شکوه فرضی خیمه شب بازی مریم ، مدیون پول عربستان است

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژوئیه 2020:… دراین مورد، من شخصا صادقانه عمل کرده وهمواره به مریم پیشنهاد کرده ام که اگر میخواهد حرف هایش به دل شنوندگانش برسد ، آنرا درشکلی راحتتر وکوچکتر درتشکیلات خود اداره کند وما را چه بعنوان اعضای خانواده ی مجاهدین وچه جدا شده ازاین مناسبات ، به آلبانی دعوت کند تا شاهد عینی ماجرابوده وآنگاه به گفتگو بپردازیم. وقتی با این درخواست ما با زدن اتهام وتهمت برخوردمیشود، چگونه میتوانید ازما که بدبختانه نزدیک ترین افراد بشما هستیم ، حرفتان را باورکنیم ومانند بچه ی خردسالی اجازه دهیم که سرمان کلاه بگذارید. بطور خلاصه، اگر آشفتگی ای درکار است ، ازبابت دروغگو یی های شماست که توهینی به شعور مردم تلقی میگردد. شکوه فرضی خیمه شب بازی مریم ، مدیون پول عربستان است