عجوزه گان شب و زندان سازی ( قسمت اول )ا

عجوزه گان شب و زندان سازی ( قسمت اول )ا

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هشتم نوامبر 2017:… یکی که خودش قبلا زندانی درایران بود گفت شبیه اتاقهای انفرادی زندان است ! بنده خشکم زد گفتم یعنی دارند زندان میسازند گفت فکرکنم گفتم قبول ندارم ببینی برای چیست هرگزدردرون سازمان چیزی بنام زندان نبوده ونخواهد بود ….تا اینکه بعد مدتی یک دفعه دیدم نفرات یکی یکی وچند تا چند تا به اسم ماموریت …

مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیگزارش تصویری از منفورترین شخصی که خود را ایرانی می نامد( مریم قجر عضدانلو – رجوی)ا

لینک به منبع

عجوزه گان شب و زندان سازی ( قسمت اول )

اشعارازبیداد

درشهرهرچه مینگرم غیردرد نیست               حتی به شاخ خشک دلم برگ زرد نیست

اینجا نفس به حنجره انکارمیشور                  باصدزبان به کفرمن اقرارمیشود

باهراذان صبح به گلدسته های شهر             هرروزدیوفاجعه بیدارمیشود

اینجا زخوف خشم خدادردل زمین                  دیوارخانه بروی تو اوارمیشود

باازدهام این همه شمشیر تشنه لب             هرروزروزواقعه تکرار میشود

اخرچگونه زارنگریم برای عشق                     وقتی نبودانچه که دیدم سزای عشق

دیدم درانزوای خزان عشق را                       دیدم به قلب خون غزل داغ عشق را

دیدم که به حکم خاربه گلها کتک زدند           مهرسکوت بردهان قاصدک زدند

دیدم لگدبه ساقه امیدمیزنند                        شلاق شب به گرده خورشید میزنند

دیدم که گرگ بره ما رادریده است                 دیدم که خروس دهکده راسربریده اند

دیدم هبل بجای خدا تکیه کرده بود                دیدم دوباره رونق بازاربرده بود

دیدم خدا به غربت خودزارمیگریست               درسوگ دین به پهنه رخسارمینگریست

دیدم هرانچه دیدنش اندوه وماتم است           بازاین چه شورش است که درخلق عالم است

ازبس سرودم ونشنیدید خسته ام                 من ازنگاه سردشما دلشکسته ام

ای ازتبارهرچه سیاهی سرشتتان                 رنگ جهنم است بهشتتان

اوایل سال 74دیدم کامیونهای عراقی مصاله ساختمانی میاورند ودرمحلی خالی میکنند ولی از ساخت وسازها خبری نیست ودرجایی که خالی میشود بیابان ونزدیک ساختمانی ست که قبلا ساخته شده ونیازبه ساختن نیست بعد دیدم درهمان محل شروع به کشیدن دیواردورساختمون کردند. انهم دیواری بلند ! جای سوال وشک وشبهه بود که دیواربرای چیست ؟ ایا برای استقرار اقای رجویست ؟ که محل استقرار مجهزوسفت وسخت امنیتی وایمنی داره واینجا هم اصلا جای استقراراو نیست ایا برای مسولین است ؟ چنین تهدیدی ندارند انها که همیشه میایند ومیروند ایا اتاق های کاراست ؟ که دیوارنیازنداره وهرفرمانده ای درمحل خود اتاق داره درثانی مقر49 محل فرمانده هان ستاد فرماندهی است . خلاصه هرچه فکرکردم نفهمیدم برای چیست تنها چیزی که ازذهنم عبورنکرد زندان سازی بود . چون هرگز یک درمیلیاردم لایه های زیرین ذهنم تصوران راهم نمیکردم که زندان سازی باشد . ازانجایی که درستاد پشتیبانی بودم وهمه چیزازانجا عبورمیکرد ازطرح ،ازپشتیبانی، ازخرید واجرا . خلاصه تمام عیاردرانجا گره میخورد این بود که فعال شده وازدوستان پرس وجو کردم که داستان چیست گفتند درحال ساختن اتاقهای تکی هستند ! یکی که خودش قبلا زندانی درایران بود گفت شبیه اتاقهای انفرادی زندان است ! بنده خشکم زد گفتم یعنی دارند زندان میسازند گفت فکرکنم گفتم قبول ندارم ببینی برای چیست هرگزدردرون سازمان چیزی بنام زندان نبوده ونخواهد بود . اینهم نشان ازاعتماد صد روی صد بنده به اقای رجوی علی رغم مشکلاتی که با اوداشتم . مرا هم دریک خیانت ونامردی وبی مروتی اشکاروبناحق اخراج کرده بود ولی باز به او اینقدراعتماد داشتم .تا اینکه بعد مدتی یک دفعه دیدم نفرات یکی یکی وچند تا چند تا به اسم ماموریت گم میشوند ! شک مرابرداشت که این چه ماموریتیست که ازهمه لایه ها وهرروزه واینقدرزیاد میروند . اگه ماموریت است چرا وسایل شخصی راباخود نمیبرند وچراهرچه ادم متناقض ومسئله داربه ماموریت فرستاده میشوند ؟ یکسری نفرات درحدی نیستند که بخواهند انها رابه ماموریت سری بفرستند؟ دوباره شروع به جمع اوری اطلاعات کردم ومتوجه شدم که برنامه وپروژه ای بنام شک امنیتی درحال اجراست وبه کسانی که شک دارند که تهدیدی برای جان رهبری باشند! سوال و جواب کرده ودوسه روزبعد برمیگردند ما هرچه صبرکردیم نفرات که برنمیگشتند هیچ بلکه هرروز تعداد بیشتری گم میشدند ! به بهانه واهی شک امنیتی وحفظ امنیت اقای رجوی واینکه رژیم نفوذ کرده ! قصد تروراقای رجوی را دارد ؟ بگیروببندها وزندان سازی شروع شده وسایه سیاه شب اسمان اشرف را پوشانده بود . بنده هم هرلحظه منتظربودم که سراغم بیایند ومیدونستم اگه اینباریقه ام رابگیرند دیگرجان سالم بدرنخواهم برد واخرین باراست شب وروزدرفشارروحی وروانی واسترس بودم نه بخاطرجان بلکه بخاطرخیانتی که شده بود که قبلا نوشتم چون اخراج کرده ودستشون را روکرده ومجبوربه برگرداندنم شده بودند باعث شد درشک امنیتی قصردربروم .

گویند این عجوزه شب راه چاره است               ابستن سپیده صبح دوباره است

ای خلق این عجوزه شب پابه ماه نیست          ابستن صبح پگاه نیست

نوشتم که درسال 71وقتی بحث هژمونی زنان وتبعیض مثبت مطرح شد دوماه نشده بگیروببندها واخراج ناراضیان شروع شد که به چماقداری کشیده شد حالا چماق خود را درابزارشکنجه جسمی وروحی نشان میداد . برای فهم بی محتوا ومستمسک بودن شک امنیتی کمی به اشرف اشاره میکنم تا بدونید چیزی بنام تهدید امنیتی وتروراساسا وجود خارجی نداشت وامکان ان صفربود وشک امنیتی بهانه ای بود برای سرکوب وقلع وقمع مخالفان ونارضایتی ها… ادامه دارد …

علی شیرزاد : اروپا 27/11/2017

*** 

Alireza Jafarzadeh sitting with Americans instead of Maryam Rajaviآریو برزن پیروزنیا: برخی ذاتا خودفروش و برخی سواری دهنده و خودفروش نفهم. (بوقلمون مسخره شده)ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32266

راهگشایی یا به کشتن دادن نیروها 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۷:… اگه خونده باشید که اقای رجوی صدباردرنشستها درزمان جنگ وبعد ان میگفت مادرجمع بندی یک ساله سال ۶۳ به این نتیجه رسیدیم که فرستادن نیروبداخل جهت عملیات اشتباه است چون یک پاسدارمیکشتیم وهفت مجاهد شهید میدادیم این درزمانی بود که اقای رجوی ونیروها درفرانسه بودند وقتی به عراق امده وانهمه … 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقAlbania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

لینک به منبع

راهگشایی یا به کشتن دادن نیروها

بعد یه وقفه کوتاه ریل سابق راادامه میدهم گرچه دراینده وقفه هایی هم خواهیم داشت چون به مسایل دیگرهم همزمان باید بپردازیم

سال هفتاد ودو راه گشاییها شروع شد وازصحبتها هیچ چیزی بدست نمیامد که هدف اصلی چیست فقط میگفتند راه گشایی ارتش ازادیبخش ازطرف دیگر اقای رجوی میگفت من دنبال راه اندازی جنگ ایران وعراق هستم تا راه ارتش بازومابتونیم مثل قبل درمرزها وداخل ایران عملیات های جبهه ای را اغازورژیم راسرنگون کنیم باتوجه به اینکه قبلا نوشته ام که بعد فروغ ما گرفتارایستایی وتوقف وزمین گیرشدن دراشرف شده بودیم هرچه که بود ویا میشد اسمش راگذاشت بوضوح وخیلی روشن معلوم بود که این عملیات جواب گوی این مرحله نیست زیرا که قبل ازهرچیزی نشات گرفته ازپاسیویسم وبریدن نیروها که به زندان وشکنجه روحی وروانی ختم میشد که مفصل نوشتم ومعضلات تشکیلاتی وایدئولوژیک وزمین گیرشدن ارتش است ومیخواهد به این مقولات جواب داده وحل کند درنتیجه درماهیت وبطن خود نمیتواند بین ایران وعراق جنگ راه انداخته تا دوباره مارابه نقطه زمان جنگ برساند ازطرف دیگرعراق درتحریم وزیرفشارامریکا ومعضلات درونی اولاقادربه راه اندازی جنگ نیست دوما اگه بخواهد نه سیاستهای بین المللی اجازه میداد ونه افکارعمومی عراق ونه سران مملکت که هرروزیک نفرشون به جبهه مقابل یعنی امریکا میپیوست ورژیم هم درعراق نفوذ زیادی کرده وقسمت جنوب را مخالفین کلا ناامن کرده طوری که جاده ها شبها دردست مخالفین وروزها دست دولت بود ودولت عراق قادربه تامین امنیت خودش هم نبود تا چه برسد به اینکه بخواهد وارد جنگ دیگری شودبااین وضعیت هرگزنمیشد واردجنگ جبهه ای ازطرف عراق شد

اگه خونده باشید که اقای رجوی صدباردرنشستها درزمان جنگ وبعد ان میگفت مادرجمع بندی یک ساله سال ۶۳ به این نتیجه رسیدیم که فرستادن نیروبداخل جهت عملیات اشتباه است چون یک پاسدارمیکشتیم وهفت مجاهد شهید میدادیم این درزمانی بود که اقای رجوی ونیروها درفرانسه بودند وقتی به عراق امده وانهمه عملیات واتش بس وهوشیارشدن رژیم وبستن مرزها یک به چند میشدیعنی دوباره برگشته بودیم به عقب ومیخواستیم کاراشتباه رادوباره تکرارکنیم وقتی خطی درگذشته جواب نداده مسلما درشرایط متفاوت هرگزجواب نخواهد داد وفقط نیرو کشته شده وبه معضلات درونی افزوده میشود عملیاتها شروع وضربه ای که به رژیم نزد هیچ کلی ازنیروها این وسط کشته شدند بنده دراین داستان هیچ موضعی نگرفتم وبی تفاوت گذشتم هرچقدرهم مرا خواستند واداربه موضع گیری وگفتن حرفهایم کنم موفق نشدند تادریک نقطه اقای رجوی نشست گذاشت وبعد جمع بندی وقطارکردن کلی دست اورد وبیرون کشیدن سرنگونی دراینده نزدیک ووعده وعیدهای صدمن یه غازپایان ان رااعلام کرده وگفت ارتش وارد مرحله جدیدی شده است بنده فقط وارفتن بیشترنیروها رادیدم نه چیز دیگر

دراینجا خوب است به آ۷۷ هم که باراهگشایی سال۷۲ دریک مقوله میگنجد اشاره کنم واین داستان عملیاتهای داخل رایک جا برسی وتمام کنم

درسال۷۷ یک دفعه گفتند که سازماندهی ها تعفیرمیکند ونیروها به قرارگاههای مختلف درعراق میروند ونشست گذاشتند وگفتند که میخواهیم وارد عملیاتهای داخل بشویم وازداخل نیرو به اشرف بیاوریم وبحث خاتمی بمیان امد که راه اوراببندیم وووو که دربحث خاتمی مفصل به ان خواهیم پرداخت بعد نشیتهای اقای رجوی دردرون مقرات نشستها شروع شد درقسمتی که بنده بودم که بعدها شنیدم درهمه جا همان صحبتها بوده یک روز گفتند بیایید نشست رفتیم ونفرات یکی یکی پشت بلندگو رفته وشروع به حرف زدن کردند واقعا ازمزخرفاتی که میبافتند قلبم به حنجره رسیده بود چند تا از جملات مطرح شده رامینویسم خودبخوانید حدیث این مجمل انهایی که بودند میدونند چی میگویم درهرصورت من تمام ابادان رابه اشرف میاورم ؛ باورود اولین نیروتمام مردم ایران قیام میکنند ؛جوانان مخالف ولی راه رانمیدونند باورود ما تمام جوانان بما میپیوندند؛بااولین شلیک ازطرف مادرداخل ایران خیابونها راجنگ مسلحانه فرامیگیرد ؛ بمحض ورود ما اخوندها سوارهواپیما شده وپا به فرارمیگذارند چون هیچ جایی ندارند مجبورند بروند سوریه ما بعد سرنگونی انها راازاسد تحویل میگیریم ووووووکه خیلی روشن بود که قبلا بخورد پشت بلند گوها ومداحان ومجیزگویان داده شده است

خلاصه درمقرما بیش از۲۰۰نفر بود همه صحبت ومنهم گوش میکردم همه که صحبت کردند وبنده دراخرسالن نشسته بودم مسئول نشست (همین خانم های شورای رهبری بود وبقیه اعضای شورای کذایی ) گفت ای علی شیرزاد پدرسوخته فلان فلان شده سرتا پا متناقض ته سالن نشسته وبه ریش ما میخندی ومیدونم یکی ازاین حرفها راقبول نداری ورودرروی رهبری سالیان است ایستادی بیا پشت بلندگو ببینم چه زری میزنی خانم که فکرمیکردبعد نشست اقای رجوی وخط ونشان کشیدنهایش وصحبتهایی که ۲۰۰نفردرحمایت ازخط وخطوط جدید کردند وفحشهای خانم دهان دریده به اینجانب احتمالا روی صندلی بنده خودراخراب کرده ام وقدرت مخالفت ندارم ومرا درهمین نشست به بهانه خط جدید برای همیشه مثل موکت روی زمین پهن میکند بنده هم به پشت بلندگو رفتم

گفتم من متناقضم ازاین حرفهایی که نفرات میزنند ونمیدونم چطوری تمام ابادان وشهرها رامیخواهند به اشرف بیاورند. وایا مردم ایران اینقدرهوادارما ومخالف رژیم هستند که بلافاصله به خیابونها ریخته ورژیم راسرنگون کنند ؟ من خیلی موافقم رژیم رادوروزه سرنگون وملت خود رانجات بدهیم ولی ایا واقعا اینطوراست ؟ پیشنهاد میکنم ازحالا برای امدن نیروهای چند میلیونی برنامه ریزی وساختمون سازیها راشروع واستقرارانها راحل تا غافل گیرنشویم ۰خانم که انتظارداشت ملت سربنده بریزند وفحش وتوهین وتحقیروتف نثاربنده بکنند دیدازهیچ کس صدایی درنیامد چونکه نفرات به هیچ کدوم ازحرفهایی که زده بودند اعتقاد نداشتند وبرای خود شیرینی ونشان دادن خود ازاین مزخرفات میبافتند خودش وارد شد تا صحنه راجمع وجورکند گفت تو ازاین تناقضات زیاد داری ونقطه مثبت تو این است که همیشه تناقضاتت رامینویسی وخودرابارهبری یگانه میکنی برو بنشین میخواهم نشست راتمام کنم وتوهم هرچقدرتناقض داری مثل همیشه بنویس وبده واینطوری داستان راجمع وجورکرد البته درزمان دیگری همین خانم انتقامش راازمن گرفت ولی خیلی هم بضررخودش شد چون بنده هم بهش پاتک زدم بگذریم

این داستان وکش قوسهای ورود به دو سری ازعملیاتهای داخله بودکه اقای رجوی دنبال راه اندازی جنگ ایران وعراق بودوبنده مخالف چون ازتوی ان فقط کشته شدن نیروها رامیدیدم رفت ورفت تا اینکه طبق گفته اقای رجوی بنده ازاماردقیق خبرندارم رژیم ۸۸ ویه روایتی ۸۰ موشک به سمت ما شلیک کرد که اقای رجوی دنبال این بود که بعد موشک باران صدام راواداربه جنگ کند منهم گزارشی برای شخص رجوی نوشتم وبعد توضیحات نوشتم اگه فکرمیکنی که ایران وعراق دوباره باهم خواهند جنگید دراشتباهی صدام وخامنه ای تازمانی که زنده هستند هرگز وهرگزباهم نخواهند جنگید ودیدیم که هیچ وقت هم نجنگیدند سوال این است که واقعا اقای رجوی نمیدونست اینها باهم نمیجنگند چرامیدونست ولی چراپس این حرفها رامیزد دلیل این است

وضعیت داخل را گفتیم اقای رجوی با نیرنگ میخواست همان وضعیت داخل راجمع وجورکند وازطرف دیگرازصدام پول وسلاح بیشتری بگیرد وخودش را درچشم بیرون بزرگ کند تابتواند حمایت سیاسی بدست بیاورد البته انهم باکشتن دادن عامدانه واگاهانه نیروها وفشارطاقت فرسا وجنگ اعصاب وشکنجه روحی وروانی ۲۴ ساعته وهفت روزهفته وثانیه به ثانیه تیم های عملیاتی یه طوروطلبکاری ازبقیه که انها کشته میشوند وشمایان مفت خوری میکنید معلوم هم نبود چی رامیخوردیم که مفت خوربودیم دو عدد کتلت پراز سیب زمینی ونان خشک را یا سه عدد سوسیس شبهای جمعه یا اون فیلمهای سانسورشده بی سروته بایک لیوان سرخالی تخمه افتابگردان که نصفشم هیچی توش نبودرا تاانجایی که بنده خبردارم وشاهد بودم ما فقط سه چیز راازاقای رجوی نوش جان میکردیم (تیروتیغ وتپانچه ) وازشورای رهبری دست ساز خانم واقای رجوی هم ( فحش وتف وتوهین وتحقیر ) که خودش جای بحث داره اگه فرصت کردم به این موردهم اشاره خواهم کرد بله کلی ازنیروها کشته شدند تا اقای رجوی بنام سرنگونی ازخون انها ارتزاق مالی وسیاسی کند وما هم سرنگونی وعده داده شده هرساله راهم ندیدیم فقط رفتن دوستان راازکنارخود دیدیم وبس ۰باشد شاید که این درد ورنجهای سالیان که برما وملتمون هموارشد یه روزی ببارنشیند وبساط اقای رجوی وحاکمیت دینی رادرایران جمع وایندگان میوه تحمل دردورنجها وفشارغیرقابل تصورما را با رسیدن به ازادی وصلح وبرابری بچینند

علی شیرزاد : اروپا ۲۱/۱۱/۲۰۱۷

*** 

Muxhahedinet iraniane kercenojne lirine e medias, censurojne televizionin Ora NewsThe Mojahedin-Mafia coalition threatens media freedom

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania

https://youtu.be/yt-rXbs8014

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 1)

https://youtu.be/WYEGkiTvyJc

IMPAKT 97: Jihad 2.0? What are the Iranian Jihadis (MKO, Rajavi cult) doing in Albania? (part 2)

https://youtu.be/9tWjpDHPktE

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32246

بمب ساعتی درالبانی 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیستم نوامبر ۲۰۱۷:… واقعیت این است این همه بیابرویی را برای این بجان میخری که میدونی اگه جداشده ها به استقلال مالی برسند سیل بنیان کن جداشدگان نامرعی درونی بحرکت درخواهد امد وبنیانت را ازریشه خواهد کند بله جداشده ها بمب ساعتی هستند که هرلحظه احتمال انفجاراین بمب درالبانی میروداین راهم درنظربگیرکه هنوزراه خانواده الدنگ ووزارتی به البانی بازنشده … 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقفاجعه انسانی در راه است! هشدار در خصوص جابجایی فرقه رجوی به محلی دور افتاده در آلبانی!ا

لینک به منبع

بمب ساعتی درالبانی

همانطورکه درجریان هستید مجاهدین ازعراق وارد البانی شده وان را پیروزی بزرگ نامگذاری کردند . لازم به یاداوریست که سه سال پیش درعراق دوستی ازبنده سوال کرد نظرت درباره رفتن به البانی چیست گفتم البانی باتلاقیست که مجاهدین هرچقدردران دست وپا بزنند بیشتردرباتلاق فرومیروند. درنهایت باعث جدایی قسمت اعظمی ازسازمان شده وانها بلای جانش خواهند شد. الان سه سال ازان زمان میگذرد وهرچقدرجلو میرویم بیشتراین باتلاق با جداشدنها وافشاگری ها خودنمایی میکند. درسال ۷۴ گزارشی برای اقای رجوی نوشتم که ماحصل گزارش خیلی تیزوروشن این بود که عملکردها وبرخوردهای تشکیلاتی که با نفرات میشود خارج ازنرم وانقلابی گریست وشایسته سازمان مجاهدین نیست. این نفرات همه چیزخودرافدای این سازمان وخط وخطوطی که شما ارائه میدهید کرده اند .درست نیست که دربرابراین همه اعتماد وفداکاری این برخوردها صورت بگیرد . کسی هم انتظارچنین برخوردهایی راندارد که نمونه هایی ازبرخوردها رانوشتم ودرنهایت گفتم که این مسیری که شما میروید باعث داغون شدن سازمان شده ودشمنان بالقوه درست میشود که هرلحظه یکی تبدیل به دشمن بالفعل وبرعلیه سازمان قدعلم میکند الان ۲۲سال ازان زمان میگذرد وما میبینیم که بخاطربرخوردها وعملکردهای غلط دشمنان بالقوه که درطی سالیان درست شده یکی جداشده وبالفعل میشود درهمین رابطه درخبرهای سایت ایران افشاگرخوندم که سه نفربنامهای بهمن اعظمی وسعد الله سیفی ومحمد تورنگ ازسازمان جداشده وهرسه دریک سقوط شتابان بدامن وزارت اطلاعات رژیم خمینی افتاده اند ! وقتی ازسقوط صحبت میشود یعنی ازبلندی یا یک مقام رفیع وجایگاه ویژه تنزل پیدا کرده اند حالا این جایگاه وبلندی ومقام کجاست ما که درطی سالیان چشم بصیرت نداشتیم وان راندیدیم. سوال اینه که چکارمیکنی وکردی بااین بندگان خدا وسایرین که دوروزبعد جداشدن بقول شما بدامن وزارت میافتند ؟ اخراین چه ایدئولوژی وپرورشی بوده که دوروزه درست صدوهشتاد درجه عکس میشود ؟ ونیروی مجاهد انقلاب کرده که همه چیزخودش را درطی چند دهه بخاطرتوفدا کرده رودرروی خودت میایستد ؟ این راچه کسی باید جواب بدهد ؟ تو که مدعی هستی وزارت انها راباپول میخرد اگه درد همین پول است وراه حل هم پول چرا تو انها رانمیخری ؟ وزندگیشون را تامین نمیکنی تو که برای پنج دقیقه صحبت جان بولتونها وجولیانی ها پنجاه هزاردلاربا خرج سفرمیپردازی وبقول خودت مجاهدین گوهران بی بدیلی هستند که قیمت روی انها نمیشود گذاشت وکمیاب ودست نیافتنی وحاصل عمررهبرعقیدتی هستند . پس چرا پولی که درعرض یک دقیقه که میشود شش هزاردلارکه به انها میدهی برای خرج دوازده ماه انها نمیپردازی ؟ که برعلیه تو حرفی نزنند ایا بد معامله وپیشنهادیست ؟ خیر ولی واقعیت این است که همانطورکه در۷۴ نوشتم بحث پول ونکشیدن وبریدن وغلطیدن بدامن رژیم نیست بحث یک چیز است انهم رفتارناعادلانه وخارج ازنرم است که درطی سالیان درجایگاه رهبرعقیدتی برملت تحمیل کردی وفکراین روزها را نکردی شعرحافظ راکامل برایت نوشتم که روزگاراینطورنبوده واینطورهم نخواهد ماند دیدی نماند.شعرشهریاران حافظ رابرایت کامل نوشتم .راستی شهریاران راچه شد ؟بنده هزاران بارباشعر ، داستان ،حدیث ،ایات قران ،گزارش، تاریخ،مثل ووووهشدارهای این روزها رابهت ازروی خیرخواهی وفکرمنافع ملت ستم دیده بهت دادم چه باید کردکه خود کرده را تدبیرنیست . حرفها بسیارودردها بیشماربماند برای زمانی دیگربااین مقدمه برویم سراصل موضوع

درسایتهای دیگرخوندم که بهمن وسعد الله رفتن کمیساریا ومصاحبه باتلویزیون البانی کرده اند ومقالاتی نوشتن وسعدالله اشاره ای به زندانی شدن خودش کرده که درسال ۷۴ بود که بنام شک امنیتی چند صد نفررازندانی وزیرشکنجه بردند که الان بنده درسال ۷۲ هستم که احتمالا درمقاله بعدی انقدرکه درجریان هستم بهش بپردازم ونوشته بعدا دراین باره مقالاتی خواهم نوشت یعنی به مناسبات درونی مجاهدین میخواهد اشاره کند چی میخواد بنویسه بنده خبرندارم باید منتظربود ودید باتوجه به عملکرد این دونفرواطلاعیه سقوط شتابان مجاهدین بنده فکرنمیکنم این داستان ودعوا وجنگ انها همین جا تمام بشود بلکه ادامه خواهد داشت دراین رابطه باید منتظراقدامات بعدی مجاهدین بود ولی بنده حدسهایی میزنم که اقدامات چی خواهند بود دراین مقاله میخواهم به همین حدس وگمانها بپردازم

اقای رجوی همیشه میگفت مجاهد همیشه باید درجنگ بیرونی ودرونی باشه تافاسد نشه. راست هم میگفت چون فلسفه وجودی مجاهدین بخاطرجنگ است اگه جنگ راکناربگذاریم اصلا وجودش بی معنی وبی محتواست ونابودیش حتمی است پس می بینیم که مجاهدین نیازبه این جنگها دارند . ازطرف دیگه جداشده هم میخواد حق وحقوق بیغما رفته خود را حداقل بگوش بقیه برسونه که درطی سالیان چه برسرش بنام اسلام وانقلاب ومردم اورده اند. خمینی بنام انقلاب اسلامی مردم رانابود و رودرروی خمینی ، رجوی بنام اسلام انقلابی یاران خود راله وپایمال کرد که نتیجه هردو نابودی چند نسل مردم ایران بنام اسلام وانقلاب وعدالت وازادی وبرابری بود دو دشمن رودرروی هم ولی عملکرد ونتیجه وماحصل کارکرد یکیست بنده درتعجبم از اینکه چرا خروجی دو دشمن یکیست مگراینکه به این برسیم که درمحتوا واندیشه یکی هستند اگه یکی نبودند میبایست میوه دونوع میوه میشد نه اینکه درخت سیب والبالو بکاریم هردو سیب بدهند خب احتمالا درخت البالو نبوده درخت سیب رابه اسم البالو کاشتیم درنتیجه بنده فکرنمیکنم که داستان با یک اطلاعیه ویک ملاقات ومصاحبه تمام شود جنگ تازه شروع شده باتوجه به امکانات جدا شده تنها کاری که میتونه بکنه همین نوشتن مقاله وافشاگریست اما مجاهدین بخاطرامکانات وسیع که اربابان دراختیارش میگذارند میتونه استفاده بیشتری بکنه یکی ازاین امکانات که میتونه استفاده کنه استفاده ازجداشدگان دیگراست .

بنده فکرمیکنم وحدس میزنم البته تحلیل وبررسی ست ممکن است کاملا اشتباه بکنم ودرست درنیاد حدس وگمان است وتحلیل که مجاهدین خودشون وارد داستان این دونفرنشوند چون بضررشون است برای اینکه استفاده بهترببره ودستش دربرابرکمیساریا بازباشه وبتونه مارک وانگش رابهتربچسبونه وجلو بدبینی افکارعمومی مردم البانی رابگیره وبگه حرفهای من نیست وبعدها حملاتش رابه ایندونفرتشدید کرده انها رازیرفشاربیشتری قراربده وازطرف دیگرنیروهای داخلی که قصدجداشدن ازسازمان را دارند بگیره وانها راهم بترسونه وبرای خودش هم دربین جداشده ها جاسوس درست کنه واینطورالقا کنه که هرکس سرمواضع قبلیش هست من کمکش میکنم اگه به یک عده پول نمیدم ومستمری بین المللی انها راقطع کردم بخاطرمزدوری خود انها برای وزارت اطلاعات ایران است واشوبهای سیاسی بوجود امده راجمع وبین جداشده ها شقه وانها رابجون هم انداخته تا خود راازمعرکه درببره دست به این اقدام بزنه

وانهم این است که به تعدادی ازجداشده ها پول ومستمری بیشتربده یا بهتربگم بخاطرشرایط سخت وبیپولی وگرسنگی انها انها راخریده وتوسط انها برعلیه بهمن وسعدالله اطلاعیه بده . بنده به جدا شده هایی که براساس حدس وگمان بنده است بخواهند دست به چنین کاری بزنند میگویم خود را بعد بیرون امدن وچشیدن طعم ازادی دوباره گرفتارنکنید . به سازمان مجاهدین هم میگویم ازاین بازی های کثیف وضد انسانی دست برداروحقوق جداشده ها رابرسمیت بشناس وبگذارهمان طورکه حسن داعی را درجریان همه پرسی کردستان عراق به صحنه ومصاحبه فرستادی که بکوید کردها حق تعیین سرنوشت دارند حق تعیین سرنوشت جداشده ها رابرسمیت بشناس وبگذاردردنیای ازاد خودشون تصمیم بگیرند که چطورمیخواهند زندگی کنند . دراین مدت یکساله انواع واقسام بلاها راسراینها اورده ای انها رابخاطرپانصد دلارکه سازمان ملل میدهد وازجیب خودت هم پرداخت نمیکنی زیرفشارگذاشته ومحاصره ظالمانه کرده وقوت لایموت ملت را گرفته ای. اینها را ازکی یاد گرفتی بدان که این فرهنگ محاصره وجلوگیری ازدسترسی جداشده ها به اب وغذا فرهنگ ایرانی نیست این ازقدیم فرهنگ عربی وغربی بوده است وکاردنیای توحش وبربریت است . اگه دیده باشی عرعرستان وبچه سلمان ملت یمن را محاصره وهفت میلیون ادم رادرحال مرگ نگه داشته که صدای جهانی درامده وبیست میلیون انسان راگرفتاروبا ودیفتری وبی ابی وووو کرده است که دست امریکا وانگلیس وفرانسه یعنی جهان غرب وعرب درکاراست تو خود راالوده این کارهای کثیف بیش ازاین نکن وبگذارسازمان ملل قوت لایموت جداشده ها رابپردازد . این کارها ازفرهنگ ایران وایرانی بدوربوده . هست نتیجه انسان دوستی فرهنگ ایرانی رادرهمین زلزله اخیردیدی که چگونه درحالی که خود ندارند به هموطنان خود خارج ازاینکه کی هست وچکارمیکنه کمک کردند ویاری رسوندند این فرهنگ راالقا کن نه فرهنگ عربی رانه اینکه بعد چند دهه که داروندارشون رابپای توریختند رابقول خودت دریک پیروزی بزرگ به البانی منتقل وانواع نیرنگها وخیانتها وتوطئه رابرعلیه انها اجراکنی واین راهم بدون که درمقاله سه خردجال نوشتم اگه نخوندی بخون جداشدگان چیزی برای ازدست دادن ندارند که بخواهند بفکران باشند داروندارشون رابپای توریخته اند اگه لازم بدانند داروندارت رانابود خواهند کرد کاری نکن که دست بتظاهرات درالبانی وروشنگری برای افکارعمومی مردم البانی بزنند وجلو کمیساریا اعتصاب غذا کرده وابروی ناداشته را هم ازت بگیرند دیدی چطوری تورابه ژنو کشونده وامضا گرفتند که مستمری انها رابدهی راستی مگه جداشده ها مزدوروزارت اطلاعات بدنام اخوندی نیستند چرا نمیگذاری کمیساریا حقوق انها رابدهد وخود راازدست مزدوران وزارت خلاص نمیکنی که مجبورباشی هرماه انها را دیده ودمخوربشوی نکند جداشده ها هم مثل نفت عراق وماشینها نخ نامرعی تورابه رژیم خمینی وصل میکند کدام است واقعیت این است این همه بیابرویی را برای این بجان میخری که میدونی اگه جداشده ها به استقلال مالی برسند سیل بنیان کن جداشدگان نامرعی درونی بحرکت درخواهد امد وبنیانت را ازریشه خواهد کند بله جداشده ها بمب ساعتی هستند که هرلحظه احتمال انفجاراین بمب درالبانی میروداین راهم درنظربگیرکه هنوزراه خانواده الدنگ ووزارتی به البانی بازنشده اگه بازبشه نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد به این میگویند پیروزی بزرگ مجاهدین که ازعراق به البانی پروازکردند درپایان بازیاداوری میکنم که جداشده ها هوشیارباشند گرفتاربازی مجاهدین نشوند وبدانند که خرشون که ازپل بگذرد بهترازدرون مناسبات باشما تنظیم نخواهند کرد

علی شیرزاد : اروپا۱۹/۱۱/۲۰۱۷

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32186

سیاستهای شکست خورده مجاهدین 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفدهم نوامبر ۲۰۱۷:… گفتیم که سازمان مجاهدین داعش وتروریسم درسوریه را ارتش ازاد وجنگ رابین مردم بجان امده سوریه ازستم دیکتاتوری اسد ودرعراق انقلابیون عشایر ودریمن هم انرا ارتش ملی قلمداد میکرد ومیکند ودراین مدت هفت سال گذشته دیده نشده یک کلمه خود را ازداعش پاک وان رامحکوم کند وگفتیم که پیروی ازسیاستهای امریکا وعربستان میکند وما ندونستیم … 

مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیگزارش تصویری از منفورترین شخصی که خود را ایرانی می نامد( مریم قجر عضدانلو – رجوی)ا

لینک به منبع

سیاستهای شکست خورده مجاهدین

قبلا نوشتم دراین مقاله ابتدا اشاره مختصری به تحولات دوماه اخیر کرده وبحث خود را ادامه میدهم همانطور که مطلع هستید داعش که باحمایت سیاسی واقتصادی ونظامی امریکا وکشورهای غربی وعربی وترکیه واسراییل ظهوروقسمت اعظم سوریه وعراق رادرکنترل خود دراورد وهدف هم هیچ چیزی غیرازراه اندازی جنگ وتجزیه کشورها نبود که درراستای استراتژی امریکا ونظم نوین جهانی حرکت کردند وگفتیم که استراتژی امریکا یاهمان نظم نوین یا خاورمیانه بزرگ دو هدف دارد یکی نقسیم کشورها درراستای سلطه بیشترودوم چاپیدن ملتها شکل گرفته است این خط با ایجاد داعش باشکستهای پی درپی که میرود بزودی فتنه داعش بساطش جمع شود کاملا شکست خورد وامریکا واسراییل وحمایتهای پنهانی عربستان ونوچه هایش اقدام به فتنه اینباربا قطرکردند که تابحال سرش درگل فرورفته است دراین میان باتحریک بارزانی اینبارازطریق کردها وارد شده وهمه پرسی راه انداختند وبارزانی که نوکری جد وابادش برهمگان اشکاراست درناپختگی سیاسی واعتماد به امریکا وارد این بازی شد که نوشتیم اگه پا بگیرد منطقه رابه اشوب میکشاند که باورود وهماهنگی عراق وایران وترکیه شکست خورد وامریکا هم اقای بارزانی رارها وپشتش را خالی کرد که اقای بارزانی بارها دراین دوماه به ان اعتراف واذعان کرد بعد این انها وارد بازی لبنان شده ونخست وزیرحامی خود را دریک ادم ربایی اشکاربه عربستان برده ودربازداشت خانگی وفشارواداربه استعفا کردند که درمقاله استعفای حریری چرا مفصل به ان پرداختم وهدف هم اولا فروبردن منطقه دراشوب وکشتاروجنگهای داخلی وخارجی بود که گفتیم اگردولت وسیاسیون واحزاب ومردم لبنان دردام ان بیافتند قبل ازمنطقه لبنان نابود خواهد شدوگفتیم که نباید دراین دام بیافتند که خوشبختانه با درایت وتیزهوشی وذکاوت سیاسی که احزاب درموضع گیری های سیاسی انجام دادند با اخرین مصاحبه که حریری کرد میشود گفت امریکا واسراییل وعربستان وشرکا یک گام به عقب رفته وشروع شکست رااعلام کردند زیراحریری ازمواضع میشل عون تشکر کرد که حزب الله راهم دربرمیگیرد ودراین داستان ثابت شد که نجات دهنده حریری ازاین گرداب بازدشمنانش بودند نه دوستان وهم حزبی هایش که دراین بازی ازقبل با عربستان همراهی وبه حریری خیانت کردند اینها اشاره مختصری به داستانهای خاورمیانه وبازی های غربی وشرکا بود حال برویم سراغ بحث موردنظر

دراین میان  ودرمصاحبه تلویزیونی گفت کردها حق تعیین سرنوشت دارند یعنی تجزیه معلوم نیست توکه اینقدربرای کردهای عراق حق قائل هستی وبه حق تعیین سرنوشت معتقدی چرا دردرون خود برای کسانی که درطی چهل سال گذشته میخواستند ومیخواهند دنبال زندگی شخصی خود بروند قائل نیستی چقدرازهمین کردها دردرون تشکیلات میخواستند دنبال زندگی شخصی بروندتو انها رادرزندان انداختی وبه دولت عراق تحویل داده وزندان ابوغریب رانصیبشون کردی ایا این حرف الان بنده است خیر درسال۶۹ درحین حمله امریکا به کویت که ما در کفری بودیم درزیرچادرنشست گذاشتند چند نفرکه دونفرشون اتفاقا کرد بودند میخواستند بروند شما انها رامزدوروبریده قلمداد کردید بنده بلند شده وگفتم اینها وهرکس دیگه حق داره دنبال زندگی شخصی خودش بره وسرنوشت خودش راتعیین کنه همین مواضع را یکباردیگردرسال۸۴درنشست رسمی جلوهمه گفتم وشمایان مرامتهم به بی مرزی بابریده ورژیم خمینی کردیدوگفتید بروم وپروژه نوشته وخود رابخونم که بنده هم هرگزوارد داستان دراین رابطه نشدم حالا چی شده صحبت ازحق تعیین سرنوشت میکنید چی عوض شده ؟واقعیت اینه که خود راباسیاستهای امریکا وعربستان تنظیم کردن همین است ومعلوم نیست فرق تو بابارزانی وسعد حریری درکجاست

برویم سراغ یمن که به ریاض انهم قلب پایتخت یعنی فرودگاه موشک زدند سایت مجاهدین ازقول مقامات عربستان ان راتحریک امیزحمله مستقیم ایران واعلام جنگ ازطرف حوثی ها مطرح میکند بفرمایید عربستان باحمایت امریکا واسراییل وانگلیس وانواع سلاح های غربی با بمباران های ممنوعه خوشه ای ومیکروبی ووبا ومحاصره وهفت میلیون نفردرقحطی که صدای جهانی که دست امریکاست راهم دراورده درحال چه کاریست درحال جنگ است یا ترویج صلح وتوزیع نقل ونبات که شلیک یک موشک انهم به محل نظامی نه برسرمردم بیدفاع غیرنظامی بود اعلان جنگ قلمداد میشود که شکست عربستان راهم دراینجا خواهیم دید بگذریم که شترش بدجوری دریمن درگل فرورفته است حال هرچقدرمیخواهید خود راالوده این ننگ کنید

حال سری به لبنان بزنیم که پادشاه همزمان بابگیروببندها بازی لبنان راراه انداخت درشبکه های اجتماعی کوتاه اشاره کردم حرف درستی است که پادشاه برای تثبیت قدرت پسر دست به این کارها میزند ولی دو نکته هم بنظربنده دراین داستان وجود دارد با جنگ یمن وتروریسم درعراق وسوریه وقراردادهای ننگین واستعماری که چهارصدمیلیاررابه امریکا داد کسری پول داره میخواهد بامصادره پول اشراف وسرمایه داران صاحب ۸۰۰میلیارد شده واین کسری راجبران وبرای ادامه جنگ پول راداشته باشد ویکی ازاهداف عربستان وامریکا درراه اندازی جنگ درمنطقه ازطریق لبنان این است که به بهانه جنگ جدید وزیرگردوخاک ان نیروهایش راازیمن بیرون کشیده وخودراخلاص وازپاسخگویی بین المللی بگریزد چون الان اگربیرون بکشد دنیا روی سرش ازهرنظرخراب خواهد شد دراینجا هم میبینیم بازمجاهدین خودراهمنوا باعربستان برعلیه ملت ودولت لبنان حرف میزند وانرادولتی رژیمی میداند که اقای حریری ازدخالتها ی حزب الله درمنطقه ودولت او شاکیست وپشت سرهم تبلیغات راه انداخته که کارحریری درست وبرعلیه دولت ایران است دیگرنمیگوید که اینده همین لبنان وحریری که دل اقایون اینقدربراشون سوخته اخروعاقبتش برای منطقه چیست وچقدرادمها باید خون بدهند سازمان مجاهدین کاری باان ندارد کسی که سربریدنها واتش زدنها وکشتارکودکان درعراق وسوریه وبمب گذاریها واستخونهای بدون گوشت وبیرون زده کودکان یمن را میبیند علاوه برسکوت وحتی یک کلمه حرف نزدن دربرابران ودفاع نکردن ازکودکان دربرابرجنایتها که پیش کش ازجنایت کاران با انواع حرفها وشیوه های تبلیغاتی دفاع هم میکند اینباردلش درگرولبنان ودلسوزملت لبنان شده که احزاب داخلی لبنان طرفدار ایران انها رانابود کرده ونمیگذارد روی خوش ببینند حال این سختی کجاست ما نمیدونیم تا الان که عربستان یک گام عقب نشسته وامریکا که خودبانی ان بود دید اوضاع خیلی بضررش است همان کاری که بابارزانی کرد با بچه سلمان هم دارد انجام میدهد واین یعنی قبول شکست وعقب کشیدن اگرلبنانی ها موفق به بازگرداندن حریری شوند که فکرمیکنم عربستان تسلیم میشود درغیر اینصورت پرونده اش به شورای امنیت خواهد رفت وبایدقیمت بیشتری بپردازد دراین وسط مجاهدین ابروباخته خواهند ماند سوالی که مطرح است اینه که ایا مجاهدین واقعا نمیدونند ونمیفهمند که این موضوعات چیست باشناختی که بنده در۳۵سال زندگی بامجاهدین ازانها دارم بایدبگویم خیلی خوب هم میفهمند ولی چرا به این طنابهای پوسیده چنگ میزنند باید بگویم که یک دلیل بیشترندارد وانهم این است که درسال۶۶ که اقای رجوی به عربستان به اسم زیارت وحج رفت خود راالوده پول وطلاهای عربستان کرد والان دیگرنمیتواند ازان خارج شود چون بلافاصله پولها قطع وازحاتم بخشی به ادمخوران بین المللی درکشورهای غربی ولابی ها وحمایتها خبری نخواهد بود وممکن است که دوباره پرونده تروریسم امریکا وکشتن امریکایی ها وهمکاری باصدام ووووبجریان افتاده ونابودش کند درنتیجه دربنایی که ساخته وپایه گذاری کرده راه پس وپیش ندارد وبزرگترین بازنده نیروی ایرانی تحولات درخاورمیانه خواهد بودگرچه تابحال هم بدلیل موضع گیریها ی ضد مردمی منطقه خود رابی ابرو کرده است گروهی که خود راکارت بازی دردست این وان میکند نتیجه اش همین است

علی شیرزاد : اروپا

۱۶/۱۱/۲۰۱۷

*** 

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania

https://youtu.be/yt-rXbs8014

آن خدابنده سینگلتون تیرانا آلبانی نجات یافتگان از فرقه رجویفرو رفتن مزدور اجاره ای مریم رجوی در باتلاق آلبانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32098

سه خر دجال 

علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۷:… این اقا که ازتاریخ بشریت فقط هیتلرومقاومت نروژ را میشناسد و هرچیزی را به این دو ربط میدهد معتقد است که هیتلر و مقاومت نروز قبل از ادم و حوا بوده اند زمانی که کشتی نوح گرفتار دریای پرتلاطم بود و زیردریایی های اتمی المان میخواستند کشتی نوح را نابود کنند این مقاومت نروز بود که زیردریایی های المان را منفجر و کشتی نوح را به ساحل نجات رساند و بشریت را …

حسن داعی الاسلام رابط مامور مجاهدین خلق در امریکاحسن داعی ، چهره ای علنی و بزک کرده ی باند رجوی، خواستار جنگ است!

 پرویز خزایی صدام حسین مجاهدین خلق مزدوریگزارش پرویز خزائی و طرح یک پرسش: مخاطب اصلی “گزارش تا این تاریخ” چه کسی است؟ (+ آینده فرقه رجوی)

لینک به منبع

سه خر دجال

ما قصد توهین به کسی رانداریم به این دلیل این اسم انتخاب شده که عملکرد انها باعث انتخاب شده است دراین مقاله که مدتهاست درگیر ان هستم که بنویسم یا نه ولی دیدم روزبروزبه تعداد افزوده میشود تصمیم گرفتم که بطورمختصربه ان بپردازم

سه نفر عبارتند از اقایان حسن داعی و پرویزخزاعی و خانم ناهید همت ابادی که دو مسئولیت ازطرف سازمان مجاهدین بگردن انها گذاشته شده است

یک دفاع از جنگ خارجی و تحریم ملت ایران و دوم حمله و هجوم به جداشده ها ازمجاهدین مقالات متعددی نوشته یا درمصاحبه های تلویزیونی گذری به صحرای کربلا میزنند.انهم نه بعنوان مجاهدین بلکه به عنوان شورایی که ازمجاهدین جدا وبال سیاسی مخالفین رژیم ایران هستند تا بعنوان نفربیرون ازمجاهدین حرفشون مشروعیت داشته باشه ومعلوم نیست اگه بیرونی وشورایی وجدا ازمجاهدین هستی چراخط انها را میروی شمایان را باجدا شده ها چکار(بقول همشهریهای بنده اخه تورا سننه) دراینجا نمیخواهم به جدا شده ها بپردازم تا اصل موضوع مغشوش نشود اگر نیازشد وارد ان خواهم شد عجالتا به انها پیشنهاد میکنم با این قوم درنیفتند چون بد جوری پلنگ را به موش تبدیل میکنند انواع چیزهای خطرناک مثل بمب وموشک رژیم خمینی؛بمباران مهیب امریکا وگلوله های عراق راخورده است وچند دهه عمرخود را بیابانهای عراق که اقای رجوی میگفت به شورایی ها گفته ایم بیایید عراق گفته اند عراق خطرناک است صرف کرده وانواع ناملایمات را تحمل وتوهین وتحقیر وفحاشی وتف رانوش جان کرده وبخاطرایستادگی دربرابراشتباهات وتحلیلهای غلط رهبرعقیدتی ورفتارهای غلط وخارج ازنزاکت تشکیلاتی ومناسباتی دردرون مجاهدین روزانه لجن مال شده اندپس حق دارند ازهیچ قدرت واحدی ترس نداشته باشند چون دیگرچیزی برای ازدست دادن ندارند وادمهای ناباب را شسته وچلونده ودرزیرافتاب اویزون میکنن تا خشک شوند

یک پرویزخزایی و ناهید همت ابادی

این اقا که ازتاریخ بشریت فقط هیتلرومقاومت نروژ رامیشناسد وهرچیزی رابه این دو ربط میدهد معتقد است که هیتلرومقاومت نروز قبل ازادم وحوا بوده اند زمانی که کشتی نوح گرفتاردریای پرتلاطم بود وزیردریایی های اتمی المان میخواستند کشتی نوح را نابود کنند این مقاومت نروزبود که زیردریایی های المان رامنفجروکشتی نوح رابساحل نجات رسوند وبشریت رانجات داد واگراین مقاومت کشتی حامل مواداتمی هیتلررامنفجرنمیکرد جهان الان یه طوردیگربود درصورتی که بارهمین کشتی ادعایی راچند سال پیش دولت نروژازدریا بیرون کشیدند هیچ مواد اتمی دران یافت نشد ولی این اقا ول کن همان هم نیست چرا برای اینکه ازاقای رجوی شییه سازی رایادگرفته است بدون اینکه درنظربگیردجهان الان انزمان نیست ومعادلات خیلی پیچیده تراست ونمیشود با شبیه سازی احمقانه ازامریکا خواست کشوررابنابودی بکشاند این حرفها برای این است که امریکا به ایران حمله کند ودراخرین مقاله هم نوشته است ترامپ جسارت اخلاقی دارد همنوا با ان خانم ناهید همت ابادی درمقاله بعد او نوشته است که ترامپ شهامت اخلاقی داردبله این جسارت وشهامت اخلاقی ادعاییخودش را درشکایت ۱۶زن درهمین مدت شش ماه ازترامپ بخاطرتعرض جنسی ازطرف این اقا به انها شده است اقا که به دخترخودش هم رحم نکرده وبه مجری همکارخودش گفته اگرایوانکا دخترم نبود مخش را قاپ میزدم بله کسی که زیپ شلوارش را برای دخترخودش هم پایین کشیده حالا فهمیدیم شهامت وجسارت اخلاقی یعنی چی ازنظر سیاسی هم نیامده کره شمالی را تهدید به حمله اتمی میکند ایران وروسیه را تحریم ودرعراق درکارجنگ باداعش کارشکنی ودرسوریه فرماندهان داعش را باهلیکوپترفراری وبه سوریه لشگرکشی وتمام هم وغمش اسراییل است نه مردم بیگناه سوریه دریمن کشتارودراعتلاف عربستان دعوا راه میاندازد انهم بین متحدین خود ومزدورانش درنشست مجاهدین میگویند ترامپ ایران بمب بمب درعربستان رقص شمشیروبرای ایران خط ونشان کشیده ومیگوید ملت ایران تروریست هستند ازدولت نمیگوید ودرخفا توسط دم خودش جناب ماکرون درخواست ملاقات باروحانی میکند دردرون خودش بامهاجرین درافتاده وسیاست بهداشتی فقرا را ازبین میبرد ودرتوئیتر انواع حرفها را به سناتورها ووزرای خودش میزند برای رسیدن به قدرت باروسیه رابطه ودرخواست دخالت ووطن خودش رامیفروشد قراردادهای بین المللی راباطل ویک جانبه لغو میکند بله معنی شهامت وجسارت اخلاقی ادعایی را حالا که فهمیدیم باید گفت این اقا هرگزقابل اعتماد نبوده ودرعرض یک دقیقه شمایان رامعلوم نیست به چه قیمت وبه کی بفروشد پس خودرا اینقدرارزون نفروخته ودست ادمخواررا پاک واورامنجی بشریت معرفی نکنید حرفهای ابلهانه شما بوی خون ونابودی کشوررادارد وشمایان زمینه سازکشتارونابودی کشورهستید حرفهایی که ازعملکرد ترامپ نوشتم نه شهامت وجسارت اخلاقی اقا ؛ بلکه بیانگرسقوط اخلاق سیاسی واعتقادی شماست

دوم حسن داعی

اقا یکی ازهواداران پروپاقرص مجاهدین است که چند دهه کارش درامریکا رابطه باادمخوران ولابی گری میکند که اهای ادمخوران وجنایتکاران وتروریست پرورها وبوجود اورندگان طالبان وداعش وصدها گروه تروریست دیگردرجهان چرا نشسته وایران راموردحملات بمب وموشک وگلوله های الوده به اورانیوم قرارنمیدهید چرا کشورایران راکه ازاقوام مختلف تشکیل شده تجزیه نمیکنید۰چرا داعش وطالبان رابجان ملت ایران نمیاندازیدچنان ازمک مستردرذلت وخواری وتسلیم وزبونی درحالت چهارزانو تعریف کرده واورامنجی بشریت معرفی میکند که هرکس نشناسد فکرمیکند اگه این خونخوارنباشدجهان به دوران ماموتها برمیگردد ولی همه میدانند که اقای مک مسترورییس جمهوربدترازخودش امده اند تا مثل بوش پسرمنطقه رادراتش خاکسترکنند همانطورکه اسکندروقوم مغول همین پدرجد اردوغان درگذشته کردند اینها خود بنیادگرا وابوبکربغدادی وبن لادن بورژوازی هستند همان بورژوازی که اقای رجوی انرا تهدید درونی تشکیلات میدونست ومیگفت انقلاب را راه انداختیم که همین بورژوازی رانابود وخود را نجات دهیم حالا کارش شب وروزالتماس به همینهاست این وسط معلوم نشد حرفهای پرطمطراق ودهان پرکن ونیروفریب ده کجا رفت میگوید همین روسری خواهران شما مرزبندی ما با بورژوازیست وبه بورژوازی میگوید ای نرینه وحشی استوپ حالا نفهمیدیم استوپ کجا رفت استوپ خودش رادرحرفهای اقای داعی نشان میدهد میگوید انهایی که مخالف جنگ هستند ومیگویند ترامپ ایران راکلنگی میکند مزدوران رژیم هستند اینجانب چون یکی ازمخالفین تحریم وحمله خارجی هستم حرفش بابنده هم هست اقای داعی بنده درسال ۸۳ دراشرف ودرون مجاهدین دهها بارکتبی وصدها بارشفاهی ودرصحبت با مسئولین وهمین خانمهای شورای رهبری مجاهدین مخالفت خود راباتحریم ملت ایران وحمله خارجی به کشورم بیان کرده وان راخیانت به ملت ایران دانستم بله درشهامت وشجاعت ایستادم حرفهایم رازدم وفشارولجن مالی وتف وفحش وناسزا ودهها بلای دیگررابجان خریدم ولی ازملتم ومنافع ان دفاع کردم چونکه عمروداروندارم رابخاطرهمین ملت فدا کرده بودم همان زمانی که تودرامریکا دنبال زدوبند با دارودسته وادمخواران بوش بودی تا الگوی عراق را هم درایران اجرا کند ما که هم درجریانیم وهم شمایان راخوب میشناسیم ومیدونیم چه کسانی رابط این مسایل بودند پس بهتراست که حداقل امثال تو مارامتهم به مزدوری رژیم نکنند اقا درزیرفشارافکارعمومی امده ومیگوید کی گفته ما خواهان حمله خارجی هستیم نه چنین نیست مثل اقای خزاعی میگوید نه بجنگ مگرهالو گیراوردید اگرمخالف جنگ خارجی هستید پس رابطه هاتون چیست راه نشان دادن مخالفت اولا محکوم کردن ان ودوما قطع رابطه رسمی با ادمخوران است نه اینکه انها را امام زمان بدانی وشب وروزازانها حرف بزنی بعد بگویید ما مخالفیم

مگه شما سالیان است نمیگویید که %۹۰اقتصاد ایران دست مافیای سپاه پاسداران است اگه این تحریم شود که شده ممکن است بما بگویید تحریم ان ایا به ضررملت ایران است یا نه یا بایدبگویی اقتصاد دست سپاه نیست وقتی تحریم شده فقط سپاه بوده یا اگه طبق گفته سالیان شما هست پس بگویید کی تحریم شده واقعیت این است که این حرفها ازمنطق اقای رجوی سرچشمه میگیرد که همیشه میگفت ملت ایران هم باید یکباروبرای همیشه قیمت بدهند وخانمهای شورای رهبری ان رابخورد نیروها میدادند که اگرتحریم شود ملت ایران چند سال سختی میکشند ولی رژیم سرنگون وبرای همیشه راحت میشوند این منطق را دراشرف گفتم اینجا هم میگویم اگه انزمان فقط عراق بود الان نمونه های زیادی جلو چشمان ما هست ایا درعراق که دوازده سال تحریم بود ندیدیم که ملت عراق به چه فلاکتی افتاده وباچه بلاهای اجتماعی که ما هرگزدرعراق ندیده بودیم روبرو شدند ایامردم کره شمالی علف نمیخورند ایا ملت یمن با قحطی دست وپنجه نرم نمیکنند ایا اززمان تحریم ایران ملت ایران فقیرتروگرفتاربلایای اجتماعی بیشترنشدند ایا ملت کوبا ۵۰سال درفقرنیستند ایا ملت سودان درگرسنگی نیستند بنده نمونه ها رانشون دادم حالا محض رضای خدا شما یک نمونه ازاین کشورها که گفتم نشون بدهید که دولتمردان انها هم مثل ملتشون درفقرزندگی وگرفتاربلایای اجتماعی هستند ولی انچیزی که مادیدیم درست عکس است این دولتمردان واعوان وانثارشون هستند که درپناه تحریم روزبروزفربه تروچاقترشده وهرروزده اقا زاده وژن خوب رشد میکند حالاسوال این است پس چرابااین همه دیدنها واگاهی درعصرسایبربازاینگونه صحبت میکنند؟

واقعیت حرف واندیشه دراعماق این است وتجربه ثابت کرده اینها برای اینکه هزینه کمتری بپردازند اول تحریم بعد موشک وسلاح رابمیان میکشند بعد که نابود کردند وفهمیدن چیزی نداری که دفاع کنی واقتصاد نابود شده وملت قدرت حرکت ودفاع راازدست دادند حمله نظامی واشغال میکنند تجربه عراق این رابوضوح ثابت کرده است بعد هم جنگهای داخلی وتجزیه وحکومت کردن وچاپیدن بیشترواین اقایون هم بخاطررسیدن به قدرت ازاین ریل بعنوان عنصرداخلی ومشروع کننده این سیاستها واردعمل میشوند انکه نابود میشود ملت است بله بقول اقای رجوی مرگ یکبارشیون یکبار قدیما که فرهنگها پایین بود بعضی ازمردها انقدرزن رااذیت میکردند که زن بیچاره میگفت مهرم حلال جانم خلاص وداروندارش را میداد ودربدبختی وبیچارگی خودش راگرفتاربرادروزن برادروپدرومادرباهزارتحقیروتوسری خوری عمررا بپایان میرسوند بله اینها ازهمین سیاست پیروی میکنند میخواهند ملت ایران هم مثل ملت عراق درنهایت تن به همه چیزبدهدنامردی وخیانت اینجاست بله اقای داعی یکی ازهمین مردهاست که میخواهد ملت رابجایی برسوند که بگویند مهرم حلال وجانم خلاص

یک سال پیش درشبکه های اجتماعی درمقاله ای دررابطه باتحریم نوشتم ودراینجا تکرارمیکنم که تحریم نه یک کاروعمل سیاسی بلکه یک سلاح کشتارجمعی ست که نه دولتها بلکه ملتها را هدف گرفته است که صدباربدترازبمب اتم است مدافعین وبوجود اورنده گان ان هزاربارجنایتکارترازکسانی هستند که دستوراستفاده ازبمب اتم رامیدهند

اقا وخانم رجوی واعوان وانثارش سالیان است که به سروسینه قمه وزنجیرزده وخود رابه گل می پلمانندکه چه نشسته اید حسین را درکربلا دوساعت تحریم کرده ونگذاشتند به خود وخانواده اش اب وغذا برسد به گلوی کودک شیرخوارش تیرسه شعبه زدند پسربرادرش تازه داماد بود که کشته شد وفلان وفلان ولی همین که اینقدردلش برای دوساعت محاصره میسوزد سالیان است که ازبیگانگان درخواست تحریم ومحاصره هشتاد میلیون ایرانی رادارد دربرابرمحاصره سی میلیون یمنی وکشته شدن هزاران کودک شیرخواردریمن وعراق وسوریه ولیبی افغانستان درسکوت است سوال این است که چرا قمه وزنجیربرای این ملت نمیزنی وخود رابه گل نمی پلمانی اقای حسن داعی حال چه میگویی مزدورکیست اگه ما مزدور رژیم هستیم که یکی ازاین کارها رانکردیم بما بگو توبااین همه کارهایی که نوشتم میکنی مزدورکی هستی ؛ امریکا ؟عربستان ؟ اردن ؟ ترکیه ؟ قطر؟ امارات ؟ اسراییل ؟ شایدم همش باهم وجاسوس صدجانبه هستی الله واعلم این راباید خودت بگویی ما به کسی مارک وتهمت نمیزنیم ودین خود رابرباد نمیدهیم فرق شما با خاخامهای یهودی دراین است که انها خرانی بودند که کتاب حمل میکردند و شمایان خرانی هستید که دجالیت راحمل میکنید

علی شیرزاد : اروپا

*** 

رهبری فرقه رجوی به نقش داعی الاسلام در فرقه  اعتراف کرد

Who Is Hassan Daioleslam?

ایرج شکری کریم قصیم منوچهر هزارخانیاستعفای ما آزمایش آنهاست!

مسعود خدابنده تیرانا آلبانی فرقه رجوی مجاهدین خلقMassoud Khodabandeh i pergjigjet shpifjeve te MEK-ut ne Gazeta TemA
Massoud Khodabandeh responds to MEK (Rajavi cult)’s defamations in the Gazeta TemA newspaper

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32064

سیاست یا دریوزگی بخش پایانی 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، دهم نوامبر ۲۰۱۷:… جای تعجب ندارد اگه با هرجنایتکاری رابطه دارند وشب روزتوسط خودشون وهوادارانشون اینقدرازترامپ وسیاستهای جنگ طلبانه ان دفاع میکنند درحدی که تعدادی به ترامپ اعتراض کردند (بنده هم یکی ازاین نفرات بودم )که چرا خلیج فارس را خلیج عربی نامیدی توسط هوادارانش درصفحات اجتماعی به دفاع ازترامپ وحمله به معترضین دو ماه است که زنجیرپاره کرده اند … 

عربستان سعودی مجاهدین خلق مسعود رجوی مراسم ختممهدی خوشحال: اگر رهبر بمیرد

آقایان بهمن اعظمی و سعدالله سیفی به همراه آقای عادل اعظمی فعالیت های سه نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی (گزارش اولیه)ا 

لینک به منبع

سیاست یا دریوزگی بخش پایانی

چهارم امریکا

قبلا نوشتیم که اقای رجوی با نوشتن نامه برای اقای کلینتون بدنبال رابطه با امریکا بود وکمی هم درعراق نوشتیم وبقیه رابطه را احاله دادیم به زمانی که به عراق برسیم دراین مقاله به عملکرد مجاهدین درمرحله کنونی ورابطه اش باامریکا رابررسی میکنیم

اگه نگاه ودقت کرده باشید رابطه مجاهدین اززمان حمله امریکا به عراق بسمت بازها وکرکسهای لاشخورتعغیرمسیرداده است که درمصاحبه ها با تلویزیون فاکس نیوزکه تلویزیون رسمی پنتاگون وجناح جنگ طلب امریکاست انجام میشودونیروهاش دائما درحال مصاحبه وتبلیغ تنها راه همان حمله امریکا به ایران است که اقای بولتون هم درهمین راستا مصاحبه میکند ودرنشستها وکنفرانسهایش رودی جولیانی وژنرالهایی که درجنگ عراق حضورداشته وخواهان حمله نظامی هستند درکنگره هم همین طیف ازنمایندگان ضد مردم ایران دررابطه بامجاهدین هستند ودراروپا هم کوشنروهم پالگیها درخاورمیانه هم اعتلاف عربستان وامثال هم سئوال این است که چرا وبچه دلیل ودنبال چی هستندوچرا هرچه ادمخواروجنایتکاردردنیا وجود داره مجاهدین با انها رابطه دارند

نوشتیم که درعراق خواهان الگوی عراق ودعا ونمازبرای بوش ورایس بودند تا به ایران حمله کند والان هم دنبال تیم ترامپ هستند وازانها با هزارزبان خواهان حمله نظامی بوده وخواهند بود ودراین رابطه جشن وپایکوبی راه انداخته وبه نیروها گفته اند یکسال دیگرجدا نشوید نزدیکان ترامپ چنین وچنان قولهایی دادند که منظورشون همان جولیانیست ودرعراق هم اقای رجوی درزمان صدام درنشستها خیلی افتخارمیکرد وعکسها نشون میداد که بامک کین که رابطه اش با تروریستها وابوبکربغدادی دیگرعالمگیرشده است رابطه دارد دلیل اینها این موارد است

ــاقای رجوی همیشه دریک شبیه سازی کودکانه جنگ ایران وعراق را برای رژیم مثل شلاق ساواک قلمداد میکرد ومیگفت اگرساواک شلاق رازمین گذاشت سرنگون شد رژیم هم جنگ را کناربگذاردسرنگون میشود وقتی جنگ تمام شد درسال شصت وهشت دریک نشست دراشرف گفت وقتی ساواک شلاق راکنارگذاشت ۲۷ماه بعد سرنگون شد حالا که رژیم تنورجنگش گل گرفته شده قطعا درکمتراز۲۷ ماه سرنگون میشود بنده که نوشته بودم سرنگونی چند دهه عقب افتاد اقا میگفت درکمتراز۲۷ ماه ازکله بنده درهمان نشست ۲۷ عدد شاخ ازاین تحلیل وشبیه سازی درامددلیل این تحلیل چی بود

ــ چون درزمان شاه کارتر اومده بود وشلاق رفته بود معتقد بود دمکراتها بیایند رژیم رازیرفشارمیگذارند ورژیم بسمت سرنگونی حرکت میکند این تحلیل کاملا غلط بود چرا اولا شاه وابسته بود خمینی وابسته نبود دوما شاه درراس کاربود دراینجا رفسنجانی امده وبازی میانه روی وسردارسازندگی راه انداخته بود سوما منافع دمکراتها درارامش است حال که جنگ تمام شده منافعشون بهترتامین میشود (منظورم درمنطقه است )درنتیجه فشاری درکارنخواهد بود براساس همین موارد اقای رجوی درامریکا دنبال کارتردیگربود نوشتن نامه درهمین رابطه بود چون کلینتون را برای خمینی مثل کارتربرای شاه میدید

ــ درتحلیل غلط دراین مسیرسنگش به دربسته خورد وکلینتون بجای خمینی کارتراقای رجوی شد واورا درلیست تروریستی گذاشت

ــ عراق تحریم وخاتمی امد وسرنگونی ازچشم اندازبرای همه ازبین رفت

ــدرنتیجه اقای رجوی بسمت جمهوری خواهان وجناح جنگ طلب وادمخوران تمایل پیدا کرد چون یا میبایست برای همیشه کنارمیرفت یا طوری سیاست جنگی را ادامه میداد تاسرپا بمونه بقول خودش من تادلتون بخواهد جنگ تولید میکنم بله هدف تولید جنگ دیگراست

ــ همیشه میگفت لنین توسط همین امپریالیستهایی که خودش معتقد بود ۰ازمرزوپنهانی وارد روسیه شد ورهبری انفلاب رابعهده گرفت پس میشود سازمان مجاهدین هم با الهام ازعملکرد لنین توسط امریکا وارد ایران بشود ومشروع وقانونیست !

جای تعجب ندارد اگه با هرجنایتکاری رابطه دارند وشب روزتوسط خودشون وهوادارانشون اینقدرازترامپ وسیاستهای جنگ طلبانه ان دفاع میکنند درحدی که تعدادی به ترامپ اعتراض کردند (بنده هم یکی ازاین نفرات بودم )که چرا خلیج فارس را خلیج عربی نامیدی توسط هوادارانش درصفحات اجتماعی به دفاع ازترامپ وحمله به معترضین دو ماه است که زنجیرپاره کرده اند چون انتظارنداشتند اقای ترامپ بااین همه اعتراضات ایرانیها روبرو شود چون به امریکایی ها میگه رژیم ماکزیمم %۵ هوادارداره وما مجاهدین %۹۵ حالا که پته حرفها روشده روی به فحاشی اورده است معلوم نیست مدافع ایرانی یا مدافع جیب ترامپ حق هم دارند مدافع ادمخوران باشند ودنبال انها بدوند وسیاست دریوزگی رادرپیش بگیرند وشب وروزازمک مستروبولتون وجولیانی وپرل ورایس وادرندل وووووو حرف ودفاع کنند ۰چون انها هم دنبال جنگ وکلنگی کردن ایران هستند۰ ومنافع مجاهدین با انها دراینجا یکیست۰ بله برای موندن درصحنه سیاسی بقول خودشون بهرقیمت باید بود ۰واگه یک پشه دراسمان درپروازبود که برای ما منافع دارد باید ان پشه رادرهوا قاپید ۰اینها میخواهند بقیمت نابودی ملت ایران وکشوربه منافع خود برسند وان پشه ها هم بمب وموشک امریکاست که میخواهند درهوا قاپیده وبرسرملت ایران فرود بیاورند ۰البته توسط ادمخوران امریکایی۰ برای رسیدن به این هدف ازهیچ کاری دریغ نمیکنند اینها همانهایی بودند که میگفتند امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه ۰ویا دریازده سپتامبرجشن وپایکوبی راه میانداختند ۰حالا جلوی همانها تا جایی که ریششون بزمین بخوره دلا میشوند !عقب گرد وواپس گرایی رامیبینید ۰اقای رجوی همیشه میگفت گروهها درایران چپ روی کردند تا رودسن عقب نشینی وبه راست غلطیدند ۰حالا سئوال این است توکه تا رود می سی سی پی عقب نشستی وبا راست ترینها رابطه هم داری قبلا چه سیاستی رادرپیش گرفتی ؟ تو که به بقیه قهقهه میزدی لطفا یه لبخندی هم بخودت بزن

نتیجه :

ــ همانطورکه درمقالات قبلی نوشتم سیاست هرجا خمینی هست بدون اینکه درنظربگیری طرفهای مقابل کیستند اشتباه وعاقبتش دریوزگی وگدایی وافتادن دردام سیاستهای ضد ملی وضد مردمی وضد حقوق بشریست که دراین چهارمقاله عاقبت ان را درچهارکشورنشان دادیم

ــ افتادن دردام تروریسم ودفاع ازان است که دراین راستا هرکه باشی سیاستهای اربابان را قلقله میکنی تا که پولی برسد تا بتونی به حیات خود ادامه بدهی دراین راستا چشمها روی هرجنایتی بسته شده ودهانها دوخته میشود

ـــ با دفاع وسکوت دربرابرجنایات خود دستت درخون بیگناهان ملتهای دیگرهم علاوه برملت خود الوده میشود

ــ این سیاست باعث تداوم جنگها وبروزجنگهای دیگرونابودی کشورها ومنطقه وبلایای اجتماعی برای ملتهاست

ــ این سیاستها باعث فاصله گرفتن بقیه وفروپاشی ازدرون وتعمیق وغلطیدن هرروزه وبیشتردردام ودامن دیگران است

ــ این سیاستها باعث میشود گذشته وتجارب دیگران هم مورد استفاده قرار نگیرد که میتوان به تجربه حامد کرزای درافغانستان وچلبی وعلاوی ووودرعراق اشاره کرد این راه نهایتش کارتی دردست دیگران بودن وبا فرارسیدن تاریخ مصرف ۰دوران وکارتمام است

همان طور که بارها گفتم ودردرون مجاهدین هم صدها بارگفته ونوشته ام بنده معتفدم هرکس باید بامملکت خودش کارداشته باشه وحمایت سیاسی بدون کوچکترین وابستگی وپیش برد خط ومنافع دیگران خیلی خوبه وهرملتی باید خودش مشگل مملکت خود راحل کند وجنگ ودخالت بیگانگان را قبول ندارم وان سیاست راتوسط هرکس که پیگیری شود راضد مردمی وضد ملی میدانم …..پایان

علی شیرزاد : اروپا

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31849

اخراج من ، کشته شدن علینقی حدادیان از فرماندهان ارشد مجاهدین 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، بست و چهارم اکتبر ۲۰۱۷:… ما اینجا امده ایم که این چیزها نباشد ،متاسفانه بجای یک بهشتی، صدها بهشتی ها درست شده است . یک عده هم پشت ان قایم شده اند این عملکردها همان خود خمینی ست منتها با رنگ ولعاب دیگر. بنده تصمیم گرفتم قیمت ان هرچه باشد بپردازم . سازمان را که خودم درساختن وبالا امدن واجربه اجرش نقش داشتم و دارم . ازاین چیزها پاک کنم وبهتراست … 

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

لینک به منبع

اخراج من  ، کشته شدن علینقی حدادیان از فرماندهان ارشد مجاهدین 

ازصحبتها ودرگیریها وتهدید گفتیم دراینجا به گزارش بعد تهدید وعکس العمل اقای رجوی تا پایان جنگ ودرگیری میپردازم.

بعد تهدید که در واقع عبورکردن یکی ازمرزهای سرخ بود، دیگرقابل تحمل نبود .میبایست با نوشتن گزارش جواب وبرای تعیین تکلیف نهایی اقدام میکردم .برایم خیلی واضح وروشن بود که خود اقای رجوی وارد میدان میشود . بنده هم همین رامیخواستم و ورود اوهم اخراج رابدنبال داشت منهم تمام فکرهایم راکرده بودم تا نگذارم این داستان ازگلو پایین برود.

گزارش را اینطورشروع کردم بنده رامیشناسید سالیان عمرم ،خانه ،خانواده ،روح روان ،عشق وعلاقه را درصداقت کامل برای سازمان وخط وخطوط رهبریش فنا کردم . تا اخرعمروتاجایی که امکان مبارزه درسازمان باشد فدا خواهم کرد . تا ملتم به ازادی وبرابری برسند .همیشه فکرکردم که این سازمان بهترازبقیه با رژیم خمینی میجنگد ، همین دلیل هم به اینجا امدم .ملاک ومعیارم نجات مردم است وعاشق چشم وابروی کسی نیستم .هرجاهم تشخیص بدهم که با رژیم خمینی خوب نمیجنگد ویا برعلیه ملت ایران قدم برمیدارد ، یک ثانیه هم دردرون این مناسبات نخواهم ماند این برای همه مشخص ومعلوم باشد . ( این کلمات رادرسالهای بعد صد بارباگزارش وصحبت تکرار کردم) درادامه روی محورهای زیر که فقط چند محورازان گزارش است تکیه کردم .

– اتفاقاتی افتاده است که احساس میکنم درست نیست همانطورکه قبلا گفته ام اگرکسی میخواهد دنبال زندگی برود ازاد است . ولی متاسفانه افراد را کتک میزنند بنده هم که اعتراض کردم مراتهدید به دست وپا شکستن وزندان ابوغریب میکنند .این عملکرد برازنده سازمانی که بخاطرش خون دادیم نیست .

– ما اینجا امده ایم که این چیزها نباشد ،متاسفانه بجای یک بهشتی، صدها بهشتی ها درست شده است . یک عده هم پشت ان قایم شده اند این عملکردها همان خود خمینی ست منتها با رنگ ولعاب دیگر. بنده تصمیم گرفتم قیمت ان هرچه باشد بپردازم . سازمان را که خودم درساختن وبالا امدن واجربه اجرش نقش داشتم و دارم . ازاین چیزها پاک کنم وبهتراست کسانی که پشت بهشتی ها پنهان شده اند خودشون وارد میدان شده وبجنگند. نه اینکه الله کرم ها وناصر سیاه ها وعبدالله پیام ها را درنگهبانی برای خط ونشان کشیدن بفرستند . بنده اگه ازاین چیزها میترسیدم که روی حرفهام درچند سال گذشته نمی ایستادم . نان را به نرخ روز میخوردم ومداحی ومجیزگویی رادرپیش میگرفتم . بنده لقمه ای نیستم که اگرازگلوی کسی پایین بروم . ازدهان جرمیدم وازانطرف بیرون میام ، اگرکسی میخواهد روی بنده دست بلند کند انرا بعهده سازمان میدانم وقطعا با اتش زدن اسایشگاهها وجزغاله کردن نفرات وابروریزی برای سازمان پاسخ خواهم داد . بهتراست سلاحها بضامن وشلیک به فرمان باشد شهامت هم چیزخوبی ست ویک سری حرفهای دیگرنوشتم .

این گزارش چیزی نبود که اقای رجوی سکوت وبخواهد توسط دیگران جواب بدهد . بنده هم منتظرورود اقای رجوی شدم، چند روزبعد مرا صدازده وگفتند مسئولیت هایت را تحویل فلانی بده میروی کلاس اموزشی ! بنده هم تحویل داده رفتم کلاس ولی منتظربودم که حکم اخراج راجلویم بگذارند . خلاصه انتظار به سرامد ، مراصدا کرده حکم اخراج را جلویم گذاشتند که روی ان نوشته بودند بدلیل بریدگی وکم اوردن درمبارزه …..گفتم بنده میخواهم دنبال زندگی شخصی خودم بروم ، به همین دلایل سازمان هم مرا اخراج میکند . بعد کلی صحبت درنهایت برگه رابرداشته وروی ان نوشتم ، برخلاف میل باطنی امضا میکنم . امضا کردم مسئول تشکیلات به علی نقی گفت چی مینویسد ؟ نزاربنویسه که بنده کارراتمام وبرگه راجلوش گذاشتم . قبلش به تشکلایت گفته بودم بهتراست اخراج نکنید ، به حرفهام عمل کنید وگرنه پشیمان میشوید . مرا ازهمان اطاق به مهمانسرا فرستادند . شاید دلایلش تهدید هایم بود . نمیدونم الله واعلم خلاصه کلام به مهمانسرا رفتم .چرا رفتم به دودلیل بود.

– اگرنمیرفتم میبایست پای بریدگی امضا میزدم که خواسته اقای رجوی بود . بعد هم زیرمنت بخشش ورحمت اقای رجوی رفته وتا اخرعمردست وپا بسته مثل سگ انجا زندگی میکردم . قبول میکردم که تمامی حرفها تهمت وافترا بوده . اینها بهانه بریدگی بوده است ومیخواستم ازسازمان باج بگیرم ، وزیرانواع تعهدات را مهرمیکردم .

– با رفتن هم ازمسائل فوق رها میشدم .هم درانجا وبا بیرون میتونستم حرفها رازده ودست به افشا گری زده وهمه را کیش ومات کنم بهترین راه رفتن بود ولی طوری که اقای رجوی نتونه ازبرگه امضا شده سواستفاده کنه با قفل کردن دو خواسته ودست باز وزبون دراز رفتم ونگذاشتم اقای رجوی به هیچ کدوم ازاهدافش برسه .

درمیهمانسرا یک گزارش برای خانم رجوی نوشتم که به یک ، ازصد اشاره کردم ولی قبل ازگزارش سر بسته وارد مسائل دیگرمیشوم چون اول هم نوشتم نمیخواهم وارد این مسایل بشوم بدلیل پرنسیبهای خودم ودرست هم نمیدانم که بخواهم اسم افراد رابیاورم.

به داستان چماقداری وبگیر وببند وزدن وتعهد گرفتن اشاره کردم ولی این تنها دلیل درگیری وتهدید بنده نبود. دلیل دوم رابطه جنسی زن ومرد بود که بشدت رواج پیدا کرده وبنده فهمیده وسربسته دریک گزارش برای علینقی حدادی نوشتم . قبلا هم بود ولی خیلی کم بود با امدن تبعیض مثبت دستها بازشد وانها میتونستند باهمه صحبت ونشست تکی بگذارند که درسالهای بعد نشست تکی ورفتن تکی برای انها هم ممنوع شد. ازبس افتضاحات بالا گرفت بعد گزارش چون خانمها میخوندند فرمانده بالا وکسانیکه خونده بودند رابطه هاشون بامن انقدرکینه ای وبا نگاه های غضب الود شده بود که نپرس بگذریم .

داستان رابطه جنسی وچماقداری رادرمحورهای مختلف سربسته برای خانم رجوی نوشتم ویاداوری کردم که کسانی دیگرهم میدونن وداستان اینهاست نه بریدگی وکم اوردن بنده درمبارزه . گفتم خداوند درروزقیامت بین ما حکم است وقضاوت ازاین ظلم وتهمت واتهامات رابه اوواگذارمیکنم که بعد مدتی بنده را صدا زده وگفتند ما تحقیقات کردیم حرفات درسته ورسیدگی ومسئولین مسایلی که گفتی را تنبیه کردیم . تو علی رغم اینکه دستت پربود ولی نرفتی تورا برمیگرد ی داخل مناسبات . بله اینطوری بنده پیروزوروسیاهی برای کسانی موند که درانها غش بود. دوباره بعد شکست خفت باروعقب نشوندن اقای رجوی به سازمان برگشتم ونگذاشتم ازگلوی کسی پایین بروم . درحقیقت دوپیروزی بود که بنده رابیمه دراینده کرد . انهم داستان بگیروببند سالهای بعد بود که چند صد نفر رابازداشت وبه اتهام واهی شک امنیتی زندانی وشکنجه کردند. تعدادی هم کشته شدند بدلیل همین داستان ازان واقعه جان سالم بدربردم .اگه مرامیبردند حتما میکشتند بعد امدن دنبال علینقی حدادی ، ازدوستانم که دران محوروجای دیگربودند سوال کردم گفتند میخواهی چکار؟گفتم میخواهم ترکیب صورتش رابامشت برای همیشه عوض کنم وبه اقای رجوی بفهمونم که بنده دراشرف صورت داغون میکنم . با بدکسی طرف هستی وبخاطرداغون کردن صورت اخراج بشوم نه تهمت وافترا که گفتند بعد رفتن تو یه عده را ازکاربرکنار وعلینقی حدادیان راهم کشتند . تا سرنخها ازبین برود تو کارخودت راکردی دیگر این داستان را ول کن . اینجا فهمیدم کمال راکشته اند اوکه کلی برای سازمان ورهبریش زحمت کشید. بگذریم واقای رجوی جوابش را اینطوری داد وجواب مراهم انطورکه نوشتم بجای اینکه فکرکنه وبه حرفهای حق رسیدگی کنه. فقط وفقط فکرش درپی تثبیت رهبری وهژمونی خودش بود هرکه خشی دران میانداخت به روزگارما دچارمیشد . اگه گوش میداد سازمان قطعا دراین نقطه ازهیچ نظری نبود. بلکه بمراتب جلوترودرحال پیش رفت بود نه پس پسکی بارها بخودشون گفتم بنده اهل ضعیف کشی نیستم . الانم که مینویسم نه بخاطراینکه سازمان درنقطه ضعیفی قرارداره خیرچون باهام کارداشت واذیت کرد شروع به نوشتن کردم وگرنه قصد نوشتن نداشتم چون درنقطه ضعیفی بود .

علی شیرزاد:اروپا

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31600

یازده سپتامبر درنگاه اقای رجوی 

علی شیرزاد، فریاد آزاد، سی ام سپتامبر ۲۰۱۷:… یکروز که نشست رفتیم خبر حمله القائده به برجهای دوقلو را آقای رجوی بما داد . فیلمها رانشان دادند وبعد هم اقای رجوی نشست را شروع ویازده سپتامبر را اینگونه تفسیر وتحلیل کرد .گفت : این ضربه اسلام به امپریالیسم است انهم ازنوع ارتجاعی وعقب مونده ببینید اگه اسلام انقلابی ( که منظورش اسلام خودش وتشکیلات و سازمان … 

Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_terrorism_Septmeber 2001Americans, Saudis, Mojahedin Khalq (MEK) … from 9/11 2001 to 9/11 2017.

مجاهدین ۱۶ سال بعد از جشن و پایکوبی برای تلفات یازده سپتامبر ۲۰۰۱

لینک به منبع

یازده سپتامبر درنگاه اقای رجوی

مدتی بود که درپایگاهی درشهرفلوچه عراق بنام باقرزاده اقای رجوی نشست گذاشته بود . یکروز که نشست رفتیم خبر حمله القائده به برجهای دوقلو را آقای رجوی بما داد. فیلمها رانشان دادند وبعد هم اقای رجوی نشست را شروع ویازده سپتامبر را اینگونه تفسیر وتحلیل کرد .گفت : این ضربه اسلام به امپریالیسم است انهم ازنوع ارتجاعی وعقب مونده ببینید اگه اسلام انقلابی ( که منظورش اسلام خودش وتشکیلات وسازمان مجاهدین بود چون فقط خودش را اسلام انقلابی میدونست ) اگه ضربه بزند ببینید چی خواهد شد ? بعد هم گفت اینکارکارالقائده بتنهایی نیست ودولتی پشت ان است . نقش دولت ایران وسپاه پاسداران را دراذهان نیروها پررنگ می کرد ، گفت رژیم تاوان ان را خواهد پرداخت بعد هم سرنگونی را ازتوی ان دراورد ! که باید اماده باشیم وازشرایط بنفع خود استفاده کنیم که خونها وانرژی های میلیون ساعته پای ان ریخت !که بنده مات ومبهوت ازتحلیل وتفسیر اقای رجوی مونده بودم که چی میگه ! بعد هم جشن واهنگ گذاشتند ونشست تموم شد . ما برای استراحت به محلهای خود برگشتیم نمازصبح را خوندم وهرکاری کردم خوابم نبرد ( چون قبلا رسما بهم گفته بودند حق نداری برای رهبری گزارش بنویسی واگه بنویسی هم برایش نمی فرستیم درجای خودش مینویسم ومنهم چند سالی بود که دیگر برایش گزارش نمی نوشتم ورابطه باخودش را بخاطر برخوردها قطع کرده بودم ) . طاقت نیاورده وبدلایل زیربرایش گزارش نوشتم

اول بخاطر احساس مسئولیت دربرابر سازمانی که سالیان بود عمر وهست ونیستم رافداش کرده بودم . تا یک قدم بجلو برداره وبزرگ بشه ولی میدیدم که با این تحلیلها بنا بودی کشانده می شود .

دوم بخاطرمردم ایران وسرنوشت انها که نمیخواستم با ضربه خوردن ما تحت حاکمیت دینی بمانند .

سوم خواستم که دربرابرخدا ومردم درپنهان خودم روسفید باشم که حرفم رازده واتمام حجت را تا انجایی که بمن برمیگرده کرده باشم ووجدانم اسوده باشد .

چهارم خواستم اقای رجوی اگه اشتباه میکنه ومتوجه نیست که هرکسی اشتباه داره وچیزعجیب غریبی نیست . به تحلیل غلط خودش پی ببره وفردا روزی نگه نمیدونستم وکسی بمن هم نگفت .

بدلایل فوق دل را به دریا زده شروع به نوشتن گزارش کردم که خلاصه انرا دراین نوشتار میاورم

یک : این عمل یک عمل تروریستی است وهیچ ربطی به اسلام ندارد .

دوم : القائده زایده خود امریکا درافغانستان بخاطر جنگش با شوروی بود .حامیان انهم عربستان وپاکستان هستند والقائده هم بدستورامریکا با تانکهای پاکستان بدستورنوازشریف افغانستان راگرفت . پس ما نباید طوری صحبت ورفتارکنیم که نیروی خودی فکرکنه درحال حمایت ازان هستیم .

سوم : بنده ان را ضربه شست اسلام نمیدونم وخواهان ضربه شست نظامی به امریکا ازطرف اسلام انقلابی نیستم چون ان راخطای استراتژیک میدونم .

چهارم : بنده اساسا سازمانها ودولتهای منطقه را نه اسلامی میدونم ونه انقلابی که بخواهم حتی غیر مستقیم حمایت بکنم .

پنچم : رژیم خمینی هوشیارتر ازاین حرفهاست که بخواهددراشتباه سیاسی دست بچنین کاری بزند .

ششم : ازنظر من این کار یا پشتیبانی عربستان است ، یا توطئه خود امریکاست به این وسیله دست خود راباز میکند برا ی لشگرکشی به خاورمیانه وراه اندازی نظم نوین جهانی که بوش پدرنتوانست بوش پسر پیش ببرد .

هفتم : قطعا بوش پسر ازعراق انتقام بابایش راخواهد گرفت وما هم که درلیست تروریستی امریکا هستیم ازان خلاص نخواهیم شد وضربه خواهیم خورد . این عمل صد روی صد به ضرر ماست وتاوان سنگینی انهم با خون خود باید بدهیم پس شادی ندارد وبنده هم اصلا خوشحال نیستم .

هشتم : همانطورکه خود شماهم درجریان هستید بنده برای شما گزارش نمینویسم چون خواهران شورای رهبری ناراحت میشوند ، این راهم برخلاف میل باطنی برحسب وظیفه که روی دوش خودم حس کردم نوشتم ( با این کنایه بهش رسوندم که تو دستور دادی که بمن بگویند حق نداری برای رهبری گزارش بنویسی وازحرفهای من کلافه هستی وبه مذاقت خوش نمی اید )

می بینید که هم بازبان دیپلماتیک وسیاسی مخالفت خود را با تحلیل اقای رجوی بگوشش رسوندم . هم اینکه تحلیل خودم را که درست عکس و رو در روی اقای رجوی بود ، را بخوردش دادم وهم اینده عراق وخودمون را پیش پایش گذاشتم که ضربات درراهه وخوشحال نباش وهم جشن گرفتن را نادرست ومحکوم کردم .

فردای گزارش عصر بود گفتند جشن می باشد ودرباقرزاده جشن وبزن وبکوب راه افتاد . خوشحالی که امریکا ی امپریالیسم ضربه خورده واسلام ضربه شستش را نشان داده وانتقام خونهای بناحق ریخته شده تاریخی ازهابیل تا حسین وازحسین تا بنیانگذاران وتا الان مجاهدین گرفته شده است . بن لادن امام زمان ونجات دهنده ظهورکرده است چی نشستید که فردا رژیم سرنگون است وسیاست مماشات چی وچی وجمعیت غافل ازهمه جا بی خبر. با تحریک مداحان ومجیزگویان پشت بلندگوی دربارسرمست درحال رقص وپایکوبی وشعاردادن بودند ، طوری که گوش فلک کر شده ودیگر نمی شنید . بنده هم درعالم خود وفکراینده وضربات بعد ان درکناری ایستاده بودم که خانم شورای رهبری بسراغم امده وگفت چرا نمیروی شادی کنی وبرقصی وچرا درجشن شرکت نمی کنی گفتم مگه شما گزارش مرا نخوندی ویا درجریانش نیستی ؟گفت نه نخوندم ونمیدونم منهم که می دونستم خبر داره واگر نخونده باشد هم بهش گفتن .جواب دادم چرا دروغ میگی تو که مستقیم به خواهرمریم وبرادروصل هستی وتحت مسئول مستقیم رهبری هستید. مگر میشود خبرنداشته باشی؟ حداقل به من که بیشترازتوسابقه تشکیلاتی دارم ، سازمان وتشکیلات وقوانین حاکم بران وریل کاررا میدونم انکارنکن . درسطح شما انهم برای بقول خودتون بنده مسئول وفرمانده سازمان گرچه قبول ندارم ، وبرای ظاهر سازیست . درست نیست نفرات پایین این چیزها را بفهمند عاقبت خوب تشکیلاتی ندارد . گفت بعدا صحبت میکنیم برو جشن همراه بچه ها باش نفرات پایین نگاه میکنند خوب نیست . منم گفتم اولا نوشتم درست نمیدونم وبخاطرانهم درجشن شرکت نمیکنم . بخاطرمرگ سازمان وخودم وهمرزمانم برقصم وشیرینی خوری راه بیاندازم وکفن ودفن خودم راانجام بدهم . دوما اگر به فکرنفرات پایین هستی اشکال نداره خیلی هم خوبه همه میدونن من درپشتیبانی هستم .همیشه درجشنها چند دقیقه بیشترنیستم وباید برای خورد وخوراک ملت سرکارم باشم . مثل همیشه برمیگردم سرکارم وخیال شماهم راحت میشه ورفتم دنبال کارم . بله داستان یازده سپتامبر هم برای بنده اینطوری گذشت وبعدش فشارها ودرگیریها بالا وبالاتر رفت که چرا دریازده سپتامبر بخاطرکارای تروریستی واحمقانه یه ادم کش که منطقه رابه اشوب کشید. چند صد میلیون نفر درحال پرداخت قیمت ان هستند ودوسه میلیون زن وبچه وغیرنظامی ونظامی کشته شده اند . چرا درست تشخیص دادم وچرا جشن نگرفتم ودربزن وبکوب شرکت نکردم ؟ بله این یکی ازستمها وظلم ها بود که برما رفت . حالا کسانی که درمردن امریکایی انهم غیرنظامی انواع رقصهای ایرانی وغیر ایرانی میکردند، وقرکمربیرون میریختن وبادم خود گردو میشکستند . با ادمخوران امریکا شب وروز نرد عشق میاندازند . دیروزمنجی القائده بود وامروزادمخوران وجنایتکاران امریکا همانهایی که کودکان وزن ومرد بیگناه را هزارهزارمیکشند . انسانیت را به باد هوا داده اند تا دلاری بیشتر بجیب بزنند وشرکتهاشون رونق پیدا کنه ووووو حالا جواب ان راباید سازمان مجاهدین خلق ایران بدهد کدامین را باید باور کنیم گرچه بنده باورنداشته وندارم ویکی یکی درحال نوشتن ناباوری هایم هستم

علی شیرزاد . اروپا

***

همچنین:

 •  علی شیرزاد، فریاد آزادی، نهم سپتامبر ۲۰۱۷:… یک دعوای اساسی وکلا تنظیم رابطه ها فرق کرد طوری که احساس کردم اینها جای مرا با دشمن عوض کرده واشتباه گرفته اند وبعنوان مجاهدی که امده تا جانش رافدا کند نگاه نمیکنند ومیدونستم بخاطرجوابهای ترکیه وسوالات است شب اکیپی که باهم رفته بودیم را صدازدند مسئول نش

   فریاد آزادی، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… مگر میشود که کسی که بخواهد خودش را نجات دهد نتواند از حصارها خودش را درببرد . فرقه در اشتباه کامل ونادانی کامل بسر میبرد وقتی چشم خیلی ها با دنیای بیرون وواقعیتهای بیرون باز شده دیگر نمیشود آنها را در قوطی به قول خودشان استریلیزه نگه داشت . دنیاش جبر فرقه بر نفرات وانسانهای بیگناه به پایان رسیده ، حتی 

  علی شیرزاد، فریاد آزادی، ششم سپتامبر ۲۰۱۷:… پلیس درخروجی هواپیما مراد ستگیر کرد دربازجویی اولیه اسم واقعی را نگفتم بهم گفتند ببین اسم تو اینه ازفلان کشورمیایی وقبلا هم جزمجاهدین بودی ما از روی لباسها ونوع ساکی که داشتی واطلاعات تورا داده بودند دستگیرکردیم…یک نفرازهمان کشوربامترجم امده ودوباره پیشنهاد هواداری رامطرح وگفتند

   فریاد آزادی، پنجم سپتامبر ۲۰۱۷:… شیوه کار ارگان جنگ سیاسی که بعضا با اسم ستاد داخله و….  چنین است ،یک نفر میفرستند به محل کارت و شروع به احوال پرسی میکنند بعد میگویند میدانی رژیم چقدر در رابطه با افراد داخل مناسبات دروغ میگوید . میگویند ما آزادی فردی نداریم . ما تحت فشار تشکیلات هستیم و فشار روحی برما زیاد است وووووو،اگه همانجا بیان ب

  Tirana_Albania_MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Trapped_Hostagesفریاد آزادی، چهارم سپتامبر ۲۰۱۷:… از فروشگاهک فرقه در لیبرتی یک شلوار و تی شرت خریده بودم که وقتی آن را پوشیدم دیدم که همه مسئولین دارند چپ ،چپ نگاه می کنند پس از چند لحظه به دفتر احضارم کردند و با لحن خیلی بدی بهم تذکر دادند که این فرم ارتش نیست و نباید بپوشی گفتم که فرم ارتش را

   فریاد آزادی، اول سپتامبر ۲۰۱۷:… اری ،چرا اعضا حاضر به ادامه وهمکاری ودادن تعهد مجدد نیستند ؟ چرا بایستی خود رهبر فرقه وارد شود ؟ با مشخص کردن زمانبندی از آنها در خواست کند . از طرف دیگر خود ملکه نیز با گذاشتن نشستهای کوچک با اعضای رده پایین ! و متوسط بدون حضور فرمانده هان ، خود وی تک به تک بدنبال این افراد باشد . اینها سئوالاتی است که هر

  فریاد آزادی، سی و یکم اوت ۲۰۱۷:… رجوی راستی صبح به صبح خودتو توی آیینه اصلا نگاه میکنی ؟ چی میبینی ؟ غیر از هیولا چیز دیگری میبینی ؟ میگن آدم توی تنهایی جلوی آیینه با وجدان خودش حرف میزنه گرچه من بعید میدونم تو اصلا وجدان داشته باشی . منظورم وجدان و شرافت است . گرچه به قول خودت دستگاه تو مرد سالاره هیج کدوم رو نداری 

  فریاد آزادی، نوزدهم اوت ۲۰۱۷: ….هر کجا که برادر مجاهدی در کنارشان بود وا می ستادند میگفتند من ۳ تا لحظه داشتم یا اینکه ۱۰ لحظه داشتم . مهم نبود نفر چه کسی همراهش می باشد . مثلا برای خود من پیش آمده بود صد مرتبه که نفرات بالای ۴۰ سال سابقه دارد میامدند میگفتند ما لحظه داشتیم ، من از خجالت آب میشدم که نفری که ۴۰ سال سابقه دارد بیاید جلوی من این 

   فریاد آزادی، هفتم اوت ۲۰۱۷:… این سازمانی که دم از جامعه بی طبقه توحیدی میزند که من هم چند صباحی باور میکردم ، میگفتم که مسئولین بیشترین عذاب را میکشند ، شاید هم شرایط انها بدتر از ما باشد . یک روزدر محوطه ایستاده بودم ، دیدم که یکی ازمسئولین کیسه زباله شان را آورد در مکان ذباله دانی خالی کرد . بعد که رفت گفتم چک کنم ببینم ما الان بادمجا

   فریاد آزادی، چهارم ژوئیه ۲۰۱۷:… مگر شما نیستید که به نفرات پول می دهید، مقاله ها را جلوی آنها می گذارید و از آنها سوال  می کند که اینها را کی نوشته هر که بگوید جایزه دارد ! اگر دروغ است پس این بازی ها چی هست . روزی که از فرقه بیرون آمدم با خودم عهد کردم واقعیت را بیان کنم به هیچ عنوان مطالبی به دروع نگویم . بدلیل اینکه سالیان که درون تشکیل

  alame_Hosseini_mojahedin_Maryam_Rajaviسعید زمانی، فریاد آزادی، تیرانا، آلبانی، سیزدهم ژوئیه ۲۰۱۷:… در حیرت این بودیم که چه شده  نفر مهمی به این سطح یک دفعه از فرقه کشید بیرون دلیل این بود که این علامه که به سخن خودش فریب حرفهای زیبای آنها را خورده است واینکه از هر که میپرسیده دل از شکوه وشکایت از این رهبران خودکامه فرقه میزند واینک