ماجرا‌های عشقی مجاهدین خلق و دیگر افراطی ها

مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، پنجم مارس 2020:… متحدین افراطی دیگری نیز برای مجاهدین خلق وجود دارند. سال گذشته در گزارشی در وبسایت میدل ایست آی آمد: « به عنوان گروهی که مدافع برابری جنسیتی است و می‌گوید اصلی‌ترین گروه دمکراسی خواه ایرانی است، مجاهدین خلق کار چندانی برای پنهان کردن روابطش با حکومت فوق محافظه کار و استبدادی عربستان سعودی، انجام نمی‌دهد. در گردهمایی‌های مجاهدین خلق غالبا سخنرانان طرفدار سعودی‌ها یا گاهی حتی مقامات سعودی حضور دارند.» همچنین، مسعود خدابنده ، از اعضای ارشد سابق مجاهدین خلق، سال گذشته در مصاحبه ای با نشریه لبنانی البوابه از جزئیات کمک های مالی عربستان سعودی به مجاهدین خلق از جمله شبکه های قاچاق و معاملات بازار سیاه، پرده برداشت. ماجرا‌های عشقی مجاهدین خلق و دیگر افراطی ها