سی و شش سال بعد از سی خرداد 1360 ، مرغ رجوی همچنان یک پا دارد

Follow Share on Tumblrارسال –  ایران قلم، دوم ژوئن 2017:… شنیده شده است که مسعود رجوی بعد از سی و شش سال یاد فردوسی ، رستم و سهراب و سیاوش افتاده است تا با پخش گسترده عکس هایی از نمادهای ملت ایران در میان خیمه شب بازی خود در اول یولی 2017 در ویلپنت پاریس … Continue reading سی و شش سال بعد از سی خرداد 1360 ، مرغ رجوی همچنان یک پا دارد