mojahedin Khalq USAMojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17946

کسی به آمدن مجاهدین فکر هم نمیکند!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم آوریل ۲۰۱۵:… انتشار نوشته هایی ازباند رجوی که عمدتا درصدد تولید نفرت بین اسرا وخانواده ها میباشد وطی آن با لحن تندی باشما برخورد میشود، ابدا نباید شما را به خشم آورده و با تسلیم شدن به یاس وبیعملی، سرنوشت فرزندان خود را که مسلوب الاختیار بوده وموقعیتی کمتر ازصغار ومجانین دارند- چرا که دادستان ومحکمه ای برای حمایت ازصغار و …

خواسته بحق خانواده ها از ارگانهای بین المللی (آلبانی ۸۰۰ نفر دیگر را قبول کرد. رجوی سنگ اندازی می کند)

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

کسی به آمدن مجاهدین فکر هم نمیکند!

۳۰/۰۱/۱۳۹۴

محمد رویایی چهره ی دیگری ازگماشتگان مسعود رجوی است که واقعا هم ” رویایی” شده ونوشته ای دررسانه های رجوی منتشر کرده است.

نام نوشته ی او ” پیاده شدن از خر اتمی و زهرمار شدن خرمای یمنی ” بوده وطی آن گفته است:

” علت تعجبم این نیست که چرا حضرات زمین را به آسمان میدوزند تا ثابت کنند اگر مجاهدین سر کار بیایند اوضاع خرابتر میشود و با هزار دوز و کلک و جعلِ حدیث و شامورتی بازی, بالاخره نتیجه میگیرند که «البته خمینی»؛ این حرف هرگز جدید و عجیب نبوده و ۳۰سال است مخالفان دست ساز رژیم به مناسبتهای مختلف تکرار میکنند. عجیب این است که درست همزمان با ترکیدن بادکنک رژیم در منطقه و شکست و غافلگیری ولایت فقیه در یمن، جیغ و تیغ حضرات ـ فراتر از علمای! قم و تهران ـ بلند شده که چرا در طبل جنگ میکوبید؟ اگر دنبال امنیت هستید چرا به جای تلاش برای رفتن به سواحل امن در اروپا و آمریکا، درخواست سلاح میکنید؟ چرا حفاظت و امنیت را به اهلش واگذار نمیکنید؟ اصلاً چرا جان بولتون که از کودکی جنگ طلب بود و شعار سرنگونی میداد خواستار حملة نظامی به ایران شده و جنگ طلب هایی همچون «جان مک‌کین»، «رابرت منندز»، «لیندسی گراهام»، «تام کاتن» و … که اموراتشان فقط با جنگ پیش میرود از شما حمایت میکنند “؟

عرضم به حضور انور این است که دراینجا که ایران باشد، کسی حتی تصور آمدن مجاهدین برسرکار را ندارد و این ایده درذهن ” رویایی” شماست!

اگر کسی هشداری دراین مورد داده وخطر فرقه ی رجوی را خاطرنشان میسازد، نه ازاین بابت است که چنین تحلیلی ازاوضاع دارد که شما مطرح کرده اید، بلکه این تذکرات ناشی ازشناختی است که از حقه بازی رجوی دارند و آثار دستگاه مغزشوئی های اورا درک کرده ومیدانند که اعضای بدام افتاده ی این فرقه ی منحوس ممکن است تصور کنند که تلاش های مسئولین ورسانه های رجوی ببارخواهد نشست وازاین بابت احساس خطر برای جان این نگون بختان میکنند وچگونه؟

سران این فرقه که ازجایگاه اجتماعی لازم درایران برخوردار نبوده وخود بهتر ازهمه بدین امر واقفند ، تمام هم وغم شان راضی کردن سلطه گران به حمله ی نظامی به ایران است تا نیروهای خود را درپناه توپ وتانک های اربابان ، به کشور رسانده و حکومت نوع اشرفی خود رادرایران برپا دارند وچون چنین امکانی هرگز وجود ندارد، نتیجه ی این طرزتفکر وانتظار، پیری وازبین رفتن بیمورد زندگی این اسرا خواهد شد ویا درحالت بحرانی که کمتر ممکن است اتفاق بیافتد، جانشان درمعرض تهدید جدی قرار گیرد!

گماشتگان رجوی براین تصور خام نباشند که مردم تمام کارهای خود را رها کرده ودرفکر آنها هستند!

مسئله بصورت ساده تر عبارت از این است که این مشکل خاص چند هزار خانواده ای است که فرزندانش به اسارت رجوی درآمده وآنها هستند که مطالبی منتشر کرده وصدای رجوی ها را درمیآورند !

متاسفانه درمقابل این انجام وظیفه ی خانواده ها، این پادوهای بی اختیار مطالب موهن وشرم آوری برعلیه اعضای خانواده ی خود نوشته تا طبق امیال خبیث رجوی، یگانه حامی خود را ازدست داده وایزوله تر شوند ودراین میان حکومت به جهانیان نشان دهد که قضاوت کنند که باچه اپوزیسیونی طرف حساب است و برآیند کار چنان می شود که شخص رجوی وحکومت ایران ، برخوردار شوندگان این مباحثات باشند وشما که این مطالب رابفرموده قلمی میکنید به همراه خانواده های داغدیده متضرر ازاین نوشتن ها!

خلاصه تراینکه تصور نکنید که این مباحثات غیر ازفضای محدود بین خانواده ها و شما ، خریدارانی دارد! شما دانسته یاندانسته به عامل انزوای خود تبدیل شده اید تا سواری بیشتری به رجوی بدهید!

هشدار به خانواده های گرفتار!

انتشار نوشته هایی ازباند رجوی که عمدتا درصدد تولید نفرت بین اسرا وخانواده ها میباشد وطی آن با لحن تندی باشما برخورد میشود، ابدا نباید شما را به خشم آورده و با تسلیم شدن به یاس وبیعملی، سرنوشت فرزندان خود را که مسلوب الاختیار بوده وموقعیتی کمتر ازصغار ومجانین دارند- چرا که دادستان ومحکمه ای برای حمایت ازصغار و… وجود دارد وفرزندان شما ازاین امتیاز هم محرومند – بیش ازاین بدست رجوی نسپارید!

صبور باشید و فحاشی های این پادوهای بی اختیار را تحمل کرده وبه اقدامات خود جهت انتقال آنان به کشورهای امن شتاب وعمق بیشتری بدهید و بدانید که این تنها راه موجود برای شما وفرزندانتان است!

دروغ گویی رویا بافی آقای رویایی بشکل زیر ادامه پیدا میکند:

” انگار همین الآن چندین فروند هواپیمای استکبار در پارکینگ لیبرتی منتظرند تا جماعت اسیر و درماندة کویر بی آب و علف لیبرتی را به آمریکا ببرند و بندیان سمج، سفت و سخت ایستاده اند که نخیر! ما تکان نمیخوریم و از آن طرف هم سیل مهمات و سلاح است که در انبارها و زاغه های لیبرتی تخلیه میشود “.

باپول وامکانات لابی گری که دراختیار رهبران شماست که همراه انرژی شان هدر داده میشود، انتقال شما به کشورهای امن ممکن بود وهست اما رجوی با پیش کشیدن درخواست سلاح عمدا خواست که دراین انتقال مانع تراشی کند و مردم وسران کشورها با این بهانه که حضور دوستداران سلاح درخاک آنها خطرناک است، شمارانپذیرند تا درموقعیت مقتضی که شرح داده شد ورجوی بدون دلیل فکر میکند اتفاق خواهد افتاد ، فاقد سیاهی لشگر نباشد ویا اینقدر برعلیه حق حاکمیت عراق تبلیغ کند که افراطیون عراقی شما را بکشند واسرار مگوی رجوی که درپیش هرتک تک شماست ، حفظ گردد و…

پس درد خانواده های دست بقلم ودوستان جدا شده ی خود را که دسترسی سهل تری به اخبار دارند درک کردید؟!

آقای رویایی مینویسد:

” آخر در آن جمع یکی نیست بگوید کدام جنگ و حملة نظامی؟ ۳۰سال است گزینة نظامی روی میز رئیس جمهور آمریکا دارد خاک میخورد و هر تازه کاری میداند آنچه عمل میکند نه گزینه های روی میز که تبادلات و گزینه های زیرمیزی است و همانطور که مرگ بر آمریکای شیخ شیاد مصرف داخلی دارد گزینة نظامی حضرت اوباما هم بیشتر به منظور سدبستن در برابر سنا و کنگره و رقبای جمهوری خواهش است والا او کجا و جنگ کجا! کیست که نمیداند آن زمان که ـ قبل از اوباما ـ گزینة نظامی به طور جدی روی میز رفت و برخی قند در دلشان آب شد که آمریکا کار را تمام میکند و ما هم میرویم پی کار و قاچاق خودمان در داخل، باز ما اولین کسی بودیم که با طرح «راه حل سوم» با صدای بلند گفتیم که راه حل ایران نه جنگ ـ تهاجم نظامی ـ است و نه مماشات “.

متخصصین امور اذعان دارند که اوباما یک انسان بخوبی تحصیلکرده ، باهوش ونکته سنجی است و هیئت حاکمه ی آمریکا برای رتق وفتق اموری که جورج بوش خراب کرده بود، اجازه داد که این انسان باضریب هوشی وقدوقامت بالا ودورگه ، برسر کار بیآید.

اما تقصیر ماچیست که نئوکان های حامی ومحبوب شما ، تنگ نظر تشریف دارند ومختصر اصلاحاتی را که اوباما درصدد انجام لنگ لنگان آنست ، برنمی تابند!

فعلا تکلییف نبرد ” که برکه” در هیئت حاکمه آمریکا کاملا حل نشده تا وفق مراد شما که ویران کردن ایران باشد، عمل شود!

هنوز مردم آمریکا سندرم جنگ عراق وافغانستان را دارند وباین سادگی اجازه نخواهند داد که فرزندانشان درباتلاق ایران نابود شوند و فرق اوباما که یک محافظه کار است، با محافظه کاران افراطی این است که ازاوضاع جهان ونظر مردم آمریکا باخبرتر بوده و تحلیل بهتری ازاوضاع دارد وصلاح آمریکا را دراقدامات خود می بیند!

به این برخوردهای اوباما، نه مماشات بلکه دورنگری او باید لقب داد که معتقد است که با این روش بهتر میتواند حقوق نامشروع ۱۰درصد ازمتنعمین آمریکا را حفظ کند ونمیخواهد که ” طمع کند درهمه وضرر کند درهمه”!

بقیه ی مطالب این نوشته مربوط به سناریوی یمن است که ارتباط زیادی باایران ندارد وآن مسئله را طرف های ذینفع تر باید حل کنند!

شکست ادعایی جمهوری اسلامی دریمن ، حرف چرتی است وایران کشوری درحد واندازه ی سلطه گران نیست که بخواهد یمن را متصرف کند!

***

همچنین:

نعل وارونه ای بنام دخالت های ایران در امورمنطقه!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دهم می ۲۰۱۵:…  تسلط بر منابع خاورمیانه توسط دیگرانی که تلفات انسانی ومالی ناشی این حماقت وخیانت رهبران ودولتمردان خود را متقبل میشوند وحرکت راحت تر برای گشودن دروازه های شرق که اینک نقش مهم تری در جهان ایفا میکند! فرقه ی رجوی با هزار زجمت

کسی به آمدن مجاهدین فکر هم نمیکند!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم آوریل ۲۰۱۵:… انتشار نوشته هایی ازباند رجوی که عمدتا درصدد تولید نفرت بین اسرا وخانواده ها میباشد وطی آن با لحن تندی باشما برخورد میشود، ابدا نباید شما را به خشم آورده و با تسلیم شدن به یاس وبیعملی، سرنوشت فرزندان خود را که مسلوب الاختیار بوده وموقعیتی کمتر ازصغا

جان بولتون جزو منتصبان شِلدون گرَی اَدلسون هاست!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، سیزدهم آوریل ۲۰۱۵:… جریان ازاین قرار است که گویا دریکی ازرسانه های فارسی زبان مطلبی نوشته شده که طی آن این سناتور نئوکونسراتیو وصهیونیست امریکائی به پیشنهاد بمباران ایران متهم شده و رسانه های رجوی بعنوان وکیل مدافع او وارد معرکه شده و با درج م

نمایش بیسوادی یا غرض ورزی؟! (مهرداد هرسینی لازم داشت این را بخواند)

مریم رجوی مزدور عربستان صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دوم آوریل ۲۰۱۵:…  فرقه ی رجوی که منافع ننگین وگذرای خود را درهمراهی وهمکاری با این مرتجعین واربابان بزرگتر نئو کان آنها دانسته به تکاپو افتاده وعلاوه برتکرار شبانه روزی اخبار دروغین رسانه هایی که تحت تسلط وال استریت ، صهیونیست ها ونئو کان ها هستند، خود نی�

شباهت عجیب توصیه های محمد رضا شاه و مریم رجوی به غرب!

مریم رجوی، حجاب اجباریصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و ششم مارس ۲۰۱۵:…  باندازه ی طرف مقابل هم قابل اعتماد نیستند ؟ آیا فراموش کرده اید که جورج بوش بعد از اشغال افغانستان وعراق و علیرغم مشاهده ی اینکه ایران هیچ کمکی به رژیم های غیر نرمال این کشورها نکرد و بخاطر این برخوردش میبایست مورد تک�

پیام نوروزی خانم رجوی، حکم ایجاد توفان درفنجان آب رادارد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و سوم مارس ۲۰۱۵:…  اصلا چرا جای دوری برویم ، همینکه درسازمانی موسوم به مجاهدین خلق ایران ، عوامل عینی وذهنی معینی سبب شد که این سازمان ازنفی سیستم سرمایه داری مترقی تر ، به قبول روابط برده داری درمناسبات خود روی آورد ، نشان میدهد ک�

برخلاف نظر خوله دنیا: ریشه ی اصلی مشکلات منطقه درطمع ورزی آمریکا وزائده های افراطی اش است!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، هشتم مارس ۲۰۱۵:…  وبسایت رسمی مجاهد نماهای خلق ایران نوشته است : “خانم خوله دنیا سخنگوی ائتلاف ملی سوریه: ریشه اصلی مشکلات منطقه رژیم ایران است ” جواب ساده وقاطع این ادعای سرتاپا دروغ این است که این ایران نبوده ونیست که نقشه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ را د�