شما ضدانقلابیون رجویست ، احتیاج به تئوری انقلابی ندارید

شما ضدانقلابیون رجویست ، احتیاج به تئوری انقلابی ندارید

شما ضدانقلابیون رجویست سینا دشتیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دهم ژوئیه 2021:… شما کی با نئولیبرالیزه ساختن جهان توسط این گردانندگان جهان سرمایه داری به مخالفت برخاسته اید؟ علاوه براینکه برنخاسته اید ، بلکه توقع وارد شدن بیشتر این نئولیبرالیست ها درمیدان ، تصرف ایران ودادن آن بدست رجوی هستید! نه اربابان ونه خود شما مخالف بودنتان با نئولیبرالیزم را جدی نمیگیرند ونمیگیرید.  دل قوی دارید عزیز! شما بعنوان یک باند مافیایی ، تشکیلات  خاص خودتان را دارید ومشکل تان درناممکن بودن حضورتان درایران است که البته این یکی را من نمیتوانم حل کنم وشرمنده ازمریم ومسعود!! شما ضدانقلابیون رجویست ، احتیاج به تئوری انقلابی ندارید! 

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

شما ضدانقلابیون رجویست ، احتیاج به تئوری انقلابی ندارید!

19/04/1400

سینا دشتی که مرید نام آشنای رجوی است ، مقاله ای با نام  ” تشکیلات، نعمت انسان انقلابی ” ، نوشته که در وبسایت های متعلق به این جریان عمیقا ضد انقلابی درج شده که دراین یادداشت کوتاه به مواردی ازاین نوشته پرداخته میشود:

” به گفته‌ٔ یکی از انقلابیون “تشکیلات سلاح زحمتکشان است”. هیچ جنبش اجتماعی، از انقلاب هم که بگذریم، بدون برخورداری نسبی از یک تشکیلات به ثمر نمی‌نشیند.”

اگر با گوینده ی این نظر که لنین باشد ، موافق اید، چرا درصف دشمنان او که الحال در درجه ی اول امپراطوری درحال اضمحلال آمریکاست ، قرار گرفته وشب روز مشغول دست وپا لیسی کارگزاران این سلطه گر اعظم میباشید؟

شما بعنوان یک باند مافیایی سیاسی- مذهبی ، احتیاجی به نقل قول ازاین نظریه پرداز اوایل قرن بیستم ندارید وهمان بهتر که ماکیاول  خودتان را بچسبید که انصافا درعمل چنین میکنید واین حرف ها را صرفا برای فریب افراد بی تجربه وناراضی ازوضع موجود میزنید.

شما ضدانقلابیون رجویست سینا دشتی

دوباره :

” کانالهای تبلیغاتی وزارت اطلاعات با پوش‌های روشنفکری و بحث آزاد و در فضای نئو لیبرالیسم حاکم بر بخش عظیمی از جهان سرمایه‌داری فعلی، در فردای در هم ریختن اردوگاه موسوم به شرق، به ترویج این تز اشتغال داشتند که هر تشکیلاتی انسان را مسخ می‌کند و او را از رای مستقل و اندیشه‌ٔ مستقل تهی می‌سازد، و خلاصه بسیار بدتر از وضعیت فعلی است!”

این یکی حرفت درست است پسر!

اما مگر بعنوان وابسته ی باند رجوی ، کی با نئولیبرالیزه ساختن جهان توسط این گردانندگان جهان سرمایه داری به مخالفت برخاسته اید؟

علاوه براینکه برنخاسته اید ، بلکه توقع وارد شدن بیشتر این نئولیبرالیست ها درمیدان ، تصرف ایران ودادن آن بدست رجوی هستید!

بنابراین اگر این حرفتان جدی باشد، این ارباب کمپ تان درآلبانی را هم جمع کرده وبرده ای برای رجوی باقی نمیگذارند وکمک های مالی دریافتی تان از زیر دستان این امپراطوری خونریز هم قطع میشود.

بنابراین نه اربابان ونه خود شما مخالف بودنتان با نئولیبرالیزم را جدی نمیگیرند ونمیگیرید.

 دل قوی دارید عزیز!

شما بعنوان یک باند مافیایی ، تشکیلات  خاص خودتان را دارید ومشکل تان درناممکن بودن حضورتان درایران است که البته این یکی را من نمیتوانم حل کنم وشرمنده ازمریم ومسعود!!

سپس :

” پایه‌ٔ بقای حکومت یک ساختار (بگوئید تشکیلات) ضد‌مردمی به نام سپاه پاسداران هست که یکی از مؤثرترین فرمهای سازماندهی یعنی سازماندهی نظامی و سلسله مراتب نظامی را داراست. نیازی به کنگره و نشست و رای‌گیری از اعضاء هم ندارد.”

ارتش وهر سازمان نظامی دیگر درهیچ جای جهان کنگره ونشست برگزار نمیکنند ووظیفه ی آنها اجرای فرامین دستگاه سیاسی رهبری کننده ی کشور است.

اما شما  هم که بصورت ناحقی خود را یک سازمان سیاسی معرفی میکنید ، چرا ازاین پلنوم ها وکنگره ها ندارید؟

وجه دموکراتیک این سازمان های نظامی این است که درامور شخصی افراد وابسته دخالت نمیکنند وباند مافیایی شما میکند ونشان میدهد که بارها بسته تر از یک سازمان نظامی است!

ونیز:

” در بحث انقلاب ایدئولوژیک مهمترین تلاش رژیم این هست که مجاهدین را فرقه‌ٔ فاقد احساس، بیرحم، قدرت طلب، بی‌توجه به عرف و عادات اجتماعی و سنتی، خطرناک متصور کند که کورکورانه از مرشد شان اطاعت می‌کنند.”

تمام این اتهاماتی که مدعی شده اید که رژیم برشما میزند، درستی خود را در زندگی نشان داده است.

اگر میخواهید این تبلیغات کمرتان را نشکند، از مسعود ومریم بخواهید که دست ازاین دیکتاتوری ها، کشتن عواطف، فسیل کردن اعضای خود و… بردارد.

عملکرد تبلیغات رژیم برعلیه شما ، معلول کثافتکاری های رجوی است و شما با ازبین بردن علت، معلول را خالی ازاعتبار کنید!

چرا کاری نمیکنید ومنظر چی هستید؟

بازهم :

” جالب این‌که این تبلیغات جهنمی رژیم با رضایت بسیار از جانب بورژوازی بی‌مایه‌ٔ ضد وطنی، حتی با صبغه‌های چپ‌نمایانه، هم مورد استقبال قرار گرفته چرا حضرات در وجود این تشکیلات، مرگ تاریخی خودشان را دیده و میبینند.”

آنها هرکه وهرچه باشند، باید موضع خود را درباره ی شما که خود را آلترناتیو معرفی میکنید ، روشن کنند واگر دروغ بگویند، به اعتبار خود که مانند شما کم مایه ویا بی مایه است ، لطمه میزنند.

آنها برای کسب مشروعیت دربین مردم، چاره ای جز افشای ماهیت ضد مردمی باند رجوی ندارند .

این تنگناها را درنظر گرفته وآنگاه ببینید که آنها کاری میکنند که باید کرد وطبیعی است که نخواهند با تایید شما ، وضع بد خود را بدتر کنند!

همینطور:

” نادیده گرفتن و سانسور کردن نقش و نام سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت و به‌طور خاص مریم و مسعود رجوی، چیزی جز علامت و چراغ زدن به رژیم نیست و حکومت هم خوب می‌فهمد و مزد حضرات را پرداخت می‌کند.”

افراد پرشماری وجود دارند که اقدامات خائنانه وضد حقوق بشری مریم ومسعود برعلیه اعضای سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق را نادیده نمیگیرند ودروسع خود به موضعگیری علیه جنایات آنها که کلّهم در زمره ی جنایت برعلیه بشریت شمرده میشود ، میپردازند.

علیرغم بی اطلاعی من از موضوع، اگر واقعا هم جمهوری اسلامی چیزی به این افراد میدهد، کار بدی نمیکند.

صابر  تبریزی

شما ضدانقلابیون رجویست ، احتیاج به تئوری انقلابی ندارید! 

***

پیام نوروزی مریم عضدانلو رجویبی بی سی: مجاهدین خلق چه می‌کنند ؟ – از عراق تا آلبانی

باند رجوی مجاهدین اولیه را بلعیداز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/گردهمایی۱۴۰۰-رجوی-ها/

گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها ، سرنوشتی بهتر از سایر خیمه شب بازی ها نخواهد داشت

گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها در آلبانیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم ژوئیه 2021:… درحالی که کارناوال ارتباط زنده ی سیمای ضد آزادی رجوی با حضور اعضای اسقاط شده وتاریخ مصرف گذشته ی فرقه ی رجوی ادامه دارد ، این فرقه برای گردهم آیی بیمورد خود که نام آنرا 1400گذاشته ، تمام توان تکنولوژیک خود را که ازصدام وعربستان دریافت کرده وتوسط اسرائیل شارژ میشود ، بکار بسته وجنجال براه انداخته که با توجه به سوابق موجود وضعف مفرط این جریان ضد مردمی میرنده ، انتظار نتایجی بهتر از این کارناوال های 40 ساله نمیرود. گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها . 

 گردهمایی جهانی ایران آزاد و مریم رجویگردهمایی جهانی ایران آزاد و مریم رجوی

گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها ، سرنوشتی بهتر از سایر خیمه شب بازی ها نخواهد داشت

15/04/1400

درحالی که کارناوال ارتباط زنده ی سیمای ضد آزادی رجوی با حضور اعضای اسقاط شده وتاریخ مصرف گذشته ی فرقه ی رجوی ادامه دارد ، این فرقه برای گردهم آیی بیمورد خود که نام آنرا 1400گذاشته ، تمام توان تکنولوژیک خود را که ازصدام وعربستان دریافت کرده وتوسط اسرائیل شارژ میشود ، بکار بسته وجنجال براه انداخته که با توجه به سوابق موجود وضعف مفرط این جریان ضد مردمی میرنده ، انتظار نتایجی بهتر از این کارناوال های 40 ساله نمیرود.

گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها در آلبانی

هدف این کارناوال که قرار است این روزها برگزار شود، کاملا روشن نیست ومحتملا کاری است از سر استیصال که برای سرگرم ساختن اعضای تشکیلات ومخصوصا جلوگیری ازدرز خبر مربوط به شکایت تعدادی از جدا شدگان از مسعود ومریم وگروهی ازگماشتگان درجه اول آنها که پس از انجام تشریفات قانونی، اینک به دبیر خانه ی  دادگاه بین المللی لاهه رسیده است ، صورت میگیرد.

این دادخواست که  سرآغازی برای کشاندن رجوی ها به دادگاه های جنایی بین المللی بوده وحکم قله ی یخ را دارد، چنان ضربه ی سختی به رجوی واردکرد که  اوبعد از سالها سکوت ، سراسیمه وارد میدان شد ومبادرت به صدور یک پیام صوتی مملو از فحاشی وهتاکی نمود.

درباره ی گردهم آیی 1400 مورد نظر سازمان مجاهدین استحاله یافته چنین نوشته است:

 ” قیام آبان۹۸ بستری برای گل‌دادن و به‌بار نشستن استراتژی ظفرنمون مقاومت ایران از ۳۰خرداد تاکنون بود. رادیکالیسم قیام آبان و اعتراضات دانشجویی با شعار نه شاه، نه شیخ، هوشمندی و فهم عمیق مردم ایران را در ترسیم آینده‌ای آزاد و دمکراتیک به‌نمایش گذاشت. این قیام هم‌اینک در تار و پود جامعهٔ ایران حضور دارد و در زیر پوست شهرها در حال سامان و سازمان یافتن برای لحظهٔ موعود است.”

نا آرامی های آبان هیچ ربطی به اقدامات احمقانه ی 30 خرداد رجوی متوهم وخود شیفته ندارد و تصور اینکه کسی از معترضین واقعی آبان مخرج مشترکی بارجوی داشته باشند، غیر ممکن است. مگراینکه قبول کنیم که افرادی پول گرفته وفریب خورده ازرجوی ماموریت گرفته باشند که این تحرکات مسالمت آمیزرا قهرآمیز کرده وسبب شکست این تظاهرات ومانع همه گیر شدن آن درشکل مدنی ومسالمت آمیزودرچهارچوب قانون باشد.

ضمنا،هرچه هم که درزیر پوست شهر وجود داشته باشد ، درتضاد با خواسته ها وطرزتفکر رجوی ها بوده وازاین مسائل هیچ آبی برای شما گرم نخواهد شد.

 دوباره :

” نسبت به سالهای پیشین، فاشیسم دینی، بیشتر در انزوا و بایکوت قرار دارد. دخیل بستن به تغییر دولت در آمریکا دردی از این رژیم دوا نکرد. سودای بازگشت به برجام ۲۰۱۵ و چشم‌انداز طلایی رفع تحریم‌ها فعلاً سرابی بیش نبوده است.”

حامیان خارجی ایران نسبت به گذشته مواضع قاطع تری دارند وهرچه که میگذرد، تفوق این کشورها که منافع ملی شان را درهمکاری با ایران میدانند ، برجبهه ای که امپراطوری درحال افول آمریکا درراس آن قرار دارد ، با سرعت درحال چرخش است وبنابراین ادعای منزوی شدن ایران نسبت به سال های گذشته ، ادعای نادرستی است.

مسئولین حکومتی ایران با شناخت عمیقی که ازآمریکا وبدعهدی هایشان دارند، هرگزروی هیئت حاکمه ی آمریکا دخیل نبسته اند و البته بطور طبیعی میتوانند توقعاتی ازمردم آمریکا با اکثریتی خلع مالکیت شده داشته باشند.

روشنفکران وطندوست ومردم گرای ایران بخوبی میدانند که زمانی میتوان به رفع کامل تحریم ها امیدوار بود که باید ابتدا خود را ازهرحیث وهرجهت قوی نموده وسپس متحدان بالقوه ی ایران را جدی گرفت.

بازهم :

” تروریسم موشکی رژیم و سیاست سلیمانیزه کردن و شبه‌نظامی‌پروری در دیگر کشورهای منطقه، اکنون به طناب دار آن تبدیل شده است.”

تروریزمی که ازطرف ایران انجام شده باشد، درکار نیست!

نه تنها درکار نیست، بلکه ایران یکی ازمعدود کشورهای جهان است که در راس مبارزه باتروریزم قرار دارد.

فراموش نکنیم که اگر اقدامات ایران نبود، داعش برمنطقه ی خاورمیانه مسلط شده بود وچه سرها که بطور روزانه بریده نمیشد وچه خرابی های عظیمی که ببار نمیآمد.

دوباره :

” مشخصا از گردهمایی پیشین تا امسال شاهد رو آوردن جوانان شورشی به مجاهدین و گسترش شبکهٔ هواداران سازمان مجاهدین در شهرهای مختلف ایران هستیم. بگیر و ببندها، ایجاد رعب و وحشت و انتشار فیلم و سریال و مطلب در راستای شیطان‌سازی از مجاهدین و جلوگیری از گرایش نسل جوان به آنها به‌گونه‌یی معکوس عمل کرده است.”

دهها تلویزیون فارسی زبانی که با بودجه ی عربستان، اسرائیل، آمریکا ودیگران مشغول فعالیت برای بغرنج کردن اوضاع ایران هستند ، از کلیپ و عکس های زیادی استفاده میکنند  که شما هم میکنید .

از این روآنها هم میتوانند مانند شما ادعا کنند که هزاران خبرنگار درایران دارند واقبال عمومی به آنها وسیع است وشما نمیتوانید ثابت کنید که آنها راست میگویند یا ادعای شمادرست است.

واقعیت آنست که جبهه ی متحد ضدانقلاب داخلی وخارجی وماهواره های کشورهای متخاصم دستبدستهم داده واین کلیپ ها را تهیه وپخش میکنند.

ساده تر اینکه درتهیه وپخش این کلیپ ها، ابر وباد ومه وخورشید وفلک دست بدست هم داده اند.

فرق معامله دراین عرصه آنست که شما مانند دیگر عرصه ها، این مسئله را بنام خود مصادره میکنید واین ازخصلت فرقوی وانحصار طلبی لا علاج شما ناشی میشود.

همچنین، جریانی که بقول شما 1400 خبرنگار مصون از تعقیب های امنیتی  دراختیار داشته باشد ، قادر است اقلا شورای یک شهر مهم را دراختیار خود داشته باشد !

 ونیز :

” در رابطه با موقعیت بین‌المللی مقاومت ایران و مجاهدین، کافی است به قطعنامهٔ دوحزبی اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از برنامهٔ ده ماده‌یی خانم مریم رجوی برای آینده‌ٔ ایران و نفی دیکتاتوریهای شاه و شیخ اشاره شود.”

این قطنامه ی کذائی مزدوری شما  را دربرابر دشمنی که هنوز نتوانسته ایم آشتی پذیری را براو تحمیل کنیم، محسوب میشود وآیا شما بدرجه ای از استیصال رسیده اید که این مزدوری رابرای خود حرمتی میپندارید؟

صابر  تبریزی

گردهمایی۱۴۰۰ رجوی ها

***

همچنین: