کارکرد آلیناسیون، نقش خشونت علیه زنان در بقای فرقه رجوی (قسمت اول و دوم)ا

Follow Share on Tumblrارسال – زهرا میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، سی و یکم دسامبر 2018:… آیا فرقه رجوی تنها فرقه ای است که برای رسیدن به اهداف و بقای خود از مِتُدِ “آلیناسیون و از خود بیگانگی” تئوری و ابزاری به ظاهر نرم بنام ایدئولوژی، و طرح اهداف و انگیزه های فعال اجتماعی بنام ِ … Continue reading کارکرد آلیناسیون، نقش خشونت علیه زنان در بقای فرقه رجوی (قسمت اول و دوم)ا