ماموریت “یزدان حاج حمزه” در پنهان سازی نام پیمان شکنان!

ماموریت “یزدان حاج حمزه” در پنهان سازی نام پیمان شکنان!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، اول مارس 2015:…  جرج بوش آمریکائی بود که هنوز ازحملات به عراق و افغانستان عبرت لازم را نگرفته بود، بجای استقبال از این موضع متعادل دولت وقت ایران، ایران را درکنار سوریه و کره شمالی محور شرارت نامید! شما چگونه است که این مسئله را بیاد دوستان واربابان خود نیانداخته وبر پیمان شکنی وسوء نیت انها ایرادی نمیگیرد و در لباس نماینده ی تام الاختیار …

بازهم این دم روباه بود که شهادت داد!

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

ماموریت “یزدان حاج حمزه” در پنهان سازی نام پیمان شکنان!

دهم اسفند 1393

نامبرده که سعی دارد خودرا نه بعنوان یک فحاش فرقه ی رجوی، بلکه درحد یک تحلیلگر واقعی نشان دهد تا بتواند ” با چراغ آید وگزیده تر برد کالا ” ، دررسانه های رجوی مقاله ی تحلیل گونه ای بنام ” فرجام مذاکره با یک پیمان‌شکن هسته‌ای “ منتشر کرده که قسمت عمده ی آنرا صرف بازگویی حرف هایی کرده که خود طرفین مذاکرات هسته ای اظهار داشته ، رسانه های داخلی وخارجی بطور مبسوطی بدان پرداخته اند وچیز دندان چسبی درآن بچشم نمیخورد وبه همین خاطر دراین نوشته ازتکرار پرگویی های او اجتناب شده وسعی گردیده که به اصل مطلب ونتیجه گیری های او نگاه مختصر ومفیدی انداخته شود.

ذکراین نکته خالی ازفایده نیست که ازنظر حاج حمزه ، دوحزب دموکرات وجمهوریخواه که دراصل حکم یک حزب وبا دوجناح راست!! را دارند ، تفاوت های ماهوی وجود دارد که ابدا اینطور نیست وحاج حمزه قادر به تشخیص فرق مهم شکل ومحتوا نبوده ودراثر این کم آگاهی ، به زیاده گویی های 5صفحه ای پرداخته است!

او درنوشته ی تحلیل گونه ی خود بخشی دارد بنام ” مصلحت ملی ما “ – که معلوم نیست این قلم بدست باند رجوی چگونه میتواند مشکلی بنام مصلحت ملی داشته باشد- می نویسد:

” ما ایرانی‌ها در نتیجه ومحصول مذاکرات طرف خارجی بارژیم ایران بیش ازخارجی ذینفع هستیم؛ زیرا اگربساط اتمی شدن رژیم ایران برچیده نشود وجلوی خطردستیابی این رژیم به بمب اتمی گرفته نشود، جامعه ایران درمعرض عوارض وخامتبار ماجراجویی‌های اتمی رژیم ایران ازجمله خطرآلودگی محیط زیست ایران به تشعشعات خطرناک اتمی قرارمی گیرد، خسارات اقتصادی واتلاف مالی ناشی ازتداوم فعالیت‌های هسته‌ای مصیبت باراین رژیم ماجراجو ادامه پیدا می‌کند ودستیابی رژیم به بمب می‌تواند تعادل قوای سیاسی داخلی وخارجی رژیم ضد مردمی ایران را به زیان مردم تغییردهد (نگارنده پیش‌ازاین درنوشته ها ومصاحبه های خود به این عوارض اشاره کرده است). عدم قاطعیت طرف خارجی با خطراتمی شدن رژیم ایران به خصوص درپیش گرفتن سیاست قاطعی که می‌تواند اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را به رژیم ایران تحمیل کند، گویای آنستکه اگرمعامله دو طرف مذاکره جوش بخورد و به شکست نینجامد، توافقنامه ای به امضای آن‌ها خواهد رسید که اززاویه مصلحت ملی ایران اشکالات اساسی دارد که درزیربه برخی از آن‌ها اشاره می‌شود”.

پس ازنظر حاج حمزه، دیگرانی درآن نوع جامعه ی جهانی وجود دارند که تحت زعامت آمریکا بانجام وظایف زیست محیطی ؟! مشغول بوده واز ضررهای طبی ای که این تحقیقات هسته ای ایران شامل مردم ایران میکند ، نگرانند و بعنوان دایه ی مهربانتر ازمادر، خود را مسئول حفظ سلامتی وآزادی ما میدانند وبنابراین با عدم قاطعیت شان دربرخورد به رژیم ایران ، درحق مردم ایران ستم روا میدارند!

بدین ترتیب حاج حمزه هم علیرعم صغری، کبری چیدن های چند صفحه ای ودرنقش مثلا یک تحلیگر منصف؟! ، طرفدار قاطعیت هرچه بیشتر آمریکا دربرابر ایران است!

اما مسئله اینجاست که دیگرانی هم ازباند رجوی که ماموریتی بنام نرم خو نشان دادن خود نیستند ، درست همین درخواست را ازآمریکا دارند و البته با ادبیات چاله میدانی تر!

پس اگر اینطور است که همه ی نوشته های این فرقه نشان میدهد که هست، چرا اشکال این قاطعیت با وضوح بیشتری مطرح نمیشود؟!

اینکه مصلجت ملی ایرانیان چیست ، ازدید یزدان حاج حمزه چنین آمده است:

“1 – غنی سازی اورانیوم توسط رژیم ایران، به طور رسمی وبرخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت، به تأیید اعضای دائم شورای امنیت می‌رسد. ضمن آنکه ظرفیت کنونی غنی سازی رژیم وتمام امکاناتی که برای این کارفراهم آورده، دست نخورده باقی می‌ماند که می‌تواند مجدداً به کارافتد”.

2 – طرف خارجی برای محدود سازی وکنترل خطردستیابی رژیم ولایت فقیه ایران به بمب، ونه برای رفع این خطر، با رژیم ایران به توافق می‌رسد. توافقی که برای اجرای آن چماق جنگ را بالای سرایران معلق نگه می‌دارد و درعین حال ضمن تاییدتلویحی توان بمب سازی رژیم ایران، استخوان بمب سازی را لای زخم باقی می‌گذارد.

3- کنترل خطردستیابی رژیم ایران بمب اتمی، طی مدت اجرای «توافقنامه» این چنینی، تضمینن اجرایی ندارد زیرا سوای نقض تعهدات و سابقه پیمان‌شکنی رژیم ایران که سیستم بازرسی آژانس درگذشته با آن روبرو بوده، رژیم ایران در این «توافقنامه» متعهد نمی‌شود که پیش ازامضای آن به مخفی کاری‌های اتمی خود خاتمه دهد و به شفاف سازی همه فعالیت‌های اتمی‌اش به پردازد “.

هموطن عزیز!

دیگرانی که این تعهدات بین المللی را هم رعایت نکرده اند، چگونه مورد بازخواست این جامعه ی جهانی مورد نظر شما قرار نگرفته اند ودرحالتی که بدبین ترین کارشناسان، دستیابی ایران به بمب هسته ای را ازطریق طی راههای طولانی دانسته وخطر بالفعل آنرا برای دهه ای بعد اعلام میکنند ، شما چرا در رد این کارشناسان خبره، اینهمه سماجت نشان میدهید ، درحالی که میدانید ایران قصد بمب سازی را ندارد؟

بنظر شما این جامعه ی جهانی مطلوب شما، چکار باید بکنند که این استخوان لای زخم باقی نماند؟

بند 3 استلالات شما برخلاف واقعیات موجود است! چرا که کارشناسان آزانس من حیث المجموع ، بارها اعلام کرده اند که ایران بیشترین شفاف سازی ممکن را دراین عرصه نشان داده است!

مهمتر اینکه این ایران بود که در سال های اولیه ی قرن 21، خود بطور یکجانبه تمام تحقیقات هسته ای خود را بحالت تعلیق درآورد واین جرج بوش آمریکائی بود که هنوز ازحملات به عراق و افغانستان عبرت لازم را نگرفته بود، بجای استقبال از این موضع متعادل دولت وقت ایران، ایران را درکنار سوریه و کره شمالی محور شرارت نامید!

شما چگونه است که این مسئله را بیاد دوستان واربابان خود نیانداخته وبر پیمان شکنی وسوء نیت انها ایرادی نمیگیرد و در لباس نماینده ی تام الاختیار آمریکا، ایران را پیمان شکن معرفی میکنید ؟

من نباید حکم نعل وارونه زدن باین نوشته ی شما بدهم؟

نباید معتقد باشم که شما با عوض کردن جای ظالم ومظلوم، برای ظالم حکم برائت صادر کرده و مظلوم را که درنهایت همان ” خلق قهرمان ایران” است ، بجای اومی نشانید؟!

البته هموطن حاج حمزه، قول داده اند که قضاوت نهایی را به مشخص شدن فرجام مذاکرات وانتشارمفاد توافقنامه احتمالی موکول کند که منت کمی هم بر گردن ” خلق قهرمان ” نیست!

(پایان)

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

2014-09-16-USIran.jpgAmerica Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

 ***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16784

در نقد ” سرسخن ” رسانه رجوی: گرفتن مشروعیت از سناتورهای آمریکائی !

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)،  بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۵:…  با این حساب شما این حرف ها را با ما ” خلق قهرمان” مطرح نمیکنید ویااگر میکنید درحکم تهدید ما ازآن استفاده میکنید و بیشترین کاربرد آن مصرف داخلی- طولانی تر کردن دوران اسارت لیبرتی نشینان – واستفاده ازآنها بعنوان گوشت دم توپ است! درپایین به قسمت دیگری ازافتخارات فرقه ی رجوی را که پارامتری بنام ” خلق قهرمان ایران ” درآن …

مریم رجوی و سخنرانان اجاره ای(Screen shot from Rajavi cult website, The Grand Gathering of Iranians? Where are they?)

حسین مدنی شهریار کیا بعد از صدامخوش خدمتی های مزدوران فرقۀ رجوی به پنتاگون و سیا در عراق

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

در نقد ” سرسخن ” رسانه رجوی: گرفتن مشروعیت از سناتورهای آمریکائی !

۰۹/۱۲/۱۳۹۳

سرسخن وبسایت افشاگری وابسته به باند رجوی که سه ده واندی سال است سازمان سابق مجاهدین خلق را تمام وکمال دراختیار گرفته ، تیتر ناچسب ” «حقانیت و مشروعیت» را بر این نوشته ی خود انتخاب کرده است که درقسمتی ازآن میخوانیم:

” تأیید روز افزون خواستهای «رزم آوران آزادی در لیبرتی» و مقبولیت یافتن جهانی آن، گامهای استواری است که در صحنه سیاسی، علیرغم زوزة «شغالان گشتاپوی آخوندی»، مقاومت سرفراز ملت ایران استوار و محکم به پیش میگذارد و سدها را شکافته، به سوی پیروزی محتوم راه می گشاید “.

اینکه ” رزم آوران آزادی درلیبرتی ” آیا دارای این آزادی وابتکار عمل را دارند که چنان کنند که درپاراگراف بالا آمده ، با شبهات مسلم وحرف وحدیث فراوان همراه است. چرا که کسانی که قادر به برقراری یک تماس تلفنی یا مکاتبه ای کوچک با دوستان، دنیای خارج ومهمتر با اعضای خانواده ی خود نداشته و احتمالا دراین مورد خاص ، حقوقی کمتر ازبردگان دارند ، خود درمریم تابان ذوب شده اند وازبر داشتن گام های استوار معذورند !

بعنوان مشتی از خروار باید گفت که بردگان معمولا اختیار داشتن همسر و … را داشتند که این گروگان های رجوی درلیبرتی این حق را هم ندارند!

مگر اینکه فرض کنیم که اینها متشکل شده ورهبری شبیه اسپارتاکوس را دارند که قصد برچیدن این مناسبات را دارند واگر اینطور است که باید این خبر قبلا اعلام میشد ورجزخوانی های موجود درپی آن میآمد ونه زودتر!

دوباره نوشته اند:

” – عبور سرفراز و پیروز از دهها «دادگاه و محکمه های نفس گیر»، از چنین ماهیتی برخوردار است “.

هنوز مسئولین اصلی شما بخاطر رعایت بعضی ازمسایل توسط دولت عراق، به دادگاه هایی که دهها نفر متشاکی وبیشتر ازآن شاکیانی بنام اعضای خانواده های ضرر دیده از مناسبات فرقه ی رجوی دارد، احضار ومحاکمه نشده اند ومیدانید که اتهامات این دادگاه ها فوق العاده سنگین خواهد بود وآنگاه است که میزان سرفرازی مسئولین دست اول شما را مشاهده خواهیم کرد!

درادامه آمده است:

– «کنفرانس آریزونا» در هفتة گذشته از جمله صحنه های تجلی چنین مقبولیتی در مورد حق مشروع دفاع برای رزم آوران آزادی در لیبرتی بود. عالی ترین مقامات ارشد دولتی، قانونگذاری و حزبیِ امریکایی، در برابر چنین درخواست «به حق» و «مشروعی» یکصدا به خروش درآمده بودند.

کاش این یکی را ابدا مطرح نمیکردید و مکنونات قلبی خودرا دایر براینکه شما مشروعیت را نه از ” خلق قهرمان” که از سناتور ها وکنگرس من های آمریکائی و… میگیرید که برابر اعلام نتایج نظر سنجی های معتبر، خود این سناتور ها و… فقط ازمحبوبیت ۷درصدی مردم آمریکا برخوردارند!

با این حساب شما این حرف ها را با ما ” خلق قهرمان” مطرح نمیکنید ویااگر میکنید درحکم تهدید ما ازآن استفاده میکنید و بیشترین کاربرد آن مصرف داخلی- طولانی تر کردن دوران اسارت لیبرتی نشینان – واستفاده ازآنها بعنوان گوشت دم توپ است!

درپایین به قسمت دیگری ازافتخارات فرقه ی رجوی را که پارامتری بنام ” خلق قهرمان ایران ” درآن وجود ندارد، به رخ خوانندگان کشیده شده است:

“- پیش از آن «کنفرانس دهها شخصیت تراز اول سیاسی در پاریس» بیانگر چنین گواهی قاطعی بود. – قبل از آنها هم ۴۰۰۰ پارلمانتر در دو سوی آتلانتیک با صدایی بلند گواهی داده بودند که «حق مسلم ساکنان لیبرتی را در دفاع مشروع»، حقی مبتنی بر تمامی موازین حقوقی و انسان دوستانه می شناسند “.

صحبت ازکدام دفاع مشروع است؟ خودتان را گول میزنید یا مردم را عوام حساب کرده و حق حاکمیتی برای دولت عراق که لیبرتی هم جزوی ازخاک آنست ، قایل نیستید؟!

آیا دفاع مشروع همانست که بشما اسلحه بدهند وپلیس عراق درآن دور وبرها نباشد وتردد آزادانه ای در زد وبند با گروههای تروریستی متعدد عراق برقرار کرده و برمیزان کشته ها وزخمیان و خرابی های این مردم ستمدیده بیافزایید؟

مردمی که سی سال است ازآب وخاک شان استفاده کرده وحکم ولینعمت شما را دارند؟

آخر به کدام جریانی با مشخصات شما این امکانات را داده اند وکدام دولت دیوانه ای درروی کره ی زمین وجود داشته که با این درخواست لامحال موافقت کند که شما و دولت عراق ، دومی اش باشید؟!

ماجرا چنین ادامه پیدا میکند:

” حاکمیت سفاکی که بر حسب محتوای «پس افتاده» خود، پایه هایش را به جای «حقانیت» و «مشروعیت»، به جای «قانون» و «میثاق های انسانی»، بر یک «خونریزی و توحش بی مرز»، بر یک «دجالیت و دروغ گویی بدون شرم» بنا کرده و با کینه ورزی با بشریت، می خواهد با دست یابی به «بمب اتمی»، به خود تضمین “.

من البته با سطور اولیه ی پاراگراف فوق کاری ندارم وتنها میخواهم مسئله ی بمب هسته ای وگاو صندوقی!! شما را به چالش کشیده وبگویم که این ادعا را سران خود آمریکا وحتی میانه روهای اسرائیل هم تایید نمیکنند که ایران سرگرم تهیه ی بمب اتمی است وشما بهمراه جناح افراطی حکومت اسرائیل وصهیونیست های غلیظ به دامن زدن این شایعه مشغول اید !

” ارباب بخشیده ونوکر قبول ندارد “!

وانگهی اگر داشتن یمب اتم اینهمه مهم وعلاج درد هرمشکلی است ، پاکستان میتوانست که نگذارد که هواپیماهای بی سرنشین آمریکائی به شکار شبانه روزی انسان ها دراعماق اراضی اش بپردازد!

نتیجه گیری نهائی این سرمقاله نویس رجوی چنین است:

” حالا، با نگاه به «تاریخ»، قضاوت کنید کدام طرف پیروز میدان نبرد خواهد بود؟ «حقانیت» یا «دروغ و نیرنگ»؟

دراین مورد، بطور غیر مستقیم به استحضار میرسد که هنوز شما نتوانسته اید ” حقانیت ” فرقه ی رجوی را ثابت کنند که ما به مراجعه به تاریخ به قضاوت بنشنیم!

شما اول برادری وصداقت تان را با ما بعنوان جزئی از ” خلق قهرمان ایران ” ثابت کنید وآنگاه متوقع تایید حقانیت شما ازطرف ما باشید!

برای انجام این پیشنهاد جدی، فعلا مناسبات درونی خودرا انسانی کرده وسریعا اسرای لیبرتی را به کشورهای امن انتقال داده وتصورات مثبتی ازخود دراذهان ما ایجاد کنید!

هنوز راه زیادی مانده که ادعای حقانیت کنید!

هیچ کس از آنها یاد نکرد! ( در عوض، مراسم بزرگداشت برادر کندی و شهید نیسمان)

خسرو گلسرخیدغلکارانی که سلام خالی را به گلسرخی میدهند و هدایای مادی را به سناتورهای آمریکائی!

جناب ابریشمچی گاهی خیلی خنده دار می شوی!

شهدای 16 آذرشانزدهم آذر سالروز مبارزه با امپریالیسم یا فرصتی برای خودنمایی مجاهدین

مریم رجوی علی صفوی تروریسمبقایای رجوی کجا به دنبال ریشه هایشان می گردند؟ (گزارش به پنتاگون عینا مزخرفات سال ۲۰۰۷ خاخام زوکر لابی گر را بازیافت کرده است)

رجوی داعش 5The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture

***

همچنین:

بازهم این دم روباه بود که شهادت داد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۵:…  اما فرقه ی رجوی چرا عصای دست اینها میشود ، خود دلایلی دارد وسئوال زیر درمورد آن مطرح است که چرا یک سازمان سیاسی- نظامی دهه های ۴۰ و۵۰- بدون لحاظ کش و قوس های تشکیلاتی وایدئولوژی فراوانی که با خود حمل میکرد- این لکه ی ننگ غیر قابل

آیا این صفت شامل آقای محمد قرایی هم هست یا او استثنائا بری ازآن است؟!

مریم رجوی علی صفوی تروریسمصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و یکم فوریه ۲۰۱۵:…  قسمت ناچیزی ازبودجه های جاری وسرمایه های ثابت شما راتشکیل میدهد و آیا برای تامین نقیصه ی موجود، به سراغ اربابانی مانند عربستان، کشورهای مرتجع دیگر و… نمیروید ویا مثلا درجریان جنایتی بنام ” نف

دغلکارانی که سلام خالی را به گلسرخی میدهند و هدایای مادی را به سناتورهای آمریکائی!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم فوریه ۲۰۱۵:…  آیا سران معدود این فرقه نمیداند که مردم ناظر جلسات پرهزینه ی مریم رجوی دراروپا ونمایندگانش دردیگر کشورهای بزرگ ودور ازچشم ” خلق قهرمان” درجهت کسب حمایت هرچه بیشتر کسانی هستند که ارباب شاه بودند ومستقیم یا غیر مستقیم دست شان تا

واین اتفاقات ابدا بنفع فرقه ی رجوی نیست!

طناب صدامصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، شانزدهم فوریه ۲۰۱۵:…  مشکل بزرگ مراجعه به رسانه های رجوی، تحمل تناقض گویی هایشان است که متاسفانه بدون رعایت جنبه های ژرونالیستی قضایا و برعکس نشان دادن این تناقضات بعنوان پیروزی برای خود وشکست محتوم برای حکومت ایران ویا هرکسی که زاویه ای با آن دارند، میبابشد

ازنظر فرقه ی رجوی ، اوباما ” مماشات گرتر از شورای امنیت است!

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، چهاردهم فوریه ۲۰۱۵:…  اما این صحبت توازن قوا بنفع اسرائیل که فوقا مطرح شده، ازاعتبار چندانی برخوردار نیست و اتفاقا برعکس ، نحوه ی روابط آمریکا با این ایالت خودمختارش! اخیر دچار شکرآب بدی شده که صحت این ادعای اینجانب با توجه به نوش�