سهیلا دشتی رجوی نشان، به عبث مدعی بصیرت است!(این درخشش از نور چراغها بوده خانم)ا

سهیلا دشتی رجوی نشان، به عبث مدعی بصیرت است!(این درخشش از نور چراغها بوده خانم)ا

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سیزدهم مارس 2017:…  راستش را که بخواهیید، روزجهانی زن که با صحنه گردانی مریم رجوی درکمپ اسرای رجوی درآلبانی برگزار شد، ماهیتا حکم دهن کجی به زنان واین روزجهانی بود. دراصل بدترین توهین برای زنان ایران بود و و متقابلابهترین شانس برای مادران این جامعه که دوست ودشمن خود را بهتر بشناسند … 

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقنامه سرگشاده به خانم ها سوزانا کلاین و کارولاین هاوارت، خیریه “زنان در جهان”

مریم رجوی روز زن مجاهدین خلقروز جعلی زن در ویترین مردانه مریم رجوی (از جعل تاریخ تا توهین به زنان ایرانی)

https://iran-interlink.org

سهیلا دشتی رجوی نشان، به عبث مدعی بصیرت است!

22/12/1395

راستش را که بخواهیید، روزجهانی زن که با صحنه گردانی مریم رجوی درکمپ اسرای رجوی درآلبانی برگزار شد، ماهیتا حکم دهن کجی به زنان واین روزجهانی بود.

دراصل بدترین توهین برای زنان ایران بود و و متقابلابهترین شانس برای مادران این جامعه که دوست ودشمن خود را بهتر بشناسند!!

بدترین ازاینجهت که حرفی درمورد این عوامفریبی مریم خانم زده نشود!

سینه چاکان ومریدان  رجوی صفحه هادرتعریف و تمجید ازاین مراسم ضد زن  تهیه  ومنتشر کرده اند وظاهرا که این روند ادامه خواهد داشت!

برگزاری مراسم روزجهانی زن ازطرف مریم که درهمکاری با مسعود رجوی معلوم الحال ومجهول المکان ومشکوک الوجود ، صدها زن را ازداشتن همسر محروم کردوبچه های آنها را بدست پرورش گاه ها با مسئولان خشن وشکنجه گر فرستاده وبنیان خانواده را در تشکیلات رجوی برانداخت ودراین راه دست به هرجنایت ممکن زد، دراصل لوث کردن این روز تاریخی است!

یک فرد ناظر ، اگر از سوابق وعلت وجودی روز جهانی زن اطلاع نداشته باشد وازطرف دیگر آشنائی نسبی با عملکرد ضد بشری رجوی وهمسرش داشته باشد وآنگاه مشاهده کند که مریم با برپائی مراسم این روز را جشن می گیرد، براحتی قضاوت خواهد کرد که این روز، حتما روزنحسی است وگرنه مریم ضد زن وضد انسان ، این روز را با این طمطراق گرامی نمیداشت ونتیجه میگیرد که روز زن ، روز بدی است !!

 “عاشقان بی قرار در حضور و ناظران بی بصر دور” نوشته ی خانم سهیلا دشتی – ازادوات رجوی – است که سخنان غیر زمینی او را که به کنار بگذاریم ، درقسمتی از آن چنین میخوانیم:

” در باره حضور مریم رجوی در جمع مجاهدین در آلبانی دلیلی بود که برای دیدن برنامه سیمای آزادی روبروی تلویزیون بنشینم. لیوان چای را هم گذاشته بودم، می خواستم به سخنرانی ها گوش کنم. روال سخنرانی هشت مارس روز زن در حداقل ده سال گذشته حول محور مسائل زنان و تبعیض ها، نابرابری ها و دردها می گذشت…”.

این مریم خانم اگر واقعا اهمییتی به این روز می داد،  می یابد ازتمام حاضرین – اعم از زن ومرد- درخواست پوزش میکرد بخاطر حقوق های انسانی ابتدائی ائی که ازآنان سلب کرده  وکمی ازلکه های ننگین گذشته اش را پاک میکرد ، که نکرد ونشان داد که  جریان برعکس است ودرحقیقت ، از اعتبار این روز برای تحمیق هرچه بیشتر این اسرا و گروگان های رجوی سوء استفاده میکند!!

درادامه ترهات این شیفته ی مسعود رجوی میخوانیم :

” در دنیای مادی امروز که همه چیز بر اساس واقعیت سخت منفعت طلبی که به سهو و یا به عمد آن را “پراگماتیسم” که در زبان فارسی “عمل گرائی” می گویند تعریف می شود؛ جائی برای وجود آرمانها و آرزوهای والای انسانی وجود ندارد؛ چه رسد به اینکه آن را به منصه ظهور برسانی. سیاستمداران کنونی جهان همه سعی بر این دارند که ثابت کنند که هر کدام بیش از دیگری “پراگماتیست” هستند و در این مسابقه نفر اول “!

آیا این قاعده شامل مریم ومسعود هم میشود؟

جواب قاطع من این است که بله!! وشما زمانی به رد این نظر من موفق میشوید که ثابت کنید که نامبردگان ازاولیاء اله بوده وانسان های مقدس سماوی هستند!!

آرمان رجوی ومریم که ازکار کرد 4 دهه ای شان معلوم است که اینها برای رسیدن به آرزوهای پست وضد میهنی خود ، با شیطان هم بیعت میکنند، چنانکه کرده اند !

پراگماتیزم سیاستمداران ممکن است درراستای منافع ملی آنها باشد که دقیقا بخاطر این کار انتخاب شده اند و یا لااقل مدافع اقشار وطبقاتی ازکشور خود می باشند که برای موفقیت این سیاستمداران هزینه های گزافی را متحمل شده اند!

اما پراگماتیزم رجوی تنها وتنها بنفع خودش است و مریم ها هم ازاین خوان یغمائی که او دارد، به ریزه خواری مشغول اند ومیزان این ریزه خواری بستگی به  اندازه ی سر سپردگی به مسعود دارد که مسلما مریم خانم ، سهم بیشتری میبرد!!

سهیلا خانم نوشته است :

“… حال من نشسته ام و منتظر!.. پرچم سه رنگ ایران با امواج زیبائی بر روی صفحه تلویزیون می درخشد و ناگهان انفجار نور است که چشمها را خیره می کند. مریم رجوی در آلبانی، در میان مجاهدانی که سالیان برای حفاظت عقیده وآرمان آنان هیچ مانعی را به رسمیت نمی شناخت. چه با شکوه و انسانی! شاید هزاران نفر دیگر هم مثل من اشک شوق از دیدگانشان سرازیر شد. شاید کمی هم احساس حسادت کردم که چرا در آن جمع نیستم. چون هر چه که سیما با دوربین هایش بتواند صحنه ها را برای ما به تصویر در آورد یک هزارم حضور در آنجا نیست. بر حسادتم کمی غلبه کردم، ولی نمی توانستم آن را انکار کنم. زیبائی و شکوه آن چنان سحر آمیز بود که نمی خواستم صحنه ای را ازدست بدهم. به خودم نهیب زدم که سالها من در برنامه های هشت مارس شرکت کرده ام و این بار نوبت آنان است که به حق پرچمدار این مبارزه هستند. نوش جانشان بگذار مریم را از نزدیک ببینند. چهره ها غرق شادی است “.

این درخشش از نور چراغ ها بوده خانم!

و مجاهدی در جند دهه ازحیات سیاسی ایران درتشکیلات رجوی وجود نداشته وبنابراین بگردید وپیداکنید که ازعقیده و آرمان چه کسانی دفاع میشده است!

دیگر اینکه به شما هموطنم توصیه میکنم که حسادت نکنید که اگر این خصلت را دردرون خود بیشتر پرورش دهید، به مریم هم حسادات کرده وباو خیانت هم خواهید کرد وجسم ناتوان ویا روح بی قرار مسعود را آزار خواهید داد!!

شاید منظورتان غبطه خوردن بوده که شما به سیاق رجویست های کم اطلاع وکم سواد ، آنرا با حسادت همسان دانسته اید؟!!

همچنین ، لازم نبود که به حال این زنان درزنجیر حسادت کرده وحتی غبطه بخورید که برای اوضاع جسمی ودماغی تان خوب نیست!

شما لااقل آزادی این انشاء نویسی ها وطرح نام خودتان دررسانه ها را دارید وزنان حاضر درخیمه شب بازی آلبانیایی مریم ، ازاین حق حقیر هم محرومند!

اینقدر ناشکری نکنید عزیز برادر!

صابر

*** 

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003نگاهی به جایگاه زنان در تشکیلات مجاهدین – به بهانه روز جهانی زن

مصاحبه با خانم مریم سنجابی به مناسبت روز جهانی زن

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیگرامیداشت زنان در روز جهانی زن

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28765

مریم رجوی نا امید ازمردم، امیدوار به امپریالیزم جهانخوار! (رجوی شلتاق، ضد ایرانی تر از ترامپ!)ا 

Mojahedin Khalq Maryam Rajavi Massoud Rajavi terrorist cultصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، یازدهم مارس ۲۰۱۷:… آنها ماهیتا نمیتوانند ازهموطنان تو حمایت کنند وهنوز بخاطر کودتای ۲۸ مرداد وکوتاهای بعد ازانقلاب و بنزین پاشیدن براختلافات ایران وعراق که منجر به طولانی ترین جنگ منطقه ای با آن ویرانگری ها – گاها غیر قابل جبرانش-  کرورها بما بدهکارند و بازپس دادن انها تنها قسمتی ازحسن نیت آنها را … 

مجاهدین خلق سی خرداد مزدوری وطن فروشیسیاست های جهانی و باند رجوی را بهتر بشناسیم!ا

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

https://iran-interlink.org

مریم رجوی نا امید ازمردم، امیدوار به امپریالیزم جهانخوار!

(رجوی ضد ایرانی تر از ترامپ!)

” جلسه حقوق‌بشر و دموکراسی در ایران در مجلس نمایندگان آمریکا “ برگزار شد ومریم رجوی با عجله ی زیاد پیامی دراینمورد صادرکرد:

” قانونگذاران محترم، دوستان گرامی! … تعداد اعدامها در دوران روحانی، با محافظه‌کارانه‌ترین تخمین‌ها به بیش از ۳۰۰۰ اعدام می‌رسد و اقدامات سرکوبگرانه رژیم هم‌چنان در حال افزایش است “.

بدین ترتیب مریم رجوی این قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا را که قانونی جز بنفع یک اقلیت سیر وآروق زن آمریکائی ، تصویب نمی کنند، دوستان خود نامیده و نشان داده که شعار استراتژیک بنیانگذاران اولیه ی سازمان مجاهدین خلق را که ” ایجاد جامعه ای بی طیقه ی توحیدی ” است ، پشیزی بیش ندانسته وبه صراحت انحلال آن سازمان ویا استحاله ی آنرا مورد تاید قرارداه است!!

اما این قانونگذاران معلوم الحال ، تاکنون افتخار دوست خطاب کردن خانم رجوی را باو نداده اند و مریم درا صل دارد شلتاقی میکند!

به مسئله ی اعدام قاتلین وقاچاقچیان درایران که برسیم ، باید گفت که اولا قوه ی قضائیه ایران ، مجبور به اطاعت از دولت نیست و بنابراین این کارها بدستور دولت انجام نمیگیرد !

ثانیا ، تعداد این اعدام شدگان با این مشخصات ، ازتعداد کسانی که به ضرب گلوله ی پلیس آمریکا کشته میشوند وحتی یک دادگاه جنددقیقه ای صوری برای توجیه این کشارهای خیابانی تشکیلنمی شود و مریم خانم با وقاحت خاص خود ، این مسئله را ازاعضای تشکیلات رجوی پنهان نگه میدارد!

درادامه :

” طی سال گذشته، مردم ایران بارها در شهرهای مختلف، علیه سرکوب رژیم به اعتراض پرداختند. آنها علیه سانسور و فقر و فساد گسترده حکومتی تظاهرات کردند و به‌خاطر بی‌پاسخ ماندن ابتدایی‌ترین خواسته‌هایشان هزاران تظاهرات کوچک و بزرگ برپاکردند. جدیدترین نمونه آن، خیزش مردم قهرمان اهواز در ماه گذشته بود”.

 دراین مورد باید گفت که حاصل جمع شرکت کنندگان این اعتراضات ایرانیان ، خیلی کمتر از حتی یک حرکت اعتراضی ” ۹۹ درصد وال استریتی ” بوده و سایر اعتراضات سیاه پوستان  و… هم ، ارفاقی برای مریم باشد!

درمقایسه با تعداد شرکت کنندگان ،  تعداد شرکت کنندگان حرکات اعتراضی وسیع کارگران مثلا فرانسه ، بارها برتعداد معترضین ایرانی میچربد وآیا حاضرید دراین مورد دولت فرانسه را شماتت کنید تا جل وپلاس تان راازفرانسه بیرون بریزند؟!

همچنین :

“… این رژیم، عامل اصلی ادامه شش سال جنگ و کشتار در سوریه و بحران در عراق و قدرت‌گیری داعش و بالا گرفتن جنگ فرقه‌یی در منطقه است “.

داعش محصول تجاوزات اربابان همین نمایندگان مجلس آمریکا بود وابدا ربطی به ایران ندارد !

آیا شما ازخود ترامپ که ادعایی شبیه ادعای ما  درمورد علل پا گرفتن داعش دارد ، اطلاعاتی بیشتر دارید ویا مثل همیشه ی شما ” آقا بخشیده ونوکر قبول نکرده ” رخ داده است؟!

بازهم :

” … سوخت‌رسانی به درگیریها، افزایش سرکوب در ایران و گسترش جنگ‌طلبی و تروریسم ابزار تعیین‌کننده آخوندها برای حفظ حاکمیت ننگین آنها و مقابله با فوران اعتراضات اجتماعی و یک قیام سراسری است که به سرنگونی آنها راه خواهد برد. اما، اکنون آخوندها به ته خط رسیده‌اند و با مصرف کردن تمامی ذخائر استراتژیک خود، نه راه پیش دارند و نه راه پس و لاجرم، به‌دست مردم ایران و مقاومت سازمانیافته آن سرنگون خواهند شد “.

یعنی شما از ترامپ و … هم بی انصاف ترید وایران ستیز تر؟!

او، کار ایران در سوریه را نمونه ی خوب یک فعالیت ضد تروریستی خوانده وشما قبول نمیکنید بعنوان کاسه ی داغ تر از آش؟!

از نطر تحلیلگران بیطرف و کسانی که  هنوز قدری شرافت وذره ای مروت سرشان میشود، با عدم حضور ایران وهم پیمانانش درسوریه ، تلفات دهها برابری بدست میآمد و بنای کجی درجهان میگذاشت که عوامل امپریالیزم بد آموز تر میشدند تا مثلا به هر کجا که خواستند حمله کرده ، آنجا را ویران ومردمش را قتل عام کنند!

دخالت ایران و متحدینش درسوریه هم مانع کشتار زیاد شد و هم هشداری بود به تجاوزگران که بدانند ، تجاوزات مرسوم آنها هزینه های سنگینی دارد وبهتر است درس های لازم را گرفته و حتی المقدور ازاین خودسری ها وتجاوزات خودداری کند!

ممکن است  کشور یمن هم مورد نظر شما باشد واینکه دولت گماشته شده ی آن ازطرف مردم انقلاب کرده سرنگو ن شده واستعفا داد ولی بدستور عربستان وبسان یک عروسک خیمه شب بازی دوباره جان گرفت وجنایتهایی که عربستان بنام این دولت مجازی انجام داد!

دراین موردخدمت خواهر مریم عارضم که ایران نقش تعیین کننده ای دراوضاع یمن ندارد وبهتر است که هرچه فریاد دارید برسر مردم یمن که اشغالگری را مانند سده های گذشته برنتافتند ، بکشید!!

ایضا :

” در این راستا، جامعه بین‌المللی و آمریکا باید این رژیم ضدبشری را به‌خاطر کشتار مردم ایران و به‌خاطر دخالت در جنگ سوریه، به‌خاطر صدور تروریسم به کشورهای منطقه وگروه‌های شبه‌نظامی تروریست در کشورهای همجوار مورد حسابرسی قرار دهند ” .

جامعه ی بین الملل و امریکا دو مقوله ی مانع الجمع هستند و نمیتوانند تواما از چیزی حمایت کنند یا آنرا محکوم کنند!

من درد تو عزیز برادر را میدانم!

تو از گسست هولناک جامعه ی تک قطبی هراسناکی و البته آرزوهای تو نیست که باید جای واقعیت را که همان گسست باشد که اتفاق افتاده ، بگیرد باین خوبی ومبارکی !

درنهایت :

” یک‌بار دیگر به‌خاطر حمایت قانونگذاران آمریکا، از هموطنان سرکوب‌شده‌ام در سراسر ایران و همبستگی قوی آنها با مجاهدان مستقر در آلبانی، تشکر می‌کنم. اکنون، گسترش حمایت‌های ارزشمندتان نسبت به مبارزه مردم ایران برای کسب آزادی بیش از هر زمان دیگر اثربخش است. در سال نو ایرانی برای همه شما و برای مردم آمریکا آرزوی موفقیت می‌کنم “.

آنها ماهیتا نمیتوانند ازهموطنان تو حمایت کنند وهنوز بخاطر کودتای ۲۸ مرداد وکوتاهای بعد ازانقلاب و بنزین پاشیدن براختلافات ایران وعراق که منجر به طولانی ترین جنگ منطقه ای با آن ویرانگری ها – گاها غیر قابل جبرانش-  کرورها بما بدهکارند و بازپس دادن انها تنها قسمتی ازحسن نیت آنها را نشان خواهد داد که دردستور کارشان نیست!

این کنگرس من ها وسناتورها ، نشان داده اند هیچ تلاشی بنفع مردم ایران انجام نداده اند وبنابراین زحمت بکش و کشف کن که این کارهای آنها با چه هدفی بوده است!!

صابر 

***

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

Anne Singleton: Key to de-radicalization of MEK hostages in Albania are their families

IMPAKT 55 – Muxhahedinet iraniane ne Shqiperi. Interviste eksluzive me Anne Singleton
https://youtu.be/8v-Q7UWfN3M

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

https://youtu.be/bQKaQTYVik4

مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟

https://youtu.be/26Mps-OQLTU

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 3Wesley Martin at another paid gathering of Mojahedin Khalq Rajavi cult promoting Saddam’s Private Army
سرهنگ بازنشسته ولزلی مارتین، شکنچه گر جداشدگان در تیف، مواجب بگیر دست سوم فرقه رجوی: رجوی سال ۲۰۰۳ زخمی شد الان در پاریس است

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 1Wesley Martin at yet another paid gathering of Mojahedin Khalq Rajavi cult promoting Saddam’s Private Armyسرهنگ بازنشسته ولزلی مارتین، شکنچه گر جداشدگان در تیف، مواجب بگیر دست سوم فرقه رجوی

Can Albania deradicalise Mojahedin Khalq Rajavi cultMassoud Khodabandeh, Huffington Post: Can Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe? 

Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult)’s Fake Intelligence On Aleppo Only Hinders Fact-finding Bodies Finding The Truth

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28753

سیاست های جهانی و باند رجوی را بهتر بشناسیم!ا

Cluster Munition Yemen MEK Rajavi Saudi Arabia3صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم مارس ۲۰۱۷:… رسانه های مجازی وغیر مجازی رجویه برای وارونه نشان دادن اوضاع یمن ، به هرکاری دست زده و همواره در آخر حرف هایشان نتیجه گیری میکنند که این ایران است که یمن را باین وضع درآورده وباید ضمن  اعمال هرگونه تنبیهی توسط  جامعه ی جهانی ( امریکا ومتحدان ریز ودرشتش ) برعلیه ایران … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

https://iran-interlink.org

سیاست های جهانی و باند رجوی را بهتر بشناسیم!

پنجشنبه ۱۹/۱۲/۱۳۹۵

رسانه های مجازی وغیر مجازی رجویه برای وارونه نشان دادن اوضاع یمن ، به هرکاری دست زده و همواره در آخر حرف هایشان نتیجه گیری میکنند که این ایران است که یمن را باین وضع درآورده وباید ضمن  اعمال هرگونه تنبیهی توسط  جامعه ی جهانی ( امریکا ومتحدان ریز ودرشتش ) برعلیه ایران ، صندلی نمایندگی سازمان ملل متحد را به نماینده ی رجوی سپرد!!

یا اگر سپردن این صندلی نمایندگی باین سادگی نباشد ، جای ایران را با عربستان و آمریکا عوض کرده وایران را بعنوان یک جریات تروریستی محکوم کرد وعواقب این محکومیت را – از تحریم های ظالمانه گرفته تا حمله ی نظامی مستقیم یا نیابتی – برمردم ایران تحمیل کرد!

زمانی که عربستان غرق دربحران داخلی ومرتجعی که همواره چشم طمع بر اراضی یمن داشته ، عده ای ازسران کشورهای اسلامی معلوم الحال را دورخود جمع کرد و ائتلافی را برای درهم کوبیدن نهضت مقاومت یمن کهن سال – با مردمی با سابقه ی مبارزاتی دیرسال ودرخشان با استعمارگران خارجی – تشکیل داد ، باند رجوی  خود را خوشحالتر ازخود سران مرتجع این ائتلاف – که بعد ازدوشیدن عربستان به اعضای نسبتا پاسیو این ائتلاف تبدیل شدند- نشان داد و با حجم تبلیغاتی بزرگ وارد میدان شد !

اما با توجه به تجربیات تلخ وگران سنگ ، میباید همواره نظردیگران را که زیر سلطه ی مطبوعات جامعه ی جهانی ( تو بخوان صهیونیستی وغلیظ ترین نئوکان ها ) را هم دید، شنید وخواند ومنعکس کرد که من نیز چنین کردم تا پرده ی دیگری راازچهره ی کریه وضد بشری فرقه ی رجوی برداشته باشم.

درنوشته ای دریک رسانه ی خارج ازمدار جهان سلطه گر چنین میخوانیم :

” جنایت در یمن زیر سقف سکوت جهانی! – سایت روسیه امروز- ترجمه اسفندیاری – از ماه مارس ۲۰۱۵ تا به امروز در اثر جنگ یمن که به رهبری عربستان علیه مردم این کشور ادامه دارد و از پشتیبانی آمریکا و انگلستان برخوردار است، دهها هزار نفر کشته و صد ها هزار نفر زخمی شده اند. تخریب ساختمان ها و منازل مسکونی و آواره شدن میلیون ها نفر از حساب بیرون است.

با وجود تظاهرات مردم در اعتراض به جنگ در شهر صنعا پایتخت یمن، بمباران مردم توسط ائتلاف کشورهای همسو با عربستان همچنان ادامه دارد و کشور های غربی با بستن چشمان خود تحت عنوان “مبارزه با تروریسم” توسط عربستان، از رساندن هرگونه کمک های انسان دوستانه به مردم این کشور خود داری می کنند.

 از طرف دیگر، ژنرال “جف دیویس” نماینده پنتاگون در مصاحبه با “آسوشیتد پرس” گفت: تنها در روز دوم مارس، نیروی هوائی آمریکا ۳۰ مرتبه مواضع نیروهای “القاعده” در یمن را بمباران کرده است (سال هاست که نیروی هوایی آمریکا تحت عنوان مبارزه با تروریسم و “القاعده” محله های مسکونی را در نقاط مختلف یمن بمباران می کند.م).

فیلم ها و عکس هایی که اخیرا توسط خبرگزاری “روپتلی” از شهر حدیده یمن گرفته شده، کودکانی را نشان می دهد که از بی خانمانی و گرسنگی در آستانه فاجعه انسانی قرار دارند. بر اساس گزارش یونیسف براثر دوسال جنگ در یمن حدود نیم میلیون کودک در این کشور در شرایط نیمه گرسنه قرار گرفته اند.

در بخش دیگری از فیلم های پخش شده توسط “روپتلی” شهر صنعا که زمانی از پر رونق ترین شهر های یمن بود، در اثر بمباران هواپیماهای سعودی به ویرانه تبدیل شده است. خیابان ها خالی از جمعیت است و گوئی همه جا خاکستر مرگ پاشیده شده است. بنا بر گفته تعدادی از اهالی شهر صنعا، “از زمان بمباران ائتلاف هیچ گونه کمکی از هیچ نهاد و یا کشوری دریافت نکرده ایم. خانه ها و ساختمان ها بر سر ما تخریب شده اند و ما از هر گونه امکان زندکی اعم از تشک، رو انداز و خوراکی محروم هستیم”.

در بخش دیگری از فیلم، زنی را نشان می دهد که با فرزندان خود در شهر صنعا مانده است. این زن می گوید: “هیچ سقفی جز سقف آسمان بر سرمان باقی نمانده است”. این زن در ادامه می گوید: “از آغاز حملات راکتی هواپیماهای بمب افکن ائتلاف سعودی- آمریکایی تا به حال، ما بی خانمان شده ایم و هر کجا سر پناهی برای خود ساختیم خراب کردند و فرزندان ما را کشته و یا زخمی کردند”.

یکی دیگر از ساکنان صنعا در مورد فاجعه انسانی می گوید: “بیش از یک سال است که در اثر بمباران هواپیما های جنگی ائتلاف سعودی، ما عملا بی خانمان گشته ایم و هیچگونه درآمدی نداشته و توانایی سامان دادن به زندگی خود را از دست داده ایم”.

بنا بر گفته شرق شناس “کاترین شاکدام” مقیم لندن، جنگ عربستان بر علیه یمن برای آمریکا از فروش انواع سلاح به این کشور و نیروهای ائتلاف، درآمد های سرشار و سود بی اندازه ای را به همراه داشته است. به همین مناسبت آنچه در یمن به عنوان فاجعه انسانی یاد می شود عواقب آن برای آمریکا اهمیتی ندارد. “شاکدام” ادامه می دهد: ” سودبری آمریکایی ها در جنگ یمن دو سال است که ادامه دارد. برای آمریکا اهمیتی ندارد که مردم یمن زیر بمباران های ائتلاف سعودی ها چه بهایی می پردازند و یا چه مصائبی را متحمل می شوند. مهم این است که آمریکایی ها سلاح می فروشند و دستگاه های اطلاع رسانی غربی ریاکارانه آن را برای مردم جهان”مبارزه با ترورسیم” باز تاب می دهند.

در ادامه “کاترین شاکدام” می افزاید: “آنچه در یمن اتفاق افتاده و در حال اجرا جنگ نیست بلکه نابودی میلیونها انسان بی دفاع در یک کشور است. جنگ در یمن یک نسل کشی عیان است. میزان تخریب، تعداد قربانیان، استفاده سیستماتیک از تسلیحات علیه غیر نظامیان، همه مستند هستند و هیچ جای انکار باقی نمی گذارد. جنگ یمن را می توان جنایت بر علیه بشریت نام گذاشت”.

به نظر رئیس سازمان حقوق بشر یمن “کیم شریف” سکوت دستگاه های خبری غرب نسبت به جنایاتی که در یمن انجام می شود نشانه روشنی از استاندارد های دوگانه آنها در باره مسائل جهانی است. آنچه در یمن در حال اجراست از دید رسانه های غربی نا مرئی است.

باید توجه داشت که نیروهای ائتلاف سعودی، اساسا مردم غیر نظامی را مورد هدف قرارمی دهند. (گویا مردم یمن از آن جهت مورد کینه غربی ها و شاهان و سلاطین منطقه هستند که زمانی مردمی ترین حکومت را در منطقه داشتند!)

تا به حال ۶۰ در صد مردم یمن از بمباران و راکت پراکنی هواپیماهای سعودی آسیب دیده اند. مدارس یمن بیش از هشتصد بار مورد حمله هوایی قرار گرفته اند. آیا کشتار جنون آمیز مردم بی گناه را می توان به حساب تدارک بازگشت یک رئیس جمهور مطلوب سعودی- آمریکایی گذاشت؟

 مردم یمن به درستی سوال مهمی را مطرح می کنند، “این که چرا سازمان ملل متحد هیچگونه واکنشی در باره نسل کشی در این کشور از خود نشان نمی دهد؟ یمنی ها بر این باور هستند که سعودی ها و دیگر نیروهای ائتلاف در همسوئی کامل با ایالات متحده آمریکا سرگرم جنایت در یمن هستند و رسانه های غربی نیز همسو با سازمان ملل تبدیل به تابعی از اهداف آمریکایی می باشند”.

بااین وجود آیا بازهم اجازه داریم که برای هزاران بار خام شده و خبرها وتفسیرها را منحصرا از رسانه های مسلط جهانی که درمیان گرد وخاک های دروغ آن ها خفه شده ایم دریافت داشته وبا انجام این کاربه تکرار حرف های رجوی ها مشغول شده وناخواسته و ندانسته، به وسیله ی تبلیغی رجوی تبدیل گردیم؟

صابر

بمب های خوشه ای در یمن توسط عربستان سعودی و مجاهدین خلق فرقه رجویشواهد جدید عفو بین الملل: عربستان هنوز از بمبهای خوشه ای استفاده می کند
Fresh evidence of cluster bombs being used by Saudi coalition forces in Yemen
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/fresh-evidence-cluster-bombs-being-used-saudi-coalition-forces-yemen

بمب های خوشه ای در یمن توسط عربستان سعودی و مجاهدین خلق فرقه رجویشواهد عفو بین الملل: ائتلاف سعودی از بمب های خوشه ای ساخت انگلیس استفاده می کند
Saudi Arabia-led coalition has used UK-manufactured cluster bombs in Yemen – new evidence
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/saudi-arabia-led-coalition-has-used-uk-manufactured-cluster-bombs-yemen-new-evidence

بمب های خوشه ای در یمن توسط عربستان سعودی و مجاهدین خلق فرقه رجویعفو بین الملل استفاده از بمب های خوشه ای ساخت امریکا و انگلیس در یمن را افشا میکند
Amnesty finds new US, UK cluster bombs in Yemen
https://article.wn.com/view/2016/05/23/Amnesty_finds_new_US_UK_cluster_bombs_in_Yemen/

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28708

چهار شنبه سوری، گنجایش توقعات مالیخولیایی رجوی را ندارد!ا 

Maryam Rajavi fake 1صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، ششم مارس ۲۰۱۷:… درست است، اینها غریب نوازند ولی نه باندازه ای که شما میخواهید!! توصیه ی ما به شما هپروتیان این است  که فعلا صبر کرده ودست نگهدارید . آخه ما ها هنوز درک نکرده ایم که چگونه ممکن است که با بمباران شدن وبالکانیزه شدن کشورمان به رفاه وآزادی می رسیم و بجای یک چلبی عراقی … 

کمپ بدنان اشرف تعطیل شدفراخوان مضحک فرقه رجوی برای چهارشنبه سوری (+ خودستایی مسعود رجوی)

https://iran-interlink.org

چهار شنبه سوری، گنجایش توقعات مالیخولیایی رجوی را ندارد!

۱۶/۱۲/۱۳۹۵

درست مانند ۴ دهه ی گذشته وبا درنظر نگرفتن اینکه ، این نوع فراخوان ها هیچ نتیجه ای برای رجویه نداشته است ، بازهم از رو نرفته ومجددا فراخوان داده اند با این مضمون که مردم درچهارشنبه سوری امسال تا میتوانند دست به تخریب وخشونت وآتش سوزی بزنند که بلکه حکومت ایران سرنگون شود ومریم و یا مسعود به خیر وخوشی به تهران آمده وتاج کیانی را برسر گذارند!!

در ” فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به مناسبت جشن ملی چهارشنبه سوری “ آمده است :

” هم میهنان!  جوانان اشرف‌نشان و رزمنده ایران! – با برافروختن آتشها در جشن ملی چهارشنبه سوری، به استقبال بهار و نوروز همیشه‌ پیروز بشتابیم. زمستان استبداد را با فریادهای «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «زنده باد ارتش آزادی»، به لرزه در آوریم. برای برپایی هزار اشرف و کانون ظلمت سوز شورشی در سراسر میهن اشغال شده، تجدید پیمان کنیم “.

اگر این مردم وجوانان ، براستی هم اشرف نشان باشند ، باید از امکانات لازم برای دادن اختیارات جان، مال وناموس خود به رجوی – که همان بی غیرتی است – بی بهره اند پس بهتر که دراین مورد آنها را معذور داشته واین موجودات را محتملا درکرات دیگر جستجو کنید که با آدرس عوضی آمده اید وبه کارتان نمیخورد این مردمی که درایران زندگی میکنند!

دیگر اینکه مردم ایران هنوز به آن درجه ای از تکامل اجتماعی؟! نرسیده اند که از کشورهای سلطه گر جهانی دعوت کنند که این ارتش رجوی را درپشت سر توپ وتانک وهواپیماهای خود ،  در شهرهای خود ،مشاهده کنند!!

درست است، اینها غریب نوازند ولی نه باندازه ای که شما میخواهید!!

توصیه ی ما به شما هپروتیان این است  که فعلا صبر کرده ودست نگهدارید .

آخه ما ها هنوز درک نکرده ایم که چگونه ممکن است که با بمباران شدن وبالکانیزه شدن کشورمان به رفاه وآزادی می رسیم و بجای یک چلبی عراقی، ده ها چلبی ایرانی را پذیرا میتوانیم باشیم!!

دنیا را چه دیدید ، ماهم امکاناتی برای تحول داریم ویه هو میبینی که چنین شدیم که شما میخواستید!!

در قسمت دیگر متن این فراخوان ، آمده است :

” پیروزی مجاهدان اشرفی در انتقال بزرگ و شکست توطئه ها و موشکها با «مقاومت به هرقیمت»رقم خورده است. و همین مقاومت است که خلیفه ارتجاع را در باتلاق بحرانهای بیرونی و درونی به دام انداخته و اهرمهای حفظ نظام ولایت فقیه را از جنگ ضدمیهنی تا پروژه تسلیحات اتمی و مداخلات تروریستی، درهم شکسته است ” .

ما را باش که تاکنون فکر میکردیم اصحاب واسرای رجوی فرار کرده و در پیاده کردن نقشه های عجیب رجوی شکست خورده اند!

پس این فرار پیروزی بوده است؟

ای دل غافل!! عجب شیر خام خورده ای بودیم ما!!

اما مسئله دراینجاست که رجوی ومریم حاضر نبودند که این فرار پیروزمندانه محقق شود وتنها ما اعضای هنوز بدرستی تکامل نیافته ی  خانواده های گروگان های رجوی بودیم که با فشار وتلاش های جانانه ی خود، این پیروزی را بر رجوی تحمیل کردیم!!

همچنین :

” … در جشن ملی چهارشنبه سوری، در همراهی با اعتراضات اجتماعی، با پایداری و همبستگی و با کار جمعی و انقلابی، می توان و باید بساط رعب و وحشت آخوندها را در هم شکست. می توان و باید، تیمها، دسته‌ها و یکانهای ارتش آزادی را در جای جای میهن اشغال شده، تشکیل داد “.

نکنید همچین!

اجازه بدهید که ما سنت چندین صد وهزار ساله ی اجداد خودمان را محترم شمرده و خنده و شادی را برای چند ساعتی به محیط زندگی خود دعوت کنیم!!

البته ما کج سلیقگی کرده این کار جمعی مورد نظر خود را محدود به کار نیمه فردی خانوادگی کرده و طبق عرف موجود میخواهیم درکنار بزرگان خود آتش روشن کرده وازروی آن پریده وزردی اش را به رجوی حوالت دهیم!!

به فرض تقریبا ناممکن  وخدای نخواسته اگر زمانی کشور ما اشغال شود ، این تیم ها ویکان ها را هم تشکیل خواهیم داد وابدا احتیاج به توصیه های تاکتیکی واستراتژیکی شما که درکمپ آلبانی گیر کرده ونشان داده اید که چقدردست وپا چلفتی هستید ، نخواهیم داشت !

ما شخصا آرزوی سلامتی اسرای رجوی دراین روز خوب را خواهیم داشت و امیدوار خواهیم بود که رجوی برای یک بار درعمرش هم که شده لوطی گری بخرج داده ، خطوط تلفن کمپ را برای تماس این اسرا با خانواده ی شان بازبگذارد ودراین جشن ملی شرکتی داشته باشد که ما فکر میکنیم طرف این کاره نیست و این ما هستیم که این خطوط تلفن را با قاطعیت تمام باز خواهیم کرد!

گروهی از خانواده های مرتبط با گروگان های رجوی

تبریز- ایران

*** 

مریم رجوی عکس جعلی هویت جعلی

چهارشنبه سوری مجاهدین خلق در داخل ایران سال ۲۰۱۵ (عکس جعلی، خبر جعلی، هویت جعلی)

جعل رجوی اتمی مزدور مجاهدین خلقرجوی عکس صندوق نسوز را بجای تاسیسات اتمی به امریکایی ها قالب کرد

جلال گنجه ای پسر کشته شده اش در عملیات مهران را بعنوان “اعدامی” در ایران قالب می کند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28647

فرقه ی رجوی از آزادسازی حلب خشمگین است!ا 

 عربستان سعودی مجاهدین خلق داعش و تروریسمصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۷:…  این گروه  منحرف وبرباددهنده ی سازمان مجاهدین ، بجای حل مشکلات اعضای درزنجیر خود- که بنظر میرسد که انجام این مهم  درذاتش  نیست –  به تحلیل مسائل منطقه ای  وپیچیدگی های توازن قوای حکومتی  ومخصوصا حواشی حکومتی پرداخته تا مثلا کسی از آنها بپرسد که تکلیف این اسرای … 

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsرضا تقی زاده: تمرین مجاهدین نوحه‌خوان و سینه‌زن برای رقص «تانگو» با «عمو ترامپ»!ا

https://iran-interlink.org

فرقه ی رجوی از آزادسازی حلب خشمگین است!

۱۰/۱۲/۱۳۹۵

این گروه  منحرف وبرباددهنده ی سازمان مجاهدین ، بجای حل مشکلات اعضای درزنجیر خود- که بنظر میرسد که انجام این مهم  درذاتش  نیست –  به تحلیل مسائل منطقه ای  وپیچیدگی های توازن قوای حکومتی  ومخصوصا حواشی حکومتی پرداخته تا مثلا کسی از آنها بپرسد که تکلیف این اسرای رجوی چیست  و …

دراصل این مسائل را بخاطر انجام ندادن وظیفه ی اصلی اش – جواب دهی به اعضای نگون بخت وخانواده های آنان – مطرح میکند و سنگ بزرگ بر می دارد که نزند!

یکی ازرسانه های اصلی این فرقه ی مستبد وضدملی در سرمقاله ی بنام ” آرایش سیاسی منطقه و موقعیت رژیم” نوشته است:

” پس از اشغال حلب، درست معکوس آنچه آخوندها و پاسداران حاکم می‌پنداشتند و در تبلیغاتشان عنوان می‌کردند، روند افول و به حاشیه رفتن رژیم آغاز شد؛ چرا که مسکو که از ابتدا به‌منظور گرفتن امتیاز از غرب (بر سر تحریمها و اوکراین) وارد معرکه سوریه شده بود، احساس کرد آنچه را دنبالش بوده، به‌دست آورده است؛ بنابراین رژیم را رها کرد و با ترکیه، رقیب منطقه‌یی رژیم، متحد شد و خود را به عربستان سعودی نزدیک کرد؛ به‌خصوص که دولت جدید آمریکا با انتقاد از بی‌عملی و انفعال دولت اومابا، عزم خود برای ورود فعال در معادله سوریه اعلام کرد. به این ترتیب آرایش سیاسی جدیدی در منطقه شکل گرفت که مضمون آن، ایجاد یک جبهه منطقه‌یی علیه رژیم است که ابتدا آن را به حاشیه رانده و سپس از معادله سوریه حذف می‌کند. رسانه‌ها و مهره‌های باند روحانی با اشاره به این تغییر آرایش در منطقه و جهان، که اکنون به‌صورت یک ائتلاف جهانی علیه رژیم ظاهر شده، با وحشت بسیار نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند ” .

توجه کنید!

آزاد سازی حلب بدست دولت قانونی سوریه با کمک قانونی متحدانش ، لقب ” اشغال “ بخود گرفته وکاملا نیت خبیث این فرقه ی ضد مردمی را نشان داده ومعلوم میگرداند که چقدرازاین بابت ناراحت است ودرته دل آرزو داشته که این شهر کماکان درتصرف تروریست های داعش ، النصره وارتش آزاد ( بعنوان جناحی ازالقاعده ) باقی بماند!

 درمورد قسمت دیگر تفسیر این گروه باید گفت که اتفاقا روابط ایران وروسیه بهتر شده ، معاون رئیس جمهور ایران به مسکو رفته ومقدمات سفر مهم دکترروحانی باین کشور را فراهم کرده است.

البته منهم ادعا ندارم که روابط ایران وروسیه تاابد حسنه خواهد ماند ولی میدانم تا این منافع مشترک هست وتهدید هایی که هردو طرف را هدف گرفته موجود میباشد ، این روابط حفظ شده وحتی بهتر هم خواهد شد.

در مذاکرات ترکیه وروسیه ، ایران هم حضور دارد وبعنوان طرف پیروز قضیه ، خواهان برقراری صلح در سوریه بوده و این برای ایران ضعفی محسوب نمی شود که ترکیه – بعنوان پشت جبهه ی اصلی ومحکم داعش – مجبور به پذیرفتن واقعیت – ولو بطور کج دار ومریز – گشته وبا جبهه ی پیروز میدان جنگ سوریه ، همکاری های کم وبیشی داشته باشد!

البته اردوغان شیطنت هایی دراین مورد کرد وزمانی که شنید که نتایج  نظر سنجی ها برعلیه سیستم ریاستی و سلطانی اوست ، به مسکو احضار شده و بنابراین، نمیتوان پیش بینی کرد که با این وضع شکننده ای که دراین مدت اخیر برای خود درست کرده، با کدام کارت برنده ای – که عملا وجود ندارد –  بازی خواهد کرد!!

به مسئله ی اکراین که برگردیم ، جواب ادعای دروغین شما این است که شرکا واربابان دولت فاشیست این کشور زیر کودتای غرب رفته ، زمانی حاضر به عقب نشینی هایی شدند که روسیه رسما اعلام کرد که حاضر است به مردم مورد تجاوز قرار گرفته ی شرق اکراین، کمک بیشتری بکند، پاسپورت صادره ازطرف دولت موقت آنها را برسمیت خواهد شناخت ، مدارک تحصیلی داده  شده را  هم معتبر خواهد دانست  و …

ونهایت اینکه ، دولت اوباما با نهایت قدرت خود درامور سوریه دخالت داشت و اقدام بیشترازاین اورا ، گرفتار سختی های غیر قابل پیش بینی نشده ای میکرد!

اتفاقا اوباما اغلب آرزوهای دور ودراز شما ها را برآورد ساخت وتنها به توصیه ی اصلی شما که حمله ی نظامی به ایران بود – بخاطر عاقبت وحشتناکی که برای خود آمریکا داشت – نتوانست عمل کند!

ترامپ هم بیشتراز اوباما درگیر تضادهای دولت پنهان است ، قادر به انجام کار بیشتری نیست و اگر دست ازپا خطا کرده ومواعید انتخاباتی خود را براثر فشار شدید دولت پنهان زیر پا بگذارد ، با رای دهندگان خود نیز مشکل سختی خواهد داشت !

ترامپ که یک فرد عاصی وکمی ناپخته بنظر می رسد ، هروقت که فرصت میکند ، به این دولت درسایه میتازد وزمانی که ازپس این دولت مقتدر درسایه بر نمیآید، وزیری را برخلاف میلش عوض کرده ودیگری را به توصیه ی دولت پنهان به کابینه میآوردوخلاصه اینک تکلیف ترامپ وحتی سرنوشت او ، هنوز روشن نشده است!!

درمورد نزدیکی روسیه به عربستان که چه عرض کنم!

درمقابل، شخصا میخواهم روابط ایران وعربستان بهبود یابد و میانجی گری روسیه میتواند کارساز باشد.

اما عربستان هم در موضع قدرت قرار ندارد:

” عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان سعودى روز شنبه به عراق سفر کرد. این اولین سفر وزیر خارجه عربستان در ١۴ سال اخیر است. جبیر در کنفرانس مطبوعاتى گفت که عربستان سعودى به منظور ایجاد رابطه اى استمرار با عراق به بغداد آمده و هر دو طرف خواستار انجام عملیات نظامى مشترک علیه تروریسم هستند.

على التمیمى، کارشناس حقوق بین الملل درباره این دیدار به اسپوتنیک گفت: از سال ١٩٩٠ روابط میان دو دولت عراق و عربستان سعودى در رکود و بدون هیچ گونه بهبود بوده. این دیدار به درخواست طرف عراقى در جریان کنفرانس امنیتى مونیخ شکل گرفت. عراق در پى افزایش و گسترش نیروى خود در جنگ با تروریسم است. عراق که درگیر جنگ بزرگى با تروریسم است می تواند از حمایت سعودى ها که در همسایگى انها قرار دارند در زمینه امنیتى اطلاعاتى، بازسازى ساختمان هاى تخریب شده و بازگرداندن حیات و زندگى به شهرها استفاده کند.

در سطح منطقه، سعودى ها می خواهند با استفاده از نزدیک شدن به عراق، روابط خود را با ایران بهبود دهند. براى این کار به یک میانجى براى حل و فصل مشکلات نیاز است. …” .

بقیه ی مسائل عبارت از اظهار نظر برخی از افراد حواشی حکومت است که نظر آنها را درانتخابات ۸۸ ایران دیدیم وشعارهای کرنش گونه ی آنها دربرابر نظام سلطه گر جهانی را شنیده وراستش کم وبیش شرمنده شدیم!!

ما بعضا گفته ایم که جنبش سبز ، یک بخش آمریکائی واسرائیلی هم داشت که این شعارها مال آنها بود: ” نه لبنان ، نه غزه ، جانم فدای ایران ” که انقلابیون داخل وخارج ایران این شعار را همردیف ” جانم فدای آمریکا ” ارزیابی کردند!

ویا : ” اوباما ، یا با اینها یا با ما ” که نشان میداد چه بی تجربه اند و یا ریگ درکفش که  فکر میکنند با دخالت اوباما ، کشور ما به استقلال اقتصادی؟؟!! و… می رسد یا آنها را بیشتر درحکوکت سهیم میکند؟! ویا اوباما برای کمک به آزادی خواهان جهان انتخاب شده و نماینده ی یک درصدی های آروغ زن از سر سیری نیست!

پس مقالات این نوع افراد درهمان سطح شعارهایشان باید مورد ارزیابی قرار گیرد :

” زینسان همی شمار که زینسانم آرزوست “!

اشاره ی رسانه های رجوی به مقالات اینگونه افراد کشته ومرده ی سیستم آمریکائی است و بطور احمقانه ای فکر میکند که این صداها ازطرف حکومت ودولت بلند میشود!

صدا هایی که رجوی سانان فکر میکنند میتوان درزیر توفان آنها که در برکه ای باریک بپا کرده اند، حساب بازکرد !

صابر

*** 

کمپ بدنان اشرف تعطیل شداین مسیر رجوی به بدتر ازناکجا آباد منتهی شد!

مریم رجوی: سرفرازی بجای سرنگونیَشعار جدید مجاهدین در سال ۱۳۹۵، «سرافرازی» بجای «سرنگونی» 

عربستان سعودی مجاهدین خلق داعش و تروریسمWorld knows Saudi Arabia is source of terrorism

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28630

این دوست سرهنگ بازنشسته باند رجوی ، ادعای ترامپ را معکوس نشان میدهد!ا

 Wesley Martin Mojahedin Khlq Rajavi cult 1صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۷:…  این آزادی با گروه خون ایرانی ها سازگار نیست و چه بهتر که برای خود سرهنگ باشد! همینطور: ” …این گزارش می‌گوید: وزارت اطلاعات ایران، اعضای سابق مجاهدین خلق را در اروپا عضوگیری کرده و از آن‌ها برای انتشار اطلاعات دروغ علیه مجاهدین استفاده می‌کند. در بین کسانی که … 

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 2

Wesley Martin at a paid gathering of Mojahedin Khalq Rajavi cult promoting Saddam’s Private Army
سرهنگ بازنشسته ولزلی مارتین، شکنچه گر جداشدگان در تیف، مواجب بگیر دست سوم فرقه رجوی

Massoud Khodabandeh: The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy:
Methods of Information Manufacture

مسعود خدابنده: تحقیق در مورد مجاهدین خلق و شبکه درغپردازی مطبوعاتی آن

مسعود خدابنده، هافینگتون پست: انگلی مانند فرقه رجوی نمیتواند به ترامپ کمکی بکند

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

https://iran-interlink.org

این دوست سرهنگ بازنشسته باند رجوی ، ادعای ترامپ را معکوس نشان میدهد!

۰۸/۱۲/۱۳۹۵ خورشیدی

سرهنگ مارتین آمریکائی افسر سابق ضد تروریسم و حفاظت نیروی تمام نیروهای ائتلاف در عراق بوده وعجیب است که کشوری بنام آمریکا که با حمله به عراق مرتکب یکی از بزرگترین تروریزم دولتی را براه انداخت ، این سرهنگ را مسئول مبارزه با تروریزم کرده بود واین یعنی چه؟

مبارزه ی تروریزم با تروریزم!!

اما واقعیت امر عبارت ازاین است که درفرهنگ نئوکان ها ، تروریزم عبارت است از اقداماتی که مردم کشورهای اشغال شده برعلیه اشغالگری میکنند وبنابراین وظیفه ی این سرهنگ طرفدار باند رجوی ، مبارزه با کسانی بوده که اغلب برای رهائی سرزمین شان میجنگیدند ووظیفه ی این افسر ضد تروریست این بوده که مثلا جوانان عراقی را به شکنجه گاه ها برده و درموارد هولناک تری ، آنها را  بصورت وحشتناکی مقطوع النسل بکند که اغلب، فیلم ها واسناد مربوطه را مشاهده کرده ایم!

ازاین سرهنگ آمریکائی ، مقاله ای با عنوان ”  مردم امریکا باید نسبت به نفوذ رژیم ایران در مطبوعات امریکا هوشیار باشند ” در رسانه های رجوی منتشر شده که درنوع خود جالب است.

قسمتی ازاین مقاله را باهم بخوانیم:

” بسیاری از خبرها که در سال ۲۰۱۶ مهم به نظر می‌رسید و توجهات زیادی را هم به خود جلب کرد، مشخص شد که مملو از اطلاعات غلط بودند. آنچه برای امریکا زنگ خطر است، شخصیت‌های دروغینی هستند که دولت‌های خارجی برای جاسوسی و تأثیرگذاری روی سیاست خارجی امریکا ایجاد می‌کنند ” .

دراصل مطلب شبهه ای نیست اما ترامپ شخصا اعلام کرده که سازمان های اطلاعاتی وجاسوسی آمریکا درکار خود تخطی کرده وبا فریب وتشویق روسای جمهور سابق آمریکا ، آنها را مجبور به حمله ی نظامی به کشورهای دیگر نمودند که ثمری برای آمریکا نداشت وپرضرر هم بود!

آیااین اطلاعات غلط ازطرف ایران داده شده بود؟!

اگر جواب مثبت است که باید همه ی کارها را رها نمود و نشست وگریه ی حسابی به حال دولت و مردم آمریکا کرد که این چنین زوار دررفته است !

یعنی این سرهنگ اینقدر بی شعور است که نقش مهم لابی های صهیونیزم حی وحاضر درتار وپود سیستم آمریکا را نمی بیند ویادرک نمیکند؟!

سرهنگ مارتین ادعا دارد :

” ایران اولین مثال است. با تحلیف پرزیدنت ترامپ دوران طلایی نفوذ داخلی آن بسر آمده است. وفاداران تهران دیگر دسترسی تعیین‌شده به وزارت خارجه و شورای امنیت ملی را ندارند؛ اما این بدین معنی نیست که شبکه جاسوسان ایران و مأمورین آن در امریکا کار پخش اخبار دروغ را متوقف خواهند کرد “.

یعنی تحمل اوضاع مشقت بار تحریم های ظالمانه برعلیه مردم ایران ،دوران طلایی برای حکومت ایران بوده وبا لغو قسمی تحریم ها وغیر قابل بازگشت بودن آن به شکلی که قبلابود ، دوران این اوقات طلایی؟؟!! سپری شده ؟! یااین سرهنگ هم به خیل دلواپسان پیوسته است؟!

آیا واقعا میتوان پذیرفت که درمیان رسانه های تحت کنترل مجتمع نظامی – مالی ، کسی درخارج ازاین محدوده میتواند اینهمه تاثیر گذار باشد؟!

ما میدانیم که قدرت این رسانه های مسلط برجهان طوری است که ابدا اجازه نمی دهند صداهای ضعیف فرصت عرض اندام – یا دربهترین حالت عرض اندام موثر- داشته باشند!

آیا این سرهنگ محبوب فرقه ی رجوی نمیداند که ما میدانیم درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا دهها نفر کاندید میشوند وهیاهوی این رسانه ها اجازه نمی دهد که نام بیش از دو- سه نفر آنها مطرح شود ومردم از هویت وبرنامه های بقیه که حمایت مالی لازم را کسب نکرده بی خبر مانده ولاجرم  برگ رایی بنفع آنها درصنوق نمی اندازند؟!

هدف این سرهنگ فشار آوردن به دولت آمریکا برای بستن روزنه های کوچکی است که گاها پیدا میشود تا صدای اغیار هم بطور کاملا خفیفی شنیده میشود ورجوی ها باین سرهنگ توصیه کرده اند که این روزنه های بغایت باریک هم بسته شود ووضعی شبیه آنی بوجود آید که در تشکیلات رجوی وجود دارد.

بعبارت دیگر ، اخبار درسطح جهانی بصورتی منتشر شود که درمطابقت بارویه ی باند رجوی باشد!!

درهمین راستاست که مثلا میخواهند آقای مهندس مسعود خدابنده و سایت ایران اینترلینک تحت مدیریت ایشان، حرفی نزنند ومخصوصا مقالاتی بزبان انگلیسی منتشر نکنند وتمامی این درشت گویی های این سرهنگ اجیر – با یا بی اجرت المثل مادی یا معنوی- درهمین راستاست وتلاش بیخودی کرده است که با گنده گویی کردن ، مسئله را با اهمییت تر جلوه دهد!!

این سرهنگ  محبوب تروریست ودرعین حال ضد تروریست؟؟!! آمریکائی ، بعد ازگنده گویی ها به اصل مطلب پرداخته است :

” مجاهدین معتقدند که رژیم ایران به‌عنوان سرمنشأ بنیادگرایی اسلامی و اولین دولت حامی تروریسم بین‌المللی، باید تغییر کند. «ام ای کی» متعهد به برقراری یک دولت دمکراتیک در ایران است که در آن، دین از سیاست جدا باشد. به همین دلیل دولت افراطی حاکم در تهران، دلیل خوبی دارد که نگران ام یی کی باشد”.

آیا صحبت ازدموکراسی و … آن نوع آزادیست که درمناسبات رجوی موجود بود و هست که این سرهنگ اطلاع کافی ازآن دارد؟!

اگر آری ، این آزادی با گروه خون ایرانی ها سازگار نیست و چه بهتر که برای خود سرهنگ باشد!

همینطور:

” …این گزارش می‌گوید: وزارت اطلاعات ایران، اعضای سابق مجاهدین خلق را در اروپا عضوگیری کرده و از آن‌ها برای انتشار اطلاعات دروغ علیه مجاهدین استفاده می‌کند. در بین کسانی که گزارش پنتاگون از آن‌ها اسم می‌برد، «مسعود خدابنده» و همسر انگلیسی او بنام «ان» می‌باشد. آن‌ها به‌عنوان یک سرمایه تا قبل از انتشار سایت ایران اینترلینک علیه اپوزیسیون بر طبق دستور تهران، توسط وزارت اطلاعات در اواسط دهه ۹۰ عضوگیری شدند بود”.

چرا این موضوع را در دادگاهی صالح وعلنی مطرح نمی کنید؟!

چرا دعوت های مکرر این افراد را برای مناظره را دوستان این سرهنگ قبول نمی کنند که ما بارها شاهد این دعوت ها ازطرف این جدا شدگان ساکن داخل وخارج کشور بوده ایم؟!

 بدین ترتیب تمام دعواها برسر لحاف ملا نصرالدینی است که دراینجا افشاگری نامیده میشود.

وضع پرونده ی باند رجوی طوری است که باید هم تلاش کند که زبان هر منتقدی را ببندد وگرنه ادعای نفوذ ایران در مطبوعات آمریکا – به شرحی که گفته شد – کشک است وبرای گمراه کردن این و آن!

درمطابقت کپی برابربا اصل ، این سرهنگ یک کلمه کم یا بیشتر از ادعاهای رجوی مطرح نکرده وبیم!! آن می رود که سرهنگ فقط اجازه داده که بنامش بنویسند وخود از متن نوشته اطلاعی ندارد:

” در سال ۲۰۱۰ تعدادی از مأمورین رژیم ایران تحت عنوان خانواده ساکنان با کمک سفارت رژیم و ارتش عراق ۳۰۰ بلندگو اطراف کمپ اشرف نصب‌کرده بودند که شبانه‌روز به مدت دو سال با سال گوش‌خراش تهدید و فحش و ناسزا به داخل کمپ پخش و ساکنان را شکنجه روانی می‌کردند. «همسر خدابنده» نیز در تأیید این شکنجه روانی ساکنان در محل بلندگوها حضور داشت با انتشار عکس‌هایش در زیر بلندگوها تبلیغ آن را می‌کرد”.

تمام متحصنین درب اشرف ، اسناد هویتی کامل خود را به مامورین عراقی داده وآنها این مدارک ودرخواست ملاقات خانواده ها را تسلیم فرماندهان باند رجوی کرده بودند و این فرماندهان هرگز موفق نشدند که یک مدرک مربوط به غیراز خانواده های اسرای رجوی را بنمایش بگذارند!

خانواده ها که درابتدا ساکت بودند، با مشاهده ی بی توجهی مطلق فرماندهان کمپ به درخواست شان ، بازحمت زیاد یک بلند گوی دستی پیدا کردند تا باصدا کردن فرزندان شان ، انها را متوجه حضور خود کنند.

اما باند رجوی هراسان از یک ملاقات ، جرقه زدن احساسات خانوادگی خفه شده را ، شکست بزرگی برای خود تلقی کرد وبا انواع بلند گو و موج شکن ها مانع پژواک صدای خانواده ها شد و خانواده ها چاره ای جز استفاده از بلند گو های بیشتر نداشتند که البته این نبرد صوتی همواره بنفع رجوی بود که صدای بلند تری در میآورد!

حضور تعداد کمی ازجدا شدگان از باند رجوی در تحصن مقابل درب ورودی اشرف ،  امر طبیعی ودر راستای حمایت معنوی از خانواده های گرفتار بود ودرمقابل حضور پر رنگ خانواده ها ، فرع بر قضیه بود !

صابر

*** 

 •  Rajavi_Faisal_1صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۷:…  شرایط جهانی ومنطقه ای درست برعکس آنچه رجویه می پندارد ویا بصورت دروغین درصدد حقنه کردن آنست . شرایط منطقه ای و حتی جهانی در سوریه و … آنگونه بهم خورد که ایران یکی از برندگان آن شد و بنابراین جایی برای عقب نشینی و … ، از مواضع اصولی و دوراندیشانه اش وجود

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، چهاردهم فوریه ۲۰۱۷:…  زدن کشتی های ما درخلیج فارس ، اهدای گاز شیمیایی توسط آلمان به عراق ، جنایت کم نظیر حمله به هواپیمای مسافربری ما و … ، جنگ نیست و آیا میخواستید بمب اتمی را هم پیرایه ی آن بکنند؟؟!! البته درنقشه ی استراتژیک آمریکا ، حمله به ۷ کشور در دستور کار بود و هست که برهم خوردن

  MOSAA 19 BAHMANصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۷:…  هدف آقای ” عارف شیرازی ” ازنوشتن مقاله اش که نام ” راز بقا، رمزماندگاری ” بدان گذاشته  ستودن هرچه بیشتر اصولی بودن راه مسعود رجوی و وفدا شدن موسی خیابانی در این راه بود که سرانجامش به ترکستان رسید وکعبه ای درکار نبود! نوشته ی این

   rudy-giuliani-mojahedin-khalqصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۷:…  انتخاب ترامپ ، نتیجه ی شکست سیاست ۲۵ ساله ی نئولیبرالیزم اقتصادی بود که مردم کشورهای جهان را به خاک سیاه نشاند ، به مردم عادی خود آمریکا هم – بعنوان اکثریت مردم آمریکا- ضررهای زیادی را وارد کرد ودرعوض جیب وحساب های بانکی آن دسته از ثروتمندان  یک د

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۷:…  دروغ است خواننده ی عزیز! این تشکل نه شوراست و نه بخاطر کار مثبتی مبارزه و مقاومت میکند بلکه نام مستعاردهن پرکنی است برای باند رجوی که بعضی ازکارهای خود را شکل دموکراتیکی مثلابدهد! اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ایران

  Radicalised Mojahedin Khalq from Iraq to Albaniaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم ژانویه ۲۰۱۷:…  موضعگیری های ترامپ ، هیچ بارقه ی امیدی را برای شما ها نشان نداده  و احتمالا عکس آنرا نشان میدهد! راست آنست که ما هنوز نمیتوانیم پیش بینی کنیم که هسته ی مرکزی قدرت درآمریکا ، تا چه اندازه ترامپ را دراجرای برنامه هایش آزاد خواهد گذاشت! درهر صورت ،

  shabnam-maddadzadeh-mojahedin-khalq-rajavi-cult-terroristsشیرین گرگری، منطقه علمدار گرر، ایران اینترلینک، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۶:…  نامبرده که درسال  ۱۳۸۷باتهام وابستگی به فرقه ی رجوی دستگیر وبه۵ سال زندان محکوم شده بود ، درطول اقامت خود درزندان ازآزادی مرموزانه ای برخوردار بود ونوشته های شعار گونه اش که تلاش مینمود اورا یک عن

  شهدای 16 آذرصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۶:… با وجود فرصت زیادی که برای فراخوان دادن بمناسبت سالروز ۱۶ آذر ( بعنوان روز دانشجو) باقی مانده ، فرقه ی رجویه با عجله ی تمام فراخوانی با امضای ستاد اجتماعی داخلی جعلی اش داده که هم دراین عرصه مقام اول را کسب کند وهم مردم را متوهم کند تا بگویند، این رو

   rudi-giuliani-rudy-mojahedin-khalq-rajavi-cult-terroristsصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۶:…  میدانیم که این باند جدا ازمردم ایران ومایوس ازحمایت آنها تمام سرمایه گذاری های خود را روی تاثیر عمل خارجی ودردرجه ی اول حمله ی نظامی آمریکا برایران گذاشته وبه دلایلی که روشن نیست، تصور میکنند که این حمله ی نظا

   Massoud Rajavi Saudi Arabiaصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:…  نه عزیزان ! اینها دارند فرافکنی میکنند و نه اعلام موضع. چراکه  رئیس جمهور جدید آمریکا معتقد است که اوباما و پیشینیان او ارفاق زیادی باین قبیل کشورها کرده واونخواهد کرد؟ یعنی اینکه این سرکردگان پریشان حال شده ،  با  این نامه کاری درعمل آ

  صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهاردهم نوامبر ۲۰۱۶:… فرقه ی رجویه که اهل مطالعات عمیق و دنبال کشف روابط علت ومعلول ها نبوده وبا هدف گیری  قسمت های ناآگاه جامعه ، به شعار دادن مشغول است ، درجریان انتخاب ترامپ سخت دچار سردرگمی شده و ه رنوشته ای را که انتخاب این سوپر میلیاردر مستقل آمریکائی را هدف ب