شوی نظیری، طنز روزگار- مریم رجوی شومن های قبلی را به صحنه نفرستاد

Follow Share on Tumblrارسال –  ادوراد ترمادو، وبلاگ ترمادو، سی و یکم ژانویه 2019:… سناریوی این نمایشنامه توسط چند نفراز بازنشستگان فرقه تهیه شده که دیگر سنشان اجازه درست اندیشیدن نمی دهد و به همین دلیل هم تبدیل به طنز شده، در ضمن هیچ چیز تازه ای در بر نداشت، همان قول و وعده های آبکی … Continue reading شوی نظیری، طنز روزگار- مریم رجوی شومن های قبلی را به صحنه نفرستاد