شورای ملی مقاومت رجوی ، از دستبوسی پمپئو تا دلسوزی برای اکراد

شورای ملی مقاومت رجوی ، از دستبوسی پمپئو تا دلسوزی برای اکراد

شورای ملی مقاومت رجوی ، از دستبوسی پمپئو تا دلسوزی برای اکراددر سایت فرقه  بنام همبستگی اطلاعیه ای منتشرو مرا جز ماموران وزارت اطلاعات و نیروی سپاه قدس دراروپا گذاشته است و جالب تراین است که از مردم اروپا خواسته برایش جاسوسی کرده وهرجا مرا دیدند بلافاصله به نزدیکترین پلیس معرفی کنند … چون رجوی وعضدانلو خودشون سردمدارتروریسم و کشتار هستند همه را در یک فرار به جلو جاسوس میشمارند باید به آنها بگویم مگر بنده مثل شما هستم که در برابرهرکس و ناکسی سر خم کنم و کفش و پا بلیسم؟ مگردرعکسها ندیدی که علیرضا جعفرزاده چگونه دربرابرپمپئو آدمخواردولا شده و تعظیم میکند؟ شورای ملی مقاومت رجوی ، از دستبوسی پمپئو تا دلسوزی برای اکراد 

شورای ملی مقاومت رجوی ، از دستبوسی پمپئو تا دلسوزی برای اکرادMEK Assassinated Americans

شورای ملی مقاومت رجوی ، از دستبوسی پمپئو تا دلسوزی برای اکراد

1- شورای ملی مقاومت رجوی ، شعبه وزارت خارجه امریکاست

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

سازمان مجاهدین و رجوی ، شورایی درست کرده اسمش را گذاشته شورای ملی مقاومت که باید گفت : شورا شعبه ای ازوزارت خارجه امریکاست وکارش این است که روی جنایتهای رجوی و عضدانلو از نظرسیاسی سرپوش بگذارد وعملا چیزی بنام شورا وجود خارجی ندارد وتمامی اعضای ان بغیرازتعداد اندکی کادرها وازاعضای شورای رهبری سازمان مجاهدین هستند که اعضای ان علیرضا جعفرزاده وسونا صوصامی وعلی صفوی سرونازچیت ساز…4هستند که همه ازفرماندهان وصمصامی وسروناز چیت ساز ازشورای رهبری مجاهدین هستند که کارشون 24 ساعت دادن کزارش واطلاعات به وزارت خارجه امریکا می باشد همین شورا کمیسیونی دارد بنام کمیسیون امنیت وضد تروریسم که شعبه ای ازموساد وسازمان سیا می باشدوکارش پرورش جاسوس وتروریسم وبرقراری ارتباط با داعش وطالبان وارتش ازاد وسایرتروریستهای ریز ودرشت است که درراستای سیاستهای امریکا واسراییل درکشورهای دیگراشوب بپا می کند دیروز درسایت تفرقه  بنام همبستگی اطلاعیه ای منتشرو مرا جز ماموران وزارت اطلاعات ونیروی سپاه قدس دراروپا گذاشته است و جالبتراین است که ازمردم اروپا خواسته برایش جاسوسی کرده وهرجا مرا دیدند بلافاصله به نزدیکترین پلیس معرفی کنند خمینی میگفت من ارتش بیست میلیونی دارم وازمردم میخواست هرجا خرابکاران ومنافقینی مثل بنده را دیدند به وزارت اطلاعات معرفی کنند یعنی جاسوسی وتجسس را عملی مشروع ونهادینه میکرد که سیستماتیک ملت ایران را جاسوس پرورش بدهد حالا رجوی وعضدانلو عینا خط خمینی را ملاک قرارداده وهمان درخواست را منتهی ازاروپاییان دارد خیلی جالب است دیروز خمینی مرا بعنوان منافق وخرابکار معرفی وخواستارشناسایی وتحویل به او بود امروز رجوی وعضدانلو مرا مهره وزارت اطلاعات همان خمینی قلمداد وخواهان معرفی به پلیس اروپاست است دولتهای اروپا مرده اند وصدایشون درنمی اید که رجوی وعضدانلو مردمش را دعوت وتشویق به جاسوسی وتجسس میکنند ومیخواهند انها را کم کم به این وسیله عضو گیری کرده وبه خاورمیانه برای کارهای تروریستی همراه داعش وطالبان والنصره بفرستد کسی چه میداند شاید هم خیلی ازاین اروپایی ها که به داعش پیوستند توسط همینها وبه دستورموساد وسیا عضو گیری وبه عراق وسوریه فرستاده اند کما اینکه درعراق جوانان عراقی را به اشرف اورده وبا دادن پول وخرجهای هنگفت روی انها کاروعضو گیری وبرای اشوب واخلال روانه خیابونهای عراق می کرد باید به رجوی وعضدانلو دومهره استعمارکه رجوی درزمان شاه با ساواک همکاری وبخدمت ان درامده بود الان مهره استعمارشده است شاید هم ازهمان زمان موساد وسیا بوسیله ساواک درزندان عضو گیری کرده باشند کسی چه میداند ولی عملکردهای او این را میگوید ، میگویند کافرهمه رابه کیش خود می پندارد چون رجوی وعضدانلو خودشون سردمدارتروریسم وکشتار هستند همه را دریک فراربه جلو جاسوس میشمارند باید به انها بگویم مگربنده مثل شما هستم که دربرابرهرکس وناکسی سرخم کنم وکفش وپا بلیسم

سقوط ایدئولوژیک اخلاقی رجوی مجاهدین خلق

مگردرعکسها ندیدی که علیرضا جعفرزاده چگونه دربرابرپمپئو ادمخواردولا شده وتعظیم میکند مگربنده صمصامی وچیت ساز هستم که کارمند وزارتهای بیگانه باشم مگررجوی هستم که دربرابراطلاعات عراق دوزانو نشسته واطلاعات مملکت را به بیگانگان بدهم بگذارید موضوعی رابگویم که نمیخواستم بگویم بنده درهتل مهاجرکه بودم ابو کرارپیش من به مریم عضدانلو دشنام داد درهتل مهاجرودرچنبره مالکی به او گفتم خفه شو واخرین بارت باشد ازاین حرفها پیش من میزنی وازاو دفاع کردم وبنده چند کشوربرای پناهندگی رفته ام درهیچ یک ازکشورها هیچ گونه اطلاعاتی وصحبتی که بزیان مجاهدین باشد با انها نکردم وهرچه گفتم مشکلات خودم بوده است که هیچ ربطی به مجاهدین ندارد چرا زیرا علی رغم اختلافات سی ساله وخنجرهایی که ازپشت برمن زدند وتوهین وها وتحقیرها که کردند تف هایی که برصورتم انداختند ولی چون ایرانی وهموطنم بودند با تمام قدرت دراین مدت دربرابربیگانگان ازانها حمایت کردم که بماند دردنیای دیگرکه رجوی وعضدانلو به ان معتقد هستند همه چیز برملا خواهد شد

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

ولی انها درنامردی تمام ازاروپاییان میخواهند که مرا به پلیس معرفی کنند باید بگویم اولا بنده با هیچ کس از درون رژیم نه رابطه داشته ام ونه دارم نه پولی می گیرم حرفهایم را دروبلاگ وطنم ایران که مربوط بخودم است افشا میکنم اگرغیرازاین بود حتما دولت مربوطه که بنده دران کشورزندگی میکنم وکامپیوتروموبایل مرا کاملا کنترل میکنند زودترازتو فکری بحال بنده میکردند ازاینها گذشته ستارخان گفت اگرجاسوس هم هستیم جاسوس هم وطن خود هستیم نه بیگانه حال رجوی وعضدانلو عفریته جنگ ومرگ وسرکوب وکشتاربگویند جاسوسی موساد وسیا وشعبه ای از وزارت خارجه امریکا برشما وشورا وسایت تفرقه مبارک باد بروید شیرینی هم پخش کنید ومثل عنتروبوزینه درجلو بیگانگان برقصید وزانو بزنید ودختران وزنان جوان را مثل اشرف برای خوش گذرانی وعیش ونوش ژنرالها وسرهنگهای امریکایی دربزمهای خصوصی واداربه رقص کنید ولی چرا چنین میکند بخاطراین است که بدجوری رجوی وعضدانلو را افشا وهست ونیست انها رابرباد داده ام که درسوزش که روی انهم نمک پاشیده ام بدجوری بالا وپایین می پرند این حرفها نشات گرفته ازافشاگریها وسوزشهاست ولی افشاگریها باقدرت بیشترادامه خواهد داشت

مریم رجوی نعل وارونه و ادعای جنگ طلبی ایران و صلح طلبی امریکا در یمن و خلیج فارس

شورای ملی مقاومت رجوی ، شعبه وزارت خارجه امریکاست

لینک به منبع

2- حس و درد کردها را درک میکنم

جابجایی وپاکسازی ملتها درطول تاریخ بوده و درکتابهای تاریخ بسیارخونده ام وچند نمونه راهم شاهد بودم ولی هیچ وقت درد انها را حس نمی کردم ولی وقتی همین بلا سرخودما امد فهمیدم که چه دردی دارد وامروزهم با تمام وجود درد کردها را حس ودرک میکنم

مریم رجوی قاتل کردها برای کردهای سوریه اشک تمساح می ریزد

رجوی هرنوع همکاری سیاسی ونظامی بود با امریکا درعراق کرد سلاح ها راتحویل داد تا امریکا ازما حفاظت کند برای بنده بسیارسنگین بود وهست که چرا رجوی به امریکا اعتماد کرد ایا شناخت نداشت ؟ ایا درخط وخطوط اشتباه کرد که اعتماد کرد؟ هرچه که حساب کنیم ازنظربنده هیچ راه چاره ای نداشت زیرا که اعتماد قبل ازجنگ برایش گران تمام شد وقتی هم که بخودش امد هیچ راه برون رفتی نداشت که قبلا مفصل درباره ما وامریکا توضیح داده ام اما ازروز اول امریکا دنبال خارج کردن ما ازعراق بود که بوسیله کوبلر انجام میداد نمیدانم کوبلر یا فرستاده دوم امریکا روز رفتن گفته بود ما رفتیم ولی هروقت خواستید خارج بشوید بما اطلاع بدهید طوری صحبت کرده بود که یک روز مجبوربه خروج می شوید وحرفهای او وجملاتش یادم نیست مضمون حرفش را نوشتم تا اینکه مالکی میخواست حمله کنه ورجوی هم پشتش به امریکا گرم که مسولیت حفاظت را دارد ونمی گذارد مالکی حمله کند شب حمله بنده درگوشه ضلع جنوب وشرق نگهبان بودم وشاهد صحنه فرمانده امریکایی وبا سه زرهی انجا ایستاده ومسولین سازمان ازجمله مژگان پارسایی با اطرافیانش درحال اخرین صحبتها بودند که سازمان شرایط مالکی را بپذیرد واولتیماتوم داد که اگرما برویم مالکی حمله خواهد کرد همان شب هم وزیردفاع امده بود بغداد تا به عملیات نظارت کند برای همه ما مشخص بود که امریکا صحنه را خالی ومارا بیدفاع خواهد گذاشت وتنها کسی که اهمیت نمیداد رجوی بود جلو چشمان ما امریکا از درب خارج ومالکی حمله کرد که نهایت ان جابجایی به لیبرتی والبانی بود انشب حس خیلی بدی داشتم وفهمیدم خنجرازپشت زدن یعنی چی ازرجوی خنجرزیاد خورده بودم ولی داخلی بود وبدون خون ولی خنجرامریکا همراه با کشتاربود انشب براستی پی به این بردم که رهبرخیانت کارچگونه جریانی را نابود میکند تامنافع شخصی وسیاسی خود را تامین کند برمی گردیم به بحث اصلی یکسال پیش اسد به کردها هشدارداد که امریکا ازشما استفاده میکند نه حمایت وبنده هم که معتقد بوده وهستم که مشگل کردها رهبران انها هستند وباید ازفرهنگ تجزیه وفدرالی دست برداشته ودرچهارچوب مملکت خویش مسایل را حل کنند ازانجایی که رهبران خیانت کاردر150 سال گذشته مردم کرد رابه کشتن داده اند اینبارهم منافع خودرا درنظرگرفته واقدام درست را انجام ندادند وبه امید امریکا ومنافع انها وفردی به اسد پشت کرده تا رسیدند به شب حمله ترکیه که امریکا نیروهایش را بیرون کشید وگفت انها برای ما کارکردند وما هم پول انها راداده ایم یعنی اینکه کردها بردگان نظامی بوده اند وگفت انها کمی باهم بجنگند خوب است که دراینجا فقط به بحث کردها می پردازم

احزاب کرد بایکوت کردند . نشست اتحاد علیه ایران هسته ای و مجاهدین خلق

رفت وترکیه حمله وکردها را کشتاروقصد پاکسازی واخراج وجابجایی انها را دارد انشب که امریکا رفت یاد لحظات خودم دراشرف افتادم وتمامی حرفها وصحنه هارا مرور وانقدرازاین رهبران کردها متنفرشدم که بگذریم که به چه دلیل مردم خود را به این روز انداختند وحاظرنشدند ازتفکرات غلط خود عقب بکشند وان را اصلاح وارامش مردم خود را حفظ ونگه بدارند ومردم توسط اردوغان فاشیست اخوانی یکی ازپدرخوانده های تروریسم وتفکرات عقب مونده عثمانی دست به قتل عام زنان وکودکان وغیرنظامیان بزند ایا رجوی ورهبران کردها نمیتوانستند ازاین کشتارها جلو گیری کنند چرا براحتی قابل کنترل بود ولی متاسفانه ما ستم دیدگان همیشه ازسه طرف زیرهجمه بوده ایم یکی رهبران خائن ویکی هم دشمنان دوست نما ویکی هم دشمنان وقتی این سه جرثومه فساد دست بدست هم میدهند فجایعی رابارمی اورند که هیزم این اتشها جان انسانهاست انشب درد کردها را بخوبی حس ودرک کردم زیرا که خودم با این مقوله سالها قبل روبروشدم که بسیاردردناک وجانکاه وکشنده بود ارزو میکنم کردها رهبران خود رارها وازاها دل بنند ودوم هرچه زودترحملات متوقف بشود وکشتارها ازبین برود ومردم کرد به ارامش وامنیت وصلح برسند

حس و درد کردها را درک میکنم

لینک به منبع

شورای ملی مقاومت رجوی ، از دستبوسی پمپئو تا دلسوزی برای اکراد

***

یاوه گویی مریم رجوی از ارتش آزادیبخش صدام تا کمپ ناکجا آباد در آلبانیمجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز 

شورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی هاشورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی ها

پهباد را هدف قرار دادند مزدور مریم رجوی سقوط کردهمکاری دفتر مریم رجوی و عربستان در حمله به نفتکش ها

مریم رجوی گرامیداشت ترور خشونت و جنگ استراتژی فرقه رجوی سرنگونی رژیم یا سرنگونی منتقدین مجاهدین خلق در بلژیک؟ مجاهدین رجوی تظاهرات بروکسل و آغاز پایانی دیگر

همچنین: