سهیلا دشتی مرید و مجیز گوی رجوی (حقوق شهروندی زنان در مجاهدین خلق و عربستان سعودی)

سهیلا دشتی مرید و مجیز گوی رجوی (حقوق شهروندی زنان در مجاهدین خلق و عربستان سعودی)

 زنان ایران، بیست و هفتم می 2016:…  من شرط بلاغ را با شما درمیان نهادم که میتوانید گوش کنید و اگر بنفع رجوی نباشد- که نیست- البته که گوش نخواهید کرد!! وآیا این حقوق را بابازگرداندن سیستم ایران به برده داری- که خاص خودتان است – اعاده خواهید کرد؟؟! حقوق زنان داخل کشور، هزاران برابر بیشتر ازحقوقی است که رجوی ازشما دریغ داشته وخود دانسته ویا ندانسته وارد موضوعی شده اید که حکم پاشنه آشیل … 

رجوی ها و بلایی که بر سر زنان فرقه آورده اند (قسمتهای اول و پایانی)

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقنامه سرگشاده : مریم رجوی رهبر فرقه مجاهدین خلق بغایت ضد بشر و ضد زن است

لینک به منبع

سهیلا دشتی مرید و مجیز گوی رجوی

زنان ایران، آلمان، 27.05.2016

سهیلا خانم مرید رجوی، 

زنان ایران صدبرابر از عربستان محبوب شما ، حقوق شهروندی دارد!!

نام این خانم ذوب شده در وجود نامبارک مسعود رجوی، سهیلا دشتی است که بنده نمیدانم چه ارتباطی با سینا دشتی که دررسانه ها ی رجوی مینویسد، دارد.

اودرقسمتی از مقاله ی خود بنام ” چرا سرنگونی ” آورده است :

” تحقیقات در علوم اجتماعی و جامعه شناسی به نکته مهمی اشاره دارد که برای شناخت سلامت یک جامعه و حقوق شهروندی دو مولفه مهم وجود دارد یکی حقوق زنان و دیگری وضعیت قضائیه کشور. در مورد وضیعت زندگی روزمره و تقضیق مستمر حقوق زنان دنیا حرف برای گفتن وجود دارد. ولی موجز و متختصر می توان گفت درنظام ولایت فقیه زنان همان پایگاهی را دارند که سیاه پوستان در حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی … “.

وتحقیقات دیگر ازطرف جامعه شناسان مردم گرا نشان میدهد که در جوامع موجود – وحتی دردموکراسی های فرمال – حقوق زنان آنطور که شاید وباید بصورت حقیقی رعایت نمیشود!

چرا ازدموکراسی نرمال صحبت کردم؟

برای اینکه فعلا هیچ کشوری دردنیا وجود ندارد که درآن دموکراسی حقیقی وجود داشته باشد . چرا که دردنیای سلطه وتابعیت چنین چیزی ممکن نیست و زمانی که مردان تحت ظلم وتبعیض زندگی میکنند، زنان هم به تبعیت ازاین وضع از ستم مضاعف رنج خواهند برد و حتی با وجود قوانین حقوقی خوش آب ورنگ نقش بسته برروی کاغذ، قوانین حقیقی سیستم سلطه وتابعیت جهانی مانع تحقق این حقوق خواهد بود!!

البته این سخنان من جنبه ی مطلق ندارد ومیدانم که وجود همین قوانین حقوقی روی کاغذ خود حکم کفش کهنه ای را دارد که دربیابان پیدا میشود!!

وجود قوه ی قضائیه ی مستقل هم درمقابل هسته ی سخت حکومت حقیقی، چندان عملی نیست و ما میبینیم که درآمریکا- با وجود داشتن بهترین قانون اساسی و دموکراسی فرمال – رئیس دیوان عالی کشور توسط رئیس جمهور ( رئیس قوه مجریه) انتخاب میشود!

اما اگر وارد دنیای نسبیت شویم، منهم میپذیرم که رعایت حقوق زنان درکشورهای متفاوت ، یکسان نبوده وزنانی دربعضی جاها ازحقوق بیشتری برخوردارند که این کشورهاعمدتا پیشرفته بوده، احتیاج زیادی به کار آنها وجود دارد ومسلم است که قانون عرضه وتقاضی دراین مورد عمل کرده وزنان ازقدرت چانه زنی و کسب حقوق بیشتر برخوردارند!

زنان درکشور ما ازحقوق متوسط جهانی برخوردارند که هرگز قابل مقایسه با حقوق تقریبا نداشته ی زنان عربستان و … نیست!

آنها درعرصه هایی اززندگی اجتماعی ازقالیت فراوانتر برخوردار شده و رفته رفته می رود که سطح عمومی سوادشان ازمردان بیشتر باشد واین را مقایسه کنید با دوران قبل ازانقلاب که 65درصد مردم درروستاها زندگی میکردند و اغلب بسواد بوده ووضع زنان بمراتب اسفبارتر بود که البته منظور من ازطرح این مسئله، آن نیست که زنالن ایرانی به حقوق تمام وکمال خود رسیده اند!!

با این وضع، شما که شمشیرهای چوبی خود را برروی هرکسی میکشید ، چرادرمورد دوستان وهابی خود اینگونه مدارا وسکوت میکنید؟؟!!

من برای شیر فهم کردن شما، به ذکر مطلبی می پردازم:

فرض کنید که ایران به سطحی از رشد تکنیکی وصنعتی برسد که نیروی کار مردانه جواب ندهد و کارها روی زمین بماند. آیا درآنصورت اززنان خواسته نخواهد شد که به خیل کارکنان وکارگران پیوسته ودارای حقوق بیشتری گردند؟!

آیا درزمان قحطی نیروی کار، کسی جرات ممنوع کردن زنان از کار را خواهد داشت وخواهد توانست آنها را به خانه ها بازگرداند؟!

مسلما که نه!

بنابراین قسمت عمده ی ضعفی که درمورد حقوق زنان وجود دارد، ناشی ازاوضاع جامعه ای است که رشد کافی را نداشته ویا بهتر بگویم نیروهای مسلط خارجی وایادی داخلی شان نگذاشته اند داشته باشد که مسلما با رفع این موانع، زنان ما نیز ازحقوق بیشتری برخوردار خواهند بود!!

من شرط بلاغ را با شما درمیان نهادم که میتوانید گوش کنید و اگر بنفع رجوی نباشد- که نیست- البته که گوش نخواهید کرد!! وآیا این حقوق را بابازگرداندن سیستم ایران به برده داری- که خاص خودتان است – اعاده خواهید کرد؟؟!

حقوق زنان داخل کشور، هزاران برابر بیشتر ازحقوقی است که رجوی ازشما دریغ داشته وخود دانسته ویا ندانسته وارد موضوعی شده اید که حکم پاشنه آشیل برای فرقه ی رجوی دارد و دارای این استعداد هم نبودید که با عدم طرح این مسائل، مارا بیشتر بیاد تجاوزات وستمگری های رجوی درحق زنان تحت سیطره اش نمیانداخت!!

درادامه ی نوشته ی خانم دشتی آمده است:

” حال بگذار که سرمایه داری جهانی در کنار جانیان قرار گیرد و دست در دست ولایت فقیه در کشتار و سرکوب شریک باشد. سرنگونی ولایت فقیه خواست واقعی است و به عهده مردم ایران و مقاومت بر حقشان است . به گفته مسعود رجوی ما سرنگونی این رژیم را محقق خواهیم کرد. و باز هم می گوئیم سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی” !

یعنی شما با سرمایه داری جهانی که علت اصلی مشکلات فعلی ماست، مخالفید؟!

اگر جواب مثبت است، باید بگویم که این مخالفت شبیه اختلاف فاز است ودلیل مخالفت شما آنست که برده داری را میپسندید و به قواعد وقانون آن عمل میکنید!

یعنی این تضاد ضدخلقی وبین دوجناح ارتجاعی مدرن و کهنه ( سرمایه داری وبرده داری ) برقرار است وربطی به دیگران که دراین عرصه ها نیستند وهردو را ضد مردمی میدانند، ندارد!

مردم ایران برده داری را نمی پسندند ودردی شبیه شما ندارند وبیخود سفره ی خود را درکنار سفره ی مردم پهن نکنید !!

صابر

*** 

مریم رجوی عربستان سعودی مزدوری تروریستمدیپلماسی خیانت و وابستگی (نگاهی به یک دهه دیپلماسی باند رجوی)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23274

بیانیه مریم رجوی بنام حقوق زنان را باور کنیم یا بهره کشی از زنان در فرقه رجوی را 

بتول سلطانیبتول سلطانی، زنان ایران، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو همدست و شریک جرم جنایات رجوی علی رغم ژست مهربانانه و حقوق بشری که می گیرد و دم از نقض حقوق زنان درایران می زند، در سایتش به ده محور در باره حقوق زنان اشاره کرده که قصد دارم یکی یکی آنها را برسی کنم تا ببینیم وضعیت زنان در فرقه ایشان که خودش مدعی حقوق زنان است به چه صورت می باشد. رئیس جمهور از پیش تعیین …

ابولحسن بنی صدر زنان دیدار و گفتگوی اعضای انجمن زنان با آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقOpen Letter to Susana Klien and Caroline Haworth of Womankind Worldwide

لینک به منبع

بیانیه ده ماده ای مریم رجوی بنام آزادیها و حقوق زنان را باور کنیم یا استثمار و بهره کشی از زنان در فرقه رجوی!!

مریم قجر عضدانلو همدست و شریک جرم جنایات رجوی علی رغم ژست مهربانانه و حقوق بشری که می گیرد و دم از نقض حقوق زنان درایران می زند، در سایتش به ده محور در باره حقوق زنان اشاره کرده که قصد دارم یکی یکی آنها را برسی کنم تا ببینیم وضعیت زنان در فرقه ایشان که خودش مدعی حقوق زنان است به چه صورت .می باشد

رئیس جمهور از پیش تعیین شده به موضوع “آزادی¬ها و حقوق اساسی زنان از جمله آزادی زنان در انتخاب محل سکونت، نوع شغل، تحصیل، انتخاب آزادانه “همسر، حق انتخاب پوشش و مسافرت آزادانه پرداخته است

شعارهای پر طمطراق مریم قجر عضدانلو در باره حقوق زنان در حالیست که زنان نگون بختی که در پایگاههای رجوی در فرانسه یا سایر کشورهای اروپائی و یا عراق هستند سالهاست در یک محل بطور شبانه روزی برای مریم رجوی بیگاری می کنند و از دنیای بیرون بی اطلاع هستند و ایکاش مریم رجوی بجای شعار دادن در مورد زنان کمی به حقوق زنانی که سالهاست بعنوان کلفت و نوکر درحال خدمت به وی و شوهرش هستند توجه می کرد.

خانم ها تهمینه حاج خداوردی و مهری موسوی را بصورتی زجر آور در کارهای خدماتی و نظافت بکار می گرفتند و می گفتند بایستی فردیت در هم شکسته بشود آنها حق نداشت که بگویند چه کاری می تواند انجام بدهند بسیاری اوقات که آنها از بیماری رنج می بردند، توسط تشکیلات مارک “تمارض” یعنی خود را به مریضی زدن می خوردند و سالها روی این زنها فشار می آوردند و آنها را به زور سر هر کاری می فرستادند و به آنها می گفتند که بایستی با جان و دل کاری که به شما می دهیم انجام بدهید.

بارها شاهد سرکوب آنها در نشستها بودم و اینکه روزها و ماهها دراتاق دربسته ای زندانی بود تا گذشته خود را بخواند و از خود انتقاد کند و گزارش بخواند که چرا نمی تواند بی چون و چرا دستورات سازمان را اجرا کند.

از سرنوشت تهمینه حاج خداوردی اطلاعی ندارم اما زنده یاد مهری موسوی بصورتی مشکوک در آسایشگاه با قرص سیانور در دهانش فوت کرده بود. همان تهدیدی که همیشه مهوش سپهری (نسرین) مسئول اول انتصابی رجوی در نشستها و از جمله خطاب به همین خانم گفت که من سیانور را در دهان کسی که بخواهد از دستورات تخطی کند و خیانت کند می شکنم هر چند که کسی که به نقطه تخطی از دستورات برسد بایست خودش اینکار را بکند.

اما در مورد تحصیل جای بسی تعجب ا ست که مریم رجوی ریاکار چگونه دم از چنین چیزی می زند در حالی که تعداد خیلی زیادی خانم چه زیر سن و یا در سنین مدرسه و دبیرستان آنها را از کشورهای خارجی با فریب و حقه بازیهای مختلف به داخل فرقه کشانده و تحصیل و مدرسه را رها کرده و و می بایست روز وشب کار طاقت فرسا انجام بدهند.

یکی از خانم های قربانی که بجای درس و تحصیل و زیر سن قانونی در سنین نوجوانی و با تحریک و حرکت سازماندهانه فرقه رجوی به جلوی ماشینهای عراقی در ورودی قرارگاه اشرف رفته و کشته شد خانم فائزه رجبی بود.

مریم رجوی دم از آزادی پوشش می زند اما زنده یاد خانم معصومه غیبی پور لائیک بود و سازمان با شعارهای فریبنده وی را به عراق و اشرف کشانده بود او بارها و بارها مورد سوال و جواب بود که چرا روسریش را سفت و درست نمی بندد و کمی از موهایش پیداست او می بایست حجاب اجباری را تحمل می کرد در همه پایگاههای سازمان بایستی زنان با هر عقیده و مذهبی روسری سر کرده و موهای خود را بپوشانند.

از سالها پیش در فرقه رجوی ازدواج بصورت رفع نیاز همچون گرسنگی و تشنگی تعریف می شد و همسر توسط سازمان معرفی و انتخاب می شد و ازدواج بدون خواست زن انجام می شد و به آن نام “ازدواج تشکیلاتی” گذاشتند یا در یک زمان دیگر فرمان به طلاق همسران داده شد و همه باید بخاطر رجوی طلاق می دادند و زنان به عقد مسعود رجوی در می آمدند.

خانمی به اسم مینو فتحعلی نمونه ای در این رابطه بود بخصوص بعد از عقد که در جلسات رقص در حضور رجوی که اسم “رقص رهائی” بر آن نهاده بود و مقدمه ای برای ارتباطات جنسی و استثمار جنسی زنان توسط شخص رجوی بود مینو مخالفت کرده و سرانجام وی سر به نیست شد یا خودکشی کرد و سازمان برای خلاص کردن خودش از پاسخگوئی گفت: خانم مینو فتحعلی و همینطور مهری موسوی در حمله نیروهای آمریکائی کشته شدند در حالیکه من خودم دیدم که خانم مهری موسوی در آسایشگاه و با سیانور فوت کرده بود.

زنده یادخانم مینو فتحعلی

عجبا که مریم رجوی چگونه در حالیکه در درون فرقه اش اینگونه رفتار شده است بجای جوابگوئی ژست حقوق بشری گرفته و دم از حقوق زنان می زند.

از تمامی ارگانهای حقوق بشری و دادگاه بین المللی خواهان رسیدگی به پرونده مسعود و مریم رجوی جنایتکار هستم و شواهد زیادی برای اثبات ادعاهایم وجود دارد.

بتول سلطانی-آلمان

۲۵٫۰۱٫۲۰۱۶

پیوست ها

گزارش ۳۵ صفحه ای نقض حقوق بشر تحت عنوان خروج ممنوع

http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iran0505/iran0505farsi.pdf

گزارش نقض حقوق بشر یونامی عراق

https://iran-interlink.org/wordpress/?p=4547

رونوشت به

سازمان ملل متحد

سازمان دیده بان حقوق بشر

صلیب سرخ جهانی

***

زنان ایران ملاقات انجمن زنان با خانم یولیا گلوکنر معاون حزب CDU در آلمان

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18183

گرد و خاک تبلیغاتی فرقه رجوی و لاپوشانی خفت و خواری مریم رجوی در کنفرانس فرعی کنگره آمریکا

بتول سلطانیبتول سلطانی، زنان ایران، سوم می ۲۰۱۵:… آنچه بیش از هر چیز مضحک به نظر می رسید طوری که باعث سوآل خیلی از سیاستمداران شده بود، این بود که چگونه این خانم که خودش حامی تروریسم از نوع جنس اسلام فرقه گرایانه حتی در عقاید و کیش شخصیت بدتر از داعش هست و در آغاز به همین داعش لغب عشایر انقلابی می داد و از طرفی فقط رله کننده صحبتهای …

رجوی مجاهدین خلق اسرائیلالمانیتور، واشنگتن: واکنش های خشمگینانه نسبت به دعوت کنگره از مریم رجوی

لینک به منبع

گرد و خاک تبلیغاتی فرقه رجوی و لاپوشانی خفت و خواری مریم رجوی در کنفرانس فرعی کنگره آمریکا

یک کمیته فرعی کنگره آمریکا پیرامون گروه دولت اسلامی جلسه ای را در مورد گروه داعش برگزار کرد خبر این جلسه از طریق لابیهای جیره خوار رجوی به ایشان رسید و ایشان تلاش مذبوحانه ای را آغاز کرد تا بانوی شیفته خود یعنی مریم رجوی را در این کنگره بفرستد که محقق نشد و بلاخره گماشتگان و لباس شخصی های رجوی با اصرار و با عنوان ادای شهادت مریم رجوی در مورد گروه داعش در این جلسه و نه به اسم سازمان مجاهدین که توسط اعمال رجوی بد نام شناخته شده بلکه به اسم شورای ملی مقاومت در پنل دوم و آن هم بصورت صوتی توانست شرکت کند که در حقیقت یک خفت و خواری برای فرقه مجاهدین بود.

آنچه بیش از هر چیز مضحک به نظر می رسید طوری که باعث سوآل خیلی از سیاستمداران شده بود، این بود که چگونه این خانم که خودش حامی تروریسم از نوع جنس اسلام فرقه گرایانه حتی در عقاید و کیش شخصیت بدتر از داعش هست و در آغاز به همین داعش لغب عشایر انقلابی می داد و از طرفی فقط رله کننده صحبتهای رجوی است و دست به کارهائی همچون ایجاد حرمسرا برای رجوی می زند چه صحبتی یا شهادتی می تواند در مورد گروه داعش بدهد و النهایه هم دیدیم که باعث استهزا و تمسخر نمایندگان شد، چرا که چیزهائی که آنجا در واقع محورهای دیکته شده رجوی بود را این خانم بیان کرد باعث حیرت و تعجب همگان شد

مثلا یکی از گنده گوئی های این خانم این بود که عشایر مسلح شوند یعنی دامن زدن هر چه بیشتر به جنگ داخلی خانم رجوی که بارها خودش مدعی شده بود که نه علم و سواد سیاسی دارد و نه از خودش چیزی دارد و تمام هنرش به این است که فرمانبر خوبی است و دستورات رجوی را کامل و بی عیب و نقص اجرا می کند طوری که همواره رجوی به او نمره ۲۰ می داد توجه ندارد که بلغور صحبتهای رهبری که دچار انقطاع تاریخی است به مثابه کسی که سالهاست در غار است و از جامعه و مردم قطع است باعث خنده و تمسخر همگان می شود

اما آنچه که این میان هدف اصلی فرقه بوده است هیچیک از اینها نیست و آنها فقط مطرح کردن خود حالا با هر وسیله ممکن چرا که یکی از اعتقادات رجوی این است که هدف وسیله را توجیه می کند. و بوسیله مشکل داعش با فرصت طلبی تمام رجوی سعی کرد تا بار دیگر خود را بعنوان نیروی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در عرصه تبلیغاتی خودی نشان بدهد و مریم رجوی توانست ۱۵ دقیقه فرصت خودنمائی در برابر دوربینهای رسانه ها خودش را و فرقه رجوی را مطرح کند.

بسیاری ازجمله رابرت فورد سفیر پیشین آمریکا در سوریه از همان ابتدا این پرسش را مطرح کردند که این فرقه که نه پایگاهی در هیچ جامعه ای ندارد و بصورتی ایزوله در زندان لیبرتی و یا قلعه اور سورواز هستند چه اطلاعاتی می توانند در مورد گروه “دولت اسلامی” در اختیار قانونگذاران آمریکائی قرار بدهند.

مریم رجوی حتی از مشکل داعش در منطقه سوء استفاده ک اعمال فرقه رجوی بعنوان یک سازمان تروریستی اسلامی مسئول کشتن چندین نظامی و غیرنظامی آمریکایی در ایران قبل از انقلاب برای بسیاری از آمریکاییان پرسش‌ برانگیز و حتی تنفرانگیز است. مجاهدین هم‌چنین به خاطر حمایت از نیروهای صدام حسین در جریان جنگ ایران و عراق و حمله به خاک ایران و نیز به کشتن دادن هزاران جوان ایرانی در دوران نخست پس از انقلاب از نظر اکثریت جامعه ایران سازمانی منفور محسوب می‌شود و برخلاف گفته رجوی فاقد هر گونه پایگاه مردمی در داخل ایران است.

در هرحال برای همگان روشن است که هزینه های هنگفتی که رجوی صرف لابیهای خودش می کند باعث شده تا این دعوت هر چند با خفت و خواری صورت گیرد وگرنه بر کسی پوشیده نیست که به قول باربارا اسلیوین روزنامه نگار آمریکائی اینها یک گروهی هستند که بیشتر به یک فرقه فردپرست شباهت دارند تا یک سازمان معتبر سیاسی

دم خروس تناقض گوئی و وارونه گوئی مریم رجوی اینجا آشکار می گردد که رژیمی که خواهان تغییر و سرنگونی اوست و مدعی است که بایستی از عراق بیرون رانده شود و در عوض عشایر مسلح شوند در حال حاضر با کمک به دولت عراق نقش مهمی در توقف پیشرفت داعش داشته اند و این خود مریم رجوی بود که گوئی فراموش کرده است که همین گروه داعش را عشایر انقلابی می نامید.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=11271

سوداگری سیاست بازانه مریم رجوی امروز با دادن گرای انسانی دیگر بنام آقای سعید ماسوری

بتول سلطانیبتول سلطانی، زنان ایران، آلمان، هفتم ژوئن ۲۰۱۴: … فرقه رجوی امروز نامه ای به اسم آقای سعید ماسوری که البته مبرهن است که در بخش تشکیلات رجوی شاخه جنگ سیاسی این فرقه تنظیم و به تأیید شخص مریم و مسعود رجوی هم رسیده است، در سایت رسمی مجاهدین همانطور که در لینک زیر مشاهده می کنید منتشر شده است. بر روی سایتهای مجاهدین درج شد این انسانها و ای وجدانهای بیدار حتی بر فرض محال که این نامه را …

زنان_مجاهدین خلق_فرقه رجویخانم بتول سلطانی ( نفر دوم از سمت چپ) افشاگر سوء استفاده جنسی مسعود رجوی از زنان در تشکیلات مجاهدین ـ جلسه نقد و بررسی  استثمار زنان توسط اعضای سابق تشکیلات رجوی و افشای چهره مریم رجوی در روز جهانی زن ـ دوسلدورف ـ آلمان

لینک به منبع

سوداگری سیاست بازانه مریم رجوی امروز با دادن گرای انسانی دیگر بنام آقای سعید ماسوری

بعد از اعدام آقای غلامرضا خسروی و کمی آرامش گرفتن رجوی اکنون و بلافاصله بدون ذره ای اندیشه انسانی و درک یک زندانی، فرقه رجوی امروز نامه ای به اسم آقای سعید ماسوری که البته مبرهن است که در بخش تشکیلات رجوی شاخه جنگ سیاسی این فرقه تنظیم و به تأیید شخص مریم و مسعود رجوی هم رسیده است، در سایت رسمی مجاهدین همانطور که در لینک زیر مشاهده می کنید منتشر شده است. بر روی سایتهای مجاهدین درج شد این انسانها و ای وجدانهای بیدار حتی بر فرض محال که این نامه را یک زندانی نوشته باشد ولی معنای درج آن بر روی سایتها این فرقه علامت چیست آیا مبارزه و تغییر حکومت ایران از این طریق به وقوع می پیوندند

یا اینکه ما باز هم شاهد خواهیم بود که دریک سکوت غم انگیز قطعی شدن حکم اعدام انسان دیگری که علی رغم اینکه برای عمل خشونت و ترور به ایران رفته بوده و هنوز زنده است و نفس می کشه به این ترتیب از درون تشکیلات فرقه رجوی صادر می شود و گرای آتش می دهند. بخصوص که از زبان این این زندانی سیاسی کلمات محکمه پسندی نوشته اند اگر فقط چند دقیقه این نامه را از زبان و با عکس یک زندانی قربانی بر روی سایتهای فرقه ملاحظه کنید عمق جنایت رجوی و فرقه او را بیشتر درک می کنید. مریم رجوی واقعا دلخور است که چرا آقای سعید ماسوری طی این همه سال بعد از اعزام وی به ایران برای انجام عملیات بمب گذاری و … که در نتجه آن دستگیر و به زندان افتاد خانم رجوی دلخور است که چرا وی هنوز اعدام نشده و این نامه برای همین است

مسعود رجوی به خون تازه و مریم رجوی به عکس تازه نیاز دارند تا بتواند همانند گرگی در لباس میش تبلیغات کند و با نشان دادن عکس به مشتی پارلمانتر که با پول دعوت شده اند پز دفاع از زندانی سیاسی و حقوق بشر بزند، و کسب و کار سیاسی خود را برای رسیدن به قدرت درایران بتواند دنبال کند.

بتول سلطانی، آلمان

***

همچنین:

گفتگوی بنیاد خانواده سحر با خانم ها بتول سلطانی و میترا یوسفی (۱۲)

بنیاد خانواه سحر، بغداد، دهم ژانویه ۲۰۱۵:… به این ترتیب هر کسی در درون خودش یک پیشوا و رهبر خودبخودی درست کرده است. این را رجوی به قبر تعبیر می کند و می گوید برای رستگاری و هدایت باید این سنگ قبر برداشته بشود تا افراد بتوانند خودشان را به آن رهبر واقعی بیرونی وصل کنند. به قول خودش

فرار مریم رجوی از مسئولیت به کشتن دادن ۵۲ قربانی در ده شهریور سال گذشته در اشرف

بتول سلطانیبتول سلطانی، زنان ایران، چهارم سپتامبر ۲۰۱۴: …  همانگونه که می دانی مهری موسوی چگونه با سیانور کشته شد و تو آن را مخفی کردی این زمزمه ها را من می شنوم و نمی گذارم صدای در گلو خفه شده خیلی ها که اجسادشان را در این تصویر می بینی توسط تو قیم خود خوانده و رئیس جمهور رجوی خوانده به صدای دیگر تبدیل شود. ما
بتول سلطانیزنان ایران، آلمان، ششم ژانویه ۲۰۱۵:…  رجوی از دست این افرادی که روز به روز ا ز او جدا می شوند کلافه است و این کلافگی کاملا از صحبتهای او در این نوار مشخص است و تمام این نعره زدنها و تهدیدها و اینکه می گوید” یکی یکی را قصاص می کنیم” ابلاغیه چراغ خاموش و عکسهای ما را نشان می دهد و تهدید می کن

گفتگو با خانم سلطانی. وضعیت جدا شده های مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در آلبانی – تیرانا

بتول سلطانیحسینی، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و سوم آوریل ۲۰۱۴: …  از طرف دیگر هدف آنها فقط و فقط در برابر این اجبار انتقال به آلبانی که فرقه ناگزیر از آن بود ، این است که بر اساس پیام رهبر فرقه لااقل یکی از آن ” یک ، دو ، سه هزار اشرف” را محقق کنند و بالنسبه از نظر روانی و ذهنی افرادی آماده و تو دست
بتول سلطانینیم نگاه، دهم مارس ۲۰۱۴: …  در هرحال من نمی خواستم که حالا که از جسمم سوء استفاده شده است از جسدم هم سوء استفاده بشود و شهیدی بشوم برای چنین کسی (مسعود رجوی) پس دنبال طرحی بودم تا بگریزم طرح فرار شاید از همان اولین شب در ذهن من نقش بست. البته این را نیز بگویم که من قبل از آن از کسی که البته
بتول سلطانی، زنان ایران، دوم اکتبر ۲۰۱۳: … در بحث وارد شدن هر زن به انقلاب ایدئولوژیک یک بندی بود به نام بند ب که در واقع بند پیوند با رهبری است. پاسخ سوال شما در بحث بند ب یا پیوند با رهبری مطرح می شود. در این بند ابتدا مطرح می کنند، شما مردها چه گوهر بی بدیلی هستید که حاضرید برای آرمان های رهبری به شکل آرمانی کار کنید و هم
زنان ایران، بیستم ژوئیه ۲۰۱۳: …  سازمان به آنها گفته که دشمن درجه یک ما بتول سلطانی هست. من اینجا می خواهم بگم که ببینید من اینجا عکسهای بچگی کودکانم را دارم و به شما نشان می دهم آن زمان که می خواستند ما را در تشکیلات خودشان مجبور کنند که نگهدارند به ما گفتند که یا باید بروید گم شوید در کمپهای پناهندگی رمادی در عراق و یا