ماندگاری مجاهدین شعار است و نه واقعیت

ماندگاری مجاهدین شعار است و نه واقعیت

ماندگاری مجاهدین شعار است و نه واقعیتصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیستم ژوئیه 2019:… اینقدر شعور نداشتید که ازاو بپرسید که حضور دراشرف وقبول اطاعت محض از رجوی خود شیفته ، چه درد مشخصی را ازمردم درمان کرد؟! ضمنا، تا یادم نرفته جواب این خانم را میدهم ومیگویم که افراد حاضر در قلعه ی مانز در آلبانی ، ازمجاهدین اولیه ای نیستند که ماندگار هم شده باشند! مجاهدین اولیه وسازمان بوجود آورده ی شان ، مورد قلع وقمع رجوی قرار گرفته و آنچه که از دهه ها پیش ازآن باقی مانده، باند مخرب، جاسوس و ضدبشری رجوی است وبنابراین ماندگاری مجاهدین فقط در سطح شعار است وبس! ماندگاری مجاهدین شعار است و نه واقعیت 

سخنگویان  رجوی و حامیان ترامپ، کدام کشورها را عادی میدانندسخنگویان رجوی و حامیان ترامپ، کدام کشورها را عادی میدانند؟

ماندگاری مجاهدین شعار است و نه واقعیت!

29/04/1398

تیتر انتخاب شده برای این یادداشت کوتاه دراصل جواب سئوال خانم سهیلا دشتی است که که تیتر نوشته اش را:” ماندگاری مجاهدین شعار یا واقعیت ” نامگذاری کرده است!

او برای اولین بار سال ۱۳۷۱ به پایگاه اشرف سفر کرده واین بار درقلعه ی مانز ودرکارناوال مریم، حضور بهم رسانده است:

سهیلا خانم در بخشی از سخنانش چنین آورده است :

” بهادر تعریف می کند که چگونه خود را به اشرف در عراق رسانده و چرا آمده است. برای او درد مردم و تغییر شرایط مهم بوده. بهادر را عشق به اشرف کشاند و با همین عشق ماند و با همین عشق به آرمانش می خواهد، آزادی مردم ایران را رقم بزند”.

وشما سهیلا خانم!

اینقدر شعور نداشتید که ازاو بپرسید که حضور دراشرف وقبول اطاعت محض از رجوی خود شیفته ، چه درد مشخصی را ازمردم درمان کرد؟!

ضمنا، تا یادم نرفته جواب این خانم را میدهم ومیگویم که افراد حاضر در قلعه ی مانز در آلبانی، ازمجاهدین اولیه ای نیستند که ماندگار هم شده باشند!

مجاهدین اولیه وسازمان بوجود آورده ی شان ، مورد قلع وقمع رجوی قرار گرفته و آنچه که از دهه ها پیش ازآن باقی مانده، باند مخرب، جاسوس و ضدبشری رجوی است وبنابراین ماندگاری مجاهدین فقط در سطح شعار است وبس!

ضمنا آیا سئوالی ازمیزان آزادی این شاگرد سابق ات بهادر سئوالی کردی و پرسیدی که ازچه میزان آزادی برخوردار است تا به اعتبار آن به آزادی مردم ایران کمک کند؟!

درادامه :

” روز دوم در اشرف ۳ در کنفرانسی تحت عنوان زنان پیشتاز مقاومت ایران، به چالش کشیدن رژیم سرکوبگر و بهای آزادی برگزار شد. سخنرانان بار دیگر یکی پس از دیگری از حضور زنان و نقش رهبری کننده آنان در مقاومت می گفتند. فکر می کردم چه بی بی مریم هائی در این جمع هستند و چه زینب پاشاهائی…”.

اولا، این چالش کشیدن توسط کسانی بود که در زمره ی دشمنان آزادی وبشریت قرار دارند وجنگ طلبان وحشتناکی هستند!

آنها کسانی هستند که بیشترین اطلاعات را از وضع ننگ آلود زنان و تبدیل آنها به بردگان جنسی وفیزیکی دارند!

دراین تشکیلات مخوف، زنان هم مانند مردم ازستم غیر قابل تصور رنج میبرند و ظلم های رواداشته شده بر زنان، مضاعف است!

ثانیا، رجوی با برنامه ریزی خبیثانه ی خود ، این اختیرات کذائی را به زنان داد تا مردان همطراز خود را سرکوب نموده وازکودتاهای درون تشکیلاتی درامان مانده ودرکمال آرامش از حرمسرای هزار ویکشب گونه ی خود که قربانیانش همین زنان بودند ، بهره برداری تمام عیار نماید!

ثالثا، زینب پاشای تبریزی ، ازدل محرومین جامعه برخاسته بود، جاه وجلالی برای خود نداشت و گرسنگان را از انبارهای محتکرین بزرگ سیر میکرد و مقایسه ی او با مریم ومشابهین، توهین بزرگی درحق مردم آذربایجان وایران است وهرانسان آزاده ای را دچار بیخوابی وخشم میکند:

جای آنست که خون موج زند در دل لعل

زین تغابن که خزف میشکند بازارش!

به استدلال این خانم توجه فرمایید:

” لوئی فری وکیل برجسته آمریکائی و رئیس سابق اف، بی، آی در سخنرانی خود ضمن اشاره به مجموعه ( قفس ها) گفت: این موزه نیست. این جا مجموعه ای از اسناد و شواهد بر علیه رژیم حاکم بر ایران است که در هر دادگاهی می تواند به عنوان ادله مورد توجه قرار گیرد “.

اف بی آی درشکنجه، استفاده ازآپولو وقفس، سرآمد روزگار است ورئیس  سابق این پلیس جهنمی آمریکا، با مشاهده ی الگوهای سلول انفرادی و … ابدا دچار احساس نمیشود واگر گفته که شده، دروغ گفته است!

جوانان عراقی توسط همین تشکیلات پلیسی آمریکا ، با قساوت تمام مقطوع النسل میشد ولوئی فری کک اش هم نمیگزید که هیچ بلکه آمر اصلی این جنایات غیر قابل تصور بوده و شما خانم دشتی، آیا این موضوع را نمیدانستی ؟

مریم بعنوان مدعی سرپرست یک سازمان سیاسی؟! با چه روئی این جنایتکار را برای دفاع از حقوق مردم ایران و محکوم کردن شکنجه؟! به مراسم رسوای خود دعوت کرده بود؟!

صابر تبریزی

ماندگاری مجاهدین شعار است و نه واقعیت!

*** 

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

Bolton Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already Underway 1 Bolton’s False Flag Op Involving MEKBolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already Underway

همچنین: