مادری التماس می کند که میشود خبری از بچه من بگیری؟!!- علیرضا نوریزاده، کانال یک، چهاردهم مارس 2007

مادری التماس می کند که میشود خبری از بچه من بگیری؟!!- علیرضا نوریزاده، کانال یک، چهاردهم مارس 2007

 

.

تلویزیون کانال یک، دکتر علیرضا نوری زاده، چهاردهم مارس 2007
http://www.nourizadeh.com/archives/002669.php

فایل تصویری برنامه پنجره ای به خانه پدری، دکتر علیرضا نوری زاده، چهاردهم مارس 2007

.

پنجره ای به خانه پدری:

… شمس حائری جزو اولین رده های این ها بود و در حسرت دیدن بچه اش است. آنوقت آقای رجوی و دار و دسته به او لقب مزدوری!! می دهند…

…مادری از ایران التماس می کند با ایمیل که من از بچه ام هفت هشت سال است خبر ندارم. میشه خبری ازش بگیری؟!!

… آیا این جنایت نیست؟!!

…رجوی سالها است روی این بچه‌ها معامله می‌کند. من وقتی یاد پدر و مادرهای این بچه‌ها می افتم، از خودم می پرسم رجوی با اینها چکار کرده است

…اگر فردا قرار باشد در ایران یک حکومت طرفدار مشروطه یا جمهوری برقرار شود، مجاهدین اولین کسانی هستند که مقابل رای مردم و خواست مردم می ایستند. مجاهدین به گروه‌های سیاسی اجازه نخواهند داد به داخل ایران بیایند و برای مردم کار کنند. به این دلیل که معتقدند در این مملکت فقط مجاهدین و خانم مریم رجوی همه کاره هستند

…دخترک را وادار کردند خودش را بسوزاند بخاطر اینکه مریم خانم دو روز در زندان نباشد

.

فایل تصویری برنامه پنجره ای به خانه پدری، دکتر علیرضا نوری زاده، چهاردهم مارس 2007

 

|