طرح این سئوال، درصلاحیت و قدرت فکری مجاهدین رجوی نیست!

طرح این سئوال، درصلاحیت و قدرت فکری مجاهدین رجوی نیست!

صلاحیت و قدرت فکری مجاهدین رجوی سینا دشتیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم می 2020:… سینا دشتی مینویسد: ” تیز کردن تیغه ى خنجر جلادان ولایت بر عهده مزد خون بگیرانى مثل مصداقى و شیطان بنده و رذل هاى همپالگى شان گذاشته شده است! .. ” – ایرج مصداقی برعلیه هردو- حکومت وشما – مینویسد ومن موضع مشخصی درمورد کارهای او ندارم وفقط میتوانم بگویم که ازتمام رهبران وفرماندهان پهلوان پنبه ای شما بهتر قلم میزند. درمورد مهندس ابراهیم خدابنده باید گفت که او فرد مصلح وآرامی است ودرراستای مسائل خانوادگی – که خود راسا دراین مورد با شما درگیربوده – و دوستانش که اسیر شما هستند ، مطالب مودبانه ای مینویسد و اقدامات مدنی چندی انجام میدهد و .نهادن این صفات براو، کار بشدت غیر منصفانه ایست. طرح این سئوال، درصلاحیت و قدرت فکری مجاهدین رجوی نیست!

صلاحیت و قدرت فکری مجاهدین رجوی سینا دشتیمریم رجوی لاشه خوار این بار بدنبال مدرک سازی برای اعدام امیرحسین مرادی و علی یونسی است

طرح این سئوال، درصلاحیت و قدرت فکری مجاهدین رجوی نیست!

25/02/1399

قلم بدستان رجوی لحظه ای در ارائه ی مطاع بی ارزش خود دربازار سیاست ایران یا جهان درنگی ندارند.

سینا دشتی یکی از همین قلم بدستان مفلوک است!

اوکه مدام تلاش ناموفق ومذبوحانه ای برای پا گذاشتن برجای پای اندیشمندان جهان دارد ، تیتر نوشته اش را ” چه باید کرد” گذاشته است.

عنوانی که رهبران نامی جنبش های انقلابی  ویا فکری جهان بر پاره ای ازتزهای مبارزاتی خود نهاده ودربرابر مشکلات موجود عصر خود، ارائه ی طریق کرده اند.

یکی از بدی های کار دراین مورد این است که این انشاء نویس رجوی درقد وقواره ای نیست که بخواهد ازاین کارها بکند و اگر بکند با منطق ساده ی امثال من ، بقراری که خواننده ی محترم توجه خواهد کرد ، معلق میشود ورجوی را که کارش به این نورسیده های شعارگو رسیده، شرمنده تر خواهد کرد!

قتل خاشقچی و منظره ای دیگر از حقوق بشر (عربستان، مریم رجوی، مجاهدین خلق)ا

او درقسمتی ازمطلب خود با عنوان پرطمطرق انتخاب شده برآن مینویسد :

” در دنیاى واقعى هیچ کس به اندازه رهبرى مجاهدین به خطرات راه آگاهى ندارد. شناخت مجاهدین از رژیم از میدان مبارزه و خون و شکنجه و اعدام و زندان و … حاصل شده و جمعبندى تئوریک آن بر پایه اى مستحکم از تجربه ى عملى بنا شده است “.

کداام خطرات؟

مردم راه خود را رفته ومجاهدین راه جدایشان را که مسیر مردم نیست وبه ترکستان منتهی میشود رفته اند و جریانی که کار مشترک با مردم نکرده واز زندگی پرپیچ وخم وتجارب گرانبهای آنها بی بهره است ، نمیتواند تجربه ی عملی ومفیدی داشته باشد و کارهایش ره به جایی نمیبرد وکشته مرده هایش در تحلیل نهائی ،  تبدیل به مردابی برای ماهی گیری رجوی میشود!

پس اگر خطری وجود دارد که البته هم دارد، آن نیست که مجاهدین رجوی آنرا گرفته اند ولاجرم ربطی به مشکلات و تلاش مردم برای رهائی ازاین مشکلات ندارد!

درادامه :

” رژیم هم بارها بطور رسمى از زبان ولى فقیه جنایتکار و قاطرچى هاى موسوم به رئیس جمهور حکومتى و آمران شکنجه و سرکوب و ..اعلام کرده که مجاهدین دشمن اصلى رژیم هستند، نزدیک به چهل سال پیش درهمین ایام نامه ى مجاهدین خلق به “ایت الله خمینى رهبر جمهورى اسلامى” منتشر شد که مجاهدین در آن تقاضا کردند که با هوادارنشان در یک تظاهرات مسالمت امیز به دیدار خمینى بروند و نگرانى هایشان از چماقدارى ها، سرکوب مردم کردستان، بستن دانشگاهها و … را حضورى به او بگویند. خمینى یک هفته سکوت کرد و بعد از ان گفت اگر یک در هزار احتمال میدادم که مجاهدین از سیاق و روش خویش دست برمیداشتند، “خودم خدمت میرسم “.

ازیکسو که این گروه دجال ترین و خائن ترین جریان درایران است، این حرف صحیح است.

اما نبود پایگاه اجتماعی وتنفر مردم ومخصوصا هزاران خانواده ی گرفتار ، خودبخود آنها را از عرصه های اصلی ومهم حیات اجتماعی ایران میراند و موجودیتی مانند پرکاه پیدا میکنند.

درمورد بعد دیگر قضیه باید گفت که اختیاجی به لشکر کشی به خانه ی بنیانگذار جمهوری اسلامی نبود و دیدار یکی دوتن از رهبران با ایشاان کافی بود که عملا هم صورت گرفت و این رهبران شما، شرط کار سیاسی وانبار نکردن اسلحه ونداشتن  کمیته های انقلاب مسلح خود  و … را ، واگذاری تمامی امور اجتماعی به سازمان مجاهددین خلق نهادند که آیت اله خمینی نه توازن نیرو را طوری میدید که با این باج خواهی ها موافقت کند ونه مثل همه ی رهبران ، قبول میکرد دربرابر محل اقامت ایشان رژه ی دانش آموزی که با هدف ایجاد رعب و وحشت وباج خواهی انجام میشد ، انجام گیرد.

این شرایط را رهبران بی پایگاه و ازسر استیصال ممکن است که قبول کرده وعملا به کنار بروند و آیت اله حمینی چنین وضعی را نداشت وبا اقتدار زیادی که داشت، مجبور نبود این پیشنهاد شبه تسلیم را قبول کند.

از قهر مریم رجوی با بن سلمان سعودی تا استفاده امریکا از تروریسم مجاهدین خلق از سر بی ابزاری

همچنین :

” خمینى از کمک توده اى ها و اکثریتى ها و امتى ها و بعد هم بقایاى نهضت آزادى در حمله و هجوم سیاسى به محاهدین بهره بردارى کلان کرد و الان هم خامنه اى با مشخص کردن خط سرخ نزدیکى به مجاهدین براى همگان تیغ میکشد که اگر وارد این میدان بشوند باید بین دو قطب انتخاب کرده و عواقبش را هم بپذیرند “.

این بنیاگذار جمهوری اسلامی ایران، احتیاجی به کمک گرفتن ازاین گروه ها برای قلع وقمع شما نداشت واین گروه ها هم موافق قلع وقمع شما نبوده واتفاقا با صدور اعلامیه هایی ، شما را ازدست زدن به ایجاد حاکمیت دوگانه که حکومت مستقر را نگران میکرد و بر سخت گیری هایش میافزود ، منع میکردند و خوشبختانه این اسناد وجود دارد و بدبختانه شما اهل منطق وسند نیستید!

بازهم :

” کما اینکه دولت هاى خارجى و مفلوکان سیاسى داخلى هم دریافته بودند که راه نزدیکى به رژیم از لگد زدن به محاهدین میگذرد. در دوران کلت و کیک و لیست تروریستى و حمایت تروئیکاى اروپا هم در بر همین پاشنه می چرخید “.

دولت ها با دولت های دیگر طرف حساب میشوند وبا یک گروه سیاسی وارد معامله ی جدی نمیشوند وعجیب است که شما این مسئله ی ساده را هرگز درک نکرده اید  ازاین جهت که رجوی را ” قطب ” پنداشتید و تن به واقعیات زمینی ندادید وتاوانش را اعضای نگون بخت سازمان دادند و در مقابل ، رجوی تا بخواهی امیال حیوانی وشیطانی اش را راضی نگه داشت.

ضمنا ایران کشور بالقوه قدرتمند ی است و سران کشورها مایل به همکاری با ما خواهند بود.

صرفنظر ازاینکه  آمریکا این بار با سنبه ی پرزوری وارد شد ه ، با گذشت زمان قدرت این سنبه فروخواهد کاست و اروپای فعلا ترسیده وسرگردان ، به همکاری هایش با ایران ادامه خواهد داد.

همینطور :

” تیز کردن تیغه ى خنجر جلادان ولایت بر عهده مزد خون بگیرانى مثل مصداقى و شیطان بنده و رذل هاى همپالگى شان گذاشته شده است! تمام سناریو ى احاله شده به این جیره خواران اطلاعات و سپاه قدس این است که آى جماعت از مجاهدین بترسید، از رژیم بد تر هستند، به زبان فارسى سلیس البته رژیم بهتر از مجاهدین است “.

ایرج مصداقی برعلیه هردو- حکومت وشما – مینویسد ومن موضع مشخصی درمورد کارهای او ندارم وفقط میتوانم بگویم که ازتمام رهبران وفرماندهان پهلوان پنبه ای شما بهتر قلم میزند.

درمورد مهندس ابراهیم خدابنده باید گفت که او فرد مصلح وآرامی است ودرراستای مسائل خانوادگی – که خود راسا دراین مورد با شما درگیربوده – و دوستانش که اسیر شما هستند ، مطالب مودبانه ای مینویسد و اقدامات مدنی چندی انجام میدهد و .نهادن این صفات براو، کار بشدت غیر منصفانه ایست.

سرانجام :

” پاسخ چه باید کرد مبارزه اى هر چه جانانه تر و گسترده تر در راستاى تلاشهاى کانونهاى شورشى است که نشانه هاى صحت استراتژى مسیرشان اکنون از زمین و زمان می بارد “.

کور وکر شوم اگر خبر قابل توجهی ازاین کانون ها ببینم وبشنوم و ازنظر من این کانون ها روی ورق پاره هایی است که امثال شما سیاه میکنید!

حالا جستجو کرده وبیآبید که انچه که از زمین وزمان میبارد چیست ؟

صابر  تبریزی

مریم رجوی و سهیلا دشتی ، واداده های مدعی مبارزه

طرح این سئوال، درصلاحیت و قدرت فکری مجاهدین رجوی نیست!

***

رقابت نفس گیر سینا دشتی فرقه پرست با سنگ پای قزوین!رقابت نفس گیر سینا دشتی فرقه پرست با سنگ پای قزوین!

شورای ملی مقاومت رجوی از حمایت از جنگ تا حمله به فلسطینی هایک “فرقه سیاسی” مخالف رژیم ایران، که یک کشور در داخل کشور آلبانی خلق کرده است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-و-عراق-تو-ماهیتا-ضد-عراقی-ه/

مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی

مجاهدین خلق و عراق - تو ماهیتا ضد عراقی هستیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم نوامبر 2019:… سینا دشتی که در چاپلوسی به آقا وخانم رجوی نامی درمیان نام ها پیدا کرده و شخصی که الکی خوش از اعتراضات مردم عراق است ، درمقاله ای بانام ” من یک عراقی هستم ” نوشته است : ” قیام کبیر مردم عراق به درستى اشغال آشکار و پنهان این کشور توسط رژیم ولایت فقیه را متزلزل کرده است  “. خودت درزیر نوشته ای که عراق توسط آمریکا و متحدان اروپائی اش اشغال شده و آیا هردو مسئله را که هم ایران وهم آمریکا عراق را اشغال کرده اند تواما میپذیری؟! در اینصورت چرا به ایران که با استدلال خودت هم پیمان آمریکاست حمله کرده و در برابر، چکمه های خونین سربازان آمریکائی را می لیسی؟ مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی 

پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)پیام اخیر رجوی (زوزه های شغال)

مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی

صلاحیت و قدرت فکری مجاهدین رجوی 

تو ماهیتا  ضد عراقی  هستی !

11/08/1398

سینا دشتی که در چاپلوسی به آقا وخانم رجوی نامی درمیان نام ها پیدا کرده و شخصی که الکی خوش از اعتراضات مردم عراق است ، درمقاله ای بانام ” من یک عراقی هستم ” نوشته است :

” قیام کبیر مردم عراق به درستى اشغال آشکار و پنهان این کشور توسط رژیم ولایت فقیه را متزلزل کرده است  “.

خودت درزیر نوشته ای که عراق توسط آمریکا و متحدان اروپائی اش اشغال شده و آیا هردو مسئله را که هم ایران وهم آمریکا عراق را اشغال کرده اند تواما میپذیری؟!

دراینصورت چرا به ایران که با استدلال خودت هم پیمان آمریکاست حمله کرده و در برابر، چکمه های خونین سربازان آمریکائی را می لیسی؟

مجاهدین خلق و عراق - تو ماهیتا ضد عراقی هستی

بازهم :

” در فرداى اشغال خونبار عراق توسط امریکا و متحدان اروپائى اش، همان قدرتمدارانى که اکنون در به روزه ى سکوت نشسته اند و در محکومیت کشتار و مجروح کردن هزاران غیر نظامى در عرض چند روز صداىی از ایشان بر نمیخیزد، رژیم که رویاى تسلط بر عراق را از روز اول جهیدن بر منبر قدرت در ایران پرورانده و به تاسیس نهادهاى امنیتى کاملا تحت اختیار مستقیم خود اقدام کرد. همزمان سیاست مماشات به عنوان لولاى استعمار و ارتجاع شدیدا فعال شده بود تا ریشه ى هر گونه انقلاب و جنبش احتماعى عدالت جویانه را در کل خاورمیانه از ریشه در آورد “.

آنها که خیر مردم عراق را نمیخواهند که کاری دراین عرصه انجام دهند!

بلکه برابر برخی شواهد، عوامل آنها بعنوان مردم وازداخل صفوف آنها بسوی نیروهای پلیس عراق تیراندازی کرده وجو را متشنج تر میکنند!

ضمنا به کشورهایی در قد وقواره ی ایران اجازه نمیدهند که کشور استراتژیک وثروتمندی مانند عراق را تحت تسلط خود بگیرد ومنطقی نیست که چنین رویاهایی  درایران وجود داشته باشد.

البته ایران بخاطر همسایه بودن و مشترکات مذهبی وفرهنگی زیاد با عراق وهمچنین مرز مشترک طولانی با آن ، سعی خواهد کرد که مناسبات خوبی با همسایه ی خود داشته باشد یا اقلا تدابیری بیاندیشد که دیگران با استفاده ازاین همسایه تعرضاتی برعلیه ایران انجام نگیرد و این کار کاملا طبیعی ومشروع است.

آقا!

شما دراینجا مطرح کرده اید که یک انقلابی عدالتخواه بوده وبا استعمار مخالفید!

درزمانی که مرشد تبهکار تان سر به پای ابر استعمارگر گذاشته و دریده ترین در یوزگی و کرنش را در مقابلش انجام میدهد مقاله نوشتن هایتان در وبسایت های رجوی ، ابلهانه یا مزورانه است!

درضمن شما نگفته اید درزمانی که نفت عراق و فضای آن کشور دراختیار آمریکاست ، چگونه این کشور دراختیار دولت ایران میتواند باشد؟!

اگر عراق دراختیار دولت ایران بود، با وجود صادرات نفتی 4 میلیونی نفت ازاین کشور، ایران احتیاج به تحمل کسری بودجه  و … نداشت .

پس بگردید  وپیدا کنید که پول این 4 میلیون بشکه چگونه و توسط چه کشوری تاراج میشود و سبب میگردد تا مردم عراق دراعتراض به فقر وبیکاری وتنگی معیشت به خیابان ها بیآیند!

صدور این میزان نفت برای کشور کم جمعیتی مانند عراق بسیار کافی است و اهالی میتوانند ازتنعم کافی برخوردار شده ودرکف خیابان ها حضور نیابند که معلوم است که نیست!

اگر فضای عراق دردست ایران بود، بهپادهای اسرائیلی باین راحتی عراق را بمباران نمیکردند!

با این توضیح متوجه شدید که ریشه ی اصلی تظاهرات درارتباط با ایران نیست و تک وتوک نفراتی که چیزی برعلیه ایران میکویند، ساده لوح یا عامل دشمنان ایران هستند؟!

همچنین :

” در این دوران پر فتنه، سازمان مجاهدین خلق فرصت پیدا کرد که به طور مستقیم با مردم عراق ارتباط برقرار کند . حمایت مردم عراق از مجاهدین به فرازهاى مثل حمایت بیش از پنج میلیون امضاء در حمایت از اشرفیان انجامید”.

مستندات محکمی ارائه شد که این امضا ها جعلی بوده که اگر نبود به درخواست های مسعود ومریم که سلاح وسرباز آمریکائی میخواستند و به بیرون نرفتن از عراق اصرارداشتند ، اهمیتی داده میشد که داده نشد.

اسلحه بدست تان ندادند وبا خفت وخواری هم ازعراق بیرونتان کردند!

تحرکات مجاهدین رجوی درعراق، درخدمت تفرقه افکنی بین مردم عراق بود و ازهمین رو، دولت عراق درخواست خانواده های اعضای دربندتان را بنفع خود دیده وبیرونتان کرد!

ونیز:

“در این دوران باید به جد از قیام مردم عراق دفاع کرد. قیام مردم عراق و ایران دشمن مشترکى را هدف قرار داده است. در این جا باید گفت من یک عراقى هستم “!.

نکنید این کار را!

نخواهید که مبارزات عدالت خواهنه ی آنها که درماهیت خود ودرتحلیل نهائی آمریکا را هدف گرفته ، لوث شود!

و تو!

اگر عراقی بودی اینهمه برای اشغالگران نابود کننده ی عراق سینه سپر نمیکردی!

تو ورهبرانت همانقدر که ایرانی نیستید، عراقی هم نیستید و دوشمن هردو ملت بشمار میروید!

صابر  تبریزی

مجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی 

صلاحیت و قدرت فکری مجاهدین رجوی 

***

همپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شدهمپالگی رجوی ابوبکر البغدادی به درک واصل شد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شیون-مریم-رجوی-از-درد-شیخ-عربستان-سعودی/

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم سپتامبر 2019:… باند رجوی که مانند اربابش روی شرط بندی شکست نهضت یمنی ها باخت، تلاش دارد که ثابت کند ، کار، کار ایران است و یکی ازمشاطه هایش بنام سینا دشتی را به میدان فرستاده تا بنویسد که این حمله ی یمنی های به تنگ آمده بدست ایران انجام شده تا شورای امنیتی که شورای امنیت گذشته ودرانحصار آمریکا نیست، مجوز صدور حمله به ایران را صادر کند: “روحانى به زبان آخوندى اذعان کرد که رژیم پشت قضیه بوده است و گفت: “شما این همه مدت مردم یمن را کوبیدید خانه هایشان را ویران کردید کشتار براه انداختید بیمارستان را بمباران کرده‌اید؛ مدرسه را بمباران کردید و می خواهید در برابر این آتش افروزی هایی که انجام دادید کسانی نباشند که پاسخ بدهند.” شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی 


رهبران مجاهدین خلق عقب مانده و سیاست بین الملل
محمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

تعبیر فتنه گرایانه ی مرید رجوی از حمله به پالایشگاه های عربستان!

02/07/1398

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

باند رجوی که مانند اربابش روی شرط بندی شکست نهضت یمنی ها باخت، تلاش دارد که ثابت کند ، کار، کار ایران است و یکی ازمشاطه هایش بنام سینا دشتی را به میدان فرستاده تا بنویسد که این حمله ی یمنی های به تنگ آمده بدست ایران انجام شده تا شورای امنیتی که شورای امنیت گذشته ودرانحصار آمریکا نیست، مجوز صدور حمله به ایران را صادر کند:

“روحانى به زبان آخوندى اذعان کرد که رژیم پشت قضیه بوده است و گفت: “شما این همه مدت مردم یمن را کوبیدید خانه هایشان را ویران کردید کشتار براه انداختید بیمارستان را بمباران کرده‌اید؛ مدرسه را بمباران کردید و می خواهید در برابر این آتش افروزی هایی که انجام دادید کسانی نباشند که پاسخ بدهند.”

رئیس جمهور ایران معنقد است که به یمن تجاوز شده ومردم یمن حق داشتند که درمقابل این کشتار انسان ها، به مراکز اقتصادی عربستان حمله کرده واین کار طبیعی است و چرا این مرید رجوی معتقد است که نیروهای مسلح یمن حق مقابله به مثل را نداشتند؟

آقای روحانی دراین سخنانش به صراحت وسادگی  به عربستان گفته است که اگر از ضربه خوردن بدشان میآید، دست از این بمباران های بشدت وحشیانه بردارند واین برخورد نشان نمیدهد که ایران دراین ماجرا دست داشته وباند رجوی، تعبیر فتنه گرایانه ای از یک گفتار ساده نکند!

درادامه :

” سیر تحول حوادث البته به این منجر شد که نقش رژیم در این تجاوز تمام عیار نظامى به یک کشور همسایه، دیگر کاملا عیان شده است و موضوع بحث در این نقطه قرار گرفته که آیا واکنش نظامى محدود یا گسترده صورت خواهد گرفت و آیا که زمانبندى این عملیات چگونه تنظیم شده است “؟

هیچ منبع بیطرف این ادعای شما و اربابانتان را تایید نکرده، عربستان هنوز هم دچار تنگنای تحلی قضیه است وایران هم صراحتا هیچ مسئولیتی را قبول نکرده و این میرساند که چیزی عیان نشده است !

راه قطع این حملات این است که بزرگان عربستان به بن سلمان توصیه کنند که راه دوستی با صهیونیست ها ودشمنی با اعراب را کنار گذاشته واجازه بدهد که همانطور که خواست ایران است، کشورهای منطقه درهمکاری با همدیگر، تشنجات خاورمیانه را که  تداومش هیچ سودی برای هیچکدام ندارد ازبین بردارند.

ازخربزه وخیار که همان حملات عربستان و … است ، خبری نخواهد بود و مطمئن بدانید که دود این حملات محبوب شما، دردرجه ی اول بچشم اربابان شما خواهد رفت!

بار دیگر :

” اگر آمریکا خواستار مذاکره هست، که هست، چرا رژیم آخوندى که مدعى است که خواستار جنگ نیست، وارد مذاکرات نمی‌شود “؟

سیاست رسمی ایران اولویت دادن به مذاکرات است که صدالبته با تسلیم کامل که خواست مرحوم بولتون وجان مک کین  و … بود ، مغایرت کامل دارد.

مسئولین اصلی کشور گفته اند که آمریکا با برگشت به برجامی که خودش داوطلب برقراری آن بود ورفع تحریم های مربوطه ( دست کشیدن از تروریزم اقتصادی) میتواند درکنار سایر کشورهای امضاء کننده ی برجام، درمیز مذاکره حاضر باشد.

همچنین :

“صلح طلبى رژیم ولایت فَقِیه در ایران، عراق، سوریه، یمن، افغانستان و … صورت و سیرت واقعى خود را نشان داده است . دورانى رسیده است که در هر پرده اى چه در ” نعمت الهى جنگ” و چه در” تهدید صلح”، حضرات باید هزینه‌اى را تحمل بکنند که از توان شان خارج است. در این لحظه ما با وضعیتى روبرو هستیم که صلح و جنگ، به طور یگانه‌اى در مورد این رژیم عمل می‌کنند! فلاسفه باید در این مورد تفکر بکنند که چه شد که دو مفهوم متضاد در تاریخ بشر در مورد رژیم به یک حکم یگانه تبدیل شده است، حکم پایان این رژیم “!

درعراق ومخصوصا سوریه ، کار حکومت ایران کارستان بود.

دراین کشور بود که برای نخستین بار شاخ جنگ طلب بزرگ شکسته شد و جهانیان به عیان دیدند که ” گذشت آن زمانی که زانسان گذشت “!

بلی دراین جنگ که بر سوریه تحمیل شده بود ، این قدرت اعظم شکست خورد وجهانیان ناظر تجلی اراده ی خلق ها برای درهم شکستن دنیای تک قطبی شدند!

ما عشایر انقلابی شما ( داعش ) را که در70کیلومتری مرزهایمان با عراق خیمه زده بودند درهم شکسته و آمریکا را مجبور کردیم که بقایای این مزدوران خود را به کیلومترها دور انتقال دهد وحتی تعدادی ازآنها را به چین بفرستد تا بنام مسلمانان اویغور به قتل وغارت بپردازند که هوشیاری دولت ومردم چین ، این نقشه ی بشدت خطرناک را درنطفه خفه کرد!

افغانستان هم بدست ما تصرف نشده وما نقش چندانی درآنجا که تحت قیمومیت ناتو قرار دارد، نداریم!

صابر تبریزی

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

***

همچنین: