ماموریت مجاهدین سیاهنمایی رسانه ای

عماد آبشناس، اسپوتنیک، بیست و نهم مارس 2020:… اینکه تیم رسانه ای سازمان مجاهدین خلق که مورد حمایت مالی عربستان سعودی و حمایت لجستیک و فنی اسراییل و آمریکا است در آلبانی و تعدادی از کشورهای دیگر شدیدا فعال شده و روی این مساله تبلیغات فراوان راه انداخته، خود یک بهانه دیگری برای این حمله بیولوژیک است و جای تاسف دارد برخی که خود را ایرانی معرفی می کنند به جای اینکه ناراحت حال مردم ایران باشند به نوعی خوشحال کشته شده ایرانی ها توسط این ویروس می باشند. دقیقا همانگونه که مخالفان چین قبلا نیز رفتار می کردند. ماموریت مجاهدین سیاهنمایی رسانه ای