سیاست یا دریوزگی بخش پایانی

سیاست یا دریوزگی بخش پایانی

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، دهم نوامبر 2017:… جای تعجب ندارد اگه با هرجنایتکاری رابطه دارند وشب روزتوسط خودشون وهوادارانشون اینقدرازترامپ وسیاستهای جنگ طلبانه ان دفاع میکنند درحدی که تعدادی به ترامپ اعتراض کردند (بنده هم یکی ازاین نفرات بودم )که چرا خلیج فارس را خلیج عربی نامیدی توسط هوادارانش درصفحات اجتماعی به دفاع ازترامپ وحمله به معترضین دو ماه است که زنجیرپاره کرده اند … 

عربستان سعودی مجاهدین خلق مسعود رجوی مراسم ختممهدی خوشحال: اگر رهبر بمیرد

آقایان بهمن اعظمی و سعدالله سیفی به همراه آقای عادل اعظمی فعالیت های سه نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی (گزارش اولیه)ا 

لینک به منبع

سیاست یا دریوزگی بخش پایانی

چهارم امریکا

قبلا نوشتیم که اقای رجوی با نوشتن نامه برای اقای کلینتون بدنبال رابطه با امریکا بود وکمی هم درعراق نوشتیم وبقیه رابطه را احاله دادیم به زمانی که به عراق برسیم دراین مقاله به عملکرد مجاهدین درمرحله کنونی ورابطه اش باامریکا رابررسی میکنیم

اگه نگاه ودقت کرده باشید رابطه مجاهدین اززمان حمله امریکا به عراق بسمت بازها وکرکسهای لاشخورتعغیرمسیرداده است که درمصاحبه ها با تلویزیون فاکس نیوزکه تلویزیون رسمی پنتاگون وجناح جنگ طلب امریکاست انجام میشودونیروهاش دائما درحال مصاحبه وتبلیغ تنها راه همان حمله امریکا به ایران است که اقای بولتون هم درهمین راستا مصاحبه میکند ودرنشستها وکنفرانسهایش رودی جولیانی وژنرالهایی که درجنگ عراق حضورداشته وخواهان حمله نظامی هستند درکنگره هم همین طیف ازنمایندگان ضد مردم ایران دررابطه بامجاهدین هستند ودراروپا هم کوشنروهم پالگیها درخاورمیانه هم اعتلاف عربستان وامثال هم سئوال این است که چرا وبچه دلیل ودنبال چی هستندوچرا هرچه ادمخواروجنایتکاردردنیا وجود داره مجاهدین با انها رابطه دارند

نوشتیم که درعراق خواهان الگوی عراق ودعا ونمازبرای بوش ورایس بودند تا به ایران حمله کند والان هم دنبال تیم ترامپ هستند وازانها با هزارزبان خواهان حمله نظامی بوده وخواهند بود ودراین رابطه جشن وپایکوبی راه انداخته وبه نیروها گفته اند یکسال دیگرجدا نشوید نزدیکان ترامپ چنین وچنان قولهایی دادند که منظورشون همان جولیانیست ودرعراق هم اقای رجوی درزمان صدام درنشستها خیلی افتخارمیکرد وعکسها نشون میداد که بامک کین که رابطه اش با تروریستها وابوبکربغدادی دیگرعالمگیرشده است رابطه دارد دلیل اینها این موارد است

ــاقای رجوی همیشه دریک شبیه سازی کودکانه جنگ ایران وعراق را برای رژیم مثل شلاق ساواک قلمداد میکرد ومیگفت اگرساواک شلاق رازمین گذاشت سرنگون شد رژیم هم جنگ را کناربگذاردسرنگون میشود وقتی جنگ تمام شد درسال شصت وهشت دریک نشست دراشرف گفت وقتی ساواک شلاق راکنارگذاشت 27ماه بعد سرنگون شد حالا که رژیم تنورجنگش گل گرفته شده قطعا درکمتراز27 ماه سرنگون میشود بنده که نوشته بودم سرنگونی چند دهه عقب افتاد اقا میگفت درکمتراز27 ماه ازکله بنده درهمان نشست 27 عدد شاخ ازاین تحلیل وشبیه سازی درامددلیل این تحلیل چی بود

ــ چون درزمان شاه کارتر اومده بود وشلاق رفته بود معتقد بود دمکراتها بیایند رژیم رازیرفشارمیگذارند ورژیم بسمت سرنگونی حرکت میکند این تحلیل کاملا غلط بود چرا اولا شاه وابسته بود خمینی وابسته نبود دوما شاه درراس کاربود دراینجا رفسنجانی امده وبازی میانه روی وسردارسازندگی راه انداخته بود سوما منافع دمکراتها درارامش است حال که جنگ تمام شده منافعشون بهترتامین میشود (منظورم درمنطقه است )درنتیجه فشاری درکارنخواهد بود براساس همین موارد اقای رجوی درامریکا دنبال کارتردیگربود نوشتن نامه درهمین رابطه بود چون کلینتون را برای خمینی مثل کارتربرای شاه میدید

ــ درتحلیل غلط دراین مسیرسنگش به دربسته خورد وکلینتون بجای خمینی کارتراقای رجوی شد واورا درلیست تروریستی گذاشت

ــ عراق تحریم وخاتمی امد وسرنگونی ازچشم اندازبرای همه ازبین رفت

ــدرنتیجه اقای رجوی بسمت جمهوری خواهان وجناح جنگ طلب وادمخوران تمایل پیدا کرد چون یا میبایست برای همیشه کنارمیرفت یا طوری سیاست جنگی را ادامه میداد تاسرپا بمونه بقول خودش من تادلتون بخواهد جنگ تولید میکنم بله هدف تولید جنگ دیگراست

ــ همیشه میگفت لنین توسط همین امپریالیستهایی که خودش معتقد بود 0ازمرزوپنهانی وارد روسیه شد ورهبری انفلاب رابعهده گرفت پس میشود سازمان مجاهدین هم با الهام ازعملکرد لنین توسط امریکا وارد ایران بشود ومشروع وقانونیست !

جای تعجب ندارد اگه با هرجنایتکاری رابطه دارند وشب روزتوسط خودشون وهوادارانشون اینقدرازترامپ وسیاستهای جنگ طلبانه ان دفاع میکنند درحدی که تعدادی به ترامپ اعتراض کردند (بنده هم یکی ازاین نفرات بودم )که چرا خلیج فارس را خلیج عربی نامیدی توسط هوادارانش درصفحات اجتماعی به دفاع ازترامپ وحمله به معترضین دو ماه است که زنجیرپاره کرده اند چون انتظارنداشتند اقای ترامپ بااین همه اعتراضات ایرانیها روبرو شود چون به امریکایی ها میگه رژیم ماکزیمم %5 هوادارداره وما مجاهدین %95 حالا که پته حرفها روشده روی به فحاشی اورده است معلوم نیست مدافع ایرانی یا مدافع جیب ترامپ حق هم دارند مدافع ادمخوران باشند ودنبال انها بدوند وسیاست دریوزگی رادرپیش بگیرند وشب وروزازمک مستروبولتون وجولیانی وپرل ورایس وادرندل وووووو حرف ودفاع کنند 0چون انها هم دنبال جنگ وکلنگی کردن ایران هستند0 ومنافع مجاهدین با انها دراینجا یکیست0 بله برای موندن درصحنه سیاسی بقول خودشون بهرقیمت باید بود 0واگه یک پشه دراسمان درپروازبود که برای ما منافع دارد باید ان پشه رادرهوا قاپید 0اینها میخواهند بقیمت نابودی ملت ایران وکشوربه منافع خود برسند وان پشه ها هم بمب وموشک امریکاست که میخواهند درهوا قاپیده وبرسرملت ایران فرود بیاورند 0البته توسط ادمخوران امریکایی0 برای رسیدن به این هدف ازهیچ کاری دریغ نمیکنند اینها همانهایی بودند که میگفتند امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه 0ویا دریازده سپتامبرجشن وپایکوبی راه میانداختند 0حالا جلوی همانها تا جایی که ریششون بزمین بخوره دلا میشوند !عقب گرد وواپس گرایی رامیبینید 0اقای رجوی همیشه میگفت گروهها درایران چپ روی کردند تا رودسن عقب نشینی وبه راست غلطیدند 0حالا سئوال این است توکه تا رود می سی سی پی عقب نشستی وبا راست ترینها رابطه هم داری قبلا چه سیاستی رادرپیش گرفتی ؟ تو که به بقیه قهقهه میزدی لطفا یه لبخندی هم بخودت بزن

نتیجه :

ــ همانطورکه درمقالات قبلی نوشتم سیاست هرجا خمینی هست بدون اینکه درنظربگیری طرفهای مقابل کیستند اشتباه وعاقبتش دریوزگی وگدایی وافتادن دردام سیاستهای ضد ملی وضد مردمی وضد حقوق بشریست که دراین چهارمقاله عاقبت ان را درچهارکشورنشان دادیم

ــ افتادن دردام تروریسم ودفاع ازان است که دراین راستا هرکه باشی سیاستهای اربابان را قلقله میکنی تا که پولی برسد تا بتونی به حیات خود ادامه بدهی دراین راستا چشمها روی هرجنایتی بسته شده ودهانها دوخته میشود

ـــ با دفاع وسکوت دربرابرجنایات خود دستت درخون بیگناهان ملتهای دیگرهم علاوه برملت خود الوده میشود

ــ این سیاست باعث تداوم جنگها وبروزجنگهای دیگرونابودی کشورها ومنطقه وبلایای اجتماعی برای ملتهاست

ــ این سیاستها باعث فاصله گرفتن بقیه وفروپاشی ازدرون وتعمیق وغلطیدن هرروزه وبیشتردردام ودامن دیگران است

ــ این سیاستها باعث میشود گذشته وتجارب دیگران هم مورد استفاده قرار نگیرد که میتوان به تجربه حامد کرزای درافغانستان وچلبی وعلاوی ووودرعراق اشاره کرد این راه نهایتش کارتی دردست دیگران بودن وبا فرارسیدن تاریخ مصرف 0دوران وکارتمام است

همان طور که بارها گفتم ودردرون مجاهدین هم صدها بارگفته ونوشته ام بنده معتفدم هرکس باید بامملکت خودش کارداشته باشه وحمایت سیاسی بدون کوچکترین وابستگی وپیش برد خط ومنافع دیگران خیلی خوبه وهرملتی باید خودش مشگل مملکت خود راحل کند وجنگ ودخالت بیگانگان را قبول ندارم وان سیاست راتوسط هرکس که پیگیری شود راضد مردمی وضد ملی میدانم …..پایان

علی شیرزاد : اروپا

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31786

اولین اثارتبعیض مثبت (قسمت اول)ا 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی بیستم اکتبر ۲۰۱۷:… دعوای ما سرارزش هاست . نه مبارزه وکم اوردن . درمبارزه عمرم را روی سازمان برای نجات ملتم سرمایه گذاری کردم .حق دارم ازسرمایه گذاری عمرم دفاع کنم . طبعا اجازه نمیدهم هرکس ازراه رسید مرا نابود کنه اگه کسی دست روی من بلند کنه دستش راخواهم شکست . دوما مرا ازابوغریب نترسانید که صدباربدترازابوغریبش رادیدیم . سوما من لقمه چرب ونرمی نیستم که … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبین حرمسراداری و خط دادن به دانش آموزان چه رابطه ای برقرار است !ا

لینک به منبع

اولین اثارتبعیض مثبت (قسمت اول)

گفتیم که خانمها یک شبه صلاحیت رهبری راکسب کرده ودرراس کارقرارگرفتند .مردان هم همان شب صلاحیت سالیان را ازدست دادند ! این تناقض چطوری حل میشود ماکه ندونستیم وراه حلش راپیدا نکردیم . ازطرف دیگرمن رابخاطرگزارش وقبول نکردن رهبری زنان به پشتیبانی فرستادند ، چون پشتیبانی جای نفرات ایدئولوژیک بود وبنده هم بعد اعتراض وقبول نکردن دوباره مجاهد ایدئولوژیک شده وبه پشتیبانی رفتم . درانجا چون بانفرات مختلف سروکارداشتم دستم بازوخبرها بدستم میرسید . افراد ناراضی ویاکسانی که زیربارهژمونی زنان نرفته بودند را دربنگالها زندانی وانها راموردضرب وشتم قرار می دادند . با گرفتن تعهد تعدادی رابرمیگرداندند . تعدادی را اخراج وبه زندان ابوغریب یا کمپ رومادی فرستادند . درهرصورت نفرات نگون بخت بخاطرتعهد نامه وامضایی که پای ان گذاشته بودند ازترس روشدن وبه ظن خود بی ابرویی سکوت وتن به تمامی خواسته های این تشکلیلات فرقه میدادند . اینکاردرتمامی محورها، مراکزانجام میشد ، درمحورما ازمیان مردان اجرا کننده شخصی بنام علی نقی حدادیان با دستورازبالا خط راپیش میبرد (چرا اسم این نفررا اوردم ؟ به این دلیل است که داستان کشته شدن اوتوسط رهبری سازمان بمن ربط دارد وطرف اصلی قضیه بنده هستم ) ازاین مسایل بافاکتها ونمونه های زیادی درمحورهای دیگرهم مطلع شدم درنتیجه نشسته وگزارشی برا فرمانده بالا نوشتم که به چند محوران اشاره میکنم .

– انقلاب طبق گفته رهبری به این دلیل شکل گرفته وانجام شده است که اثارخمینی گرایی واندیشه اودراذهان ازبین برود . ما با تبدیل شدن به مجاهدی تمام عیارومثل رهبری شدن بتوانیم خمینی راسرنگون وملت خود را ازاد کنیم .

– پذیرش رهبری زنان ازطرف مردان هم درهمین راستا بوده ، هدف تبعیض مثبت هم رهایی زن ومرد مجاهد ازقید و بندهای خمینی ست . چه بنده قبول داشته باشم یا نداشته باشم درنشستهای بند همین حرفها عنوان شده است .

– ولی بنده چیزهایی که میبینم ومیشنوم درست عکس حرفها واهداف فوق است ما درفازسیاسی چماق خوردیم سکوت کردیم، تکه پاره وکشته شدیم سکوت کردیم که خط رهبری پیش برود . شب وروز به بهشتی حمله و او را عامل چماقداری قلمداد کردیم ، درصورتی که عامل اصلی خود خمینی بود ودستورصادرمیکرد .

– این چماقداری ها چیست که با امدن خواهران راه افتاده است اگررژیم بعد دوسال چماقداری راه انداخت خواهران ما دوماه نشده جای بهشتی راگرفته اند .

– دراینجا لازم است به نکته ای اشاره کنم وقتی قانون اساسی را بریاست بهشتی مینوشتند: اخوندی گفت چه اشکالی دارد اگه جاسوس ودشمنی راگرفتیم برای حفظ امنیت ملی به یکی دوسیلی بزنیم تا اعتراف کند . بهشتی جواب داد اقای فلانی اگه ما امروز یک سیلی بزنیم فردا با داغ ودرفش بجان ملت میافتیم . اوکه نمی خواست یک سیلی بزند کارش به مثله کردن وقتل عام کشیده شد انهایی که نیامده ازابتدا چماق برسرملت میکوبند خدا اخرعاقبت ما رابخیر کند .

همانطورکه نوشتم اگه دقت کرده باشید حرفهایم چند محورداشت اول انقلاب رجوی رازیرعلامت سوال بردم که این انقلاب خمینی گرایی را ازبین نمیبرد بلکه بهانه است وبازی با کلمات . دوم چماقداری ازتوی انقلابت دراومده که دقیقا کارخمینی ست وتوهم خط خمینی را می روی . سوم پشت این چماقداری خودت هستی واینها مثل بهشتی اجرا کننده هستند . چهارم هشدار دادم که اینده به داغ ودرفش وبدترخواهد کشید وسرنوشت ما بدتراززمان خمینی خواهد شد . این حرفها خب قابل پذیرش نبود بنده هم کاملا به عواقب ان اشنا وقبلا نوشتم خود رااماده کرده بودم .

مدتی گذشت وهمه رفتن مانوروبه بنده گفتند بمان وتانکها راتعمیر کن . یک روزخبردادند که رژیم قصد حمله دارد ، تانکها را بارکمرشکن کن میدونستم حرف درستی نیست ، شرایط اصلا چنین چیزی نمیگه . درهرحال تنهایی رفتم ازباطری سازی ۵۲ باطری سنگین که دست اندرکاران میدونند چی میگم ، بارزده ودرپارکینگ داخل تانکها برده و نصب کردم . تانکها را عصربه کمرشکنها بارگیری کردم . نیم ساعت بعد برگشته وگفتند حمله رژیم منتفی شده ! بخودم گفتم واقعا اینها ملت را اینقدرخرگیراوردن که فکرمیکنند کسی باورمیکند . خلاصه تانکها را ازروی کمرشکن پیاده ودرجای خودشون پارک کردم . ازپارکینگ خارج شدم ساعت نزدیک یک شب بود نزدیک اسایشگاه که شدم دیدم دیگرپاهایم وکمرم مال خودم نیست ، باچهاردست وپا خودمو رسوندم اسایشگاه وافتادم . دوروز دراسایشگاه بودم مسئول مستقیم خودم درمقربود یک لقمه نان ویک لیوان اب برایم نیاورد . یک بارنیامد بگه چی شده گرسنه وتشنه دوروز را سرکردم . چون تکون نمیتونستم بخورم ومیدونستم بخاطرگزارشی هست که نوشتم . روز سوم دوستم امده وگفت دوروزه نیستی چی شده داستان راگفتم وگفت توخودتوبخاطراینها میکشی ولی اینها با توبدترازدشمن رفتارمیکنند. رفت وبرایم اب وغذا اورد گفتم نرو برایت بد میشود گوش نداد . چند روز بعد مسئول ما که دراین چند روز یک دقیقه نیامده بود امده وگفت : ادما وقتی درمبارزه کم میاورند مریض میشوندبلند شو بروزمین مانورباهات کاردارند . گفتم نمیتونم چند روزصبرکنند چه کاری بامن دارند . خلاصه کلام بلند شده با بدبختی زمین مانوررفتم . انجا علینقی حدادیان مراصدا زد که درنهایت به دعوا کشیده شد . وجروبحث حرفش این بود که چرا ازاین گزارشها مینویسم . حرفهای رژیم ومزدورانش را قلقله میکنم . منم گفتم چماقداری راه نیندازید تا منهم ننویسم . مانورتمام وبرگشتیم مقرخانم فرمانده بالا مراشب صدا زد وهیچ کس دراتاق نبود. یک دوساعتی جروبحث ودعوا کردیم، درنهایت گفت تو قابل مذاکره نیستی برو بیرون ، معنی قابل مذاکره نیستی یعنی اینکه بنده خودم رابرای شرایط نامتعین اماده میکردم .

دوستی داشتم که ازقدیم با هم اشنا بودیم ولی اوادم تشکیلاتی وازنفرات علی نقی حدادی بود . ولی تشکیلاتی هیچ گونه رابطه ای نداشتیم . منهم بخاطردوستی قدیمی هروقت میدیدمش یه سلام علیک گذری باهاش میکردم . نزدیکش نمیشدم یه شب دیدم فرمانده ام امده وگفت فلانی جای من باتوسرپست میاید من کاردارم ، برایم کاملا روشن بود که هدف چیست . دوتابلو وجود داشت یا امده مرانصیحت کند. یا تهدید . نصیحت قابل قبول نبود اولا اورابرای نصیحت بنده نمی فرستادند . دوما حرفهایی که بین من وحدادی وفرمانده بالا ومسئولم ردوبدل شده ازنصیحت گذشته بود . پس تنها تابلو برای تهدید امده است پست شروع واوازقدیما تعریف ورسید به حال وگفت فلانی میبینم گرفته ای ودرخود وهمیشه درفکری گفتم چیزی نیست . درفکرکارومسولیتم هستم اشکال داره جواب داد منظورم تشکیلاتی است ، ازاین وروانورچیزهایی میشنوم که برات خوب نیست درگیری با سازمان عاقبت خوبی ندارد . مجاهدین تعصب دارند وسازمان تا بحال جلو برخوردها راگرفته .اگه ول کنه تعدادی ازمجاهدین رانمیشه کنترل کرد ! سرعقل بیا انها هم که رفتن دوستانه بگم الان درزندان ابوغریب اب خنک میخورند . درخارجه هم سازمان لجن مالشون کرده ورژیم مال شده وسوخته اند . خب حرفها وپیام رهبری به بنده کاملا روشن وواضح است ونیازی به بازکردن ندارد .

اما جواب های که دادم : اولا تومراخوب میشناسی دعوای ما سرارزش هاست . نه مبارزه وکم اوردن . درمبارزه عمرم را روی سازمان برای نجات ملتم سرمایه گذاری کردم .حق دارم ازسرمایه گذاری عمرم دفاع کنم . طبعا اجازه نمیدهم هرکس ازراه رسید مرا نابود کنه اگه کسی دست روی من بلند کنه دستش راخواهم شکست . دوما مرا ازابوغریب نترسانید که صدباربدترازابوغریبش رادیدیم . سوما من لقمه چرب ونرمی نیستم که براحتی ازگلوی کسی پایین برم اگه کسی قصد سوزوندن منو داشته باشه قطعا بنده هم ساکت نخواهم نشست . اگه کاربالا بکشد شاه رگ کمال (علینقی حدادی) وفرمانده بالاترش را خواهم زد . نگهبانی تمام وپیامهای هردوطرف ردوبدل شد . چند روز بعد کاری پیش امد که مجبور شدم برای تعیین تکلیف ان به اتاق علینقی حدادیان بروم .بسراغ منشی یا دفتر دارش رفتم و تماس گرفت ، گفت برو اتاقش وقتی درزده واجازه ورود گرفتم درب را که بازکردم باصحنه ای روبرو شدم که سرم سوت کشید. درزمان تحریم که ملت درغذا هم درمضیقه بودند . البته جوسازی بود که خوداقای رجوی هم درنشست بعدها گفت اصلا مشگل غذایی نداشتیم ، فضای تحریم ما راگرفته بود . درهرصورت دیدم اطراف میزخانمها نشسته اند وروی میز انواع میوه وشیرینی وشکلات چیده شده درحال تناول هستند . بخودم گفتم نشست اینطوریست جشنهای پنهانی که میگیرند چطوریست . برایم اصلا قابل قبول نبود که درون مجاهدین این گونه رفتارولی خب شرایط فرق کرده کسان دیگری حاکم شده بودند . کمال گفت بیا شیرینی بخورقبول نکردم بلند شده ومیوه وشکلات اورد .گفت درسرکارحداقل بخوراگه میگرفتم دستم درانتقاد بسته میشد شاید هم کمال میخواست بعد تهدید ازدل من دربیارد . نمیدونم میوه وشیرینی رابه بهانه کارونفرات میبینند نگرفته ورفتم . بعدا گزارش انتقادی ان رانوشتم واین داستان برای اولین باراست که بعد۲۵سال ازدهان بنده بیرون میاید . چرا اینجا گفتم فقط خواستم بدونید که تبعیض ها تا کجا درهمان ابتدا پیش رفته بود . فرمانده هان درحال شیرینی وشکلات ومیوه های مختلف بلعیدن بودند . رزمنده بدنبال غذای معمولی این درون مجاهدین خیلی عمل زشت وقبیح وزننده وغیرقابل بخشش بود . کسانی که دردرون مجاهدین بودند میدونند اول باید فرمانده قربانی میشد نه رزمنده . حالا ما درعرض چند ماه عکس ان رامیدیدیم ! چرا کمال اجازه داد دران وضعیت بنده وارد اتاق بشوم وببینم با توجه به شناختی که ازبنده داشت ودرگیریها یی که داشتیم دیدن اینجورچیزها توسط بنده اصلا براشون خوب نبود بازنمیدونم …….ادامه دارد

علی شیرزاد : اروپا

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31942

سیاست یا دریوزگی : قسمت دوم

علی شیرزاد، فریاد آزادی، اول نوامبر ۲۰۱۷:… مجاهدین بعد اشغال عراق دنبال ایجاد یک جبهه سنی درعراق که مخالف ایران بودند بود ودراین راستا ازحزب اسلامی وبازمانده های حزب بجث برهبری عزت ابراهیم وبقیه شخصیت های عراقی وعشایرعراق حمایت وانها رانیروی مقاومت برعلیه اشغالگری میدونست …..پایه های جنگهای داخلی عراق را پایه ریزی کردندوحرفش هم این بود که جلورژیم ایران گرفته شود و … 

Alireza Jafarzadeh sitting with Americans instead of Maryam Rajaviآریو برزن پیروزنیا: برخی ذاتا خودفروش و برخی سواری دهنده و خودفروش نفهم. (بوقلمون مسخره شده)ا

مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیگزارش تصویری از منفورترین شخصی که خود را ایرانی می نامد( مریم قجر عضدانلو – رجوی)ا

لینک به منبع

سیاست یا دریوزگی  : قسمت دوم

لینک به قسمت اول

درباره عراق مفصل بعدا خواهیم پرداخت دراین قسمت فقط به جنگ داخلی ان وحمایت مجاهدین ازجنگ داخلی اشاره میکنم ولی یاداوری میکنم که مجاهدین بعد اشغال عراق دنبال ایجاد یک جبهه سنی درعراق که مخالف ایران بودند بود ودراین راستا ازحزب اسلامی وبازمانده های حزب بجث برهبری عزت ابراهیم وبقیه شخصیت های عراقی وعشایرعراق حمایت وانها رانیروی مقاومت برعلیه اشغالگری میدونست ورابطه انها رابا نیروهای امریکایی درجلسات متعدد سه جانبه برقرارکرد یعنی پایه های جنگهای داخلی عراق را پایه ریزی کردندوحرفش هم این بود که جلورژیم ایران گرفته شود ودراین راستا برعلیه مالکی هراقدامی که میتونست انجام داد تاجایی که مخالفین دست به سلاح بردند زمینه سیاسی وهماهنگی ها انجام شده بودوقتی حملات شروع شد مجاهدین انها را انقلابیون عشائرنامیدند وتماما ازعملکرد انها حمایت کردوچرایی انهم این بود که وقتی اینها قدرت رابگیرند قرار است که ما سلاحهای خود رابدست بیاوریم البته علاوی چنین قولی داده بود درصورت پیروزی بمجاهدین سلاح بدهد درهرصورت بنده گزارشی برای فرمانده خودم نوشتم وگفتم

وقتی یک حزب وگروهی را بعنوان نیروی انقلابی نام میبریم شرایطی داره ونمیشه هرکسی راانقلابی قلمداد کرد

نیروی انقلابی ایدئولوژی تدوین شده ومشخص داره وسیاستهایش رابراساس ان که نیروی مردمی وازادی خواه وخواهان برابری باشد وووو پیش میبرد ایا عشائرعراق اینطوری هستند خیرنیستند

نیروی انقلابی قبل ازهرچیزی بازمان حرکت میکند اینها هنوزدرعشیره وتعصبات ان گیرهستند چطورمیشود هم طایفه ای وعشیره ای بود هم انقلابی باهم همخوانی ندارد

سیاست وبرنامه اینها چیست که بشود براساس ان ازانها حمایت کردچون برنامه مشخص ندارندوهرکدام ازکشوری حمایت میشوند درنتیجه سیاستهای همان کشورها رااجراومملکت عراق را بنابودی میکشانند

همان طورکه قبلا نوشتم ودرنشستهای متعدد گفتم بنده مخالف ورود به اوضاع عراق بوده وانرادخالت درمسائل داخلی عراق میدونم که دود ان قبل ازهرکسی بچشم ما میرودبخصوص اینکه دیگه سیاسی نیست وجنگ داخلی ست

اینها هم هرگزپیروز نخواهند شد یعنی رژیم خمینی نمیگذارد واگه فکرمیکنید شیعیان سکوت ومیگذارند دوباره اهل تسنن مثل سابق باانها رفتارکنند اشتباه میکنید هرچقدرهم با رژیم خمینی اختلاف داشته باشند ولی ازخونه وزن وفرزندان خود دفاع وراه انقلابیون عشائربقول شما راسد میکنند واین جنگ دربهترین شرایط که بنفع ما باشد وسلاح بدست بیاوریم تقسیم عراق است که میشود خواسته امریکا وریل نظم نوین جهانی که دراین صورت ما درقسمت سنی نشین که هیچ مرزی باایران نداردماندگاروسلاح هیچ کارایی ندارد این درشرایطی ست که امریکا به انها اجازه بدهد که به ما سلاح بدهند که هرگز اجازه نخواهد داد همانطورکه قبلا نوشتم وگفتم دادن سلاح بما توسط امریکا نقض اصول اعلام شده استراتژی امریکاست اگه تماما نوکربشوی شاید بدهد

متاسفانه بجای گوش دادن دوباره انواغ مارکها وجو سازیها برعلیه ما شروع شد که ما ضد سیاستهای رهبری قدم برمیداریم باحرفهایم زهرپراکنی درمناسبات میکنم خودم را رهبروسیاست فهم میدونم اپوزیسون رهبری هستم درهمه سرفصلها سازمخالف میزنم ووووو البته بگذریم که چماقدارها وقداره بندان رهبرعقیدتی درهرنشست وپیش هرکس درپنهان واشکارچه خصوصی وچه بادستورتشکیلاتی ما را سکه یک پول وبقول خودشون شب وروزلجن مال میکردند وخط ونشان میکشیدند که بگذارازاین شرایط سخت که دست رهبری زیرتیغ است عبورکنیم وحساب شمایان که مستمردرپهلوی رهبری خنجرفرو میکنید را خواهیم رسید جواب منطق وحرفهای درست که درستی انها دهها باربه انها ثابت شده ودرصحبت هیچ حرفی وجوابی برای گفتن نداشتن درپشت خط ونشان میکشیدند وتهدید میکردند جنگ هرروزشعله ورترمیشد ودامنه اش به بغداد رسید وقسمت اعظم بغداد راتسخیرکردند وما که درلیبرتی بودیم انها درعامریه واعظمیه یعنی پشت دیوارهای لیبرتی بودند ومسولین سازمان هم نوید بدست اوردن سلاح میدادند وخودرااماده میکردند یابهتربگویم درهماهنگی وتماس نقشه براین بود که انها به پشت دیوارهای لیبرتی رسیدند نیروهای سازمان ازداخل دیوارها را با ماشین خراب وراه ورود انها رابه فرودگاه بغداد باز وانها به ما سلاح رسونده وهمدوش با دولت عراق واردجنگ وان راسرنگون کنیم البته عمومی نمیگفتند وبه بنده هم خبرهایش ازنشست مسولین بدستم میرسید ولی همین فضا وجو رادربین نیروها بوجود اورده بودند یک روزکه شورشیان تقریبا به پشت دیوارلیبرتی رسیده بودند فرمانده ام خصوصی صحبتی بامن کرد که نظرت چیست الان چه میگویی جواب دادم همان حرفهای قبلی اینها هرگزموفق به تسخیربغداد نخواهند شداگرهم واردفرودگاه شوند وما باانها همراهی کنیم بدونید که درهمین فرودگاه گورخود راکنده ایم یعنی پیام رارسوندم که ازخط وخطوطی که درپیش گرفته شده خبردارم وکیسه گشاد ومفت برای نیروها ندوزید نهایت این کارراه به تروریسم وبهم ریختن خون ملت واواره شدن انها میبرد بعد سوریه نوبت عراق شده که ویرانش کنند من دراین دامها نمیافتم وکارسازمان راهم غلط ونادرست میدانم راه درست حمایت ازهمین مالکی وبشاراسد است یاهرکس جای انها باشد نه بخاطرخود انها که دیکتاتوربودن انها محرزومعلوم است برای نجات منطقه وجلوگیری ازکشتارواواره گی ملتها وتجزیه کشورها شک نکنید اگه پیروزشوند بعدی نوبت ایران وتکه تکه کردن کشورما وکشتاروویرانی ست باید مسولانه برخوردووارداین بازیها نشد وبی طرفی وسکوت بهترین برای ماست که گفت چون دوستانه باهات صحبت کردم سعی کن نظرات خودت هرچقدرهم درست باشه رابگذاری کناروبرای پیش برد خط خودت باسازمان تنظیم کنی ودرشرایط مناسب حرفهات رادنبال کنی که جواب دادم هرگزبه نتیجه نمیرسیم

بله حرفها را زدیم مارکها راخوردیم تهدید های شبانه روزی شدیم ولی متاسفانه مثل همیشه مرغ اقای رجوی یک پا داشت درسوریه تروریسم وداعش راارتش ازاد قلمداد کرد ودرعراق هم انقلابیون عشائروبادخالت وتحریک وزمینه سازی وهماهنگی با همین شورشها دستش رادرخون ملت عراق فروبردودرویرانی واواره گی وبدبختی مردم نقش بازی کردنتیجه سیاست وتحلیل های غلط بهترازاین نخواهد شد بخصوص وقتی که مثل اقای رجوی فقط خودرامیبینی وحاضرنیستی ذره ای به حرفهای دیگران گوش بدهی که حداقل ببینی چی میگویند نتیجه اینگونه سیاستها دردرون خودش الان است که می بینید که خودش بحثهای جداگانه ایست نمیشود که هم ادعای انقلابی داشته باشی وهم ازاین داستانها حمایت کنی نتیجه اینگونه سیاست نهایتش غلطیدن دردامن بیگانه ودردرون فروپاشی رابدنبال دارد که دراینده بیشتربه این دومورد پی خواهیم برد ….ادامه دارد

علی شیرزاد: اروپا

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31976

سیاست یا دریوزگی : قسمت سوم 

علی شیرزاد، فریاد آزادی، چهارم نوامبر ۲۰۱۷:… عربستان میگوید حوثی ها کودتا کرده اند اگربه سایتهای مجاهدین نگاه کنی همیشه همین حرف راتکرارومیگویند حوثی های کودتا گر یعنی تکرارحرف عربستان ؛ درسوریه نیروی عربستان وهم پیمانان را ارتش ازاد ؛ درعراق انقلابیون عشائر؛ ودریمن ارتش ملی مینامد ؛ ما نفهمیدیم ازکی نیروی متجاوزبه یک کشوردیگرکه همه چیزرانابود کرده است ارتش ملی شده … 

Alireza Jafarzadeh sitting with Americans instead of Maryam Rajaviآریو برزن پیروزنیا: برخی ذاتا خودفروش و برخی سواری دهنده و خودفروش نفهم. (بوقلمون مسخره شده)ا

مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیگزارش تصویری از منفورترین شخصی که خود را ایرانی می نامد( مریم قجر عضدانلو – رجوی)ا

لینک به منبع

سیاست یا دریوزگی : قسمت سوم

لینک به قسمت اول

لینک به قسمت دوم 

وقتی علی عبدالله صالح سرنگون شد عربستان بریمن مسلط وخط خود راپیش میبردکه همان محروم کردن قسمت اعظمی ازمردم یمن ازحق قانونی خود دراداره کشوریعنی حوثی ها بودندوحوثی ها هرکاری کردند که به حق خودبرسند نشد که درنهایت انها هم با حمله به صنعا حق خود راگرفتند عربستان که دید قافیه راباخته وکشورراازدست داده است با تجاوزبه یمن پاسخ داد که البته این تجاوز با حمایت واوکی امریکا و(دمهای امریکا یعنی فرانسه وانگلیس )صورت گرفت که دراین جنگ با انواع سلاحهای غربی ازمیکروبی تا خوشه ای هم استفاده شده ومیشود وهدف هم ازطرف غربی ها فقط پول است انهم با پرداخت سنگین ترین قیمت ازطرف مردم یمن به کیسه انها میریزد دراین مدت اعتلاف متجاوز عربی به رهبری عربستان تمامی زیرساختهای کشوررانابود کرده وچند ده هزارغیرنظامی که شامل چندهزارکودک هم هست کشته شده وبیش ازیک میلیون نفربخاطراستفاده از بمبهای میکروبی به بیماری وبا گرفتارشده اندکه چند هزارنفر بخاطروبا جان خودراازدست داده اند وهرروزبمبهای بیشترومخربتر وکشنده تری برسرمردم بیپناه یمن ریخته میشود وجهان چشمانش را بروی این فاجعه انسانی بسته است که درمقالات متعدد دراین باره درصفحات اجتماعی به ان پرداخته ونوشته ام سوال اساسی این است که چرا وبه چه دلیل ؟

ــ وقتی خمینی درایران برسرکاراومد علی عبدالله صالح متمایل به ایران شد که درهم مرزی عربستان بمذاق انها خوش نیامد وبا حمایت امریکا اورازیرفشارگذاشتند ودرنهایت اوهم به سمت عربستان رفت تا دربهارعربی که نقشه امریکا وازدکترین بوش ووزیردفاعش رامسفیلد بود(وقتی به حمله امریکا به عراق رسیدیم به این دکترین میپردازم) ازکاربرکنارودولت جدید روی کارامدالبته دولتی وابسته به عربستان ونوکرامریکا

ــ ایران بعد ازدست دادن رییس جمهورازحوثی ها حمایت میکرد تامنافع خودش رادرانجا تامین کندوقتی هم دولت جدید روی کاراومد براساس سیاست امریکا وعربستان دردشمنی با حکومت ایران حق حوثی ها رابالا کشیده واجازه ندادند که درقدرت سیاسی مملکت خودش نقش داشته باشد یعنی میخواستند دست دولت ایران را بقول خودشون کوتاه کنند

ــ عربستان وامریکا که درجنگ نیابتی درعراق وسوریه شکست خورده بودند اینبارمیخواستند دریمن جبران کنند به همین دلیل ازاول مخالفت باحوثی ها راشروع وبرعلیه انها توسط منصورهادی رییس جمهوروقت اقدام کردند یعنی یک جنگ نیابتی البته سیاسی را دوباره راه اندازی کردند

ــ حوثی ها شیعه زیدی هستند وعربستان ازاین موضوع استفاده وبه جنگ مذهبی دامن میزد وبقول پسرکودن پادشاه نمیخواستند یک حزب الله دیگردرکنارمرزهایشون داشته باشند

ــ می بینید که دعوا ازاول نیابتی ست وقتی حوثی ها قدرت راگرفتند عربستان بدلایل فوق که درسیاسی قافیه راباخته بود دست به حمله وتجاوز نظامی زد

پروسه کوتاه ازدلایل حمله وتجاوز را گفتم حال میرسیم به بحث اصلی خودمون که دررابطه با نقش سازمان مجاهدین دراوضاع یمن است درمقالات قبلی گفتیم که سیاست مجاهدین یک پایه دارد هرجا رژیم ایران هست ماهم درانجا وازمخالف رژیم حمایت میکنیم این سیاست غلط رادرعراق وسوریه ونقش مخرب ان دیدیم

عربستان میگوید حوثی ها کودتا کرده اند اگربه سایتهای مجاهدین نگاه کنی همیشه همین حرف راتکرارومیگویند حوثی های کودتا گر یعنی تکرارحرف عربستان ؛ درسوریه نیروی عربستان وهم پیمانان را ارتش ازاد ؛ درعراق انقلابیون عشائر؛ ودریمن ارتش ملی مینامد ؛ ما نفهمیدیم ازکی نیروی متجاوزبه یک کشوردیگرکه همه چیزرانابود کرده است ارتش ملی شده

ایا سربازان قطر وبحرین وامارات وعربستان ومصر وسودان وجیبوتی وووکه دریمن میجنگند ارتش ملی یمن هستند ؟ دراین صورت حمله امریکا به افغانستان وعراق هم تجاوز نیست ارتش ملی انکشورهاست حمله هیتلر به کشورهای اروپایی هم ارتش ملی همان کشورهاست پس دراین صورت هرتجاوزی مشروع وهردفاعی نامشروع است خیانت به بشریت رامیبینید خوردن خون بیگناهان را میبینید انهم کودکان دوسه ساله که معلوم نیست واقعا جرمشون چیست وبکدامین گناه کشته میشوند ووبا میگیرند واواره وگرسنگی میکشند وازسوتغذیه رنج میبرند وروح وروانشان نشکفته پرپرمیشود باید پرسید تو خود راهمان انقلابی مینامی که ما درارزوهایمان به توپیوستیم وداروندارخود را ازهرنظرفدای تو کردیم خیر هرگزانقلابی نیستی وسالهاست که ازمسیراصلی منحرف وخارج شدی سه سال است که سرملت یمن انواع بمبها ریخته میشود اقایون یک کلمه محض رضای خدا درمحکومیت ان حرف نزده وننوشتند وشب وروزدیوانه واربه قربانی وتجاوزشده حمله میکنند تو که اینقدردم ازحقوق بشر میزنی کجاست نکنه انسانها باهم فرق دارند وما نمیدونستیم کودکان یمن انسان نیستند ویا حق وحقوق فطرتا به انها داده نشده است کدامین است واقعیت این است که سازمان مجاهدین بخاطرپولهای عربستان وهمسویی باامریکا واعراب دردهانش سیمان ضد حقیقت ریخته تا هیچ وقت دهانش درگفتن واقعیت این موضع گیریها بازنشود همان طورکه اقای بان کیمون دبیرکل جنایت کاروکودک کش سازمان دول پول گرفت وعربستان را ازلیست سیاه خارج کرد مجاهدین هم پول میگیرند ودربرابرجنایت علاوه برسکوت برعلیه قربانی وخونهای ملت یمن هم حرافی میکنند سرشون دردوآخوراست فرقشون دراین است که اینها از سی سال پیش پول وطلا میگرفتند اقای بان دیر برسرسفره خون خواری کودکان حاضرشد به این میگویند سیاست دریوزگی نه سیاست انقلابی بله سیاست هرجا دشمن من هست منهم انجا هستم بدون درنظرگرفتن اینکه باکی هم پیمان میشوی نهایتش همین کثافت کاریهاست ووارد شدن به جنگ نیابتی وسربازصفرشدن بیگانه انهم بقیمت سکوت دربرابرجنایت وتوجیح ولباس حق پوشوندن به جنایتکاران است

یک سوال دراینجا پیش میاید که هدف ازاینکه ارتش متجاوز را ارتش ملی مینامند چیست ؟

هدف جا انداختن این است که

اولا مرزهای تجاوزگرومدافع ازوطن ومال وجان وناموس مخدوش شود (دربین ملت ایران)

دوم اگرتجاوزشد بگوید ارتش ملی ست که همه ما میدونیم که امریکا وعربستان بدنبال تجاوز بخاک ما هستند (اینکه بتونند یا نه یه بحث دیگراست ولی دنبال ان هستند) زمینه این رااماده میکند

سوم به انها میگوید ما زمینه فکری رااماده ومشروع کردیم شما میتوانید حمله کنید وازنظرما شما متجاوزنیستید بلکه ارتش ملی وناجی ونجات دهنده ملت ایران هستید

بله راه تجاوزرااینگونه بازمیکند تا برای رسیدن به قدرت کشوررا کلنگی وهمان بلایی سر کودکان ومردم ایران بیاید که سرملت یمن امده است دراینجا به همه ملت ایران یاداوری میکنم ازتجربه ما بیاموزید وهرگزاجازه ندهید این سازمان برمملکت ایران مسلط شود اگرروزی توانستید اخوند هارا سرنگون کنید به فرهنگ ایران وایرانی بچسبید که همان ازادی وحقوق بشروبرابریست وهرکس دم ازمسلمانی یاهر دین دیگری زد نگذارید به حاکمیت سیاسی برسد

علی شیرزاد . اروپا

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31849

اخراج من ، کشته شدن علینقی حدادیان از فرماندهان ارشد مجاهدین 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بست و چهارم اکتبر ۲۰۱۷:… ما اینجا امده ایم که این چیزها نباشد ،متاسفانه بجای یک بهشتی، صدها بهشتی ها درست شده است . یک عده هم پشت ان قایم شده اند این عملکردها همان خود خمینی ست منتها با رنگ ولعاب دیگر. بنده تصمیم گرفتم قیمت ان هرچه باشد بپردازم . سازمان را که خودم درساختن وبالا امدن واجربه اجرش نقش داشتم و دارم . ازاین چیزها پاک کنم وبهتراست … 

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

لینک به منبع

اخراج من  ، کشته شدن علینقی حدادیان از فرماندهان ارشد مجاهدین 

ازصحبتها ودرگیریها وتهدید گفتیم دراینجا به گزارش بعد تهدید وعکس العمل اقای رجوی تا پایان جنگ ودرگیری میپردازم.

بعد تهدید که در واقع عبورکردن یکی ازمرزهای سرخ بود، دیگرقابل تحمل نبود .میبایست با نوشتن گزارش جواب وبرای تعیین تکلیف نهایی اقدام میکردم .برایم خیلی واضح وروشن بود که خود اقای رجوی وارد میدان میشود . بنده هم همین رامیخواستم و ورود اوهم اخراج رابدنبال داشت منهم تمام فکرهایم راکرده بودم تا نگذارم این داستان ازگلو پایین برود.

گزارش را اینطورشروع کردم بنده رامیشناسید سالیان عمرم ،خانه ،خانواده ،روح روان ،عشق وعلاقه را درصداقت کامل برای سازمان وخط وخطوط رهبریش فنا کردم . تا اخرعمروتاجایی که امکان مبارزه درسازمان باشد فدا خواهم کرد . تا ملتم به ازادی وبرابری برسند .همیشه فکرکردم که این سازمان بهترازبقیه با رژیم خمینی میجنگد ، همین دلیل هم به اینجا امدم .ملاک ومعیارم نجات مردم است وعاشق چشم وابروی کسی نیستم .هرجاهم تشخیص بدهم که با رژیم خمینی خوب نمیجنگد ویا برعلیه ملت ایران قدم برمیدارد ، یک ثانیه هم دردرون این مناسبات نخواهم ماند این برای همه مشخص ومعلوم باشد . ( این کلمات رادرسالهای بعد صد بارباگزارش وصحبت تکرار کردم) درادامه روی محورهای زیر که فقط چند محورازان گزارش است تکیه کردم .

– اتفاقاتی افتاده است که احساس میکنم درست نیست همانطورکه قبلا گفته ام اگرکسی میخواهد دنبال زندگی برود ازاد است . ولی متاسفانه افراد را کتک میزنند بنده هم که اعتراض کردم مراتهدید به دست وپا شکستن وزندان ابوغریب میکنند .این عملکرد برازنده سازمانی که بخاطرش خون دادیم نیست .

– ما اینجا امده ایم که این چیزها نباشد ،متاسفانه بجای یک بهشتی، صدها بهشتی ها درست شده است . یک عده هم پشت ان قایم شده اند این عملکردها همان خود خمینی ست منتها با رنگ ولعاب دیگر. بنده تصمیم گرفتم قیمت ان هرچه باشد بپردازم . سازمان را که خودم درساختن وبالا امدن واجربه اجرش نقش داشتم و دارم . ازاین چیزها پاک کنم وبهتراست کسانی که پشت بهشتی ها پنهان شده اند خودشون وارد میدان شده وبجنگند. نه اینکه الله کرم ها وناصر سیاه ها وعبدالله پیام ها را درنگهبانی برای خط ونشان کشیدن بفرستند . بنده اگه ازاین چیزها میترسیدم که روی حرفهام درچند سال گذشته نمی ایستادم . نان را به نرخ روز میخوردم ومداحی ومجیزگویی رادرپیش میگرفتم . بنده لقمه ای نیستم که اگرازگلوی کسی پایین بروم . ازدهان جرمیدم وازانطرف بیرون میام ، اگرکسی میخواهد روی بنده دست بلند کند انرا بعهده سازمان میدانم وقطعا با اتش زدن اسایشگاهها وجزغاله کردن نفرات وابروریزی برای سازمان پاسخ خواهم داد . بهتراست سلاحها بضامن وشلیک به فرمان باشد شهامت هم چیزخوبی ست ویک سری حرفهای دیگرنوشتم .

این گزارش چیزی نبود که اقای رجوی سکوت وبخواهد توسط دیگران جواب بدهد . بنده هم منتظرورود اقای رجوی شدم، چند روزبعد مرا صدازده وگفتند مسئولیت هایت را تحویل فلانی بده میروی کلاس اموزشی ! بنده هم تحویل داده رفتم کلاس ولی منتظربودم که حکم اخراج راجلویم بگذارند . خلاصه انتظار به سرامد ، مراصدا کرده حکم اخراج را جلویم گذاشتند که روی ان نوشته بودند بدلیل بریدگی وکم اوردن درمبارزه …..گفتم بنده میخواهم دنبال زندگی شخصی خودم بروم ، به همین دلایل سازمان هم مرا اخراج میکند . بعد کلی صحبت درنهایت برگه رابرداشته وروی ان نوشتم ، برخلاف میل باطنی امضا میکنم . امضا کردم مسئول تشکیلات به علی نقی گفت چی مینویسد ؟ نزاربنویسه که بنده کارراتمام وبرگه راجلوش گذاشتم . قبلش به تشکلایت گفته بودم بهتراست اخراج نکنید ، به حرفهام عمل کنید وگرنه پشیمان میشوید . مرا ازهمان اطاق به مهمانسرا فرستادند . شاید دلایلش تهدید هایم بود . نمیدونم الله واعلم خلاصه کلام به مهمانسرا رفتم .چرا رفتم به دودلیل بود.

– اگرنمیرفتم میبایست پای بریدگی امضا میزدم که خواسته اقای رجوی بود . بعد هم زیرمنت بخشش ورحمت اقای رجوی رفته وتا اخرعمردست وپا بسته مثل سگ انجا زندگی میکردم . قبول میکردم که تمامی حرفها تهمت وافترا بوده . اینها بهانه بریدگی بوده است ومیخواستم ازسازمان باج بگیرم ، وزیرانواع تعهدات را مهرمیکردم .

– با رفتن هم ازمسائل فوق رها میشدم .هم درانجا وبا بیرون میتونستم حرفها رازده ودست به افشا گری زده وهمه را کیش ومات کنم بهترین راه رفتن بود ولی طوری که اقای رجوی نتونه ازبرگه امضا شده سواستفاده کنه با قفل کردن دو خواسته ودست باز وزبون دراز رفتم ونگذاشتم اقای رجوی به هیچ کدوم ازاهدافش برسه .

درمیهمانسرا یک گزارش برای خانم رجوی نوشتم که به یک ، ازصد اشاره کردم ولی قبل ازگزارش سر بسته وارد مسائل دیگرمیشوم چون اول هم نوشتم نمیخواهم وارد این مسایل بشوم بدلیل پرنسیبهای خودم ودرست هم نمیدانم که بخواهم اسم افراد رابیاورم.

به داستان چماقداری وبگیر وببند وزدن وتعهد گرفتن اشاره کردم ولی این تنها دلیل درگیری وتهدید بنده نبود. دلیل دوم رابطه جنسی زن ومرد بود که بشدت رواج پیدا کرده وبنده فهمیده وسربسته دریک گزارش برای علینقی حدادی نوشتم . قبلا هم بود ولی خیلی کم بود با امدن تبعیض مثبت دستها بازشد وانها میتونستند باهمه صحبت ونشست تکی بگذارند که درسالهای بعد نشست تکی ورفتن تکی برای انها هم ممنوع شد. ازبس افتضاحات بالا گرفت بعد گزارش چون خانمها میخوندند فرمانده بالا وکسانیکه خونده بودند رابطه هاشون بامن انقدرکینه ای وبا نگاه های غضب الود شده بود که نپرس بگذریم .

داستان رابطه جنسی وچماقداری رادرمحورهای مختلف سربسته برای خانم رجوی نوشتم ویاداوری کردم که کسانی دیگرهم میدونن وداستان اینهاست نه بریدگی وکم اوردن بنده درمبارزه . گفتم خداوند درروزقیامت بین ما حکم است وقضاوت ازاین ظلم وتهمت واتهامات رابه اوواگذارمیکنم که بعد مدتی بنده را صدا زده وگفتند ما تحقیقات کردیم حرفات درسته ورسیدگی ومسئولین مسایلی که گفتی را تنبیه کردیم . تو علی رغم اینکه دستت پربود ولی نرفتی تورا برمیگرد ی داخل مناسبات . بله اینطوری بنده پیروزوروسیاهی برای کسانی موند که درانها غش بود. دوباره بعد شکست خفت باروعقب نشوندن اقای رجوی به سازمان برگشتم ونگذاشتم ازگلوی کسی پایین بروم . درحقیقت دوپیروزی بود که بنده رابیمه دراینده کرد . انهم داستان بگیروببند سالهای بعد بود که چند صد نفر رابازداشت وبه اتهام واهی شک امنیتی زندانی وشکنجه کردند. تعدادی هم کشته شدند بدلیل همین داستان ازان واقعه جان سالم بدربردم .اگه مرامیبردند حتما میکشتند بعد امدن دنبال علینقی حدادی ، ازدوستانم که دران محوروجای دیگربودند سوال کردم گفتند میخواهی چکار؟گفتم میخواهم ترکیب صورتش رابامشت برای همیشه عوض کنم وبه اقای رجوی بفهمونم که بنده دراشرف صورت داغون میکنم . با بدکسی طرف هستی وبخاطرداغون کردن صورت اخراج بشوم نه تهمت وافترا که گفتند بعد رفتن تو یه عده را ازکاربرکنار وعلینقی حدادیان راهم کشتند . تا سرنخها ازبین برود تو کارخودت راکردی دیگر این داستان را ول کن . اینجا فهمیدم کمال راکشته اند اوکه کلی برای سازمان ورهبریش زحمت کشید. بگذریم واقای رجوی جوابش را اینطوری داد وجواب مراهم انطورکه نوشتم بجای اینکه فکرکنه وبه حرفهای حق رسیدگی کنه. فقط وفقط فکرش درپی تثبیت رهبری وهژمونی خودش بود هرکه خشی دران میانداخت به روزگارما دچارمیشد . اگه گوش میداد سازمان قطعا دراین نقطه ازهیچ نظری نبود. بلکه بمراتب جلوترودرحال پیش رفت بود نه پس پسکی بارها بخودشون گفتم بنده اهل ضعیف کشی نیستم . الانم که مینویسم نه بخاطراینکه سازمان درنقطه ضعیفی قرارداره خیرچون باهام کارداشت واذیت کرد شروع به نوشتن کردم وگرنه قصد نوشتن نداشتم چون درنقطه ضعیفی بود .

علی شیرزاد:اروپا

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31600

یازده سپتامبر درنگاه اقای رجوی 

علی شیرزاد، فریاد آزاد، سی ام سپتامبر ۲۰۱۷:… یکروز که نشست رفتیم خبر حمله القائده به برجهای دوقلو را آقای رجوی بما داد . فیلمها رانشان دادند وبعد هم اقای رجوی نشست را شروع ویازده سپتامبر را اینگونه تفسیر وتحلیل کرد .گفت : این ضربه اسلام به امپریالیسم است انهم ازنوع ارتجاعی وعقب مونده ببینید اگه اسلام انقلابی ( که منظورش اسلام خودش وتشکیلات و سازمان … 

Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_terrorism_Septmeber 2001Americans, Saudis, Mojahedin Khalq (MEK) … from 9/11 2001 to 9/11 2017.

مجاهدین ۱۶ سال بعد از جشن و پایکوبی برای تلفات یازده سپتامبر ۲۰۰۱

لینک به منبع

یازده سپتامبر درنگاه اقای رجوی

مدتی بود که درپایگاهی درشهرفلوچه عراق بنام باقرزاده اقای رجوی نشست گذاشته بود . یکروز که نشست رفتیم خبر حمله القائده به برجهای دوقلو را آقای رجوی بما داد. فیلمها رانشان دادند وبعد هم اقای رجوی نشست را شروع ویازده سپتامبر را اینگونه تفسیر وتحلیل کرد .گفت : این ضربه اسلام به امپریالیسم است انهم ازنوع ارتجاعی وعقب مونده ببینید اگه اسلام انقلابی ( که منظورش اسلام خودش وتشکیلات وسازمان مجاهدین بود چون فقط خودش را اسلام انقلابی میدونست ) اگه ضربه بزند ببینید چی خواهد شد ? بعد هم گفت اینکارکارالقائده بتنهایی نیست ودولتی پشت ان است . نقش دولت ایران وسپاه پاسداران را دراذهان نیروها پررنگ می کرد ، گفت رژیم تاوان ان را خواهد پرداخت بعد هم سرنگونی را ازتوی ان دراورد ! که باید اماده باشیم وازشرایط بنفع خود استفاده کنیم که خونها وانرژی های میلیون ساعته پای ان ریخت !که بنده مات ومبهوت ازتحلیل وتفسیر اقای رجوی مونده بودم که چی میگه ! بعد هم جشن واهنگ گذاشتند ونشست تموم شد . ما برای استراحت به محلهای خود برگشتیم نمازصبح را خوندم وهرکاری کردم خوابم نبرد ( چون قبلا رسما بهم گفته بودند حق نداری برای رهبری گزارش بنویسی واگه بنویسی هم برایش نمی فرستیم درجای خودش مینویسم ومنهم چند سالی بود که دیگر برایش گزارش نمی نوشتم ورابطه باخودش را بخاطر برخوردها قطع کرده بودم ) . طاقت نیاورده وبدلایل زیربرایش گزارش نوشتم

اول بخاطر احساس مسئولیت دربرابر سازمانی که سالیان بود عمر وهست ونیستم رافداش کرده بودم . تا یک قدم بجلو برداره وبزرگ بشه ولی میدیدم که با این تحلیلها بنا بودی کشانده می شود .

دوم بخاطرمردم ایران وسرنوشت انها که نمیخواستم با ضربه خوردن ما تحت حاکمیت دینی بمانند .

سوم خواستم که دربرابرخدا ومردم درپنهان خودم روسفید باشم که حرفم رازده واتمام حجت را تا انجایی که بمن برمیگرده کرده باشم ووجدانم اسوده باشد .

چهارم خواستم اقای رجوی اگه اشتباه میکنه ومتوجه نیست که هرکسی اشتباه داره وچیزعجیب غریبی نیست . به تحلیل غلط خودش پی ببره وفردا روزی نگه نمیدونستم وکسی بمن هم نگفت .

بدلایل فوق دل را به دریا زده شروع به نوشتن گزارش کردم که خلاصه انرا دراین نوشتار میاورم

یک : این عمل یک عمل تروریستی است وهیچ ربطی به اسلام ندارد .

دوم : القائده زایده خود امریکا درافغانستان بخاطر جنگش با شوروی بود .حامیان انهم عربستان وپاکستان هستند والقائده هم بدستورامریکا با تانکهای پاکستان بدستورنوازشریف افغانستان راگرفت . پس ما نباید طوری صحبت ورفتارکنیم که نیروی خودی فکرکنه درحال حمایت ازان هستیم .

سوم : بنده ان را ضربه شست اسلام نمیدونم وخواهان ضربه شست نظامی به امریکا ازطرف اسلام انقلابی نیستم چون ان راخطای استراتژیک میدونم .

چهارم : بنده اساسا سازمانها ودولتهای منطقه را نه اسلامی میدونم ونه انقلابی که بخواهم حتی غیر مستقیم حمایت بکنم .

پنچم : رژیم خمینی هوشیارتر ازاین حرفهاست که بخواهددراشتباه سیاسی دست بچنین کاری بزند .

ششم : ازنظر من این کار یا پشتیبانی عربستان است ، یا توطئه خود امریکاست به این وسیله دست خود راباز میکند برا ی لشگرکشی به خاورمیانه وراه اندازی نظم نوین جهانی که بوش پدرنتوانست بوش پسر پیش ببرد .

هفتم : قطعا بوش پسر ازعراق انتقام بابایش راخواهد گرفت وما هم که درلیست تروریستی امریکا هستیم ازان خلاص نخواهیم شد وضربه خواهیم خورد . این عمل صد روی صد به ضرر ماست وتاوان سنگینی انهم با خون خود باید بدهیم پس شادی ندارد وبنده هم اصلا خوشحال نیستم .

هشتم : همانطورکه خود شماهم درجریان هستید بنده برای شما گزارش نمینویسم چون خواهران شورای رهبری ناراحت میشوند ، این راهم برخلاف میل باطنی برحسب وظیفه که روی دوش خودم حس کردم نوشتم ( با این کنایه بهش رسوندم که تو دستور دادی که بمن بگویند حق نداری برای رهبری گزارش بنویسی وازحرفهای من کلافه هستی وبه مذاقت خوش نمی اید )

می بینید که هم بازبان دیپلماتیک وسیاسی مخالفت خود را با تحلیل اقای رجوی بگوشش رسوندم . هم اینکه تحلیل خودم را که درست عکس و رو در روی اقای رجوی بود ، را بخوردش دادم وهم اینده عراق وخودمون را پیش پایش گذاشتم که ضربات درراهه وخوشحال نباش وهم جشن گرفتن را نادرست ومحکوم کردم .

فردای گزارش عصر بود گفتند جشن می باشد ودرباقرزاده جشن وبزن وبکوب راه افتاد . خوشحالی که امریکا ی امپریالیسم ضربه خورده واسلام ضربه شستش را نشان داده وانتقام خونهای بناحق ریخته شده تاریخی ازهابیل تا حسین وازحسین تا بنیانگذاران وتا الان مجاهدین گرفته شده است . بن لادن امام زمان ونجات دهنده ظهورکرده است چی نشستید که فردا رژیم سرنگون است وسیاست مماشات چی وچی وجمعیت غافل ازهمه جا بی خبر. با تحریک مداحان ومجیزگویان پشت بلندگوی دربارسرمست درحال رقص وپایکوبی وشعاردادن بودند ، طوری که گوش فلک کر شده ودیگر نمی شنید . بنده هم درعالم خود وفکراینده وضربات بعد ان درکناری ایستاده بودم که خانم شورای رهبری بسراغم امده وگفت چرا نمیروی شادی کنی وبرقصی وچرا درجشن شرکت نمی کنی گفتم مگه شما گزارش مرا نخوندی ویا درجریانش نیستی ؟گفت نه نخوندم ونمیدونم منهم که می دونستم خبر داره واگر نخونده باشد هم بهش گفتن .جواب دادم چرا دروغ میگی تو که مستقیم به خواهرمریم وبرادروصل هستی وتحت مسئول مستقیم رهبری هستید. مگر میشود خبرنداشته باشی؟ حداقل به من که بیشترازتوسابقه تشکیلاتی دارم ، سازمان وتشکیلات وقوانین حاکم بران وریل کاررا میدونم انکارنکن . درسطح شما انهم برای بقول خودتون بنده مسئول وفرمانده سازمان گرچه قبول ندارم ، وبرای ظاهر سازیست . درست نیست نفرات پایین این چیزها را بفهمند عاقبت خوب تشکیلاتی ندارد . گفت بعدا صحبت میکنیم برو جشن همراه بچه ها باش نفرات پایین نگاه میکنند خوب نیست . منم گفتم اولا نوشتم درست نمیدونم وبخاطرانهم درجشن شرکت نمیکنم . بخاطرمرگ سازمان وخودم وهمرزمانم برقصم وشیرینی خوری راه بیاندازم وکفن ودفن خودم راانجام بدهم . دوما اگر به فکرنفرات پایین هستی اشکال نداره خیلی هم خوبه همه میدونن من درپشتیبانی هستم .همیشه درجشنها چند دقیقه بیشترنیستم وباید برای خورد وخوراک ملت سرکارم باشم . مثل همیشه برمیگردم سرکارم وخیال شماهم راحت میشه ورفتم دنبال کارم . بله داستان یازده سپتامبر هم برای بنده اینطوری گذشت وبعدش فشارها ودرگیریها بالا وبالاتر رفت که چرا دریازده سپتامبر بخاطرکارای تروریستی واحمقانه یه ادم کش که منطقه رابه اشوب کشید. چند صد میلیون نفر درحال پرداخت قیمت ان هستند ودوسه میلیون زن وبچه وغیرنظامی ونظامی کشته شده اند . چرا درست تشخیص دادم وچرا جشن نگرفتم ودربزن وبکوب شرکت نکردم ؟ بله این یکی ازستمها وظلم ها بود که برما رفت . حالا کسانی که درمردن امریکایی انهم غیرنظامی انواع رقصهای ایرانی وغیر ایرانی میکردند، وقرکمربیرون میریختن وبادم خود گردو میشکستند . با ادمخوران امریکا شب وروز نرد عشق میاندازند . دیروزمنجی القائده بود وامروزادمخوران وجنایتکاران امریکا همانهایی که کودکان وزن ومرد بیگناه را هزارهزارمیکشند . انسانیت را به باد هوا داده اند تا دلاری بیشتر بجیب بزنند وشرکتهاشون رونق پیدا کنه ووووو حالا جواب ان راباید سازمان مجاهدین خلق ایران بدهد کدامین را باید باور کنیم گرچه بنده باورنداشته وندارم ویکی یکی درحال نوشتن ناباوری هایم هستم

علی شیرزاد . اروپا

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31581

تبعیض مثبت یا منفی سر وته یک کرباس هستند 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هشتم سپتامبر ۲۰۱۷:…  اقای رجوی که هژمونی ورهبری را درخطردید ، انقلاب وتبعیض مثبت رابمیان کشید تا مثل اخوندها نیمی ازجامعه راسرکوب وقدرت خود راحفظ کند . درجای خودش به سرکوبها اشاره خواهم کرد . ما که دردرون مناسبات بودیم ازتبعیض مثبت چیزی جزجنگ روانی وفشاروشکنجه روحی ۲۴ساعته نصیبمون نشد . جواب این …

مجاهدین خلق فرقه رجوی تبلیغ تروریسم و جنایت از تیرانا آلبانینمایش “مسئول اول” در سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)!

لینک به منبع

تبعیض مثبت یا منفی سر وته یک کرباس هستند .

خانم مریم رجوی درسخنرانی خود بعد ازانتخابات درونی مجاهدین گفت بعد از این انتخابات ما رژیم راسرنگون وتبعیض را درایران ازبین خواهیم برد !!؟ دراین مقاله به تبعیض میپردازیم ببینیم امکان دارد ؟ ایا شدنی است؟ باکدام تفکرو کانیزم ؟ ایا باتفکر اقای رجوی میشود تبعض را ازبین برد وتفکررجویها چه تفاوتهایی با تفکرحاکمیت دینی یعنی اخوندها درایران دارد ؟ بعد فهم تفاوتها ونقاط مشترک میشود قضاوت کرد.

با زبان ساده اخوند میگه من به زنها میدان نمیدهم چونکه ورود انها به جامعه وکارو….باعث فساد اخلاقی میشود . چون زن درجه دو وعقلش ناقص است درتنیجه نمیتواند درسهم سیاسی نقش داشته باشد . اینطوری زنان میهن ما را طرد ودرحق انها اجحاف وسیاست تبعیض را نهادینه وکلاه شرعی برای ان درست کرده وزنان راسرکوب میکند.هدف چیزی جزحفظ حاکمیت وقدرت نیست .

اما اقای رجوی چی میگه .میگه چون ما انقلابی وطرازمکتب واسلام ناب رامعرفی میکنیم . چپ مارکسیسم هستیم . قصد حل مشگل زنان را داریم، مشگلی که تابحال هیچ کس قادرنبوده ان راحل وشهامت ورود به انرانداشته است. حتی اگه شوروی میخواست خودش را ازفروپاشی نجات بده راه حلش این بود که مشگل زنان وتبعیض جامعه راحل میکرد . دراینصورت فرونمی پاشید یعنی حل مسایل فرهنگی وسیاسی وایدئولوژیک واقتصادی شوروی دراینصورت امکان پذیر بود . انهایی که دردرون مناسبات مجاهدین بودند بارها این سخنان را درنشستها ازاقای رجوی شنیده اند ، حرفهای بنده نیست اینجانب فقط درحال ساده سازی بحث ها هستم ، برای اینکه این تضاد راحل کنیم . درست رودرروی اخوندها باید زنها را درراس کارقرارداده وتبعیض مثبت را درپیش بگیریم ! (دقت کنید میگه تبعیض مثبت ) پس خودش قبول داره واذعان میکنه که درحال تبعیض است یعنی زنها را درراس همه امورقرارداده ومردها هیچ کاره ودست دو شدند . بیان دقیقتروکلمات اقای رجوی هژمونی ورهبری با زنان وشورای رهبری ازاینجا سرچشمه میگیره که بحث انقلاب خودش مثنوی هفتاد من است . ما دراینجا فقط با کلمه تبعیض کارداریم حال شما بگویید تبعیض مگه مثبت ومنفی دارد؟ تبعیض درهرحال ودررابطه با هرجنسی غلط وغیرقانونی ست ان یکی زنها رابه حاشیه میراند این یکی مردها را . ان یکی میگه زنها درجه دو هستند این یکی میگه مردها . ان یکی مردها را ژن خوب واین یکی زنها را ژن خوب قلمداد میکند؟ د رهرحال هردودردستگاه جنسیت ونگرش نژادیست که ازتوی ان ودرزیرمیزهرفسادی که بخواهی شکل گرفته وانجام میشود . دیدیم که درماهیت ودرمحتوا هر دونگرش یکیست ، فرقی باهم نداردند . گرچه درشکل ضد هم هستند ایا میشود با این تفکرات نژادی با بندرول وروبان خوش رنگ تبعیض مثبت اقای رجوی، تبعیض منفی وبدشکل وذق وزننده اخوندی را ازبین برد، خانم رجوی ادعای ان رادراین سخنرانی کرد .

حال اززاویه دیگری این داستان رابررسی میکنیم قصد اوردن قران وحدیث ونهج البلاغه …..راندارم دردرون مجاهدین هرجا لازم بود میاوردم تا نتونند حرفی بزنند . ولی دراینجا فعلا لازم نیست طبق قران که اقای رجوی بسیارمدعی فهم وتفسیران بود وهیچ تفسیردیگری راقبول نداشت . همه را اخوندی وباطل میدونست؟ میگه پوشاندن حق وحقیقت و انکار ان کفر است . ایا درتبعیض مثبت ومنفی ازهردو طرف پوشاندن وانکارنیمی ازجامعه ونادیده گرفتن جایگاه وحل تضاد اجتماعی انها چه فکری فرهنگی وسیاسی واقتصادی کفر نیست . اگه هست پس چطورکافرمیخواهد عدالت برقرارکند درثانی قران میگوید دوگانگی درهرچیزی بخصوص فکری وعملی وپرستش شرک است . ایا تبعیض مثبت ومنفی دوگانگی وتقسیم جامعه به دوجنس شرک نیست واقعیت این است که اقایان بعد عملیات فروغ حرفهای بسیارداشتند . اقای رجوی که هژمونی ورهبری را درخطردید ، انقلاب وتبعیض مثبت رابمیان کشید تا مثل اخوندها نیمی ازجامعه راسرکوب وقدرت خود راحفظ کند . درجای خودش به سرکوبها اشاره خواهم کرد . ما که دردرون مناسبات بودیم ازتبعیض مثبت چیزی جزجنگ روانی وفشاروشکنجه روحی ۲۴ساعته نصیبمون نشد . جواب این سوالات راباید اقای رجوی بعنوان رهبراعتقادی وطراح چنین دیدگاهی بدهد . البته اگه زنده باشد نفرحکومت عرعرستان که سال گذشته گفت فوت کرده . سازمان مجاهدین هنوز پاسخی به ان نداده است، ولی درانتخابات درونی هم خانم مریخی وهم خانم رجوی اول تبریک را به اقای مسعود رجوی گفتند به بیان دیگرهمان موضع گیری بود. البته دیپلوماتیک یعنی زنده است که خیلی خوبه پس میتونه جواب بده . ماهم منتظریم اگه نه خانم رجوی بعنوان همردیف ومسئول انقلاب وپیش برد ان جواب بدهد .

درتوضیح بگویم باشناختی که بنده ازاقای رجوی دارم اگه زنده بود بخاطرانبوه مسایل یک دقیقه هم سکوت نمیکرد. بخاطر یک هزارم حتی بخاطر یک گزارش ساده نشست یک ماهه درکال کنفرانس میگذاشت . چطور الان سه ساله سکوته مگر اینکه ما بپذیریم زنده است واربابان درعرعرستان اجازه نمیدهند . با کودتا وتوطئه کنارودرحبس خانگی البته با همدستی واوکی خانم رجوی نگهش داشته اند.

واما حرف بنده چی بود که دراینده مقاله ای بنام تقدم تخصص برتشکیلات که نام گزارشی بود نوشتم مفصل خواهم نوشت ولی مختصرکه بحث نیمه تمام نمونه بنده معتقد بودم انچیزی که جایگاه هرکسی را مشخص میکنه فارغ ازاعتقاد صلاحیت وظرفیت وتوان حل تضاد مشکلات است. نه زن بودن یا مرد بودن زن ومرد انحرافی وباطل است کارراباید بقول قدیمیها به کاردان سپرد

علی شیرزاد : اروپا

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31541

آوردن اسیران جنگ ایران و عراق به اشرف 

 علی شیزاد، فریاد آزادی، بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۱۷:… خلاصه اش این بود اگه اسیران جنگی را بیاورید فاتحه سازمان مجاهدین خونده شده ومناسبات به فساد وتباهی کشیده خواهد شد وازاینها برای سازمان نیروی جنگی که درنمی اید هیچ بلکه انرژی همه ماها راهم باخودشون میبرند . درجواب گفته شد ما شما راصدا زدیم که درجریان باشید تصمیم گرفته شده . رهبری خودش بهتر از … 

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

لینک به منبع

آوردن اسیران جنگ ایران و عراق به اشرف

درسال۶۸اقای رجوی به چند دلیل تصمیم گرفت با دولت عراق وارد مذاکره واسیرانی را که خودشون مایل بودند رابه اشرف بیاورد.

اول: تموم شدن جنگ :جنگ زمینه فکری وسیاسی ومشروعیت امدن به عراق رافراهم میکرد حالا که جنگ نیست امدن به عراق نامشروع شده بود ودیگرکسی حاضر نبود بیاید

دوم : اتش بس وبسته شدن راه اوردن نیرواز داخل ایران ، صدام دیگراجازه ورود نیروی جدید ایرانی را نمیداد .چون دنبال مذاکره بود نیروی خارج کشوری وهوادارهم که نمی ا مد عمرش را دربیابانهای عراق وفشارها تلف کند .

سوم : چشم اندازسرنگونی ازبین رفته بود ودیگرامکان تهاجم جبهه ای وجود نداشت. رکود برای سالیان حاکم شده بود .

چهارم : رفسنجانی امده وبازی میانه روی ونزدیکی به غرب شروع شد . برای خودش مشروعیت بین المللی خریده وهمه چیز را بگردن خمینی انداخته وجهانی را باخودش برده . سیاست مماشات شروع ومجاهدین ادم بده شده بودند این فضا امکان امدن نیروی جدید را ازبین برده بود

پنحم: دوسوم مجاهدین درجنگ کشته شده بودند . نیروی کمی دراشرف بود ودولت عراق بهایی برای ان بعد شکست درفروغ قائل نبود زیرا اون دیدگاه کلاسیک نظامی داشت

چطوری می شد اینهایی که گفتم راجبران کرد اوردن نیروی جدید انهم درحجم انبوه که فقط ازاسیران جنگی میشداین میزان نیرو را بدست اورد

دراین شرایط یک روز بما افراد قدیمی گفتند بیایید نشست. رفتیم وانجا بحث اوردن اسیران جنگی رامطرح وبرای اولین بارشنیدم شش نفرمخالفت کردیم پنج نفر رسما گفتد اگه اسیران جنگی رابیاورید ما میرویم ورفتند دنبال زندگی خودشون اما بنده ازاین حرفها نزدم ودلیل اوردم ( دراین مقاله وارد دلایل نیمشوم چون درست نیست ) خلاصه اش این بود اگه اسیران جنگی را بیاورید فاتحه سازمان مجاهدین خونده شده ومناسبات به فساد وتباهی کشیده خواهد شد وازاینها برای سازمان نیروی جنگی که درنمی اید هیچ بلکه انرژی همه ماها راهم باخودشون میبرند . درجواب گفته شد ما شما راصدا زدیم که درجریان باشید تصمیم گرفته شده . رهبری خودش بهترازهرکسی میدونه چکارکنه ما نظرشما رانمیخواهیم . گفتم پس چرا به نشست اوردید وچرا میگویید نظرتون چیه خب توسط فرماندهان میگفتید اسیران جنگی می ایند . اسیران را اوردند وازسازمان مجاهدین سابق هیچ چیزی غیر ازیک اسم نموند . انهایی که بودند میدونند چی میگویم گرچه اگر کسی مدعی باشد ان رابازخواهم کرد انهایی که بنده دیده وشاهد یا درجریانش هستم حداقل ۲۰ مقاله میشود اگر کامل بنویسم که کتاب قطوری را خواهیم داشت

دراینجا خوب است به اوردن نیروی جدید که فرزندان خودشون بود هم اشاره کنم . بهشون میگفتند میلیشیا ! عین قبلی تکرار شد وبنده مخالفت کرده وعلاوه بردلایلم تجربه اسیران جنگی راهم یاداوری کردم . گفتند تواپوزیسیون رهبری وسازمان نشد .ایا می شود یک تصمیم گرفته شود وتومخالف نباشی ؟ همه چیزتوزیرعلامت سوال است ! ومعلوم نیست اینجا چکارمیکنی ؟! راستش را اگه بخواهید چون بچه های خودشون بودند حرفهایم بدجوری سوزاند وبعد ها چیزهایی که دیدند وخوندند وشنیدند . هزاربرابربیشترازحرفهای بنده مسوُلین سازمان را سوزاند درنتیجه ادمی فکرمیکرد درخیابونهای شهرقدم میزنه وزندگی میکنه وچیزی بنام سازمان وارتش ونیروی انقلابی رنگ باخته وازیادها رفته است. برای بنده بعنوان نیروی قدیمی که بیش از سه دهه عمرم راصرف وفدای ان کرده بودم بسیار دردناک وکشنده بود . همیشه بخاطراین دومخالفت زیرتیغ بودم وتا تقی به توقی میخورد میگفتند تو تناقض اوردن نیروی جدید راهرگز حل نکردی ، ضدیت ودشمنی بارهبری میکنی . اخرین بار تحریک کردن نفرات بر علیه من واحتمالا کتک زدن بنده پیش اسیران جنگی ومیلیشیاها درنشست از این مسله اب خورد . گفتند ببینید این علی شیرزاد ازروزاول مخالف اوردن شما به سازمان بود هنوز هم هست وبا انقلابی شدن ونجات شما ازجامعه وفسادهای ان ضدیت دارد .هیچ وقت هم اشتباه خودش را نپذیرفته وکماکان روی اشتباه خودش پافشاری میکند. همه که میدونستن حرفهایم درست بوده وهست اینگونه سم پاشی وزهرپراکنی وخنجر زدنها به بنده اثری نمیکرد . کسی رابرعلیه بنده نمیشوراند وفقط خودرا رسوا میکردند . بنده هم درنشستهای مسولین وبا گزارش جواب میدادم خب اگر راست میگویید ازروزاول دلیل میاوردید . هیچ دلیلی بردرستی این دو تصمیم ندارید واگر میخواهید گرچه بیشترازمن میدونید میتوانم هزارفاکت ونمونه بردرستی حرفهای روز اول وفهم درستم بیاورم . انهایی باید اشتباهات رابپذیرند وجوابگوی ان باشند که ما انها رابه خطرات واینده اشنا کردیم . ولی درخود خواهی ونخوت وتکبر نپذیرفتند وفکرکردند که سازمان یعنی خودشون درصورتی که سازمان ماییم . ان رابه هزاربدبختی وشکنجه وقطعه قطعه شدن وصرف روح وروان چند دهه ، عمرودارونداربه اینجا رسوندیم ، ولی یه عده ان رابخود منتسب ومصادره کردند و میکنند. بله واقعیت اینها بود که سالیان گفتیم ونوشتیم وخودراکشتیم ولی مرده که روح نداشت وحالا هم خواهان جوابم جواب درستی حرفها واشتباهات یه عده دیدید درست میگفتم وشمایان درعالم هپروت وکودکانه خود سیر میکردید. نگفتم وننوشتم که شمایان کوتوله های سیاسی هستید دیدید هستید که دراینده کوتوله ها را بیشترخواهیم شناخت…..

ادامه دارد

علی شیرزاد: اروپا

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31479

جمع بندی فروغ 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و یکم سپتامبر ۲۰۱۷:… ما نفهمیدیم چطور درعملیات افتاب وچهلچراغ با نصف جمعیت فروغ ان همه ضربه به دشمن زدیم !؟ میلیارها دلارضرر ودومیلیارد دلار غنایم جنگی اوردیم ، کلی اسیر وکشته ازدشمن با دادن ۴۵ کشته گرفتیم . ذهن ما ها درصحنه جنگ دنبال زن نبود؟ یک دفعه چه اتفاقی افتاد که به فاصله چهل روز ما گرفتار زن شدیم انهم درسرنوشت … 

فروغ جاویدان مجاهددین خلق مسعود رجوی مریم رجویفروغ خاموش جاویدان

انتصاب زهرا مریخی بعنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق چگونه و با چه روندی؟ 

لینک به منبع

جمع بندی فروغ

بعد ازچند ماه بلاخره جمع بندی عملیات فروغ شروع شد . دراینجا باجمع بندی نظامی وسیاسی ان کارنداریم درسایت هاشون هست . هرکس خواست میتونه خودش بخونه ،اما یک جمع بندی ایدئولوژیک تشکیلاتی داشت . دران جمع بندی اقای رجوی جواب گزارش بنده وهرکسی که مثل بنده فکر میکرد را اینطوری داد گفت : اگه ما بتهران نرسیدیم دلیلش نظامی وتاکتیکی نبود بلکه به این دلیل بود که شمایان پشت زنهاتون گیر کردید ! نه پشت تنگه چهارزبر وحسن اباد . خداوند هم یقه مرا گرفته وگفت بازن نمیشه برگرد طلاق بده ، خود را صاف وصادق کن ناخالصی ها را دوربریز تا صلاحیت رسیدن بتهران را کسب کنی . دراینجا کمی وارد تحلیل وتوضیح میشم تا براکسانی که اشنایی ندارند قابل فهم وساده بشود .

یک : اقای رجوی اشکال نظامی وتاکتیکی راقبول نکرد چون اگر میپذیرفت میبایست جواب خیلی چیزها رامیداد . ایشون همیشه توسط مسولین وخانم رجوی میگفت رهبری که نباید به ما جواب بده . اوجوابش رابه بالای خودش که خدا باشد میدهد !! چطوری ما که درعرض ۳۵سال نفهمیدیم چگونه یک ادم زمینی به خدایی که بقول خودش وحی را هم قطع کرده است . جواب کارهای روزانه واشتباهات کلان راپس میدهد !؟ اگر کسی میدونه بنده راهم راهنمایی وازتناقض سالیان نجات بدهد . ولی فقیه چی میگه من نماینده خدا هستم وکسی نمیتونه منو انتخاب کنه درنتیجه به اسمان وباد هوا حساب پس میدهم شما این دو حرف راکنارهم گذاشته اگه فرقی دیدید بما هم بگویید که دو دیدگاه وبقول اقای رجوی دواسلام متضاد ورودرروی هم چطوری حرفاشون درمحتوا یکیست خلاصه حساب بی حساب .

دو: خودش که حساب پس نمیدهد هیچ تازه طلبکارما هم هست ! که درگیری ذهنی شما با زن وبقول خود اقای رجوی ان چیزی که در شما ها ول ول میخورد نگذاشت ما پیروز شویم . درنتیجه خدا یقه من گرفته که برگرد !! مگه تو نمیگویی ولی فقیه وخمینی ضد بشر است وضد انقلابی ترین حاکم تاریخ ایران است . عمق چاه باطلش تا بینهایت است ونابود کننده ایران وووووو وخود را انقلابی ترین درجهان ،تنها کسی که ایستاده . و نماینده امام زمان ، نزدیک ترین بخدا بدلیل تقوایی که داری . پاکترین وازجان گذشته ترینها درتشکیلات تو هستند وووو این چه خداییست که یقه تورا بخاطر ذهن ما که درصحنه جنگ به زنهامون فکر کردیم ، ۹۰ درصد ما هم که زن نداشتیم گرفته ، میگه برگرد حق نداری بری وظالم وضد بشر را سرنگون وملتی رانجات بدهی . ایا این خدا با این اوصاف حامی ونگهدار ظالم وضد بشر نیست ودرمقابل دشمن نیروی انقلابی ومردم نیست اگه هست پس چرا میپرستیش واگر نیست این حرفها وتوجیهات چیست !؟

ما نفهمیدیم چطور درعملیات افتاب وچهلچراغ با نصف جمعیت فروغ ان همه ضربه به دشمن زدیم !؟ میلیارها دلارضرر ودومیلیارد دلار غنایم جنگی اوردیم ، کلی اسیر وکشته ازدشمن با دادن ۴۵ کشته گرفتیم . ذهن ما ها درصحنه جنگ دنبال زن نبود؟ یک دفعه چه اتفاقی افتاد که به فاصله چهل روز ما گرفتار زن شدیم انهم درسرنوشت سازترین جنگ ، بودونبود. تو باید جواب بدهی که مجاهدین تو چه ریل پس پسکی ایدئولوژیکی را درعرض چهل روزطی کردند . ازاسمان به قعرچاه افتادند ؟ توبعنوان رهبر متوجه این پس رفت وحشتناک وضد انقلابی نشدی ؟ اگر بخواهم تناقضات دستگاه را بشمارم زیاد است ولی واقعیت این است اقای رجوی: درتاکتیک وطراحی اشتباه کرد ! وبجای پذیرش اشتباهات بحث زن را بوسط کشید تا حساب پس ندهد ، جلوی ریزش وفروپاشی رابگیرد که خودش بارها گفت اگه انقلاب نبود فرو می پاشیدیم!! بنده که حرفم را زده بودم ویکبارهم قبل و بعد حمله امریکا گفتم که به انهم خواهیم رسید کاری که بعد سی سال به ان تن داد وبه اروپا امد

درجمع بندی انواع مارکها واتهامات را نصیب وحواله ما کرد، که شورایی ها و تعدادی که ضربه خورده هستند ودلشون هوای خارجه کرده میگویند عراق راول کن برو اروپا.اما ما مثل گروه ها واشخاص دیگری نیستیم که صحنه جنگ راترک ودرکناررود سن بنشینیم قهوه خوری ومزخرفات ببافیم ، هرکس میخواهد برود وبریده وکم اورده وبرای مزدوری ورژیم دلش تنگ شده برود .خارجه یعنی رژیم وبس ! یعنی الان طبق گفته خودت خارجه اومدی رژیمی هستی .!؟.ودرضربه تحلیل نداریم ! همه شما ضربه خورده هستید ، یعنی اینکه حق تحلیل ندارید . هرکس هم که می ماند باید وارد انقلاب شده وانقلاب کند . منهم اشتباه کردم دیربه حرف مریم گوش دادم . انقلاب راهم درمقدمه گفتم روح وروان وعشق وعلاقه باید نابود شود . جایش را رهبر بگیرد! که دراینده بیشتربا روح وروان انقلاب کرده اشنا خواهیم شد. بعدا گزارشی نوشته وبارها هم شفاهی به مسولین گفتم بنده حق تحلیل دارم وان راحق خودم میدونم . ازحق خودم هم کوتاه نمیایم اگه کسی خوشش نمیاید رسما بگوید ، فلانی توازتحلیل وفهم عمق مسایل محروم هستی که چنین حرفی راهم نمیتونستند بزنند. من که درپشتیبانی بودم ، بقول خودشون چون ادم ایدئولوژیکی بودم . که قبلا گفتم کشکیات بود، صدا زده وگفتند اینجا بدلیل اینکه ایدئولوژیک تنظیم نمیکنی میروی یگانهای رزمی . اینطوری دوباره مسولیت افتابه لگنی را که بما داده بودند گرفتند . دریگانهای رزمی بدون مسولیت شروع بکارکردم اینها فکرمیکردن اگب با سیاست هویج وچماق تنظیم کنند بقول خودشون بنده که مثل گاو هفت من شیرمیدهم. یک دفعه بایک لگد همه را زمین میریزم ازحرفهای حقم دست برداشته ،مثل گاو عموحسن همیشه شیرم را با دولا شدن ودست به سینه ویا زانو زدن میدهم وهرکاری کنند ازگلویشون بیرون نمیکشم…..  

ادامه دارد

علی شبرزاد : اروپا

*** 

همچنین:

 •  علی شیرزاد، فریاد آزادی، نهم سپتامبر ۲۰۱۷:… یک دعوای اساسی وکلا تنظیم رابطه ها فرق کرد طوری که احساس کردم اینها جای مرا با دشمن عوض کرده واشتباه گرفته اند وبعنوان مجاهدی که امده تا جانش رافدا کند نگاه نمیکنند ومیدونستم بخاطرجوابهای ترکیه وسوالات است شب اکیپی که باهم رفته بودیم را صدازدند مسئول نش

   فریاد آزادی، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… مگر میشود که کسی که بخواهد خودش را نجات دهد نتواند از حصارها خودش را درببرد . فرقه در اشتباه کامل ونادانی کامل بسر میبرد وقتی چشم خیلی ها با دنیای بیرون وواقعیتهای بیرون باز شده دیگر نمیشود آنها را در قوطی به قول خودشان استریلیزه نگه داشت . دنیاش جبر فرقه بر نفرات وانسانهای بیگناه به پایان رسیده ، حتی 

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم سپتامبر ۲۰۱۷:… پلیس درخروجی هواپیما مراد ستگیر کرد دربازجویی اولیه اسم واقعی را نگفتم بهم گفتند ببین اسم تو اینه ازفلان کشورمیایی وقبلا هم جزمجاهدین بودی ما از روی لباسها ونوع ساکی که داشتی واطلاعات تورا داده بودند دستگیرکردیم…یک نفرازهمان کشوربامترجم امده ودوباره پیشنهاد هواداری رامطرح وگفتند

   فریاد آزادی، پنجم سپتامبر ۲۰۱۷:… شیوه کار ارگان جنگ سیاسی که بعضا با اسم ستاد داخله و….  چنین است ،یک نفر میفرستند به محل کارت و شروع به احوال پرسی میکنند بعد میگویند میدانی رژیم چقدر در رابطه با افراد داخل مناسبات دروغ میگوید . میگویند ما آزادی فردی نداریم . ما تحت فشار تشکیلات هستیم و فشار روحی برما زیاد است وووووو،اگه همانجا بیان ب

  Tirana_Albania_MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Trapped_Hostagesفریاد آزادی، چهارم سپتامبر ۲۰۱۷:… از فروشگاهک فرقه در لیبرتی یک شلوار و تی شرت خریده بودم که وقتی آن را پوشیدم دیدم که همه مسئولین دارند چپ ،چپ نگاه می کنند پس از چند لحظه به دفتر احضارم کردند و با لحن خیلی بدی بهم تذکر دادند که این فرم ارتش نیست و نباید بپوشی گفتم که فرم ارتش را

   فریاد آزادی، اول سپتامبر ۲۰۱۷:… اری ،چرا اعضا حاضر به ادامه وهمکاری ودادن تعهد مجدد نیستند ؟ چرا بایستی خود رهبر فرقه وارد شود ؟ با مشخص کردن زمانبندی از آنها در خواست کند . از طرف دیگر خود ملکه نیز با گذاشتن نشستهای کوچک با اعضای رده پایین ! و متوسط بدون حضور فرمانده هان ، خود وی تک به تک بدنبال این افراد باشد . اینها سئوالاتی است که هر

  فریاد آزادی، سی و یکم اوت ۲۰۱۷:… رجوی راستی صبح به صبح خودتو توی آیینه اصلا نگاه میکنی ؟ چی میبینی ؟ غیر از هیولا چیز دیگری میبینی ؟ میگن آدم توی تنهایی جلوی آیینه با وجدان خودش حرف میزنه گرچه من بعید میدونم تو اصلا وجدان داشته باشی . منظورم وجدان و شرافت است . گرچه به قول خودت دستگاه تو مرد سالاره هیج کدوم رو نداری 

  فریاد آزادی، نوزدهم اوت ۲۰۱۷: ….هر کجا که برادر مجاهدی در کنارشان بود وا می ستادند میگفتند من ۳ تا لحظه داشتم یا اینکه ۱۰ لحظه داشتم . مهم نبود نفر چه کسی همراهش می باشد . مثلا برای خود من پیش آمده بود صد مرتبه که نفرات بالای ۴۰ سال سابقه دارد میامدند میگفتند ما لحظه داشتیم ، من از خجالت آب میشدم که نفری که ۴۰ سال سابقه دارد بیاید جلوی من این 

   فریاد آزادی، هفتم اوت ۲۰۱۷:… این سازمانی که دم از جامعه بی طبقه توحیدی میزند که من هم چند صباحی باور میکردم ، میگفتم که مسئولین بیشترین عذاب را میکشند ، شاید هم شرایط انها بدتر از ما باشد . یک روزدر محوطه ایستاده بودم ، دیدم که یکی ازمسئولین کیسه زباله شان را آورد در مکان ذباله دانی خالی کرد . بعد که رفت گفتم چک کنم ببینم ما الان بادمجا

   فریاد آزادی، چهارم ژوئیه ۲۰۱۷:… مگر شما نیستید که به نفرات پول می دهید، مقاله ها را جلوی آنها می گذارید و از آنها سوال  می کند که اینها را کی نوشته هر که بگوید جایزه دارد ! اگر دروغ است پس این بازی ها چی هست . روزی که از فرقه بیرون آمدم با خودم عهد کردم واقعیت را بیان کنم به هیچ عنوان مطالبی به دروع نگویم . بدلیل اینکه سالیان که درون تشکیل

  alame_Hosseini_mojahedin_Maryam_Rajaviسعید زمانی، فریاد آزادی، تیرانا، آلبانی، سیزدهم ژوئیه ۲۰۱۷:… در حیرت این بودیم که چه شده  نفر مهمی به این سطح یک دفعه از فرقه کشید بیرون دلیل این بود که این علامه که به سخن خودش فریب حرفهای زیبای آنها را خورده است واینکه از هر که میپرسیده دل از شکوه وشکایت از این رهبران خودکامه فرقه میزند واینک