شوی اینترنتی مریم رجوی دو سال بعد از اخراج از اروپا به آلبانی برای ایرانیان سرنوشت ساز نیست

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، پانزدهم ژوئیه 2020:… او خطاب به خوانندگان نوشته اش – ودراصل برای تبلیغ بنفع فرقه ی رجوی با مقصد استعمال داخلی- مینویسد : ” ساعت، ساعت سرنوشت است. آیا به آن پاسخ می‌دهیم؟ باید ندای وجدان و تاریخ را با گوش جان شنید و به آن سلام کرد. زمان، زمان تحقق امیدهای همهٔ سرداران و پیشوایان ملی ایران است “. یعنی اینکه با شرکت ویدئویی در کنفرانس مریم ، سرنوشت کشور ما تعیین خواهد شد ؟! آیا مشارکت تمام عیار در جنایات رجوی که شما ازپیشتازان این مشارکت بودید، وجدانی برای شما باقی گذاشته است یا این  ندای وجدان را انسان های فسیل شده ی سازمان بشنوند؟ آیا این وجدان ها در روسپیان سیاسی است که قبل از شرکت دراین شوی مسخره ،  کمی تا قسمتی از حق وحسابشان را دریافت کرده و پیشاپیش اظهار نظر های باب دل رجوی را زده اند و شماها آنها را منتشر کرده اید؟! شوی اینترنتی مریم رجوی دو سال بعد از اخراج از اروپا به آلبانی برای ایرانیان سرنوشت ساز نیست