فراوانی مرگ و میر در سازمان مجاهدین خلق

جواد فیروزمند، آریا ایران، پاریسف شانزدهم سپتامبر 2020:… بخش پرسنلی سازمان که مسئول زندان و کفن و دفن می باشد، هراز چندی با اطلاعیه ای خبر مرگ اعضای منزوی و ایزوله شده را که در میان حصار و دیوار و سیم خاردار گرفتاراند را از طریق وب سایت های وابسته به اطلاع عموم می رساند و انتهای آن را با چند خط پیام مریم رجوی آذین می بندد. تا ستاره ای دیگر بر لیست بالا بلند خشنودی رجوی اضافه گردد. شهین قاسمی و مسعود نصیری که هر دو با یک سن و سال و در یک روز به لیست اضافه شدند از این جمله اند. هر دو آنها را از نزدیک می شناختم و آنطور که مریم رجوی در خطابه آخر اعلام کرده با خلق و خوی شان همرنگ نبود. فراوانی مرگ و میر در سازمان مجاهدین خلق