شورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی ها

شورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی ها

شورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی هاعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و دوم می 2019:… دو نکته ذق بچشم میخورد یکی مجروح شدن پیرزن این همه زن وکودک درسوریه وعراق ویمن کشته شدند صدایی درنیامد اما برای خراش برداشتن زن هشتادساله اسراییلی ناله وفغان سر میدهد و دوم تروریست خوندن نیروهای فلسطینی است. همان نیروهایی که حتی عربستان و امارات و بحرین و اردن آنها را تروریست حساب نمیکنند. سازمان مجاهدین روی بن سلاخ و شیخک امارات را درنزدیکی به اسراییل و نتانیاهوسفید کرده است. شورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی ها.

شورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی هایک “فرقه سیاسی” مخالف رژیم ایران، که یک کشور در داخل کشور آلبانی خلق کرده است

1- سازمان مجاهدین و شورای ملی حملات فلسطینی ها را تروریستی خواند

رجوی همیشه افتخارمیکرد که درفلسطین اموزش دیده باید گفت دراین رابطه مجاهدین مدیون کمکهای فلسطینی ها در زمان شاه هستند انهم زمانی که هیچ نداشتند وا نها کمکهای فراوانی درموقع سختیهای به مجاهدین کردند وحالا رجوی وعضدانلو حق انها رابجا اورده اند درحالی که خودش سه بار ازدواج رسمی وهزار زن در اشرف را از ان خود کرده وحرمسرای بدتر از شاه عباس وفتحعلی شاه راه انداخته بود چون درتاریخ حرمسرای انها را دویست تا سیصد نفرتخمین میزنند یعنی رجوی دارای حرمسرای سه برابری ازصفویان وقاجاریه داشته است با این تفاصیل عرفات درسن شصت سالگی ازدواج کرد رجوی میگفت گرفتار و اسیرجنسی خود وزن شده است عمل خودش راچی باید قلمداد کرد بماند وقتی عرفات وارد مذاکره بااسراییل شد رجوی ان راوادادگی وعقب نشینی درقبال اسراییل میدانست وقتی برای درمان به فرانسه منتقل وهمانجا فوت کرد رجوی بلافاصله گفت میبایست می ایستاد وشهید میشد حال سوال اینه این همه ضدیت با عرفات وفلسطینی ها درزمان صدام برای چی بود منکه انموقع نمی فهمیدم وحرفهایش رادرست میدانستم الان که ازرجوی فاصله گرفتم فهمیدم که این همه ضدیت برای این بوده که دل اسراییل رابجا بیاورد یعنی ازانموقع دنبال تخطئه فلسطینی ها بوده است که درموضع گیری جدیدش دم خروس بیرون زد البته بنده هرنوع حرکت برعلیه غیرنظامیان ازهرطرف که باشد رامحکوم میکنم

اسراییل تاکنون 276 نفرازفلسطینیها را بخاطرراهپیمایی بازگشت کشته وچندهزارنفررامجروح کرده روزجمعه دوباره تعدادی راکشت وزخمی کرد وعلاوه بران شب غزه رابمباران وبازتعدادی راکشت فلسطینی ها که ازقبل گفته بودند جواب میدهند 10موشک شلیک کردند که دوباره اسراییل بمباران وفلسطینیها هم درجواب 200 موشک شلیک کردند کانال تلگرامی مشعل ازادی وابسته به مجاهدین نوشت ( صد وپنجاه راکت ازغزه بخاک اسراییل شلیک شده است درپی این حملات دواسراییلی ازجمله یک زن هشتاد ساله مجروح شدند ارتش اسراییل درواکنش به این حملات تاکنون ده ها موضع تروریستی حماس وجهاداسلامی درنوارغزه را هدف قرارداده است )اگربه ادبیات این نوشته کوتاه نگاه کنیم دونکته ذق بچشم میخورد یکی مجروح شدن پیرزن این همه زن وکودک درسوریه وعراق ویمن کشته شدند صدایی درنیامد اما برای خراش برداشتن زن هشتادساله اسراییلی ناله وفغان سرمیدهد ودوم تروریست خوندن نیروهای فلسطینی است همان نیروهایی که حتی عربستان وامارات وبحرین واردن انها راتروریست حساب نمیکنند سازمان مجاهدین روی بن سلاخ وشیخک امارات رادرنزدیکی به اسراییل ونتانیاهوسفید کرده است همه این ها را میشود دردونکته خلاصه کرد رجوی ازقدیم برضد ملت فلسطین ورهبرانش قدم برداشت وحرف زد واینهم جزدفاع ازاسراییل نبوده ونیست که الان هم بکمک نتانیاهوی صهیونیست ونژادپرست وکودک کش امده است وبا این حرفها راه کشتارملت فلسطین راهموارمیکند همانطورکه با دفاع ازتروریسم وکلاه سفیدها راه کشتارونابودی واواره گی ملت سوریه وعراق رافراهم کرد همانطورکه با دفاع ازاتحاد امریکایی وعربی ملت یمن رابخاک وخون کشیدند وهنوزهم دفاع میکند دریک جمله باید گفت رجوی وعضدانلو وشورای ملی انها بلندگو توجیح کشتاروجنایت امریکا اسراییل عربستان وامارات شده اند مزدوری ونوکری که شاخ دم ندارد فرق رجوی وعضدانلو با نتانیاهو وترامپ وسایرسران امریکا دراین است که فعلا نگذاشته اند کلاه یهودی برسرگذاشته ودرکناردیوارندبه به گریه وزاری مشغول وکاغذپاره ندامت لای جرزدیواربچپوند شاید هم مثل مکه رفتنش سفر پنهانی به دست بوسی ونگاه به جرزدیواررفته باشد الله واعلم

2- رجوی وعضدانلو خنجر ترامپ را برگلوی ملت ایران تیزمیکنند

بارها نوشته وگفته ام که دردرون مجاهدین بارها به مسولین کتبی وشفاهی گفتم ونوشتم اگرفهم امروز را داشتم هرگز مجاهد نمیشدم ازبس ازفرهنگ رجوی متنفر شده بودم علی رغم این موضع سالیان دردرون مجاهدین از زمانی که بیرون امدم و از بیرون اوضاع را نگاه و دنبال می کنم بیشتربه انتخاب گذشته خود شک وازخودم بخاطرانتخاب دوران نوجوانی غبطه خورده و بخود می پیچم ازبس حرکات ومواضع ضد ایرانی ومردمی وضد انسانی ازاین سازمان میبینم وافسوس عدم شناخت ودرک خود را شبانه روز میخورم ودلگیر ازا نتخاب خود بوده وهستم اما داستان چیست بارها نوشتم که امریکا دنبال جنگ است وبرای راه اندازی جنگ به بهانه یازده سپتامبردیگری نیازدارد که انرا توسط تروریستهای خودش انجام خواهد داد یک هفته پیش دوعملیات نظامی الفجیره که مشخص نشده کارکیست وحمله به تاسیسات نفتی عربستان که حوثی ها بعهده گرفتندانجام شد بلافاصله امریکا گفت خبرهایی داریم که ایران میخواهد بما حمله کند وکارمندان سفارت راکم وشرکت اکسان موبیل راازعراق بیرون کشید ودیروز یک موشک به منطقه سبزشلیک شد یعنی سناریو بدون کم وکاست اجراشد وترامپ بلافاصله ایران راتهدید کرد توئیتی که زده این است عینا ازروی رادیو فردا وبی بی سی مینویسم  (اگرایران درگیری میخواهد این پایان رسمی ایران خواهد بود هرگزایالات متحده راتهدید نکنید ) ببینیم سایت رسمی مجاهدین همین نوشته وتوئیت ترامپ را چگونه بخورد مردم داده است  (بدنبال حمله به منطقه سبز بغداد دونالد ترامپ رییس جمهورامریکا درتوئیتر خود نوشت اگررژیم ایران میخواهد بجنگد این پایان رسمی رژیم ایران خواهد بودهرگز امریکا رادوباره تهدید نکنید ) توئیت خود ترامپ

 If iran wants to fight that will de the official end of iran never threaten the united states again. 19 mai 2019

می بینید هیچ اشاره ای به رژیم نکرده وتماما ازایران گفته است بارها گفتم اینها دشمنان رژیم نیستند اگربودند که دنبال مذاکره نبودند تماما افکارضد ایران وایرانی دارند ودراین بین رجوی وعضدانلو تصصیح کننده متن سیاسی ترامپ وادمخواران کاخ سفید بین افکارعمومی ایران شده اند ومیخواهند ترامپ راازغلط کرده تبرئه کنند ؛ کثافتکاری سیاسی وبی هویتی وتیزکردن خنجرترامپ برگلوی ملت ایران تا کجا ؟ حرف ترامپ اشکارومشخص است وهیچ  شک وشبهه در استفاده ازبمب اتم که پایان ایران رارقم بزند نیست ؛ وارونه کردن حرف ترامپ توسط رجوی وعضدانلو حمایت ازاستفاده ازبمب وموشک هسته ای برعلیه ایران است ؛ این همان کسی ست که میگوید من مخالف اتم هستم ومخالفتهای اودرباره حقوق بشردرسوریه ویمن رادیدیم وطرفدارحقوق زنان است ولی زنان تشکیلات خودش رابه حرمسرا میبرد انوقت بقیه انتظاردارند زوجین ازحقوق زن دفاع کند زن فقط یک حق دارد انهم رفتن به حرمسرای رجوی با مدیریت وحرمسراداری عضدانلوست مخالفت با اتم مثل حمایت ازحقوق زنان وبشر ازطرف رجویست مخالف اتم است برای دیگران ولی استفاده ازموشک وبمب اتمی وهیدروژنی برعلیه ملت ومملکت ایران را استفاده برای نابودی رژیم جمهوری اخوندی میداند تا کجا دردام رذالت وخیانت وضدبشربودن افتاده است ؟ تا کجا وقاحت ودریدگی ازخود نشان میدهد ؟ تا کجا میخواهد مرزهای مزدوری ونوکری وخوش رقصی برای ادمخواران غربی راپاره کند بهمین دلایل است هرچه زمان میگذرد وحقایق برایم روشن میشود ازانتخاب نوجوانی خود پشیمان ترمیشوم وافسوس میخورم ای کاش فهم الان راداشتم وهرگزمجاهد نمیشدم وبه یاری رجوی وبعد هم عضدانلو اقدام نمیکردم

3- دروغگویی رجوی وعضدانلو برای کشاندن امریکا بجنگ

همیشه درشبکه های اجتماعی دررابطه بادروغگویی وفحاشی مردم توسط سلطنت طلبان اعتراض داشته ودارم ولی جدیدا متوجه شدم هزار رحمت به سلطنت طلبان هواداران رجوی دروغهایی میگویند که ادمی حیرت میکند  درست مثل گوبلز هرچقدردروغ بزرگتر باور ان راحت تر ؛ ازهمین قانون استفاده میکند شاید رجوی بگوید هواداران هستند ولی معتقدم برعکس از رجوی دستور میگیرند یکبار رجوی درنشست گفت رضا پهلوی گفته من تعجب میکنم که همیشه رجوی با مسولینش وهوادارانش یک حرف میزنند و به ان افتخارمیکرد که ببین چه تشکیلات و هوادارانی درست کردم که همه یک حرف میزنیم با توجه به این نمونه رجوی و عضدانلو نمیتوانند بگویند هواداران هستند و ما کنترلی به انها نداریم خیر این طور نیست حرف هواداران دقیقا حرف رجوی و عضدانلوست اگردقت کرده باشید امریکا اعلام کرد که ایران درمنطقه تحرکات دارد بخاطران ما مجبور شدیم ناوگان بفرستیم یعنی ایجاد تشنج را بگردن ایران انداخت وقتی این موضوع مورد اعتراضات جهانی حتی ژنرال انگلیسی گفت هیچ تحرکی نبوده وامریکا دروغ میگوید قرارگرفت طوری که پمپئو اموزش دیده دروغگویی و فریب و کلک در سازمان سیا مجبور شد دروغهای خودرا تعدیل کند بعد این داستان هواداران رجوی دروغها را شروع کرده اند و همزمان با سایت مجاهدین درسایتهای دیگروصفحات اجتماعی شروع کرده اند که ایران موشکهایش را در اختیار تروریستهایش در عراق قرارداده تا امریکایی ها رابکشند ازطرف دیگر میگویند انفجارکشتیها کارتروریستهای ایران است وپابه پای عربستان شکایت دارد که اولا حوثی ها جزء تروریستهای سپاه پاسداران هستند ودوما چرابه تاسیسات نفتی عربستان حمله کرده اند وباید درشورای امنیت بررسی وحوثی ها رامجرم شناخته وبا انها برخورد کنند بنده ازهیچ جنگی حمایت نمیکنم ولی درکنارمظلوم وستم دیدگان ومردم غیرنظامی هستم وازحقوق بشردفاع میکنم درهرکجای دنیا وازهرنژاد وقوم ودینی باشند برایم فرقی ندارد ومخالف ستمگربوده وخواهم بود ولی برای نجات همین مردم راه حلهایم راهم میگویم براساس همین منطق بارها نوشته ام که راه حل یمن نه درسازمان ملل بلکه درهم کوبیدن تاسیسات زیربنایی مثل نفت برق ومراکزکنترل فرودگاهها وپتروشیمی وپلها و….عربستان وامارات توسط یمنی هاست انهم بخاطراینکه این دوکشوربه هیچ قانون بین المللی وانسانی اعتقادی ندارند وتنها سخن قابل فهم برای انها درهم کوبیدن انهاست واینگونه درهم کوبیدن است که صلح رابرای مردم یمن به ارمغان میاورد نه مثل رجوی وعضدانلو درحمایت از ظالمان وستمگران به این حمله ها اعتراض ولی ازکشتارکودکان وزنان علاوه برسکوت درنامردی وغیرانسانی دفاع هم میکند وبدترازهمه همین حرکت رادربرابرملت ایران هم انجام میدهد وخواهان تحریم وحمله نظامیست ایا شرافت واخلاق ایرانی درشمایان یافت میشود ؟ خیرنباید هم انتظارداشت که رهبرعقیدتی انروی سکه ولایت فقیه ومدافع سرسخت اسلام سیاسی که همان حاکمیت دینی ست حرفهای دیگری بزند ومواضع دیگری بگیرد ایا باید انتظارداشت کسی که زنان تشکیلات خودش راکه چند دهه وقف اوکرده اند تامردم رانجات بدهند بنام دین وانقلاب وبا استناد به ایات قران حرمسرا راه اندازی وبه انها تجاوزمیکند ورحم زنان رادستورمیدهد دربیاورند میخواهید با این شرافت واخلاق دلش بحال مردم ایران بسوزد هرگز؛ بنده که درطی سالیان بااوزندگی کردم تنها چیزی که برای اومهم است بدست گرفتن قدرت بهربهایی برای همین هم هست که به ملتها درهرجای دنیا باشد خیانت میکند ودرصف ظالمان وستمگران قرارمیگیرد اینهم خودبخودی نیست ازهمان فرهنگ اسلام سیاسی وحاکمیت دینی که او معتقد است نشات میگیرد نه چیزدیگری ایدئولوژی رجوی وعضدانلو همان ایدئولوژی اخوندیست  انوقت بدروغ میگویند ما نماینده اسلام انقلابی هستیم و24ساعته درشبکه های اجتماعی وسایتها دروغ میبافند تا کشتارراه بی اندازندایا دروغ هم جزءاسلام سیاسی ست ؟ اگرتاریخ خونده باشید دروغ درفرهنگ ایران بسیارزشت وتهوع اوربوده وهست میتوانید به حرفهای زرتشت وهخامنشیان واشکانیان وساسانیان مراجعه کنید حالا رجوی وعضدانلو باکدام فرهنگ اینقدردروغ برای راه اندازی جنگ وکشتارملتها میگویند ؟؟؟؟

4- تحلیلگرسیاسی و متخصص نظامی رجوی و عضدانلو

میخواهیم این دومتخصص رجوی را کمی بشناسیم وببینیم رجوی با چه تفکراتی وچه شیوه هایی حرکت میکند

یک متخصص نظامی داشت می امد در تلویزیون میگفت کی میگه اخوند کلاش میتونه بسازه قنداق ازگرجستان روپوش لوله ازبوسنی دستگاه چکاننده از جمهوری چک ولوله ازالبانی وارد میکنه انها کشورهای گدا گشنه هستند با کمی نفت میدهند انها را روی هم سوارمی کنند . میگوید درایران میسازیم هرهفته میامد درسیمای رجوی این مزخرفات را تحویل ملت میداد یک بار درحال شام خوردن طبق معمول درحال سخنرانی ودرحالی که دهانش کف کرده بود ودروغها وفریبها را بخورد خلق الله میداد فرمانده ام که پیش من نشسته بود گفت ببین چی میگه منهم همه چیز را زیرپا گذاشته وگفتم مزخرفات می بافه خیلی ناراحت شد وگفت چرا این حرف رامیزنی جواب دادم مگه رهبری بارها درنشست نگفته که رژیم درحال ساخت بمب اتم وخواهان تحریم است مگه درخارجه کارسیاسی سازمان این نیست که به جهان ثابت کند رژیم درحال ساخت بمب اتم است گفت چرا گفتم یکی ازاین حرفها مزخرف است یا کلاش نمیتونه بسازه مزخرفه ویا بمب اتم مزخرفه این تناقض را چگونه جواب میدهی دیگه سکوت کرد وبعد یه مدتی مزخرف گویی متخصص را که تماما حرفهاش چرندیات ومزخرفات وعوامفریبی بود راتعطیل کردند یعنی تمامی حرفاش دروغ وفریب ملت بود درزمانی که رژیم درحال ساخت بمب بود این میگفت روکش پلاستیگی لوله تفنگ هم نمیتونه بسازه

مثلا تحلیلگر سیاسی که تلویزیون می اومد وحرفهای رجوی وعضدانلو راکه زنان شورای رهبری بخوردش میدادند ونوشته ها هم درصفحه مانیتورجلوش گذاشته میشد واقا روخونی میکرد وخودرا تحلیلگرسیاسی جهانی میشمرد این اقا قبلا فرمانده بالای بنده بود بگذریم یک روز عراقیها رادعوت کرده بودند اشرف منهم درجایی نگهبانی میدادم وزیرسایه درخت نشسته وسروکله ام تماما خاک وعرق کرده تمام بدنم گل مالی شده بود این اقا امده بعد سلام واحوالپرسی بدون مقدمه شروع کرد وگفت اگرما کاری کنیم که امریکا به ایران حمله کنه برنده هستیم گفتم چطوری جواب داد بوش رژیم را محورشر قرارداده ومیخواد به ایران حمله کنه ما باید روی این تضاد کارکنیم تا زودتربه ایران حمله کنه سوال کردم اگرامریکا به ایران حمله کنه چی میشه ادامه داد رژیم سرنگون میشه چون در ایران کسی رانداره مجبوره دولت را بما بده از انجاییکه ما ضد امریکایی هستیم قانونی بیرونش میکنیم وایران مال ما میشه بنده ازتعجب مغزم ازپس کله ام بیرون زد که چی میگه درکجا زندگی میکنه این لاطائلات راکی بخورد این داده حقیقت این بود که افراد اینطوری فرمانده میشدند که هرچرندیاتی رابخوردش میدادند قبول وانراتبلیغ میکرد اگرمثل بنده برای هرچیزی سوالی ویا نکته ای داشتی هرکس بودی میبایست ایزوله وجزامی میشدی ومهم نبود که عقلت کارمیکردیا نه توانمندی کاری راداشتی یا نه شاخص قبول وتکرارچرندیات داده شده بود جواب دادم این حرفها چیه میزنی اولا تا رفسنجانی وخاتمی  ودارودسته هستند امریکا هرگز بتو حاکمیت نخواهد داد اکبرگنجی ها ومحسن سازگارا وامثالهم قبل ازتو سرسفره امریکانشسته ودرحال خوردن چلو خرچنگ وبوقلمون سفید هستند تا توبرسی بشقاب خالی نصیبت خواهد شد دوما مگه درلیست تروریستی نیستی مگه خلع سلاح نشدی مگه تمام قرارگاه هایت راتحویل ندادی اگرکسی میخواست ازت استفاده کنه حداقل خلع سلاح نمیکرد سوما چطوری خودرا ضد امریکایی جا میزنی که خواهان حمله امریکا به ایران هستی که حاکمیت را امریکا بتو بدهد یکباره عصبانی شد وگفت کی میگه تو سیاسی هستی اصلا چیزی حالیت نیست ونمیفهمی ما روباش امدیم یکساعت وقتمون را صرف کی کردیم منهم به احترام اینکه ازنظررفتار واخلاق درگذشته با من داشت چیزی نگفتم وسکوت کردم تا زودتربرود اینهم یکی دیگرازدیدگاههای رجوی که شک ندارم الان هم همین تفکرات رادارد ولی بداند امریکا ازاوبعنوان کارت استفاده بعد هم مثل علاوی وکرزای به بیرون تف خواهد کرد

(پایان)

شورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی ها

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ضربه-کاری-بر-رجوی-فتوای-دیوان-عالی-اهل-ت/

ضربه کاری فتوای دیوان عالی اهل تسنن عراق بر فرقه رجوی مجاهدین خلق

رضربه کاری فتوای دیوان عالی اهل تسنن عراق بر فرقه رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نوزدهم می ۲۰۱۹:… این فتوا خط بطلانی برحرکات وخواسته ها وعملهای رجوی عضدانلو درباره اهل سنت عراق است ونشان داد که خط رجوی شکست خورده وبه تمسخرگرفته شده است دیگررجوی نمیتواند ازانها براحتی استفاده کند وبرگ سیاسی وتبلیغاتی رجوی وعضدانلوبمیزان زیادی سوخت زمین راکه قبلا ازدست داده بود ونیروی مردمی ادعایی راهم با این فتوا ازدست داد. ضربه کاری بر رجوی فتوای دیوان عالی اهل تسنن عراق

مجاهدین خلق ناموفق بودند. ایران آرام استمجاهدین خلق فرقه رجوی ناموفق بودند. ایران آرام است

۱- فتوای رییس دیوان عالی اهل تسنن عراق ضربه ای کاری بر پیکر رجوی و عضدانلو
(ضربه کاری بر رجوی فتوای دیوان عالی اهل تسنن عراق)

رضربه کاری فتوای دیوان عالی اهل تسنن عراق بر فرقه رجوی

لینک به منبع

خبرگزاری اسپوتنیک بنقل ازبولتون نیوز گزارش داد شیخ عبد اللطیف الهمیم رییس دیوانعالی اهل تسنن عراق طی فتوایی ازاهل تسنن عراق وسایرکشورها خواست که دربرابرتجاوزگری امریکا (به دفاع ازایران برخیزند اوگفت این دفاع واجب شرعی است وهمگان باید اطاعت کنند) البته صحبتهای دیگری هم کرده که دراینجا به انها نمی پردازم

 بعد از اشغال عراق رجوی وعضدانلو شروع به دخالت درعراق کردند که دوخط موازی را پیش میبردند یک به بعثی ها به اسم مقاومت کمک میکرد تا برعلیه رژیم ایران اقدام کنند و از طرف دیگربین انها و امریکا و هم خط کردن انها با نیروهای طرفدارامریکا حرکت میکرد که نشستهای معروف به نشستهای سه جانبه درهمین رابطه بود ویکی هم میگفت شیعیان رژیمی هستند واهل سنت را تشویق میکرد جلو انها به ایستند یعنی غیرمستقیم انها را به سمت درگیری و جنگ داخلی سوق میداد و به انها اموزشهای تشکیلاتی و نظامی هم مدتی اشکارا میداد  در این رابطه بسیار موفق بود و درنهایت ازتوی ان داعش بیرون امد که تمام قد از انها دفاع ومیگفت انقلابیون عشایرو….. عراق را زمین واهل سنت رانیروی مردمی خودش قلمداد میکرد این کارها که هشدارش رادادم که قبلا نوشتم ضربات کلانی به عراق وارد کرد عین زمان بعد انقلاب ضد سلطنتی وفازسیاسی که دیدیم چکارها که نکردند ولی منتها درایران خمینی بود وجمع وجور کرد ولی درعراق نتوانستند انراجمع ومردمش گرفتارداعش یا همان بعثی ها که توسط شاهکارسیاسی رجوی مقاومتشون تبدیل به مزدوری برای امریکا شده بود شدند ودراین مدت هم که درخارجه تشریف دارند تبلیغاتش رادارد وسیاسی حمایت میکند با این فتوا اولا نشان میدهد که اندیشمندان وعقلای عراق فهمیده اند که باید ازدعوای سنی شیعه ومذهبی دست بردارند ودریک صف به ایستند که مبارک است دوم اهل سنت عراق محوریت ایران راپذیرفته که دریک صف با عامل اصلی جنگ وخونریزی واختلاف وبهم ریختگی منطقه مبارزه کنند تنها راه حل خاورمیانه بیرون رفتن امریکا ازمنطقه واداره توسط خود کشورها ومردم وملتهای منطقه است وانقدر اگاهی دارند که با هم ودرکنارهم باصلح ودوستی زندگی کنند این فتوا خط بطلانی برحرکات وخواسته ها وعملهای رجوی عضدانلو درباره اهل سنت عراق است ونشان داد که خط رجوی شکست خورده وبه تمسخرگرفته شده است دیگررجوی نمیتواند ازانها براحتی استفاده کند وبرگ سیاسی وتبلیغاتی رجوی وعضدانلوبمیزان زیادی سوخت زمین راکه قبلا ازدست داده بود ونیروی مردمی ادعایی راهم با این فتوا ازدست داد که همین ازدست دادنها ضربه کاری وجدی را برپیکررجوی وعضدانلو وارد اورد چون عراق برایش کانون نبرد استراتژیک وظرف سرنگونی بود زیرا که میخواست با بهم ریختن عراق ووارد کردن امریکا به جنگ ازنیروهای اهل سنت بعنوان پیاده نظام استفاده کند که همه بدلیل مواضع غلط ازبین رفت یعنی هم سخت افزاری که زمین باشد وهم نرم افزاری که ذهن توده مردم است با این فتوا ازدستش خارج شد

۲- تحلیلگرسیاسی و متخصص نظامی رجوی و عضدانلو

لینک به منبع

میخواهیم این دومتخصص رجوی را کمی بشناسیم وببینیم رجوی با چه تفکراتی وچه شیوه هایی حرکت میکند

یک متخصص نظامی داشت می امد در تلویزیون میگفت کی میگه اخوند کلاش میتونه بسازه قنداق ازگرجستان روپوش لوله ازبوسنی دستگاه چکاننده از جمهوری چک ولوله ازالبانی وارد میکنه انها کشورهای گدا گشنه هستند با کمی نفت میدهند انها را روی هم سوارمی کنند . میگوید درایران میسازیم هرهفته میامد درسیمای رجوی این مزخرفات را تحویل ملت میداد یک بار درحال شام خوردن طبق معمول درحال سخنرانی ودرحالی که دهانش کف کرده بود ودروغها وفریبها را بخورد خلق الله میداد فرمانده ام که پیش من نشسته بود گفت ببین چی میگه منهم همه چیز را زیرپا گذاشته وگفتم مزخرفات می بافه خیلی ناراحت شد وگفت چرا این حرف رامیزنی جواب دادم مگه رهبری بارها درنشست نگفته که رژیم درحال ساخت بمب اتم وخواهان تحریم است مگه درخارجه کارسیاسی سازمان این نیست که به جهان ثابت کند رژیم درحال ساخت بمب اتم است گفت چرا گفتم یکی ازاین حرفها مزخرف است یا کلاش نمیتونه بسازه مزخرفه ویا بمب اتم مزخرفه این تناقض را چگونه جواب میدهی دیگه سکوت کرد وبعد یه مدتی مزخرف گویی متخصص را که تماما حرفهاش چرندیات ومزخرفات وعوامفریبی بود راتعطیل کردند یعنی تمامی حرفاش دروغ وفریب ملت بود درزمانی که رژیم درحال ساخت بمب بود این میگفت روکش پلاستیگی لوله تفنگ هم نمیتونه بسازه

مثلا تحلیلگر سیاسی که تلویزیون می اومد وحرفهای رجوی وعضدانلو راکه زنان شورای رهبری بخوردش میدادند ونوشته ها هم درصفحه مانیتورجلوش گذاشته میشد واقا روخونی میکرد وخودرا تحلیلگرسیاسی جهانی میشمرد این اقا قبلا فرمانده بالای بنده بود بگذریم یک روز عراقیها رادعوت کرده بودند اشرف منهم درجایی نگهبانی میدادم وزیرسایه درخت نشسته وسروکله ام تماما خاک وعرق کرده تمام بدنم گل مالی شده بود این اقا امده بعد سلام واحوالپرسی بدون مقدمه شروع کرد وگفت اگرما کاری کنیم که امریکا به ایران حمله کنه برنده هستیم گفتم چطوری جواب داد بوش رژیم را محورشر قرارداده ومیخواد به ایران حمله کنه ما باید روی این تضاد کارکنیم تا زودتربه ایران حمله کنه سوال کردم اگرامریکا به ایران حمله کنه چی میشه ادامه داد رژیم سرنگون میشه چون در ایران کسی رانداره مجبوره دولت را بما بده از انجاییکه ما ضد امریکایی هستیم قانونی بیرونش میکنیم وایران مال ما میشه بنده ازتعجب مغزم ازپس کله ام بیرون زد که چی میگه درکجا زندگی میکنه این لاطائلات راکی بخورد این داده حقیقت این بود که افراد اینطوری فرمانده میشدند که هرچرندیاتی رابخوردش میدادند قبول وانراتبلیغ میکرد اگرمثل بنده برای هرچیزی سوالی ویا نکته ای داشتی هرکس بودی میبایست ایزوله وجزامی میشدی ومهم نبود که عقلت کارمیکردیا نه توانمندی کاری راداشتی یا نه شاخص قبول وتکرارچرندیات داده شده بود جواب دادم این حرفها چیه میزنی اولا تا رفسنجانی وخاتمی  ودارودسته هستند امریکا هرگز بتو حاکمیت نخواهد داد اکبرگنجی ها ومحسن سازگارا وامثالهم قبل ازتو سرسفره امریکانشسته ودرحال خوردن چلو خرچنگ وبوقلمون سفید هستند تا توبرسی بشقاب خالی نصیبت خواهد شد دوما مگه درلیست تروریستی نیستی مگه خلع سلاح نشدی مگه تمام قرارگاه هایت راتحویل ندادی اگرکسی میخواست ازت استفاده کنه حداقل خلع سلاح نمیکرد سوما چطوری خودرا ضد امریکایی جا میزنی که خواهان حمله امریکا به ایران هستی که حاکمیت را امریکا بتو بدهد یکباره عصبانی شد وگفت کی میگه تو سیاسی هستی اصلا چیزی حالیت نیست ونمیفهمی ما روباش امدیم یکساعت وقتمون را صرف کی کردیم منهم به احترام اینکه ازنظررفتار واخلاق درگذشته با من داشت چیزی نگفتم وسکوت کردم تا زودتربرود اینهم یکی دیگرازدیدگاههای رجوی که شک ندارم الان هم همین تفکرات رادارد ولی بداند امریکا ازاوبعنوان کارت استفاده بعد هم مثل علاوی وکرزای به بیرون تف خواهد کرد

(پایان)

ضربه کاری بر رجوی فتوای دیوان عالی اهل تسنن عراق

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فشارحداکثری-به-مخالفان-امریکا-نتیجه،/

فشارحداکثری به مخالفان امریکا نتیجه، شکست حداکثری

فشارحداکثری به مخالفان امریکا نتیجه، شکست حداکثریعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پانزدهم می ۲۰۱۹:… رقص های میمونی رجوی و عضدانلو هم کاری برای آنها نکرده است و گرد و خاک امامزاده بولتون بدجوری برسر و روی او غبارغم نشانده بخصوص اینکه ترامپ از امریکا شماره هم داد و جواب جانانه ای هم ازطرفها گرفت …… رجوی و عضدانلو درحال رقص چاچا هستند اگر نکنند چه جوابی به نیروها وهواداران خود خواهند داد اینطور که معلوم است فشار حداکثری تبدیل به شکست حداکثری برای تیم ادمخواران و حرام لقمگان ایرانی آنها از جمله مجاهدین شورای مقاومت آنها تجزیه طلبان و گروههای مزدور دیگر شده است.

فشارحداکثری به مخالفان امریکا نتیجه، شکست حداکثرینیویورک تایمز: آلترناتیو جان بولتون برای ایران سازمان مجاهدین خلق است

لینک به منبع

فشارحداکثری به مخالفان امریکا نتیجه، شکست حداکثری

علی شیرزاد، وطنم ایران

علی شیرزاد، وطنم ایران

امریکا با فشارحداکثری به مخالفان سیاستهای جهانی خود وارد میدان شده وکره شمالی ، ایران ، ونزوئلا را در دستورکار قرار داده است تا بخیال خود این کشورها را از درون متلاشی کند و کارش باعث شود تا مردم این کشورها بخیابان ریخته ، با شورش حکومتهای خود را سرنگون و از ترامپ بخواهند که رهبری این کشورها را دراختیار بگیرد این تفکرات خام خیالی بیش نبوده و نیست . در این میان حس و ایمان وطن دوستی ملتها را نادیده گرفته و دلش را بخواسته چهار مزدور و نوکر دل خوش کرده است یعنی تفکرات و تحلیلهای بسیار احمقانه و کودکانه درجریان است نگاهی اجمالی به این حرکت درطی مدت اخیر می اندازیم تا ببینیم درست است یا غلط وعواقب ان چیست

تمام حرکات ترامپ برپایه چند موئلفه سوار است

یک اسراییل و هم پیمانان منطقه ای : که در این وسط اسرائیل با مشکلات عدیده ای روبرو است ازجمله حماس که سه دوره رویارویی بین اسراییل و حماس تماما حماس برنده و درهرسه مورد اسراییل التماس برای مذاکره و عقب نشینی کرده است . در داخل اشرف بحثی سرهمین مسئله بود ، مطرح کردم که اسرائیل هرگز نمیتواند برحماس پیروزشود و دو جنگ قبلی بیان گر همین موضوع است که بعدا چند اتهام درپنهان به بنده زدند و روی ان تبلیغات وتهدیدات زیادی کردند که درزمان دیگری به ان خواهم پرداخت دراینجا جای اشاره به ان نیست اعراب هم ازنظربنده به پفی بند هستند ونتیجه پفکی بودن رادرسوریه ویمن براحتی میشود دید که ناتوان وعاجز بوده وخواهند بود

دوم تحریم: که اعمال کرده است گرچه تحریم صلاح کشتارجمعی صد بار بد تر ازب مب اتم است و ضرر و زیانش بملت میرسد بهمین دلیل ملتها ازان حمایت نمیکنند و راه بجایی نخواهد برد تجربه تاریخی ثابت کرده که این شیوه رفتارغیر از نابودی ملتها وافزایش کینه نسبت به اجراکنندگانش چیزی رابهمراه ندارد

سه نظامی : امریکا با اوردن نیروی نظامی پشت تحریم وتهدید میخواهد با ترساندن خطش را پیش ببرد این تفکرات دهه ۶۰و۷۰ میلادی کارایی داشت ولی الان هیچ کارایی ندارد مگراینکه مستقیم مثل عراق ولیبی وافغانستان وارد شود که خود بحث دیگریست ولی زمان کنونی وشرایط جهانی و رشد تفکرات مقابله با امریکا درمناطق مختلف جهان وبقول خودشون مقاومت به مرحله ای رسیده که ازتهدید وناوگان نمی ترسد بلکه دربرابر انهم ایستاده است مثل ایران سوریه حزب الله وگروههای فلسطینی وعراقی ویمنی درغرب اسیا کره شمالی درشرق اسیا وونزوئلا وکوبا ویکی دو کشوردیگه درامریکای لاتین بیانگرشکست این طرح است نوشتیم وگفتیم که امریکا درونزوئلا شکست خورده است الان بعد چندماه معلوم شده که نه شکست بلکه ابروریزی شده نه دولت عقب کشید ونه کودتا ونه تهدیدات نظامی کاری ازپیش نبرد وطرف ایستاده است کره هم که مجددا موشک ازمایش واعلام کرد که امریکا دنبال سرنگونی دولت کره است ومذاکره هم باد هواست که همان زمان رسیدن به این مرحله وشکست امریکا را پیش بینی کردیم الان فقط مونده ایران که تابحال ایستاده است ببینیم ایا حمله مستقیم میکند یا نه ولی تابحال خرش درگل گیرکرده است دراین میان رقص های میمونی رجوی وعضدانلو هم کاری برای انها نکرده است وگردوخاک امامزاده بولتون بدجوری برسروروی او غبارغم نشانده بخصوص اینکه ترامپ شماره هم داد وجواب جانانه ای هم ازطرفها گرفت به مرحله ای رسیده که تمام جهان تیم ترامپ راهو میکنند ولی رجوی وعضدانلو درحال رقص چاچا هستند اگرنکنند چه جوابی به نیروها وهواداران خود خواهند داد اینطورکه معلوم است فشارحداکثری تبدیل به شکست حداکثری برای تیم ادمخواران وحرام لقمگان ایرانی انها ازجمله مجاهدین شورای مقاومت انها تجزیه طلبان وگروههای مزدوردیگرشده است ایا همه این حرام زاده های ضد وطن وضد ملت ایران به سرنوشت روح الله زم گرفتاروازصحنه خیانت حذف خواهند شد بنده ارزودارم به این نقطه زودتربرسیم وبساط ننگ وخیانت ایرانی به وطن وملت خودش هرچه سریعترجمع شود.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-و-شورای-رجوی-در-انفجار-الفجیره/

آیا مجاهدین و شورای رجوی در انفجار الفجیره دست دارند؟

آیا مجاهدین و شورای رجوی و عضدانلو درانفجار الفجیره دست دارند؟علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم می ۲۰۱۹:… وقتی تمام خبرها و نحوه پوشش آنها بخصوص ازطرف مجاهدین و هوادارانش و درخواستی که دارد آیا نباید شک کرد که مجاهدین رجوی و عضدانلو بفرموده امریکا دست به عمل زده؟ اگر این نیست پس چرا روزنامه کویتی سه هفته پیش خبردستگیری مجاهدین که میخواستند به ناو امریکا حمله وجنگ درست کنند را منتشرکرد؟ آیا روزنامه همینطوری نوشت یا خبرهای جدی داشت و زودتر افشا کرد تا منطقه را ازجنگ دورکند.

Bolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already UnderwayBolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already Underway

لینک به منبع

آیا مجاهدین و شورای رجوی و عضدانلو درانفجار الفجیره دست دارند؟

پمپئو گفت هرگونه حمله به همپیمانان ما ؛ ایران با واکنش قاطع روبرو خواهد شد هم همانروزدرشبکه های اجتماعی نوشتم که امریکا قصد دارد داستان یازده سپتامبر را درباره ایران پیاده کند یعنی به جایی حمله و بگردن ایران بی اندازد دریک نوشتارد یگرکه قبل ازصحبتهای پمپئو بود از قول روزنامه الجریده کویت نوشتم که روزنامه گفته افراد دستگیرشده مجاهدین خلق ایران اعتراف کرده اند که قصدخرید قایقهای تندروداشته اند تا به ناوگاهای امریکا حمله وایران رامقصرجلوه بدهند واینکه چطوروچند نفرودرکجا دستگیرشده اند را بنده خبرندارم

دیروز در بندر الفجیره امارات چند انفجاربود و امارات گفته تحقیقات بین المللی شروع میشود تا مشخص شود داستان چیست ولی موضوعی که تعجب برانگیزاست اینه که سایت مجاهدین غیر مستقیم ازقول یک روزنامه امریکایی که گفته اول المیادین خبر داده انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه رفته است ازطرف دیگر از امروز صبح هواداران رجوی درشبکه های اجتماعی بفرموده رجوی وعضدانلو بمیدان امده ونوشتند که انفجار الفجیره عمل تروریستی است ونایبان رژیم ایران دران دست دارند ؛ امریکا باید جواب قاطع بدهد یعنی از امریکا مستقیم خواهان ان شده که دیگرصبرنکند وبلافاصله به ایران لشگرکشی کند

وقتی تمام خبرها ونحوه پوشش انها بخصوص ازطرف مجاهدین وهوادارانش ودرخواستی که دارد ایا نباید شک کرد که مجاهدین رجوی وعضدانلو بفرموده امریکا دست به عمل زده اگر این نیست پس چرا روزنامه کویتی سه هفته پیشخبردستگیری مجاهدین که میخواستند به ناو امریکا حمله وجنگ درست کنند را منتشرکرد؟ ایا روزنامه همینطوری نوشت یا خبرهای جدی داشت وزودترافشا کرد تامنطقه راازجنگ دورکند ؟ بنده نمیدونم به چه دلیل نوشت ولی همه این خبرها راکنارهم میگذاریم به یک نتیجه قطعی میرسیم که امریکا یازده سپتامبررابوجود اورد وبه احتمال خیلی زیاد تحقیقات بین المللی زیرنظر امریکا خواهد گفت کارنایبان ایران بود چرا چون میخواهد هم مشروعیت بین المللی به ان بدهد وهم زمینه تهاجم بین المللی وگرفتن تائیدیه ان رادردست داشته باشد ویک سوال دراین وسط هست ایا مجاهدین دراین انفجارات دست داشته وطبق نقشه قبلی اینکارراانجام داده اند ؟ نمیدونم فقط سوال رامطرح کردم چون چطورزیرنظراطلاعات واماده باش وبابودن ناوگانها ی امریکا درمنطقه انهم دربندرامارات این کارانجام شده شک ادمی را برمی انگیزد که کارکیست ایا امریکا دست ندارد اگرندارد چرا پمپئو هفته گذشته چنین چیزی رامطرح وازاول گردن ایران انداخت ؟ بارها گفته وبازیاداوری میکنم هرگونه حمله نظامی به ایران قبل ازهرچیزی انگشت اتهام بسمت سازمان مجاهدین وشورای انها ورجوی وعضدانلوست زیرا همانطورکه قبلا درچند نوشتارنوشتم ازروزاول اشغال عراق توسط امریکا رجوی وعضدانلو خواهان حمله مستقیم امریکا به ایران بوده وهستند وازحالا دست رجوی وعضدانلو ورضا پهلوی وتجزیه طلبان کردی ولری وترکی وبلوچی وعربی که تماما مزدورونوکراجانب هستند دستشون بخون ملت ایران الوده بوده وخواهد بود ملت ایران این خائنین را طرد ومنزوی کنید گرچه منزوی هستند اگرنبودند نیازنداشتند که با یک دست به بیضه چپ پمپئووبولتون اویزان بشوند وبا دست دیگرسینه وا ایرانا بزنند تا خود راچپ نشان بدهند

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مسعود-رجوی-و-مریم-سوار-بر-ناوهای-امریکا/

مسعود رجوی و مریم عضدانلو می خواهند سوار بر ناوهای امریکا به ایران بروند

مسعود رجوی و مریم عضدانلو می خواهند سوار بر ناوهای امریکا به ایران بروندعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوازدهم می ۲۰۱۹:… عملکرد دوسال گذشته انها ورابطه ای که با امریکا برقراروخواهان تحریم وجنگ هستند حرفهای رجوی رافهم کردم منظورش کشاندن امریکا به تحریم وحمله نظامی بود تا امریکا با ناوهواپیمابرحمله کند ونیروهای رجوی وعضدانلو هم پیاده نظام امریکا باشند یعنی در نقش ستون پنجم برای امریکا ایفای نقش کنند. مسعود رجوی و مریم عضدانلو می خواهند سوار بر ناوهای امریکا به ایران بروند. 

مسعود رجوی و مریم عضدانلو می خواهند سوار بر ناوهای امریکا به ایران بروندجایگاه رجوی، مجاهدین و شورا در سیاست های امریکا

لینک به منبع

مسعود رجوی و مریم عضدانلو می خواهند سوار بر ناوهای امریکا به ایران بروند

رجوی همیشه در نشستها چه درزمان صدام وچه زمان اشغال عراق توسط امریکا میگفت من دنبال گرفتن ناو هواپیما بر وجنگی از امریکا هستم ولی لا مذهب امریکا نمیدهد یعنی اولا برای رجوی مشروع بود که به امریکا مراجعه و حتی ناو هواپیما بر بگیرد . همیشه سراین موضوع فکرمیکردم که چطوری میخواهد بگیرد ایا امریکا خواهد داد که هرگز نمیدهد فرض بگیریم ناو داد ایا ما امکانات و توان بکارگیری ان را داریم هرگز و ایا این حاکمیت با جنگ یک ناوگان سرنگون میشود خیر اگر تمامی نیرو در ناوگان بکارگرفته شود که عملی نیست چون ناوگان که کلاش یا ار پی جی و بی کیسی نیست با دوساعت اموزش و درکردن چهار تیر در میدان تیر اشرف بشود استفاده کرد نیروی زمینی را کی برعهده خواهد گرفت میگوید سربازهای ما انطرف مرز هستند ایا میشود روی انها بعنوان فرمانده هان اموزش دیده و مجرب استفاده کرد خلاصه هرراهی که میرفتم و از هر زاویه بررسی میکردم فقط درپایان به این نتیجه میرسیدم که این حرفها چرندیات و مزخرفات برای سرگرم کردن نیرو و خود را درجای دیگر نشوندن و بازی با کلمات وکاری روانشناسانه وبرخوردی ازموضع فریب نیروست وبه هیچ جا نمیرسیدم وهمچنان بعنوان یک سوال درگوشه ذهنم بود

وقتی امریکا عراق رااشغال کرد میگفت مالکی ودارودسته خمینی سواربرتانکهای امریکا به بغداد امدند ولی نمیگفت سایرین مثل علاوی وبقیه که حمایت میکند چطوری امدند احتمالا انها سواربریابوی امریکا امده بودند

با این مقدمه به بحث اصلی میپردازم انموقع بدلیل سطح فکرپایین خودم ونشناختن رجوی و عضدانلو بعد سالیان وایمان واعتمادی که به انها داشتم علی رغم اینکه بارها ازحمله امریکا به ایران حمایت میکردند ولی ته ذهنم این بود که چنین کاری نخواهند کرد و برای سرگرم کردن نیرو و نگه داری انها وکار تشکیلاتی میدانستم گرچه این شیوه کارراقبول نداشتم ومعتقدبودم نیروی انقلابی نباید با دروغگویی وسرگرم کردن وفریب نیروبرخورد کند باید عین صداقت وشفافیت راداشته باشد دراین راستا نگاه میکردم

ولی بعد عملکرد دوسال گذشته انها ورابطه ای که با امریکا برقراروخواهان تحریم وجنگ هستند حرفهای رجوی را فهم کردم منظورش کشاندن امریکا به تحریم و حمله نظامی بود تا امریکا با ناوهواپیمابرحمله کند ونیروهای رجوی وعضدانلو هم پیاده نظام امریکا باشند یعنی در نقش ستون پنجم برای امریکا ایفای نقش کنند الان میفهمم که منظورش ازگرفتن ناواین بوده است که امریکا بجنگد ورجوی سواربرناوهواپیما بر وارد خلیج فارس شود کسی که مالکی رامتهم میکرد که سوارتانک امریکا واردعراق شد خودش میخواهد با ناوهواپیما برامریکا وارد ایران بشود وقتی میگویند چوب خدا صدا ندارد اینه وقتی میگویند ازهردست که بدهی ازدست دیگرمیگیری منظورهمین است که ادمی رابدجوری بی ابرو میکند وپته راروی اب میریزد راستی چرا رجوی وعضدانلو میخواهند با ناو هواپیما برامریکا به ایران وارد شوند ؟ ایا امریکا چنین کاری راخواهد کرد وایا پیروز میشود واگراینکارانجام شد به ملت چه جوابی خواهد داد ؟ میشوند رجوی وعضدانلوی ناو سوارولی امیدوارم ناو به یابو سواری تبدیل نشود

ضربه کاری بر رجوی فتوای دیوان عالی اهل تسنن عراق

*** 

نقش “مزدور مسعود رجوی” در شکست ایرانیان در “کربلای ۴” و قتل عام غواصاننقش “مزدور مسعود رجوی” در شکست ایرانیان در “کربلای ۴” و قتل عام غواصان

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق (سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حسن-حبیبی-دجالیت-دروغ-شارلاتانی/

حسن حبیبی و راه اندازی لایو دجالیت، دروغ و شارلاتانی

علی شیرزاد

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، ششم می ۲۰۱۹:… چرا وقتی موگرینی درپارلمان اروپا بود مریم عضدانلو هم در اتاق بغلی ایستاده و درخواست و التماس مذاکره و دیدار داشت که موگرینی اهمیتی نداد نکنه مریم عضدانلو هم میخواست نمک پرورده اخوندها بشود که موگرینی حاضرنشد کرسی نمک پروری اخوندها را با او تقسیم نکند میگوید چراموگرینی به ورشو نرفت معلوم است که در ورشو بدجوری ادمخواران ضربه خوردند –شورای ملی مقاومت رجوی

حسن حبیبی و راه اندازی لایو دجالیت، دروغ و شارلاتانیپاسخ منفی فدریکا موگرینی به درخواست ملاقات مریم رجوی در پارلمان اروپا

لینک به منبع

حسن حبیبی و راه اندازی لایو دجالیت، دروغ و شارلاتانی

حسن حبیبی ، جدیدا لایو راه انداخته و دیروزحرفهایی زد پیشنهاد میکنم انرا در فیسبوک حسن حبیبی گوش بدهید خیلی دردناک و ازطرف دیگرخیلی مزورانه و نوکرمابانه است که به قسمتهایی بطورپراکنده اشاره میکنم میگوید ( کسانی که میگویند ترامپ به ایران حمله میکند خائن هستند و دروغ میگویند ترامپ میخواهد به اخوند حمله کند چرا اخوند را با ایران یکی میکنید ؛ ما با دیپلماسی انقلابی ازپایین شروع کردیم و درنهایت به جان بولتون ؛ موکیزی ؛ مک کین و جولیانی رسیدیم . میگوید جان بولتون ضد ارتجاع وضد بنیادگرایی ست که از ما یاد گرفته چرا استفاده نکنیم ؛ چرا در داستان ویلپنت به رنگ پوست نگاه میکنید انها ازما حمایت میکنند ؛ موگرینی نمک پرونده اخوندهاست چرا به ورشو نرفت ؛ ترامپ حرف مقاومت را میزند مقصرما نیستیم گناه کشورهای دیگر است که مثل ترامپ نمیگویند) فکرمیکنم نیاز به توضیح خیلی مسایل نیست وقتی جان بولتون ضد ارتجاع و ضد بنیادگرا قلمداد میشود دیگر معلوم است رجوی و عضدانلو از نظرسیاسی و ایدئولوژیک به چه مرحله ازپیسی و کثافتکاری و بی هویتی رسیده اند که جان بولتون برایشون درچنین نقطه ای قرارگرفته است بعد هم سوزشش از شکست داعش در عراق و سوریه بنمایش گذاشت و گفت چرا اوباما و ترامپ در برابر استفاده خیلی زیاد اسد از بمبهای شیمیایی جواب و حمله نظامی نکردند چرا درباره ایران حرف میزند ویکباره به سوریه سرمیزند در حقیقت به صهیونیزم پیام میدهد که من با شما موافقم و خواهان سرنگونی اسد هستم و حرفهای تو را هم تکرار میکنم میبینید در تمامی حرفهاش حمایت ازادمخواران نئو کانهای امریکا میکند . عمل انها را انقلابی و مستقیم خواهان حمله نظامی با این حرفهایش می شود ازطرف دیگرموگرینی را نمک پرورده اخوندها میداند ولی معلوم نیست چرا وقتی موگرینی درپارلمان اروپا بود مریم عضدانلو هم در اتاق بغلی ایستاده و درخواست و التماس مذاکره و دیدار داشت که موگرینی اهمیتی نداد نکنه مریم عضدانلو هم میخواست نمک پرورده اخوندها بشود که موگرینی حاضرنشد کرسی نمک پروری اخوندها را با او تقسیم نکند میگوید چراموگرینی به ورشو نرفت معلوم است که در ورشو بدجوری ادمخواران ضربه خوردند که رجوی اینقدر ناراحت وشکست را به گردن موگرینی انداخته و انتقام از او میگیرد البته چون موگرینی چند روز دیگر میرود این حرفها را میزند اگر برسرکارمی موند هرگز چنین جراتی را نداشت چون رجوی وعضدانلو بشدت تعادل قوایی و با ان خود را تنظیم میکنند  رجوی و عضدانلو جدیدا رحمان کریمی ( توده ای قدیمی ) و حسن حبیبی را فعال کرده اند که بیایند و ازحرکات ادمخواران امریکا ودر راس ان ترامپ و حمله نظامی و نابودی ایران و تجزیه را کلید بزنند مردم ایران بدانند هرحرکت نظامی بخصوص از طرف امریکا تجزیه و تکه تکه کردن ایران را بدنبال دارد رجوی همیشه میگفت من هیچ چیز نمیخواهم فقط بنیاد علوی را داشته باشم برایم کافیست و الان درحال دنبال کردن همین ایده است به امریکا میگوید تمام ایران مال شما تجزیه کنید تکه تکه کنید نابود کنیدبکشید ویران و اواره کنید برایم مهم نیست فقط تهران راد اشته باشم و بمن بدهید کافیست حرفهای حسن حبیبی و رحمان کریمی همین خط را تئوریزه میکنند و عملشون بینهایت و غیرقابل تصورخائنانه وضد وطن وضد ایرانی وتماما منافع امپریالیسم وصهیونیزم ووهابیزم را تامین میکنند

شورای ملی مقاومت رجوی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سازمان-مجاهدین-خلق-و-شورای-ملی-مقاومت-ب/

سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت رجوی بکمک کاخ سفید شتافتند

سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بکمک کاخ سفید شتافتندعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم می ۲۰۱۹:… چرا رجوی و عضدانلو و سازمان مجاهدین خلق با تمام توان وقدرت به حمایت از کاخ سفید پرداختند برای اینکه شرایط بسیار حیاتی و تعیین کننده است. اگر امریکا ذره ای عقب بکشد کار سازمان مجاهدین و شورا و رجوی و عضدانلو بعنوان رهبران عقیدتی تمام است و این جریان باید مثل بن لادن و ابوبکر بغدادی ویدئو چند دقیقه ای تهیه و از کانونهای شورشی بخواهند که نگران نباشید ما هستیم البته امریکا و اسراییل و عربستان و امارات و سایرکشورهای حامی طالبان و داعش چنین جایگاهی را برای رجوی عضدانلو قائل نیستند

سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بکمک کاخ سفید شتافتندمجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

لینک به منبع

سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت رجوی بکمک کاخ سفید شتافتند

تخت روانچی را بعنوان سفیردر سازمان ملل معرفی کردند او یکی ازمهره های اصلی مذاکره برجام است و بمحض خبر نوشتم که این عمل نشانه رفتن بسمت مذاکره ازطرف روحانی ست بعد ظریف رفت و با فاکس نیوزمصاحبه و انجا گروه ب را مطرح وگفت ترامپ دنبال مذاکره است ونه جنگ وبحث ازادی زندانیان رامطرح کرد که یکی ازبندهای دوازده ماده پمپئو میباشد بعد هم روحانی گفت ما شش راه دور زدن تحریم داریم یعنی با این حرف گرا به کاخ سفید داد که اگرشش راه را هم ببندی دیگرکار تمام است و ما واردمذاکره میشویم البته بنده این حرکتها را غلط و برخلاف منافع ملی میدانم که قبلا نوشتم ودراینجا به دلایل نمی پردازم در این بین وقتی ظریف گروه ب را معرفی کرد بلافاصله رجوی و عضدانلو حسن حبیبی و رحمان کریمی دو نف رعضو شورار به صحنه فرستاد و از گروه ب یعنی بولتون ؛ بن سلمان ؛ بن زاید و بنیامین نتانیاهودفاع کرد وهوادران وسایبرهای خودش از البانی را بسیج که چرا ظریف چنین حرفی را زده است و بولتون هم بلافاصله ازشدت سوزش بدو بدو بسمت مصاحبه رفت یعنی معلوم است که سازمان مجاهدین و شورای انها بد جوری گزیده شده و ازترس به حمایت ازبولتون وکاخ سفید پرداختند حمایت از گروه ب یعنی حمایت ازجنگ و کشتار و اوارگی ملت و ویرانی وتجزیه کشوربگذریم از اینکه سیاست را درامریکا کاخ سفید مشخص نمیکند انها عروسکهای مجری نظام سرمایه هستند و بنده هم معتقدم و از روز اول گفتم انتخاب ترامپ یعنی جنگ و حرکت ظریف هم یعنی سازش و تسلیم کما اینکه قاسم سلیمانی بلافاصله موضع گرفته وگفت مذاکره یعنی تسلیم و راه ظریف را بست شاید هم بازی سیاسی انها باشد باید منتظربود ودید حاکمیت دینی درکلیت کدام مسیر را میرود شرایط کنونی شرایط بود و نبود برای هر دو طرف هست بازنده مثل قبل دیگر فرصت ندارد و بلافاصله تاثیرات نابودی خودش را خواهد دید عقب نشینی حاکمیت یعنی سرنگونی و عقب نشینی امریکا یعنی ترک خاورمیانه وفروپاشی جهان تک قطبی وعلائم ان هر روز بیشتر مشخص میشود ایا ما با دوران دیواربرلین روبرو هستیم ؟ قبلا توضیحات دادم اینجا نیاز نیست فقط خواستم بصورت سوالی مشخص و قابل درک باشد چرا رجوی وعضدانلو با تمام توان وقدرت به حمایت ازکاخ سفید پرداختند برای اینکه شرایط بسیارحیاتی وتعیین کننده است اگر امریکا ذره ای عقب بکشد کارسازمان مجاهدین و شورا و رجوی و عضدانلو بعنوان رهبران عقیدتی تمام است واین جریان باید مثل بن لادن و ابوبکر بغدادی ویدئو چند دقیقه ای تهیه و ازکانونهای شورشی بخواهند که نگران نباشید ما هستیم البته امریکا و اسراییل و عربستان و امارات و سایرکشورهای حامی طالبان و داعش چنین جایگاهی را برای رجوی عضدانلو قائل نیستند و اوضاع انها خیلی درام ترخواهد شد این بقول خودشون نقطه اغاز وگوشت قضیه است ولی باید گفت حاکمیتی که در امریکاست به هیچ اصول وپرنسیبی پایبند نیست ودرعرض یک دقیقه واردتجارت وشمایان را خواهد فروخت تنها چیزی که برای ترامپ مهم است پول وحفظ قدرت برای چهارسال دیگراست وقطعا شما راهم مثل ارباب اره ها وهابی عربستان پادشاه ساطوری دوشیده وبعد سرتون راخواهد برید امیدوارم به سرنوشت ابومسلم خراسانی گرفتارنشوید که هرچه لنگ ودستمال درجهان انروزبود برای خلیفه انداخت وازهیچ خدمتی کوتاهی نکرد وعباسیان رابه سرنوشت ملتها گماردوبعد هم خلیفه سرش راازتنش جدا وحق مزدوری و نوکری را باشمشیر و بریدن سرتحویلش داد ایا تحقیربالاترازاین میخواهید که رجوی وعضدانلوبرای سازمان مجاهدین وشورا به ارمغان اورده اند که درباره هرکس وناکسی درامریکاباید بدوبدو موضع گرفته وازان حمایت کنند گرفتارچه ننگی شده اند که مجبورند بیایند وبا دروغ ودغل وشارلاتانی عملکرد خود رادرمردم فریبی بپوشانند ؛ مردم رابازی بدهند که این عملکردها انقلابیست خیراقا وخانم انقلابی نیست ؛ گمراهی استراتژیک وخیانت بملت ومملکت است ؛  راه حل قیام سراسری ومسالمت امیز است که بخاطرهمین راهی که گفتم جواب دادی طرف خودش راماندلا حساب می کند استراتژی رجوی وعضدانلو دربن بست است استراتژی خیانت شد راه وروش مبارزه ؟؟؟؟ 

شورای ملی مقاومت رجوی

*** 

همچنین: