سوی آینده رجوی؛ توازن بین عنصر داخلی و عنصر خارجی

سوی آینده رجوی؛ توازن بین عنصر داخلی و عنصر خارجی

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsبهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، هجدهم ژوئیه 2013: … انتخابات سال ۸۸ اما جای هیچ کتمانی برای ادامه نادیده انگاری نقش و سمت و سوی عنصر اجتماعی در روند تحولات داخلی باقی نگذاشت. رجوی که سالها بود بر طبل تحریم انتخابات می کوبید، امسال اما بیشترین تمرکزش را بر پیش خوانی سمت و سوی مشارکت عنصر اجتماعی گذاشت. حالا رجوی نقش این عامل تعیین کننده را نه در انکار و نادیده گرفتن و نه در سمپاتی و ادعای حمایت …

(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terrorists

Rudy Giuliani with MEK leader Maryam Rajavi

لینک به منبع

سالها پیش و پس از شکست استراتژی جنگ چریکی شهری برای سرنگونی، رجوی یکی از دلایل محقق نشدن این مهم را بی توجهی به عنصر خارجی برشمرده بود. برخی کسانی که بعدها از سازمان جدا شدند گفتند رجوی حتی دلیل شکست امام حسین در روز عاشورا را بی توجهی و نادیده گرفتن نقش عنصر خارجی ارزیابی کرده بود. رفتن رجوی به عراق می توانست به نوعی بازتاب چنین ارزیابی ای باشد! حتی اگر رجوی چنین ادعایی بر زبان جاری نکرده باشد، اما شواهد و رویکرد رجوی در سه دهه گذشته حاکی از اهمیتی است که او برای عنصر خارجی قائل است. نقش این عنصر خارجی را زمانی رجوی برای صدام قائل بوده و بعد از سقوط او تا امروز این نقش را برای جامعه بین الملل و بطور مشخص آمریکا قائل است.

تاکید تئورسین رجوی یعنی بیژن نیابتی در تبیین راه حل سوم مریم دلالت بر اهمیت حضور عنصر خارجی به عنوان عامل تعیین کننده و همراهی عنصر داخلی به مثابه عامل تکمیل کننده در همین راستا قابل فهم است. در آن سالها و تا همین یکی دو سال اخیر به زعم رجوی عنصر داخلی به اعتبار دخالت و حضور عنصر خارجی و شکسته شدن تور اختناق و شرایط امنیتی به صحنه می آید و در توازن قوا و نقطه انتخاب با مجاهدین همسویی و رای اش را به نفع او به صندوق می اندازد. علاقمندان برای فهم بیشتر مطالب حتما سری به مصاحبه زری اصفهانی با بیژن نیابتی در تبیین راه حل سوم مریم رجوی بزنند. رجوی بعد از سقوط صدام در راستای ادامه چنین نیازی استراتژیک و حیاتی در پی جلب اعتماد و توجه جامعه بین الملل و به طور مشخص آمریکا برآمد. موضوع اعتماد سازی عنصر خارجی فعالیت های هسته ای ایران بود که تا امروز افتخار لو دادن آن را به گردن خود آویخته است. با این هدف که این تضاد آنقدر تعمق و سوزن کاری بشود تا به مرحله دخالت نظامی عنصر خارجی منجر شود.

در یک دهه گذشته مجاهدین برای تحقق چنین رویایی به هر ریسمانی چنگ زدند و هنوز هم می زنند. اما شواهد و قرائن تازه حاکی از این است که پس از سه دهه اولویت این رویکرد نیز همچون استراتژی جنگ چریکی شهری که در نهایت قرار بود توده ها را به دنبال خود به مصاف مسلحانه به حاکمیت بکشاند به بن بست رسیده است. اولین نشانه ها و علائم پذیرش این شکست رویکرد غیر منتظره رجوی به انتخابات سال ۸۸ و برخی شناسه ها از جمله توجه به تضاد فرضی میان حاکمیت و مردم بود. در این میان مقالات نیابتی که از موضع بالا و با عصبانیت بر انفعال و انزوای مجاهدین در اعتراضات مردمی اعتراف و نقش رجوی را آشکارا به چالش می کشید، حکم تلنگری داشت که می خواست او را از خواب غفلت نادیده گرفتن عنصر اجتماعی بیدار کند! این که آن مقالات سبب تغییر رویکرد رجوی شده یا فاکتورهای دیگری دخیل بوده، در اصل موضوع چندان تفاوتی ایجاد نمی کند. اصل موضوع این است که حالا رجوی پس از سه دهه معطلی و غفلت تازه متوجه شده که برای تغییر، یا براندازی عامل اصلی یا عامل العلل همانا عنصر اجتماعی است. بدون حمایت عنصر اجتماعی حتی با فرض دخالت علنی عنصر خارجی، در کماکان بر همان پاشنه خواهد چرخید و اتفاقی نخواهد افتاد. رویکرد رجوی به انتخابات ریاست جمهوری امسال بطور مشخص بر پذیرش نقش و جایگاه بی بدیل عنصر اجتماعی در تحولات آینده اعتراف می کرد. بدیهی است تاکید رجوی بر این نقش را نباید به منزله یک رویکرد تاکتیکی و مقطعی ارزیابی کرد. رجوی سالها بود این نقش را عامدانه با تحریف و تحریم های ادعایی و گزافه گویی درباره انفعال و ترس عنصر اجتماعی در انتخابات نادیده و در خواب و خیال به سمپاتی به سمت خود تعبیر می کرد. هشدارها و نصایح پدرانه برخی اعضای سالخورده و قدیمی و استخوان خرد کرده عالم سیاست هم نتوانست او را از این توهم بیرون بیاورد.

انتخابات سال ۸۸ اما جای هیچ کتمانی برای ادامه نادیده انگاری نقش و سمت و سوی عنصر اجتماعی در روند تحولات داخلی باقی نگذاشت. رجوی که سالها بود بر طبل تحریم انتخابات می کوبید، امسال اما بیشترین تمرکزش را بر پیش خوانی سمت و سوی مشارکت عنصر اجتماعی گذاشت. حالا رجوی نقش این عامل تعیین کننده را نه در انکار و نادیده گرفتن و نه در سمپاتی و ادعای حمایت از خود که در صحنه واقعی و معادله و موازنه درون نظام جستجو می کند. و به این معنی است که هدف رجوی از این به بعد جلب توجه و اعتماد همزمان عنصر داخلی و عنصر خارجی است. کپه ترازویی که سالها است با هدف محوری جلب حمایت و اعتماد عنصر خارجی پر و خالی شده، حالا حداقل به ایجاد تعامل و توازن با عنصر داخلی رضایت داده است. این که رجوی می خواهد با چه سازوکار و مکانیزمی توجه عنصر داخلی را به خود جلب و به کدام سمت هدایت کند، موضوع دیگری است. در آینده به این مهم خواهیم پرداخت.

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult)continued terror campain

همچنین:

نمود و ماهیت کثرتگرایی ادعایی خانم رجوی

2013/07/17 by

بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، هفدهم ژوئیه ۲۰۱۳: … پیشتر در باب اهمیت برنامه ده ماده ای مریم رجوی در ویلپنت بر لزوم بازتوضیح و بارمعنایی و محتوایی این مفاهیم و ضرورت قیاس آنها تاکید و وعده کردم بتدریج به این مهم بپردازم. تلاش می شود روی تک تک این مفاهیم تامل و بازبینی کنیم […]

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) از وعده سرنگونی محتوم، تا اوج گرفتن محتوم

2013/07/15 by

بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۳: … گردهم آیی ویلپنت همچنان موضوع اصلی رسانه های سازمان مجاهدین است. در این میان اظهارات کلیشه ای و تکراری حامیان مجاهدین و از سویی انعکاس برخی اظهار نظرها در این گرد هم آیی پیش از آنکه چیزی بر وزن و اعتبار مجاهدین اضافه کند، گاه بطرز […]

آنچه از شورای ملی مقاومت رجوی باقیمانده.  رجوی برای نزدیک شدن حتی یک نفر به شورا بی تابی می کند.

2013/07/14 by

بهار ایرانی، چهاردهم ژوئیه ۲۰۱۳: … از نام هایی همچون بابک امیر خسروی، دکتر ابوالحسن بنی صدر، دکتر منصور بیات زاده، دکتر محمد برقعه ای، رضا چرندابی، دکتر علی اصغر حاج سید جوادی، مهدی خانبابا تهرانی، مهندس پرویز دستمالچی، دکتر علی راسخ افشار، محمود راسخ، کامبیز روستا، مجید شریف، به آذین، احسان شریعتی، مهندس منوچهر […]