سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملی (+کدام کانونهای شورشی)

سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملی (+کدام کانونهای شورشی)

سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و پنجم ژانویه 2020:… کجا امیرکبیر از انگلیس میلیونی پول میگرفت ؟ کجا با جاسوسان آنها رابطه داشت ؟ که رجوی وعضدانلو ازامریکا وعربستان وامارات واسراییل پول میگیرند و برای آنها جاسوسی میکنند.  کجا خواهان تحریم کشورش بود ؟ کجا خواهان بمباران ملتش بود ؟ کجا با جاسوسان آنها رابطه و انواع مزدوران و بیگانه پرستان را درهمه جای دنیا بخدمت گرفت تا لابی او را بکنند ؟ کجا با آدمخواران انگلیس رابطه داشت و مدام ازآنها خواهان نابودی کشورش بود ؟ کجا اطلاعات مملکتی را دراختیاربیگانه قرارداد ؟ و صدها سوال دیگرکه هیچ کدام را امیرکبیرانجام نداد و ضدیت کرد ولی رجوی وعضدانلو انجام و از هیچ دنائتی برعلیه ملت وکشورفروگذارنکردند. میبینیم که تمامی عملکردها حتی آنهایی که علنی شده و صدها مورد هم هست که کسی نمیداند و درآینده امیدوارم برملا شود تا همه به ماهیت پلید آنها پی ببرند که دراین سالیان چه جنایتها که انجام ندادند و چه خیانتها که نکردند. سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملی .

سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملیخام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی ها

سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملی (+کدام کانونهای شورشی)

1- کمرکانونهای شورشی که به شورشی های شهری تغیرنام داده بودند شکست

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

اگر اشوبها واغتشاشاتی که درایران شروع شد را دنبال کرده باشید موضوعی که خیلی بچشم میزند حمایت کشورهای غربی معلوم الحال که عبارتند از امریکا ، المان ، فرانسه ، وانگلیس ، یعنی همان طرف حسابهای برجام اقای روحانی ودولت نو لیبرالی او هستند وحمایت منطقه ای اسراییل ، عربستان وامارات وازجانب ایران هم سازمان مجاهدین وطرفداران رضا پهلوی ودارودسته تجزیه طلبان وشورای گذاروکمونیستهای وابسته به امپریالیسم ، اما دراین میان توئیتهای دارودسته پادشاه عربستان وسران ادمخوارامریکا همه چیز پشت صحنه را برملا میکند امریکایی ها که گفتند یکسال ونیم برای ان سرمایه گذاری کردیم اعتمادی طرفدارسلطنت گفت استراتژی ما بود که دوسال برنامه ریزی کردیم وعربستانی ها گفتند بن سلمان جنگ رابداخل ایران کشاند وقتی میگوید مثل مرد به حرفش عمل میکند یا دیگری گفته بود همانطورکه ولیعهد بن سلمان گفت جنگ را به پایتخت کشاندیم وتهدید کرد که تهران دراتش خواهد سوخت البته بنده نوشته هارا یاد داشت نکردم ونقل به مضمون میکنم وخیلی زیاد بود که فقط به چند نمونه اشاره کردم پس می بینیم طبق اعترافات سران وقلم بدستان همین کشورها اغتشاش واشوب کارانها بود بنده ازقبل انتظارچنین حرکاتی را داشتم بهمین دلیل هم ده ها بارنوشتم که فتنه گران منطقه یعنی عربستان وامارات راباید کوبید وتاسیسات زیربنایی وحیاتی انها را نابود کرد تا نتوانند درمنطقه دست به خیانت وتوطئه بزنند ومعتقدم تا امریکا  درمنطقه حضورداردمنطقه به ارامش نخواهد رسید وازطرف دیگربانیان یعنی عربستان وامارات درهم کوبیده نشوند جنگ وخونریزی وکشتارواواره گی درمنطقه ازبین نخواهد رفت هرروزی یک کشور اشوب خواهد شد ودیدیم که حرکتها دقیقا ازطرف همین ها صورت گرفت اما انچیزی که باعث عمل انها شد نیروها وطرفداران دشمنان داخلی که دربالا اشاره کردم بعنوان پیاده نظام وستون پنجم انها وارد کار شده وهمه جا را اتش زده وتخریب کردند وبه غارت بردند عین همان کاری که بعد ازسرنگونی صدام درعراق انجام دادند وعراق را به ویرانه تبدیل کردند وهمان الگوی عراق را هم درایران پیاده کردند که زیاد موفق نشدند

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

این وسط رجوی وعضدانلو همه چیزرا منتسب به خود و کانونهای شورشی که جدیدا شده شهرهای شورشی میکنند وماهم همین حرف انها را ملاک گرفته ومی گوییم همه چیز زیرسر رجوی وعضدانلو وکانونهای شورشی اوست ولی نتیجه چی شد درعرض سه روز درهم کوبیده شدند و کمرکانونهای شورشی مثل خری که زیربارمیخوابد وکمرش میشکند کمرشکسته شدند مجاهدین ادمهای بسیاراحمق وابله ای هستند درزمان حمله امریکا به عراق درجریان کویت ما درکفری بودیم وکارهامون را با خروقاطرانجام میدادیم انها یک کره خررا اورده وگیربکس تانک که بیش از 500کیلو وزن دارد را با جرثقیل به پشت خرگذاشته بودند که به جای دیگری منتقل کنند خربیچاره هم درجا کمرش شکسته وزیربارله شده بود وقتی من شنیدم ازتعجب وازخریت نیروها که اینقدر فهم وشعورندارند پنجاه نفرجمع شده اند یکی نفهمیده بود که خرمگه چقدرمیتونه بارحمل کنه البته جای تعجب نداشت وقتی رجوی وعضدانلو با این استراتژیهای احمقانه که سالیان ادامه میدهند ونمی فهمند باید انتظارداشت خربشناسند مگه خر میتواند خررا بشناسد چند نفر ابله فریب خورده را با چاقوو قمه فرستاده اخوند سرنگون کنند بگذریم ازاینکه بنده معتقدم دستهایی درحاکمیت بخصوص دولت روحانی درکاروهماهنگ با بیگانگان بود چطوری بنده باید غافلگیری نیروهای امنیتی ونظامی را باورکنم انهم درزمانی که تمام جهان میگفتند بزودی درایران اشوب خواهد شد عراق ولبنان جلو چشمان بود وخود حاکمیت هم گفت قراربوده اول مهرشلوغ کنند که زم دستگیرشد واردوغان گفت بعدی ایران است ؟ ولی ایا میشود این حاکمیت را باچماق وقمه وچهارتا اسلحه سرنگون کرد کسانی که باورمیکنند همان خرانی هستند که باچاقو وقمه وارد میشوند یعنی عقب مانده ترین قشرجامعه ازنظرفکری یعنی لات ولمپنهای شعبان بی مخی دوران کودتا برعلیه مصدق که رجوی وعضدانلو انها را کانونهای شورشی مینامند قدرت نظامی که جلو امریکا وتروریسم جهانی می ایستد وتا به الان پیروز میدان بوده ازچهارتا قمه کش شکست میخورد این حرفها را فقط خران طویله درون واطراف رجوی وعضدانلو باورمیکنند وبس درهرصورت با تفکرات احمقانه وارد وکانونهای شورشی که بقول خودشون دوسال برنامه ریزی کرده بودند را زیرهمان گیربکسی فرستادند که تا با کمرشون تماس حاصل شد کمرشکسته وزیرگیربکس اخوندها له شدند

لینک به منبع

2- سواستفاده رجوی وعضدانلو از شخصیتهای ملی ایران وجهان

درسایت مجاهدین قسمتی دارد که درباره شخصیتهای جهانی که نامی ازملی گرایی وانقلابی حداقل دراذهان جهانی ویا کشوردیگری دارندمینویسد اینباردرباره امیرکبیرنوشته وبه تعریف وتمجید پرداخته است بنده هیچ اعتقادی ندارم که این افراد شخصیتهای فرازمینی بوده ویا هیچگونه ایراد واشکالی نداشته اند وازسیارات دیگربا ویژه گیهای خاصی امده اند ، خیر، انها هم مثل همه انسانها اشکالات وایرادات خاص خود را داشته وبافکری محدود به شرایط زمانی ومکانی وفرهنگی وطبقاتی خود زندگی وعمل میکرده اند اما می پردازیم به امیرکبیرویا شخصیتهای دیگرایرانی وقتی ازکسی دفاع میشود حداقل فرد یا سازمان وگروه وحزبی که ازفردی حمایت وصحبت می کند باید ویژگیهای اورا قبول داشته وبه انها درحد تفکرات خود استفاده وعمل کند نه اینکه درست عکس ان فکرو ازعمل ان شخص دفاع هم بکند بارزترین ویژگی امیرکبیربیگانه ستیزی وضد جاسوسی بود ودشمن بیگانه پرستان وکسانی که برای انها کارومنافع انها را تامین میکردند بود واین موضوع درحرفهای سفیروسردمداران انگلیس خیلی واضح وروشن وبارز است که بارها دشمنان ایران اذعان کرده اند دریک مورد سفیرمیگوید هیچ رشوه وپولی از انگلیس نمیگرفت وبشدت ناراحت میشد وبرخورد میکرد واجازه نمیداد کسی هم رشوه ویا پول بگیرد ویا با بیگانه گان کارکند وعاقبت هم انگلیس با توطئه اورا کشت وازصحنه ایران وصدارت و صدراعظمی حذف کرد ایا رجوی وعضدانلو وسازمان مجاهدین وشورای ملی انها ازچنین ویژگی برخودارهستند ؟ یا دائما با بیگانه گان ودشمنان ملت وایران وایرانگرایی سازش ودردوستی زندگی وحشرونشروسروکری دارند

کجا امیرکبیر از انگلیس میلیونی پول میگرفت ؟ کجا با جاسوسان آنها رابطه داشت ؟ که رجوی وعضدانلو ازامریکا وعربستان وامارات واسراییل پول میگیرند و برای آنها جاسوسی میکنند.  کجا خواهان تحریم کشورش بود ؟ کجا خواهان بمباران ملتش بود ؟ کجا با جاسوسان آنها رابطه و انواع مزدوران و بیگانه پرستان را درهمه جای دنیا بخدمت گرفت تا لابی او را بکنند ؟ کجا با آدمخواران انگلیس رابطه داشت و مدام ازآنها خواهان نابودی کشورش بود ؟ کجا اطلاعات مملکتی را دراختیاربیگانه قرارداد ؟ و صدها سوال دیگرکه هیچ کدام را امیرکبیرانجام نداد و ضدیت کرد ولی رجوی وعضدانلو انجام و از هیچ دنائتی برعلیه ملت وکشورفروگذارنکردند. میبینیم که تمامی عملکردها حتی آنهایی که علنی شده و صدها مورد هم هست که کسی نمیداند و درآینده امیدوارم برملا شود تا همه به ماهیت پلید آنها پی ببرند که دراین سالیان چه جنایتها که انجام ندادند و چه خیانتها که نکردند.

راه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در دشمنی با روش دکتر مصدق است

چگونه باورکنم سازمانی که از لحظه ورود نیروهایش را با برخوردهای روانی زیرفشارروحی وشکنجه های روانی وجسمی قرارمیدهد وانها را به بهانه های مجاهدی و خدا وخلق و صدها حرف وکلمات فریبنده جاسوس بار میاورد وهمین رویه را هم درتنظیم رابطه روزانه عمل میکند خصوصیات امیرکبیررادرخود دارد بنده هرگز وهیچ وقت قبول نداشته ونکردم وزیرباراین حرفها نرفتم ونخواهم رفت که رجوی وعضدانلو با نیروهایش ذره ای ازویژگیهای شخصیتهای ملی ایران را داشته ودارند یکی ازدلایل ضدیت رجوی وعضدانلو با اینجانب وتحمل عواقب ان بهمین دلیل بود که خودشون صدها باربمن رسما ومستقیم توسط بالاترین مسولینش گفتند که توویژگیهای مجاهدی نداری وبا رهبری همخوان نیستی وسازدیگری را میزنی ودرسازمان هیچ وقت حل نشدی ان حرفها به همین دلایل بود که بنده وحدتی بین انها وصحبتها ی انها نمیدیدم یک امیرکبیرمیگفت وصد تا ازاستینش بیرون می ریخت ولی بالاترین رابطه ها را با بیگانگان برقرارمیکرد ازستارمیگفت ولی پرچم سفید را بربالای سنگرها وخودروها وزرهی ها برمی افراشت از میرزاجنگل میگفت وادا وادوارترکی وگیلکی درمی اورد تا بگوید من از انهایم سخنرانی درتبریز ورشت ولی همین فرد تمامی خصوصیات رضا شاهی رادرخودش داشت از بگیروببند تا زندان تا شکنجه های نیروهای خود وطرد بالاترین مسولین ویاران خودش مگریکی ازویژگیهای رضا شاه زندانی کردن وطرد بزرگان خودش نبود چطورباید باورکرد عملکرد رضا خانی داشته باشی انوقت از دشمن رضا خان که میرزای جنگل باشد دفاع کرد میرزا یخ زد وسرش را دشمنش برید ایا رجوی وعضدانلو هم اینگونه بودند ویا درتمامی مقاطع حساس سرخود را برداشته وپا به فرارگذاشتند ازهرزاویه که نگاه کنیم انها درست رودرروی سرداران وشخصیتهای ملی ایران قدم برداشته اند ودفاع ازانها یک دلیل بیشترندارد سو استفاده سیاسی از انها برای پیش برد مطامع سازمانی وشخصی ورسیدن به قدرت است وهیچ دلیل دیگری ندارد واینهم یکی دیگراز عملکردهای نابخردانه وضد ملی وایران وایرانگرایی انهاست  نمیتوانیم چنین سو استفاده هایی را درست بدانیم بلکه چنین عملکردهایی را ضد انها وضد فرهنگ وتمدن ایران وایرانگرایی میدانیم

سوء استفاده مریم رجوی از شخصیت های ملی (+کدام کانونهای شورشی)

لینک به منبع

(پایان)

***

خام خیالی مجاهدین خلق از بابت همسو کردن آذربایجانی هابا اظهار تالم از یکصدمین سال درگذشت ستارخان اعلام میدارم فرقه رجوی چهره ی سالار ملی را ملکوک میکند!

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-در-نمایشگاه-120-سال-مبارزه-مردم/

مریم رجوی در نمایشگاه 120 سال مبارزه مردم ایران

مریم رجوی در نمایشگاه 120 سال مبارزه مردم ایرانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، شانزدهم ژوئیه 2019:… نقش درجه اول درانجام این کودتا را چه کشورهایی داشتند ؟! آیا مریم رجوی اینها را نمیدانست که به رخ مهمانانی که ازبابت گرفتن پول شرم حضور هم داشتند ، بکشد؟! اوچرا این کار را نکرد؟! برای اینکه امیدش به اخلاف خارجیانی است که این کودتا را انجام داده و بی سرو پاترین نمایندگان انها دراین جلسه ی رسوای مریم حضور داشتند! ضمنا اگر قرار باشد که کار مصدق دموکراتیک  وقدر کافی استقلال طلبانه باشد، کار شما که برخلاف او با تمام قوا سرگرم خدشه دار تر کردن هرچه بیشتر این استقلال هستید ، درضدیت با مصدق است ودراصل از شخصیت وافکار این مرد میهن دوست، سوء استفاده میکنید! مریم رجوی در نمایشگاه 120 سال مبارزه مردم ایران 

Rudy_Giuliani_Warsaw_Poland_MEK_Rajavi_Cult_Saddam_Private_Army“If the MEK were holding an event on the South Pole, Rudy Giuliani would participate,” Ambassador Daniel Benjamin
اگر مجاهدین در قطب جنوب هم برنامه بگذارند رودی جولیانی شرکت می کند (دانیل بنجامین)ا

مریم رجوی در نمایشگاه 120 سال مبارزه مردم ایران

ملاحظاتی درمورد سخنرانی مریم رجوی در نمایشگاه ۱۲۰سال مبارزه مردم ایران 

22تیر 1398

مریم رجوی در نمایشگاه 120 سال مبارزه مردم ایران

او گفته است :

” دوستان عزیز، خانم‌ها، آقایان، برای من مایه خوشحالی است که به شما در اشرف۳، خوش‌آمد بگویم. بار دیگر از شما به‌خاطر تلاش‌هایتان در حمایت از اشرفیان و مقاومت ایران قدردانی می‌کنم. تلاش‌هایی که سرانجام به انتقال امن و جمعی مجاهدین منجر شد. این یک موفقیت بزرگ بود که شما خود بخشی از آن هستید “.

نقش خانواده ها دراین انتقال که بخاطر حفظ جان فرزندان خود انجام گرفت ، تعیین کننده بود و مسعود ومریم ماه ها وسال ها دربرابر این انتقال مقاومت کرده و البته موفق نشدند!

پیروزی مریم ومسعود ازاین بابت است که با کمک اربابان خود وبی استخوانی مسئولین آلبانی، فعلا موفق شده اند که اعضای سازمان را که قرار بود بعد از معالجات روانپزشکی وآموختن زبان وحرفه ، قادر سازند به زندگی عادی و آزاد خودبرگردانند ، کماکان دراسارت خود نگه دارند!

دراینجا مریم خانم عمدا نمیگوید که درهیچ کجای جهان معمول نیست که اعضای یک حزب وسازمان دریک محل اتراق داشته ، شغلی نداشته وبا مردم قطع رابطه نموده و دریک مکان بسته فقط به امر ونهی های رهبر خود مشغول باشند!

آیا سازمان مجاهدین با این کار گلادیاتور سازی میکند؟!

دراین مورد  هم مشکل رجوی آنست که این گلادیاتور ها ، مشکلات جسمی وسنی دارند !

سپس :

” آخوندهای حاکم بر‌ ایران می‌خواهند بگویند آلترناتیو معتبری در کار نیست و سازمان مجاهدین پایگاه اجتماعی ندارد. اما تاریخ، با پایداری ما و مردم ما، آخوندها را به سخره می‌گیرد “.

این تنها حرف آخوند های حاکم نیست، مردم ایران شما را به هیچ میگیرند وتاریخ 40 ساله ی شما ، چیزی جز نکبت وخیانت را بنامتان ثبت نکرده است !

واقعا دراین مورد باید که منت کش آخوندها باشید که گاه وگداری یادی ازشما میکنند!!

بازهم :

” ملت ما در ابتدای قرن بیستم توانست در انقلاب مشروطه، دیکتاتوری مطلقه سلطنتی را پس بزند. اما در کمتر از ۱۵سال در فقدان‌ زیرساختها و نهادهای دمکراتیک، استبداد دوباره چیره شد “.

بنفع شما بود که برای ابراز گلایه ی مختصر هم که شد ه ، به مهمانان پرهزینه ی حاضر خارجی میگفتید که دولت های اسبق شما ، نقش درجه اولی در ناتمام ماندن انقلاب مشروطیت داشتند و خسارات غیر قابل جبرانی بر ملت ایران وارد کردند و لطف فرموده بعد ازاین ، تکرار نکنید!!

همچنین :

” سی سال بعد، در سال ۱۳۳۰، دکتر مصدق رهبر جنبش ملی شدن نفت، اولین و تنها دولت واقعاً ملی و دموکراتیک را در ایران تشکیل داد. اما در کمتر از دو سال و نیم در یک کودتای سیاه سرنگون شد “.

نقش درجه اول درانجام این کودتا را چه کشورهایی داشتند ؟!

آیا مریم رجوی اینها را نمیدانست که به رخ مهمانانی که ازبابت گرفتن پول شرم حضور هم داشتند ، بکشد؟!

اوچرا این کار را نکرد؟!

برای اینکه امیدش به اخلاف خارجیانی است که این کودتا را انجام داده و بی سرو پاترین نمایندگان انها دراین جلسه ی رسوای مریم حضور داشتند!

ضمنا اگر قرار باشد که کار مصدق دموکراتیک  وقدر کافی استقلال طلبانه باشد، کار شما که برخلاف او با تمام قوا سرگرم خدشه دار تر کردن هرچه بیشتر این استقلال هستید ، درضدیت با مصدق است ودراصل از شخصیت وافکار این مرد میهن دوست، سوء استفاده میکنید!

همینطور :

” مسعود رجوی که به‌تازگی و با قیام مردم از زندان آزاد شده بود، از همان روز اول  اجازه نداد که به ثبات و استقرار خلافت ابدمدت ، تحت نام اسلام دست پیدا کنند “.

اگر اینطور است که گفتید، در زمانی که خواست مسعود عملی شده، پس این قیل وقال ها ازبهر چیست؟!

مجددا :

” در همان اوایل ورود خمینی به ایران، در دیداری که مسعود با او در تهران داشت، خمینی به مسعود گفت شما جوان هستید و جوانها به حرف شما گوش می‌کنند. چند خط بنویسید کسانی که مذهبی نیستند حق فعالیت سیاسی ندارند و راه برای شما باز خواهد بود. مسعود پاسخ داد که نمی‌تواند این کار را بکند. زیرا مردم انقلاب کرده‌اند برای آزادی و از نظر ما اسلام دین ‌آزادی است “.

دلایل واخبار دیگری دراین مورد وجود دارد که حاکی است که رجوی با پر روئی تمام خواسته بود که تمامی گروه ها ازشرکت درحکومت منع شوند و تنها مجاهدین بطور انحصاری حکومت را برهبری امام ( از سر ترس وتعارف) دردست داشته باشند که این نیرنگ بازی معلوم شده ورد شد!

دراین سخنان مریم ، نقض حوادث تاریخی با شدت تمام انجام شده واو سفیهانه فکر کرده که هیچکس اطلاعی ازموضوع ندارد!

صابر  تبریزی

مریم رجوی در نمایشگاه 120 سال مبارزه مردم ایران 

***

باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!باند رجوی با رژیم های دیکتاتوری متعارف؟! مشکلی ندارد!

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

همچنین: