عملکرد مریم رجوی در سال 2021

عملکرد مریم رجوی در سال 2021

عملکرد مریم رجوی 2021علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هفتم ژانویه 2022:… دوران آمادگی سرنگونی ست ما مجاهدین وارد دوران سرنگونی شدیم هر چقدر و یا هرچند سال هم طول بکشد راه برون رفت و گریز از سرنگونی محتوم متصورنیست. نیروهای مقاومت مریم رجوی را روی دوش خود سوارکرده اند هم اکنون درحال عبور از جنگلهای آلبانی هستند که درمرز منتونگرو قهرمانان ، مریم را تحویل و روی دوش ازمونتونگرو تا مرز چذابه و از آنجا تا تهران حمل خواهند کرد. مردم ایران در دوران سرنگونی آماده استقبال ازمریم مهرتابان باشند. عملکرد مریم رجوی . 

استراتژی تغار مجاهدین خلق استراتژی لنگ بستن رجوی ارتش گرسنگان یا آزادیبخش ؟ استراتژی تغار مجاهدین خلق در بعدی جدید

عملکرد مریم رجوی در سال 2021

در آستانه آخرسال 2021 قرارداریم درروزهای انتهایی ببینیم عملکرد و بازده آنها چی بوده

عملکرد مریم رجوی 2021

خانم مریم رجوی :

یک : روزتولد زرتشت ، زرتشت ادم خوبی ست ولی رژیم زرتشتیان شریف را میکشد
دو : روزتولد موسی او پیامبربزرگی ست ولی رژیم همه یهودیان را کشته وسلاخی وشکنجه میکند
سه : روزتولد عیسی او عیسی مسیح فرزند مریم مقدس و دشمن ستمگران وخمینی صفتان است زیرا خمینی هواداران عیسی مسیح را زندانی وازاجرای فرایض دینی انها جلو گیری میکند ازبس ضد مسیح است
چهار:روز تولد محمد او عشق خداست ولی رژیم خمینی هیچ بویی ازعشق نبرده وتمام سنی ها را میکشدوزیرفشارمیگذارد

آقای سخنگو :

کانونهای شورشگر درشهرهای  تمام مراکزسرکوب وکشتاروشکنجه را به اتش کشیدند یمنی ها توسط رژیم مجهزشده وعربستان را میکوبد که محکوم است مردم جان بلب رسیده ایران بدفاع ازکانونهای شورشی تظاهرات کردند
مقاومت وفرزندان رشید ملت درارتش ازادیبخش عامل تمام تظاهراتها بودند
شورای ملی مقاومت جلسه سالیانه تشکیل ودرجمع بندی گفتند مقاومت عامل اصلی تحولات وصحنه هرطرف بچرخد بنفع مقاومت است ، رژیم دراوج درماندگی وجهت جلو گیری ازسرنگونی به عربستان سرزمین مقدسات مسلمانان موشک میزند

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

دست اوردهای مقاومت :

خامنه ای دراستیصال نمیدونه چکارکنه جامعه جوشان وشرایط عینی وذهنی سرنگونی مهیا ست فرزندان رشید درارتش ازادیبخش با مریم وچنگ زدن به انقلاب او سبز وسفید وپاک شدند وخود را برای سرنگونی ازهرزمان دیگراماده ترکردند
هواداران مقاومت برای هزارمین بارثابت کردند که تمام عیارپشت فرزندان خود درصفوف مجاهدین تا اخرین نفس ایستاده اند ودردادگاه حمید نوری تمامیت رژیم وتروریست او را درهم کوبیدند اکسیونهای برگزارشده نشانه پیشرفت مقاومت دردل توده های اسیردرایران است شورا دست اورد سیاسی وثمره مصدق است  
نتیجه : دوران آمادگی سرنگونی ست ما مجاهدین وارد دوران سرنگونی شدیم هرچقد رویا هر چند سال هم طول بکشد راه برون رفت و گریز ازسرنگونی محتوم متصورنیست نیروهای مقاومت مریم رجوی را روی دوش خود سوارکرده اند هم اکنون درحال عبور از جنگلهای آلبانی هستند که در مرز منتونگرو قهرمانان ، مریم را تحویل و روی دوش ازمونتونگرو تا مرز چذابه و از آنجا تا تهران حمل خواهند کرد. مردم ایران دردوران سرنگونی آماده استقبال از مریم مهرتابان باشند. 

طبق خبرهایی که بدست بنده رسیده کلی ازمردم ایران هرروز صبح قبل ازطلوع افتاب سواربراسب ویراق وطاقمه بسته به مرز چذابه میروند تا ازمسعود امام زمان مردم ایران استقبال کنند درخبرهای تایید نشده جولیانی وبولتون وپمپئو همراه تشریف دارند تا بلافاصله درمیدان ازادی سخنرانی ودرس ازادی بمردم ایران بدهند وجشن وشیرینی اینهم روزگارمقاومت وپیشرفت درسال 2021 وگزارش بمردم ایران

مریم نمیربهارمیاد ………

لینک به منبع

عملکرد مریم رجوی در سال 2021

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مرگ-یاران-مریم-رجوی-و-هذیان-گویی-مجاهدی/

مرگ یاران مریم رجوی و هذیان گویی مجاهدین خلق

مرگ یاران مریم رجویعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم اکتبر 2021:… خانم رجوی درراستای پابوسی ملکه برای او مراسم میگیرد حلوا وخرما پخش میکند گیسوان خود را میکند وجامه میدرد سوره حمد برمزارش فوت میکند ولی دربرابر ان ورودررو با مردم ایران بخاط فوت کرونا نقل ونبات پخش ، دررسانه ها وسایتهایش رقص میمونی میکند چون بوزینه ازتریبون بالا میرود  روزانه هزارنفربه امارهای فوتی اضافه میکند سروصدا راه میاندازد چون بوفالو سم برزمین میکوبد چون شتردهانش کف میکند انوقت با همراهی با اودیرنو ها ودیوید امس وسایرکودک خواران غربی دم ازازادی ایران میزند داستان چی بوده وچی شده که نفری شکم اورادریده معلوم نیست درهرصورت خانم رجوی مادینه وحشی شده  مرگ یاران مریم رجوی و هذیان گویی مجاهدین خلق 

مرگ یاران مریم رجویبرده داری در آلبانی – منصور براهویی : پس از سی سال خدمت به رجوی گرسنه در غار میخوابیدم

مرگ یاران مریم رجوی و هذیان گویی مجاهدین خلق 

1- مرگ یاران مریم رجوی

دونفرازیاران مریم رجوی بدرک واصل شدند ژنرال ادمخوار اویرنو و دیوید ایمس نماینده پارلمان انگلیس اودیرنو بلند پایه ترین ژنرال امریکا بود بعد ازسرنگونی صدام هواپیماهای جنگی بالای اشرف وعلوی پرواز وبا منورمحلهای بمباران را نشانه گذاری ، همزمان با تانک وتوپ اشرف رامحاصره کرده بودند حرف این بود یا تسلیم یا بمباران بعدا دراشرف میگفتند درحالی که اودیرنو با تانک وهواپیما اماده حمله بودند خواهرمژگان با او دیر نو دراشرف ملاقات وبا یک برخورد اودیرنوراازاین وربه انورکرد کلا نظراورا تعغیرداد که باعث شد اودیرنو به نیروهای نظامی خوددستورختم عملیات بدهد ازتسلیم به گرداوری نیروها وسلاح تن بدهد اینگونه با شیادی ودجالیت تسلیم وزانو زدن وخلع سلاح رابا عنوان گرداوری توجیح ورفع ورجوع میکرد بعد هم اودیرنو برگه هایی رابرای مافرستاد شیادی دیگررجوی دراین بود که تمام برگه ها انگلیسی بود وهیچ برگه درکناربرگه ها که بزبان فارسی باشد تا بفهمیم چی نوشته جلو ما نگذاشتند معلوم نبود دراین برگه ها ما حکم اعدام خود یا ازطرف مردم ، ایران را تحویل امریکا داده وبرگه مستعمره شدن ایران را امضا میکردیم موقع امضا مجاهد هستیم یا قوام السلطنه وتقی زاده و…یکی ازاخرین برگه ها که بنده امضا کردم بعدا با کسی که به انگلیسی مسلط بود ومیتونستم درحد سوال ازاوبپرسم سوال کردم گفت سند این بود که ما خشونت فاصله میگیریم وتعهد میدهیم که دست به سلاح نبریم ومبارزه خشونت امیز نداشته باشیم ، نتیجه این بود که پذیرفته بود ادعای جنگ مسلحانه دروغ است بلکه عمل خشونت امیز که ازنظرامریکا عمل تروریستی بود انجام داده است 

دیوید ایمس نمیدونم اسمش چیست میگذارم کنگره جهانی برای ایران ازاد درانگلستان بود چون خانم رجوی عادت دارد هرچیزی را جهانی نشان بدهد مردم با انواع فشارها ازانرژی تا مواد غذایی وکرونا بتنگ امده وهرروز تظاهرات برعلیه دولت راه میاندازند که برگزیت هم قوزبالا قوزشده اقا یاد ایران بود وبرای ازادی مردم ایران نعره های حیوانی میکشید اقا جون بدرک واصل شده فکری بحال ملکه میکردی ایران پیش کش زمانی دم ازازادی میزند که رسانه صهیونیستی وهواداررجوی ومسیح علینژاد میهمان خود را درداخل استودیو کارداجین وچماق مال میکردن وزنان رابخاطرشرکت دررای گیری مشت ولگد مال انهم درقلب لندن اقا چشمانش کورومغزعلیلش ازکارافتاده والزایمر گرفته یادش نمی اومد که درلندن یاران رجوی ملت را چماق کش میکنند نام ازادی رافراموش کرده بود خانم رجوی درراستای پابوسی ملکه برای او مراسم میگیرد حلوا وخرما پخش میکند گیسوان خود را میکند وجامه میدرد سوره حمد برمزارش فوت میکند ولی دربرابر ان ورودررو با مردم ایران بخاط فوت کرونا نقل ونبات پخش ، دررسانه ها وسایتهایش رقص میمونی میکند چون بوزینه ازتریبون بالا میرود  روزانه هزارنفربه امارهای فوتی اضافه میکند سروصدا راه میاندازد چون بوفالو سم برزمین میکوبد چون شتردهانش کف میکند انوقت با همراهی با اودیرنو ها ودیوید امس وسایرکودک خواران غربی دم ازازادی ایران میزند داستان چی بوده وچی شده که نفری شکم اورادریده معلوم نیست درهرصورت خانم رجوی مادینه وحشی شده اینروزها بدجوری ضربات رایکی پس ازدیگری نوش جان میکند وازناراحتی وضربات دریافتی سم بزمین میکوبد صدای سم ها را ازدورمیشنویم مبارک است انشالله   

لینک به منبع

2- هزیان گویی رجوی

دریک ماه گذشته سه نفرازکسانی که ازتشکیلات بیرون امده درالبانی ازرجوی هواداری میکردند جدایی خود را رسما اعلام کردند به خاطر رها کردن خود ازقید وبندهای رجوی ساخته ، رهایی رابه انها تبریک میگم ، مصاحبه انها ونوشتارها را گوش وخوندم اگرحقیقت را خواسته باشید با خوندن وگوش دادن بسیارمتاثروناراحت شدم ازطرف دیگربه عمق جنایتکاری ونامردمی بودن رجوی بیشترپی بردم ونمیدونستم رجوی ها اینقدرازانسانیت دوروبه فضاحت کشیده شده اند تصورنحوه برخوردها علی رغم شناخت ازرجوی ها برایم بسیارسخت وغیرقابل باوربود که چقدربه ورطه سقوط وبی اخلاقی سیاسی واجتماعی وروابط ومناسبات افتاده اند ، زمانی سازمانی به اینگونه ورطه ها میافتد که هیچ ازان باقی نمانده باشد البته دلیل فهم نکردن به کم شعوری بنده هم مربوط است که هنوزرجوی ها را نشناخته ام البته نباید غیرازاین انتظارداشت کسانی که با جنایتکاران دم خوروهمراستا میشوند چنین مناسباتی عادی وباید انتظاربیشترازاینها راهم داشت اما ، میگفتند که رجوی ازانها رسما وعلنا میگفته یا جاسوسی کنید ودرجرم وجنایتهای ما شریک وحامی کثافتکاری های ما باشید یا ازمستمری زیرخط مرگ که میدهم خبری نیست ازگرفتاری وعدم شغل ومنبع درامد بعدازبیست و سی سال تلف کردن عمرودفاع ازرجوی دربدترین شرایط امروز ازانها باج گیری میکرده ، میگفته من برعلیه بقیه ودوستان وبرادران دیروزت مینویسم تو فقط امضا کن تا درسایت منتشرکنم اگرهم نکنی چندرغازرابهت نمیدم

ایا کثافتکاری ودنائت وپست فطرتی بالاترازاین پیدا میشود رجوی ازابتدا جاسوس پروری میکرد ومیکند عملکرد وخواسته امروز نیست ازقدیم الایام جاسوس پروربود وکمدها را پنهانی جستجو میکرد هرچیزی را که تشخیص میداد برخلاف اعتقادات وخواسته اوست ازکمد میدزدید یه عده دزد وجاسوس رابه نام مسول بخورد ملت میداد مدعیست جاسوس خونه پیدا کرده وعکس محل زندگی منتقدین خود درالبانی را منتشرونوشته جاسوسخانه رژیم است هدف کاملا مشخص بود میخواهد بعدا برعلیه انها اقدام کند انتشارعکس زمینه سازی اقدامات بعدی بود دیروزدرسایت خوندم نوشته جاسوس خانه رژیم درالبانی راتعطیل کنید دلیل چیست بخاطرسیلی هایی که انها بخصوص سه نفراخیربربنا گوش رجوی ها نواختند تلو تلو میخورند پس گردنی انها بدجوری رجوی را به هزیان گویی کودکانه واداشته است نباید گذاشت دربروند مجامع حقوق بشری وحامی کودکان باید رجوی ها رابه دادگاههای بین المللی بکشانند وحساب جنایتهای سالیان برعلیه نیروهای خود را ازانها خواستارباشند حق رجوی ها زندگی درزندان وسلول تا پایان عمراست

لینک به منبع

هذیان گویی مجاهدین خلق

***

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

خنجری به نام پول برای سرکوب اعضای جداشده از مجاهدین خلق در آلبانیخود افشاگری فرقه رجوی – از حق السکوت به موازات بستن راه ارتباط با خانواده ها استفاده می کنیم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بلاهت-مریم-رجوی-سخنان-سخیف-حرکات-سخیف/

بلاهت مریم رجوی – از سخنان سخیف تا حرکات سخیف تر

مسعود رجوی بلاهت مریم رجوی صدام حسین عربستان سعودیعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم اکتبر 2021:… میگوید چرا نشسته اید پهپادهای یمنی ها و سایرنیروهای رزیم درمنطقه ازایران پهپاد دریافت میکنند انگارآدمخواران شرق وغرب خبرندارند. اگرفکرکرده است میتواند با دجالیت و شانتاژ و پفیوزی سیاسی برعلیه ملتهای مظلوم وستم دیده منطقه اقدام وتوسط امریکا درمیز مذاکره با ایران به بهانه موشک و پهپاد آنها را بنفع عربستان و امریکا خلع سلاح کند بسیارابله تشریف دارد. آنها خود تولید میکنند و نیاز ندارند تا ایران موشک و پهپاد بارکشتی وهواپیما کرده به آنها برساند. مگر حماس کله صهیونیستها چهارهزارموشک درعرض دوروز ریخت ازایران فرستاده شدند؟ چگونه و ازچه طریقی ارسال شد؟ همچنین یمنی که هفت سال درمحاصره کامل وهابیت است. آیا رجوی اینقدرشعور و درک سیاسی و نظامی ندارد مسایل ساده رافهم کند. بلاهت مریم رجوی. 

مسعود رجوی بلاهت مریم رجوی صدام حسین عربستان سعودیشکوه فرضی خیمه شب بازی مریم ، مدیون پول عربستان است

بلاهت مریم رجوی – از سخنان سخیف تا حرکات سخیف تر 

1- رجوی با چه زبانی بگوید مزدوراست

“میگوید چرا نشسته اید پهپادهای یمنی ها و سایرنیروهای رزیم درمنطقه ازایران پهپاد دریافت میکنند انگارآدمخواران شرق وغرب خبرندارند. اگرفکرکرده است میتواند با دجالیت وشانتاژ وپفیوزی سیاسی برعلیه ملتهای مظلوم وستم دیده منطقه اقدام وتوسط امریکا درمیز مذاکره با ایران به بهانه موشک وپهپاد آنها را بنفع عربستان و امریکا خلع سلاح کند بسیارابله تشریف دارد آنها خود تولید میکنند و نیازندارند تا ایران موشک و پهپاد بارکشتی وهواپیما کرده به آنها برساند مگر حماس کله صهیونیستها چهارهزارموشک درعرض دوروز ریخت ازایران فرستاده شدند؟ چگونه و ازچه طریقی ارسال شد؟ همچنین یمنی که هفت سال درمحاصره کامل وهابیت است. آیا رجوی اینقدرشعور و درک سیاسی و نظامی ندارد مسایل ساده رافهم کند”

می گوئیم رجوی مزدوراست اعتراض میکند چرابمن میگویید مزدور من رهبرانقلابیون جهان و رهبرعقیدتی تمام مسلمین هستم اسلام را ازدست ارتجاع دراورده بجای عبا وعمامه لباس های رنگارنگ بنفش سبز ابی ونیلی برتن مریم سرچشمه فزایندگی وزایش پوشاندم رابطه او با تمام اعتقادات ازجمله بولتون وجولیانی وصهیونها وسایرادمخواران را برقرارکردم چرا ؟ چون ادمخواری خودش اعتقاد ومذهب است رابطه با مذاهب دیگر ازاصول اسلام است که به ان پایبند بودم هدف چی بود دریک کلام انسان سازی بوده انها را مثل مریم به سرچشمه فزایندگی وزایش متصل کنم ولی ما نفهمیدیم چرا مریم خودش این وسط ادمخوارشد ازحرفهای بی سروته وصد من یه غاز رجوی بگذریم چند روزیست روی دوموضوع مانورمیدهد

یک : بشدت ازمذاکره میترسد برعلیه ان اقدام وادمخواران رابصف کرده تا اندرباب برجام لنترانی بخواند چرا ؟ چون میداند که امریکا بشدت ضعیف شده و درمیز مذاکره باید امتیازهای اساسی بدهد که برای رجوی نابود کننده خواهد بود

دو : بحث پهپادها را شروع کرده مبنی براینکه پهپادها برعلیه منطقه بخوانید صهیونیزم ووهابیت واوانجلیست هاست با راه اندازی تبلیغات ومانورروی پهپادها دراستانه مذاکرات میخواهد بگوید درمیزمذاکرات بحث پهپادها را روی میزبگذارید وامتیازبگیرید غافل ازاینکه اولا هرگزحکومت ایران به ان تن نخواهد داد دوم مگرموشکها را داده که بخواهد پهپادها رابدهد ؟

میگوید چرا نشسته اید پهپادهای یمنی ها وسایرنیروهای رزیم درمنطقه ازایران پهپاد دریافت میکنند انگارادمخواران شرق وغرب خبرندارند اگرفکرکرده است میتواند با دجالیت وشانتاژ وپفیوزی سیاسی برعلیه ملتهای مظلوم وستم دیده منطقه اقدام وتوسط امریکا درمیز مذاکره با ایران به بهانه موشک وپهپاد انها را بنفع عربستان وامریکاخلع سلاح کند بسیارابله تشریف دارد انها خود تولید میکنند ونیازندارند تا ایران موشک وپهپاد بارکشتی وهواپیما کرده به انها برساند مگرحماس کله صهیونیستها چهارهزارموشک درعرض دوروز ریخت ازایران فرستاده شدند چگونه وازچه طریقی ارسال شد همچنین یمنی که هفت سال درمحاصره کامل وهابیت است ایا رجوی اینقدرشعورودرک سیاسی ونظامی ندارد مسایل ساده رافهم کند گرچه ندارد ولی او کاری با حقایق ندارد بدستوراربابان دراستانه مذاکرات تبلیغات بنفع انها میکند این وسط صهیونیزم ووهابیت واوانجلیستها چقدربدبخت شده اند که دست بدامن رجوی شده اند تا بیاید جفنگیات رابه اسم مبارزه بخورد ملت بدهد تاشاید چیزی درچنته داشته باشند جهت اطلاع رجوی چند سال است که مینویسم دوران امریکا تمام شده ودرحال فروپاشیست التماسهای انها برای مذاکره یکی دیگرازدلایل فروپاشی امریکاست رجوی بی جهت مزدوری ونوکری انها را میکند ، بوق جنایتکاران شده ودشنه جانیان را تیز گلوها میبرد وشکم ها میدرد آدمی را یاد ابن زیاد وشمروخولی وهند جگرخوارمی اندازد ولی یک چیزرا خوب بنمایش گذاشته انهم اشکارا میگوید منم مزدورمنم خود فروخته منم دشمن ایران وایرانی با چه زبانی بگوید تا بقیه باورکنند زبانش مو دراورد

لینک به منبع

2- پیک های مریم و جر و واجر شدن انقلاب

“ژنیت وبقیه میهمانان بلند شده شروع به رقص کردند به مردها اشاره کردند که بلند شید وبا انها برقصید تعدادی بلند شده با انها رقصیدند جلو میز سروغذا ایستاده بودم یکی ازخانمها امد کنارم ایستاد گفت چرا نمیری برقصی جواب دادم کی دیدید که بنده برقصم دوما اگربروم با خانمها برقصم انقلاب خواهرمریم درذهنم سوراخ میشود نگاه غضب الودی بمن کرد ورفت بعد هم چیزی نگفتند زیرا حرف خودشون را زدم نمیتونستند بخاطران حرف وخواسته مرا به صلابه بکشند …… بمن گفت وقتی میهمانها خارج شدند سریع میوه ها را جمع کن ببرانبار ، پشت نفرات ایستاده بودم دو دقیه طول نکشید ومیهمانها ازسالن خارج نشده بودند به پشت خودم نگاه کردم دیدم ازچند جعبه میوه یک دونه هم روی میزنمونده”

قول داده بودم درباره امدن همسایه های مریم رجوی ازفرانسه به اشرف بنویسم نوشتاردرهمین رابطه است قبلا امدن سیاهپوست که بدنش بوی گند میداد را نوشتم

مریم چند تا ازهمسایه های خود درفرانسه رابرای اولین باربه اشرف فرستاد که خانم ژینت که فوت کرد هم جز انها بود میهمان اصلی همین خانم بود که همراه سه چهارهمسایه امده بودند واولین شب هم میهمان مقرما بودند بعد ازظهرنشست گذاشته ویاد اوری کردند که خواهرمریم پیکهای انقلاب خود رافرستاده تا محاصره دولت مالکی را بشکند !!!!! درسالن میزبزرگی گذاشته وروی ان چند جعبه میوه بنام کوه میوه چیده بودند تعدادی هم با دمشون گردو میشکستند که دو گروه بودند یک چماقداران وکسانی که روی زانوان زندگی وهیچ حرفی غیرازمجیزگویی نداشتند گروه دوم شکم پرستانی بودند که بخاطرشکم ویک لقمه غذای بیشتردستشون میافتاد صد نفررا میکشتند همانهایی که دزدی وکمدها راخالی میکردند که اینگونه شرایط انها راشاد میکرد میهمانها امدند نوشابه بود یا شراب نمیدونم توی لیوان روی میز انها گذاشته بودند بما هم گفتند نوشابه هاتون رادرلیوان بریزید همه چیزبا دستوربود ژینت لیوانش رابرداشت وبسمت نفرات امد که لیوانش رابسبک مشروب خورها به لیوان نفرات بزند با اشاره گفتند بزنید لیوانش را به لیوان نفرات چسبوند ورفت شام خورده شد بعد شام میزها را کنارکشیده وسط راخالی کردند ژنیت وبقیه میهمانان بلند شده شروع به رقص کردند به مردها اشاره کردند که بلند شید وبا انها برقصید تعدادی بلند شده با انها رقصیدند جلو میز سروغذا ایستاده بودم یکی ازخانمها امد کنارم ایستاد گفت چرا نمیری برقصی جواب دادم کی دیدید که بنده برقصم دوما اگربروم با خانمها برقصم انقلاب خواهرمریم درذهنم سوراخ میشود نگاه غضب الودی بمن کرد ورفت بعد هم چیزی نگفتند زیرا حرف خودشون را زدم نمیتونستند بخاطران حرف وخواسته مرا به صلابه بکشند میهمانی تمام ، قرارشد بروند موقع خروج ازسالن جمعیت راهرو درست کرده بودند تا انها ازوسط جمعیت بروند خانمی بمن گفت وقتی میهمانها خارج شدند سریع میوه ها را جمع کن ببرانبار ، پشت نفرات ایستاده بودم دو دقیه طول نکشید ومیهمانها ازسالن خارج نشده بودند به پشت خودم نگاه کردم دیدم ازچند جعبه میوه یک دونه هم روی میزنمونده درعرض یک دقیقه همه را غارت کرده بودند طوری که قوم مغول هم با این سرعت اموال ملت ایران را هرگزغارت نکردند میهمانها جلوسالن درحال خداحافظی بودند منهم توی سالن بودم خانم امد گفت میوه هارا چه سریع بردی گفتم خواهرکدام میوه دودقیقه بعدنگاه کردم یک دونه نمونده بود عجوج ومعجوجها همه راغارت کرده بودند سوال کرد چرابرادران اینطوری هستند جواب دادم باید با قانون عرضه وتقاضا بررسی کرد دوم خواهرمثل اینکه دست پروردگان خودتون هستند دوباره نگاه غضب الود بدترازحرف قبلی بمن کرد ورفت این ازشرح ماوقع

نیروها چه زن وچه مرد با چهل سال سابقه تشکیلاتی اجازه نداشتند بهم سلام بدهند جرم بزرگی بود چون انقلاب مریم سوراخ سوراخ میشد توی جاده وزیرافتاب گرم تموزچه زن و مرد اجازه نداشتند همدیگررا سوار ماشین خود کنند زیرگرما میموندند ولی وقتی پای منافع وسو استفاده درمیان بود ازلیوان زدن به لیوان خانم ژینت وبقیه خانمها ورقصیدن با انها عملی انقلابی شمرده میشد همانگونه که مریم رجوی ادا واطوارمدرنیته درمیاورد وبا مردهای خارجی دست میداد رجوی صداش درنمی اومد چون خودش خط میداد چکارکنند بعد ازدست دادن مریم رجوی وصحنه های سالن بیانگراین بود که انقلاب حتی درذهن مریم ومسعود رجوی کشک است هیچ ارزشی درذهن انها ندارد ولی بنام انقلاب نیروها را به صلابه کشیده وروحی وروانی وفیزیکی ملت را شکنجه میدهند انقلاب ابزار سرکوب است ولاغیر

لینک به منبع 

(پایان)

بلاهت مریم رجوی – مرگ یاران مریم رجوی

***

پیام  مسعود رجوی ،  اخبار کانالهای تلویزیونی آمریکارجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

***

همچنین: