فرقه ی رجوی وگزارش دهی به مردم؟! – قسمت اول

فرقه ی رجوی وگزارش دهی به مردم؟! – قسمت اول

صابر ازتبریز( امضاء محفوظ)، چهاردهم مارس 2015:…  این بار نوبت پرویز خزائی است که سخنان آب نکشیده ی چند ماهه ی اخیر مسعود رجوی ” مجهول المکان ” را ماله کشی کند و دریک متن 16 صفحه ای ، حملات خود به برخی جدا شدگان ازشورای باصطلاخ ملی مقاومت و… را بحساب گزارش دهی بمردم بگذارد! این شورا که …

 مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسیناعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

فرقه ی رجوی وگزارش دهی به مردم؟! – قسمت اول

23/12/1393

این بار نوبت پرویز خزائی است که سخنان آب نکشیده ی چند ماهه ی اخیر مسعود رجوی ” مجهول المکان ” را ماله کشی کند و دریک متن 16 صفحه ای ، حملات خود به برخی جدا شدگان ازشورای باصطلاح ملی مقاومت و… را بحساب گزارش دهی بمردم بگذارد!

این شورا که سالهای متمادی است که حکم زوائد فرقه ی رجوی را دریافت داشته وحضور مستقل وآبرومندانه ای زمینی وواقعی ندارد ، نمیتواند گزارش صحیحی بمردم بدهد که اگر بدهد، تمام پته های باندرجوی را برآب خواهد ریخت!

من دردرجه ی اول از هموطن خزائی می پرسم که مگر انتخاب آزادانه ای دراین مناسبات استبدادی وجود دارد که ملزم به گزارش دهی به کسی و مخصوصا به مردم ایران باشد؟

زمانی که حق انتخاب کردن وشدنی برای اعضای یک سازمانی وجود ندارد، چگونه رهبری آن ازراس هرم پایین آمده وبه اعضای خود گزارش میدهد؟!

راس هرمی که ابدا حق انتخاب وحسابرسی به اعضای تشکیلات نداده ماهیت گزارش دهی نداشته وبا این شیوه ی عمل چرا باید موظف به گزارش دهی به اعضاء باشد؟!

موضوع طبیعی دراین گونه تشکل ها عبارت از این است که کسی که خود را نزدیک سه دهه وبا لطایف الحیل درراس هرم جاداده، کلمات قصار برزبان میآورد که اعضاء صرفا باید آنها را به جان ودل خریده واجرا کنند و بدتر اینکه راست ویا دروغ ازخود انتقاد کنند که با قسمتی از این فرمایشات زاویه داشته تا مورد هجوم دیگر قربانیان قرار گرفته و اجازه ی خرد شدن شخصیت اش را به همکاران خود بدهد و این هجوم هرچه سبعانه تر وشخصیت شکن تر باشد، مقبول تر واقع میگردد!

با این حساب ” هموطنان” محلی ازاعراب ندارند واگر متن بلند بالایی با عنوان گزارش دهی به آنها منتشر میشود، کشک است و عمدتا درراستای فریب آنها وخنثی سازی کسانی که بعنوان دکتر، حقوق دان و …، بااین جریان مشکل پیدا کرده واستعفاء داده وبا کار خود که حق هرانسانی است ، مرتکب جنایت نابخشودنی شده اند!

با این مقدمه ی کوتاه، باید گزارش خسته کننده ی آقای خزائی به هموطنان را ازهمان قماش دانسته وارزشی متناسب با آن به این گزارش؟! داد.

نوشته ی 16 صفحه ای این آقای مخترم، ” گزارش تا اين تاريخ – تاریخ ایجاد در 20 اسفند 1393 به هم میهنان” نام دارد که خواسته است آنرا حول سه دینامیزم دسته بندی نماید.

در قسمتی ازاین پرگویی های متداول میخوانیم:

” …ايجاد رعب وحشت و افزايش اعدام و سرکوب در رويارويي با دشمن اصلي خود، يعني ملت ايران، و هم‌چنین خريدن وقت از جامعه بین‌المللی در مقابل فشارهاي بین‌المللی عمدتاً در مورد برنامه‌هاي اتمي خود “.

من ضمن اینکه همواره آرزومندم که دنیا دروضعیتی نباشد که جنگ، اعدام وترور و…، بمنزله ی راههای مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی وسیاسی بکار گرفته نشود. این را هم میدانم که دربین اعدام شدگان بزرگترین آمار مربوط به دست اندرکاران امر قاچاق است که فعلا راه بهتری برای مقابله با آن نشان داده نشده ودیگری احکام قصاص است که در قوانین اسلام وجود دارد ولغو آن درحیطه ی اختیارات شخصی مانند من نیست!

درهرصورت این میزان اعدام ها گرچه زیاد وقابل تاسف فراوان است ، اما درمقابل قتل وکشتاری که ارباب تان آمریکا بطور مستقیم وغیر مستقیم درسراسر جهان وازجمله درکشور خود میکند، حکم حضور مورچه ای دربارگاه سلیمان را دارد.

باین کشتار ها اضافه میکنم قربانیان بی نام ونشان محاصره های اقتصادی وتقسیم کار غیر عادلانه ی جهانی را که رقمی بیش از کشتارهای آشکار وحملات مستقیم نظامی بدست میآید!

شما چرا درگزارش خود به هم وطنان؟! این مسائل زا مطرح نکرده اید ونیز چرا نگفته اید که سالانه بیش از 500 نفر ازمردم آمریکا بعلت شلیک مستقیم و غیر قانونی پلیس کشته میشوند و چگونه است که بر این هموطنان روشن نکرده اید که آمریکا حدود 8 میلیون زندانی دارد که بیش ازنیمی ازآنها بعلت نداشتن جا درزندان، بصورت مراقبت شده ای دربیرون از زندان ها بسر میبرند وآمریکای ثروتمند، کشوری است با رکورد داشتن بیشترین زندانی درجهان؟!

آقای خزائی می نویسد:

” در پشت داعشي- که خود و مزدوران و هم‌پیمانان استراتژيکي‌اش در عراق و سوريه باني اصلي پيدايش آن هستند-، پنهان شدن و”أنا شريک“ گويان، خود را به بخشي از راه‌حل مسائل جهاني قالب کردن. البته با ادامه فتنه‌ها و جنگ‌هاي مستقيم و يا نيابتي‌اش در عراق و سوريه و يمن “.

این ادعا بارها ازطرف هم فرقه ای های شما مطرح شده وهمواره جواب قانع کننده ای ازطرف دیگران با این منطق که داعش محصول طمع ورزی های یک درصدی های متنعم جهان است و یک گروه تکفیری بوده وربطی به ایران شیعی نمیتواند داشته باشد وشما دراین مورد با عوض کردن جای علت ومعلول ، خدمت بزرگی به یک درصدی هایی که با داشتن ثروت ومکنت افسانه ای درمقابل تکامل قانونمند جوامع بشری ایستاده اند ،کرده وآنگاه سالوسانه هم ادعا دارید که درنوک پیکان تکامل قراردارید، داده شده است!

اقدامات داعش سودی به ایران ندارد وازنظر من احتیاط واجب این است که ایران کمتر وارد این معادلات شده واجازه ندهد وارد جنگ سنی- شیعه ای که بنفع اسرائیل تدارک دیده اند ، گردد.

برداشت من این است که ایران درست همان راه دوری از شرکت درجنگ سنی- شیعه را میرود و اقداماتش درعراق وسوریه درحد دفاع ازمنافع ملی وامن نگه داشتن مرزهای خود است.

بازهم از آقای خزائی بشنویم:

” علاوه بر اعدام و شکنجه و کشتار و ترور مخالفان، دامن زدن به يک جنگ رواني تمام‌عیار و رنگارنگ با تنها مقاومت سازمان‌یافته و تنها نيروي جدي درصحنه، عليرغم همه سونامي‌ها و رخدادهايي که بقول تحليلگران تاريخ روابط بین‌الملل، نيروهاي ژرفي هستند که حادث‌شده و يا حادث مي‌شوند و از اختيار او خارج هستند “.

رسانه های خکومتی و مقامات دست اول جمهوری اسلامی ، چندان رغبتی به شما نشان نمیدهند واین بی توجهی نشانگر آنست که درمقابل آنها عددی نیستید!

تنها رسانه های مجازی مرتبط با اعضای جدا شده ازفرقه ی رجوی وشخصیت هایی ازخانواده های ضرر دیده از سازمان، مبارزه ی کلامی با شما دارند که علیرغم نداشتن رسانه های قدرتمند وتوان مالی، عملکردی موفق ازخود نشان میدهند واین مسئله سبب عصبانیت شما و برخوردتان با آنها میشود که این برخورد های شما مشحون ازادبیات لمپنی بوده وبازنده ی این نوشتن های متقابل هستید!

اینکه چه تحلیل گری بشما این موقعیت ” ژرف ” بودن و… را داده ، برادرتان اطلاعی از ماهیت ومنظور آنها ندارد و اگر این آدم ها دردنیای واقعی زندگی کرده و چیزی بنام وجدان را باخود یدک میکشند، مسلم بدانید که دست تان انداخته اند!

درایران کسی شما را بعنوان نیروی مقاومت نمی شناسد وتعداد قابل توجهی ازمردم وحتی اپوزیسیون ، خاطره ی تلخی از عملکرد شما دارند!

” ديناميسم دوم را به‌اختصار کامل مي‌نويسم چون بسيار در معرض ديد و خبر و تحليل است. و آن عبارت است از نبود يک جبهه جدي منطقه‌ای و بین‌المللی در مقابل اين شر اعظم و عظما، يعني تنوره کشيدن ديو بنيادگرايي و جهالت سازمان‌یافته و جنايات سبعانه بنام دين که در تاريخ تمامي بشريت بی‌سابقه است “…

یعنی شما وجود جبهه ای مانند سوپر ارتجاع منطقه ای به رهبری نئوکان ها را ناکافی میدانید؟

بدون اینکه بخواهم از عملکرد عوامل حکومتی دفاع کرده باشم، آیا میتوام از شما سئوال کنم که چرا این بنیادگرایی ازعربستان و… نشات نگرفته است وچگونه ایرانی که اکثرا شیعه است ورابطه ای با تکفیری ها نداشته وبلکه برعلیه آنهاست ، ناگهان رکورد بی سابقه بودن دراین مورد وآنهم درتاریخ تمامی بشریت را کسب کرده است؟!

فکر نمی کنید که اغراق که چه عرض کنم، دروغ بزرگی را وارد میدانی میکنید که این میدان ظرفیت تحمل وکشش آنرا ندارد؟

حال به مشخصات دینامیزم سوم اززبان وقلم آقای خزائی توجه کنید:

” و اما ديناميسم سوم، يعني مردم و مقاومت آنان به‌ویژه مقاومت سازمان‌یافته، که کماکان در برچسبی این‌همه کوه‌هاي يخ و شر حادث و حاضر، تشکيلات و پايه‌هاي خود را عليرغم همه دشمني‌ها نه‌تنها از دست نداده بلکه تحکيم هم کرده است. تنها چادر بر پا مانده، تنها محور تأثیرگذار بر ديناميسم هاي اول و دوم، تنها تلاش شبانه‌روزی پايبند و پايدار “.

اینکه فرقه ی رجوی رابطه ای با مردم نداشته و تشکیلات سازمان یافته ی آن هم نیست ، ابدا شک نفرمایید!

درمورد تحکیم این تشکیلات هم که مطرح کرده اید، نمودی ازطرف ما مشاهده نمیشود وناچار این ادعا را بحساب ” عاقلان دانند” میگذاریم.

ادامه دارد

***

شکرالله پاکنژاد مزدور صدام رجوی خیانتکریم قصیم: قدر شناسی مسعود رجوی یا…؟ (۱) -(جرم من اعلام دستمزد پاتریک کندی با ذکر منبع بود؟)

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

2014-09-16-USIran.jpgAmerica Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear


Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

همچنین:

برخلاف نظر خوله دنیا: ریشه ی اصلی مشکلات منطقه درطمع ورزی آمریکا وزائده های افراطی اش است!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، هشتم مارس 2015:…  وبسایت رسمی مجاهد نماهای خلق ایران نوشته است : “خانم خوله دنیا سخنگوی ائتلاف ملی سوریه: ریشه اصلی مشکلات منطقه رژیم ایران است ” جواب ساده وقاطع این ادعای سرتاپا دروغ این است که این ایران نبوده ونیست که نقشه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ را د�

ماموریت “یزدان حاج حمزه” در پنهان سازی نام پیمان شکنان!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، اول مارس 2015:…  جرج بوش آمریکائی بود که هنوز ازحملات به عراق و افغانستان عبرت لازم را نگرفته بود، بجای استقبال از این موضع متعادل دولت وقت ایران، ایران را درکنار سوریه و کره شمالی محور شرارت نامید! شما چگونه است که این مسئله را بیاد دوستان واربابان �

در نقد ” سرسخن ” رسانه رجوی: گرفتن مشروعیت از سناتورهای آمریکائی !

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)،  بیست و هشتم فوریه 2015:…  با این حساب شما این حرف ها را با ما ” خلق قهرمان” مطرح نمیکنید ویااگر میکنید درحکم تهدید ما ازآن استفاده میکنید و بیشترین کاربرد آن مصرف داخلی- طولانی تر کردن دوران اسارت لیبرتی نشینان – واستفاده ازآنها بعنوان گوشت دم توپ است! درپایین به قسم

بازهم این دم روباه بود که شهادت داد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و پنجم فوریه 2015:…  اما فرقه ی رجوی چرا عصای دست اینها میشود ، خود دلایلی دارد وسئوال زیر درمورد آن مطرح است که چرا یک سازمان سیاسی- نظامی دهه های 40 و50- بدون لحاظ کش و قوس های تشکیلاتی وایدئولوژی فراوانی که با خود حمل میکرد- این لکه ی ننگ غیر قابل

آیا این صفت شامل آقای محمد قرایی هم هست یا او استثنائا بری ازآن است؟!

مریم رجوی علی صفوی تروریسمصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و یکم فوریه 2015:…  قسمت ناچیزی ازبودجه های جاری وسرمایه های ثابت شما راتشکیل میدهد و آیا برای تامین نقیصه ی موجود، به سراغ اربابانی مانند عربستان، کشورهای مرتجع دیگر و… نمیروید ویا مثلا درجریان جنایتی بنام ” نف

دغلکارانی که سلام خالی را به گلسرخی میدهند و هدایای مادی را به سناتورهای آمریکائی!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم فوریه 2015:…  آیا سران معدود این فرقه نمیداند که مردم ناظر جلسات پرهزینه ی مریم رجوی دراروپا ونمایندگانش دردیگر کشورهای بزرگ ودور ازچشم ” خلق قهرمان” درجهت کسب حمایت هرچه بیشتر کسانی هستند که ارباب شاه بودند ومستقیم یا غیر مستقیم دست شان تا

واین اتفاقات ابدا بنفع فرقه ی رجوی نیست!

طناب صدامصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، شانزدهم فوریه 2015:…  مشکل بزرگ مراجعه به رسانه های رجوی، تحمل تناقض گویی هایشان است که متاسفانه بدون رعایت جنبه های ژرونالیستی قضایا و برعکس نشان دادن این تناقضات بعنوان پیروزی برای خود وشکست محتوم برای حکومت ایران ویا هرکسی که زاویه ای با آن دارند، میبابشد.