شامورتی بازی سیاسی رجوی

شامورتی بازی سیاسی رجوی

شامورتی بازی سیاسی رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم اوت 2021:… آقای رجوی پیامی داده که آقای رئیسی آخرین رئیس جمهور رژیم آخوندی است. زمان آمدن خاتمی سفت وسخت پاهایش را در یک کفش کرده بود که خاتمی انتخاب نمیشود. بنده گفتم اگر انتخاب شد چی ، هیچ جوابی الا اینکه برادر گفته انتخاب نمیشود پس نمیشود نداشتند بدهند. انتخابات برگزار و خاتمی شد رئیس جمهور. نیروها بکلی بهم ریخته و انواع حرفها داشتن.د رجوی با شیادی و دجالیت منحصر بفرد خود چهره عوض کرد، نشست گذاشت اعلام کرد رژیم سه سره شد و خامنه ای جام زهر سه سرگی را سرکشید. خاتمی عامل سرنگونی و آخرین رئیس جمهوراست. شامورتی بازی سیاسی رجوی 

شامورتی بازی سیاسی رجویپیام مسعود رجوی از قبر، تماما مداحی قدرت سپاه پاسدارن و شکست آپوزیسیون

شامورتی بازی سیاسی رجوی

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

آقای رجوی پیامی داده که آقای رئیسی آخرین رئیس جمهور رژیم آخوندی است. زمان آمدن خاتمی سفت وسخت پاهایش را در یک کفش کرده بود که خاتمی انتخاب نمیشود. بنده گفتم اگر انتخاب شد چی ، هیچ جوابی الا اینکه برادر گفته انتخاب نمیشود پس نمیشود نداشتند بدهند. انتخابات برگزار و خاتمی شد رئیس جمهور. نیروها بکلی بهم ریخته و انواع حرفها داشتن.د رجوی با شیادی و دجالیت منحصر بفرد خود چهره عوض کرد، نشست گذاشت اعلام کرد رژیم سه سره شد و خامنه ای جام زهر سه سرگی را سرکشید. خاتمی عامل سرنگونی و آخرین رئیس جمهوراست. خاتمی ختم کننده است چون زیاد در این باره نوشته شده بیش ازاین نیازبه توضیح نیست. 

رییسی شده رییس جمهور و رجوی آمده میگوید آخرین رییس است چرا درچنین موقعیتی این حرف رامیزند به احتمال زیاد با توجه به مشلات کشورواشوبها دچاراشتباه تحلیل شده وبه نیروها حرف دیگری زده اشتباه ازکاردرامده ونیروها خیلی مشگل دارشده اند که اومجبورشده درشیادی ودجالیت صحنه رابا این حرف عوض کند

سوال خاتمی جام زهربود چون حکومت راسه سره وگرفتارانشقاق میکرد که درگیری های درونی را تشدید وباعث بیرون ریختن مردم بخیابون وحرکت ارتش ازادیبخش میشد امروزکه با یکسرگی روبروییم وهیچ شکافی نیست چگونه مردم بخیابون میریزند وارتش ازادی بخش ازکجا وبا چی حرکت میکند ؟ من که نفهمیدم معما چگونه حل میشود فقط دریک صورت معما برایم حل شدنی ست دجالیت وشیادی سیاسی ست چرا ؟

تناقض حرفهای مریم رجوی

اول : با این حرف اعتراض نیروها را میخواهد بمحاق ببرد وازریزش جلو گیری کند با شناختی که دارم به احتمال زیاد ازانها تا پایان انتخابات تعهد گرفته میخواهد اززیرتعهدی که به نیروها داده مثل همیشه دربرود
دوم : میخواهد به بهانه اخرین رییس ازنیروها تعهد چهارساله بگیرد که اخرین است بمانید ونروید
سوم : هواداران وسیب زمینی گندیده های شورا را سرپا نگه دارد
چهارم : به غربی ها اینطورالقا کند که اخرین است فشاررا بیشترکنید

روی چی سرمایه گذاری کرده روی نیروهای وارفته وپیروپاتال یا ازما بهتران جواب سوال درسخنرانی مریم رجوی نهفته  
میگوید به بهانه حقوق بشرحکومت ملاها را تحریم بین المللی کنید ودربند هفت سازمان ملل  قراربدهید که حمله نظامی ست
سرمایه ودل خوشی  روی فشارها وحمایتهای خارجی ست خودش بهترازهرکسی میداند که دورانش تمام شده به هرخس وخاشاکی مثل موریانه درحال غرق چنگ میاندازد
به اقای رجوی میگویم همانطورکه دراشرف بارها گفتم ونوشتم

اولا برخلاف تصورشما حکومت ازامریکا نمی ترسد اگرانموقع سندی نبود فقط شناخت وتحلیل بود امروزده ها سند وفاکت هست
دوم امریکا بعد جنگ ایران وعراق هیچ وقت جرات حمله به ایران را نداشت وندارد امروزکه اوضاع امریکا ودرکلیت ناتو خیلی داغون است درمقابل حکومت بسیارقوی تراززمانی ست که بنده مینوشتم ومیگفتم هرگونه حمله ای کارامریکا ویارانش درمنطقه تمام است تمام سرمایه گذاری روی بیگانه سم مهلک وجام زهری ست که رجوی ها سرکشیده اند  

لینک به منبع

بندآمدن قدقد مریم رجوی

شامورتی بازی سیاسی رجوی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اعتراف-رجوی-به-فرار/

اعتراف رجوی به فرار

اعتراف رجوی به فرارعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژوئیه 2021:… آقای رجوی که ید طولایی درفرارداشت چرا ازتجارب فرارهایش استفاده نکرد که آنهمه خون پای حرفها و مواضع چرند خود ندهد. درحقیقت  چیزی که برای رجوی هیچ وقت ارزش نداشته و ندارد جان نیروها و آن چیزی که بالاترین ارزش رجوی ست رسیدن به قدرت به هرقیمتی ست به همین دلیل هرجا درست یا غلط تشخیص بدهد بنفع قدرتش است لازم باشد چند میلیون انسان را قربانی میکند و هرجا هم ببیند به زیان قدرتش است پا به فرار میگذارد. قاضی شارع در بر ابر کورکوری های طوقای تیمورگفت مرد جنگ مرد فرارهم هست. آقای رجوی همان طوقای تیمور مغول زمان ماست. اعتراف رجوی به فرار 

اعتراف رجوی به فرارجمع بندی یکساله وجایگاه سازمان مجاهدین درپایان سال

اعتراف رجوی به فرار – شامورتی بازی سیاسی رجوی

اعتراف آقا و خانم رجوی به فرار از لیبرتی

سال 95 بیکباره خبرامد که مجاهدین دریک پروازشجاعانه وتاریخ سازوبزرگ ازعراق به البانی رفتند که دران پروازنزدیک به 500نفرمنتقل شدند بنده همان موقع نوشتم که چون مسعودرجوی درمیان انها بوده ونجات اورا پیروزی وپروازبزرگ قلمداد میکنند درحقیقت فرارکردند بعد پنج سال ببینیم خودشون امروز چی گفتند

اسم نوشتارحمله شکست خورده است. نوشته موشکها بابرد ده کیلومتر و وزن 110 کیلو شلیک و50 مجروح و116بنگال وسالن واماکن عمومی منهدم وغیرقابل استفاده شد بیش ازهزاردستگاه کولرویخچال وفریزروانواع وسایل برقی وتجهیزات کامپیوتری منهدم گردید تجهیزات کامپیوتری چه مقوله وصیغه ایست بماند احتمالا موش وکابل کامپیوترمدنظرشون است عادت دارند دانه ارزن رابجای دایناسورمعرفی کنند دراخرنوشته اخوندهای زبون شکست خوردند مجاهدین توانستند با حرکتی غافلگیرانه بعدی همگی ازحلقه محاصره مزدوران خارج وبه سلامت به نقطه تجمع جدید خوددرالبانی بروند

اولا دربحثی که با فرمانده ام بعد موشک باران دوم داشتم به او گفتم این حرفها چیست که میگویید هدف اخوندها بیرون کردن ازعراق است ومیخواهد خودمون خارج شویم هدف کشتارنیست اگربخواهد بکشددرعرض نیم ساعت همه را قتل عام خواهد کرد نمیخواهد با کشتارخانواده ها درایران رابرعلیه خودش بشوراند ویا ناراضی کند اگر ما را ازعراق خارج کند به ارزو وهدفش رسیده ، برادرمن خروج ازعراق مسایلی پشت سرخودش دارد که نمیشود انرا جمع وجورکرد خروج رزمندگان فلسطینی ازبندرطرابلس درسال 61وعاقبت انها رایاد اوری کردم چه اندازه حرف مراقبول داشت یا فهمید نمیدونم

دوم ایا نمیدونست همانموقع تجمع برای خروج دوباره بکوبد چرا ولی چرا نکرد احتمالا ازهیبت وهیمنه رجوی ترسید

سوم طوری ازمحاصره میگوید انگارجنگ جبهه ای بوده وهمه درمحاصره بودند اززمین واسمان موشک وگلوله میبارید مجاهدین و موسسان چهارم با انقلاب مریم شجاعانه بقلب ارتجاع هجوم ومحاصره را شکسته فورا خودراازمحاصره بیرون کشیده اند ازکدام محاصره حرف میزند معلوم نیست انگارکه ما درانجا نبودیم ونمیدونیم چه مسایلی وجود داشت ازاینها که بگذریم بعد پنج سال بلاخره اعتراف میکنند که عملکرد نه پروازبزرگ بلکه فراربزرگ بوده است ما که میدونستیم فراراست مهم اعتراف خودشون است که اسم فرارراگذاشته اند حرکت غافلگیرانه

اما مگه بنده بارها نگفتم بهتراست تا اتفاقی نیفتاده ازاشرف خارج و به خارجه بروی مگر حرف امریکا وکوپلر غیرازاین بود مگه کوبلرنگفت حال که نمیخواهید ما رفتیم هروقت خواستید خارج شوید ماراخبرکنید که اورامزدوررژیم میخوندی چرا خارج نشدی وانهمه کشته ومجروح ومعلول روی دست خود گذاشتی مقصرکیست چه کسی باید جواب خونهایی رابدهد که براحتی میشد جلو گیری کرد اقای رجوی که ید طولایی درفرارداشت چراازتجارب فرارهایش استفاده نکرد که انهمه خون پای حرفها ومواضع چرند خود ندهد درحقیقت  چیزی که برای رجوی هیچ وقت ارزش نداشته ونداردجان نیروها وانچیزی که بالاترین ارزش رجوی ست رسیدن بقدرت بهرقیمتی ست بهمین دلیل هرجا درست یا غلط تشخیص بدهد بنفع قدرتش است لازم باشد چند میلیون انسان راقربانی میکند وهرجا هم ببیند به زیان قدرتش است پا به فرار میگذارد قاضی شارع دربرابرکورکوری های طوقای تیمورگفت مرد جنگ مرد فرارهم هست اقای رجوی همان طوقای تیمور مغول زمان ماست  

لینک به منبع

اعتراف رجوی به فرار – شامورتی بازی سیاسی رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مقصر-این-ویرانه-کیست/

مقصر این ویرانه کیست ؟

علی شیرزاد - مقصر این ویرانه کیست علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم ژوئیه 2021:… مقصراین همه مزدورشدن نیروهای شما کیست و چرا مزدور میشوند و نقش رهبرچیست ؟؟  … رجوی درباره نیروها چیست میگفت شما گلهای سرسبد واگاه جامعه بودید که من شمارایکی یکی پیدا کردم ودستم را انداختم درگلوی خمینی وشما راازحلقوم خمینی بیرون کشیدم منتهی چون درجامعه خمینی بودید الوده به نجاست خمینی شده بودید که من شمارا با انقلاب مریم پاک وپاکیزه وسبزوسفید کردم شما اسب سوارانی هستید که هیچ گونه ارزش وقیمتی نمیشود روی شما گذاشت شما عصاره وچکیده یک ملت هستید الماسهای درخشان که چشم جهان راخیره کرده ایدو….همین عصاره ها بمحض اینکه میگویند میخواهیم برویم میشوند مزدوروزارت وسفارت تخلیه اطلاعاتی میشوند. مقصر این ویرانه کیست ؟

علی شیرزاد - مقصر این ویرانه کیست این است جامعه بی طبقه توحیدی ؟

مقصر این ویرانه کیست ؟

1- آقا وخانم رجوی چه کسانی مقصرهستند

اقا وخانم مدام نیروهای جداشده ازخودرامزدورمیخوانند اینکه درست است یا نه بحث دیگریست اما میخواهیم ازاقا وخانم سوال کنیم مقصراین همه مزدورشدن نیروهای شما کیست وچرامزدورمیشوند ونقش رهبرچیست ؟؟

ببینیم نظراقای رجوی درباره نیروها چیست میگفت شما گلهای سرسبد واگاه جامعه بودید که من شمارایکی یکی پیدا کردم ودستم را انداختم درگلوی خمینی وشما راازحلقوم خمینی بیرون کشیدم منتهی چون درجامعه خمینی بودید الوده به نجاست خمینی شده بودید که من شمارا با انقلاب مریم پاک وپاکیزه وسبزوسفید کردم شما اسب سوارانی هستید که هیچ گونه ارزش وقیمتی نمیشود روی شما گذاشت شما عصاره وچکیده یک ملت هستید الماسهای درخشان که چشم جهان راخیره کرده ایدو….همین عصاره ها بمحض اینکه میگویند میخواهیم برویم میشوند مزدوروزارت وسفارت تخلیه اطلاعاتی میشوند بعد هم بخاطرخوش خدمتی اجازه ورودبه ایران راپیدا میکنند ودرانجا برای نشان دادن درستی بیعت خود با ولایت میروند زندان ومجاهدین دربند واسیررا شکنجه میکنند بعد هم تیرخلاص میزنند یعنی اینکه ماهیت والوده گی به نجاست خمینی که قبلا داشتند رابروزمیدهند این حرفهای اقای وخانم رجوی اما ببینیم دلیل چیست که بعد سی سال ، چهل سال دوباره به اصل خویش برمیگردند مگرهرکدام چند دهه درمناسبات نبودند چرا الودگی ها موند چرا نجاستهای خمینی ازسروکله انها پاک نشد چند دلیل بیشترندارد

اول انها خیلی حرفه ای عمل کردند که اقا وخانم با ان همه تشکیلات ریزبافت شده با انقلاب مریم نتوانستند کشف کنند

دوم تشکیلات انطورکه رجوی ادعا میکرد ریزبافت نبوده بلکه لانه زنبوربوده است

سوم انقلاب مریم کارکرد مناسب نداشته

چهارم اقا با دست اندازی به امحا واحشام خمینی وبیرون کشیدن ما که سرتا پایمون الوده به نجاست خمینی بود را خوب لیس نزده ونجاستها برجان وتن ما باقی مونده وبمرورمثل موریانه ما وتشکیلات راخورده است سوالی که مطرح است چگونه انقلاب رهایی بخش مریم که تمام جهان عاجزازفهم ان هستند نتوانست دوسه تا موریانه درون ما را نابود کند فکرکنم رجوی چون خودش درلیس زدن نجاسات مالیده برسروکله ما ضعف داشته همین را هم به انقلاب مریم منتقل کرده وباعث شده که مریم با انقلابش هم نتواند درست حسابی نجاسات باقی مونده را لیس بزند

حرفه ای عمل کردن منتفی ست سه دلیل دیگردلایلی هستند که باعث شدن نیروی چهل ساله بقول اقا وخانم رجوی اسم مزدوری روی انها گذاشته شود سوال دیگرمونده ما که ذره ای الوده به نجاست بودیم به مزدوری کشیده شدیم راستی چرا اقای رجوی که نجاسات پنج هزارنفررا لیس زد وبه درون امحا واحشام خود فرستاد پاک وپاکیزه موند ایا باید باورکنیم عملکردها را که نگاه کنیم بدلیل انهمه نجاسات لیس زده درون اقا وخانم دست کم پنج هزارخمینی وجود دارد

پنجم مزدورخوندن نیروهای بیرون امده ازتشکیلات رجوی توسط اقا وخانم ازپایه دروغ وشارلاتانی ودجالیت است تا قبل ازهرچیز همین اشتباهات را کتمان کند تا مردم نفهمند اقای رجوی برخلاف ادعایش لیس زدن نجاسات خمینی ازسروکله ما را نمیدونسته ودرست وحسابی لیس نزده است مقصراصلی ست که باید به مردم جواب بدهد چگونه چند هزارمزدورازکارخونه انسان سازی رجوی ها بیرون زده است مثل این میمونه که ما کارخونه ابمیوه گیری بزنیم ودرون دستگاه انواع میوه های خوش مزه وقشنگ بریزیم ازدهانه قیف کارخونه زهرماربیرون بریزد درکارخونه رجوی گلهای سرسبد وارد ریل شدن وازدرون قیف کارخونه انسان سازی مزدوربیرون امدند راستی مقصرکیست اقا وخانم درد بی درمان شما با اینجوراتهامات درست نمیشود خانه ازپای بست ویران است انهم ایدئولوژی واستراتژی ست  

لینک به منبع

2- چرا وچگونه برده فکری شدم

قبلا بارها نوشته ام که انتخابم ازروی جهل ونادانی وشوروشوق بود نه اگاهانه وازروی شعورمیخواهم به یک نمونه ان اشاره کنم

شبی که میخواستم ازمرز رد بشم درجایی استراحت میکردیم به قاچاقچی گفتم موقع رسیدن به مرز بمن خبربده سواراسب شده وراه افتادیم هوا سرد وبود وباد کمی غباربرفها را به سروصورت ادم میپاشید هوا نیمه ابری ومهتابی بود هرچند دقیقه مدتی ابرها روی ماه را میپوشوندند مدام رنگ شب وبرف وکوه های سربفلک کشیده مرز ترکیه وایران تعغیررنگ میدادند وفضای زیبایی را خلق میکردند سم اسبان که کمی دربرف فرو میرفتند وقتی باهم ترکیب میشدن اهنگ دلنشینی بگوش میرسید دران شب شاعرانه امیخته ازنگرانی از اینده ای مبهم که چه خواهد شد به اسمان نگاه وبه اینده کشور وارزوهای رویایی وشیرین وزیبا فکرمیکردم به مرز که رسیدیم قاچاقچی گفت اینجا مرز است ورد شدیم انگار اسمان برسرم فرود امد وبین کوه ها واسمان له شدم انقدرناراحت وروح وروانم ازجدایی وخروج ازکشوربهم ریخته بود قابل توصیف نیست شروع به دلداری دادن خود کردم که اینها قیمت مبارزه وازادی مردم وکشوراست اگرمن نوعی ودیگری ندهد دیکتاتوری وسرکوب همه را نابود خواهد کرد ازازادی وبرابری وعدالت اجتماعی وحقوق بشر هیچ خبری نخواهد بود روی اسب درسکوت شب وتغیررنگهای طبیعت دربالای کوه های سردویخ زده پوشیده ازبرف وصدای اهنگین سم اسبان دررویا ودرون خود فریاد ازادی سرمیدادم برای کلمات زیبا دل میسوزوندم حکومت انها را ازمحتوا خالی ولوث کرده است درصورتی که اساسا ازبنیاد وبیخ وبن معنی هیچ کدام را نمی فهمیدم دراسمانها دنبال چیزی میگشتم که درکی وشکلی وشمایلی درذهن نداشتم در سراب بدنبال واقعیتها بودم  درسراب هیچ واقعیتی وجود ندارد تنها واقعیت وحقیقت ماهوی سراب فریب کاریست خود را درشکل واقعی وحقیقی به ادمی تحمیل میکند اگاهی نداشتم ونتوانستم دومرز را مثل مرز کشورها که ازان رد شدم تشخیص دهم

کمبود اگاهی را با چنگ زدن به رویاها میخواستم جبران کنم غافل ازاینکه رویا ها که سرابی بیش نیستند هرکدام تارعنکبوتی ست درحال تنیدن وقفل وزنجیریست که به دست وپای خودم میزنم پرده ایست که روی مغزوقشرخاکستری میکشم تا واقعیتها را نبینم رنگ سیاه وگردغباریست  که روی دل وروح وروان خود میپاشم تا عواطف را سرکوب کنم بله انشب خودرا راضی میکردم که برده فکری ونوکرجسمی باشم نه اینکه به ازادی برسم چگونه ممکن است ادمی درحال سرکوب روح وروان وفکرخود باشد رویا های غیرواقعی بخورد خود بدهد دردایره سراب درحال چرخش بدورخود باشد انوقت بخواهد برای دیگران ازادی وبرابری وعدالت اجتماعی به ارمغان ببرد مگرمعنی ازادی را میفهمیدم که برای دیگران میخواستم وقتی خودرا سرکوب میکنم به سایرین رحم خواهم کرد مگرخودم به ازادی رسیده وانرا چشیده ولمس کردم که به دیگران هدیه کنم ازاینجا نشات میگیرد که رجوی ازروز اول مارا طوری باراورد که شوری وشوقی باشیم نه شعوری که امروزه بی شعورها وحرکت براساس شوروشوق  را کانونهای شورشی مینامد همانهایی که مثل چهل وپنج سال پیش ماهستند شورکه امد شعورمیرود تبدیل به برده فکری رجوی خواهی شد اطرافیان اقای رجوی برده های فکری ونوکران جسمی هنوزدرسراب دنبال ازادی هستند غافل ازاینکه خود اسیرند ودرچنبره گرفتارایا چنین کسانی میتوانند ازادی بیاورند اگربیاورند ازادی ست که درمحتوا وماهیت بردست وپایش قفل وزنجیرشوروشوق وتهی از شعوربسته شده درهیبت ازادی شلاق بدست سرکوب گرتمام عیاراست میخ برتابوت انسانیت میکوبد ایا کم ازاوضاع درونی حکومت رهبرعقیدتی شنیده وخونده ودیده اید؟؟؟  

لینک به منبع

مقصر این ویرانه کیست ؟

شامورتی بازی سیاسی رجوی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهد-خلق-وارسته-کیست/

مجاهد خلق وارسته کیست؟ بلاهایی که رجوی سر من آورد

علی شیرزاد - مجاهد خلق وارسته کیستعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژوئن 2021:… وقتی هم تماس گرفتم همه مات ومبهوت مرا نگاه میکردند و میگفتند چرا اینجوری شدی که گفتم دراین سه ماه در تلاش بودم تا کمی روح و روان و دل خود را بازسازی کنم تاب تونم تماس بگیرم تا شما حیوانیت کامل بنده را نبینید. بله این بود یکی از بلاهایی که آقای رجوی برسرم آورد. انسانیت را بطور کامل در وجودم کشت در یک کلمه اگرعلم خدایی وغیبی هم داشته باشی دردرون مجاهدین به احمق تبدیل خواهی شد زیرا رجوی ها با احمقها کارها را پیش میبرند. تشکیلات مجاهدین کارش تبدیل انسان به حیوان است. مجاهد خلق وارسته کیست؟ 

علی شیرزاد - مجاهد خلق وارسته کیستنگفتمت مرو آنجا که آشنات منم

مجاهد خلق وارسته کیست؟ شامورتی بازی سیاسی رجوی

عور را از مجاهدین یاد بگیرید

یکی از بلاهایی که رجوی سر من آورد

مقصر این ویرانه کیست ؟

درایران که بودم تقریبا نصف قران سوره های بلند وکوتاه ، چندصد حدیث ، کلی ازنهج البلاغه ، دعاهای بسیارمثل دعای کمیل ، چند هزاربیت شعرازشاعران ایران وخارج ، کلی کلمات وجملات قصاراندیشمندان جهان ، وخیلی ازترانه های ایرانی را ازحفظ بودم ونقاشی میکشیدم وقتی میخواستم به مجاهدین بپیوندم درمسیررفتن وقبل مدام کتابخونه ها ومیزهای کتاب فازسیاسی درذهنم بود که درعراق خیلی بیشترش را دارند وامکانات مطالعه ورشد فکری وفرهنگی وهنری بسیارمهیا ست خلاصه درارزوها ورویاهای سیرمیکردم با شوق و اشتیاق بسیار بسمت مرز میرفتم مدام فکرمیکردم چه انسان وارسته واندیشمند وچیزفهم خواهم شد مسیررشد وتعالی را با سرعت طی و کمبود های گذشته بسرعت ازبین خواهد رفت و آرزوهای پوچ بسیا. 

هنوزبنده بدلیل بی شعوری وعدم فهم مسایل و تعصبات و ضد یت کوربا آخوند و شوق بی محتوای مجاهد بودن درعالم هپروت خود سیرمیکردم که باعث شد حتی بدیهی ترین موضوع سیاسی با توجه به اینکه صدام را متجاوز  وشروع کننده جنگ میدانستم و کتابهای بسیاری ازانقلابات کشورها را خونده و کاملا به عملکرد ستون پنجم  واینکه ستون پنجم کیست اشراف داشتم. هنوز هم غیرازابلهی های خود که اشاره کردم نفهمیدم چرا درآنروزها اصلا چنین چیزهایی بیادم نیامد و فکرنکردم که اگربروم عراق ستون پنجم هستم و درکناردشمن قرارمیگیرم ازحیرتهای بنده است.

زمانی دوباره روی این مسایل فکرکردم که کاراز کارگذشته بود. رسیدم به عراق اما درکمال حیرت و ناباوری دیدم کتابی که وجود ندارد یک طرف ، زمانی نمیگذارند که به این مسایل بپردازم و زمانی برای فکرکردن داشته باشم ازهرگونه فکرکردن به شیوه های مختلف محروم هستم. هنر و فکر و کتاب و قران و نهج البلاغه و شعر و فرهنگ  و…. چه کشکها وچه بیهوده کارهایی هستند اصلا چه نیازی هست به چیزی که هرگز نیازنداریم فهمیدن است زیرا که آقای رجوی رهبرعقیدتی و انقلابی حضوردارد  مسایل را حل میکند. فقط نیازاست بنده مثل گاو سرم را بی اندازم پایین زمین شخم بزنم و حرفهای آقای رجوی را نوشخوارکنم میشوم همه چیزدان. اگربیست وچهارساعت مجیزگوی شورای رهبری باشم ، لنگ آنها را ببندم و پابوس آنها باشم میشوم مجاهد انقلاب کرده و مریمی به سبزی یونجه و شبدر و سفیدی کشک و ماست درعوض قپه مجاهد وارسته درشونه هایم مثل فضله کبوترخودنمایی خواهد کرد.

مجاهد خلق وارسته کیست؟ کسی است که در ظاهرمجاهد است ولی در پشت سر الدنگ و مفت خور و بخاطریه لقمه نان و پنیر آقای رجوی رفته مجاهد شده که اگرنمیرفت درخیابونها وکنج دیوارهای شهر و خرابه ها درحال دود کردن بود وعمرخود را یا درحال نشئگی ویا خماری سپری و درنهایت توی خرابه ها میمرد،  سگها جنازه اش را سگ خورمیکردند و باقی مونده جسد را  شهرداری بابیل عقب ماشین میانداخت و میبرد معلوم نبود کجا.

با این گونه تفکرات آقای رجوی بکجا رسیدم؟ یک کلمه که یاد نگرفتم بماند هرچه هم داشتم ازیادم رفت وقتی بیرون آمدم کلا قشرخاکستری درجمجمه ام وجود خارجی نداشت. علی رغم علاقه شدیدم به شعروموسیقی ونقاشی تا مدتهای زیادی حوصله فکرکردن به این مقولات را نداشتم و نزدیک موسیقی نمیشدم. خود را فردی کاملا بی روح وروان احساس میکردم. دلم هیچ عشقی و محبتی را حس نمیکرد بخاطرهمین تا سه ماه با خانواده تماس نگرفتم تا تونستم کمی خود را از آن حالت حیوانی خارج کنم که بتونم به خانواده زنگ و آنها را مطلع کنم که زنده ام. وقتی هم تماس گرفتم همه مات و مبهوت مرا نگاه میکردند ومیگفتند چرا اینجوری شدی که گفتم دراین سه ماه درتلاش بودم تا کمی روح  و روان  و دل خود را بازسازی کنم  تا بتونم تماس بگیرم تا شما حیوانیت کامل بنده را نبینید. بله این بود یکی ازبلاهایی که آقای رجوی برسرم آورد. انسانیت را بطورکامل در وجودم کشت در یک کلمه اگرعلم خدایی وغیبی هم داشته باشی دردرون مجاهدین به احمق تبدیل خواهی شد زیرا رجوی ها با احمقها کارها را پیش میبرند تشکیلات مجاهدین کارش تبدیل انسان به حیوان است

مجاهد خلق وارسته کیست؟ مقصر این ویرانه کیست ؟ اعتراف رجوی به فرار 

***

علی شیرزاد - مجاهد خلق وارسته کیستاعضای غیر سیاسی و سیاست آدم فروشی، محصول باتلاق اجتماعی فرقه رجوی است

محمد سیدی کاشانی از فلسطین تا اسرائیلمحمد سیدی کاشانی از آموزش در کمپ فلسطین تا مرگ در کمپ اسرائیلی

جابرزاده مجاهدین خلق فرقه رجوی اسرائیلیوقتی جابرزاده آیین نامه ارتش رجوی و صدام را توضیح می داد، مرده بود (شکنجه گر ها هم می میرند)ا

محمد حنیف نژاد بنیانگذاران مجاهدین خلقآیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

همچنین: