علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و پنجم و سی و ششم)

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و پنجم و سی و ششم)

علی شیرزاد: خاطرات منعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سوم اکتبر 2020:… اما چرا خواسته رجوی ضد انقلابی وضد ملی بود؟ ـ صرفا وصرفا این خواسته چه بوقوع بپیوند د وچه عملی نشود خواسته ای ضد ملی ست زیرا که ازبیگانه درخواست حمله به کشوررا دارد ما مجازنیستیم چون با دولتی موافق نیستیم خواهان اشغال کشورتوسط بیگانه باشیم ـ حمله نظامی به ایران یعنی نابودی کشور ـ یعنی تجزیه زیرا که دکترین امریکا برهفت قسمت کردن ایران استواراست ـ کشوردرگیرجنگهای داخلی میشد که الان دیگربرای همه حمله خارجی وجنگهای داخلی موضوع روشن وواضحی است قبلا نبود ـ کشتارخیلی زیادی انجام میشد. علی شیرزاد: خاطرات من 

مجاهدین خلق کمپ اشرف علی شیرزاد: خاطرات منداستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و پنجم و سی و ششم)

لینک به قسمتهای اول و دوم

لینک به قسمتهای سوم و چهارم

لینک به قسمتهای پنجم و ششم 

لینک به قسمتهای هفتم و هشتم 

لینک به قسمتهای نهم و دهم 

لینک به قسمتهای یازدهم و دوازدهم

لینک به قسمتهای سیزدهم و چهاردهم

لینک به قسمتهای پانزدهم و شانزدهم

لینک به قسمتهای هفدهم و هجدهم 

لینک به فسمتهای نوزدهم و بیستم 

لینک به قسمتهای بیست و یکم و بیست و دوم

لینک به قسمتهای بیست و سوم و بیست و چهارم

لینک به قسمتهای بیست و پنجم و بیست و ششم 

لینک به قسمتهای بیست و هفتم و بیست و هشتم

لینک به قسمتهای بیست و نهم و سی ام 

لینک به قسمتهای سی و یکم و سی و دوم

لینک به قسممتهای سی و سوم و سی و چهارم

1- خاطرات من : قسمت سی و پنجم

در 28 سپتامبر 2020 به دست وطنم ایران

اما چرا خواسته رجوی ضد انقلابی وضد ملی بود؟
ـ صرفا وصرفا این خواسته چه بوقوع بپیوند د وچه عملی نشود خواسته ای ضد ملی ست زیرا که ازبیگانه درخواست حمله به کشوررا دارد ما مجازنیستیم چون با دولتی موافق نیستیم خواهان اشغال کشورتوسط بیگانه باشیم
ـ حمله نظامی به ایران یعنی نابودی کشور
ـ یعنی تجزیه زیرا که دکترین امریکا برهفت قسمت کردن ایران استواراست
ـ کشوردرگیرجنگهای داخلی میشد که الان دیگربرای همه حمله خارجی وجنگهای داخلی موضوع روشن وواضحی است قبلا نبود
ـ کشتارخیلی زیادی انجام میشد…..

اسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

اما چرا خواسته رجوی ضد انقلابی وضد ملی بود؟
ـ صرفا وصرفا این خواسته چه بوقوع بپیوند د وچه عملی نشود خواسته ای ضد ملی ست زیرا که ازبیگانه درخواست حمله به کشوررا دارد ما مجازنیستیم چون با دولتی موافق نیستیم خواهان اشغال کشورتوسط بیگانه باشیم
ـ حمله نظامی به ایران یعنی نابودی کشور
ـ یعنی تجزیه زیرا که دکترین امریکا برهفت قسمت کردن ایران استواراست
ـ کشوردرگیرجنگهای داخلی میشد که الان دیگربرای همه حمله خارجی وجنگهای داخلی موضوع روشن وواضحی است قبلا نبود
ـ کشتارخیلی زیادی انجام میشد
ـ اواره گی  ده ها میلیون بود
ـ زیرساختها وسرمایه ها ازبین میرفت ومملکت حداقل برای پنجاه سال عقب می افتاد
ـ اگرکمترین زمان را درنظربگیریم کشوربیست سال بدون دولت بود
ـ بعد هم می بایست دوباره اینبار مسلحانه با امریکا وارد جنگ شد تا اورا بیرون کرد افغانستان ، عراق ، سوریه ، لیبی ، یمن ، جلو چشمان مردم است انزمان کسی این حرفها رافهم نمی کرد
البته همین حرفها را همانموقع گفتم ونوشتم

 بدلایل فوق که گفتم من مخالف بودم رجوی میگفت امریکا حاکمیت را سرنگون کند تمام است یا درخوش خیالی بود که اینطورنیست ویا بخاطرقدرت حاضربود هربلایی سرمملکت بیاید ویا اینکه درمزدوری ونوکری هرکاری را مباح میدانست خارج ازاین سه موضوع نیست ولی بنده فکرمیکنم برای رسیدن به قدرت درست است

برای من هرگز رسیدن به قدرت معنی نداشته وندارد حتی سرنگونی هم درالویت اول نیست زیرا بنده ملی وایرانگرا هستم برایم الویت منافع ملی ست اگرمنافع ملی ایجاب کند از خواسته سرنگونی هم عقب میکشم تا زمانی که بدونم سرنگونی موضوع منافع ملی باشد کما اینکه   مقاله ای نوشته وگفتم سرنگونی درشرایط کنونی بنفع منافع ملی نیست زیرا بهم ریختن تعادل قدرت درایران در شرایط کنونی یعنی تجزیه بهمین دلیل  دراین مقطع باید ازسرنگونی دست کشید چون شرایط اماده نیست وقتی تهدیدات خارجی وتجزیه ازبین رفت دنبال سرنگونی میرویم این بمعنای همکاری ودفاع از حاکمیت نیست بلکه کارسیاسی خود را میکنیم وبخاطرمنافع ملی ازخواسته وتمایلات دست برمیداریم تا تعادل قوای کشوردربرابرامریکا واروپا بهم نریزد وانها بهره انرا نبرند وکشوررا تجزیه واشغال نکنند الان تهدید بیرونیست نه درونی مگرچند بارباید اشتباه کنیم یکباردرجریان جنگ اشتباه کردیم کافیست درشرایط کنونی باید خواهان تعغیرارام بود وراس دولت راعوض کرد بدون اینکه تعادل نظامی بهم بریزد هرگزنباید اجازه بدهیم ارتش ونیروهای نظامی فروبپاشند هرگز نباید اجازه داد سیستم اداری واقتصادی کشورازهم پاشیده شود هرگزنباید اجازه داد وحدت وهمیاری مردم دچارتشتت بشود والی اخر
بعد سرنگونی صدام یک روز مراسمی دراشرف درسالن اجتماعات برگزارکرده بودند که سی هزارعراقی را برای نهاردعوت کرده وقراربود سیاستمداران عراقی انجا صحبت کنند هنوز علاوی نخست وزیربود وسازمان ازعلاوی که دست نشانده امریکا بود حمایت میکرد

واقعیتهای عریان جنایت 10 شهریور 1392 در قلعه اشرف ـ عراق

ـ اینکاربدون هماهنگی رضایت وخواسته امریکا نبود زیرا اگرنمی خواست که نمیگذاشت سی هزارعراقی وارد اشرف بشوند
ـ هدف متحد کردن عراقی ها با علاوی بود
ـ سنی هایی که مخالف امریکا بودند بین انها اشتی بوجود بیاورد ودرجبهه امریکا قراربدهد
ـ بازکردن جا پا بین عراقی ها برای خودش بود
ـ جلو پیش روی دولت ایران را بگیرد
ـ برای خودش حمایت اجتماعی جمع کند
ـ تبلیغاتش رادرخارجه انجام داده وبگوید من سازمان مهم با حمایت گسترده عراقی ها درعراق هستم
ـ ازنزدیکترینها عضو گیری ومجاهدین عراقی تشکیل داده وجان ایران وحامیانش درعراق بی اندازد ودرصورت هرجنگی ازانها برعلیه دولت ایران استفاده کند
ـ بوسیله مجاهدین عراقی که درعراق مسلح میشوند غیرمستقیم صاحب سلاح باشد ونیروی نظامی پنهان درست کند
ـ گروههای کردی ایرانی درعراق را متحد کرده وتحت هژمونی خودش بگیرد که قبلا دستش بسته بود

ازاین میهمانی ها تا زمانی که مالکی راه را بست برگزارمیشد من نگهبان پارکینگ بودم یکی ازتحلیلگران رجوی که درتلویزیونش همیشه تحلیل سیاسی میکند وقبلا مسول من هم بود امد وبعد احوالپرسی شروع به صحبت کرد که امریکا این وان است واگربه ایران حمله کند ما به قدرت می رسیم وازاین مزخرفات پشت سرهم بافت منهم فقط گوش میکردم زیرا میدونست من با این حرفها مخالفم بعد گفت نظرت چیه منهم نظرم را گفتم عصبانی شد وچند تا توهین بما کرد وگفت تو اصلا حالیت نیست ، نمی فهمی سیاست یعنی چی ، هنوز درافکارپوسیده خودت غرقی و…. منهم بخاطراحترام به او چیزی نگفتم فقط نگاه عاقل اندرسفیه بهش انداختم واو رفت اینجا فهمیدم که علاوه براین کارهایی که سازمان میکند برنامه های جدی تری هم دارند که احتمال دادم تبلیغ وحمایت علنی ازامریکا برای حمله به ایران باشد که او امده واینچنین حرفهایی را پیش من میزند وکسی نیست که حرفهای خودش رابزند اگرحرفهای خودش را میزد که درجایگاهی که بود قرارنمی گرفت حرفهای رجوی ست که درنشستهای جداگانه با فرماندهان بالا مطرح شده است واینها وظیفه زمینه سازی وهمسو کردن افکاررا دارند واین عمل دراین راستا قابل تفسیراست وحتما ازقبل درخارجه شروع کرده اند که ما خبرنداریم  ….

لینک به منبع

2- خاطرات من : قسمت سی و ششم

متفکرین امریکایی گفته اند تا ایران را نتوانیم نابود وتجزیه کنیم امکان ندارد بتوانیم خاورمیانه را دردست بگیریم واسراییل ومنافع امریکا درامان نیست
ـ ایران دروازه چین وروسیه هم هست تا زمانی که نتوانند ایران را نابود کنند دسترسی به چین وروسیه غیرممکن است وفشارهای کنونی به ایران قبل ازهرچیزی بخاطرچین وروسیه است میخواهند ایران را تحت سیطره خود بگیرند تا بتوانند تروریست را به اسیای شرقی وقفقاز وارد وان مناطق را هم مثل سوریه کرده وبینی چین وروسیه راهم بخاک بمالند ….. که البته خودشون به این نتیجه رسیده اند وبا هم اتحادهایی تشکیل داده اند البته خیلی دیربود وخیلی کم وکاستی دارد
بدلایل فوق امریکا نیازمند لشگرکشی به خاورمیانه بود که حمله صدام به کویت این بهانه را بدست جورج بوش پدرداد دلایل حمله به کویت چی بود…..

برای اینکه بفهمیم موضوع چی بود وچرابنده مخالف بودم اشاره مختصری به اهداف امریکا میکنم تا مشخص شود چرا میگویم عمل رجوی ضد ملی وضد ایران بود برای فهم درست کمی به عقب برمی گردم یازدزده سپتامبربوجود امد البته بنده معتقد نیستم که فقط یک عده تروریست دست به چنین عملی زدند زیرا برای نابودی برجهای دوقلو نیازبه شناخت مهندسی وزیربنایی برجهای دوقلوبود تروریستهای القاعده وبن لادن ازکجا میدونستد که ساخت برجها با چه مصالح انجام شده واگرنمیدونستند چطوری طراحی کردند تعدادی از مهندسین ومسولین امریکایی که همانموقع صداشون را خفه کردند گفتند تا دولت ویا سران امریکا دران نقش نداشتند تروریستها هرگز نمیتوانستند چنین عملیاتی را انجام بدهند زیرا که محاسبه سرعت هواپیما ومیزان سوخت باید براساس شناخت دقیق ازساختمانها باشد که این مسایل هم سریست دوم چطوری اموزش دیدند 19 خارجی درامریکا ماهها اموزش هواپیما وخلبانی دیده اند وچطوری انها همه با هم سوارهواپیما شدند خلاصه کلام حرف این بود که کاردولت امریکاست وبنده هم معتقدم خود دولت امریکا ویا دولتهای درسایه چنین کاری را انجام دادند سوال اصلی ومهم این است که چرا وچه اهدافی پشت ان بود که انها مجبوربودند چنین کاری راانجام بدهند

بررسی اطلاعیه مسعود رجوی – قسمت دوم و پایانی

 ـ وقتی ریگان به حاکمیت رسید فروپاشی شوروی را کلید زد وموفق شد هدف تک قطبی کردن جهان بود وازدل فروپاشی شوروی 18 کشوربوجود امد که تمام انها را امریکا بلعید البته بنده معتقدم اگریک حاکمیت درست وحسابی درایران بود قطعا تعدادی ازاین کشورها را ایران میتوانست ببلعد چون مردم انکشورها خواهان پیوستن به ایران بودند زیرا که قبلا ایرانی بودند که متاسفانه ازدست رفت ،

ـ موضوع دوم شقه وفروپاشی بلوک شرق بود که با فروپاشی شوروی انها هم فروپاشیدند زیرا اقمارشوروی بودند باز نظام سرمایه داری همه را بلعید ، ـ موضوع سوم جنگهای داخلی نژادپرستان صرب بود که جنگهای داخلی را کلید زدند ودرنهایت امریکا واروپا وارد وشش کشور ازان جدا شدند
ـ تجربه ، هرچه کشورها کوچک باشند بدلیل کوچکی ونداشتن قدرت نظامی هم براحتی قابل بلعیدن هستند وهم قابل کنترل پس باید کشورها را کوچک وکشورهای بزرگ را تجزیه  وقدرتهای بزرگ را نابود کرد
ـ اروپا بعد جنگ جهانی دوم وابسته به امریکا واقمار امریکاست ازطرف دیگرشوروی هم رفته وتجزیه شده البته میخواستند روسیه کنونی را هم تکه تکه کنند که امدن پوتین جلو انرا گرفت
ـ متفکرین امریکایی گفته اند تا ایران را نتوانیم نابود وتجزیه کنیم امکان ندارد بتوانیم خاورمیانه را دردست بگیریم واسراییل ومنافع امریکا درامان نیست
ـ ایران دروازه چین وروسیه هم هست تا زمانی که نتوانند ایران را نابود کنند دسترسی به چین وروسیه غیرممکن است وفشارهای کنونی به ایران قبل ازهرچیزی بخاطرچین وروسیه است میخواهند ایران را تحت سیطره خود بگیرند تا بتوانند تروریست را به اسیای شرقی وقفقاز وارد وان مناطق را هم مثل سوریه کرده وبینی چین وروسیه راهم بخاک بمالند ( دراین رابطه ها قبلا مقالات مفصلی نوشته ام وپیشنهاد دادم که بین ایران وچین وروسیه وکره شمالی وسوریه اتحاد نظامی تشکیل شود تا جلو امریکا بایستند که البته خودشون به این نتیجه رسیده اند وبا هم اتحادهایی تشکیل داده اند البته خیلی دیربود وخیلی کم وکاستی دارد
بدلایل فوق امریکا نیازمند لشگرکشی به خاورمیانه بود که حمله صدام به کویت این بهانه را بدست جورج بوش پدرداد دلایل حمله به کویت چی بود که جداگونه خواهم نوشت

سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین در آلبانی، در راه فتح تهران؟

ازانجایی که عراق قدرت منطقه شده وبه عربها فشارمی اورد وچموش شده بود می بایست اوراازسرراه برمی داشتند که درجنگ اول خلیج کلک صدام را کنده وازکویت بیرونش کردند وبوش پدربحث خاورمیانه بزرگ را مطرح کرد که درسطوربالا توضیح دادم نقشه وهدف خاورمیانه بزرگ چیست (چند مقاله هم دراین رابطه نوشته ومنتشرکرده ام )تحریم ومحاصره رمق عراق را گرفت به بهانه یازده سپتامبر که خودشون درست کرده بودند به افغانستان حمله کردند یعنی ایران ازهمه طرف محاصره شد فقط ازسمت عراق درمحاصره نبود پس می بایست عراق را هم که ضعیف کرده اند اشغال کنند انوقت ایران هیچ راه نفسی ندارد وبراحتی میتوانند خفه اش کنند وبه ارزوی سالیان خود برسند وخاورمیانه را کنترل ومنطقه انرژی خیزرا تصاحب وتنگه هرمزوباب المندب را دراختیارگرفته وگلوی چین وروسیه را فشاربدهند البته اگرموفق میشدند که ایران را هم بگیرند خود بخود کارچین وروسیه تمام بود وباید تن به هژمونی امریکا داده واقماراو بشوند به همین دلیل به عراق حمله کردند وصدام سرنگون وبوش دربالای ناوهواپیما بر اعلام پیروزی کرد وانجا گفت محورشرارت که شامل ایران وسوریه وکره شمالی بود به زبان ساده تریعنی اینکه این سه کشورباید ازبین بروند درچنین شرایطی ست که رجوی درعراق تمام عیاربا امریکا همکاری را شروع کرد وتعارف راکنارگذاشته وعلنی بدفاع ازامریکا پرداخت که یک نمونه را درصفحات قبل توضیح دادم  …..

لینک به منبع

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و پنجم و سی و ششم)

***

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز قتل مستشاران امریکایی توسط مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی 

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

***

همچنین: