فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجاب

فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجاب

فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجابعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژوئن 2019:… ا کنون هم فراخوان میدهیم که گا زهم به لیست این تحریمها اضافه شود و در پایان میگوید  تحریمها امری مبارک برای مردم ایران است و تحریم باعث میشود پول ها برای ملت ایران بماند.  وقتی میگوییم رجوی و عضدانلو دشمن ملت ایران هستند به گزاف وی اوه نمیگوییم .با نمونه هایی که تابحال افشا و بیان کرده ام میگویم. یکی از آن دلایل همین حرف محدثین است رسما میگوید این ما بودیم که از قدیم خواهان تحریم بودیم و درنامردی و ضد وطنی و ضد بشری ترین کلمات میگوید تحریم امر مبارکی است. فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجاب 

فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجابمردم بمیرند و منابع ایران برای رجوی ها بماند ؟

فرقه رجوی و مریم عضدانلو از تحریم های جدید تا حجاب

1- حجاب اختیاری یا اجباری ازنظررجوی وعضدانلو

تظاهراتی راه انداخته بنام( نه به حجاب اجباری )ببینیم واقعی ودرست است یا دروغ وریا وعوامفریبی واستفاده سیاسی از زنان

اولا معتقد به ازادی فردی وپوشش هستم وبدون ازادی فردی وپوشش هرگز ازادی داده شده راقبول ندارم زیرا امکان ندارد به ازادی فردی وپوشش معتقدنباشیم و اجازه انرا ندهیم ولی بگوییم ازادی اجتماعی و سیاسی داریم ویا داده ایم امکان ندارد وغلط ونادرست وبیراهه است ازادی فردی واجتماعی وسیاسی مکمل همدیگربوده ودرنبود یکی ازادی مثل ادم یک پا ولنگ وشل است تجربه حاکمیت دینی ومجاهدین وسایردیکتاتورها همین را اثبات میکند رجوی میگوید حاکمیت دینی یا اخوندها حجاب اجباری دارند بنده هم قبول دارم ولی مثل سالهای زمان خمینی نیست وجامعه زنان ایران کسی حجاب را رعایت نمیکند وکسی هم کاری ندارد یک نوار باریک بنام حجاب برسرزنان و دختران است که خیلی جاها هم انرا برمیدارند این راهم درنظربگیریم که بعضی مواقع بچه مذهبی ها وتعدادی اخوند به حجاب زنان حمله ومزاحمت ایجاد میکنند ولی مثل گذشته سیستماتیک نیست که همین راهم قبول ندارم ومعتقدم تمام عیارباید ازاد باشد زیرا اعتقاد ودینی که نبود یک پارچه برسرویا ازکوتاه بودن شلواروپیراهن بترسد ودادش به عرش برسد ان دین دین نیست ودینی که با چماق بخواهد خودش رانگه دارد بدرد زباله دان تاریخ میخورد براساس همین ازادی نیم بند فردی درایران ازادی نیم بند اجتماعی وسیاسی هم هست میشود ازحرفها ورفتارومواضع افراد ازهرقشری به ان پی برد چیزپوشیده وپنهانی نیست ولی ایا درون تشکیلات مجاهدین که دم ازحجاب اجباری میزند همین نیم بند وجود دارد یا خیر میگوید درون تشکیلات من حجاب اختیاری ست چند خانم قدیما امده بودند به اشرف که سه نفر از انها درمقر ما بودند واینها بدون حجاب چند روزی موندند فکرنکنید مثل اروپا رفتار کردند فقط بدون روسری بودند انها را کناردیوار چسبانده وگفتند چون ما مسلمان و مجاهد و رزمنده هستیم و ارتش مختلط داریم نمیشود بدون حجاب رفت وامد کنید بلایی سرانها اوردند که یک نفرروسری سرکرد ودونفردیگرحاضرنشدند روسری بپوشند و اخر اجشون کرد یعنی برشون گردوند میگوید حجاب اختیاریست ولی ما نفهمیدیم چرا زنانی که جدا میشوند محض رضای خدا یک نفربا روسری و حجاب اختیاری رفتار نمیکند همه بلافاصله لخت میشوند بنده عکسهای همه را نگاه ومی بینم این چه حجاب اختیاریست وقتی دردرون هستند مثل دختران زینب و پرنده سبز قبا ویک تارموی انها را درطی سالیان نمی بینی ودرزمان جدا شدن صد وهشتاد درجه عکس میشوند زنها دونفره حرکت میکردند تا یکی یک تارمویش بیرون میزد دومی چنان چشم غره به طرف میرفت که طرف مقابل بنده خدا قالب تهی میکرد بگذریم ازاینکه درنشستها بخاطریک تارمو چه بلایی سرزنان نگون بخت میاورد ازحرفهایی که به انها زده میشد بگذریم اشاره نکنم بهتراست انها رادرپستو نگه میداشت این اواخرتعدادی ازبندگان خدا علاوه برروسری اق بانو هم به سرشون می بستند تا مبادا تارموی انها درحین کار وراه رفتن ندانسته بیرون بزند ودرنشست هزارحرف نامربوط وغیراخلاقی به انها زده شود به انها یک گونی میپوشاند ومی گفت اگراین گونی ها را نپوشید برجستگی های بدنتون باعث تحریک برادران وخودتون میشود انوقت دم ازحجاب اجباری میزندازجداسازیها ودیوارکشی ها بگویم یا ازهمه چیززنانه مردانه ؛ یک روز رفتم بنزین بزنم اطلاع نداشتم رفتم داخل بلا فاصله مسول مربوطه امده وجلو مراگرفت وگفت زودی دنده عقب برو تا کسی ندیده الان نوبت خواهران است انجا فهمیدم که پمپ بنزین هم زنانه مردانه شده برگشتم وبه خانم شورای رهبری گفتم واشاره کردم بهترنیست کل اشرف رادوقسمت کنید ودیواروسط ما بکشید هم شما راحت باشید هم ما که غرلند کنان رفت راستی اینها حجاب اختیاریست حرمسرا داری وفرستادن زنان به حرمسرای رجوی توسط مریم عضدانلو هم حجاب اختیاریست یا بی حجابی زوریست ازکدامین حجاب وبی حجابی اختیاری حرف میزنی ومخالف حجاب اجباری هستی اخوندها که بیشتروبهترازتو حجاب اختیاری رابرسمیت شناختند ودرحال عمل به ان هستند جامعه خود گویای همه چیزاست جامعه خود رابا جامعه ایران کنارهم بگذارمعلوم میشود این حرفها برای استفاده سیاسی ست واین راهم بدان درجامعه کنونی ایران اتفاقا به کسانی که مثل جامعه توبا زنان رفتارمیکنند را امل وعقب مونده وغارنشین ومربوط به دوران دایناسورها میدانند وقتی ازادی فردی نیست درباره سایرمسایل درنشستها با تف ومشت ولگد وتوهین وافتراوتحقیروزندان وشکنجه روحی وروانی وجسمی وبنگالی کردن جواب میداد استفاده سیاسی اززنان ومردان ودرکلیت از انسانها ممنوع ومحکوم است

لینک به منبع 

2- رجوی و عضدانلو از تحریم پتروشیمی خوشحال و خواهان تحریم گاز شدند

سید المحدثین ازسه طرف کلاه بردار است یکی نان سیدی میخورد یکی نان بچه اخوندی ویکی هم نان انقلابی گری به همین سه دلیل اینقدر دریده وضد وطن است او بعنوان مسئول سیاست خارجی درقدیم که الان نمیدونم چه نامی را یدک میکشد ومیدونم که با امدن زنان درراس وبخاطرتبعیض مثبت عملا هیچ کاره وبه بله قربانگو تبدیل شده است ولی بدلیل نقشش درسیاست خارجی یکی ازمجرمان اصلی چنین سیاستی ست که به امریکا واعراب اویزان شده وپول دریافت میکند نقش او را نباید انکارکرد و باید پاسخگوی عملکردهای خود دربرابرمردم باشد ببینیم بعد تحریم پتروشیمی چی گفته است (تحریم پتروشیمی یکی ازخواسته های طولانی مدت مقاومت مردم ایران بوده است …..وبعد میگوید اکنون هم فراخوان میدهیم که گازهم به لیست این تحریمها اضافه شود ودرپایان میگوید  تحریمها امری مبارک برای مردم ایران است وتحریم باعث میشود پول ها برای ملت ایران بماند ) وقتی میگوییم رجوی وعضدانلو دشمن ملت ایران هستند به گزاف ویاوه نمیگوییم با نمونه هایی که تابحال افشا وبیان کرده ام میگویم یکی ازان دلایل همین حرف محدثین است رسما میگوید این ما بودیم که ازقدیم خواهان تحریم بودیم ودرنامردی وضد وطنی وضد بشری ترین کلمات میگوید تحریم امرمبارکی برای مردم ایران است وقتی عراق شهرهای ایران رابا موشکهای روسی وچینی وغربی وسلاح شیمیایی مورد حمله قرارمیداد خمینی میگفت ملت ایران به این موشکها میخندند ایا فرقی بین دیدگاه وحرف محدثین با خمینی پیدا میکنید یکی امرمبارک میداند ویکی انرا خندیدن پس نتیجه میگیریم موشک وتحریم برای ملت ایران خوب وازان حمایت میکنند بی شرافتی وبی ناموسی سیاسی وبی فرهنگی وضد ایران وایرانی تا کجا دروجود اینها رسوخ کرده است وبرای توجیح اعمال ننگین رجوی وعضدانلو میگوید حتی یک ریال ازپولهای نفت وپتروشیمی وگازبه ملت ایران نمیرسد وهمه به بیت خامنه ای میرود معلوم نیست پس دراین سالیان ملت هوا میخوردند واقعیت اینه برای اینکه عمل ضد وطنی وضد مردم ایران را توجیح وبه ان مشروعیت ببخشد چنین حرفهایی را میزند حرفهای پمپئو وجان بولتون وبرایان هوک وترامپ رابخوانید همه یک صدا میگویند پولها به ملت ایران نمی رسد وتحریم پولها را برای اینده مردم ایران نگه میدارد اگرمصاحبه محدثین رابخوانید عینا همین حرفها راتکرار میکند ومیگوید پولها برای ساختن اینده ایران نگه داری خواهد شد وبه مردم ایران خواهد رسید ایا هماهنگی ویکی شدن سیاست ادمخواران غربی وعربی وصهیونیزم روشن واشکاراست ؟ بنده پیشنهاد میکنم اگرتحریم پولها رابرای مردم ایران نگه میدارد بهترنیست برای اینکه پولها برای نیروی تشکیلاتی نگه داری شود شمایان هم تحریم بشوید تا هشت دلاری که درماه به نیروها میدهید سرجمع شده بعد پنج سال گرسنگی یکباره پانصد دلارنصیبشون بشود بروند ودررستوران بجای سه سوسیس درهفته یک شکم سیرسوسیس بخورند مجاهدین راتحریم کنید چون پولها راخرج نیرو نمیکنند ومیبرند به لابی ها میدهند تا ملت ایران راتحریم ومحاصره کنند زیاد دیدیم درعراق امریکا ازعربستان با کانتینرهای یخچالداربزرگ مواد غذایی برای ما میاورد ودولت عراق برای اینکه سلاح ومواد انفجاری وارد نشود بارها رابازرسی میکرد البته بنده بازرسی ها را درست نمیدانستم زیرا باعث میشد نیروها درپیاده وسواروبازرسی کردن ازکار بی افتند چون کارسنگینی بود ولی رجوی اعتراض داشت ومیگفت هیچ دولتی درجهان به اندازه من تحریم نشده اگریک دهم تحریم مجاهدین روی رژیم بشود دوروزه سرنگون است تماما دروغ وشیادی کجا تحریم بودی ولی همین بازرسی راتحریم واخ میداند ولی برای ملت ایران محاصره تمام عیارامری مبارک است رجوی وعضدانلو درضدیت وکینه کشی فردی ازمردم ایران که اورافریاد نمیزنند درحال انتقام کشی ست

فرقه رجوی و مریم عضدانلو  از تحریم های جدید تا حجاب

لینک به منبع 

***

” Heshmat Alavi Gate ” , Trump and MEK

White House MEK Trolls and the Iran Case

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/جایگاه-امروز-مریم-رجوی-بعد-از-شکست-کنفر/

جایگاه امروز مریم رجوی بعد از شکست کنفرانس مکه

جایگاه امروز مریم رجوی بعد از شکست کنفرانس مکهعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم ژوئن ۲۰۱۹:… هیتلرگفت بدترین ادمها انهایی بودند که با من برای تسخیرکشورشون همکاری کردند آیا حرف هیتلردررابطه با زوجین عاشق آدمخواران عربی و غربی صدق نمیکند ؟ این همان رجویست که توسط زنان شورای رهبریش میگفت چرا مردم قیام نمیکنند تا برادرمسعود و خواهر مریم به تهران بروند این پدرسوخته ها ی فلان فلان شده حقشونه که آخوند هربلایی خواست سرشون بیاورد ضدیتش با مردم ایران قابل توصیف و وصف نیست. جایگاه امروز مریم رجوی بعد از شکست کنفرانس مکه 

جایگاه امروز مریم رجوی بعد از شکست کنفرانس مکههم گام شدن مریم قجر عضدانلو با اسرائیل و عربستان سعودی بر علیه ایران

جایگاه امروز فرقه رجوی و مریم عضدانلو  بعد از شکست کنفرانس مکه

۱- رجوی و عضدانلو جیب باند آدمخواران برای کشتار ملت ایران را پر میکنند

ازقول روزنامه اسرائیلی نشنال نیوز نوشته که اویلی هاینون در دیداربا نتانیاهوگفته ایران بین ۶ تا۸ ماه برای رسیدن به بمب اتم فاصله دارد قیل وقال راه انداخته و درکوچه و خیابون داد وفریاد میکند آهای چرانشسته اید که اگر نجنبید اخوندها تمام جهان را خواهند گرفت و خاک واشنگتن و مسکو وپکن وپاریس ولندن وبرلین راب ا توبره به تهران خواهند برد این اقا کیست همان کسی ست که هرروزیک بازی برعلیه عراق درمیاورد ومیگفت طبق خبرهایی که ازاپوزیسیون بدست ما رسیده صدام موشکهای قاره پیمای مجهزبه بمب هیدروژنی وبا سرعت نور را دراتاق خواب خودش پنهان کرده است موشکهایی دارد که نه اتم است نه هیدروژن ازهلیوم پرشده اگرشلیک کند نصف جهان قبل ازاصابت بزمین ذوب میشود چون گرمایی با دمای خورشید تولید میکند اگرزمین بخورد زمین را ازمنظومه شمسی به کهکشان همسایه پرتاب میکند دراین سطح دروغ میبافت جنایتکاری که دستش بخون چند میلیون عراقی الوده است ورجوی هم درنشستها تا میتوانست بدفاع ازصدام به این اقا فحش میداد وبدوبیره میگفت ولی وقتی به ایران میرسد درضدیت کور و غیر علمی وکینه کشی فردی داد وقال راه انداخته که چرا ایستاده اید تا هشت ماه دیگرهمه چیز تمام واخوندها زمین را ازمنظومه شمسی جدا میکنند برای همه ما مشخص است اقا را وارد میدان کرده اند تا برود ودراسرائیل یاوه ببافد ورجوی عضدانلو هم یاوه ها رابرعلیه ملت ایران قرقره کنند تا زمینه جنگ وکشتارملت وویران کردن کشوروتجزیه انرا پیش ببرند وتکه استخونی نصیب اقا وخانم بشود تکه استخوانی بقیمت نابودی خاورمیانه وکشتارواواره گی چند صد میلیونی وتحت تاثیرقرارگرفتن کل جهان انوقت به هیتلر وموسولینی وامپراتورژاپن خرده میگیرد که چرا جنگ راه انداختند انها شرافتشون بالا ترازشمایان بود حداقل درذهنشون این بود که برای کشورخود قدم برمیدارند نه مثل شمایان که برای منافع دیگران دست بچنین کارهایی میزنید هیتلرگفت بدترین ادمها انهایی بودند که با من برای تسخیرکشورشون همکاری کردند ایا حرف هیتلردررابطه با زوجین عاشق ادمخواران عربی وغربی صدق نمیکند ؟ این همان رجویست که توسط زنان شورای رهبریش میگفت چرا مردم قیام نمیکنند تا برادر مسعود و خواهرمریم به تهران بروند این پدرسوخته ها ی فلان فلان شده حقشونه که اخوند هربلایی خواست سرشون بیاورد ضدیتش با مردم ایران قابل توصیف ووصف نیست زمانی که ملت ایران را با فحش وناسزا خطاب قرارمیداد اقا وخانم مدعی مبارزه با اخوند برای اخوندها های شورای نگهبان نامه فدایت شوم میفرستادند دوسه روزاست که باعلم کردن حرف جانی وضد بشرنامه بمباران ونابود کن برای ادمخواران غربی وعربی میفرستند این حرفها همان نامه فرستادن ودرخواست است ای شرم برچنین رهبری باد ایا باید منتظردروغهای ازجنس عراق باشیم وفردا بامبولهایی علم خواهند کرد چون ترامپ حرف ازمذاکرات هسته ای کرده میخواهند به بهانه نزدیکی به بمب هرروزبامبولی دربیاورند وفیلی هوا کنند مسئولیت  عضدانلو ورجوی  فوت کردن دردماغ  فیل جهت باد شدن است باید دید ایا میتوانند ادای مسولیت کنند میدونید چرا اینکارها را میکند چون اگرنکند ازالبانی مثل عراق با اوردنگی بیرونش میکنند اپوزیسیون پنجاه ساله ببین بکجا رسیده اخرعاقبت اسلام سیاسی وغبارزدایی شده توسط رجوی رهبرعقیدتی انروی سکه ولایت وخلیفه گری سلاخهای عربی بهترازاین نخواهد شد

لینک به منبع

۲- بعد عقب کشیدن ترامپ ؛ رجوی و عضدانلو به کنفرانس مکه آویزان شده اند

درمقاله خاورمیانه که قبل ازامدن ترامپ برروی کارنوشته شد نوشتم امریکا درحال افول است وبعدها نوشتم ترامپ دنبال جنگ است واگروارد جنگ شود ویااقتصادی بخواهد ایران راتحت فشارقراردهد درنهایت درهردومسیردرمنطقه شکست خورده وعقب میکشد وپیش بینی کردم دراین صورت جهان چند قطبی شده وامریکا مجبوربه ترک منطقه واحتمال دادم نتیجه این شکست به تجزیه امریکا منجرشود باید منتظربود ودید چه میشود اززمان خروج امریکا ازبرجام وتحریم وتهدید نظامی امروزبه اینجا رسیدیم که ترامپ رسما درژاپن گفت من با این رژیم مذاکره میکنم وکنارمیایم ونخست وزیرژاپن رابه ایران میفرستد بعد او پمپئو ازمذاکره بدون پیش شرط گفت وامروزجان بولتون هم اعلام کردکه دنبال جنگ نیستم درونزوئلا که افتضاح باراورده وکنفرانس مکه درچنین شرایطی برگزارشد وروز اول نوشتم که شکست خورد وسنگ برسرپادشاه بارید حاشیه های پیرامون که جای خود دارد وامروز تمام تحلیلگران کنفرانس را شکست خورده وافتضاح دانسته اند اما ببینیم رجوی وعضدانلو چی میگویند نوشته چرا حوثی ها به نفت عربستان حمله کرده اند این عمل تروریستی ست چهارسال بمباران زیرساختها ومحاصره وکشتارغیرنظامیان یمن عمل تروریستی نیست ولی بمباران محل پمپاژنفت عربستان عمل تروریستی ست ومیگوید کنفرانس مکه روی رژیم تاثیرات انچنانی دارد درحالی که خود عربستان ووزیرخارجه وعادل الجبیرمیگویند دنبال جنگ نیستیم واین حرفها تماما دلیل برعقب کشیدن وترس ترامپ وعربستان با یارانش است انوقت رجوی شیپورپیروزی میزند وکنفرانس مکه راحلوا حلوا ودردهان مزه مزه وشیرینی ساخته خودرا تناول میکند منکه حرفم را زدم ونوشتم اشتباه کردم سنگ برسرپادشاه نبارید بلکه سنگ حجرالاسود ازجایش کنده شده وپادشاه وکنفرانسش را له ولورده کرد البته این راهم بگویم اگرجنگ شود که وضعیت مشخص است بنظربنده شکست امریکا حتمی ست اینکه مذاکره بشود سوال این است کدام به کدام تن خواهد داد تنها حرف ازمذاکره که مشگلی را حل نمیکند ان کسی که درمذاکره باج بدهد بازنده است فکرنمیکنم درچنین شرایطی حاکمیت  درمذاکره چیزی بدهد انهم بعد تجربه برجام وچند قرارداد قبلی وخلف وعده وعقب نشینی های پی درپی که هرچه جلوتربرویم شرایط برای امریکا بدترخواهد شد رجوی و عضدانلو به این دلیل رادارش را بسمت عربستان چرخوانده وبا فروکردن کنفرانس مکه درخمره شیره خرما میخواهد ضربات دریافتی راجبران وسرهواداران ونیروهای تشکیلاتی خود ازشیره همان خمره بمالد ولی ایا مالیدن شیره مشگلی ازرجوی وعضدانلو درمان میکند هرگزهرچه جلوتربرود پایش بیشتردرباتلاق ترامپ وسلاخ عربستان ونتانیاهوفرو خواهد رفت اسرائیل هم وضعش داغون ترازپرداختن به ان است زیرا ترامپ وضعیت سیاست اسرائیل را افتضاح واشفته قلمداد کرد پس میبینیم هرسه ارباب رجوی وعضدانلو درچه وضعیتی قراردارند باید هم رجوی وعضدانلو به کنفرانس مکه بچسبند ان چیزی که رجوی درک نمیکند واقعیتهای سیاسی واذعان وتن دادن به ان وپذیرش اشتباه است سوال اینه کدام تحلیل رجوی وعضدانلو ودارودسته اش درطی این سالیان درست بوده محض رضای خدا یک نمونه اش رابما نشان بدهند بهمین دلایل وخطاهای استراتژیک رجوی وعضدانلو صلاحیت وتوان رهبری ندارند وباید انها رادردرون مجاهدین کناربگذارند البته اگرمجاهدین بخواهند زنده بمانند اینکه بخواهند راه قبلی رابروند ونابودی تاریخی خود راتماشا کنند بخودشون مربوط است ولی اگربخواهند ازمرگ حتمی سیاسی دوری کنند باید دردرون خود قاطعانه دست به جراحی بزنند وتیم رجوی وعضدانلو رابرکناروجدایی خود رااعلام کنند اویزان شدن به این کنفرانسها ووارونه کردن حقایق دردی ازانها مداوا نمیکند

لینک به منبع 

(پایان)

جایگاه امروز فرقه رجوی و مریم عضدانلو  بعد از شکست کنفرانس مکه 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-مینی-ابرهه-در-آلبانی-سنگسار-ش/

مریم رجوی مینی ابرهه در آلبانی سنگسار شد

مریم رجوی مینی ابرهه در آلبانی سنگسار شدعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، پنجم ژوئن ۲۰۱۹:… حال سوال این است. رجوی و عضدانلو در کجای این داستان ایستاده اند و با کی متحد و با چه کسانی دشمنی میکنند در حدی که در برابر تمامیت ارضی هم در سکوت است. شاید جزایر خلیج فارس را معامله و دو دستی تقدیم کرده که هیچ وقت موضع نمیگیرد. البته انتظاری غیر از این هم نیست. کسی که دنبال بمباران و نابودی کشور و تجزیه توسط بیگانگان است جزایر خلیج فارس که چیزی نیست و در پایان باید گفت پادشاه در مکه و رجوی و  عضدانلو  در آلبانی با کنفرانس مکه سنگ باران شدند. مریم رجوی مینی ابرهه در آلبانی سنگسار شد 

مریم رجوی مینی ابرهه در آلبانی سنگسار شدهم گام شدن مریم قجر عضدانلو با اسرائیل و عربستان سعودی بر علیه ایران

مریم رجوی مینی ابرهه در آلبانی سنگسار شد

۱- زشتی و زیبایی از نظر مجاهدین رجوی و عضدانلو

آیا مریم عضدانلو و عمل او جزء کلمات زشت است

علی شیرزاد، وطنم ایران

علی شیرزاد، وطنم ایران

سایت مجاهد نوشته زیبایی یعنی ( رجوی ومجاهدین وازادی )دراین نوشتته نیم خطی ازادی رااخرهمه اورده است یعنی مجاهدین ورجوی بالاترازازادی قرار دارند درصورتی که کلمه عشق وعاطفه بالاترازازادی وبقیه درزیران قرارمیگیرند نه بالای ان دوما هیچ صحبتی ازمریم عضدانلو نکرده است چرا اولا بنده مریم عضدانلو را مجاهد نمیدانم زیرا درسال ۷۲بخاطر ریاست جمهوری مادام العمری ازمجاهدین استعفاء داد پس رابطه ما با اوبعنوان مسئول شورای ملی مقاومت طبق گفته خودش است که باید جوابگوی اعمال شوراباشد به چه دلیل شورادرجریانات جهانی درسکوت است واصلا چه کاره دراین بازی هاست باید گفت هیچ کاره وازعملکردش دراین سالیان معلوم ودرحاشیه قراردارد وازفقرسیاسی درحاشیه تحولات ودرکپر وحلبی اباد دنیای سیاست زندگی میکند نفرات چنین شورایی هیچ نقشی درتولید وتحولات ندارد ودرغارخود روزگارنکبت وحاشیه ای خود را درفقروبدبختی میگذرانند اما سوال این است که چرا مریم دراین نوشته بعنوان زیبا یاد نشده ؟ فکرکنم مریم عضدانلو جزء کلمات زشت است زیرا که رهبری کپروحلبی اباد ها رادارد وقتی سازمانی که دنبال نظام سرمایه داریست باید هم کپرنشینان را زشت بنامد دراین میان عباس داوری امده وانواع ایات قران رااورده ونتیجه گرفته که خودش حق است البته دیررسیده است همین ایات راخمینی وپادشاه سلاخ عربستان وبچه اش وشیخک امارات والسیسی درمصروداعش وطالبان والقاعده والنصره واردوغان وعمرالبشیربرزبان میاورند ونتیجه میگیرند که ما حق هستیم یعنی کتابی که اجازه میدهد هرادمکش وضد بشری بیاید وادعای حق کند ودرزیرلوای ان هرجنایتی خواست بکند اینها هم جزء زیبایی هاست زیرا که مجاهدین ورجوی انجام میدهند رفسنجانی وخاتمی وروحانی هم ادعای حق میکنند واین بلایی که می بینید برسرملت ومملکت اورده وملت رابخاک سیاه نشانده اند ورجوی هم نیروهای درونی وسازمان پنجاه ساله را نابود کرده است شعروشعاروسیاستهای ضد امپریالیستی اش که بماند ولی شاخص تشخیص حق ازباطل وزیبایی اززشتی چیست ؟

هرکسی ممکن است وحتما هم اینطوریست هرحرفی رابزند بخصوص مذهبی ها وایات وکتاب وخدا وپیغمبررادلیل بیاورد ازنظربنده تمام این مسایل حقه بازی وعوامفریبی وکلاه شرعی سرملت گذاشتن است بیان ایات که دلیل به حق نیست بگذریم ازاینکه خود قران نه درزمان پیامبربلکه درزمان عثمان نوشته شده است یعنی سی سال بعد وفات پیامبرواعلام کردند هرکس ایات قران راازحفظ دارد بیاید ایه رابگوید وپول دریافت کند وهرکس ازهربیابانی امد گفت این ایه را پیامبرگفته ومنهم اززبان فلانی که درفلان جا ازابو فلان شنیده میدانم وانرا نوشتند وبعد هم با کاتبین وحی که یکی ازانها معاویه بود ودرزمان جمع اوری قران حکومت دمشق راداشت وعلی که درانزمان زنده بود چک واوکی کردند وبعد هم ازانجایی که عثمان خودش طرفدار اشرافیت بود واریستوکراسی عثمان یا همان اشرافیتش درتاریخ مشهوراست ورهبروبودوازقبیله قریش گفت قران باید بازبان قریش که برترین زبان است نوشته شود یعنی ایاتش بعد ازسی سال جمع اوری وهرکس براساس منافع خودش ایات رابیان وزبانش راهم که قومی وقبیله ای کردند چطوری میشود ازاین ایات وکتاب حق وباطل وزشتی وزیبایی رابیرون کشید ؟ فقط وفقط یک راه وجود دارد وبقیه حرفها راباید به سطل زباله ریخت شاخص حق وباطل وزشتی وزیبایی نه مجاهد است نه رجوی ونه ازادی ونه این شیخک وان شیخ ساطوربدست ( ملاک ومعیار عمل اجتماعی ست )درقران هرجا ایات الله رانگاه کنی دربرابرش خلق را بمیان میکشد وخدا انسان رانماینده خودش درروی زمین معرفی میکند ومیگوید ازرگ گردن بتو نزدیکترم ودراخرته قلبت نشسته ام کسی نمیتواند دم ازخدا بزند ولی خلق خدارا نابود وبخاک سیاه ازهرنظربنشاند عمل برای خلق خدا عمل خداییست وهرچیزی غیرازان عملی ضد خدایی وضد بشریست کسانی که جامعه طبقاتی درست میکنند وازادی ها را سرمیبرند وازنظرفرهنگی وسیاسی واجتماعی واقتصادی وامنیت وارامش جامعه ومردم را عقب مانده نگه میدارند هیچ گونه حق وزیبایی درانها یافت نمیشود کسانی که شکنجه میکنند میکشند حرمسراراه میاندازند ورحم زنان رادرمیاورند هیچ بویی اززیبایی وحق نبرده اند وتمامی حرفهاشون برای به اسارت دراوردن بندگان خداست چطورمیشود زاهدان ریایی که پشه راصافی وهمه چیز یک ملت را به غارت برده وبندگانش رادرمحورهایی که نوشتم نابود میکنند دم اززیبایی وحق میزنند اینها خودشون فاسد وتبهکارند مگرهرکس لاف مردی زد مرد است کسانی که شورونشات ومستی یک ملت رامیگیرند دشمنان بشریت هستند یکباردرگزارشی سرموضوعی برای مسولین مجاهدین نوشتم کسانی که عشق وعواطف انسانی را ازادمها میگیرند دشمن ترین دشمنان بشریت هستند ایا عشق وعواطف دردرون مجاهدین جایی دارد با کدام رویی دم اززیبایی وحق میزنند شرم که ندارند وبرای مریم عضدانلودرسال۷۴ نوشتم که تمامی مجاهدین بارها ازدهان مریم عضدانلو شنیده اند نوشتم بنده خدای شکنجه گروادمکش راقبول ندارم یعنی گفتم این سیرکها راجمع کن که ازانطرف زندان وشکنجه روحی وجسمی وجامعه طبقاتی راه بی اندازی وازاینطرف ازخدا حرف بزنی خدای تو خدای شکنجه وکشتاراست یک نفربزرگترازخودت است زیبایی وحق دردرون مجاهدین باید هم مجاهد ورجوی وازادی مدنظرش باشد تاریخ قضاوت خود را خواهد کرد اینها عین زشتی وناحقی وباطل هستند

۲- ابرهه در مکه و مینی ابرهه در آلبانی سنگ باران شدند

یکی از اهدافی که امریکا از تحریم ایران و نظامی دنبال میکرد بخاطرپیش برد معامله قرن بود ما هم گفتیم تا حاکمیت دینی برسرکاراست این معامله شکل نخواهد گرفت ابتدا ورشو بود بعد هم بازی های الفجیره وبمباران نفت عربستان بهانه وکنفرانس مکه راترتیب دادند تا درپناه ان معامله قرن را پیش ببرند غافل ازاینکه این حرکت درورشو سرش به گل فرورفت نگاهی میاندازیم ببینیم به کجا رسید

نتانیاهو علی رغم حمایتهای ترامپ نتیجه بسیار ضعیفی بدست اورد وهمانطورکه پیش بینی میشد نتانیاهو برای تشکیل دولت نیازمند جنگ بود قبل از انتخابات هم نوشتیم چه بجنگد و چه نجنگد بسیارضعیف خواهد بود با نتیجه ضعیف واردشد تا با ضربه به غزه خودراقوی نشانداده واحزاب راپشت خود بکشد واردجنگ وبا ۶۰۰ موشک وحمله پهپادی روبرو وبه التماس افتاد انقدرضربه کاری بود که امریکا هیچ موضعی نگرفت اگریادتون باشد درجنگ شش روزه جهان حامی نتانیاهو ومیگفتند نابود کنید نتیجه کاربرگزاری انتخابات مجدد بود ازطرف دیگردربحبوحه برگزاری کنفرانس مکه ترامپ درژاپن گفت با همین حاکمیت مذاکره میکنم یعنی پای معامله قرن وکنفرانس مکه راقلم کرد وبا حاشیه هایی هم روبروبود نخست وزیرقطرکه زیرفشارامریکا رفته بود ازجلو پادشاه ردشد طبق رسم اعراب دماغ پادشاه را نبوسید اگرکلیپ رادیده باشید اصلا ادم حسابش نکرد وخودسلمان هم درسخنرانی میگویند اشتباه کرد ولی فکرمیکنم بدرستی گفت کنفرانس فضاحت ؛ عراق مخالفت کرد ورجوی دریک حرکت غیرحرفه ای وغیرژورنالیستی واحمقانه ان قسمت ازصحبتهای برهم صالح را که درباره امنیت منطقه صحبت میکرد ودرباره عربستان بود را بریده ومنتشر کرد وبه بقیه صحبتهای او نپرداخت وزیرش نوشت حمایت عراق ازعربستان وطرد رژیم ؛ اسلام انقلابی وگرد وغبار شسته اینطوری برسرملت میخواهد کلاه بگذارد عربستان اولا ازترس پهپاد ازریاض به مکه فرارکرد ودوم خواست بعنوان خادم حرمین شریفین موضوع سیاسی را دینی وخدایی واسلامیزه نشان وشیخک امارات شش شرط گذاشت که دوتا ازانها تمامیت ارضی ایران رانشانه رفته بود که رجوی وعضدانلو سکوت کرده وجرات نکردند حرفی بزنند  جزایرو خلیج فارس ولی نمیداند ایرانی ها دست وپای ابرقدرتهای زمان خود یعنی اسکندروچنگیزواعراب وعثمانها وتزار وعمه ویکتوریا ی ناصرالدین شاه راقلم وخرد کرده اند امارات که به یک تف هم بند نیست فقط حرفهای امریکا راقلقله کردند ودربیانیه کنفرانس اسلامی هم مجبورشدند با شدیدترین کلمات به معامله قرن نه بگویند قبل ازتشکیل نوشتیم که با توجه به مسایل معامله قرن درمکه پیش نخواهد رفت وازحالا درکما است انهم درزمانی که بلافاصله بولتون وپمپئو ایران رامقصرجلوه داده وگفتند به شورای امنیت میبریم تا شاید بتونند به کنفرانس درحال برگذاری کمی جون وانرژی ترزیق کنند ودارودسته رجوی عضدانلو چه رقص وپایکوبی که راه نی انداختند ولی برای افراد سیاسی واضح وروشن است گیریم بردی مگه درچنین شرایط جهانی میتواند درشورای امنیت چیزی رابرعلیه ایران که بوی جنگ وغیرجنگ بدهد تصویب کند هرگزوحرفها وتهدید شورای امنیت مزخرفاتی بیش نیست ایا ترامپ عمدا دراستانه کنفرانس مکه صحبت ازمذاکره وفرستادن نخست وزیرژاپن کرد وبه این وسیله جلو جنگ طلبان امریکا واعراب پیچید اگاهانه یا نااگاهانه سرکنفرانس رادرژاپن برید ودریک جمله باید گفت کنفرانس مکه فضاحت سیاسی بودایستادگی فلسطینی ها تظاهرات وحمایت مسلمانان درسراسرجهان درروز قدس وبرگزاری انتخابات مجدد دراسراییل ودرهاله ای ازابهام بودن سرنوشت نتانیاهو وایستادگی ایران دربرابرتهدیدهای امریکا همه وهمه باعث شده که معامله قرن درهاله ای ازابهام فروبرود وفکرنمیکنم بزودیها سربلند کند حال سوال این است رجوی و عضدانلو درکجای این داستان ایستاده اند و با کی متحد و با چه کسانی دشمنی میکنند درحدی که در برابر تمامیت ارضی هم درسکوت است ؛ شاید جزایر خلیج فارس را معامله و دو دستی تقدیم کرده که هیچ وقت موضع نمیگیرد البته انتظاری غیر از این هم نیست کسی که دنبال بمباران و نابودی کشور و تجزیه توسط بیگانگان است جزایر خلیج فارس که چیزی نیست ودرپایان باید گفت پادشاه درمکه ورجوی وعضدانلو درالبانی با کنفرانس مکه سنگ باران شدند

مریم رجوی مینی ابرهه در آلبانی سنگسار شد جایگاه امروز مریم رجوی 

فرقه رجوی و مریم عضدانلو 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-عضدانلو-از-جریان-سیل-تا-غبارز/

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دین

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دینعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم ژوئن ۲۰۱۹:… مریم رجوی عضدانلو، راستی مگه نمی گفتی نیروهای نظامی برای سرکوب و کشتار آمده اند؟ ادوات و سلاحها و نفربرهای آنها را در هم بکوبید؟ و درطی این سالیان گفتی نیروی نظامی برای سرکوب ملت است پس چرا از نیروی سرکوب میخواهی به کمک مردم بروند؟ میشود به این سوالها جواب بدهی؟ باید دریک جمله گفت اعلام فاجعه ملی و اینکه نیروی نظامی بکمک مردم بروند فقط با یک جمله میشود آنرا بیان کرد عضدانلو وشورایش به سوراخ نمیروند به دمشون جاروب رشتی هم بسته اند. مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دین. 

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دینپیام مسعود رجوی از قبر، تماما مداحی قدرت سپاه پاسدارن و شکست آپوزیسیون

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دین

۱- مریم عضدانلو و شورای ملی به سوراخ نمی روند به دمشون جاروب بسته اند

درجریان سیل خیلی ازجریانات سازمانها واحزاب وشخصیتهای به اصطلاح سیاسی ماهیت خود را به بهترین شکل بمردم نشان دادند که چند مرده حلاجند ومردم دوستی انها درچه راستاست ودرکدام جهت حرکت میکنند وقدرت ومنافع بالاترازمردم قراردارد برای منافع دست به هرشانتاژودروغ ودغل ودجالیت درراستای همگامی با بیگانگان دریغ نمیکنند که به شناخته ترین انها اشاره میکنم یکی رضا پهلویست او کسی ست که حتی به برادرخودش هم رحم نمیکند واورا معتاد ولاابالی حتی بعد مرگش متهم میکند درصورتی که اسناد عکس این رانشان میدهد چنین شخصی فقط به یک پیام تسلیت بسنده کرده وازترس ارباب دراین مدت درسکوت است ولی هوادارانش هرتوهین ودشنامی که فرهنگ کثیف ساواک واستبداد است از نثاربه ملت زیراین همه فشاردریغ نکردند که بنده حرفهای خودرادرباره انها نه الان بلکه دراردنگی زدن به باباش وسلطنت تا به همین امروز گفته ام وخواهم گفت

اما این وسط ببینیم اسلام انقلابی یا همان اسلام سیاسی رجوی و رهبر عقیدتی چه نظری درباره سیل وفشاربه مردم وهمگامی با بیگانگان دارد قبلا مفصل درچند نوشتارگفته ام ودراین نوشتارمیخواهم به یکی دیگرازکارکردهای اسلام سیاسی رهبرعقیدتی یا روی دیگرسکه ولایت فقیه اشاره کنم درجریان سیل تا میخواست پا به پای وزارت خارجه ومیزایران برهبری ادمخوارحرامزاده برایان هوک حرکت وخوش رقصی کرد تا جایی که نیروهای نظامی برای کمک رفتند سخنگو ازقبربیرون امده وگفت اینها برای سرکوب امده اند وادوات نظامی رامنهدم کنید وبعد که دید اوضاع خراب وگند سیاسی زده است مریم عضدانلو وارد وگفت (من فاجعه ملی اعلام میکنم ونیروهای نظامی باید بکمک سیل زدگان بشتابند )بنده هم نوشتم چرا کمک مالی نمیکنی علاوه براینکه کمک مالی نکرد مدعی شد که امریکا تحریم نکرده است درصورتی که صلیب سرخ وهلال احمرانگلستان گفتند امریکا تحریم کرده ونمیتوانیم کمک ارسال کنیم حتی ایرانی هایی که درخارجه پول میخواستند بفرستند نگذاشتند وعضدانلو دست به توجیح کثافتکاری امریکا زد که خود جنایت علیه بشریت است اینکه عضدانلو فاجعه ملی درچنین شرایط وبا چنین کارکرد وسابقه ای ازخیانت دراین چند روز را اعلام میکند توهین دیگری بملت ایران است نه خواهان تحریم باش ونه فاجعه اعلام کن ازهمه بدتروقتی میگویند فاجعه ملی یعنی اینکه بسیج ودرکارضربتی تمامی کارها خوابیده وبه فاجعه رسیدگی میشود ؛ میشود پرسید راستی دراین فاجعه ملی چقدرپول وامکانات برای مردم فرستادی ؟ وچه قدمهایی برداشتی کمی توضیح وروشنگری وشفاف سازی کن تا مردم هم درجریان باشند واقعیت این است که این حرفها ردگم کنی وبرای لاپوشانی حرکات ضد مردمی ودمخوری با تحریم وتوجیح عملکرد امریکاست که خود بیانگرنوکری ومزدوری ست نوشتیم چرا کمک نمیکنی کمی ازپولهایی که به ادمخواران میدهی تابیایند وبرعلیه ملت ایران یاوه بافی کنند به سیل زدگان بده چند روزبعد دیدم درسایتش عکسی انداخته که ده پانزده قوطی کنسرولوبیا روی هم چیده ودریکی ازاتاقها درالبانی عکس گرفته وزیرش نوشته کمک کانونهای شورشی به سیل زدگان وهواداران نکبت وضد مردمیش هم ان عکس رادرشبکه های اجتماعی حلوا حلوا میکنند دیگرنمیدانند این عکس دقیقا ازموضع تدافعی واچمزی ست برای این است که همسویی باوزارت خارجه وخزانه داری امریکا درتحریم انهم کمک ها به سیل زدگان را بپوشاند ولی این حرکات دردی را دوا نمیکنند راستی مگه نمی گفتی نیروهای نظامی برای سرکوب وکشتارامده اند ادوات وسلاحها ونفربرهای انها رادرهم بکوبید ودرطی این سالیان گفتی نیروی نظامی برای سرکوب ملت است پس چراازنیروی سرکوب میخواهی به کمک مردم بروند ؟ میشود به این سوالها جواب بدهی ؟ باید دریک جمله گفت اعلام فاجعه ملی واینکه نیروی نظامی بکمک مردم بروند فقط با یک جمله میشود انرابیان کرد عضدانلووشورایش به سوراخ نمیروند بدمشون جاروب رشتی هم بسته اند

۲- رجوی و عضدانلو غبار از رخ دین زدوده اند

روابط درونی

اگربخواهیم به این مسایل بپردازیم صدها نمونه میتوانیم کنارهم بچینیم ولی بنده اصلی ها رامینویسم دفعه قبل سیاست رادرکلیت نوشتم دراین قسمت ببینیم روابط درونی برچه اساسی شکل وعمل میشد

ملاک ومعیارهرچیزی درروابط درونی سازمان مجاهدین رهبری ان است وهرچیزی خارج ازان فعل حرام وممنوعه است مثلا باید شب روزبه تعریف وتمجید از رجوی درپشت بلندگو بپردازی دراین صورت مسول هستی وغیر از ان بریده مزدور و….. هیچ حقی نداری وهمه چیز از ان رهبری ست و رهبر هم مشخص کرده حق شما این است که خواهران شما را درنشستهای دیگ تکه پاره کرده فقط یک گوش ازشما برای من نگه دارند این یعنی هرکاری خواستم با شما میکنم بخصوص با مخالفین داخلی یک نمونه از نشستهای دیگ یک روز درحال رفتن بودم سروصدای زیادی را درمقرشنیدم محل چسبیده به سالن بود وقتی نزدیک سالن رسیدم دیدم دربها بازویک نفر ساکت و بسیار ارام و بسیارضعیف ازنظرجسمی را چهل پنجاه نفر انداخته اند وسط وتا میتوانند با مشت ولگد به سروروی وبدن او میکوبند واوهم ازدرد درحال ناله وفریاد است جلوی اتاق نشست یک زن هرزه شورای رهبری ایستاده بود (وقتی میگویم هرزه بی جهت نیست دلیل دارد که بگذریم ) اینقدراین ادم دریده وبی پرنسیب بود که درمدت بیش ازدوسال فقط دو باربا او حرف زدم برای اولین باررفتم پیشش وگفتم چرا این بنده خدارامیزنید وشما هم دربیرون ایستاده و اجازه کشتن طرف رادادی گفت بریده گفتم بریده نمیخواهد مبارزه کند بفرستینش خروجی دیگه چرا کتک میزنید ودست وپای طرف را خرد میکنید با عصبانیت وکینه وغضب نگاهی بمن کرد وگفت همین شکافها درذهن شمایان است که این افراد اینقدر پررو میشوند منهم گفتم خواهر من اگرخبرنداری بدان من از روز اول نوشتم وبارها هم موضع گرفتم که هرکس میخواهد برود ازاد است وکسی هم نمیتواند به بهانه بریده دیگران رازیرمشت ولگد بگیرد مگه شما دم ازمسلمانی وانقلاب ومسولین ترازمکتب نمیزنید این کارها چیست مگه طرفدارعلی نیستی اوکجا مخالفین ویا کسانی که نمیخواستند مبارزه ویا از او دفاع کنند اینطوری برخورد میکرد یادتون باشد علی درجنگ نهروان یا خوارج نه نفری که زنده مانده بودند را گفت بروند وکسی حق تعقیب انها را ندارد و زبیر را بعد جنگ جمل وقتی یکی تعقیب و او راکشت سخت براشفت اینها صحنه جنگ است انوقت شما دستورکتک زدن میدهید وبنده هیچ وقت قبول نداشته وندارم واین کارها را برخلاف انسانیت ومجاهدی میدانم ورفتم ازاین کتک کاری ها وتف وچوب وچماق زیاد بود زندانهایش راهم بقیه گفته اند یا بگو رجوی وعضدانلو یا باید بمیری وشکنجه بشوی ویا ضرب حتی الموت باید بخوری همه چیز رهبر است درصورتی که درجنگ احد که مسلمانان شکست خوردند وگفتند محمد کشته شده وبقیه پا به فرارگذاشتند علی گفت پیامبرمرده خدایش که نمرده یعنی اصل خداست نه رهبر ولی دردرون دم ودستگاه رجوی اصل رهبربود بهمین دلیل این برخوردها انجام میشد چرا چون رجوی وعضدانلو غبارازرخ دین زدوده واسلام ترازمکتب راه انداخته اند راستی چند نفرسربه نیست شدند چقدرنفرات شکنجه جسمی درزندانها وروحی ۲۴ ساعته شدند اینطوری غبارازرخ دین میزدایند وفکرشون ودست وبالشون تماما میشودابزارقتاله وشکنجه وزبانشون ابزارفحش وتوهین وتحقیراذیت وازارنیروهای خود انهم دربحبوحه جنگ بی امان وشبانه روزی با دشمن یعنی خمینی وبدترازهمه درکشوربیگانه وملت اسیررجوی وعضدانلو دقیقا به تمامی ایاتی که درقران ازشکنجه وکشتارصحبت کرده مو بمو عمل میکردند چون غبارازرخ دین زدوده وازانسانیت به حیوانیت رسیده بودند راستی عباس داوری ازخودش خجالت نمیکشد ومیاید این حرفها رابخورد مردم میدهد کدام غبارزدایی کدام انسانیت کدام ترازمکتب کدام توحید کدام دین وایمان دردرون سیستم رجوی حاکم بود غبارزدایی رجوی همان کلمه شرع اخوندی ست ودرپناه غبارزدایی دست بهرجنایتی میزند

مریم رجوی عضدانلو از جریان سیل تا غبارزدایی از دین جایگاه امروز مریم رجوی 

فرقه رجوی و مریم عضدانلو 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ترامپ-بریده-و-به-برادر-بولتون-و-خواهر-مر/

ترامپ بریده و به برادر بولتون و خواهر مریم خیانت کرد

ترامپ برادر بولتون و خواهر مریم را دور زدعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سی ام می ۲۰۱۹:… واقعیت چیست در یک هفته گذشته ضربات سنگینی به استراتژی وارد شده هم بولتون پایه استراتژی فروریخته اگر هم اخراج نشود دیگه پایه پوک و پوسیده برای استراتژی ست و دوم عمل کننده اصلی و همه کاره و تصمیم گیرنده که ترامپ باشد می خواهد با همین رژیم مذاکره کند که قرار بود با جنگ رژیم را سرنگون و به رجوی و عضدانلو بسپارد. ترامپ بریده و به برادر بولتون و خواهر مریم خیانت کرد. 

مریم رجوی، مجاهدین خلق، دروغ میگویند، پول میگیرند و آفتابه امریکا را پر می کنندMEK, Iranian friends of the Far Right Spanish VOX

۱- رجوی و عضدانلو به سبک وسیاق خود به شکست اعتراف کردند

ترامپ برادر بولتون و خواهر مریم را دور زد

دررسانه ها بود که ترامپ میخواهد جان بولتون را اخراج کند ونام جانشین احتمالی را هم اعلام و او هم درمصاحبه حرفهایی زد دو روزبعد رجوی حسن حبیبی را به صحنه فرستاد و او درلایو فیسبوکی گفت (هی میگویند بولتون رامیخواهند اخراج کنند باشه بکنند با کسی که بولتون رابولتون کرد وساخت چکارمی کنند که اوهم کسی جزخانم مریم رجوی نیست ) اقای حبیبی به این سادگی که میفرمائید نیست اولا موضوعات رادرجهان باید دیالکتیکی نگاه کرد یکی ازاصول دیالکتیک میگوید تمام پدیده ها درجهان هستی روی هم تاثیرمتقابل دارند تاثیرات درمسایل سیاسی بدلیل فعال بودن ومنافع تاثیراتش دوچندان است مگراینکه بگویی ما به دگماتیسم وایستایی معتقدیم بحثی نیست اگرتاثرنداشت که تورابلافاصله به صحنه نمی فرستادند درثانی رجوی همیشه دراشرف میگفت من اسب رادادم تا اسب سوارراحفظ کنم یعنی سلاح رادادم تا شما را زنده نگه دارم ولی ازانجایی که دیالکتیک درکاراست تاثیرات نبود اسب باعث کشتاربیشتروخارج شدن ازاشرف وورود به البانی وجداشده ها که باعث شده اند کلا خط راعوض کنی چطوراخراج بولتون تاثیرندارد واقعیت اینه که خروج بولتون ازدولت ترامپ ضربه جبران ناپذیری برپیکرسیاست ومناسبات واقتصاد ومهمتراستراتژی دارد چون تمام استراتژی برروی این بناشده که ترامپی بیاید وبولتونی جنگی راه بیاندازد حالا مهره اصلی ازکاخ خارج شود استراتژی چه میشود

ترامپ رفت ژاپن وحرفهایی زد تیمهای سایبری رجوی هماهنگ شروع کرده اند جواب این را میدهند حال ببینیم چی گفته نوشته اند که (سوالات زیادی شده است که مضمون همه دریک سوال است که حرف ترامپ چیست جواب سوال را سردبیراینطوری نوشته است اگرترامپ گفت ایران با همین دولت میتواند کشوربزرگی شده ومذاکره می کنیم بخاطراینه که ظریف مدتیه دوره گردی راشروع وبه کشورهای مختلف رفته وبا التماس ازانها میخواهد که میانجیگری کنند چون ازترس نمیدونند چکارکنند وترامپ هم دوازده شرط را گذاشته وبراساس ان مذاکره میکند ) هروقت سیستمهای رجوی وعضدانلو هماهنگ چیزی را گفتند بدانید حرف رجوی وعضدانلوست یک روز بنام سخنگو یک روزبنام رهبرمقاومت وحالا هم به اسم سردبیر بیرون داده است این سوالات چی بوده وتوسط چه کسانی وازکدام رسانه شده که سردبیرش مجبورشده درکمتراز ۲۴ساعت پاسخ بدهد بماند ولی واقعیت چیست دریک هفته گذشته ضربات سنگینی به استراتژی واردشده هم بولتون پایه استراتژی فروریخته اگرهم اخراج نشود دیگه پایه پوک وپوسیده برای استراتژی ست ودوم عمل کننده اصلی وهمه کاره وتصمیم گیرنده که ترامپ باشد می خواهد با همین رژیم مذاکره کند که قراربود با جنگ رژیم راسرنگون وبه رجوی وعضدانلو بسپارد وقتی طوردیگری میشود تاثیرات عمیق وغیرقابل جبران است باید هم بیاید وبا این حرفها وانحراف اذهان وتحلیلهای صد من یک غاز وپیشاپیش شکست خورده خود ونیروها وهواداران را دلداری بدهد رجوی استاد وارونه کردن شکستهاست ؛ راهنمای چپ زدن وبراست پیچیدن است منتها به سبک وسیاق خودش ازانجایی که ما اورا خوب میشناسیم دستش را رومیکنیم واین معادله ایست که قبلا نبود ورجوی میتوانست بگوید وازروی ان بپرد ولی الان دیگه ازاین خبرها نیست ودرتله گرفتاراست ما که ازدوسال پیش گفتیم سرمایه گذاری روی ادمخواران برعلیه ملت ایران ازحالا شکست خورده است دوسال ازاین گفته ها میگذرد ورجوی درباتلاقی که نباید می افتاد افتاده است وهردست وپایی بیشتراورا خسته ودرخود فرو خواهد برد یا باید بگوید اشتباه کردم وصحنه راترک کند ویا باید به این حرفهایی که میزند مثل گذشته اویزان بشود شاید فرجی بشود

۲- دکل شکسته شدن ستون فقرات استراتژی رجوی وعضدانلو دیده شد

با احزاب کاری ندارم ودرکلیت نگاه میکنم وبارها گفته ام جمهوری ودمکرات درمنافع کلان فرقی ندارند درشیوه ها اختلاف دارند بهمین دلیل درکلیت نگاه میکنم و وارد بازی مماشات گر و غیر مماشات گر به قضایا بخصوص در امریکا نگاه نمیکنم در بحثهای سمت و سوی خاورمیانه و سایر نوشتار نوشتیم که رجوی اشتباه میکند سرنوشت خودرا با ادمخواران غربی گره میزند و استراتژی زندگی در شکاف را شکست خورده قلمداد و جنگ و صلح را بررسی و درنهایت نتیجه گرفتیم که در هر دو صورت بازنده داخلی رجوی وبازنده منطقه ای اسراییل وعربستان و بازنده بین المللی را امریکا عنوان کردیم که دوسال پیش و امدن ترامپ به بررسی منطقه و اینده پرداختیم ترامپ از برجام خارج و لشگرکشی کرد وبنده با عناوینی شکست کمررجوی وخاک سیاه نشستن او چون لیلاج و…نام بردم دراین بین رجوی توسط قلم بدستان خود محمد اقبال نوشت دوردورماست جداشده هارا نابود میکنیم وزمان محاکمه انها فرارسیده وسهیلا دشتی نوشت فرصت تاریخی بدست امده ورحمان کریمی دست ترامپ رابوسید ودامن پوشان به بیضه امپریالیسم اویزان شدوالی اخر وحاکمیت دینی هم ایستاد که قبلا نوشتیم بعد لشگرکشی وتهدید مطرح شد که بولتون عامل اصلی وشنیده شد که ترامپ دنبال اخراج بولتون است وسرهنگ امریکایی که ازاوبعنوان جانشین بولتون یاد میشود گفت ترامپ باید ناوگانها را عقب بکشد و….دیروز ترامپ به ژاپن رفت ودرانجا گفت ایران با همین رهبران میتواند کشوربزرگی شود یعنی همین حاکمیت رابرسمیت شناخت وازجنگ فاصله وعقب نشینی کرد که ازدیروز تمامی تحلیلگران این حرف راعقب نشینی یاد کردند وسه روزپیش هم عبدالباری عطوان تحلیلگربرجسته عرب درکلیت ازقدرت حاکمیت دینی صحبت ونتیجه گرفت امریکا شکست سختی درصورت عمل نظامی خواهد خورد بعد شکست وعقب نشینی ترامپ کسی وارد مذاکره نمیشود وباید مغز درازگوش خورده باشد که برود وبه ترامپ درمیزمذاکره امتیاربدهد بازتاب حرف ترامپ اززبان قلم بدستانش که ازامروزدرصفحات اجتماعی بصورت گسترده منتشرشده است جمشید پیمان نوشته کی گفته امریکا برای ایران ازادی میاورد همانطورکه مقاومت ازقبل گفته سرنگونی توسط مردم ایران ومقاومت محقق میشود وبه حرف ترامپ حمله کرده است ومحمد اقبال درزیران نوشته احسن به اقای جمشید پیمان که بدرستی گفته سرنگونی توسط مردم انجام میشود وسیاستمداران امریکا همه یکی هستند (اینها که نوشتم اکثرا نقل به مضمون است ) ورجوی هم اطلاعیه پشت اطلاعیه ودیدن دکل سرنگونی که اززمان خاتمی دیده شده واماده باش وورود به مرحله سرنگونی ودرهم کوبیدن نیروی نظامی توسط کانونهای شورشی وتعطیل کردن مراسم ویلپنت ورفتن به ورشو جاروجنجال راه انداختن  دراینجا قصد پرداختن به حرف قلم بدستان وحرفهای رجوی ندارم خود گویاست اما فارغ ازگردوخاکهای قبلی رجوی وعضدانلووعقب نشینی او ازامروز باید گفت بجای دکل سرنگونی دکل خرد شدن ستون فقرات استراتژی رجوی وعضدانلو دیده شد (همان استراتژی زندگی درشکاف واستفاده ازدشمنان واینکه دشمن دشمن من دوست من است واینکه تضاد اصلی رژیم خمینی ست که مرامجازمیکند بقول رحمان کریمی با شیطان هم معامله ومتحد بشوم واینکه اسلام راغبارزدایی کردم ومرز سلاح است وهرکس سلاح بدست گرفت انقلابی ومتحد من است )که درچهل سال گذشته براساس همین نظرات وتوجیحات حرکت کرده امروز دیگرپته اش روی اب افتاده ودرمحاق فرورفت ودیگرنمیتواند سربلند کند این استراتژیها امروز به اخرکوچه بن بست رسید وسرش به دیوارخورد یکی ازتاثیرات ان درداخل تشکیلات رجوی ست حال به نیروها چه میخواهد بگوید چه جوابی برای نیروها بعد یکسال غوغا ودجالیت وعوامفریبی دارد نیروهای او افراد عادی جامعه نیستند هرچقدرهم درغارنگه داشته شده باشند بلاخره اینقدرفهم دارند که شکست را حس وجواب بخواهند ورجوی وعضدانلو چه جوابی دارند بگویند ایا میتوانند حرفهای جمشید پیما ن ومحمد اقبال که بفرموده ازامروز وارد میدان شده اند تا لاپوشانی شکست کرده وبه رفع ورجوع ان بپردازند را بعنوان ملاک ومعیاربخوردنیروبدهند ونیروها این قلم بدستان رانمیشناسند ؟ وقتی ستون فقرات استراتژی شکست دیگرنمیشود ان استراتژی را راست وریس وجمع وجورکرد شکست استراتژی یعنی نابودی حرکت اشتباهی که ازورودبه فازنظامی شروع شد امروز پایان خود را فریاد زد ریزش نیرو باشدت بیشتردرانتظاراست این راهم یاداوری کنم که بنده موضوع راحل و فصل شده نمیدانم وتا زمانی که ترامپ نیروهایش را به خانه برنگردانده سایه درگیری کماکان درانتظاراست

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بهزاد-صفاری-قمه-کش-رجوی-،-مشاور-حقوقی-فر/

بهزاد صفاری قمه کش رجوی ، مشاور حقوقی فرقه رجوی

بهزاد صفاری مجاهدین خلق آلبانی کلاهبرداری خیانتعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و هشتم می ۲۰۱۹:… بهزاد صفاری قمه کش رجوی ، مشاور حقوقی فرقه رجوی. بهزاد صفاری قمه کش روزنامه و روزنامه نگار را با جریمه دلاری و زندان تهدید میکند. درست مثل اربابش ترامپ و ارباب اره ها و سلاخ ساطور بدست پادشاه عربستان فقط قدرت ندارد هرخبرنگاری از آسمان آلبانی عبور کرد هواپیما را به زمین نشانده  خاشقچی تکه تکه اش کند. 

Behzad Saffari in Iraq and AlbaniaBehzad Saffari in Iraq and Albania. Albanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

بهزاد صفاری قمه کش رجوی ، مشاور حقوقی فرقه رجوی

مشاور حقوقی رجوی و عضدانلو قمه کش سرگذر از کاردرآمد

بهزاد صفاری قمه کش مشاور حقوقی رجوی و عضدانلو به روزنامه نروژی داگنز نارینگزلیونامه ای نوشته و میخواهیم ببینیم این نامه چیست و چه اهدافی را بنام حقوق دنبال میکند

بهزاد صفاری مجاهدین خلق آلبانی کلاهبرداری خیانتبنده محمد صفاری و همسرم رضوان، پدر و مادر بهزاد صفاری هستیم 

دراین نامه فردی بنام جرجی تانسی را مامور بدنام وشناخته شده وزارت اطلاعات وسفارت رژیم در آلبانی معرفی میکند و بعد هم از تروریسم رژیم صحبت و میگویدکه خبرنگار روزنامه فوق بنام اسکیل انگدال به درب محل اقامت پناهندگان ایرانی عضوسازمان مجاهدین خلق ایران ظاهرشده و اقدام به عکس برداری کردند و آنها را اپوزیسیون دمکراتیک میخواند و مدعی شده که دهها خبرنگار و شخصیت سیاسی و شهروندان آلبانیایی برای دیدار دوستان خود به آنجا میروند و بهزاد صفاری قمه کش در پایان مینویسد:

جهت اطلاع شما در همین ماه مجله اشپیگل آلمان در یک مقاله کاملا جانبدارانه توسط خبرنگاری که در دام رژیم افتاده و اکاذیب برخی از این مزدوران را پوشش داده بود توسط دادگاه هامبورگ محکوم وموظف شد تا برخی از اتهامات راازهمه اسناد خودحذف والا تا ۲۵۰۰۰۰ یورو جریمه ویا شش ماه زندان خواهدشد محترمانه ازشما میخواهیم اجازه ندهید روزنامه و خبرنگارشما ناخواسته وسیله ای برای پیشبرد اهداف رژیم اخوندی و زمینه سازی برای قتل و ترورپناهندگان ایرانی در آلبانی شود

اولا مجاهدین را پناهنده قلمداد میکند پس چرا جداشده ها در آلبانی پناهنده نیستند؟ مگر تو آنها را برنداشته به آلبانی بردی؟ چرا درعراق به آنها نگفتی اگر بخواهید در آنجا جدا شوید هیچ حقوقی بشما تعلق نمیگیرد ؟ تا این بندگان خدا در عراق خود را تعیین تکلیف کنند. چطور برای خود حقوق پناهندگی قائل هستی ولی جداشدگان خود را مزدور میشماری ؟ دوما طبق گفته خودت شهروندان آلبانی حق دیدار با دوستان ایرانی خود دارند ولی پدر و مادر و خواهر و برادر و فرزندان آنها حق دیدار ندارند ؟ خانواده نزدیک و در الویت است یا دوستان آلبانیایی؟ اینهمه دم از حقوق میزنی حقوق دیدار با خانواده کجاست ؟ حقوق آزادی مثل تمام شهروندان اروپایی کجاست ؟ حقوق حق زندگی معمولی شناخته شده براساس قوانین جهانی چرا به آنها تعلق نمی گیرد ؟ روزنامه و روزنامه نگار را با جریمه دلاری و زندان تهدید میکند. درست مثل اربابش ترامپ و ارباب اره ها و سلاخ ساطور بدست پادشاه عربستان فقط قدرت ندارد هرخبرنگاری از آسمان آلبانی عبور کرد هواپیما را به زمین نشانده و مثل خاشقچی تکه تکه اش کند. مگر تو نبودی که به حاکمیت دینی اعتراض داشتی چرا خبرنگاران را تهدید و زندانی و میکشد پس چرا خودت همین ریل رامیروی آنهم بعنوان سازمانی که درقدرت نیست و در کشور دیگری خبرنگاران کشور دیگر را تهدید میکند. آیا جرم تو بدتر از آخوندها نیست ؟  حق هم داری قمه بدست سر گذر ایستاده و قمه نشان بدهی و کار طیب و شعبان بی مخ و رمضان یخی را انجام داده وبا ج خود را بگیری چون به اسلام سیاسی معتقدی که آنرا هم غبارزدایی کردی. اسلام سیاسی با رهبرعقیدتی و ولایت فقیه و خلیفه همه و همه یک حرف دارند. جنایت و خیانت و کشتار و شکنجه و آواره کردن و نابودی ملتهای مظلوم و ستم دیده از بس از انسانیت بدور است اسلام و اعتقادات مردم با شما فرق دارد. اگرب ه قدرت برسی چکارخواهی کرد ؟ مثل شاه عباس و شاه اسماعیل درخیابونها جنگ حیدری نعمتی راه خواهی انداخت و آدمخوارانت زنده زنده درخیابونها و کوچه ها در انظار مردم مخالفین را خواهند خورد. وقتی در اروپا برای روزنامه نگارقمه میکشی ببین بر سرملت درقدرت چکارخواهی کرد. وقتی برای نیروهایی که چهل سال و کمتر و بیشترتمام دار و ندار خود را فدای تو کردند حقی قائل نیستی برای مردم ایران درقدرت حق قائل خواهی شد؟  عملکرد امروز نشاندهنده فرداست و مشت نمونه خروار است اما هدف از این تهدیدها یک چیز بیشتر نیست جلو گیری از افشای حقایق درون که درطی سالیان چه برسرنیروها در اشرف و لیبرتی و آلبانی در آوردی آیا زندان گوانتاناموی امریکا بیشتر از تو زندانیان را ازارمیدهد؟ فکر نکنم. ما که شاهد بودیم درهیچ کجای دنیا اینقدر آدمها را اذیت و شکنجه روحی و روانی وتهدید نمیکنند. 

ویدئوی مصاحبه والدین بهزاد صفاری قمه کش رجوی در مورد دزدی و کلاهبردای وی از خانواده خودش بخشی از مستند الجزیره در سال ۲۰۰۷ ( از دقیقه ۲۰ به بعد): 

بهزاد صفاری قمه کش رجوی ، مشاور حقوقی فرقه رجوی

***

حسن_حیرانی_تلویزیون_الجزیره_مصاحبه_مجاهدین_خلق_،فرقه_رجوی_آلبانی“Faking the online debate on Iran”(Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi, MEK, NCRI Trolling base in Albania exposed

Maryam_Rajavi_Cult_MEK_MKO_NCRI_Tirana_Albania_TRT_World_2018The MEK: a group looking to overthrow the Iranian regime

حسن حیرانی تلویزیون کانال چهار انگلستانThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

همچنین: