فعلا آثار سرنگونی های قبلی را جمع کنید! (+سرنگونی این بار از کویت؟!)

فعلا آثار سرنگونی های قبلی را جمع کنید! (+سرنگونی این بار از کویت؟!)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، چهاردهم ژوئیه 2015:…  این چه شورش و ولوله ایست که بجان باند رجوی افتاده که اینهمه دست به دامن ” روزی نامه ” های کویتی شده است؟ اینهمه عجله برای چیست وچه درد بزرگی این باند مخوف را ویران میکند؟! فرقه ی رجوی بدون اینکه اجازه دهد که مرکب نوشته های افتضاح آمیز الحیات کویت خشک شود، با عجله ی زیاد به سراغ داد وستد دیگر با روزنامه ی اولوطن …

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسممهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

فعلا آثار سرنگونی های قبلی را جمع کنید!

لینک به منبع

این چه شورش و ولوله ایست که بجان باند رجوی افتاده که اینهمه دست به دامن ” روزی نامه ” های کویتی شده است؟ اینهمه عجله برای چیست وچه درد بزرگی این باند مخوف را ویران میکند؟!

فرقه ی رجوی بدون اینکه اجازه دهد که مرکب نوشته های افتضاح آمیز الحیات کویت خشک شود، با عجله ی زیاد به سراغ داد وستد دیگر با روزنامه ی اولوطن کویت رفته تا اوهم با تکرار شعارهای فرقه ی رجوی ، ملهمی برآلامش باشد!

نام نوشته ی این ” روزی نامه ” ، ” سرنگوني رژيم ايران امنيتي براي منطقه است “بوده ورسانه های فرقه ی رجوی با سرعت تمام آنرا ترجمه به فارسی کرده ومنتشرش نموده است!

نام نویسنده مقاله “عبدالله الهدلق “ ذکر شده که ازجمله نوشته است:

” … دخالت در كشورهاي منطقه يكي از اركان استراتژيكي است كه تهران آنرا دنبال مي ‌ كند و مانند پنجه ‌ گربه است كه از يك سو با آن فرامين و شروط خود را بر كشورهاي منطقه اعمال مي ‌ كند و از سوي ديگر از آن به مثابه كارت فشاري در ميز مذاكرات با قدرتهاي بزرگ استفاده مي ‌كند, و اشتباه است اگر تصور شود كه تهران اين استراتژي را يك شبه تغيير خواهد داد يا يك جريان اصلاح طلب و ميانه رو ادعايي به اين وضع پايان خواهد داد, زيرا اين استراتژي در واقع پايه‌ يي است كه رژيم ايران روي آن بنا شده و سرنوشت جنجال برانگيزش به آن مرتبط است, و اگر در مورد پايان دادن به دخالتهايايران در عراق و منطقه فكر مي كنيم بايد اين نتيجه گيري را مد نظر قرار دهيم “.

درمورد مفهوم دخالت درامور کشورها، تعریف جهانشمولی نیست ونویسنده حضور ندارد که درمورد ایجاد سفارت خانه ها، کنسولگری ها، دفاتری با نام های انجمن های دوستی کشورها وحتی ایجاد کانون های فرهنگی و… درخاک کشورها ، اظهار نظر کند که آیا این امور هم جزو دخالت در کارهای کشور میزبان است یانه وآیا ایران ازاین حقوق برسمیت شناخته شده ی جهانی، استفاده های تمام وکمال میبرد یا دراین موارد محدودیت هایی برایش درنظر گرفته شده وقادر به استفاده از آن امکانات درکشور میزبانی نیست که کشورهای قدرتمند ومتوسط الحال ازآن استفاده میکنند!

همچنین ازاین نویسنده سئوال میشود که آیا درسفارت خانه های خارجی، افراد ویا عواملی بعنوان جمع آوری کننده ی اخبار واطلاعاتی وجود ندارد که کشور مقصد بخواهد با آگاهی ازوضعیت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی کشور میزبان ، تحلیل درستی از اوضاع آنجا داشته تاروابط اش را با آن کشور بنفع منافع ملی خود تنظیم نماید؟!

اگر این کارها دخالت درامور داخلی کشور میزبان است ، شامل همه ی کشور ها میشود وشما چگونه خواهید توانست استثناهایی درمورد بعضی ها قایل شده وبعضی های دیگر را متهم به دخالت درامور داخلی کشورها کرده وخواستار سرنگونی رژیم اش گردید؟!

باوجود اینکه اینجانب اطلاع کافی ازموسسات فرهنگی و… ایران درکشورهای دیگر ندارم ولی این موضوع برایم اظهر من الشمس است که مدارس وهابی عربستان ازچنان گستردگی درجهان برخوردار است که ایران ابدا قادر ویا مجاز به انجام این نوع کارها نیست!

آیا شما با نادیده گرفتن اقدامات فرهنگی؟! عربستان و برجسته نمودن اقدامات ایران، با استاندارد دوگانه ای عمل نمیکنید؟!

چرا اشاره ای به مدارس دینی پاکستانی که ازدل آن القاعده وطالبان بوجود آمد و منبع کمکی مهمی برای داعش شد و هزینه های آنها را عمدتا عربستان تامین کرد ، اشاره ای نکرده وآنرا دخالت درامور داخلی افغانستان و… نمیدانید؟!

به صدها پایگاه نظامی آمریکائی مستقر درسراسر جهان چطور؟!

آیا از دل این پایگاه ها نیست که تغییر رژیم ها اتفاق میافتد وآنگاه شما اعتراضی باین دخالت ها نداشته وایرانی را که ازاین نوع پایگاه ها ندارد ، بباد حمله گرفته اید؟!

دوباره میخوانیم:

” تنها راه حل و بهترين راه حل در تغيير اين رژيم نهفته است, و اين امر منوط به مردم و مقاومت ايران است بطوريكه جهان در روز 13 ژوئن گذشته در پاريس شاهد گردهمايي عظيم مقاومت ايران بود جاييكه بيش از 150 هزار ايراني مخالف در شعارهاي خود خواستار تغيير و سرنگونيرژيم شدند, و من نمي ‌ دانم كشورهاي منطقه تا كي به فاصله گرفتن از حمايت از مخالفت مردم ايران با رژيم حاكم بر تهران ادامه مي ‌ دهند, و جامعه جهاني تا كي مقاومت ايران را كه نوك پيكان سمت دهنده فعاليت سياسي و فكري و بسيج كننده عليه رژيم تهران است را ناديده مي گيرد؟ آيا زمان آن نرسيده كه كشورهاي منطقهو جامعه جهاني دست كمك و حمايت خود را بسوي مقاومت ايران كه بيانگر اميدها و آرزوهاي خلق ايران است دراز كنند؟ آيا اين بهترين زمان براي پاسخ مضاعف دادن به تهران و اثبات اين حقيقت نيست كه كسي كه خانه اش شيشه اي است بهتر است سنگ بسوي ديگران پرتاب نكند ( پايان نقل قول از نويسنده و پژوهشگر مني الجبوري) “.

صحیح!

پس نتیجه ی این صغرا کبری چیدن های شما این است که سرنگونی واجب؟! رژیم ایران بدست فرقه ی رجوی که دراینجا ” مقاومت ایران” لقب گرفته، انجام شود!

ایراد این پیشنهاد این است که شما قبل ازروشن کردن مسائلی که من مطرح کرده وقاعدتا جوابی برای آنها دریافت نخواهم کرد که مثلا چرا دیگرانی که هزاران بار تند تر ازایران رفته ومنطقه رابه ویرانی کشیده اند ، نباید سرنگون شوند!!

اصلا چطور است اول آن نوع رژیم ها را که دخالت عمیق تری دراوضاع جهان ومنطقه دارند، سرنگون کرده وسپس سراغ ایران بیآیید؟؟

به جامعه ی جهانی که میرسیم که هدف شما ازاین جامعه آمریکا ومتحدان بله قربان گوی اوهستند، بعرض انورتان می رسانم که آنها هرکاری که درحیطه ی قدرت شان بود برعلیه مردم ایران کردند و نتایجی بیشتر از این بدست نیآوردند.

یادتان باشد که درکنفرانس کنگره ی چند ماه پیش آمریکا، حانم مریم رجوی حضوری اینترنتی یافت و پاره ای ازاین قانون گزاران آمریکائی اورا بخاطر نداشتن پایگاه اجتماعی اش درداخل ایران مورد سرزنش قراردادند وردش کردند!!

ونیز برابر اسناد منتشر شده، نظر سازمان اطلاعات عربستان این است که فرقه ی مجاهدین تهی ازپایگاه اجتماعی درایران بوده و تشکیلات خارجی اش هم مملو از عوامل حکومتی ایران است ونباید جدی گرفته شود!!

با این وجود می بینید که این جامعه ی جهانی؟! توجه به مسئله دارند و این گناه فرقه ی رجوی است که قدرت اجرای امیال آنها را ندارد!!

برابر اعلام پاره ای ازرسانه های هم خون های عربی خودتان، 80% شرکت کنندگان درنمایش ویلپنت ، خارجی بودند وبجای 150هزار نفر 4000 نفرحضور داشتند که سهم ایرانی های شرکت کننده دراین خیمه شب بازی حدود یکهزار نفر بوده ومسلم است که کشورهای پول پرست وقدرتمند دنیا، در سطح کلان وتاحد سرنگونی حکومت ایران ، پولشان را بدین راحتی درراه این انسان های کم تعداد به هدر نمیدهند!!

نوید

با کفاف ندادن رسانه های رجوی، سراغ روزنامه های کویتی رفته اند!

لینک به منبع

خواهی نخواهی ، اخبار نسبتا مثبت مذاکرات هسته ای بین ایران و6 قدرت بزرگ جهان ، باند رجوی را هم شیرفهم کرده که به سراغ تولید خبرهای دیگری رفته وطی آن ضمن تعریف وتمجید از خانم مریم رجوی باترس ازاینکه وجهه اش دربین اسرای کمپ لیبرتی بیشتر ازاین خراب شود ، اتهامات قبلا هزاران بار تکرار شده را از زرادخانه ی بزرگ دروغ وجعل رجوی بیرون آورده وبا غبار روبی ازروی آنها، بعنوان کالای تازه تحویل لیبرتی نشینان داده اند!

روند مذاکرات هسته ای بگونه ای این گروه ضد ملی را سراسیمه کرده که علاوه بر بکارگیری رسانه های متعدد خود، لازم دیده اند ازدیگرانی مانند کویتی ها، اردنیها وعربستانی ها هم کمک بگیرد!

روزنامه ی الحیات یکی از این رسانه هاست که با رجوی ها بده وبستانی کرده ونوشته ای تحت عنوان ” مريم رجوي بعنوان بازيگر اصلي در موضوع ايران را نميشود ناديده گرفت ” با امضای حسیب الصالحی منتشر کرده وسایت ایران اسرار باند رجوی، به ترجمه وانتشار این نوشته اقدام کرده است .

دراین نوشته آمده است:

” نمي ‌ توان گفت كه موضوع ايران امري داخلي است كه به منطقه و جهان ربطي ندارد به خصوص كه دو ديدگاه واضح وجود دارد. لذا مسئله ايران داراي تأثيرات و پيامدهاي روشني براي منطقه و همه جهان ميباشد. سياست صدور بنيادگرايي ديني و تروريسم كه رژيم جمهوري اسلامي از زمان تاسيسش, از سه دهه پيش به آن خو كرده , تأثير منفي آشكاري بر صلح و امنيت و ثبات در منطقه داشته است و كشورهايي مثل سوريه و عراق و لبنان و يمن را در حالتي از ناامني و هرج ‌ ومرج و بحرانهاي مختلف فرو برده است و اوضاع منفي در اين كشورها, روي ساير كشورهاي منطقه نيز سايه افكنده كه موجب نگراني از سياست گسترش تجاوزكارانه تهران شده است. اين سياست با هدف ايجاد يك امپراطوري ديني عليه كل منطقه بوده و نشانگر يك ديدگاه واضح در موضوع شاخص هاست. اين سمت سوي منفي تلاش دارد كه از طريق مداخلات تجاوزكارانه اش زندگي كرده و از كيسه منطقه به حياتش ادامه بدهد “.

معنی این ادعا این است که وهابیتی قبل از ظهور جمهوری نوپای اسلامی ایران وجود نداشته و چیزی بنام امپریالیزم وسلطه گری پایان ناپذیرش درکار نبوده و این امپریالیزم که گویا بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی بوده، دارای ژاندارم های ریز ودرشت وقهاری هم نبوده واگر حالا وجود همه ی آنها محصول جمهوری اسلامی ایران بوده وچون عوامل نامبرده هستند که منطقه را به تباهی وذلت کشانده اند، لابد باید جمهوری اسلامی تاوان سنگین این تعدیات وتجاوزات را بپذیرد!

به ایجاد امپراطوری دینی هم که می رسیم ، باید گفت که این ترکیه وعربستان اند که بعنوان متحدان سلطه گران جهانی ، برانجام این مهم اهتمام وافی دارند وجمهوری اسلامی دارای آن توان وقدرتی نیست که بتواند با مذهب شیعه که دراقلیت است، امپراطوری اسلامی را که سنی ها درآن دراکثریت خواهند بود ، ایجاد کند!

آیا نفت وگاز ونیروی انسانی منطقه دراختیار جمهوری اسلامی ایران است که عواید آن درکیسه های او جمع شود وازاین کیسه ی منطقه استفاده کند؟!

بنظر می رسد که نویسنده ی کویتی مقاله ، جای امپریالیزم و کشورهای متروپل جهان را که ازاین کیسه ها خرج میکنند، باایرانی بعنوان یک کشور کم وبیش پیرامونی اشتباه گرفته است!!

به ادامه ی نوشته ی این نشریه ی کویتی توجه کنیم:

” شوراي ملي مقاومت ايران كه سازمان مجاهدين خلق ستون فقرات و دست قدرتمند آن را تشكيل مي ‌ دهد, در دو دهه گذشته به يمن درايت و بصيرت رهبري بي ‌ همتاي رئيس جمهور برجسته اش مريم رجوي خود را به عنوان يك بازيگر اصلي در موضوع ايران و طرفي كه نمي ‌ شود در معادله ايران او را ناديده گرفت مطرح كرده است “.

خجالت نکشید وبگویید که تمامی اعضای این شورا ازمجاهدین رجوی هستند که مسلوب الاراده بوده وتحت فرمان مسعود رجوی مجهول المکان قرار دارند!

کسی دراینجا به بی همتایی این خانم توجهی ندارد واورا بعنوان منشی گوش بفرمان مسعود رجوی وهم ، همسر سومش می شناسند واگر درموردی بتوان این صفت بی همتایی را براو نهاد، فقط دراطاعت جدی اش ازمسعود رجوی خودشیفته است ویا بخصوص ازاین زاویه که اودراغفال 600زن – بعنوان همسران همرزمان رجوی- وسپردن کنیز وار همه ی آنها بدست شوهرش ، موفق به یک رکورد شکنی تاریخی کرده وواقعا بی همتاست!

همسایه ی کویتی ما!

آیا شما به کمک یک خانم دلاله محبت ومطیع بی چون وچرای مسعود رجوی تشنه به قدرت ویک کوتوله ی سیاسی میخواهید منطقه را به ثبات وامنیت برسانید؟!

آیا ترکیبی از خودکامگی، اطاعت محض از این خودکامه ی حقیر بنام مسعود رجوی با چاشنی سکس جنایت گونه را ه جل شما برای رفع مشکلات منطقه است که اینگونه شجاعانه تجویز میکنید؟؟!!

روزنامه نویس کویتی چنین ادامه میدهد:

” از برجسته ترين شاخص هاي شوراي ملي مقاومت از بابت تاثير بر منطقه, نقش پيشتازانه و موثرش در افشاي طرحهاي مشكوك جمهوري اسلامي ايران ميباشد كه امنيت و ثبات منطقه را نشانه رفته است,. در اين زمينه كافي است به اظهارات خانم رجوي در سخنراني ها و مواضع وي در ساليان گذشته نگاهي بيندازيم كه بيشترين تأثير را در ايجاد هوشياري سياسي و فكري در كشورها و مردم منطقه درباره نقش مشكوك ايران داشته است و اين مواضع با زبان عدد و رقم و اسناد و دلايل معتبر تقويت شده است و خانم رجوي با اين كار در ايجاد يك سمت گيري مثبت سياسي با هدف برقراري صلح و امنيت و ثبات در منطقه سهم به سزايي داشته است اين دومين ديدگاه در موضوع ايران است كه به تدريج شروع به پيشرفت كرده است بطوري ‌ كه بر ديدگاه اول تأثير گذاشته و كم ‌ كم از آن پيشي ميگيرد. نكته مهم و چشمگير اين كه منطقه و جهان شروع به گوش دادن به ديدگاه دوم را كرده “.

اگر بطور صاف وپوست کنده میگفتید که کار این شورا درافشاگری های وطن فروشانه اش ، نشر اطلاعات کم اهمیت سرویس های اسرائیل است که گاها ازسر استعمال وسیع چاشنی های دروغ ، مورد قبول آمریکا هم قرار نمیگیرد ، صداقت بیشتری را نشان داده وخواننده ی خود را وادار به بارها خواندن مطلب خود میکردید که این فرصت راهم ازدست دادید!

اسرائیل چگونه با داشتن 200تا 400 کلاهک هسته ای وشهرک سازی هایی دراراضی فلسطین که حتی قسمتی ازمردم خود اسرائیل هم با آن مخالفند، و… میتواند طرفدار صلح باشد تا به برقراری صلح به کمک باندرجوی در منطقه کمک کند ؟!

من شمه ای ازماهیت شورای ملی ؟! مقاومت، از مسعود رجوی بعنوان رئیس ومرشد اعظم آن وخانم مریم رجوی بعنوان صادق ترین مرید مسعود، فوقا اشاره کردم و احتیاجی به تکرار آنها ندیده وسخنانم را بپایان می رسانم.

حمید

خاطراتی کوتاه برای آنهایی که نجات یافتند، بیاد آنهایی که به قتل رسیدند و به امید آزادی آنهایی که اسیرند

مزدور رجوی تعداد دیگری را به کشتن دادهیچ کس از آنها یاد نکرد! ( در عوض، مراسم بزرگداشت برادر کندی و شهید نیسمان)

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19637

این حرفها را هم که نزنید ، دق میکنید! – قسمت اول و دوم (پایانی)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، پنجم ژوئیه ۲۰۱۵:… سیاوش جان! مردم باندازه ای که فکر میکنید بی شعور نیستند وشاید براین مسئله خودتان هم واقفید و بنابراین تنها برای مصرف داخلی و فریب دادن مکرر اسرای لیبرتی اینگونه حرف میزنید! نکن اینها را هموطن! شما دائما دردیوزگی برسمیت شناخته شدن خود از طرف دولت های جهان هستید وحالا ادعا دارید که اعتقادی به آنها ندارید؟! آیا این موریانه ها بودند …

 عربستان سعودی رجوی را بی پشتوانه میدانداطلاعات عربستان سعودی: مجاهدین خلق در ایران بی اعتبار و در خارج پر از نفوذی اطلاعات ایران هستند

این حرفها را هم که نزنید ، دق میکنید! – قسمت اول

لینک به منبع

در آستانه ی بپایان رسیدن مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های جهانی که علائم موجود تاکنون نشان میدهد فعلا کفه ی نتیجه دادن این مذاکرات برکفه ی شکست آن سنگینی دارد ، باند رجوی بیشتر ازهمیشه کلافه شده ونمیداند که علیرغم کارشکنی های شبانه روزی خود و اربابان ویاران متحدش ، احتمالا میرود که نتیجه ندهد ، چکار باید بکند!

ازاین جهت است که این بار آقای سیاوش جعفری را بمیدان فرستاده اند که با تعریف وتمجید هزاران وصدها هزاربار سازمان مجاهدین رجوی، روحیه ای به اعضای خود بدهد ونگذارد که این تشکیلات مافیایی سرازانشعابات بیشتر و بزرگتری دربیآورد !

سمت دیگر نوشته ای آقای جعفری ، نشان دادن خشم عمیق رجوی به کسانی است (مسئولین سیاست های خارجی قدرت های بزرگ ) که باوجود فشارهای شدید لابی های صهیونیستی- رجویستی ، مذاکرات مربوطه را با جدیت لازم ادامه میدهند تا نتیجه ای ازآن بگیرند و طبیعی است که اصرار دارنداین نتیجه بیشتر بنفع آنها باشد تا ایران!

درهر صورت ، ازجوهر کلام این مامور رجوی چنین برمیآید که از نتیجه ی مذاکرات واهمه داشته درخواست هایشان که با هدف بزانو درآوردن مطلق ایران بود ، کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا امکان عملی شدنش نبوده است!

ازهمین روست که نوشته ی مورد تنقید اینجانب، ازبار شکایت های مذبوحانه ونومیدانه ی زیادی برخوردار است و بنظر می رسد که سیاست مماشاتی که برخلاف میل رجوی بوده، برسیاست قاطعیتی که مورد درخواست او بوده واین قاطعیت میتواند دنیا را درگیر یک جنگ اتمی تمام عیار کند ، غلبه ای ولو نسبی یافته است!

فحوای کلام نویسنده ی این ” رنج نامه ” اینطور می رساند که باند رجوی بیشتر ازاینجانب به موفقیت مذاکرات واقف تر است وبنابراین این بار نفرین های خود را بیشتر ازگذشته نثار جناح کم وبیش واقع بین امپریالیزم ( مماشاتگران ) کرده ودرکنار آن شکست خیانت های یک دهه ای اتمی خود را باور کرده است!

میزان لعنت ونفرین به این مماشاتگران بحدی است که آدم فکر میکند که باند رجوی اندک اندک به یاد شعارهای ضدامپریالیستی سازمان روی آورد که دراین میان عواملی مانند عربستان واسرائیل مانع زیاده روی اوست!

احساس میشود که اگر روند مذاکرات باین شدت و جدیت به پیش برود ، باند رجوی سراغ آرشیوهای سرود خود رفته وبازهم ” سرکوچه کمینه …” را بیرون کشیده ودرخفا هم که شده به اینها گوش داده واشک حسرت خواهد ریخت!

درهرصورت، هنوز باید زمان کوتاهی بگذرد واین ادعاهای من محک تجربه بخورد تا مسائل درافق روشن تری دیده شود .

اما انچه که ازتکرار زیاد کلماتی مانند ” استعمار ” و… در رسانه های رجوی استنباط میشود، این مسئله است که میزان یاس وسرخوردگی فرقه ی رجوی بیشترازخوشبینی من درمورد سرنوشت این مذاکرات است.

من که ازشیطنت طرف اصلی مذاکره با ایران وازقواعد بازی های زشت دیپلماتیکی که این طرف زورگو آنرا فوت آب است ، آگاهی داشته وبدتر اینکه هیچ اطلاعی از جریان دقیق مذاکرات ندارم، هنوز مزه ی خوشبینی زیاد را نمیتوانم درکام ام احساس کنم.

اما باند رجوی که این یاس وسرخوردگی را با غلظت زیادی بنمایش میگذارد، ممکن است حامل اطلاعات بیشتری باشد که باو رسانده اند ومن ازآن اطلاع ندارم!

آخر این روزها بنقل ازمسعود رجوی مدام گفته میشود ” کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من ” ، اینجانب را زیاد دچار شک وتردیدی میکند که دردرون سازمان و پشت میزهای مذاکره چیزهایی دارد روی میدهد!

باری

نوشته ی بلند بالای آقای سیاوش جعفری، ” مجاهدین خلق ایران- کس نخارد پشت من …..” نام دارد که توسط سایت های اینترنتی گروه مافیایی رجوی منتشر شده که ازجمله درآن آمده است:

” مجاهدین خلق ایران در تاریخ میهن ما یک ویژگی منحصر به فرد دارند. اگربه تاریخ مبارزات سازمانیافته وسراسری مردم ایران، حداقل ازمشروط تا به امروز نظری بیفکنیم. یک چیز خودش را بخوبی نشان میدهد و آن این است که بجز مجاهدین خلق ا یران، تاکنون هیچ سازمانی وحزبی نبوده است که ۵۰ سال بدون انقطاع واکتیو ،آنهم نه بعنوان یک گروه کوچک، بلکه بعنوان اصلی ترین جریان مبارزاتی عصر خود به مبارزه وپیکاربا دو دیکتاتوری ادامه داده باشد.بهمین دلیل هم هست که تاکنون به این اندازه توطئه وخیانت و مماشات وشیطان سازی علیه هیچ سازمان انقلابی صورت نگرفته است… “.

این یک دروغ بزرگ است وما دراین عمر کوتاه خود ، شاهد وجود احزاب متعدد قدیمی وریشه دارتر ازمجاهدین خلق سابق بوده ایم که درحیات سیاسی ایران نقش پررنگ تر داشته اند.

عمر سازمان مجاهدین خلق از۱۳۴۴ شروع شده ودر سال ۱۳۶۰پایان یافته وما کمتر جریانی درکشور را مشاهده میکنیم که عمری فقط ۱۶ سال داشته باشند!

بقیه ی ایام جریانی بنام باند، فرقه وگروه مافیایی رجوی که این سازمان را مصادره کرد، کاری جز ترور، تخریب، جاسوسی بنفع دشمن ترین دشمنان ایران ، ترور شخصیت که بیش ازهمه شامل حال اعضای سازمان شد، ایجاد مناسبات برده داری درداخل تشکیلات، رواج بی سابقه ی کیش شخصیت ، نسل کشی داخلی ازطریق طلاق اجباری زوج ها وسلب حق حصانت فرزند ازآنها، رواج شیوه ی لمپنیزم درادبیات سیاسی ایران و … نداشته است!

یادآوری این نکته خالی ازفایده نیست ، که این سازمان درعرض ۱۶ سال موجودیت خود، نقشی درتشکل مردم نداشته و تقریبا خالق هیچگونه آثار هنری، ادبی، انقلابی ، تاریخی وعلمی نبوده واین درحالی است که محافل کوچک که اینهمه ادعاها را هم مطرح نکرده بودند، اقلا درعرصه ی فرهنگ وتشکل مردم ، کارهایی انجام داده بودند!

با این وصف به کدامین دستآورد مردمی خود مینازید؟

اگر میزان ماندگاری شرط درستی راه باشد که درمورد شما صادق نیست، آنگاه باید به ستایش هیتلر وموسولینی پرداخت که بعد ازگذشت نزدیک ۷۰ سال، پیروان آنها با عنوان های نئونازیسم ونئوفاشیزم سربلند کرده ودرمواردی مانند اکراین وبه کمک امپریالیست ها ، قدرت رابدست گرفته اند!

با این وجود مهمل میبافید وتنها علت وجودی اینگونه ی تان شبیه اراذل واوباش ( لمپن پرولتاریا ) است که همواره موی دماغ هرجنیش مردمی اند و اگر دست داد بنوعی بقدرت هم میرسند!

به مماشات هم که میرسیم، بارعایت وجدان میتوان گفت که این مماشات بیش ازهمه شامل شما بوده است.

این شما هستید که بعنوان مهمان ناخوانده ی خلق عراق ، نمیخواهید قسمتی ازخاک آن کشور بنام لیبرتی را تخلیه کنید وبدتر اینکه به یمن بهره برداری ازاین مماشات، به دولت عراق اجازه ی سرکشی باین قسمت ازخاک خود را نمیدهید ودرچهارچوب قانون این کشور قرارنگرفته ومقررات غیر قانونی وضدبشری خودرا بدون هیچ پاسخگویی درمورد بیش از۲۰۰۰ اسیر ومحروم ایرانی اعمال میکنید ودرهرفرصت ممکن درامور داخلی میزبان مداخله میکنید!

آقا سیاوش به گفته هایش چنین ادامه میدهد:

” آیا مجاهدین شخصیت های خارجی را می خرند؟ مجاهدین نمیتوانند ارتشی از شخصیتهای طراز اول از ۵ قاره جهان را خریداری کرده باشند. زیرا اگر این افراد خریدنی بودند، رژیم آخوندی که فقط در دوران احمدی نژاد،۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است…”.

نه خیر! این پیروپاتال های نئوکان احتیاج به تریبون های شما ودرحرافی بنفع شما دارند که ایده های ضدبشری خودرا مطرح کنند ودراین راه، گرفتن حق القدمی ناقابل ، ضرری بآنها نمیرساند.

اینها دشمنان توسعه وپایداری ایران بوده و بدین راحتی حاضر نخواهند شد که ازطرف ایران خریده شده وعلت وجودی خود را ازبین ببرند.

اما بشما همفکران خود که میرسند ، قضیه ی ” هم فال وهم تماشا” را رعایت کرده و ضمن قبول حق القدمی درحد اعتبار خود، کمک تان هم میکنند. کاری میکنند درحق دوست ودریافت هرهدیه ی این دوست برایشان ” نور علی نور” میشود!

این حرفها را هم که نزنید ، دق میکنید! – قسمت دوم

لینک به منبع

آقای جعفری ادعا دارد:

” این رژیم درزمینه سرکوب بسا بسا فراتر ازدیکتاتوریهای کلاسیک عمل کرده است.صدورتروریسم او باعث شده است که کشورهای مختلف بخاطر منافع اقتصادی ویا ترس از تروریسم درمقابلش کوتاه بیایند و تمکین کنند “.

اگر قرارباشد به تروریزم صرف امتیاز بدهند، این مسئله شامل حال شما بیشتر ازهمه میگردید که تاحدودی ودرمراحلی گردیده است!

مخصوصا اینکه مشکل سلطه گران تروریزم ناب نیست !

تروریزم مورد توجه آنها جریاناتی هستند که سابقا ” نهضت های رهائی بخش ” نام داشتند که عمدتا ازبار ضد امپریالیستی وعدالت خواهی برخوردار بودند وهستند که حالا نام این نهضت ها را ” تروریزم بد” گذاشته اند وگرنه عموسام تان که ازفوائد! بالاترین تروریزم ازنوع گروهی ودولتی اش بهره میبرد ونامش را میگذارد مبارزه با تروریزم وآنهم ازنوع ” بدش”!

او مینویسد:

” براستی که در دو قرن گذشته تاریخ ایران، هیچ حکومتی به اندازه حکومت ملاها از مماشات و تسلیم و سر خم کردن کشورهای غربی و دیگر قدرتهای جهان بهره نبرده است.درسال گذشته شاید به جرآت بتوان گفت که بیشترین وقت وزیر خارجه آمریکا و بالاترین مقامات اتحادیه اروپا، صرف مذاکره با رژیم ایران و وزیرخارجه ملایان شده است. ..”.

درمقابل تروریزم عریان رضاشاه در زندان وبیرون آن، چه سختگیری انجام گرفت؟!

محمد رضا شاه تا آخرین سال حکومت ۳۷ ساله سرکوبگرش ، چه اعتراضی را از این اربابان مماشاتگر را شاهد بود و…

درقسمت آخر پاراگراف ، شما از مقامات آمریکا واروپا باین خاطر آزرده خاطری نشان داده اید که سرگرم گفتگو با ایران بوده اند برسر مسائل هسته ای!

درمقایسه با وضعیت بعضی ازکشورها موضوع فعالیت های هسته ای ایران امری عادی بود که همین حضرات برای انحراف توجه مردمشان از بحران های سختی که حاصل سیاست های نئوکانی شان بود، این شترهسته ای ایران را به بالای کوه بردند و پرواضح است که با این ورق همواره نمیتوانستند بازی کنند وناچار باید خود زحمت کشیده واین شتر را پایین میآوردند!

حرف گزافی مطرح کردند ، بما صدمات جبران ناپذیر زدند وبا این وضعی که قابل دوام نیست، متقبل زحمت هم باید بشوند. گواینکه اهداف پلید دیگری هم ازبزرگ نمائی فعالیت های هسته ای ایران موجود بود و هست!

دوباره میخوانیم:

” …گاه مجاهدین را گروهک معرفی میکند و درهمانحال مجاهدین را سازمانی بسیار قدرتمند معرفی میکند که هم در عراق و سوریه و یمن و عربستان و … حضور دارند و نیروهای این کشورهارا آموزش میدهند. آدم گیج میشود که بالاخره این مجاهدین گروهک هستند یا یک قدرت بزرگ و مهیب که در چند جبهه برعلیه رژیم می جنگند “؟

تحقیقا ادعای اولی درست تراست! به بقیه ی موارد که برای اهداف خاص دیپلماتیک وآنهم گاها برزبان میآید ، توجهی نکنید!

آقا سیاوش مینویسد:

” … همه میدانند و خودخامنه ای ازهمه بهتر میداند که تا همین امروز غرب وامریکا تا توانسته اند، چوب زیر بغل این رژیم گذاشته اند تا رژیم سر پا بایستد و هنوز هم درب برهمین پاشنه می چرخد “.

اگر راست میگویید پس اینهمه وعده های هرفصلی سرنگونی ” قریب الوقوع” وانزوای جهانی حکومت ایران برای چه بوده است؟ چرا به هیچ راهی مستقیم نیستید؟

اگر تحلیل های قبلی تان غلط بوده شهامت اعلام آنرا به همکاران اسیر خود داشته باشید واحتیاجی نیست که به مردم هم بگویید که جدی نخواهند گرفت همانطور که گفته های سی ساله ی تان را نگرفتند!

اگر غرب ازحکومت ایران حمایت میکند، شما که با دنباله های آن ( اسرائیل، عربستان و…” نرد عشق میبازید، دیگر چه صحبتی ازتضاد شما بارژیم میتواند دربین باشد؟؟!!

دوباره میخوانیم:

” آنچه که باعث شده مجاهدین طی ۵۰ سال گذشته ماندگار باشند، بها و قیمتی بوده است که در مسیر این مبارزه پرداخته اند.بسا بسا فراتر از قیمت مادی و پول، قیمت انسانی و عاطفی یعنی خون گرم آگاهترین فرزندان این مرزو بوم و ترک خانه و خانواده و فرزندو عواطف انسانی و…. بوده است. آنها ازعواطف خانوادگی دست شسته اند تا عواطف خلق محبوب خودشان و عواطف میلیونها کودک بی سرپرست وزنان خیابانی و خانواه هایی که لقمه نانی در سفره شان نیست و ….را جایگزین آن بنمایند، تا بتوانند روزی خوشبختی و سعادت را برای مردم میهنشان به ارمغان بیاورند “.

درمورد راز ورمز عدم ماندگاری مجاهدین خلق، فوقا مسائلی مطرح کرده وگفتم که فرقه ی رجوی موجود همان سازمان مجاهدین دهه ی ۴۰ و۵۰نیست وشرافت اقتضا میکند که ازآن نام سوء استفاده نشود!

اما درمورد قسمت دوم پاراگراف باید گفت که شیطنتی دراین حرافی نهفته است:

آیا کسی میتواند دست ازعواطف خانوادگی شسته و عواطف بقیه ی مردم وکودکان بی سرپرست و … را باخود حمل کند؟!

بلی این کار ممکن است وآن زمانی است که تمام خانواده های مجاهدین ازفرط رفاه درحال ترکیدن بوده وباعدم درک درد این گرسنگان مورد اشاره ، ضدخلق محسوب گردند وآیا خانواده ی مجاهدین ازاین خصوصیات بهره مند اند وخود مجاهدین سابق با آن نردتخته بازی خود انفلابی اند تا خانواده ها آنان به کناری زده شود؟!

مسلما که نه!

این گربه رقصانی ها بخاطر سد ملاقات خانواده ها با اعضای دربند رجوی است وسنگ بزرگ خلق را برمیدارند تا وضعیت رقت بار این خانواده های زجر کشیده درپشت آن پنهان بماند!

بدون ذکر تمجید آمیز نام مسعود رجوی ، مقاله ای منتشر نمیشود وآقا سیاوش دررعایت این رویه ی حمیده!! مینویسد:

” معمار اصلی این انقلاب مسعود رجوی، از روز اول گفت، “کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من“ ، اوگفت، تا میتوانید حمایت خارجی از پایین کسب کنید، تا میتوانید حمایت ارگانهای بین المللی و سازمان ملل و…. را بدست بیاورید، ولی استراتژی وسیاست خودتان را هرگز روی این حمایت ها سوار نکنید. چشم امید به هیچ نیروی خارجی ندوزید. .. تنها ما بعنوان نیروی پیشتاز و توده های مردم خودمانهستیم که منافع مردم مان را میخواهیم. سرنگونی این رژیم مسولیت مردم و مقاومت ایران است و نه هیچ قدرت خارجی “.

عجب!

پس اینهمه کنفرانس ومیتینگ ها که بدون حضورنمایندگان معتبر وباصلاحیت ارگان های بین المللی، عمدتا نمایندگان پیروپاتال دولت های سلطه گر جهانی حضور دارند و سازمان هایی مانند صلیب سرخ جهانی اینهمه مغضوب ، درنفی دستورات مسعود خان بوده است که ما نمیدانسته ایم؟!

سیاوش جان! مردم باندازه ای که فکر میکنید بی شعور نیستند وشاید براین مسئله خودتان هم واقفید و بنابراین تنها برای مصرف داخلی و فریب دادن مکرر اسرای لیبرتی اینگونه حرف میزنید! نکن اینها را هموطن!

شما دائما دردیوزگی برسمیت شناخته شدن خود از طرف دولت های جهان هستید وحالا ادعا دارید که اعتقادی به آنها ندارید؟!

آیا این موریانه ها بودند که پای دیوار این اعتقاد شما به دولت ها را باین سرعت خورده وفروریختند؟! چه خبر است در داخل شما ؟!

چرا این مذاکرات هسته ای اخیر اینهمه شیرازه های فکری شما را گسیخته است؟

چه خبر است مگر که ما نمیدانیم؟!

آقا سیاوش واقعا هوائی شده ودرتقابل با عمده گفتارهایش چنین مینویسد:

” …چه کسی فکر میکرد که بعد از زدن مارک دروغین تروریسم, این سازمان موفق خواهد شد که ازطریق مبارزه ای قضایی و سیاسی خود را از لیستهای سیاه اروپا و آمریکا بیرون بکشد؟ چه کسی فکر میکرد که بعد از هشت سال که فرانسه، تلاش کرد برای معامله با رژیم مارک تروریسم را روی مقاومت نگه دارد، قضات با شرف پرونده را ببندند و اعتراف کنند که با یک مقاومت علیه استبداد سروکار دارند و نه یک سازمان تروریستیو سکت و فرقه ” ؟

پس دراین مورد خاص مماشات نشد وشما موفق شدید از لیست تروریست ” بد ” که تا سال۶۰درآن قرارداشتید ، به لیست تروریست های ” خوب ” که از سال ۶۰ وارد آن شدید ، نقل مکان کنید با یک کمی فاصله وزمان وتغییر فازی که درمسائل سیاسی چشمگیرتر و متداول تراست!

با ملاحظه ی وقت خواننده، به پاراگراف آخر نوشته ی آقای سیاوش جعفری اشاره میکنم:

“…آنچه که مجاهدین را به یقین میرساند که میتوانند از ساکنان لیبرتی حفاظت کنند و این رژیم را سرنگون کنند، همین مسیر، پر افتخارو شکوهمند میباشد.البته هیچگاه نباید به دشمن درتاکتیک کم بهاداد و بازهم همواره آماده قیمت دادن بود، ولی به این یقین داشته باشیم که بطور استراتژیک رژیم روز به روز توانش را برای نابودی مجاهدین بیشتر ازدست میدهد “.

بدین ترتیب عزم رجوی جزم است تا این اسرا درکمپ لیبرتی ماندگار باشند که اگر دری به تخته خورد و آشوبی درکشور برخاست، اینها را گوشت دم توپ قدرت های سلطه گر بکند!

خواننده ی مخترم!

آیا به ماهیت حملات متناوبی که برعلیه اعضای خانواده های این تیره بختان لیبرتی نشین که درخواست اعزام آنها به مناطق دورازدرگیری های خاورمیانه را دارند، پی برده ودریافتید که درد رجوی چیزی جز قربانی کردن اینها نیست؟!

نوید

 مریم رجوی حقوق بشربازهم قافیه است که بر فرقه ی رجوی تنگ میآید! (دفتر مطبوعاتی پارلمان بریتانیا: چنین قطعنامه ای وجود خارجی ندارد)

لرد کارلایل سر لابی جدید مجاهدین خلق در پارلمان انگلستانبریتانیا مجددا تقاضای لرد لابی گر برای ویزای رجوی را رد کرد.
چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIمشاور سیاسی پارلمان اروپا: باید به نقش انگلی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در ساختمانهای پارلمان پایان داد

غواصان شهید و جشن مجاهدین خلق فرقه رجویپایکوبی مجاهدین بخاطر شهادت غواصان ایرانی (رجوی: این کارناوال استخوان بود)

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

ولپنت مریم رجوی مزدور سابق صدام و امروز موسادVillepinte – the real message behind Maryam Rajavi’s anti-Iran speech

***

همچنین:

این دو امر قابل مقایسه نیست!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و دوم ژوئن ۲۰۱۵:…  رهبر شما چگونه میتواند بنفع آزادی وستمدیدگان ومظلومان وارد عمل شود که خود ازبین برنده ی آزادی ، حامی بهره کشان جهانی و حرمسرا نشین کردن زنان در سازمانی با حد�

به اهورای ارژنگ داودی قسم که سیر تاریخ اینگونه نبوده!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و یکم ژوئن ۲۰۱۵:…  این تعریفی که شما ازانقلابی میکنید، بیش ازهمه با سرشت سازمان مجاهدین رجوی درتضاد است وآیا با این اعلام میخواهید ازآنها دوری کنید؟! اینکه انقلاب همیشه باید خشونت آمیز باشد ، دروهله ی اول نظر تشکیلاتی است که این نوشته ی شما را درج کر

باند تروریستی رجوی ، تشکیل جبهه ی فراگیر ضد تروریزم میدهد!

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsانجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هفدهم ژوئن ۲۰۱۵:… تصور نمی رفت خانم رجوی مجبور باشد که عجولانه تدارک یک کنفرانس را با شرکت ” السابقون ” در مقر خود بدهد که اینطوری نشد و این خانم مجبور شد که بلا فاصله وبدون اینکه اجازه دهد حنجره اش استراحت لازم را کرده باشد وتن