عنوان سعید ماسوری از زندانی سیاسی به ” مجاهد خلق ” توسط فرقه رجوی چه مفهومی درخود دارد ؟

عنوان سعید ماسوری از زندانی سیاسی به ” مجاهد خلق ” توسط فرقه رجوی چه مفهومی درخود دارد ؟
الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و هفتم سپتامبر 2013: …  هشدار به سعید ماسوری . به سعید ماسوری باید یا آوری وهشدار داد که فرقه رجوی دیگر وجود خارجی ندارد وبا تخلیه اشرف وتلاش کنونی برای اخراج بقایای کور وکر وکهنسال وبیمار آن به خارج عراق عملا به لجن زار تاریخ تروریست ها پرتاب شده است ولذا حیف تو جوان که علیرغم اظهار ندامت وپشیمانی …

(Massoud and Maryam Rajavi)

 

 

 لینک به منبع

عنوان سعید ماسوری از زندانی سیاسی به ” مجاهد خلق ” توسط فرقه رجوی چه مفهومی درخود دارد ؟

مقدمه _ ازسال 1367 بدین سو بیش از هزار نفر از اعضای فرقه رجوی از این گروه تبهکار جدا شده وبه سراغ زندگی خود رفته اند _بیش از 90 درصد این افراد به ایران بازگشته و بدون هیچ مشکل ومانعی به کار وزندگی عادی خود مشغول هستند _ تعدادی از کسانی که درعملیات خودزنی فروغ نیز شرکت داشته پس جدایی ودرحالیکه هنوز تنی چند از اعضای خانواده خود را درگروگان این گروه منفور دارند نیز به میهن خود سفر کرده وبدون هیچ مشکلی درایران به محل اقامت خود بازگشته اند

از زندانی سیاسی تا مجاهد خلق !

ولی دراین میان در رسانه های فرقه رجوی گهگاهی می خوانیم که تعدادی از هواداران این گروه درزندان هستند _ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی درابتدا از این افراد بعنوان ” زندانی سیاسی ” نام می برد و لی پس از آنکه این افراد علیرغم امضا کردن تواب نامه همچنان به فعالیت خود برای این گروه ادامه می دهند و برخی به مرگ محکوم می گردند فورا اینگونه افراد را ” مجاهد خلق ” خوانده وبرای آنها تبلیغ می کند _ برای نمونه دراین مورد می توان از علی صارمی نام برد _ ایشان دردهه شصت بعنوان یک عضو فعال گرره دستگیر و پس از امضای تواب نامه وگذراندن سه سال زندان مورد بخشش قرار میگیرد _ صارمی اما همچنان به فعالیت دراین گروه ادامه داده است _ صارمی درسال 84 به همراه پسرش محمد عازم عراق گشته ومدتی در آن کمپ اشرف به سربرده است _ صارمی دراین سفر پسر جوان خود را تحویل فرقه رجوی نموده وبه ایران بازگشته است _ نامبرده پس از ورود دستگیر ومدت یکسال درزندان به سر برده وسپس آزاد می گردد _ علی صارمی دررخدادهای سال 1388 درایران مجددا فعال می گردد ودوباره دستگیر وزندانی می شود _ مقاومت این باره علی صارمی وعدم ابراز پشیمانی او اما این بار به اعدام منجر می گردد

نگارنده این دفتر درهمان زمان از مسئولین دستگاه قضایی درخواست نمودم که از اعدام علی صارمی چشم بپو شند وبه او بعنوان یک بیمار روحی _ روانی نگاه کرده ونامبرده را تحت درمان قرار دهند _ طبعا کسی که از یک گروه تروریستی درحال فروپاشی کامل ( اکنون به لجن زار تارخ پیوسته ) همچنان حمایت می کند یا بسیار ناآگاه ونادان است ویا بیمار است ونیاز به درمان دارد

فعال شدن اندک طرفداران فرقه رجوی در سال 1388

در رخدادهای پس از انتخابات سال 1388 درایران فرقه رجوی اندک طرفدارانش را که عموما از زندانیان تواب دهه شصت بوده اند را مجددا فعال می نماید که درنتیجه همه این افراد دستگیرومحاکمه شده وسه تن از آنها به اعدام مجکوم گردیدند و بقیه همچنان در زندان به سر می برند _ بنا به گزارش مازیار بهاری که درروز 25 خرداد 1388 درتهران بوده است تعدادی از هواداران این گروه پس از راهپیمایی آرام و توام باسکوت مردم تهران به پایگاه بسیج حمله کرده ویک طبقه آنرا با بمب های دست ساز به آتش کشیدند.

آزادی زندانیانی که همه سناریوی های دروغ فرقه رجوی را به شکست کشاند

بعد از عملیات خودزنی فروغ که منجر به کشتن حدود 1500 نفر از تروریست های مهاجم گردید گروهی از شرکت کنندگان دراین تهاجم صدام _ رجوی دستگیر گردیدند _ یکی از این افراد سعید شاهسوندی از اعضای قدیمی وعضو کادر رهبری این فرقه بود _ شاهسوندی پس از درمان محاکمه وپس از گذراندن چندسال زندان آزاد گردید وبطور قانونی وارد فرانسه گردید

معصومه سید آبادی ( مرجان ملک ) وحورا شالچی _ دوتن از اعضای فرقه رجوی بودند که پس از گذراندن دوره های مختلف تروریستی دراردوگاه اشرف برای انجام ترور با خمپاره به اهداف کور وکشتن مردم درسال 1375 بطور قاچاق از عراق وارد این را گردیدند _ این دو به همراه خود دوخمپاره اندار _ تعدادی گلوله خمپاره _ کلت _ هزاران دلار و قرص سیانور ( جهت خودکشی ) به همراه داشتند _ این گروه ترور خوشوقتانه قبل از انجام عملیات دستگیر گردیدند _ حورا ومعصومه پس از محاکمه به چندسال زندان محکوم شدند _ معصومه صید آبادی ( مرجان ملک ) پس از آزادی اززندان بطور قانونی از ایران خارج واز این گروه تروریستی جدا گردید _ حورا شالچی اما درایران ماند وزندگی عادی را دنبال کرد .

آرش صامتی پور _ یکی دیگر از اعضای جداشده فرقه رجوی است نامبرده نیز از امریکا توسط علیرضا جعفرزاده عضو گیری وبه عراق اعزام گردید _ آرش پس از گذراندن دوره های تروریستی جهت انجام عملیات ترور از عراق ( اشرف ) بگونه ای قاچاق وارد ایران گردید _ نامبرده نیز در خوشوقتانه به دلیل فنی عدم عملکرد اسلحه خود تصمیم به استفاده از نارنجک همراه خود می گیرد که نارنجک دردست او منفجر ومنجر به قطع یکی از دستان اومی گردد _ ارش نیز دستگیر _ درمان و به زندان محکوم شده وپس از گذراندن چندسال زندان ازایران خارج می شود _ آرش هم اکنون هم اکنون بعنوان یکی از منتقدین این فرقه دراروپا زندگی می کند.

آزادی زندانیان عضو وهوادار فرقه رجوی فعال شده درسال 1388

عاطفه نبوی و فرح واضحان _ دوتن از اعضا وهوادران فرقه رجوی بودندکه که درسال 1388 فعال شدند این دو نیز دستگیر ومحاکمه وبه زنان محکوم شدند _ نامبردگان پس از گذراندن چندسال از محکومیت خود مورد بخشش قرار گرفته و آزاد گردیدند

سعید ماسوری کیست وچرا درزندان است ؟

بنا برگزارشات سعید ماسوری همانند مرجان ملک دراواخر سال 1379 به همراه داشتن خمپاره انداز وگلوله وکلت وقرص سیانور و مقداری دلار جهت انجام عملبات تروریستی از اردوگاه اشرف بطور قاچاق وارد ایران می گردد _ خوشوقتانه این فرد قبل از هرگونه ترور دستگیر می شود _ ماسوری پس از محاکمه به حبس ابد محکوم شده و12 سال است درزندان بسر می برد _ ماسوری طی این مدت فرصت یافته است درزندان تحصیل کند _ او مدرک کارشناسی دریافت کرده است _ ماسوری اما برخلاف مرجان ملک و حورا شالچی وفاداری و هواداری خود به این فرقه منفور را همچنان ادامه داده ودرپاره ای از موارد ازدرون زندان از این گروه منفور حمایت کرده که اخرین مورد آن حمایت از دروغ پراکنی های افشاشده تحت عنوان ” حمله به اشرف ” ( ! ) می باشد _ همراهی این زندانی عضو سابق فرقه رجوی بنا بر تبلیغات این گروه گویی برای این فرد تواب اشکال ایجاد کرده است _ فرقه رجوی که تاکنون از سعید ماسوری بعنوان ” زندانی سیاسی ” نام می برده در آخرین اعلامیه منتشر شده در نشریات خود ضمن ردیف کردن مشتی دروع نامبرده را عضو سازمان مجاهدین ” معرفی نموده است _ چنین تغییری می تواند ایجاد زمینه برای تشویق سعید ماسوری به خودزنی تشکیلاتی درون زندان محسوب گردد

هشدار به سعید ماسوری .

به سعید ماسوری باید یا آوری وهشدار داد که فرقه رجوی دیگر وجود خارجی ندارد وبا تخلیه اشرف وتلاش کنونی برای اخراج بقایای کور وکر وکهنسال وبیمار آن به خارج عراق عملا به لجن زار تاریخ تروریست ها پرتاب شده است ولذا حیف تو جوان که علیرغم اظهار ندامت وپشیمانی گهگاهی دچار توهم شده واز دجال گریهای این کهنه تروریست ها حمایت می نمایی.

توجه داشته باش که این فرقه متلاشی درحالتی از نابودی قرار گرفته که راهی به جز قربانی کردن اعضای خود برای فرار ازشکست های پی درپی ونابود کننده پیش پای خود نمی بیند وتو دراین راه قربانی ساده ای می توانی باشی

شوق به تحصیل تو وامکاناتی که دراختیار تو قرار گرفته است یعنی امید به زندگی و اماده شدن برای زندگی دریک جامعه متمدن پس تلاش کن بیش از این فریب این تروریست های مفلوک را نخورده وبا آنها هم صدا نشوی _ اینها هیچ ارزشی برای امثال تو قائل نیستند ونهایت آرزوی آنها اینست که نام تو را آخرین ردیف لیست تروریست های به درک واصل شده شان ثبت گردد

الف .مینو سپهر 2013/09/26

کدشناسه متن

PSCODE.INB.NR:44634/2013/09/AF267

 

همچنین:

چرا سناریوی فرقه رجوی مبنی بر ” حمله به اشرف ” را نمی توان باور کرد ؟

2013/09/23 by

الف مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و سوم سپتامبر ۲۰۱۳: … دولت عراق گرچه انفجارها ودرگیری هایی را دراین کمپ مورد تائید قرارداده است ولیکن اعلام می کند نیروهای عراقی دراین رخداد ها هیچگونه نقشی نداشته اند _ آقای مالکی در آخرین موضع گیری خود اعلام نموه پس از وقوع انفجار […]

شعر بلند رکسانا شام اسبی بنام ” اشرف نامه ” درمورد قلعه مخوف و ضد عفونی شده مزدوران صدام ( اشرف )

2013/09/19 by

الف، مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، نوزدهم سپتامبر ۲۰۱۳: … این شعر را سراینده به خانواده اسیران فرقه رجوی تقدیم نموده که مدت سه سال ونیم درپشت درب این اردوگاه صدام نشان به امید دیدار بستگانشان بست نشینی کردند ولی متاسفانه نه تنها موفق نشدند بلکه با فحش وتوهین وناسزا وبرخورد فیزیکی […]

تهدید به انجام عملیات ترور واکنش درد آلود فرقه رجوی نسبت به تخلیه وتحویل اسارتگاه اشرف

2013/09/16 by

الف .مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۳: …  کسانی که بابافت تبلیغات فرقه وبا فرهنگ ادبیات رجوی آشنا باشند خوب می دانند تهدید های تروریستی تازه کار خود مسعود رجوی است که این بارازشرم فراوان درنقش ” سخنگوی مجاهدین ” ظاهر شده است ! رجوی که درنهایت بدبختی ودرماندگی قرار […]

Massoud Rajavi and Saddam HussainThe Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters