سياست شكست خورده مجاهدين و وضعيت انفجارى تشكيلات آلبانى

سياست شكست خورده مجاهدين و وضعيت انفجارى تشكيلات آلبانى

سياست شكست خورده مجاهدين و وضعيت انفجارى تشكيلات آلبانىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و چهارم اوت 2019:… الان سازمان  خود را باخته است و كار ما مثل قرارگاه اشرف در عراق فقط مشغوليت و سرگرمى است و در ادامه گفته است شعارى كه هواداران اندك سازمان در نوروژ و سوئد بر عليه ظريف داده اند اين بوده كه „ماله كش آخوندا برو گم شو از اينجا „. اين دوست ادامه ميدهد كه در قرارگاه اشرف هم در مقابل خانواده ها كه براى ديدار فرزندان شان به آن جا آمده بودند شعار سازمان اين بود كه „ماله كش آخوندا برو گو شو از اينجا“ به جاى اينكه خانواده ها از آنجا رانده شوند سازمان را از اشرف و عراق راندند و حالا مي ترسم اين بار ما از اروپا اخراج شويم. سياست شكست خورده مجاهدين و وضعيت انفجارى تشكيلات آلبانى 

سياست شكست خورده مجاهدين و وضعيت انفجارى تشكيلات آلبانىتحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران

سياست شكست خورده مجاهدين و وضعيت انفجارى تشكيلات آلبانى

جدال بين باطل و حق و جدال بين زورگو و مظلوم يعنى جدال بين آمپرياليسم جهانخوار با تمام قدرتش از يك طرف و از طرف ديگر خودباورى و همبستگى يك ملت اصيل با فرهنگ غنى چند هزار ساله ايران، ثابت كرد كه ظالم و زورگو رفتنى است و سرانجامش شكست و خوارى و ذلت خواهد بود.

ملت ايران ثابت كرد كه در برابر غول آمريكا به لحاظ تهديدات نظامى و شديدترين تحريم هاى تاريخ بشرى سر تسليم فرود نخواهد آورد و بر عكس، در چنين شرايطى كه زورگويان و جهانخواران مي خواهند ملت ايران را به زانو در آورند و منابع ملى كشور را به تاراج  و اراده يك ملت را زير يوغ خود ببرند با اقتدار مي ايستند و سرافرازى و هويت خود را به رخ جهانيان مي كشند و غرب و استعمار را مجبور  مي كنند در برابر آن ها سر تعظيم فرود بياورند و همبستگى و توان داخلى خود را به رخ جهانيان بكشند.

در كنار ايستادگى و مقاومت مردم ايران در برابر زورگويان و مقابله با ناجوانمردانه ترين تحريم هاى آمريكا، نبايد ديپلماسى فعال ايران در صحنه بين المللى ناديده گرفت.

در صحنه داخلى ايران هم دفاع از حق وظيفه هر انسان آزاده و با هويت است. مبارزه با فساد و مبارزه با خوردن حق بيت المال در حكومت ايران بايد به فال نيك گرفته شود و اين ملت شايسته بهترين و شادترين زندگى اند، ملتى كه در جهان كم نظير است و بايد قدر آن را دانست.

بیماری لاعلاج مریم رجوی در آلبانی

اما از هر چى بگذريم خيانت و جنايت و مزدورى ايران ستيزان ايرانى نما را نمي شود ناديده گرفت، كسانى كه براى مشتى دلار و صباحى عمر افزوده هر روز و هر لحظه بر عليه ملت و ميهن خود توطئه چينى مي كنند و به خود فروشى مشغولند، بارزترين نمونه اين واقعيت سازمان به اصطلاح مجاهدين خلق مي باشد كه گوى سبقت را از تمام خودفروشان، خيانتكاران و جنايتكاران در حق ملت و كشور و مردم خود كه در طول تاريخ نمونه اين چنين رذالتى ديده نشده است، از آن ها سرزده و مي زند.

سازمانى كه ترويج تروريسم و خشونت و شقى ترين اعمال ضد انسانى در حق ملت ايران و عراق و از همه مهمتر در حق اعضاى خود دارد! چطور مي خواهد سردمدار آزادى و دمكراسى براى ملت ايران شود. سازمانى كه سرتاسر وجودش پر از بربريت، تروريسم، خيانت و خودفروشى است.

دستگاه شيطان سازى تبليغاتى آن ها به خاطر شكست سنگين جان بولتون و پمپئو در مقابله با ايران كه به قطع و يقين شكست تماميت اين سازمان بى ريشه و خودفروش است به دروغ هاى شاخدار و سياه نمايى هاىی از داخل ايران رو مي آورند كه گوبلز در برابر آن ها لنگ خواهد انداخت.

 در بعد ديپلماسى، همزمان با سفر موفق آقاى ظريف به كشورهاى منطقه و كشورهاى اسكانديناوى و فرانسه، رجوى ها را در حضيض ديوانگى و خودكشى قرار داده و به عينه نيست و نابودى خودش را حس كرده است.

محدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى

مريم رجوى و دستگاه تبليغاتى اش، به هر دروغ و شيطان سازى روى مي آورد كه تأثير اين سفر موفق آقاى ظريف را در اذهان نيروهايش در قلعه آلبانى كه نااميدى و يأس وجودشان را فرا گرفته است، بكاهد.

بنابر خبرهايى كه توسط جدا شده ها در البانى گزارش شده، چندين مورد اعتراض و بهم خوردن نشست هاى درون تشكيلاتى وجود داشته است كه مسئولين نشست، عاجز از كنترل شده و نشست به تعطيلى كشانده شده است.

يكى از دوستان كه داخل تشكيلات است و اكنون در بيرون از قلعه البانى و به كار سياسى مشغول است، به يكى از دوستان قديمى اش كه جدا شده است و ارتباطاتى با آن ها دارد ميگويد كه ارزش ديپلماسى سازمان در مقابل رژيم، كاهى در برابر كوه است. الان سازمان  خود را باخته است و كار ما مثل قرارگاه اشرف در عراق فقط مشغوليت و سرگرمى است و در ادامه گفته است شعارى كه هواداران اندك سازمان در نوروژ و سوئد بر عليه ظريف داده اند اين بوده كه „ماله كش آخوندا برو گم شو از اينجا „. اين دوست ادامه ميدهد كه در قرارگاه اشرف هم در مقابل خانواده ها كه براى ديدار فرزندان شان به آن جا آمده بودند شعار سازمان اين بود كه „ماله كش آخوندا برو گو شو از اينجا“ به جاى اينكه خانواده ها از آنجا رانده شوند سازمان را از اشرف و عراق راندند و حالا مي ترسم اين بار ما از اروپا اخراج شويم.

اين دوست همچنين ادامه داد كه دكتر صالح رجوى به اصطلاح تشكيلاتى، روى ميز است و متناقض مي باشد و ديده نمي شود و از او استفاده نمي كنند به احتمال زياد بريده باشد.

وضعيت تشكيلات در البانى هم بسيار شكننده است. نارضايتى به حد بى سابقه اى در عمر تشكيلاتى سازمان رسيده است، هم مريم رجوى و هم ديگر مسئولين سازمان مستأصل از حل اين معضل بوده و به تطميع افراد روى آورده اند و

فتيله سختگيرى و نشست هاى اجبارى را پائين آورده اند كه بطور قطع و يقين پادزهر موقتى است و در آينده اى نزديك با توجه به تجربيات دو دهه در تشكيلات بودن، نارضايتى ها مضاعف شده و فرار اعضاء را به دنبال خود خواهد داشت.

الان هم با اين اوصاف محفل به شدت رو به فزونى است و مسئولين جرأت تذكر به افراد را ندارند و ترس از شورش جمعى سرتاپاى مسئولين تشكيلات را فرا گرفته است.

„پایان“

سياست شكست خورده مجاهدين و وضعيت انفجارى تشكيلات آلبانى

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نارضايتى-و-فرار-بعد-از-پيام-منتسب-به-مسع/

نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوى

نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ششم اوت 2019:… يكى از دوستان كه با درون تشكيلات آلبانى ارتباط دارد و جديدا جدا شده است تعريف ميكرد كه چنان پيام زهرا مريخى به هواداران و اشرف نشانان  و ياران شورشگر مجاهدين، مورد تمسخر همگانى در درون تشكيلات قرار گرفته كه كمتر كسى است كه در محفل با همديگر جوك شوخيها نباشد. همين دوست تعريف ميكرد كه بعد از پيام رجوى همه رو ميزند. اصطلاحى كه درون تشكيلات استفاده ميشود به اين معنى كه آدم ها متناقض هستند و با سيستم در درون تشكيلات جنگ دارند. نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوى 

نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوىاراجیف تازه ی منتسب به مسعود رجوی !

نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوى

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

پايان كارزارهاى خيمه شب بازى و فريبنده مريم رجوى در اشرف ٣ در كشور البانى كه بعلت وحشت از فروپاشى تشكيلات بعد از عدم رويارويى جنگى آمريكا با ايران، براى روحيه دادن و فريب اذهان افراد باقيمانده و سالخورده در تشكيلات و همچنين بر طبق عادات فريبنده و حيله گرانه مسعود و مريم رجوى،  يك هياهوى وحشتناك و شيطان سازى تبليغاتى كه با خرجهاى بسيار هنگفت صورت گرفت، مسعود رجوى اين شياد قرن، سوار بر عمل غير معقول و از سر استيصال سردمداران كاخ سفيد در قرار دادن نام وزير خارجه ايران در ليست تحريم كه از  ورشكستگى و پريش روانى اقاى ترامپ و پمپئو و جان بولتون، نشأت گرفته است،  شده و با يك پيام مشمئز كننده و بلوف توخالى ميخواهد به اصطلاح تشكيلاتى مهر تأييدى بر سرنگونى خيالى زده و براى اسيرانش يك روحيه نداشته بخرد، غافل از اينكه آب رفته به جوى ديگر باز نخواهد گشت و عراقى ديگر براى رجوى و فريب اذهان با جبر و ديكتاتورى و با شكنجه و سربه نيست كردن، متصور نيست و نخواهد بود.

رجوى در پيامش به سر فصل انتخابات  آينده آمريكا اشاره كرده است كه انگار رژيم آخوندى به آن چشم دوخته است اما در اصل براى اين است كه تعهدى جديد تا اين سرفصل بعد از اين همه مخ خورى و مشغوليتهاى توخالى و تبليغى براى اسيران وارفته در اشرف ٣، بر گردن آنها انداخته شود و پروژه هاى تعهد با اين پيام در تشكيلات استارت بخورد. اين هم به خاطر اين است كه كسى در تشكيلات به ياوه هاى مريم رجوى و شوراى كذايى اش وقعى نميگذارند كه وارد فاز تعهد تا سرفصل انتخابات رياست جمهورى آمريكا، شوند به همين خاطر مايه را از موش فرارى و خفته در اسطبل هاى مخفى كه رجوى درون انها پنهان شده است، ميگذارند تا شايد كسى تن به اين خواسته فريبنده و هزاران بار تكرارى بدهد، اما واقعيت تشكيلات در البانى اين است كه پادزهر بعد از مرگ بيفايده است.

تشكيلات در البانى كاملا از انسجام تشكيلاتى و بند بستهاى به اصطلاح آهنين آن كه زمانى با زور و ديكتاتورى بر آن حاكم بود، خارج شده و ديگر نميشود در دنياى بورژوازى انتظارى از آن داشت. به قول يكى از دوستان كه جديداً بعد از پيام رجوى از درون تشكيلات نقل كرده است اين بوده كه اكثر ذهن ها در اين برنامه ها به دنبال زنانى بوده كه به اين برنامه ها دعوت شده و نسبتاً پوششى باز داشته و جز حسرت برايمان عايدى ديگر نداشته است و شروع برداشت ايدئولوژيكى كه از اين برنامه ها، مريم در ذهن داشت با ١٨٠ درجه خلاف آن إثبات شده و كسى مثل گذشته فريب رنگ و لعاب دروغين سران تشكيلات را نخواهد خورد. الان سران تشكيلات با مراعات بسيار ميتوانند يك بحث ايدئولوژيكى در بين تشكيلات مطرح نمايند، چرا كه اكثراً آگاه شده اند و تن به خواسته آنها نميدهند.

در اين سرفصل، بعد از اينكه رؤياى رجوى در حمله آمريكا به ايران، پوچ از آب درآمد بسيارى درون تشكيلات بناى مخالفت آشكار با بحث سياسى مهدى ابريشمچى در رابطه با وضعيت ايران و وعده هاى هزاران بار تكرارى سرنگونى او را داشته اند تا جايى كه طبق اظهارات دوستان در تشكيلات البانى، مريم رجوى هم درب اين دكان را گل گرفته است و خود سكان نشستها را در دست گرفته كه حول تعهد تا سرفصل انتخابات رياست جمهورى آمريكا، است اما كسى وقعى به آن ننهاده است و اين تعهد هم فعلا مسكوت مانده است.

يكى از دوستان كه با درون تشكيلات البانى ارتباط دارد و جديدا جدا شده است تعريف ميكرد كه چنان پيام زهرا مريخى به هواداران و اشرف نشانان  و ياران شورشگر مجاهدين، مورد تمسخر همگانى در درون تشكيلات قرار گرفته كه كمتر كسى است كه در محفل با همديگر جوك شوخيها نباشد.

همين دوست تعريف ميكرد كه بعد از پيام رجوى همه رو ميزند اصطلاحى كه درون تشكيلات استفاده ميشود به اين معنى كه ادما متناقض هستند و با سيستم در درون تشكيلات جنگ دارند.

وضعيت تشكيلات در البانى بسيار شكننده است و به جاى اينكه اين كارهاى فريبنده مريم رجوى و پيام هاى كذايى مسعود و زهرا مريخى، دردى از تشكيلات دوا كند، بر عكس، اين اسيران هستند كه طلبكارند و آشكارا به مسئولين خود دروغ ها و وعده هاى سرنگونى را يادآورى ميكنند و مسئولين هم جواب قانع كننده اى ندارند و مستأصل از رويارويى و كار تشكيلاتى هستند. بنابراين، نتيجه اين است كه مريم رجوى به هر خباثتى و به هر درى از مزدورى و خيانت و خودفروشى دست بزند، باز نخواهد توانست از ريزش نيرو جلوگيرى كند و الان هم مي بينيم كه فرار و نارضايتى و محفل در درون تشكيلات شدت گرفته است و كسى جرأت باز كردن پيام فريبنده مسعود رجوى را ندارد چرا كه كسى خريدار چرنديات مسعود و مريم رجوى و سران تشكيلات نيست.

همين الان كه اين متن را مي نويسم دوستى از البانى ميگويد كه از سه روز پيش در اشرف ٣ حفاظت و نگهبانى براى جلوگيرى از فرار زياد شده است و نفرات زيادى به كنترل دوربينها اختصاص داده اند كه به زعم خودشان از فرار افراد جلوگيرى كنند اما بايد در روزهاى آينده شاهد فرار بيشتر اسيران از چنگ رجوى باشيم. به اميد آزادى تمام دوستان اسير در چنبره تشكيلاتى رجوى.

„پایان“

نارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوى

لینک به منبع

***

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهرانترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال توسط سازمان مجاهدین خلق

Trump Is At War With Iran, Not ISIS
Trump clearly has no intention of defeating terrorism.

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsTehran Was Always America’s And Thus The ISIS Final Destination (Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult a proxy)

همچنین: