ما اعضا موشهای آزمایشگاهی شستشوی مغزی مسعود رجوی

ما اعضا موشهای آزمایشگاهی شستشوی مغزی مسعود رجوی

 میر باقر صداقی، ایران ستارگان، پنجم می 2016:… در خاطرات بسیاری از دوستانم در تشکیلات مجاهدین یک وجه مشترکی بود وقتی از هر کدام میپرسیدی چرا به مجاهدین پیوستی هر کدام از خاطره شهید یا شهیدانی یاد میکردند چیزیکه در همه صحبتها گم بود مسعود رجوی بود ,راستی میدانید بخواهی نخواهی شهید و شهدا مرز سرخهای ذهنی بسیاری را برای انسان ترسیم میکند این مرز سرخها همان دیوار قطور ضعف برای … 

مریم رجوی، حجاب اجباریروزجهانی زن و پتانسیل دروغ گفتن مریم رجوی

لینک به منبع

ما اعضا موشهای آزمایشگاهی شستشوی مغزی مسعود رجوی

 میر باقر صداقی در خاطرات بسیاری از دوستانم در تشکیلات مجاهدین یک وجه مشترکی بود وقتی از هر کدام میپرسیدی چرا به مجاهدین پیوستی هر کدام از خاطره شهید یا شهیدانی یاد میکردند چیزیکه در همه صحبتها گم بود مسعود رجوی بود ,راستی میدانید بخواهی نخواهی شهید و شهدا مرز سرخهای ذهنی بسیاری را برای انسان ترسیم میکند این مرز سرخها همان دیوار قطور ضعف برای انتخاب غلط است البته کم تجربگی اجتماعی بر ضریب تصاعدی این ضعف کمک کرد و نگذاشت من و ما ذهنمان را روی رجوی باز کنیم و از خود بپرسیم مسعود رجوی کیست و در کجای مبارزه قرار دارد آیا از همکاری با ساواک و برادر یک ساواکی فدا و صداقت را میتوان تصور کرد گرچه خانواده معزّی, خانواده شهیدی از کوچه ما با شهدای همچون محمد معزّی , زهرا معزّی, علی معزّی, اشرف معزّی , حسن معزّی و حسن روشن گوهران بی بدلیلی بودند و هستند اما هیچوقت هیچکس نگفت حیف به این خونها که به اسم رجوی تمام شد. متاسفانه رجوی از خون این گوهران بی بدلیل پله اعتماد ساخت و متاسفانه ما نمیدانستیم جلب اعتماد از طریق خونهای ریخته شده اصلیترین قدم مسعود رجوی برای فریب و شستشوی مغزی ما اعضا هست . مثل یک جوک ساده ما مجاهدین رفته بودیم برای فدا و صداقت بی پایان ما مجاهد خلقیم ما باید یک گرمه مجاهدی را بدهیم ما باید آنچه در پشت سر پنهان کردیم (خانه و خانواده) را بدهیم وما مجاهدین باید صلیب های خود را بردوش گرفته و به هرچه زندگی هست تف کنیم گویند صدیقین در بهشت همردیف پیامران هستند پس ما مجاهدین باید بین المر خود یعنی خواستگاه تمامی عواطفمان را پیش کش مسعود رجوی کنیم تا مثل حبیب الله (عشق خدا) محمد مصطفی اما برعکس عشقمان مسعود رجوی باشد. باید بین ما و او هیچ فاصله ای و حائلی نباشد وما اعضا با دادن گناهایمان و دیدن گناهانمان در آینه مریم جزو صدیقین درگه مسعود رجوی میشدیم بله شهید و شهیدان همراه با نام مجاهد خلق و فدا وصداقت همان ساختارهای بودند که رجوی جلب اعتمادش را بر روی آن بنا نهاد و با آن ساختارها ما اعضا را متقاعد کرد تا به درخواستهای نامعقول تن دهیم در حالیکه هر کدام از ما اعضا زندانی تشکیلات فرقه رجوی بودیم نقش زندانبان تشکیلات را هم بازی میکردم هر روز در نشستهای عملیات جاری و تفتیش عقاید خود ودیگران را مجبور میکردم مته روی خشخاش گذاشته تا خط خطوط مسعود رجوی را ساری و جاری کنیم ما برای رجوی غیر ممکن ها را ممکن کردیم مثلا جلوی چشممان سازمان نوح مجدّم را سر به نیست کرد همه در تناقض سعی کردیم وجود نوح را فراموش کنیم روزی فرمان و خودّام جلوی چشم ما خودسوزی کردندو مردند ما سعی کردیم خودسوزی آنها را به ضعف مبارزاتی آنها ربط دهیم وقتی هم امیر یونس جرات کرد و در گزارش روزانه خواند ما موشهای آزمایشگاهی سازمان هستیم همه او را به سخره گرفتیم که عقلش کار نمیکند در حالیکه عاقلترین ما بود .

مسعود رجوی بصورت زیرکانه میگفت جائی که قرآن ناطق یعنی من هستم چه نیازی به کتاب خواندن شما هست و تیز تر از او خواهر نسرین( مهوش سپهری هند جگر خوار) تشکیلات میگفت ما نیاز به دانشجو و لیسانس و دیپلمه نداریم ما نیاز به کسی داریم که اما و اگر نمیکنه ما به کسی نیاز داریم که خط پیش میبر بدون سئوال و جواب اما از حق نگذریم مسعود بیش از همه کتاب میخواند این در داستانها و تجربیات که از میتینگهای انتقادی انقلاب چین و ویتنام و گروهای کمونیستی قرآن و غیره تعریف میکرد پیدا بود حتی مسعود رجوی توسط روحانی جلال گنجه ای روایت و حدیث هم جعل میکرد و میگفت در زمان پیامبر, پیامبر برای خواص متینگ انتقادی میگذاشت آنها بخاطر اینکه فشار انتقادات را تحمل کنند در گرمای سوزان عربستان آنهم در زمان ظهر سنگ به شکم میبستند تا از درد این سنگهای داغ بسته شده به شکم درد انتقاد را فراموش کنند بله رجوی در این سالیان بصورت خیلی زیرکانه و روانشناختی و با برنامه ریزی دقیق وبا سیاست متاسفانه اراده تمامی نفرات قرارگاه اشرف سابق را در دست گرفت و آنها را به مردگان متحرک و برده تبدیل کرد بردگانی که به بردگی خود میبالند .

Brain washing

در آن سالهای شوم در تشکیلات, رجوی به ما میآموخت که او بالاترین ارزش در روی زمین است و اگر همه ما بخاطر او تکه تکه شدیم ملامتی نیست او جادوگر قهار در شناخت طبیعت و ذات فرد بود او با ایجاد روابط احساسی کاذب استدلالات خود را در قالب انتقاد و خشونت به همه تحمیل میکرد با همه نارضایتی وقتی پای صحبت او میرسید وپیش برد خط او اعضا افسار پاره میکردند وبیچاره فرمانده فتح الله (مهدی افتخاری ) در سال هشتاد یک گناه بیشتر نداشت او میگفت انقلاب مریم و انقلاب ایدئولوژیک را قبول ندارم بدون آن هم میتوان مبارزه کرد و مبارز ماند اما رجوی مگیفت تو روی حرف من حرف داری رجوی حتی سعی نمیکرد این تکبر را مخفی کند در ادامه او به فرمانده فتح الله گفت حال تحیلیل غلط داری که آمریکا به عراق حمله خواهد کرد و از ترس خودت را به دیوانگی زدی و به اندازه مسئولیت ات بار برنمیداری به این گناه فرمانده فتح الله زیر تف و شعار برو گم شو طعمه سه هزار نفر از رزمندگان بود از نفرات قدیمی با سابقه 30 سال تا نفرات جدید با مشت و لگد به فرمانده فتح الله حمله میکردند . به رویش تف میکردند و میگفتند برو گم شو طعمه رجوی آن بالا روی سن مثل جادوگران قهقه سر میداد واز له شدن فرمانده فتح الله زیر دست وپا کیف میکرد. اما بعدا دیدیم تحلیل فرمانده فتح الله درست بود و آمریکا به عراق حمله کرد و صدام حسین سرنگون شد اما طبق معمول هیچ یک از اعضای نگونبخت نپرسیدن آقا تو که میگفتی آمریکا به عراق حمله نمیکنه پس چی شد مسعود رجوی در حین صحبت کردن روی حرفهای خودتسلط کامل داشت این به آن دلیل نبود که حرفهایش بی عیب و نقص است این بخاطر این بود که میدانست مخاطبش یعنی رزمنده گان موشهای آزمایشگاهی بیش نیستند و هر چه او اراده کند همان است و آنها مجبور هستند مثل زنبور حرفهایش را وز وز کنند حتی مسعود رجوی در صحبت کردن سعی نمیکرد نقطه نظرات مشابهی با اعضای نگونبخت و شستشوی مغزی شده داشته باشد بلکه او در صحبتهایش سعی میکرد جمع خودش را با او سازگار کند او خود را امام زمان و معصوم میدانست هیچوقت نیاز نمیدید با درد دیگران احساس همدردی کند حتی نیاز نبود مسعود به دیگران گوش فرا دهد مهم این بود که همه به او گوش کنند مسعود به موشهای آزمایشگاهی یاد داده بود او نقطه پایان اعتماد است همه باید او را راضی کرده حتی اگر فرمالیستی هم شده باید چاپلوسی و تملق او را کرد مسعود نیاز داشت همه او را تحسین وبه او افتخارکنند بسیاری وقت ها وقتی در متینگی مسعود رجوی کسی را به اسم صدا میکرد مخاطب جا خشک میکرد که خدایا چطور و از کجا در آن جمعیت چند هزار نفره برادر مسعود رجوی او را به اسم صدا کرده است در حالیکه همه ما میدانستیم مسعود همیشه جلویش یک مانیتور هست و فرمانده شورای رهبری هر شخص به محض اینکه کسی پشت میکرفون قرار میگرفت مشخصات او را برای رهبری تایپ میکنند اما همیشه مسعود وانمود میکرد که علم غیب دارد یا حس ششم به کمک او میاید رهبر عقیدتی در مجاهدین مترادف مرجع تقلید هست همه باید به رهبر عقیدتی ایمان بیاورند در قاموس رجوی ایمان به باوری گفته میشد که به ندیده ها باید باور کرد اگر چیزی دیده شود و به او باور کنی دیگر ایمان نیست او در حرافی و سخنوری استاد بود خیلی بچه ها در متینگهای او میگفتند که او الان نعشه کرده تا صبح یکضرب حرف خواهد زد خودخواهی در تمامی وجود مسعود رجوی موج میزد اما نگونبختها گرفتار در تشکیلات مجبور بودند او را مثل بت بپرستند به نکرده ها و ندیده های او باور و ایمان داشته باشند .

میر باقر صداقی چهار می دوهزارو شانزده

***

دادگاه مجاهدین خلق قبل از انقلابمیر باقر صداقی: چرا مسعود رجوی در ۳۰ فروردین ۱۳۵۰ همراه با اعضای مرکزیت مجاهدین اعدام نشد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24790

یک خاطره, اسمش اخراج بود 

Zohre_Ghaemiمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۶:… لحظه ای بعد محمد رضا با چند فرمانده (اف آ) وارد شد همه بچه یک صدا پا شدند با فحش و ناسزا و تف از محمد رضا استقبال کردند تمامی این صحنه ها فیلم برداری میشد بعد از اینکه تمام غرور محمد رضا در آن جمع له شد زهره لب به سخن گشود که محمد رضا ما تو را اخراج میکنیم تو باید بروی ایران و با اسرا مبادله خواهی شد و سازمان هم برکتش را از تو … 

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice

لینک به منبع

یک خاطره, اسمش اخراج بود

سال هفتادو هفت بود یکروز بعد از شام همه را توی سالن غذا خوری جمع کردند گفتند بیائید محمد رضا چاواری را میخواهیم اخراج کنیم آن سال برادر مجاهد مسعود رجوی در کتاب قانون خط داده بود بریده مزدور خارج برو نداریم باید همه بریده ها را رژیم مال کنیم هر که خواست برود اول جلوی دوربین لباس ارتش آزادیبخش را ازتنش بکنید سند و مدرک بگیرید که توان مبارزه ندارد و بعد هم ایران.( محمد رضا سال ۶۸ از کمپ اسرا به سازمان پیوسته بود )

من محمد رضا را از سال هفتاد میشناختم سال هفتادو چهار میخواست پیش خانواده اش برود بخاطر این چندین ماه ایزوله شده بود در این مدت بدون اینکه حق تماس با دیگران داشته باشد در قسمت کشاورزی مرکز یازده در انتهای خیابان صد بیگاری میداد عصر ها محورما (محور ۲) از مرکز یازده در این مسیر ورزش میکرد مسئولین وقت به همه سپرده بودند که حق سلام و احوال پرسی با محمد رضا را در خیابان صد را نداریم و اگر ببینند برخورد خواهند کرد تا اینکه روزی متوجه شدیم دیگر از محمد رضا خبری نیست زمان گذشت تا اینکه در نشستهای حوض سال هفتادو چهار بعد از شکنجه های هفتادوسه که برادر مسعود میخواست ارتش را منحل و مواسسان دوم ارتش آزادیبخش ارتش را مجدا تاسیس کنند باز محمد رضا را در سالن بهارستان در بغداد دیدم تقریبا پایان مجموعه نشستها و متینگهای مسعود رجوی با مرکز یازده بود .

گویا اصغر خیر اندیش پادرمیانی کرده تا محمد رضا را از زندان مجاهدین به مرکز برگردانند و در نشست حوض برادرمحمد رضا با دادن گناهان و دیدن خودش در آینه خواهر مریم دوباره غسل گرفته و تطهیر شد به جمع رزمندگان برگشت آنجا در نشست محمد رضا اعتراف کرد که در بخش اسکان قرارگاه اشرف مدتها تنها در یک اتاق نگهداری میشد و بجز زندانبانها با هیچ کس دیگری تماس نداشت و اگر حوض برادر نبود معلوم نبود از کدام ناکجا آباد سر در میآورد .

زمان گذشت و گذشت تا اینکه سال هفتادو هفت باز محمد رضا در خواست خروج کرد وباز دیوارها وحصار های بلند قرارگاه اشرف با خفقان بیشتر اینبار محمد رضا اسیر خونخواری به اسم زهر قائمی بود همان زنی که دستش در خون محمد علی آبادیان و فرمان بود آنشب بصورت فرمایش محمد رضا را با اسکورت داخل سالن غذا خوری مرکز سی وپنج از قرارگاه پنجم آوردند قبل از آوردن محمد رضا زهره مختصرا خط داد که بچه ها بریده مزدور نداریم ما میخواهیم محمد رضا را اخراج کنیم لباس ارتش را از تنش میکنیم و بعد میفرستیم بره ایران دولت عراق او را با اسرا مبادله خواهد کرد تا محمد رضا داخل آمد معطل نکنید دیگ را هر چه بیشتر داغ کنید . (دیگ یعنی حمله وهجوم با انتقاد وفحش و ناسزا)

زهره قائمی

زهره قائمی

لحظه ای بعد محمد رضا با چند فرمانده (اف آ) وارد شد همه بچه یک صدا پا شدند با فحش و ناسزا و تف از محمد رضا استقبال کردند تمامی این صحنه ها فیلم برداری میشد بعد از اینکه تمام غرور محمد رضا در آن جمع له شد زهره لب به سخن گشود که محمد رضا ما تو را اخراج میکنیم تو باید بروی ایران و با اسرا مبادله خواهی شد و سازمان هم برکتش را از تو دریغ نمیکند و سیصدهزارتومان به تو کمک مالی میکند که راحت بروی ایران زندگی کنی زود باش این سند اخراج و کمک مالی را امضا کن بعد از امضای محمد رضا زهره به سرعت محمد رضا را برداشت و برد و باز مدتهای زیادی از محمد رضا خبری نبود تا اینکه مجددا محمد رضا را سال هشتاد دیدم آخر سر محمد رضا بعد از سرنگونی دیکتاتور عراق صدام حسین همراه بیش از هفتصد نفر درخواست خروج از سازمان کرد به زندان تیف رفت و در نهایت از طریق صلیب سرخ به ایران پیش خانواده اش رفت .

بعد از سرنگونی صدام حسین با درخواست خروج بیش از چهارونیم سال در زندان ساخته شده تیف بودم این زندان به تبانی مجاهدین و پنتاگون ساخته شده بود تا مقاومت ما را در بلاتکیفی بشکنند تا مجبور شویم به ایران برویم . متاسفانه بیش از پانصد نفر تاب تحمل زندان تیف را نداشتند و به درخواست خود از طریق صلیب سرخ به ایران رفتند و حدودا صدونودهفت نفر تا آخر زندان تیف پایدار ماندیم چند ماهی بود که در سوئیس درخواست پناهندگی داده بودم که در سایت پاسارگاد سیتی و افشاگر مجاهدین در مقاله از کرم اسلامی و سیروس وفا و علی پاک دیدم که آنها نوشته بودند که ما برگ خزان بودیم تحمل مبارزه و شرایط سخت مبارزه را نداشتیم باد آمد و ما را برد راستی چرا فرقه رجوی نیاز دارد نشان دهد که هر که از آنها جدا شده است اخراج شده اند و این اخراج ناشی از ضعف نفرات در مبارزه است .

با این کار پیام بیرونی فرقه رجوی این است که هیچ کمبود و خلل و فرجی در مبارزه ندارند و آنها معصوم هستند در حالیکه همه ما خوب میدانیم دراصل فرقه رجوی مبارزه و مقاومتی را نمایندگی نمیکنند فعالیتهای آنها تنها مزدوری و وطن فروشی است .و خوشا به حال ما که در نهایت با درک این واقعیت از این فرقه تبری جستیم و از آنها جدا شدیم حال بگذار رجوی هر چه میخواهد دروغ بگوید که ما میر باقر و میر باقر ها را اخراج کردیم

میر باقر صداقی بیست وششم آوریل دوهزاروشانزده

***

2015-10-29-1446141457-4261917-syria2013Aleppo.jpgMassoud Khodabandh, Huffington post Nov. 2015:
Syrian Negotiations Won’t Provide One Winner But Will Ensure Violence Is Absolute Loser

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24456

نامه زهرا اشرفخانی ( التفات ) به پسرش میر واقف صداقی در آلبانی 

Zahra_Ashrafkhaniایران ستارگان، پنجم آوریل ۲۰۱۶:…  پسرم ما دیگر در خوی زندگی نمیکنیم سالهاست به اندیشه آمدیم نزدیک منزل واحد خانه داریم آنجا را که میشناسی . شنیدم که به آلبانی رفتی خدا را شکر دیگر در عراق نیستی وقتی توی عراق بودی خیلی دلواپس بودم حال خواستم با این نامه شاید رجوی سنگ دل رحم کند وبگذارد شما با من تماس بگیری بخاطر تو هر کاری میکنیم جانم فدایت از باقر یاد بگیر الان برای خودش در اروپا زن و زندگی دارد … 

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویملاقات حضوری حق مسلم خانواده هاست

لینک به منبع

نامه زهرا اشرفخانی ( التفات ) به پسرش میر واقف صداقی در آلبانی

زهرا اشرفخوانی

سلام واقف جان نمی دانم چه بگویم و از کجا شروع کنم دلم پر از حرفهای ناگفته است از آنجائیکه دستم به جائی بند نیست از باقر خواستم این نامه را برایت بفرستد . او توضیح داد که امکان فرستادن نامه نیست چون نه آدرسی هست نه شماره تلفنی تنها کاری که میتواند بکند این است که این نامه را در سایتها و اینترنت بگذارد شاید به دستت برسد پسرم شاید تو امکان تماس با ما را داشته باشی ما که شماره تلفن و آدرس از تو نداریم به کجا باید زنگ بزنم و به کجا باید نامه بنویسم . همگی دلمان برای تو تنگ شده است نزدیک به بیست وهفت سال است که از تو دور هستیم خدا رجوی را لعنت کند که تو را از ما گرفته است یقین دارم که دلت برای تک تک ما بسیار تنگ شده است ما همگی مشتاق دیدار تو هستیم .

میر واقف صداقی

عکسی از میر واقف صدای پیدا شده از سایتهای فرقه رجوی

پسرم پاپات در حسرت شنیدن صدای تو از این دنیا رفت من هم خیلی پیر و مریض هستم تنها آرزوم قبل از مرگ , دیدار و شنیدن صدات هست پسرم با من چنین کاری را نکن میدانم مقصر نیستی . شنیده ام که رجوی نمیگذارد شماها با پدر و مادرها تماس بگیرید چه آرزوها که من برات نداشتم هر روز قاب عکس تو را برمیدارم وکلی گریه میکنم پسرم سعی کن از لجن زار رجوی فرار کنی و آزاد شوی هر کجا باشی ما دنبالت خواهیم آمد و بهت کمک میکنیم .

پسرم ما دیگر در خوی زندگی نمیکنیم سالهاست به اندیشه آمدیم نزدیک منزل واحد خانه داریم آنجا را که میشناسی .

شنیدم که به آلبانی رفتی خدا را شکر دیگر در عراق نیستی وقتی توی عراق بودی خیلی دلواپس بودم حال خواستم با این نامه شاید رجوی سنگ دل رحم کند وبگذارد شما با من تماس بگیری بخاطر تو هر کاری میکنیم جانم فدایت از باقر یاد بگیر الان برای خودش در اروپا زن و زندگی دارد دنیای که رجوی براتون ساخته دنیای پوچی است من از خدا هیچی نمیخوام بجز اینکه روزی تورا به من برگردونه تمام عمرم با غم و غصه تو گذشت دیگر به آخرهاش رسیدم برگرد دلم را شاد کن نگذار چشم انتظار از دنیا برم . دوست دارم قربانت مادر.

هیفده فروردین نودوپنج

(زهرا اشرفخانی ) التفات

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23541

مواظب دوز و کلک فرقه رجوی باشید 

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، پنجم فوریه ۲۰۱۶:…  در آخرین تماس تلفنی که با مادرم داشتم, مادرم گفت خانمی گویا از مشهد در این ماه گذشته دوبار با مادرم تماس داشته این خانم گویا در این ۱۵ روز گذشته به کمپ لیبرتی سفر کرده و با شوهرش که جزو ساکنان کمپ لیبرتی است دیدار داشته و شوهر این خانم گفته که برادر من میر واقف در عراق و در کمپ لیبرتی است و برادرمن طبق نوشته سایتها در کشور آلبانی نیست …

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجویحمایت صدها تن از خانواده های گیلان و آذربایجان شرقی از متحصنین در لیبرتی عراق (اسامی)

لینک به منبع

مواظب دوز و کلک فرقه رجوی باشید

در آخرین تماس تلفنی که با مادرم داشتم, مادرم گفت خانمی گویا از مشهد در این ماه گذشته دوبار با مادرم تماس داشته

این خانم گویا در این ۱۵ روز گذشته به کمپ لیبرتی سفر کرده و با شوهرش که جزو ساکنان کمپ لیبرتی است دیدار داشته و شوهر این خانم گفته که برادر من میر واقف در عراق و در کمپ لیبرتی است و برادرمن طبق نوشته سایتها در کشور آلبانی نیست این خانم از مادرم دعوت کرده تا همدیگررا ملاقات و صحبت کنند که مادرم قبول نکرده است در عکس زیر سند اعزام برادر من به کشور آلبانی را شما میتوانید پیدا کنید . این خانم حاضر نشده است اسم شوهرش را به مادرم بگوید .

به گفته این خانم شماره تلفن مادر مرا از نامه ای که توسط من و برادرم میر زاهد به میر واقف در آلبانی در سایتها پیدا کرده است در گفته های این خانم دوتا دروغ بزرگ دیده میشود اول اینکه به راحتی به عراق رفته و با شوهرش در عراق ملاقات کرده است و خبر اینکه مجاهدین اجازه ملاقات به خانوادها را نمیدهد دروغ است دروغ دوم اینکه برادر من هنوز در عراق است و شوهر این خانم در عراق در مقرهای مجاهدین با من در یک مقر بوده است و مرا از نزدیک میشناسد و برای اینکه اعتماد مادرم را جلب کند کمی از خصوصیات فیزیکی من و برادرم میر واقف را به مادرم تعریف کرده گویا این خانم این خصوصیات فیزیکی را از شوهرش شنیده است در این گفته ها چند مبهم اساسی دیده میشود در هر حال من هوشیاری لازم را به مادرم متذکر شدم تا خدائی ناکرده مورد سوء استفاده فرقه رجوی قرار نگیرد .

همچنان در اینجا به تمامی خانوادها هوشیاری لازم را متذکر میشوم تا به دام فرقه رجوی نیافتند .

میر باقر صداقی پنجم فوریه دوهزارو شانزده سوئیس

(پایان)

***

لیست 118 نفر نجات یافتگان کمپ لیبرتی که به آلبانی رسیده انداسامی گروه اول افراد منتقل شده به آلبانی (۱۱۸ نفر)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23437

تلاش خانواده ها پشت درب کمپ لیبرتی برای ملاقات ممنوع الملاقاتیها

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، اول فوریه ۲۰۱۶:… واقعا باید پرسید چرا در این نفرات عواطف خانوادگی مرده است چرا شعور سیاسی و اجتماعی این نفرات به این سطح نازل رسیده است باید از سران فرقه رجوی پرسید کسی که حرمت خانواده را نگه نمیدارد آیا میتوان حرمت یک ملت را در محتوای یک حکومت به آن سپرد؟ برخورد مجاهدین در قبال خانواده در حدیک فاجعه است مگر خواسته این مادران و پدران …

خانواده های گروگانهای رجوی در بیرون کمپ لیبرتی مجاهدین خلقسری سوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش چهارم

لینک به منبع

تلاش خانواده ها پشت درب کمپ لیبرتی برای ملاقات ممنوع الملاقاتیها

فرقه رجوی مجاهدین خلق کمپ لیبرتی

در هفته گذشته تعدادی از خانواده های رنج کشیده با مدارک معتبربا ابلاغ قبلی اسامی و نسبت خانوادگی با ساکنان اردوگاه لیبرتی چند روز پشت سر هم به کمپ لیبرتی مراجعه کردند تا شاید امکان دیداری هرچند کوتاه با عزیزانشان را داشته باشند . در مقابل این درخواست مشروع در اوج ناباوری اعضای فرقه رجوی با سروصورتهای پوشیده با شعارهای مزدور چقدر گرفتی بچه ها را فروختی ,مزدوران وزارت حامل هر جنایت و …… به استقبال گرم خانوادهایشان آمدند فضای ایجاد شده گویای این حقیقت است که این افراد از لحاظ روحی و روانی در وضعیت مناسبی نیستند, بدلیل عدم عواطف انسانی در مناسبات فرقه رجوی این نفرات از بیماریهای روحی وروانی رنج میبرند در مقابل فضاحت کردار نفرات فرقه رجوی حضار (نیروهای محافظ عراقی را بخنده و تمسخر واداشته است) در این جریان هیچ کس دلیل منطقی بر این اعمال پیدا نکرده است .اینها گواه این حقیقت است که این نفرات بیشتر از پیش نیاز به پزشک ومراقبتهای روحی و روانی دارند از این رو بجاست تا برای رهایی این نفرات از چنگال سران جنایتکار ( مسعود و مریم رجوی ) اقدام عاجلی صورت گیرد و از تمامی ارگانهای حقوق بشری بخواهیم در انتقال این نفرات به کشورهای دیگر تلاش لازم را مبذول دارند این نفرات نیاز مبرم به یک محل امن بدور از اغفال تشکیلاتی فرقه رجوی دارند.

واقعا باید پرسید چرا در این نفرات عواطف خانوادگی مرده است چرا شعور سیاسی و اجتماعی این نفرات به این سطح نازل رسیده است باید از سران فرقه رجوی پرسید کسی که حرمت خانواده را نگه نمیدارد آیا میتوان حرمت یک ملت را در محتوای یک حکومت به آن سپرد؟ برخورد مجاهدین در قبال خانواده در حدیک فاجعه است مگر خواسته این مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان از فرقه رجوی چیست که آنها مجبورند هیستریک وار با حمل پلاکاردها و نصب آنها در انظار و با پوشاندن صورتشان با چپیه کین و غیض و چنگ و دندان نشان دهند آیا مجاهدین ازچیزی میترسند و اگر میترسند از چه میترسند باید از مسعود و مریم پرسید چرا دیوارهایقرارگاههای مجاهدین اینقدر بلند هستند؟ و سر سیم خاردارهای آن به سمت داخل؟  چرا خروج از مناسبات مجاهدین سخت است ؟

فرقه رجوی مجاهدین خلق کمپ لیبرتی

ما اعضای قدیمی جدا شده و منتقد بخوبی میدانیم مریم و مسعود رجوی باز منتظر کشتار جمعی دیگری هستند تا همه نفرات در کمپ لیبرتی زیر موشک و بمباران کشته شوند این نفرات بدرد رجوی نمیخورند تاریخ مصرفشان تمام شده است این نفرات رازهای بسیاری از جنایتهای رجوی در سینه دارند از نظر رجوی جایز نیست آنها بیشتر از این عمر کنند یادم هست روزی در میتنیگ عمومی مسعود گفت عمر زیادی ما نفرات مجاهدین ناشی از تقصیر و خطاست باید خیلی وقت پیشها در زندان یا صحنه نبرد میمردیم و در ادامه میگفت همیشه فکر میکنم باید بعد از سرنگونی با شما چه کنم ؟ با شما چه کنم؟ معمای حل نشده مسعود رجوی است مسعود رجوی از خود میپرسد آیا باید کمک کرد تا این نفرات به کشورهای آزاد و مدرن برسند بعد به تبعیت ازدموکراسی جوابگوی انتقادات شده باشم با شما چه کنم برای رجوی سرفصل و تاریخ مصرف داشت او خوب میدانست چه میگوید .

بعد ازآتش بس جنگ ایران وعراق شکست در استراتژی جنگ آزادیبخش نوین و متاقبا شکست مفتضحانه در فروغ جاویدان خوی دریده و حیوانی رجوی باعث شده تمامی تعارفات را کنار گذاشته نفرات را در عراق به گروگان بگیرد و ملاقات را ممنوع کند او با استثمار عمر نیروهایش بزرگترین خیانت را در حق نیروها روا داشت او برای حفظ خودش تمام نسل مجاهدین را به قربانگاه برد تا خودش را سر پا نگه دارد رجوی هیچ آینده و افق روشنی درپیشروی خود نمی بیند بخاطر این خفا را پیشه کرد تا جوابگوی شکستها نباشد مسعود با وجود این همه شکست در اوج پرروئی مقام رهبر عقیدتی را محکم چسبیده است و ول نمیکند بیچاره خودش هم باورش شده است که امام زمان است و معصوم البته این ازفواید تعریف و تمجید های خواهر مجاهد مریم رجوی بود که کمالات برادر را هرروز یادآور میکرد تا خدای ناکرده مسعود به اندازه سر سوزنی از رهبری عقیدتی کوتاه بیاید و به خود شک کند .

اما برخلاف توهمات فرقه رجوی در این چند سال گذشته بیش از هزارنفر از اسرای فرقه رجوی به کشور آلبانی منقل شده اند جنگ رجوی با خانواده ها راه بجائی نخواهد برد دیر یا زود اسرای فرقه رجوی به دنیای بیرون راه خواهند برد رجوی نیاز نیست فکر کند که با آنها چه کند خانوادها نه دنبال جنگ سیاسی هستند نه با این تصور رنج سفر به عراق را میپذیرند تنها همت خانوادها کمک به عزیزانشان برای زندگی بهتر هست فرار دو برادر(بهادری ) همین چند روز پیش از کمپ لیبرتی گواهی آشکار بر مرده سیاسی بودن فرقه رجویست در دنیای واقع هیچ کس نه فرقه رجوی را جدی میگیرد نه به آن وقع میگذارد بیان اراجیف مزدور وزارت اطلاعات برای خانودها دیگر مثمر ثمر نیست باید صبر و پایداری خانوادها را در مقابل این اراجیف را ستود نادیده گرفتن خواسته های خانوادها از طرف فرقه رجوی تنها باعث بی آبروی این فرقه مافیائی میشود جوو فضا سازی فرقه رجوی بر علیه خانوادها دید ونظر مردم را بر علیه این فرقه بیشتر بر خواهد شوراند دروغگو هر روز بیشتر از پیش افشا وروسیاه خواهد شد .

بله باید به رجوی گفت خانوادها چه پرشکوه پایداری کردند و نهایتا پیروزی سزاوار آنهاست .پ پ پ اصطلاح درون تشکیلاتی به معنی پایداری پرشکوه پیروزی است .

میر باقر صداقی یک فوریه دوهزارو شانزده

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23268

برجام , تحلیل های غلط و مغرضانه ,عدم کفایت رهبری, ناقوس مرگ دشمنان خلق

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۶:… علیرغم تحلیل های غلط و مغرضانه برجام نشان داد دیپلماسی و پرهیز از جنگ راه بر تعامل سازنده بیشتری خواهد برد باید به مردم ایران , آمریکا و منطقه بخاطر این پیروزی تبریک گفت این توافق سایه خانمانسوز جنگ را ازسر همه باز کرد بحرانهای امروزی منطقه چه در سوریه چه در یمن و عراق راه حل نظامی ندارد باید تلاش گروه های سیاسی …

مسعود رجوی آنجاست که سوالات را پاسخ ندهدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

جدایی بنی صدر و مجاهدین -بخشهای اول تا ششم- نامه رجوی به بنی صدر و پاسخ بنی صدرجدایی بنی صدر و مجاهدین -بخشهای اول تا ششم- نامه رجوی به بنی صدر و پاسخ بنی صدر

لینک به منبع

برجام , تحلیل های غلط و مغرضانه ,عدم کفایت رهبری, ناقوس مرگ دشمنان خلق

میر باقر صداقی انجمن ایران ستارگان, بیست و پنج ژانویه دوهزارو شانزده

انگیزه نوشتن این یاداشت ، تنها بیان ۲۶ سال تجربه عملی از تحلیل های غلط و مغرضانه سازمان مجاهدین و مسعود رجوی از وضعیت سیاسی منطقه و ایران است ،همین چند ماه پیش فرقه رجوی در مقاله ای به تیتر آثار جام زهر و شکست استراتژی خامنه ای در یمن و سوریه و عراق مدعی بود با نزدیک شدن آزاد سازی صنعا پایتخت یمن سفیر ایران مجبور به ترک یمن شد, آزاد سازی یمن(کدام آزادسازی ؟) یک تو دهنی و یک سیلی بر بنا گوش ایران در دست اندازی به کشورهای منطقه محسوب میشود شکست در یمن یک شکست استراتژیک دیگربرای ایران بعد از سقوط مالکی در عراق است (کدام شکست استراتژیک ؟) مدت هاست مردم عراق با برپایی تظاهرات خواستار محاکمه مالکی هستند و فریاد زدند ،« ایران» بیرون ،« ایران» بیرون ، در سوریه هم مشاهد می کنیم ، که ایران در روزهای آینده مجبور خواهد شد تمام نیروهای تروریستی خود را از سوریه بیرون بکشد (کدام بیرون کشیدن نیرو؟) کنار رفتن بشار اسد از قدرت و یا سرنگونی او حتمی است ، چون تحمل بشار اسد برای جامعه جهانی شرم آور است.

در سایت مجاهدین خلق باز می خوانیم که لوئیس فرانکل عضو دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌یی اعلام کرد: مردان، زنان و کودکان ایرانی به‌دلیل حاکمیت رژیم تروریستی ایران در رنج و عذاب هستند (مگر مردان و زنان در آمریکا و سایر کشورهای جهان در رنج و عذاب نیستند ) این رژیم با تأمین تسلیحات، بمب و نیروی نظامی برای بشار اسد که دست به شکنجه و کشتار جمعی مردم سوریه می‌زند سهم بزرگی در ایجاد بزرگترین بحران انسانی تاریخ معاصر با بیش از ۲۵۰هزار کشته و ده میلیون آواره مردم سوریه دارد (چه کسی نمیداند که مسبب اصلی بحران سوریه مداخله و حمایت تروریستی عربستان , قطر و ترکیه از گروههای تروریستی و داعش است ) او در این بیانیه از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب خواهان متوقف کردن فعالیتهای مرگبار تروریستی رژیم ایران گردید . (در تمامی نوشته های فرقه رجوی فعالیتهای تروریستی عربستان سعودی و…… نادیده گرفته شده است) یعنی رژیم خامنه ای مجبور است که سوریه را ترک کند .(کدام اجباربه ترک سوریه ؟ ) با مجموعه این حوادث باید گفت که این پروسه این عقب نشینی های ذلت بار(کدام عقب نشینی؟) حاصل همان جام زهر اتمی و برجام است(کدام جام زهر؟) ، خب می خواهم نتیجه بگیریم که این شکست استراتژی خامنه ای(کدام شکست استراتژی؟) در منطقه محصول بلافصل افشاگری های مستمر مقاومت ایران (منظور از افشاگری مجموعه وطن فروشیهای این فرقه و پاچه خواری آنها از عربستان سعودی و خط استثماری دولتهای استثماری و تلاش فرقه رجوی برای برهم زدن میز مذاکرات اتمی در حین مذاکرات و تشویق دولتهای بزرگ برای برافروختن جنگ ویرانگر شبیه جنگ افغانستان و عراق بوده است ) از برنامه مخفی اتمی رژیم ملاها گرفته تا افشاگریها و برگزاری ده ها کنفرانس توسط ،خانم رجوی ،رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و تلاش و کار افشارگرانه اعضای مقاومت ایران در معرفی و شناساندن ماهیت این رژیم قرون وسطایی آخوندی در بین کشورهای عربی باعث بیداری کشورهای عربی و ائتلاف عربی، علیه پدیده بنیادگرایی و ولایت فقیه بعنوان عامل بی ثباتی و جنگ افروزی در منطقه شده است . خانم رجوی بارها گفتند و اعلام نمودند که ریشه همه مشکلات و گرفتاریهای ناشی از تروریسم و بنیادگرایی ؛پدیده ولایت فقیه و شخص خامنه ای در ایران است . رژیم آخوندی خوبخودی به این نقطه نرسیده است ، روی در روی آن یک مقاومت سازمان یافته و یک استراتژی جنگ آزادیبخش از همان جنگ ضد میهنی با عراق شکل گرفته ، در این مسیر مقاومت ایران با همه زخمها و همه درد و رنج ها مسیر را باز کرد و راه را برای آزادی ایران از یوغ ارتجاع هموار کرد ، بایستی یاد آور شد که همه دولت ها و نیروهای خواستار صلح و آرامش در منطقه به شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران و شخص خانم رجوی بدهکارند و ما ایرانی ها هم این بدهکاری را حس می کنیم و بایستی قدر دانی بکنیم…

برخلاف خود بزرگ بینی خانم رجوی و توهمات مالیخولیایی ایشان باید گفت فرقه شما سرقفلی ارتجاع را با خود یدک میکشد مگر شما جنگ خودتان را با جمهوری اسلام را جنگ ایدئولوژیک نمیخواندید مگر شما نمیگفتید جنگ ما با نظام ایدئولوژیک است جمهوری اسلامی میگوید ولایت فقیه ما میگوئیم رهبر عقیدتی جمهوری اسلامی میگوید انقلاب اسلامی ما میگوئیم اسلام انقلابی مگر در فرقه شما حجاب برای زنان اجباری نیست مگر در فرقه شما نماز جماعت و روزه اجباری نیست مگر در فرقه شما منتقدان زیر شکنجه نرفته اند مگر در فرقه شما به بهانه انقلاب فرزندان را از پدرو مادرشان جدا نشده مگر در فرقه شما بچه ها برای یتیمی به کشورهای اروپایی فرستاده نشده است بچه های خانم بتول سلطانی کجا هستند به چه گناهی فرقه شما بچه های خانم بتول سلطانی را از پدر و مادرشان جدا کرده است مگر در فرقه شما ساعات کار پمپ بنزین برای مردان و زنان فرق نمیکرد مگر در فرقه شما نیروها به بهانه های واهی در عراق به گروگان گرفته نشده اند پس اگر به تفکر و ایدئولوژی ارتجاعی باشد شما از هر کس دیگر مرتجع تر هستید اگر واقعا شما فکر میکنید که اندیشه های شما سدی در مقابل بنیادگرای در ام القرای ارتجاع است پس چرا آقا و خانم رجوی نیروها را به هر قیمت با وجود خطرات زیاد در عراق نگه داشته بر ماندگاری آنها در عراق پافشاری و تاکید میکنید اما حاضر نیستید این نیروها را به ایران بفرستند تا در عمل سدی در مقابل بنیادگرای و ام القرای ارتجاع باشند متاسفانه تا به امروز حرف مسعود رجوی با بیرون یکطرفه بوده هیچوقت مسعود رجوی حاضر نبوده و نیست در رسانه های جمعی و عمومی پاسخگو باشد اما خوشبختانه ارتباطات اینترنتی امروز تمامی گفته ها و عملکردها را در دل خود بایگانی میکند و ناگزیرمسعود رجوی مسئول تمامی خسارتهای جانی و مالی مبارزه مسلحانه در این سی و پنج سال گذشته است مسعود رجوی مسئول شکستها و ناامیدیها و از بین رفتن آرمانها وسرمایه های مادی و معنوی مردم ایران است و اگر امروز دست مردم ایران خالی است قصورها و خرابکاریهای آن بعهده مسعود رجوی است همه اینها نشان از عدم کفایت رهبری مسعود رجویست .

علیرغم تحلیل های غلط و مغرضانه برجام نشان داد دیپلماسی و پرهیز از جنگ راه بر تعامل سازنده بیشتری خواهد برد باید به مردم ایران , آمریکا و منطقه بخاطر این پیروزی تبریک گفت این توافق سایه خانمانسوز جنگ را ازسر همه باز کرد بحرانهای امروزی منطقه چه در سوریه چه در یمن و عراق راه حل نظامی ندارد باید تلاش گروه های سیاسی در تشویق برای پرهیز از خشونت متمرکز باشد تجربه تلخ تاریخ نشان داد تحریم هوشمند معنی ندارد تحریمهای غیر قانونی که توسط آمریکا وکشورهای اروپا وضع شده بود سفره مردم ایران را کوچکتر کرده بود. در این میان فرقه رجوی برای برهم زدن میز مذاکرات طبق روال گذشته دست به هر کار کثیف و نامشروع زد فرقه رجوی از سرویسهای جاسوسی بیگانه اطلاعات و عکسهای ماهواره ای میگرفت با دروغ و شانتاژ و جعل اسناد سعی بر تحریک جناحهای جنگ طلب داشت این دوران آینه تمام نمائی برای افشای ماهیت ضد خلقی مسعود رجوی شد توافق اتمی و برجام کاسه لیسان را سر جای خود نشاند . مسعود رجوی در دوران مذاکرات اتمی مشروعیت نداشته خود را بیشتر در معرض نمایش گذاشت مسعود رجوی به خودش و فرقه اش کبریت زد و تمام سوز شد.حال باید از خانم رجوی پرسید شما به پاس تمامی خیانتهای که کرده اید بدهکار و شرمنده مردم ایران هستید باید آنقدر شرم کنید تا بمیرید,اگر شما روزی از شرم بمیرید ملامتی بر شما نیست , شاید مرگ ناشی از شرم مختصری از گناهان شما را پاک کند .

میر باقر صداقی بیست وپنج ژانویه دوهزارو شانزده

طناب صدامطناب دار ولینعمت سابق رجوی به حراج گذاشته شد – صلاح لیبرتی نشینان دریافت سلاح نیست!

***

همچنین:

تفاهم اتمی و آینده تاریک برای فرقه رجوی (عاقبت رجوی سناریویی همچون اوجلان یا ریگی؟)

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، هفتم آوریل ۲۰۱۵:… تفاهم هسته ای امروز ایران با دولتهای بزرگ جهان نشان از شکستن شیشه عمر رجویست بن بست فعلی خط و خطوط فرقه رجوی , خاطره دستگیری عبدالله اوجلان و عبدالمالک ریگی را برای انسان تداعی
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سی ام مارس ۲۰۱۵:…  عبدالله الجبوری همچنین گفت که سیاستمداران عراقی با موضوع ساکنان لیبرتی گزینشی برخورد می‌کنند در حالی که طبق قانون باید ‏با آنان به‌عنوان پناهنده رفتار کنند. اما این
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، نهم مارس ۲۰۱۵:… مریم رجوی امسال در روز جهانی زن مدعی شد که نیروی زنان هماورد بنیادگرایی اسلام است من به گوشه ای از مناسبات استثماری جنسی زنان در این فرقه اشاره میکنم شخص مریم رجوی بعد از
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، دوم مارس ۲۰۱۵:… وقتی از کلمه مقاومت مردمی و مبارزه صحبت میکنیم به مترادف آن یک سری پرنسیبهای انقلابی وانقلابیگری نیز مطرح میشوند که در وحله اول استقلال عمل یک جنبش را طلب میکند .انقلاب و
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۵:… آقای محمد اقبال من که غریبه نیستم روزی توی خونه و صاحب خانه بودم شاید شما به بیماری آلزایمر دچار شدید ودزدیهای نجومی فرقه رجوی را در دوران فروپاشی صدام حسین را فرا