علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و هفتم و سی و هشتم)

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و هفتم و سی و هشتم)

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و هفتم و سی و هشتم)علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم اکتبر 2020:…گفت اگربوش رییس جمهوربشود آنروز شب قدر ماست و قدر ما رقم میخورد. یعنی اینکه بوش دولت ایران را سرنگون  وما به ایران میرویم. منهم فقط گوش میکردم مکثی کرد و گفت علی نظرت چیست؟ گفتم تو که میدونی من هم مخالف رفتن عراق به کویت وهم مخالف حمله امریکا به عراق وهم مخالف یازده سپتامبر و هم جشن ما برای یازده سپتامبر بودم و هستم همه اینها را بخوبی میدونی. انتظارداری من حرفهای تو را تایید کنم که امریکا به ایران حمله کند خوب است و شب قدرما رقم میخورد؟ دید بد جوری رک و راست ته خواسته را کف دستش گذاشتم گفت فقط خواستم ببینم چه عکس العملی داری منهم چیزی نگفته وبلند شده رفتم . علی شیرزاد: خاطرات من 

مجاهدین خلق کمپ اشرف علی شیرزاد: خاطرات منداستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و هفتم و سی و هشتم)

لینک به قسمتهای اول و دوم

لینک به قسمتهای سوم و چهارم

لینک به قسمتهای پنجم و ششم 

لینک به قسمتهای هفتم و هشتم 

لینک به قسمتهای نهم و دهم 

لینک به قسمتهای یازدهم و دوازدهم

لینک به قسمتهای سیزدهم و چهاردهم

لینک به قسمتهای پانزدهم و شانزدهم

لینک به قسمتهای هفدهم و هجدهم 

لینک به فسمتهای نوزدهم و بیستم 

لینک به قسمتهای بیست و یکم و بیست و دوم

لینک به قسمتهای بیست و سوم و بیست و چهارم

لینک به قسمتهای بیست و پنجم و بیست و ششم 

لینک به قسمتهای بیست و هفتم و بیست و هشتم

لینک به قسمتهای بیست و نهم و سی ام 

لینک به قسمتهای سی و یکم و سی و دوم

لینک به قسممتهای سی و سوم و سی و چهارم

لینک به قسمتنهای سی و پنجم و سی و ششم

1- خاطرات من : قسمت سی و هفتم

در 6 اکتبر 2020

بعد ازصحبتی که یکی ازفرماندهان با من کرد ودرنهایت ایران را سرنگون وخودش به حاکمیت رسید وامریکا راهم ازایران بیرون کرد ومقداری هم به من بد وبیراه گفت ورفت چند روز بعد درسالن مشغول ناهارخوردن بودم که دوتا ازفرماندهان قدیمی زمان شاه امده وروبروی من نشستند تا ناهاربخورند یکی ازانها مشاورسیاسی رجوی بود که درنبود رجوی وعضدانلو شده بود مشاورمژگان پارسایی جانشین رجوی وهمه کاره اشرف که درتمامی مذاکرات با امریکا همراه مژگان پارسایی بعنوان مشاورشرکت میکرد او همیشه چه دراشکاروچه پنهان میگفت اگردست من بود تورا مشاورسیاسی خودم میکردم که بارها درنشستها پیش بقیه هم این حرف را تکرارمیکرد روبروی من نشسته بعد چند دقیقه که مشغول خوردن بودند روبمن کرد وگفت باید دعا کنیم که بوش دردوردوم رییس جمهوربشود که درخارجه بچه ها مشغول همین کارهستند وباید برای خانم رایس هم نماز شفاعت بخونیم تا اوهم وزیرخارجه بشود واگربوش رییس جمهوربشود انروز شب قدرما ست وقدرما رقم میخورد یعنی اینکه بوش دولت ایران را سرنگون وما به ایران میرویم منهم فقط گوش میکردم مکثی کرد وگفت علی نظرت چیست گفتم تو که میدونی من هم مخالف رفتن عراق به کویت  وهم مخالف حمله امریکا به عراق وهم مخالف یازده سپتامبر وهم جشن ما برای یازده سپتامبربودم وهستم همه اینها را بخوبی میدونی انتظارداری من حرفهای تورا تایید کنم که امریکا به ایران حمله کند خوب است وشب قدرما رقم میخورد دید بد جوری رک وروراست ته خواسته را کف دستش گذاشتم گفت فقط خواستم ببینم چه عکس العملی داری منهم چیزی نگفته وبلند شده رفتم وهمان روز گزارشی نوشته وبه هردو فرمانده حمله کردم نوشتم این چه خط وخطوط مسخره وضد ایرانی وضد مجاهدی وضد انقلابیست که پیش من میگویند اگرشب قدرما قراراست با بوش جنایتکار وادمخواررقم بخورد میگویم لعنت برهرچه شب قدراست این چه شب قدریست که بوش برای ما رقم بزند ایا باید اسم انرا شب قدربگذاریم یک دفعه بگویید بوش قران ناطق است چرا تعارف میکنید ودوم هرکه برای خانم رایس میخواهد نمازشفاعت بخواند بخودش ربط دارد بنده هرگز تن به این خواسته ها نداده ونخواهم داد وهرگز وبه هیچ قیمت برای جنایتکاران ودشمنان ایران وایرانی غیرازفحش وبدوبیراه ولعنت ارزوی دیگری برایشون نداشته وندارم تا چه رسد به اینکه برای انها نمازشفاعت بخونم

اسیر جنگی صدام حسین در عراق دیروز، اسیر خصلت فرقوی مجاهدین خلق در آلبانی امروز

لعنت خدا وتاریخ وتمام ملت ایران برانانی باد که چنین تبلیغاتی رادرسالن میکنند ویا برای بوش و دارودسته نماز میخوانند چرا حقیقت را نمیگویید چیست ، گزارش را فرستادم ، دوسه روز بعد دیدم همین دونفرامده وبمن گفتند کی چین حرفهایی زده بگو ما برویم با اوبرخورد کنیم منهم نه گذاشتم ونه برداشتم علی رغم تمام احترامی که برای انها قائل بودم چشمانم را بسته ودهانم را باز کرده وگفتم چرا برای من بازی درمیاورید مگه شما نبودید درسالن چنین حرفهایی رازدید ونظر مرا خواستید چرا انکارمیکنید بروید با خودتون برخورد کنید ادم دروغگو کم حافظه هم میشود وحرف خودش را دوروزه فراموش میکند شماها مستحق برخوردید نه دیگران ، اشکارا خواهان حمله امریکا به ایران هستید میخواهید ملت ایران نابود وکشورویران وتجزیه بشود که شماها بقدرت برسید برای هزارمین بارتکرارمیکنم برای خودم خیلی متاسف هستم که مجاهد شدم وعمرم را جایی صرف کردم که درنهایت دمخورامریکا شده ودعا میکند و نمازمیخواند که امریکا به کشورش حمله کند خدا لعنت کند کسانی که درطی سالیان امید وارزوهای مرا نابود ووجودم را پرازبی اعتمادی کردند منظورم رجوی وعضدانلو بود وانها هم خوب میدانستند چه کسانی را لعن ونفرین میکنم جداشده رفتم این حرف ها انقدربرایم گران تمام شد که نفرات را جدای ازمن صدا کردند ورسما به همه گفتند زیاد نزدیک علی نشوید وتا جایی که ممکن است دوری کنید فقط درصورت نیاز با او دمخوربشوید زیرا که بریده ومبارزه را نمی کشد ومرا پیش همه سکه یه پول کردند البته نتوانستند ایزوله کنند زیرا همه میدانستند موضوع چیزهای دیگریست من اگربریده  ویا ازمبارزه خسته باشم تعارف ندارم درعرض یک دقیقه میروم پیش امریکایی ها وکسی هم نمیتواند جلو مرا بگیرد منهم متقابلا موضوع رابرای تعدادی که اطمینان داشتم گفتم وانها هم به تعدادی موضوع را گفتند می بینید که دردرون مجاهدین واشرف انهم توسط بالاترین فرماندهان چه چیزهایی بخورد نیروها میدادند وزمینه همکاری های بعدی با امریکا را می چیدند سازمان ضدامپریالیسم که روزی سرود میخوندند انهم درصبحگاه که یکی ازسرودهای ثابت بود امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه وقتی امریکا امد شد ند یارغار وبه مخالفین حمله میکردند وبرای امریکا چه کارهایی که نکردند وامروز هم خیلی بدترواشکاردرحال همکاری هستند  .

لینک به منبع

2- خاطرات من : قسمت سی و هشتم

در 12 اکتبر 2020

عراق وسیاستهای اشتباه استراتژیک

دیدم هبل بجای خدا تکیه کرده بود…دیدم دوباره رونق بازار برده بود
دیدم خدابه غربت خود زارمی گریست…درسوگ دین برپهنه رخسارمی گریست
دیدم هرانچه دیدنش اندوه وماتم است…بازاین چه شورش است که درخلق عالم است

مادرعراق بودیم بدون بررسی کوتاه وخلاصه ازاوضاع سیاسی وخط وخطوط استراتژیک عراق نمیتوانیم  به اشتباهات خود پی برده ومسایل را انطورکه هست بررسی وفهم کنیم گرچه  درنوشتارها اشارات جسته گریخته ای به اوضاع عراق داشتم ولی لازم است درنوشتارها نگاه کاملتر ومنسجمی هم به عراق داشته باشیم عراق وایران ازقدیم باهم درگیری هایی داشته اند وتقریبا سیاستمداران دوکشوربجای نگاه همسایگی بهم همیشه نگاه انها نگاه دودشمن دیرینه به هم بوده است واین هم نشاندهنده خواسته وخط بیگانگان بوده تا این دشمنی را همیشه دربالاترین سطح نگه دارند همانطورکه میدانید شاه وابسته به امریکا ودولت عراق وابسته به شوروی بود ودرگیری عراق با ایران جنگ نیابتی بین امریکا وشوروی ودراین راستا باید انرا بررسی کرد زمان شاه عراق به ایران حمله وچهل ویک ژاندارم را سربریدند وشاه هم به عراق حمله وعراق تسلیم وقرارداد ترک متارکه بسته شد که یکی ازامتیازاتی که شاه گرفت خط تالبوت دراروند رود بود که ازقسمت عمیق به ایران تعلق گرفت وعراق وایران مخالفین همدیگررا درکشورهای خود محدود کردند که شاه ملا مصطفی بارزانی را محدود وکردهای عراق را درشهرهای ایران تقسیم کرد وعراق هم رادیو میهن پرستان را درعراق بست وجلو مخالفین را گرفت ، صدام دراین زمان کودتا وقدرت رابدست گرفت درخبرها هست که صدام مامورسازمان سیا بود ولی بنده ازان خبرندارم تا اینکه درایران انقلاب وخمینی برسرکارامد ازیک طرف امریکا بود که صدام را برعلیه ایران تحریک میکرد وازطرف دیگرهم ایران بود که درعراق تحریکاتی انجام میداد

ماجرای اسرای جنگی و سوء استفاده مجاهدین از آنها

صدام ایران را ضعیف دید وزیرتمامی قراردادها زد قرارداد الجزایررا پاره ومدعی شد ما درانزمان ضعیف بودیم این قرارداد رابستیم ولی امروز قوی هستیم وقرارداد راقبول نداریم که با تحریک امریکا وشوروی وکشورهای اروپایی وعربی به ایران حمله وجنگ شروع شد وحرف صدام هم این بود که خوزستان استان عربی ست وباید متعلق به عراق باشد وهدف تجزیه وجدا کردن ازایران بود ومی خواستند به اینوسیله ایران راازانرژی محروم وکلکش را بکنند که بزرگترین اشتباه استراتژیک صدام حمله به ایران بود این جنگ علاوه برایران خسارتهایی هم به عراق وارد امد خسارتها چی بود
ـ تعداد زیادی کشته ومجروح وچند ده هزاراسیرداده بود
ـ خسارتهای اقتصادی زیادی وارد شده وشهرهای عراق هم ویران وعراق 125میلیارد دلار بدهکاری بالا اورده بود
ـ خیلی ازتاسیسات نفتی وتاسیسات حیاتی ازبین رفته بود
ـ بزبان عربی شط العرب یاهمان اروند رود را ازدست داده بود وراه اوبدریا بسته وازدریا محروم که تاثیرات ویران کننده ای بر اقتصاد ان گذاشته بود
ـ نیروی دریایی عراق بطورکامل نابود شده وازدورخارج وتمام کشتی های جنگی وغیرجنگی راازدست داده بود
ـ نارضایتی مردم بالا گرفته وگروههای مخالف درحال قدرت گیری بودند
ـ طلبکاران بخصوص کویت وعربستان پول خود را میخواستند که نمی توانست بدهد ومدعی بود من خون وویرانی دادم وحکومتهای شما را ازتیررس خمینی نجات دادم شما هم باید پول بدهید زیرا شریک من درجنگ هستید ولی انها خواهان پول خود بودند
بخاطرهمین مسایل و مشکلات عراق چاره را درحمله به کویت دید چرا
ـ اولا گرفتن کویت میتوانست جلو مطالبات مردم را بگیرد وبگوید خوزستان را نتوانستم بدست بیاورم بفرمایید کویت
ـ پولها ومنابع انرژی کویت را تصرف وهم بدهی خود را میداد وهم قدرت یک منطقه میشد وعربها را زیرفشارگذاشته وبعنوان رهبرجهان عرب شمرده میشد که دراینصورت میتوانست جلو ایران مجد دا بایستد
ـ با گرفتن کویت دهان وپیشروی غربیها را می بست وانها مجبوربودند به خواسته اش گردن بگذارند
ـ کویت حیات خلوت امریکا بود میتوانست به این وسیله برای امریکا شاخ شونه بکشد وخود را از اتهام مامورسیا بودن نجات بدهد
ـ با کویت میتوانست به اوضاع بعد جنگ سروسامان داده ومخالفین را اچمزوازدورخاررج وصدای مردم را سرکوب وساکت کند
ـ حاکمیت خود رانجات میداد وازسرنگونی خلاص میشد
ـ دسترسی به دریا وابهای بین المللی پیدا میکرد

فرقه رجوی و خشونت – بمناسبت سالگرد خودسوزیهای 17 ژوئن 2003

ولی ایا این موارد قابل دسترسی ووصول ونقد بود ؟
اگرنبود به چه دلایلی امکان تحقق نداشت وبنده انرا اشتباه استراتژیک دوم عراق در گزارش برای رجوی همان روز حمله یاد اوری کردم که قبلا نوشته ام عراق حداقل درحرف پیروز جنگ بود ولی بنده چنین نظری راقبول ندارم ودلیل انرا دو عملیات مجاهدین میدانم یعنی عملیات افتاب وعملیات چلچراغ که خمینی را درشرایط سرنگونی قرارداد واو مجبورشد اتش بس را پذیرفته وجلو سرنگونی را بگیرد
ـ با پیروزی عراق تعادل منطقه بهم ریخته وبنفع دیگری رقم خورده وعراق قدرت بلا منازع منطقه شده بود
ـ باد نخوت وتکبردروجود تمام سران عراق ریشه دوانده وفکرمیکردند میتوانند کویت را قورت بدهند اگرنوارنشست صدام با فرماندهان ومسولینش را گوش بدهید بروشنی باد نخوت وتکبردرتک تک کلمات انها موج میزند
ـ کویت حیات خلوت امریکا بود اگرکوتاه میامد مگرصدام متوقف میشد نوبت بعدی امارات وقطربود وبعد هم عربستان این دربرنامه صدام هم بود
ـ شوروی فروپاشیده وجهان تک قطبی بود ودیگرکسی نبود که بتواند با وتو جلو قطعنامه های امریکا درشورای امنیت وسازمان ملل را بگیرد
ـ سازمان ملل وشورای امنیت دربست دراختیارامریکا قرارگرفته بود
ـ اگرامریکا وارد نمیشد ایا چیزی ازقدرت وهژمونی امریکا درمنطقه میموند ؟ خیر

لینک به منبع

اسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمتهای سی و هفتم و سی و هشتم)

***

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز قتل مستشاران امریکایی توسط مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی 

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

***

همچنین: