فرقه رجوی سایه به سایه همراه دشمنان ایران

فرقه رجوی سایه به سایه همراه دشمنان ایران

منصور نظری - فرقه رجوی سایه به سایه همراه دشمنان ایرانمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و چهارم می 2021:.. چرا سازمان مجاهدین خلق نمیتواند عاملان وعامران کشتار فلسطینی ها را محکوم کند ؟ پاسخ به این سوال را باید در ملاقاتهای پنهان واشکار سازمان مجاهدین خلق با لابی های صهیونیستی جستجو کرد. ملاقتهای پنهانی که با نمایندگان شلدون ادلسون ودیگرلابی های صهیونیستی داشته از جمله  فقط یکی از انها شرکت درگردهم ائی اتحاد علیه ایران هسته ای که با پشتوانه مالی صهیونیستها تشکیل میشود .  در این گردهمآئی وزیر خارجه امریکا پمپئو، سفیر بحرین، سفیر اسرائیل  وسفیر عربستان سعودی  ویکی از مهمانان برنامه سازمان مجاهدین خلق است. فرقه رجوی سایه به سایه همراه دشمنان ایران 

منصور نظری : مزدوری رجوی جدید نیست – مجاهدین خلق سابقه دارندمنصور نظری : مزدوری رجوی جدید نیست – مجاهدین خلق سابقه دارند

فرقه رجوی سایه به سایه همراه دشمنان ایران 

هیچ سازمان یا حزب سیاسی در سطح ایران و یا حتی جهان به اندازه سازمان مجاهدین خلق بدنام نیست. عملکرد سازمان مجاهدین خلق در طول چهل سال گذشته پس از سی خرداد سال شصت این سازمان را تبدیل به یک هیولای مافیایی کرده است. سازمانی که چهل سال پیش سرکوچه برای امریکائی ها کمین میکرد اینک کفش های امریکائی ها را لیس میزند والبته تعجب هم ندارد وقتی میشنوید که سازمان مجاهدین خلق با کثیف ترین افراد همچون شلدون ادلسون که خواستار بمباران اتمی ایران بود بده بستان داشته است.

یکی از بزرگترین تناقضات سازمان مجاهدین خلق پارادوکس شکل ومحتوا است. امری که سازمان مجاهدین تلاش میکند همچنان آنرا مخفی واز دیده مردم وقربانیانش پنهان نگهدارد اما واقعیت این است که مجاهدین نمیتوانند برای همیشه این واقعیت ها را پنهان کنند وناگزیر در جائی بیرون میزند ودست فرقه رجوی را رو میکند.

برای روشن تر شدن موضوع میتوان به چند مثال ساده در روابط خارجی سازمان مجاهدین اشاره کرد از جمله ، چند سال پیش یکی از شخصیتها ومنتقدان برجسته سعودی به نام جمال خاشقچی در سفارت عربستان سعودی بصورت وحشیانه ای  توسط عمال بن سلمان با اره قطعه قطعه شد وسپس با اسید سوزانده شد. این خبر دلهره آور در قرن بیست و یکم جهان را به شوک عظیمی فروبرد به گونه ای که حتی اربابان بن سلمان به او اعتراض کردند. هیچ رسانه یا سازمان سیاسی وحزبی در جهان نبود که به این عمل شنیع اعتراض نکند اما سازمان مجاهدین خلق نه تنها این خبر را منعکس نکرد، بلکه حتی از موضع گیری راجع به آن پرهیز کرد و سکوت اختیار کرد. این نوع رفتار بیانگر بسیاری واقعیت هاست که ازجمله مهترین آن این است سازمان مجاهدین خلق نمیتواند به اربابش بن سلمان اعتراض کند و نه تنها نمیتواند اعتراض کند بلکه نمیگذارد این خبر وارد مناسبات سازمان شود. چرا که انعکاس این خبر داخل مناسبات سازمان مجاهدین میتواند منجر به این شود که قربانیان مسئله دار شوند که چرا سازمان مجاهدین خلق لام تا کام حرفی نمیزند و در حقیقت چهره واقعی سازمان مجاهدین خلق را که نوکر ارباب بن سلمان است را رو کند.

اما موردی دیگر که ماهیت واقعی سازمان مجاهدین خلق را بسیار شفاف تر میکند واکنش سازمان مجاهدین خلق در قبال وقایع فلسطین است. موضوعی که همچون داستان خاشقچی پرده از واقعیت درونی سازمان مجاهدین برمیدارد که ازجمله آنها میتوان به  ارتباطات گسترده سازمان مجاهدین خلق با نهادهای صهیونیستی ولابی های اسرائیلی اشاره کرد  که همیشه یکی از پشتیبانان مجاهدین بوده اند.

منصور نظری - فرقه رجوی سایه به سایه همراه دشمنان ایران

برای روشن تر شدن موضوع لازم میدانم هر چند مختصر اشاره ای به تاریخچه سرزمین فلسطین بیاندازم تا بدانیم چرا مجاهدین خلق در شرایط کنونی بعد از این همه کشتار کودکان و زنان فلسطینی نه تنها عوامل این کشتارها را محکوم نکرده اند، بلکه به شیوه صهیونیستها میخواهند عامران وعاملان کشتار مردم بیگناه فلسطینی را از محاکمه در دادگاههای بین اللملی بدر برند.

فرقه رجوی مدافع اسرائیل

پس از جنگ جهانی دوم کشورهای پیروز جنگ سرخوش از پیروزی ، جهان را آنگونه که خود میخواستند ترسیم کردند. خاورمیانه بدلیل پیدایش نفت وموقعیت بسیار ممتاز در دریای مدیترانه بیشتر از همه جا مورد توجه امریکائی ها قرار گرفت  وبنا برایده تصرف همه منابع جهان وداشتن یک پایگاه استراتژیک کشور اسرائیل در سال 1948 شکل گرفت. از همان ابتدا درگیریهای گسترده ای در سرزمینهای فلسطینیان شکل گرفت اما اسرائیل تازه تاسیس شده با زور اسلحه و آواره کردن فلسطینان از سرزمینشان هر روز گسترش یافت. درنتیجه گسترش روز به روز اسرائیل تازه تاسیس شده آوارگی میلیونها فلسطینی از سرزمین مادری شان رقم خورد وآنان که باقیمانده بودند با سرنوشت غم انگیزتری مواجه شدند. ترور، قتل، غارت، و تحقیر کمترین انهاست. این وضعیت تا سال 1967 ادامه پیدا کرد و اسرائیل بخش های زیادی از جولان و کرانه باختری و حتی بخشی از خاک لبنان  را ضمیمه خود کرد اما سازمان ملل با قعطنامه 242 هیچ کدام از این اشغالگریها را به رسمیت نشناخت. اما اسرائیل هیچ روزی از گسترش دست برنداشته وهمچنان با سیاست آواره سازی مردم فلسطین قصد دارد تا مناطق بیشتری را به تصرف خود درآورد.

دوهفته پیش وقتی مردم فلسطین برای مراسم مذهبی خود به مسجد القصی میروند، با هجوم سربازان اسرائیلی مواجه شده و تعداد زیاد زخمی میشوند. درگیریها بین طرفین به میزانی شدت میگیرد که اسرائیل دست به بمباران شهرک های فلسطینی میزند. مقاومت فلسطینی ها در برابر اشغالگری  و زورگوئی اسرائیلی ها به همه شهرهای فلسطینی کشیده میشود. بیش از هزار نفرمجروح از بین کودکان وزنان فلسطینی و شصت و نه نفر کودک فلسطینی به طرز وحشیانه ای با بمب های اسرائیلی کشته میشوند. اسرائیلیها حتی ساختمانهای خبرگزاریهای بین اللملی را نیز با بمباران نابود میکنند به خیال آنکه این قتل و کشتار کودکان را از اخبار جهان دور کنند. اما در همه نقاط جهان به یکباره صدای اعتراض بلند میشود. گوئی که همه از خواب بیدار شده باشند از مقاومت مردم فلسطین برعلیه اشغالگری حمایت میکنند وعامران وعاملان این کشتار را محکوم میکنند.

در چنین اوضاع و احوالی  سازمان مجاهدین خلق که مدعی بود حامی مردم فلسطین است نه تنها اخبار مربوط به کشتارمردم فلسطین را منعکس نمیکند، بلکه با سکوت خود از عامران وعاملان کشتار کودکان حمایت میکند. اما سازمان مجاهدین خلق پس از هفت روز کشتار کودکان یک موضعگیری در خط انجام داد. در این موضع گیری دو خطی نه تنها عاملان کشتار کودکان محکوم نشده بود بلکه به شیوه صهیونیستها تلاش کرده بود برای بدر بردن کشتارگران  دیگران را مقصرنشان دهد همان کاری که صهیونیستها از همان ابتدای کشتار انجام میدادند.

اما براستی سوال اینجاست چرا سازمان مجاهدین خلق نمیتواند عاملان وعامران کشتار فلسطینی ها را محکوم کند ؟ پاسخ به این سوال را باید در ملاقاتهای پنهان واشکار سازمان مجاهدین خلق با لابی های صهیونیستی جستجو کرد. ملاقتهای پنهانی که با نمایندگان شلدون ادلسون ودیگرلابی های صهیونیستی داشته از جمله  فقط یکی از انها شرکت درگردهم ائی اتحاد علیه ایران هسته ای که با پشتوانه مالی صهیونیستها تشکیل میشود .  در این گردهمآئی وزیر خارجه امریکا پمپئو، سفیر بحرین، سفیر اسرائیل  وسفیر عربستان سعودی  ویکی از مهمانان برنامه سازمان مجاهدین خلق است. راجع به موضوع ایران صحبت میکنند. بسیاری از موضوعات این گردهم ائی پنهانی و بخش کمی از آن علنی میشود. حال بنگرید سازمانی که با صهیونیستها وسعودی ها زد و بند پنهانی دارد آیا میتواند عاملان کشتار کودکان فلسطینی را محکوم کند؟  قطعا و قاعدتا سازمانی که مشغول لاس زدن با صهیونیستها و دشمنان ایران است نمیتواند چنین کند. همانگونه که در برابر قطعه قطعه کردن خاشوقچی سکوت کردند اینجا هم سکوت میکنند.

منصور نظری - فرقه رجوی سایه به سایه همراه دشمنان ایران

واقعیت سازمان مجاهدین خلق همین است. آرزوی رسیدن به قدرت این جماعت را به هرکثافتکاری آلوده است وآنها آماده هر خیانتی به کشور ومردم ایران هستند. همانگونه که یکی از مقامات امریکائی گفته بود ، “هر کار کثیفی که ما نتوانیم یا دیگران نتوانند انجام دهند به مجاهدین خلق میسپاریم چرا که مجاهدین خلق تنها کسانی هستند که میتوانند اینچنین کنند” .

امروزه دستان مجاهدین خلق برای همه رو شده است، پرده ها به کنار رفته و تنها خواجه حافظ شیرازی است که نمیداند مجاهدین خلق تنها یک مهره سرباز برای دشمنان ایران هستند و بس. 

فرقه رجوی سایه به سایه همراه دشمنان ایران 

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اتحاد-علیه-ایران-هسته-ای-،-رجوی-در-جمع-د/

اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروخته

اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروختهمنصور نظری، ایران اینترلینک، سی ام سپتامبر 2019:… تجمع عناصر وطن فروش تحت عنوان”اتحاد علیه ایران هسته ای” که توسط لابی های سعودی و جنگ طلبان امریکائی و اطاق فکراسرائیلی تشکیل شده بود و هدفش بازیافت تجزیه طلبان از  تخم کرم های متعفن زیر زمین وهماهنگی شان با خائنین وطن فروش است. جمع کردن همه این عناصر زیر یک سقف حکایت از آن دارد که سناریوی جدیدی برای ویرانسازی تمامیت ارضی ایران در راه است و مردم ایران باید در مقابل این توطئه ها هوشیار باشند و با افشای همدستی عناصر فاسد و تجزیه طلب و تروریستهای فرقه رجوی با اربابانشان همچون بن سلمان این توطئه ها را خنثی کنند . اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروخته 

اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروختهDesignating UANI MEK Terrorists

اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروخته

فرقه رجوی سایه به سایه همراه دشمنان ایران  

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه داری و آیین سروری داند

چندیست که سرویس های سعودی و جنگ طلبان امریکائی و اطاق فکر اسرائیلی مشغول بازیافت آشغالها  وتروریستهائی هستند که دستشان در خون مردم ایران آغشته است. از انجا که گردآوری مشتی عناصر خائن و خودفروش فرقه رجوی و همچنین مشتی قلاده ها وتوله های اجنبی و انگلهای تجزیه طلب در زیر یک سقف نیازمند یک بازیافت بوده است ، اینک سناریو گرداوری همه این عناصر فاسد کلید خورده است.  سناریوئی که میخواهند این انگلها را رنگ کرده و به جای الترناتیو قالب کنند.

تجمع عناصر وطن فروش تحت عنوان” اتحاد علیه ایران هسته ای” که توسط لابی های سعودی و جنگ طلبان امریکائی و اطاق فکراسرائیلی تشکیل شده بود و هدفش بازیافت تجزیه طلبان از  تخم کرم های متعفن زیر زمین وهماهنگی شان با خائنین وطن فروش است. جمع کردن همه این عناصر زیر یک سقف حکایت از آن دارد که سناریوی جدیدی برای ویرانسازی تمامیت ارضی ایران در راه است و مردم ایران باید در مقابل این توطئه ها هوشیار باشند و با افشای همدستی عناصر فاسد و تجزیه طلب و تروریستهای فرقه رجوی با اربابانشان همچون بن سلمان این توطئه ها را خنثی کنند .

ناگفته نماند که تمامی این عناصر تک به تک مزدوران خود فروخته ای هستند که کارنامه شان جز خیانت به مردم ایران و آب  و خاک ایران چیز دیگری نبوده است ،

تاریخ پرفراز ونشیب چند هزار ساله سرزمین ما ایران فراوان است از شاهان خائنی که بخشهائی از سرزمینمان را به دیگران واگذار کرده اند.  بی شک همدستی خائنین با دشمنان سرزمین ما ایران زمینه پیدایش چنین رخدادهائی را فراهم کرده بوده است  واینک نیز اطاق فکر دشمنان مردم و سرزمین ایران چشم در ویرانی تمامیت ارضی ایران دارند.  اینکه یک روز اوباما قرارداد برجام امضا میکند و یک روز هم ترامپ آنرا زیر پا میگذارد هیچ ربطی به هسته ای شدن یا نشدن ایران ندارد. سیاست و دکترین امریکا که هم راستا با اطاق فکر اسرائیلی است حاظر نیستند ایران پرعظمت با تاریخی چند هزار ساله را ببینند.  دشمنان ایران فقط یک چیز میخواهند. فروپاشی سرزمینی ایران و بس. مابقی داستان بهانه است.

آنچه امروز میبینیم ، نه تنها خواسته حزب جمهوریخواه امریکا بلکه خواسته حزب دمکرات امریکا نیز هست. در حقیقت پشت پرده سیاست های دولت امریکا نه اوباما و نه ترامپ بلکه اطاق فکریست که دارای دکترین فروپاشی ایران است. اگر چه روش ها متفاوت است اما هدف یکسان است. ازسوئی دیگرهستند افرادی در دولت ایران که خواسته یا ناخواسته دل در گرو دشمنان ایران دارند و یا افرادی که به سیستم های دولتی نفوذ کرده اند و تلاش میکنند زیرساخت های ایران را از درون ویران کنند تا دشمنان ایران بتوانند راحت تر پیش بیایند. همان خائنینی که با تاراج سرمایه های مردم ایران  سراز کانادا  بهشت اختلاس گران و دزدان در آوردند و یا هنوز هستند آنان که با تاراج سرمایه های ملی ، باستی هیلز در تهران میسازند تا با ایجاد فاصله طبقاتی بخش مهمی ازجامعه و مردم را به سوی دشمنان مردم ایران سرازیرکنند و یا هستند کسانیکه تلاش میکنند به زور مردم را و بخصوص زنان را به بهشت ببرند. در حالی که دانسته یا ندانسته همبستگی ملی مردم ایران را دربرابر دشمنان خارجی دچار تردید میکنند و باعث میشوند تا یک زن روستائی صیغه ای که آلت دست دشمنان ایران شده خود را وکیل زنان ایرانزمین بداند.  بی شک آنانکه سوژه برای دشمنان میسازند خود نیز بخشی از توطئه مشترک دشمنان هستند  تا بدین ترتیب همبستگی تمامی مردم ایران را خدشه دار کنند، تا انگل هائی همچون شریعتمداری و امثالهم سراز تخم در بیاورند و خوزستان را عربستان بنامند ، مزدورانی که با پول عربستان تغذیه میشوند و این پول است که این انگل ها را به تحرک و جنب و جوش کشانده تا در بازار مکاره شیوخ عرب به نان ونوائی برسند. بی تردید دست همه این خائنین از فرقه رجوی گرفته تا این ازتخم در آمده ها که اسم شورای مدیریت گذار برخود نهاده اند همگی دست در جیب بن سلمان جنایتکار و آدمکش دارند و هدف آنها نیز چیزی جزویران کردن ایران نیست

باید به تمامی این تخم ترکه های بن سلمان گفت در خواب ببینید ویرانی ایران را.  تمامیت ارضی ایران خدشه ناپذیر است.  کلنگی کردن ایران تحت عنوان فدرالیزم نقشه کثیفیست که اطاق فکر آن اسرائیلی ها و جنگ طلبان امریکائی و شیوخ مرتجع عرب هستند.  با افشای دستهای پشت پرده این خائنین نگذاریم که این انگلها خود را آلترناتیو قالب کنند

در یک کلام مردم ایران هرگز و هرگز نخواهند گذاشت که خائنین ایران را ویران کنند. مردم ایران با همبستگی ملی شان عظمت ایران را پابرجا واستوار نگه خواهند داشت

اتحاد علیه ایران هسته ای ، رجوی در جمع دلبران چهره برافروخته

فرقه رجوی سایه به سایه همراه دشمنان ایران 

***

MEK cult that murdered 6 AmericansMEK Assassinated Americans

همچنیین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تناقض-فرقه-رجوی-با-جهان-امروز/

تناقض فرقه رجوی با جهان امروز

تناقض فرقه رجوی با جهان امروزمنصور نظری، ایران اینترلینک، چهارم می 2021:… اما در گوشه ای از این جهان ،علیرغم همه پیشرفت هائی که بشر در زمینه علم و فناوری و مناسبات اجتماعی بدست اورده است ، گروهی وجود دارند که نه تنها هیچ دسترسی به علم و دانش وفناوری ندارند، بلکه تلاش شده است تا این گروه از مردم به این دانش و فناوری دست پیدا نکنند آری سازمان مجاهدین خلق نزدیک به دوهزار نفر را در محلی حصار کشیده شده درکشور آلبانی محصور کرده و مانع ارتباط  آنها با جهان پیرامون خود میشود. تناقض فرقه رجوی با جهان امروز 

تناقض فرقه رجوی با جهان امروزبرده داری رجوی در آلبانی . جلادهای دیروز صدام هشتگ سازان امروز ترامپ

تناقض فرقه رجوی با جهان امروز 

منصور نظری 2021

آقای منصور نظری، پاریس

سیر رشد و توسعه  درجهان امروز آنچنان سریع است که با کوچکترین درنگ وغفلت از قافله عقب خواهیم ماند ، پیشرفت های دنیای نوین از علم وفناوری به گونه ایست که هرکدام مقدمه رشد در زمینه مناسبات اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، ونظامی را فراهم میکند ، به عبارتی تنها رمز موفقیت در جهان امروز رشد وپیشرفت مداوم است که میتواند کلید پیروزی تلقی شود ، این موضوع  دربرگیرنده همه مردم جهان است  وهمه ما خواسته یا ناخواسته باید خود را با علم ودانش وفناوری همسان سازیم .

اما در گوشه ای از این جهان ،علیرغم همه پیشرفت هائی که بشر در زمینه علم و فناوری و مناسبات اجتماعی بدست اورده است ، گروهی وجود دارند که نه تنها هیچ دسترسی به علم و دانش وفناوری ندارند، بلکه تلاش شده است تا این گروه از مردم به این دانش و فناوری دست پیدا نکنند آری سازمان مجاهدین خلق نزدیک به دوهزار نفر را در محلی حصار کشیده شده درکشور آلبانی محصور کرده و مانع ارتباط  آنها با جهان پیرامون خود میشود.

تناقض فرقه رجوی با جهان امروز

تناقض فرقه رجوی با جهان امروز

سازمان مجاهدین خلق تلاش میکند با در اختیار قرار دادن تعدادی کامپیوتر به شدت کنترل شده در دست بخشی از این قربانیان، از ۀنها برای جنگ روانی استفاده کند. علیرغم دسترسی این بخش از قربانیان به کامپیوتر و اینترنت اما هیچکدام از آنها هرگز امکان دسترسی به خارج از محدوده ای که سازمان مجاهدین مشخص کرده است را ندارند. این بدین معناست که قربانیان فقط و فقط زمانی به کامپیوتر و اینترنت دسترسی پیدا میکنند که در راستای جنگ روانی سازمان دهی شده قرار داشته باشند وهیچ دسترسی دیگری وجود ندارد .

فرقه رجوی در تناقض آشکار با جهان امروز در قرن بیست و یکم میکوشد قربانیان گرفتارش را همچنان با دروغ ها و وعده های پوشالی در یک منطقه محصور شده به دور از جامعه حفظ کند اما واقعیت این است فشارهای وارده به قربانیان آنها را تبدیل به فنرهای فشرده ای کرده است که هر لحظه ممکن است رها شوند.

چند ده سال پیش زمانی که سازمان مجاهدین خلق در عراق و تحت حمایت صدام حسین برای خود پادشاهی میکرد هنوز دنیای فناوری و ارتباطات به نقطه امروز نرسیده بود اما سازمان مجاهدین هیچگاه امکان ارتباط از طریق نامه نگاری یا تلفن های نسل قدیم خطوط باسیم را به قربانیان نمیداد. با گذشت زمان در دهه هفتاد شمسی برابر با دهه نود میلادی یعنی در سال 1991 اولین گوشی موبایل با برند نوکیا وارد بازار جهانی شد ومورد استقبال همه مردم جهان قرار گرفت اما اخبار مربوط به این پیشرفت تکنولوژیک در زمینه ارتباطات را مخفی کردند و هیچ کسی از قربانیان نمیدانست که جهان با آمدن گوشی موبایل درحال متحول شدن است. همچون برق که به جهان روشنائی داد گوشی های تلفن پرتابل جهان را به سوی دانش پرتاب کردند اما دریغا که سازمان مجاهدین خلق که خود را درنوک تکامل می دید این مهم را از قربانیان گرفتار مخفی کردند و نگذاشتند تا قربانیان بدانند که جهان با سرعتی شگرف در حرکت است و آنکه میخکوب شده است سازمان مجاهدین خلق است که از این دایره پیشرفت به بیرون پرتاب شده است. سازمان مجاهدین در تمام زمینه ها نیز همین کار را کرده است و قربانیان نگونبخت را از دانش و فناوری و دنیای ارتباطات محروم کرده و بجای آن با نشست های ضدانسانی غسل هفتگی وعملیات جاری ودیگ و دهها مزخرفات دیگر قربانیان را مشغول کرده تا کسی فکر نکند که در بیرون از سازمان مجاهدین چه خبر است. و البته یکی از دلایل ضدیت هیستریک فرقه رجوی و شخص رجوی با خانواده ها به همین خاطر است که قربانیان فرقه ندانند که در بیرون از مناسبات عقب افتاده سازمان مجاهدین خلق چه میگذرد.

از اینها که بگذریم پس از آمدن قربانیان از عراق به آلبانی چشم و گوش قربانیان کمی نسبت به قبل بازتر شده و فنرهای نیمه فشرده به بیرون از سازمان مجاهدین پرتاب شدند و در چند موج متوالی نزدیک به ششصد نفر تا هفتصد نفر از سازمان مجاهدین خارج شدند. اما سرنوشت باقیمانده نیز همین خواهد بود. موج های خروج از سازمان مجاهدین خلق قطعا و طبیعتا ادامه خواهد داشت. اگر اعتقاد به تکامل داشته باشیم هیچ پدیده ای نمیتواند جلوی رشد و تکامل را بگیرد، حتی غول خفته در بطری مسعود رجوی.

سازمان مجاهدین خلق یک نیروی ارتجاعی وعقب افتاده که هیچ انطباقی با جهان امروز ندارد محکوم به فناست. در برابر رشد و تکامل و تطابق با جهان هستی یا درمدار تکامل قرار میگیریم ویا حذف میشویم این منطق جهان هستی است. سازمان مجاهدین خلق با اندیشه های ارتجاعی وعقب افتاده و ضد بشری در هر دو انتخاب محکوم به فروپاشی است.

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

منصور نظری، پاریس

فرقه رجوی سایه به سایه همراه دشمنان ایران  

***

***

همچنین: