مایک پمپئو ، دست مجاهدین خلق را توی پوست گردو گذاشته؟!

مایک پمپئو ، دست مجاهدین خلق را توی پوست گردو گذاشته؟!

مایک پمپئو ، دست مجاهدین خلق را توی پوست گردو گذاشتهصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم آوریل 2019:… خانم رجوی، مجاهدین خلق ایران!! با طرح نام یک حزب، بطور غیر مستقیم ما مردم ساکن ایران را پی نخود سیاه نفرستید که میدانیم مسائل داخلی خودمان بر همه چیز اولویت دارد! هرکس با هرطرز تفکری که این اقدام شرورانه ی آمریکا را مورد نقد قرار میدهد ، کار خوبی میکند! آمریکا حق دخالت درامور داخلی ما وآنهم باین شکل خطرناک را ندارد و هرکس چنین نظری را ارائه میدهد ، منافع ملی را در آن سطح، محترم میشمارد! – مایک پمپئو مجاهدین خلق.

مخالفت مایک پمپئو با مجاهدین خلق مریم رجوی و گزینه نظامیمخالفت پمپئو با مجاهدین خلق، مریم رجوی و گزینه نظامی

https://iran-interlink.org

مایک پمپئو ، دست مجاهدین خلق را توی پوست گردو گذاشته؟!

8فروردین 1398

جریان ازاین قرار است که روزنامه ای بنام 7صبح مقاله ی مفصلی با نام ” سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نظام حاکم بر ملت هر دو تروریستند؛ چه ترامپ تایید کند یا نکند “! ، در 13 صفحه منتشر کرده و رسانه های رجوی آنرا عینا منتشر کرده اند!

من مسئولین این روزنامه را نمیشناسم و و در تعجبم که چگونه با آنها که در ایران اند با نوشتن چنین متن براندازانه برخورد نشده است!

واقعا که دنیای سیاست چه پیچ وخم هایی که ندارد!

تعجب برانگیز تر، اینکه نویسنده ی این جزوه ، بغیر از مجاهدین رجوی وشرکایش، به تمام اپوزیسیون تاخته است!

ازاین رو من چاره ای نیافتم که این نویسنده را درمیان ” تحول طلبان ” که جدیدا اختراع شده جستجو کنم!

همان براندازان شرمگینی که تصور میکنند ممکن است بتوانند از آب گل آلودی که دولت آمریکا درست کرده، ماهی هایی بگیرند!

دراین بین کار باند رجوی که دچار نوعی طرد زدگی ازطرف آمریکاست ومجبور به بهره برداری از ” تحول طلبان ” شده ، قابل تامل است!

درقسمتی از نوشته ی مورد نقد که درهرصورت باند رجوی را خوشحال نموده ، آمده است :

” تحلیلگران و نهادهای سیاسی مطالبی و بیانیه هایی نوشتند و صادر کردند تا “ترامپ” را محکوم کنند، .. الف) ضد امپریالیستها یا ضد امریکائی ها، ب) استمرار طلبان و ملی-مذهبی ها، ت) حاکمان و هواداران قدرت در کشور . این سه دسته، یاد شده در بالا، یا حافظه ضعیفی دارند و یا اولویت دیگری دارند که در آن نه منافع ملی و نه وجدان ملی معیار کارشان بوده است “.

آقای محترم!

شما با ضد آمریکائی خواندن ضد امپریالیست ها ، نشان دادید که سوادی ابتدائی در علم سیاست دارید ویا دچار شیطنت شده اید!

یک ضد امپریالیست میتواند آمریکائی باشد و او ضمن اینکه مردم آمریکا را دوست میدارد، با سرمایه داری انحصاری جنگ افروز ، مخالف ودشمن باشد وبنابراین اگر سوادتان کافی است، خلط مبحث نفرمائید وحساب اکثریت اقلا 80 درصدی آمریکا را که همدرد طبیعی ما هستند ، از نیم درصدی های چپاول کننده ی جهان، جدا کنید!!

استمرار طلبان لقبی است که شما به اصلاح طلبان داده اید ومن از استعمال این واژه واظهار نظرهای دیگرتان ، ظن به ” تحول طلبی ” شما بردم!

ضمنا این سه دسته اکثریت بزرگی ازمردم ایران را تشکیل میدهند و علما ومنطقا نمیشود گفت که همگی حافظه ی ضعیفی دارند ویا مرشد بالا سری بنام مسعود رجوی دارند که افکارشان را منجمد کرده است!

ونیز، شما چه تضادی بین مبارزه با امپریالیزم ( اسوه ی جور وستم جهانی) و دفاع  از منافع ملی میبینید؟!

 همچنین :

” باور من بر این است که “مبارزان ضد امپریالیزم”، صحنه ای را برای مبارزه شان باز پیدا کردند و استمرار طلبان نظامند روزنه ای برای چانه زنی برای کسب قدرت “!

گیرم که چنین باشد، شما چرا ازمبارزه با نظام سلطه و تابعیت در سطح کلانش که همان امپریالیزم باشد، ناراضی هستید تا اقلا باند رجوی را راضی کرده باشید؟!

ضمنا شما باید از ازسران آمریکا انتقاد داشته باشید که چرا کاری میکنند که میدان این دوجریان که شما مخالف آن هستید ، باز شود؟

مجددا :

” برای روشن شدن منطق و روش بیان این دو گروه، اول موضعگیری روسیه را در مورد تصمیم ترامپ مورد بررسی قرار میدهم. از این نظر این را مطرح میکنم تا مشخص شود مواضع “چپها ضد امپریالیزم” چقدر شباهت دارد با مواضع دولت روسیه، که از روی منافع خودشان به تروریست خواندن سپاه توسط آمریکا نگاه میکنند، دارد “.

خیلی روشن است:

دراین مورد منافع مشترک دارند وامپریالیزم هر دوی آنها را تهدید میکند!

اینجا نه کسی کشته ومرده ی روسیه است ونه دولت روسیه شب و روزش را صرف خوشبختی ما میکند!

بلی دولت روسیه از سر منافع خود این کار را میکند اما بطور قانونی، منطقی ومحکمه پسند اعلام میکند که نمیشود نیروی عمده ی نظامی یک کشور رسمی ومعتبری مثل ایران را در لیست تروریستی گذاشت!

وآنهم گذاشتنی که ازطرف سر تروریست جهانی باشد!!

بازهم :

” مگر حزب چپ قادر به دیدن عامل اصلی آتش افروزی در منطقه، که جمهوری اسلامی است، نیستید “؟

من البته مدافع سیاست های حزب چپ ( فدائیان  اکثریت سابق ) نبوده و اتفاقا در مورد مواضع متزلزلش در خصوص مسائل مهمی مانند نئولیبرالیزم و … ، با آن مشکل دارم .

اما اگر آنها هم اذعان کرده اند که عامل اصلی آتش افروزی در منطقه جمهوری اسلامی نیست، کار خوبی کرده و قضاوت عاقلانه ای نموده اند!

آقای کریمیان که با سخنانش باند رجوی را به وجد آورده ، میگوید :

” فرض را بر این بگذاریم که دولت امریکا موضعگیریهای “غلط” در قبال مردم بیچاره فلسطین داشتند. خب آنرا محکوم کنید، این حق سیاسی شماست! ولی موضعگیری دولت امریکا در قبال رفتار و عملکرد تروریستی سپاه علیه ملت ایران کجایش غلط است که شما بیانیه میدهید، “محکومیت تروریست شناختن سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا”، آخر این به آن چه “؟

چراغی که به خانه رواست ، به مسجد حرام نیست؟

و شما هموطن!، و شما خانم رجوی و شما مجاهدین خلق ایران! 

با طرح نام یک حزب، بطور غیر مستقیم ما مردم ساکن ایران را پی نخود سیاه نفرستید که میدانیم مسائل داخلی خودمان بر همه چیز اولویت دارد!

هرکس با هرطرز تفکری که این اقدام شرورانه ی آمریکا را مورد نقد قرار میدهد ، کار خوبی میکند!

آمریکا حق دخالت درامور داخلی ما وآنهم باین شکل خطرناک را ندارد وهرکس چنین نظری را ارائه میدهد ، منافع ملی را در آن سطح، محترم میشمارد!

مجددا :

” اگر منافع و وجدان ملی برای شان معیار میبود، … شاید بهتر میبود به ولت آمریکا پیشنهاد میدادند که در توانمند سازی ملت ایران در بدست گرفتن قدرت کمک کند. شاید بهتر میبود دستی که بدوستی دراز شده با مهر میفشارند، ولی تاکید میکردند که ملت ایران دخالت، به معنی تصمیم گیری برای منافع شان و انتخاب نظام آیند شان را نمیپذیرند “.

خانم مریم رجوی و سازمان مجاهدین خلق ایران ! براساس کدام شواهد وسوابق، فکر میکنید که سیستم آمریکائی قابلیت کمک به ایرانی ها و هرکدام از ملت های جهان را دارد؟

تجارب تلخ دویست سال اخیری که آمریکا وارد صحنه ی جهانی شده ، نشان میدهد که او این کاره نیست!

راست آنست که اگرسیستم  آمریکا بحق خود قانع شده و در سرزمین خودشان بمردم خودشان خدمت کرده و باطی هزاران کیلومتر راه به اقصی نقاط جهان لشکر کشی نمیکرد ، مردم جهان زندگی سعادتمندانه ای را تجربه میکردن واحتیاج باینهمه دشمنی ها نبود!

به امید آن روز

صابر  تبریزی

*** 

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_TerrorismTrump, Saudi Arabia and the Khashoggi Murder (U.S. also backs Mojahedin Khalq MEK Terrorists)

ماهیگیری مریم رجوی (مجاهدین خلق) از آب گل آلود سیل و درد و رنجم مردم ایرانماهیگیری فرقه رجوی و کفتربازان دنیای مجازی از درد و رنج مردم ایران در سیلاب

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شناسایی-مجاهدین-خلق-ایران،-فرقه-رجوی-ب/

شناسایی مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی، بعنوان تنها آلترناتیو عملی نیست

مسعود و مریم رجوی از مبارزه با امپریایسم تا مزدوری صدام و عربستان سعودیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم آوریل ۲۰۱۹:… این مرید حقیر مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران  پس ازاینکه به تحریم سپاه قانع نشده ، توصیه ی انجام این کار برعلیه وزارت اطلاعات را هم کرده و هدف خود ازطرح این لاطائلات را در پاراگراف زیر، بروشنی مطرح ساخته است :” اخراج نیروهای رژیم در سوریه، عراق، لبنان و یمن همزمان با آن حق شناسایی مجاهدین خلق ایران بعنوان تنها آلترناتیو مشروع صحیح ترین و مقبول ترین راه برای سرنگونی  می باشد “.

مسعود و مریم رجوی از مبارزه با امپریایسم تا مزدوری صدام و عربستان سعودیمریم رجوی: تحریم خواست مردم و مقاومت ایران بوده

https://iran-interlink.org

آقای رضا محمدی! برسمیت شناختن حق مردم است و نه سران خونریز آمریکائی!

(شناسایی مجاهدین خلق ایران بعنوان تنها آلترناتیو به نفع مردم نیست)

۰۴/۰۲/۱۳۹۸

این بچه مرشد رجوی که مخاطب من است ، طی نوشته ای کوشیده است که برخورد غیر قانونی سران آمریکا با سپاه را بمنزله ی ورود رژیم به آخرین فاز سرنگونی جلوه دهد و مسئولیت تصمیم جهانخواران را برگردن رجوی گذاشته  وبا افتخار برآن بنویسد :

” ورود رژیم به آخرین مرحله از فاز سرنگونی، نه امری خود بخودی که ما حصل سیاستی اصولی و ایستادگی و فعالیتهای شبانه روزی زنان و مردانی صادق در جبهه مقاومت علیه حکومت ضد انسانی ملایان حاکم بر میهنمان بود “.

روند موجود اگر ادامه یابد ، با توجه به موازنه ی قوای موجود اگر امریکا را ازکرده ی خود پشیمان نسازد، ممکن است که به جنگ های داخلی ومنطقه ای بدل شود که باند رجوی بلحاظ موقعیت لرزانش، قدرت بهره وری از آن را نخواهد داشت واظهار خوشحالی ای که آقای محمدی وهمفکرانش میکنند، نابخردانه است!

سرنگونی زمانی اتفاق میافتد که اقلا ۲۰ میلیون ازمردم بالغ ایران درکف خیابان ها این درخواست را داشته باشند و حکومت هم قدرت برخورد با معترضینی که این بار بزعم رجوی ها قهرآمیز وارد میدان شده اند ، نداشته باشد!

داداشی!

بجان هرکه دوست داری  ودارم قسم که با وجود نابسامانی های شدید درایران- که ریشه اش توسعه نیافتگی، تک محصولی بودن و پاره ای اشتباهات برنامه ریزی و تحریم های ظالمانه میباشد که گریبانگیر اغلب کشورهاست-  چنین وضعیتی درایران – که پایینی ها نخواهند وبالایی ها نتوانند- وجود ندارد!

” حامیان و مزدوران رژیم که طی این سالها با زبان و قلمهای خود در حمایت از سپاه بعنوان نیرویی مردمی و در تخطئه افشا گری های مقاومت خونین یاوه ها می بافتند و اراجیف سر هم می کردند، اینک بمانند سوته دلان به صف دنائت و رذالت ایستاده اند “.

صحبت ازنیروی مردمی ویا غیر مردمی نیست دراینجا ، تنها مسئله عبارت از تحریم یک نیروی نظامی عمده ی کشوری بزرگ  و یکی از اعضای ارشد وبنیانگذار سازمان ملل متحد است که برخوردی کاملا غیر قانونی با آن شده ومضرات این برخورد خبیثانه ، شامل دولت و ملت ایران هم خواهد شد!

دیگر اینکه اگر سپاه ضدمردمی است ، چرا دولت آمریکا با تروریست نامیدن آن واعمال تحریم ها ، سبب شد که تعداد زیادی از مردم عادی و یا نمایندگان مجلس و … ، ازسپاه حمایت کرده واین نهاد باصطلاح ضدمردمی را تقویت کنند و آیا اگر این فرضیات درست باشد و سخنان شما نیز، شما برعلیه مردم اقدام نکرده اید؟؟!!

ضمنا موضع خونخوارانی مانند هیئت حاکمه ی آمریکا برای کسی افتخار یا حقارت نمیآفریند که “سوته دلانی ” هم دراین بین مطرح باشند!

این مرید حقیر مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران  پس ازاینکه به تحریم سپاه قانع نشده ، توصیه ی انجام این کار برعلیه وزارت اطلاعات را هم کرده و هدف خود ازطرح این لاطائلات را در پاراگراف زیر، بروشنی مطرح ساخته است :

” برسمیت شناختن حق مردم برای ارجاع پرونده جنایات رژیم آخوندی به شورای امنیت و اخراج آن از سازمان ملل همچنین اخراج نیروهای رژیم در سوریه، عراق، لبنان و یمن قدمی مهم در به شکست کشاندن سیاستهای خرابکارانه این رژیم درمانده و مفلوک و همزمان با آن حق شناسایی مقاومت خونین مردم ایران بعنوان تنها آلترناتیو مشروع این حکومت ضد انسانی و ضد ایرانی، صحیح ترین و مقبول ترین راه برای سرنگونی و نیل به هدف آزادی واقعی در میهنمان می باشد “.

اولا مردم چنین درخواستی از شورای امنیت ندارند و توازن قوا درشورای امنیت هم طوری نیست که این درخواست های رجوی ها- ونه مردم – به تصویب برسد!

ثانیا ضمن آنکه موضوع یمن ، مسئله ی حادی برای ایران نیست و حضوری درآنجا ندارد – که حق آن بود بعنوان همسایه حضور پررنگ تری نسبت به آمریکای بیگانه داشته باشد – حضور ایران درسایر جاها قانون مدارانه است وشورای امنیت با آن ترکیب اش ، چنین درخواستی را نمیپذیرد!

اما هدف اصلی آقا رضا طرح همین سطور آخر بوده وصاف وپوست کنده گفته که ایران را تصرف کرده وبدست رجوی بدهند!

ثالثا اگر آزادی ودموکراسی مورد هدف است ، این کار ازدست رجوی بر نمیآید وبنابراین منطقا نباید به او بدهند!

طفلک رضا!

شاید بهتر است بخوابی وخواب های رنگین ببینی وآنگاه اختیار دست توست که لپ لپ یا دانه دانه بخوری!

صابر  تبریزی

(شناسایی مجاهدین خلق ایران بعنوان تنها آلترناتیو به نفع مردم نیست)

(پایان)

***

شادی وپایکوبی مریم رجوی از تهدیدات همدستانش برای ایرانتارنمای آمریکایی لوبلاگ : منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) به آخر خط رسیده اند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فرقه-رجوی-و-سازمان-مجاهدین-خلق-ایران-فر/

فرقه رجوی و سازمان مجاهدین خلق ایران فرق می کنند

مردم ایران از مریم رجوی مسعود رجوی فرقه مجاهدین خلق متنفرندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیستم آوریل ۲۰۱۹:…  سازمانی که مجاهدین خلق ایران نامیده میشد ، استحاله و کوچک شده و تبدیل به فرقه ی رجوی گردیده و آیا این دیپلمات امریکائی واقعا هم معتقد است که باند رجوی از حمایت مردمی برخوردار است؟. در خبری که رسانه های رجوی (فرقه مجاهدین خلق ایران) نقل کرده اند، آمده است!” آدام ارلی، سفیر سابق آمریکا در بحرین و سخنگوی پیشین وزارت‌خارجه آمریکا در مطلبی با عنوان «رویارویی با ایران» در نشنال اینترست، تأکید کرد که علت اصلی ماندگاری مجاهدین، حمایت مردمی از آنان در ایران است “. 

مردم ایران از مریم رجوی مسعود رجوی فرقه مجاهدین خلق متنفرندمجاهدین خلق (فرقه رجوی) هیچ پایگاهی در داخل ایران ندارند

https://iran-interlink.org

آنچه که مانده، فرقه رجوی است و نه سازمان اسبق مجاهدین خلق !

(فرقه رجوی و سازمان مجاهدین خلق ایران فرق می کنند)

۳۱/۰۱/۱۳۹۷

در خبری که رسانه های رجوی نقل کرده اند، آمده است!

” آدام ارلی، سفیر سابق آمریکا در بحرین و سخنگوی پیشین وزارت‌خارجه آمریکا در مطلبی با عنوان «رویارویی با ایران» در نشنال اینترست، تأکید کرد که علت اصلی ماندگاری مجاهدین، حمایت مردمی از آنان در ایران است “.

ماهیت این آدم که هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بوده وهم اینک در بحرین سفیر است ، کاملا روشن است:

دشمن سرسخت ملت ایران و البته دوست ولو مصلحتی ومقطعی باند رجوی !

ازاین منظر است که شهادت او بنفع این جریان منفور درتاریخ معاصر ایران قابل تامل میباشد!

دیگر اینکه ، سازمانی که مجاهدین خلق نامیده میشد ، استحاله و کوچک شده و تبدیل به فرقه ی رجوی گردیده و آیا این دیپلمات امریکائی واقعا هم معتقد است که باند رجوی از حمایت مردمی برخوردار است؟

دلیل او بر اثبات این ادعای مضحک چیست وچرا حمایت مردمی سبب علنی شدن این گروه متحجر نمیشود؟!

همچنین :

” سخنگوی سابق وزارت‌خارجه آمریکا می‌نویسد: میزان وسواس رژیم ایران در شیطان‌سازی علیه مجاهدین خلق ایران نشان می‌دهد که مجاهدین از حمایت برخوردارند… “.

او هرچقدر هم آدم سطحی نگر باشد ، درته دل خود میداند که  مشکلات ایران  از بابت فرقه ی رجوی ، دردرجات بسیار پایین مشکلات او قرار دارد وسرمایه گذاری هایش نسبت به خنثی کردن کردن توطئه های رجوی ها ، درهمان سطح نازل قرار دارد و بنابراین این دیپلمات امریکائی با طرح یک دروغ بزرگ ، درصدد پراهمیت جلوه دادن این گروه ضد ایرانی وضد بشری است!

 بازهم :

” حداقل سه اقدام تروریستی سنگین علیه مجاهدین خلق در ایالات متحده، آلبانی و فرانسه در سال ۲۰۱۸ افشا شد. این کافی است که بگوییم حمایت پایه‌یی از مجاهدین خلق فقط در واشنگتن، پاریس یا هر پایتخت دیگر نیست. این حمایت در قلب و ضمیر ایرانیانی است که برای سیاست‌های بی‌رحمانه رژیم جنایتکار و وقیح حاکم بر ایران یک هدف بوده و هستند “.

این ادعا ها درهیچ دادگاه صالحه ای که که طرف ایرانی بطور آزادانه درآن شرکت کرده  وحرفش را مطرح نموده  ومستنداتش را ارائه کند ، به ثبوت نرسیده وبنابراین قابل اتکا نیست!

درمورد پایگاه پایه ای مجاهدین ، همان قسمت اول حرف خودتان را  (واشنگتن، پاریس و …) را مطرح نموده اید ، محکم بچسبید وبا آوردن ایران وایرانی ، خودتان را دروغگو معرفی نکنید!

صابر  تبریزی

(پایان)

*** 

… 

ترجمه مقاله تحقیقی گاردین مجاهدین خلق مریم رجوی فرقه رجوی آلبانیEx members accuse Maryam Rajavi of coordinating routine sexual abuse

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آقای-مجاهد-شما-هم-یونیفورم-کلاه-سفید-ها/

آقای مجاهد! شما هم یونیفورم کلاه سفید ها را بپوشید!

پرویز خزائی پادو دون پایه مجاهدین خلق مریم رجوی مزدوری خیانت وطن فروشی صابر تبریزی، ایران اینترلینک، شانزدهم مارس ۲۰۱۹:…  مردم میتوانند بطور طبیعی با این یا آن ارگان حکومتی مشکلاتی داشته باشند ، اما زمانی که ببینند  که دشمن خونریز خارجی با علم کردن سپاه ، دشمنی کینه توزانه اش در اصل با مردم ایران را  اینگونه نشان میدهد ، دیگر کدورت های داخلی را فراموش کرده و از همه ی ارگان های دولتی در برابر دشمن خارجی دفاع میکنند! بلی ! مردم اینطوری هستند و دل بستن کذائی شما بدانها، احمقانه است!!

پرویز خزائی پادو دون پایه مجاهدین خلق مریم رجوی مزدوری خیانت وطن فروشی از کوزه همان تراود که دراوست (وقتی رجوی دست به دامن امثال پرویز خزائی میشود)ا

ایران اینترلینک

آقای مجاهد! شما هم یونیفورم کلاه سفید ها را بپوشید!

۲۴/۱۰/۱۳۹۷

” نایاک و لابی های کراواتی ایرانی و خارجی ولایت مطلقه خمینی-خامنه ای تا توانستند تلاش کردند که از نامگذاری کامل سپاه جهل و تجاوز و فساد و جنایت جلوگیری کنند. باری اینان اکنون روزهای غم انگیزی داشته و دارند و خواهند داشت، چون طرف اصلی و صاحبخانه سرزمین اهورایی ایران یعنی مردم سخت دست اندرکار اعتراض و شورش و آماده شدن برای هل دادن نهایی غول فاشیسم خمینیستی به زباله دان تاریخ هستند. … “.

آیا پرویز خزائی با این سن وسالش نمیداند که قرار دادن قوی ترین نیروی نظامی یک کشور درلیست تروریستی ، عملا اعلان جنگ با آن کشور مفروض است؟!

دیگران که این را میدانند ، اگر به این خیاثت و ستمگری آمریکا در هر فرم و شکلی که اعتراض کرده اند، در اصل از کشور خود دفاع نموده اند و از این بابت مورد تقدیرند و دست مریزاد به آنها گفتن خیلی بجاست!

البته مردم میتوانند بطور طبیعی با این یا آن ارگان حکومتی مشکلاتی داشته باشند ، اما زمانی که ببینند  که دشمن خونریز خارجی با علم کردن سپاه ، دشمنی کینه توزانه اش در اصل با مردم ایران را  اینگونه نشان میدهد ، دیگر کدورت های داخلی را فراموش کرده و از همه ی ارگان های دولتی در برابر دشمن خارجی دفاع میکنند!

بلی ! مردم اینطوری هستند و دل بستن کذائی شما بدانها، احمقانه است!!

دگرباره :

” اکنون در شرایطی که کل نظام و جناح های شیاد و جلادش، ازترس ضعف مضاعف از بسیج منطقه ای و بین المللی علیه رژیم و به اوج رسیدن اوج خشم و تنفر و سازماندهی کانونهای شورشی برای کمک به قیام مردمی- که تنها صاحب عله و مالک ایران زمین و مهمترین عاملین بحق سرنگونی این ضحاک قرن بیست و یکم- هستند، همگی یکدست و همسو و هم زبان و هم لباس و یونیفورم شده اند “.

این عمل واکنشی است که دربرابر دشمن قهاری بنام امپریالیزم آمریکا نشان داده میشود و چیز غیر طبیعی بشمارنمیرود!

گو اینکه نظر شخصی من این است اینگونه نمایش حمایت از سپاه و در اصل دولت و حکومت و منافع ملی ، کاری درست و طبیعی بشمار میرود اما  شایسته تر است که بجای این کارها ، دولت ایران در سازمان ملل متحد اقامه ی دعوا کرده و جنگ طلبان آمریکا را در فشار واقعی تر و کارا تری قرار دهند که نتایج بهتری نسبت به یونیفورم پوشیدن دارد!

صابر  تبریزی

*** 

همچنین
https://iran-interlink.org/wordpressfa/این-تحریم-های-رجوی-خواسته،-از-اول-هم-وجو/

این تحریم های رجوی خواسته، از اول هم وجود داشته!

Mojahedin-Khalq_Israel_jafarzade-MEK_Rajaviصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم آوریل ۲۰۱۹:… مریم رجوی و فرقه مجاهدین خلق ایران،  با دیدن واکنش مردم نسبت باین تصمیم ابلهانه ی هیئت حاکمه ی امریکا ، آیا باز هم بر نظر خود که این کار امریکا نتیجه ی  مثبتی برای شما داشته ، اصرار دارید؟ آیا تاکنون ندیده اید که آحاد و اقشار مردم ایران علیرغم هر دشمنی و کدورتی که بین شان باشد ، در مواقع اضطراری بهم میپیوندند و بیشترین تلاش وفداکاری ها را انجام میدهند؟! آیا واکنش های جمعی و یکدست مردم در جریان سیل و زلزله های سال های اخیر ، درسی بشما و اربابتان نداد؟!

این تحریم های رجوی خواسته، از اول هم وجود داشته و دردی از مجاهدین خلق و موساد دوا نمی کندائتلاف قبلی که دردی از رجوی و مجاهدین خلق دوا نکرد ، این یکی خواهد کرد؟

ایران اینترلینک

این تحریم های رجوی خواسته، از اول هم وجود داشته!

۲۵/۰۱/۱۳۹۸

برخورد جنایتکارانه ی کاخ سفید با ایران که مدیریت اش عملا بدست فاشیست ترین وصهیونیست ترین جنایتکاران آمریکا افتاده ، این بار سپاه را بهانه کرده ودلخوشی فراوانی را به مجاهدین رجوی داده است!

صحبت ازقرار داده شدن سپاه درلیست تروریستی آمریکاست که ازدهه ها قبل هم بصورت کم و بیش وجود داشته واین بار صراحت بیشتری داشته است!

رسانه های رجوی، این مسئله را به خوراک تبلیغاتی خود تبدیل کرده اند وروزی نیست که دوجینی مطلب دراین مورد ننوشته و قول های شیرینی به خود ندهند!

مقاله ی ” گامی مهم، دیرکرد و پیامد آن “ یکی ازاین نوشته های پرتعداد است که دربخشی از آن میخوانیم :

” دولت آمریکا در تصمیمی بی سابقه اما با دیرکرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد. بی سابقه و بدیع از این جهت که برای اولین بار یک ارگان نظامی رسمی حکومتی وارد چنین لیستی می شود “.

این تصمیم ابدا بی سابقه نبوده واز دهه ها پیش این  بزرگترین نهاد نظامی ایران با نام های ” سپاه قدس ” ویا فرماندهان آن، مورد تحریم قرار گرفته و اساسا درماهیت قضیه فرقی نمیکرد ونمیکند که دولت وملت ایران مورد تحریم قرار گیرند ویا نهادهایی با این مشخصات!

ضمنا قرار دادن یک نهاد مهم ورسمی کشوری قانونی بنام ایران وبدون اطلاع ونظر سازمان ملل متحد ومخصوصا شورای امنیت آن ، کاری غیر قانونی وزورگویانه است والبته باند رجوی حق دارد که بدلیل ماهیت ضد مردمی اش ، ازاین نوع قانون شکنی ها وستم ورزی ها حمایت کرده وبه وجد آید!

دوباره :

“۲۲ سال پیش (سال ۱۹۹۷)، زمانی که سیاست بغایت نادرست استمالت دولتهای غربی و بخصوص آمریکا از رژیم، سیاست روز بود، دولت وقت آمریکا، پس از تصویب قانونی جدید، سازمان مجاهدین خلق ایران را وارد لیست سازمانهای تروریستی خارجی خود کرد”.

در آن زمان، آمریکا سرگرم ویران کردن افغانستان وعراق بود و فرصت وقدرت آنرا نداشت که به ایران نیز- که فراتر ازاین کشورها هست – حمله کند و این با استمالت فرق میکند!

البته قرار دادن باند رجوی درلیست تروریستی ویا خارج کردن ان ازاین لیست کذائی ، تفاوت چندانی باهم نداشته ودر هردو صورت، سلطه گران آمریکایی ، بسته به اوضاع واحوال وقت، سیاست حمایت از رهبری مجاهدین و تداوم استبداد درون سازمانی ومغز شوئی را ادامه داده است!

آمریکا بعد از شکست درافغانستان و عراق ، یا تصور اینکه کارش را انجام داده، بلافاصله ایران را در لیست ” محور شرارت ” قرار داد!

سپس :

” بسیاری از مدعیان مبارزه هم، که حیات سیاسی خود را مرهون نزدیکی با مجاهدین بودند، با بیشرمی ازخود “مجاهد زدایی” کردند و با فاصله گرفتن از سازمان، برخی با رژیم همراه و همصدا شدند و درمذمت تروریست بودن و خشونت گرایی مجاهدین یاوه ها بافتند، برخی هم به دامن رژیم غلطیدند و بعضی هم درخوشبینانه ترین شکل آن گوشه عزلت برگزیدند “.

ما سراغی از این مدعیان مبارزه که شما وجودشان را اعلام کنید، نداریم و آیا ممکن است که نام این گروه ها را که هم مبارز بودند و هم حامی سیاسی شما- که مبارز نبودید- اعلام کنید؟!

و نیز بگویید که وقتی شما از لیست تروریستی آمریکا خارج شدید- که دراصل تروریست خوب و خودی شناخته شدید- این مدعیان مبارزه چه تجدید نظری در رفتارشان با شما کردند؟

مجددا :

” قراردادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی “گامی مهم، هرچند ناکافی، برای رهایی یک ملت از یوغ جنایتکاران حاکم ضد میهنی و تصمیمی جسورانه برای دفع خطر از مردم منطقه و یا حتی بشریت است “.

با دیدن واکنش مردم نسبت باین تصمیم ابلهانه ی هیئت حاکمه ی امریکا ، آیا باز هم بر نظر خود که این کار امریکا نتیجه ی  مثبتی برای شما داشته ، اصرار دارید؟

آیا تاکنون ندیده اید که آحاد و اقشار مردم ایران علیرغم هر دشمنی و کدورتی که بین شان باشد ، در مواقع اضطراری بهم میپیوندند و بیشترین تلاش وفداکاری ها را انجام میدهند؟!

آیا واکنش های جمعی و یکدست مردم در جریان سیل و زلزله های سال های اخیر ، درسی بشما و اربابتان نداد؟!

صابر  تبریزی

*** 

پوستر روز کارگر مجاهدین خلق فرقه رجوی بعد از انقلاب – تب تندی که زود عرق کردپوستر روز کارگر مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی، بعد از انقلاب – تب تندی که زود عرق کرد

همچنین: