قیام مسلحانه شهری رجوی به گل نشست ( + دگردیسی یک جدا شده)

قیام مسلحانه شهری رجوی به گل نشست ( + دگردیسی یک جدا شده)

قیام مسلحانه شهری رجوی به گل نشستعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و چهارم فوریه 2020:… رجوی تحلیل میکرد یا رژیم میجنگد که ارتش ازادیبخش وارد میشود یا استحاله میشود که قیام مسلحانه توسط ما انجام میشود حرکت ارتش ازادیبخش که بعد سال 67 بگل نشسته بود با انتخاب این دوره مجلس قیام مسلحانه رجوی هم بگل نشست وهردوتحلیل انها به بن بست رسید ازاین ببعد چه استراتژی میخواهند بخورد ملت بدهند باید منتظربمانیم وببینیم شیرهمیشه بیدارچه استراتژی را پایه ریزی میکند هردو استراتژی قبلی شکست خورده ونابود شدند وبعد ازاین انتخابات قطعا وضعیت سازمان مجاهدین تعغیرات جدی خواهد داشت. قیام مسلحانه شهری رجوی به گل نشست ( + دگردیسی یک جدا شده) 

قیام مسلحانه شهری رجوی به گل نشسترئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم

1- پیروزی اصولگرایان قیام مسلحانه شهری رجوی را به بگل نشاند

اگربه 41 سال گذشته نگاه کنیم رجوی همیشه انتخابات راتحریم وصحنه رابرای اخوندها خالی کرده است ولی باید پرسید دلیل اینکه رجوی همیشه انتخابات را تحریم میکند چیست ؟ ایا عملکرد انقلابی ست ؟ ویا اینکه هیچ راهی نبوده ؟ واقعیت این است که رجوی قبلا وعضدانلو که جا پای رجوی گذاشته به این دلیل انتخابات را تحریم میکند که میداند هیچ اقبالی ندارد وحتی اجازه داده شود که سازمان مجاهدین وارد انتخابات هم بشود بدلیل عملکرد سالیان کسی درایران به انها رای نمیدهد ودلیل تحریم ، بی اینده گی ونبود جایگاه دربین مردم ایران است ، چون چنین موضوعی را دقیقا اگاه هست فرافکنی کرده وازاد نبودن انتخابات را بهانه میکند وتحریم کرده خود را خلاص میکند ومیگوید چون ازاد نیست وما مخالف حاکمیت هستیم درنتیجه تحریم میکنیم واسم این را هم گذاشته عملکرد انقلابی درصورتی که بخاطرنبود حمایت ازطرف مردم ایران است درهرانتخابات رجوی هم زنده شده وپیام میدهد وهیچ کس هم به حرفهای او گوش نکرده وارزشی قائل نیستند زنده شدن وپیام های رجوی مثل تحریم ترامپ است که ازفرط پیسی وفلاکت جنتی را تحریم میکند بنده درطی سالهای گذشته نه درخواست شرکت مردم را داشتم ونه درخواست تحریم زیرا معتقدم این مردم ایران هستند که باید تصمیم بگیرند چکارکنند زیرا انقدراگاه شده اند که خود سرنوشت خود را تعیین تکلیف کنند ودفعه قبل هم بخاطرانتخاب اشتباه قیمت سنگینی پرداخت کردند وازتجربه ان میتوانند استفاده کرده وانتخاب بهتری انجام بدهند به هیچ کس ازجمله بنده مربوط نیست وظیفه بنده نوشتن واقعیتها واگرحرفی وراهنمایی دارم بنویسم وهرکس خوند وانتخاب کرد ویا حرف بنده مورد قبول وپذیرش کسی بود می پذیرد واگرمورد پسند نیست ازکنارش میگذرد این یعنی اعتقاد به ازادی وحق تعیین سرنوشت کما اینکه درچند سال گذشته برعلیه اصلاح طلبان قلابی ونولیبرال چپاولگرنوشته ام وخواهم نوشت وبرای بنده فرقی نمیکند چه باندی حاکم باشد

مجاهدین خلق چه می‌کنند ؟ – از عراق تا آلبانی

بنده براساس منافع ملی حرف میزنم درچند سال گذشته عملکرد انها را ضد ملی دانسته وشروع به نوشتن واگاه کردن مردم درحد فهم وشعورخود کردم وخواهم کرد ازاینکه اصلاح طلبان قلابی ازمردم ایران بخاطرعملکرد ننگین سیلی محکمی خوردند وحقشون هم هست ولی امیدوارم امروز که میگویند اصولگراها پیروزشده اند مسیرضدملی نروند وبداد مردم رسیده وعملکردی مردمی وملی داشته باشند گرچه اگرهمان مسیررابروند باید بدانند که ازملت ایران سیلی خواهند خورد با شکست اصلاح طلبان پروژه وتحلیل وخواسته رجوی وعضدانلو یعنی استحاله وحرکت ارتش ازادیبخش ازنظررجوی وعضدانلو وقیام مسلحانه انها به گل نشست ومجلس حاکمیت یکدست شد این انتخابات ضربه به تمامی اپوزیسیونهای قلابی بود که دنبال این بودند که دولت روحانی واردمذاکره وبرجامهای دو وسه بودند تا استفاده خود را بکنند دوران برجامها تمام شد وامریکا بهترین شانس مذاکره را ازدست داد وبزرگترین اشتباه امریکا خروج ازبرجام بود که با انتخابات وپیروزی اصولگرایان درب مذاکره بسته شد ودولت روحانی بی یال وکوپال وازاین ببعد زمان پاسخگویی روحانی ودارودسته انهاست رجوی تحلیل میکرد یا رژیم میجنگد که ارتش ازادیبخش وارد میشود یا استحاله میشود که قیام مسلحانه توسط ما انجام میشود حرکت ارتش ازادیبخش که بعد سال 67 بگل نشسته بود با انتخاب این دوره مجلس قیام مسلحانه رجوی هم بگل نشست وهردوتحلیل انها به بن بست رسید ازاین ببعد چه استراتژی میخواهند بخورد ملت بدهند باید منتظربمانیم وببینیم شیرهمیشه بیدارچه استراتژی را پایه ریزی میکند هردو استراتژی قبلی شکست خورده ونابود شدند وبعد ازاین انتخابات قطعا وضعیت سازمان مجاهدین تعغیرات جدی خواهد داشت وبیشتربه درون خود خواهند خزید

لینک به منبع

2- دگردیسی از رجوی تا رضا پهلوی

تعدادی از جداشده ها ازرجوی دریک دگردیسی بسمت رضا پهلوی وشاهنشاه جنت مکان وکمربسته امام رضا وفرمانده نیروهای سه گانه تیمسارارتشبد شاهنشاه اریامهرگرایش پیدا کرده اند وشبانه روز درهربهانه ای درشبکه های اجتماعی وسخنرانی نظریه پردازی شاهنشاهی وازاو دفاع میکنند یک ایرانی درشبکه های اجتماعی فعالیت میکند که شبانه روز کارش دفاع از نتانیاهو وترامپ ورضا پهلوی ست وبیست وچهارساعت خواهان تحریم وبمباران ایران است چندوقت پیش نوشته ای خصوصی برای من فرستاده بود وگفته بود تو یکی ازمعدود کسانی هستی که ازمجاهدین جدا شده ولی بسمت شاهنشاه گرایش پیدا نکرده وحرفهای قبلی خود را میزنی وهنوز توبه نکرده ودرمواضع قبلی خودت مونده ای ونوشته بود که اندیشمندان وشعرا وحقوق دانهایی که با مجاهدین بودند توبه کرده وازشاهنشاه دفاع میکنند من تعجب میکنم چرا تو مثل انها رفتارنمی کنی و…. که منهم جواب درخورشخصیتش رابهش دادم ونوشتم بروبچه جان ما رو تهدید نکن بنده نه شاعرم ونه اندیشمند ونه حقوق دان ونه فیلسوف دوما این یدکها که شما باریک عده ای میکنی ازنظربنده دلیل برشعورنیست اتفاقا خیلی ازاین افراد خیلی هم ازنظرسیاسی بی شعورتشریف دارند اگرداشتند بسمت رضا پهلوی نمیرفتند واز شاهنشاه شما که بنده اووحکومتش را ضد ملی وضد مردمی میدانم حمایت نمی کردند ودرجواب به او نوشتارچرا ازانقلاب بهمن حمایت میکنم را نوشتم حال ببینیم داستان چیست داستان ازاین قراراست که بنده فردی ایرانگرا وضد تحریم وبمباران هستم وازمردم خود حمایت میکنم ولی اقایون خواهان تحریم وبمباران هستند واین درگیری همچنان ادامه دارد بنده حرف خود را میزنم نه حرف دشمنان ملت را ازاین مسایل که بگذریم فرد مربوطه طوری صحبت میکند که انگاردردرون مجاهدین چند هزاراندیشمند وحقوقدان وشاعرونویسنده وامثالهم وجود دارد که حرفی یاوه وبیهوده است

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

اتفاقا مجاهدین یکی ازبیسوادترین اجتماعات هستند وهیچ سنخیتی با دانش وعلم ندارند بگذریم ازاینکه داشتن چنین القابی ویدک کشیدن انها را بنده دلیل برشعورنمیدانم که چون طرف شعرمیگوید یا مدرس فلسفه هست الزاما همه چیز فهم هستند خیراینطورنیست حال ببینیم یکی ازاین اندیشمندان جدا شده ازرجوی چه میگوید درمصاحبه امده ومیگوید تعدادی از جدا شده ها ازمجاهدین هیچ هویتی ندارند البته بنده میدانم منظورش چه کسانی هستند وبا بنده هم نیست ولی اگر دفاع ازرضا پهلوی و خواستن تحریم وبمباران ایران هویت است این هویتها برازنده خودشون باد خجالت هم نمیکشند سالها با شاهنشاه جنت مکان مبارزه کرده اند بعد شصت سال دریک دگردیسی به سمت بچه پهلوی که هیچ هویتی ندارد گرایش پیدا کرده ودفاع از اورا هویت میدانند ای ننگ برشمایان البته نباید به انها ایراد گرفت کسانی که فیزیکی ازرجوی جدا شده وفکری وابسته به ان هستند  کسب کردن ورفتن بسمت چنین هویتهایی عادی ونرمال است کسانی که ازتحریم وبمباران پابه پای رجوی وعضدانلوحمایت میکنند چگونه خود را جدا شده ودیگرجدا شده ها را بی هویت میدانند درحقیقت اینها همان هویت رجوی را دارند بخاطرهمین هرروزی بسمت کسی گرایش وهرساعت هویت جدیدی پیدا ودارای هویت ساعتی هستند عملکرد رجوی وعضدانلو را نمی بینید هرساعت درپشت دری برای تعغیرهویت بست می نشینند بنده معتقدم هرکس هرطورکه خواست فکروعمل کند ازاد است بخودش ربط دارد ولی اینکه بیاییم وخواهان توبه دیگران باشیم وسایرین را بی هویت بدانیم این دیگه فقط ازپررویی ومسلک بی حیایی رجوی وعضدانلو سرچشمه می گیرد وما را مثل رجوی تهدید میکند وخواهان این است که مثل اندیشمندان نازنازی به درگاه رضا پهلوی گرایش پیدا کنیم برازنده خودشون باد ما خواهان چنین هویتهایی نیستیم وبه انها هم ملحق نخواهیم شد هویت بنده ایرانگرایی مقتدربا پنج پایه ازادی ، استقلال ، حقوق بشر ، برابری ، وعدالت اجتماعی بوده وخواهد بود وهرگز هم این هویت را تعغیرنداده ونخواهم داد زیرا چنین هویت ودفاع ازانرا بنفع مردم ومملکت میدانم وهرهویتی غیرازاین موارد را هویت ضد ملی ومردمی میدانم

لینک به منبع

(پایان)

***

Maryam Rajavi is the acting leader of the People's Mujahedin. Her husband has not been seen since 2003گزارش دویچه وله آلمان از تحقیق اشپیگل از وضعیت مجاهدین خلق در آلبانی و سابقه این گروه

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/امضای-مجاهدین-و-شورا-پای-سند-کشتارکودک/

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکاعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم فوریه 2020:… سخنگو ازخوشحالی درپوست حرام خود که تک تک سلولهایش ازپول مزدوری ونوکری وجاسوسی شکل گرفته است نمی گنجد وخوشحال است که دیدارباعث گرسنگی بیشترملت میشود ازطرفی دیگررضا اولیا مزدوروارفته وپیروخرفت رجوی بنام روشنفکران انقلابی درایتالیا بیانیه داده وداد سخن پراکنده که حاکمیت به کودکان شلیک مستقیم میکند بنده هرگونه ازارواذیت تظاهرات مسالمت امیزرا محکوم کرده ومیکنم ولی مشخص شده است وهمین دیروز روزنامه امریکایی نوشت دراشوبهای ابان سازمان سیا دست داشته است یعنی اینکه حامیان اشوب یعنی مجاهدین ودارودسته رضا پهلوی وسایرتجزیه طلبان نوکران سازمان سیا ودست پرورده های انها وخط سیا را پیش میبرند. امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکانه فراموش میکنیم و نه می بخشیم حامیان تحریم و زجرکش کردن مردم ایران را

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

معاون سابق وزارت خارجه امریکا با برایان هوک دیدارداشته وسخنگوی مجاهدین که همان مریم عضدانلو باشد ، گفته نوبت رژیم محفوظ است بااین جمله او کاری ندارم بنده با دیداری کاردارم که انجام شده است همه میدانیم که برایان هوک کودک خوارتحریمها را دنبال میکند ودیداراین شخص جنایتکاروادمخواربازنشسته ورفیق حمام وگرمابه مجاهدین هیچ هدفی نداشته الا تنگ ترکردن حلقه تحریم ملت ایران ودادن اطلاعات به ادمخواران برای گرسنه نگه داشتن ملت است همان تحریمی که تا به الان بیش ازبیست کودک بیمارپروانه ای بخاطران فوت کرده اند کلیه کسانی که ازتحریم حمایت میکنند دشمنان ملت ایران هستند تحریم باعث رشد فقروکودکان کاروفحشا وتن فروشی بخاطرلقمه نانی شده است وسخنگو ازخوشحالی درپوست حرام خود که تک تک سلولهایش ازپول مزدوری ونوکری وجاسوسی شکل گرفته است نمی گنجد وخوشحال است که دیدارباعث گرسنگی بیشترملت میشود ازطرفی دیگررضا اولیا مزدوروارفته وپیروخرفت رجوی بنام روشنفکران انقلابی درایتالیا بیانیه داده وداد سخن پراکنده که حاکمیت به کودکان شلیک مستقیم میکند بنده هرگونه ازارواذیت تظاهرات مسالمت امیزرا محکوم کرده ومیکنم ولی مشخص شده است وهمین دیروز روزنامه امریکایی نوشت دراشوبهای ابان سازمان سیا دست داشته است یعنی اینکه حامیان اشوب یعنی مجاهدین ودارودسته رضا پهلوی وسایرتجزیه طلبان نوکران سازمان سیا ودست پرورده های انها وخط سیا را پیش میبرند که بنده همان روز اشوب را محکوم کردم زیرا که به تجزیه کشورراه میبرد واینکه امروز انها خواهان لیبیایی کردن ایران هستند تا برده داری وکنیز فروشی را دربازارهای ایران راه بی اندازند وایران را به رم باستان برگردانند برکسی پوشیده نیست  ای حرام لقمه ایا تحریم کودکان ایران را نشانه نرفته است تو که دم ازکودکان میزنی چرا خودت خواهان تحریم هستی وچرادربرابرفوت کودکان بیمارصدایت ازحنجره نوکری درنیامد ودرجای دیگرحرف نتانیاهوی صهیونیست وپدرخوانده تروریسم درمنطقه را تکراروبرای خوش خدمتی به اسراییل ونتانیاهو میگوید ایران خواهان نابودی کشوردیگراست ولی اسمی ازکشورمربوطه نمی برد تا دست مزدوری ونوکری او برای کسی رو نشود وهمه ما میدانیم که رضا اولیا ها ادمهای پست وحقیری هستند که کارشون روخونی حرفها ویاوه های رجوی وعضدانلوست نه بیشتروحد وجایگاه انها درپیش رجوی وعضدانلو اینقدرحقارت بار است که بیایند وروخوانی کنند ویاوه های نوشته شده را تکرارکنند

بله این رقص های میمونی وبالا رفتن ازمنبرصهیونیزم وادا وادواربوزینه ای بربالای منبرصهیونیزم وامپریالیسم واستعمارگر وادمخواران غربی حکایت از دشمنی انها با ملت ایران دارد وانها عامل تحریم وکشتارملت هستند ملت ایران بدانید که سازمان مجاهدین وشورای انها پای سند کشتارملت ایران را امضا وتحویل ترامپ ونتانیاهو داده اند فقط فرقشون دراین است که کلاه صهیونیزم برسرنگذاشته وشاخ انرا بدست نگرفته اند ولی حرفهای انها ازگلوی  دشمنان ایران بیرون میاید یعنی اینکه میکروفونی که جلوی انهاست همان شاخ صهیونیزم است که ازان چماق داود رابرسرملت فرود میاورند ما که هیچ کاره ایم ودرسیاست جهانی به اندازه پشه هم ارزش نداریم اینها حرفهای ماراهم تحمل نمیکنند وتوسط زاکربرگر همان چماق داود درفیسبوک صفحات ما را می بندند دریکسال گذشته هفت ماه وهجده روز صفحه مرا بسته اند والان هم دوماه است که بسته می باشد وانهم چیزی جز جاسوسی وگزارش رجوی وعضدانلو چی ها جاسوسان صهیونیزم نیست انوقت میخواهید از صهیونیزم خواهان نابودی ملت نباشند اینها دروغ میگویند دشمنان ملت ایران هستند واین حرکات انها دقیقا ازروی ترس ودلهره ازبیان حقایق است رجوی وعضدانلو از ترس حرفهای ما مثل بید  میلرزند ورعشه مرگ می گیرند ولی بدانند که بنده دستان خیانت به ملت ایران را هرکس که باشد با شیوه های خودم افشا کرده وبازخواهم کرد نخواهم گذاشت کسانی که سند کشتارملت ایران را امضا وبه دشمنان ملت ایران داده اند اب خوش ازگلویشان پایین برود قبلا نوشتم وبازتکرارمیکنم ملت ایران گول اینها را نخورید اینها دشمنان شما وکشورهستند واین را هم بخاطرتجربه 35سال زندگی دردرون اینها میگویم انها را با تمام قدرت طرد کنید ودرترورسپهبد سلیمانی و22 بهمن نشان دادید که بردهان یاوه گویان می کوبید چه اخوند وچه غیر اخوند بخیابون امدن شما نشان داد که با تجزیه مخالف هستید وایران یک پارچه وقدرتمند را میخواهید وچشم دشمنان را کورکردید کورباد رجوی وعضدانلو وشورای انها که ایرانگرایی قدرتمند را نمی توانند ببینند ایران سرفراز بیرون خواهد امد وملت ایران ازهرقید وبندی رها خواهند شد زمستان خواهد رفت وروسیاهی برای ذغالها وکلاغان سیاه وبی روح که ندای شوم سرمیدهند خواهد ماند راه حل ما برخلاف رجوی وعضدانلو هم پاله های غرب ، ایرانگرایی مقتدر با پنج پایه یعنی ازادی واستقلال وحقوق بشروعدالت اجتماعی وبرابریست  این پنج پایه را از همه بخواهید وپایه ها باطل وسحرهمه دشمنان داخلی وخارجی ایران مقتدراست

امضای مجاهدین و شورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

لینک به منبع

***

مریم رجوی مجاهدین خلق جان بولتون سرنگونی 22 بهمنتوّهم بی پایان در نوروز ۹۲

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کشف-حجاب-مریم-رجوی-،-چاشنی-ایدئولوژی-را/

کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلق

کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلقعلی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم فوریه 2020:… مریم عضدانلو درفلاکت وپیسی درتماس با علینژاد به چهارشنبه های سفید وزارت خارجه حاکمیت دینی ومجری ان علینژاد پیوسته وقراراست که درمیدان اسکندربیک تیرانا در آلبانی رسما لچک ازسربرداشته وکلیپ آنرا هم برای خانم مسیح علینژاد بفرستند واو هم منتشرکند. به به چه مبارزه ای و چه مبارزانی. پیوند شان مبارک باد البته از قبل همانطورکه نوشتم داشتند امروز علنی کرده اند اگررضا شاه با کشف حجاب توانست کاری از پیش ببرد، مسیح علینژاد و خانم عضدانلو هم با برداشتن لچک ازسرمیتوانند پیش بروند. البته بنده خیلی موافقم که عضدانلو جشن برداشتن لچک برای خود و زنان داخل مناسباتش بگیرد ولی مرگ برای همسایه خوب است . کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلق 

کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلقشاهزاده ترکی الفیصل رابط مریم رجوی با اسرائیل هم شد!!

کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلق

1- خانم مریم عضدانلو به چهارشنبه های سفید پیوست

دیشب فیسبوک نگاه میکردم چشمم به کلیپی افتاد که نوشته بود خانم مسیح علینژاد با مجاهدین تماس گرفته وقتی گوش دادم صحبتهای علینژاد بود که با مجاهدین صحبت ودرخواست حمایت وهماهنگی با انها داشت که معلوم بود ازقبل هماهنگی ها راباهم کرده اند وتماس اخرین مرحله هماهنگی بود لازم به یاد اوریست که رابطه علینژاد با مجاهدین به گذشته های دوربرمیگردد اوایل که او به خارجه امده وبرنامه شروع کرده بود مجاهدین ازاو حمایت وصحبتهایی درباره او میکردند که چنین است وچنان ما هم که به جایی دسترسی نداشتیم تا بدانیم خانم وردست خاتمی شیاد بود وبرای دارودسته جلبکها بقول رجوی درایران یقه درانی میکرد ازقدیم گفته اند بگو با کیان زیستی تا من بگویم تو کیستی بیخود که نیست خانم برای پمپئو وبرایان هوک ودارودسته جنایتکاروضد بشروضد ایران وایرانی وادمخواران جهانی همانهایی که کودکان را دراقصی نقاط جهان گرسنگی میدهند وجان انها وبزرگسالان را میگیرند وتروریست پرورش میدهند وپدرخوانده تروریسم هستند یقه درانی میکند وهمه جای انها را می لیسد نشان ازدارودسته نولیبرال وضد ایرانگرایی خاتمی ورفسنجانی وروحانی دارد دیگرجاسوسی این جماعت برعلیه ملت ایران برکسی پوشیده نیست خانم چنان ازموسوی وکروبی دفاع میکرد که گویی جهان بشریت فقط موسوی را زائیده است ببینیم موسوی که خانم ازاو دفاع میکرد چه میگوید میرحسن موسوی نخست وزیروقت درسال 63 درکنگره شعروادب دانش جویان سراسرکشورافاضات فرموده ودهان گشاد خودراباز ومیگوید (هویت ایرانی دشمن اسلامی است وتوطئه خارجی ست برگزاری هزاره فردوسی درسال 1313وپیراستن زبان فارسی ازکلمات عربی که براساس ناسیونالیسم صورت میگرفت وتوطئه ای ازسوی غربی ها برای نابودی اسلام بود ) نیازبه توضیح ندارد وکلمات کاملا بیانگرلاطائلات اقا جلبک می باشد که تا مغز استخوان ضد ایرانگرایی وایرانی وعاشق فرهنگ وهابی عربی ست بهمین دلیل هم بنده هیچ وقت ازاین مفسد دربازداشت خانگی حمایت نکرده وارزو دارم درهمان باز داشت بپوسد وهرکس هم از او وامثال او مثل خانم علینژاد ومریم عضدانلو حمایت کند ضد ایرانگرایی وضد ایرانی میدانم چه انتظاری از مسیح خانم باید داشت ایا مریم عضدانلو پادرمیانی او برای دیداربا ادمخواران وضد ایرانی ها را مهیا نکرده است ؟ چرا حتما دخیل است ،ازطرف دیگراولین بار چهارشنبه های سفید را وزارت خارجه دربالکن خودش درایران علم کرد وعکس گرفت ومنتشرودهان تعدادی مثل علینژاد وعضدانلو را اب انداخت اینها حرفهای وزارت خارجه را قلقله میکنند وقتی کسی از چنین خانمی حمایت وهماهنگی میکند معلوم است هم دمبش به امریکا وصل است هم به وزارت خارجه حاکمیت دینی ،هرکس هم درایران روسری برداشت وبخارجه امد جفت پا پرید بغل پمپئو وجان بولتون مثل مریم عضدانلو شیرجه زد به دامن انها  با این تفاسیل ضدیت رجوی وعضدانلو با حاکمیت دینی چیست ؟ میشود اینطورتفسیرکرد که ضدیت رجوی فقط با جناح خامنه ای ست نه کلیت حاکمیت ، دیدیم که درجریان 88 رجوی رسما از میرحسین موسوی به بهانه اینکه اگراو روی کاربیاید راه قیام هموارمیشود وداستان لنین وسرنگونی دولت وقت را وسط میکشید برای حمایت ، وفریب نیروها بود ونامه به شورای نگهبان مینوشت که اگریک مو از سرموسوی وکروبی کم بشود شما وخامنه ای مقصر هستید بی خود که نبود ازهمان روز اول از مسیح علینژاد حمایت میکرد ومی کند همه ضد ایرانگراها وضد ایرانیها دورمنقل جمع شده ودرگرمای ذغال بلوط درون منقل برای هم قصه صادق کرده ولیلی ومجنون تعریف میکنند این تماسها عادی ست وجای تعجب برای بنده ندارد زیرا هم نقطه اغازین وهم ادامه مسیر انها برایم کاملا مشخص ومعلوم است ، خانم مریم عضدانلو درفلاکت وپیسی درتماس با علینژاد به چهارشنبه های سفید وزارت خارجه حاکمیت دینی ومجری ان علینژاد پیوسته وقراراست که درمیدان اسکندربیک تیرانا درالبانی رسما لچک ازسربرداشته وکلیپ انرا هم برای خانم مسیح علینژاد بفرستند واو هم منتشرکند به به چه مبارزه ای وچه مبارزانی پیوند شان مبارک باد البته ازقبل همانطورکه نوشتم داشتند امروز علنی کرده اند اگررضا شاه با کشف حجاب توانست کاری ازپیش ببرد مسیح علینژاد وخانم عضدانلو هم با برداشتن لچک ازسرمیتوانند پیش بروند البته بنده خیلی موافقم که عضدانلو جشن برداشتن لچک برای خود وزنان داخل مناسباتش بگیرد ولی مرگ برای همسایه خوب است زیرا اگربردارد مرگ خود را همان لحظه امضا کرده است مشتاقانه منتظرکلیپ لچک برداری عضدانلودرمیدان اسکندربیک وفرستادن وانتشاران ازطرف مسیح علینژاد هستیم

لینک به منبع

2- ایدئولوژی رجوی وعضدانلو نه انقلابی بلکه راست افراطی ست

رجوی وهمپالگی ها خودراانقلابی مینامند کما اینکه بنده تا مدتها فکرمیکردم مجاهدین انقلابی ترین گروه وسازمان درجهان است که بعدها پی بردم که دردوران کودکی زندگی میکنم وانها انقلابی نیستند ، دلایلی که باعث شد بنده به مجاهدین گرایش پیدا کنم

یک : فکرمیکردم ملی هستند چون خودم بشدت ایرانگرا ی مقتدرهستم

دو: حرفهای ضد امپریالیستی انها بود بنده معتقدم امپریالیسم که فرقی نمیکند کدام کشوراست عامل استعماروبدبختی ونابودی ملتهاست

سوم : مسلمان بودن انها بود چون معتقدبودم اسلام هیچ منافاتی با ایرانگرایی ندارد درصورتی که درست برعکس ایرانگرایی هیچ وحدتی با اسلام ندارد بخصوص اسلام سیاسی که میخواهد با دین حکومت کند زیرا اسلام دین تحمیلی با شمشیروفرهنگ بیگانه است نمیشود با فرهنگ بیگانه ایرانگرایی را پیش برد دین موضوع شخصی ورابطه فرد با خدای خود است هیچ ربطی به سیاست وحاکمیت ندارد نمیشود دو فرهنگ وتفکرمتضاد را با هم جمع کرد بخصوص اینکه فرهنگ ایران مترقی ترین فرهنگ تاریخ بشریست که تا بحال هیچ فرهنگ وقدرتی نتوانسته زیران همه هجمه سیاسی ونظامی وفرهنگی واقتصادی انرا نابود کند بلکه خودش دران حل شده است که بیانگربرتری ومترقی بودن فرهنگ ایران است این بمعنی تعصب ودگم وخشک ویک جانبه گرایی نیست بلکه معتقدم برای غنای فرهنگی کشورباید ازنکات مثبت وخوب فرهنگهای دیگراستفاده وتا انجایی که میشود بین فرهنگها وحدت ایجاد کرد زیرا که جهان بسمت تک فرهنگی حرکت میکند بنده ارزوی روزی را دارم که تمام جهان دارای یک فرهنگ ویک زبان باشند تا همدیگررا درست وخوب درک کنند انسان درحال حرکت بسمت یکی شدن است حرکت بسمت ازادی واستقلال وحقوق بشروبرابری وعدالت اجتماعی ست که این موارد جهانی نمیشود الا اینکه جهان بسمت تک فرهنگی وتک زبانی برود چه کسانی نمیگذارند جهان به یک سمت برود مگرتمام جهان غیراز ستمگران وظالمان خواهان ازادی واستقلال وحقوق بشروبرابری وعدالت اجتماعی نیستند ؟ چرا هستند ، امپریالیسم نمیگذارد ، نیروهای واپسگرا ووارفته وعقب مونده وازغاربیرون امده را بخدمت میگیرد وتروریسم درست میکند وبجان ملتها می اندازد تا به سمت جهانی شدن فرهنگ وزبان نروند زیرا مرگ امپریالیسم ونیروهای واپسگرا درهمین نکته نهفته است

با این مقدمه که اشتباهات خود را درنگرش وانتخاب وعمل بیان کردم می پردازم به ایدئولوژی رجوی وعضدانلو ویا درکلیت سازمان باصطلاح مجاهدین خلق

بنده معتقدبوده وهستم که خدا وتفکرات  را درعمل اجتماعی افراد باید جستجو کرد نه دراسمانها ورویا وتخیلات واوهامات ازقران وتفکرات افراد ویا سازمانها میلیارها برداشت میشود کرد انچیزی که مارابه مقصد وبرداشت صحیح میرساند عمل اجتماعی ست مثلا نمیشود دم ازخدا زد ولی سرتا پای حکومت را فساد اقتصادی وچپاول ونو لیبرالی که همان تفکرات امپریالیستی ست را فراگرفته باشد نمیشود دم ازعدالت وبرابری زد وجامعه سرتا پایش نابرابری وظلم اجتماعی باشد نمیشود دم ازحقوق بشروازادی زد ولی ادمها را با قدرت وشدت سرکوب کرد وبگیروببند راه انداخت وملت را کشت انهم با بمب ونارنجک وعملیات انتحاری نمیشود دم از استقلال زد ولی ازامپریالیسم که دیروز انگلیس واسپانیا وپرتقال بودند وامروز امریکاست هم کاسه شد واز ان حمایت وخواهان تحریم وبمباران ملت خود توسط همان امپریالیسم شد ودرپایان ازعلی ابن ابی طالب که هم رجوی وهم خمینی درحرف عاشق ان هستند ودرعمل ضد ان ، بگویم گرچه بنده هیچ گونه علقه ای به او ندارم وبرخلاف بقیه نسبت به ان فکرمیکنم  وقتی خوارج بوجود امدند علی ابن عباس که فردی دانشمند وپسرعمو وهوادارعلی بود را برای بحث با خوارج فرستاد ولی به او یاد اوری کرد که با قران وحدیث با انها بحث نکن زیرا هرایه ای تو بخونی انها انرا بهترازتو میخونند ومیشناسند با عمل اجتماعی انها با انها بحث کن زیرا دراینجاست که انها بخاطر کشتارملت دستشون بسته است وعمل درستی ندارند می بینید علی ملاک را عمل اجتماعی برای ابن عباس مشخص میکند ودلیل حق وباطل میداند نه گفتارما هم برهمین اساس به قضاوت نشسته ایم وخواهیم نشست عمل اجتماعی نه حرفها وسایتها وتلویزیون ویا هرچیزی که بخورد ملتها داده میشود برویم دنبال بحث خودمون یعنی ایدئولوژی رجوی

اقای ازادی خواه ومردم دوست ومستقل یک سال ونیم بیشترنتوانست دوام بیاورد ودست به عملیات انتحاری وبمب گذاری وکشتارزد ودرجنگ به دفاع ازصدام برخواست وتا به امروز حاضرنشده صدام را متجاوزبشمارد علی رغم بحثهای صدباره بنده با مسولین وفرماندهان ونشستهای عمومی که محض رضای خدا دریک مورد جوابی نداشت بدهد ولی زیربارنرفت وقبول نکرد که صدام متجاوز است بنده صدام را متجاوز میدانم البته تا انجایی که گفت من حاضرم صلح کنم وغرامت جنگی بپردازم وبه مرزهای بین المللی برگردم ازانزمان بنده معتقدم ادامه دهنده جنگ خمینی بود ولی رجوی همین را هم قبول نداشته وندارد ، درعراق دادن اطلاعات وهمکاری با اطلاعات وامنیت که برای همگان مشخص است وفیلمهایش بیرون امده وحرفها هم درفیلمها زده شده است یعنی درطرف جنگ است نه صلح وهمزیستی وقتی امریکا عراق را اشغال کرد رجوی پرچم سفید بالا ودربرابرامپریالیسم تسلیم ودستها را بالا برد وگفت دشمن ما خمینی وامریکا را صاحب خونه جدید نام گذاری کرد وبعد هم رسما درسالنها گفت برای بوش نمازشب بخونید وبرای خانم رایس نمازشفاعت تا دوباره انتخاب بشوند که چی به ایران حمله نظامی کنند که مفصل قبلا نوشتم درجریان سوریه وعراق ازتروریسم غربی وعبری وعربی تمام عیارحمایت کرد تا حدی که طرح وبرنامه داشتند که ازسمت عامریه وقتی داعش بسمت فرودگاه بغداد امد ازداخل دیوارلیبرتی را خراب وبه داعش ملحق وازانها سلاح بگیرند یعنی از هارترین وادمکش ترین وضد انسانی ترین عملها تا بحال حمایت کرده وخود را هم کاسه انها میدانست ومیداند عراق ولبنان امروز را نگاه کنید درکیسه کی میریزد وسرسفره کی نشسته است

ازنظرسیاسی با ادمخواران امریکا چه روابطی داشته ودارد جان بولتون جولیانی مک کین ترامپ پمپئو برایان هوک و….درحدی که خوشحال است که درسنا برای استیضاح ترامپ سنا نگذاشت شاهدین فراخوانده شده وحرف بزنند دراسپانیا به راست ترین وادمخوارترین حزب کمکهای میلیونی میکند وبرای دفاترانها کامپیوترومیز وصندلی میخرد وحقوق میدهد که چی بشود هیچ حزب دست راستی به قدرت برسد این ولنگاری سیاسی برای چیست ؟ درعالم سیاست چاله میدانی ها وچاقوو قمه کشها همین احزاب وادمهای دست راستی هستند که سرگردنه می ایستند وچاله میدان عالم سیاست را اشغال کرده وهرکس حرف میزند قمه کش میکنند وافراد همین احزاب هم بی هویت ترین ولمپن ترین افراد عالم سیاست هستند بیخود که نیست هرجا انها وارد میشوند ادم میکشند درجریان داعش وهیتلر چه کسانی حمایت میکردند غیرازعلافترین افراد جامعه ایا افراد داعش غیراز این افراد هستند وقتی از اینها دفاع وهم سفره وهم کاسه میشود چه معنی میدهد ؟

ازنظرنظامی گفتیم ازنظرسیاسی هم اشاره کردم ایا نتیجه غیرازاین است که تفکرات وایدئولوژی رجوی نه انقلابی بلکه راست است وپوپولیستی وبنیادگرایی اگرنیست این همه وحدت درحرف وعمل وحمایت برای چیست ؟ چرا درکارنامه وعمل ، احزاب مترقی دراطراف رجوی وعضدانلو پیدا نمیشود ؟ هرچه بنیادگرا دوروبر انها را گرفته است ایا غیرازاین است که خودش بنیادگرای خلص است ؟ بوش وترامپ ونتانیاهو وشیخکهای اعراب هرکدام بنیادگرای تفکرات خود هستند بارها گفته ونوشته ام بازتکرارمیکنم نتانیاهو بنیادگرای یهودیت یعنی جناح صهیونیزم است بوش وترامپ ودارودسته بنیادگرای بورژوازی هستند شیخکهای عربی وپادشاهان انها بنیادگرای اسلامی هستند نمیشود با هرچه بنیادگرای تفکرات مختلف رابطه داشت حشرونشر کرد ولی انقلابی بود ، عمل اجتماعی چه میگوید ایا بنده باید این همه عمل را رها وبه حرفها بپردازم ؟ که هرحرفی را میشود به میلیارها شکل وفرم تبیین وتفسیرکرد وقتی شاخص را عمل اجتماعی میگذاریم درعمل رجوی وعضدانلو نه انقلابی بلکه خلص با تمام وجود راست افراطی هستند وسرتا پای ایدئولوژی انها راست است انقلاب مریم درعمل  ازهمین قائده پیروی میکند وانقلاب ایدئولوژیک انها هم راست افراطی ست ببینید چه بلایی سرنیروها بنام انقلاب مریم اوردند وچه تنظیم رابطه ای با مردان وزنان کردند وبکجا ها که نکشاندند مگررفتارداعش با زنان غیرازرفتاررجوی وعضدانلو بود؟ انها کنیزکانی هستند که باید مطامع شخصی رهبر را براورده کنند وزیربدترین فشارها قرارگرفته ازجامعه جدا ودرزیرزمینهای تفکرات عقب مونده وپوسیده ، بپوسند ، به دلایلی که نوشتم ودراینده بیشترمینویسم نتیجه ازهرطرف که نگاه کنیم تفکرات مجاهدین راست افراطی وپوپولیستی ست نه انقلابی ادمخواری ست نه حقوق بشری

لینک به منبع

(پایان)

کشف حجاب مریم رجوی ، چاشنی ایدئولوژی راست افراطی مجاهدین خلق

***

link to one of the Mojahedin Khalq songs advocating killing Americans celebrating killing of Captain Hawkinslink to one of the Mojahedin Khalq songs advocating killing Americans celebrating killing of Captain Hawkins

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندThe Proof of US Cold shoulder to Maryam Rajavi

همچنین: