مجاهدین آلترناتیو ریشه دار ؟

مجاهدین آلترناتیو ریشه دار ؟

مجاهدین آلترناتیو ریشه دارصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سی و یکم ژانویه 2021:… یعنی شما خود را بدرستی اینقدر بد شانس میدانید که از طرف این سر دولت اجنبی که آمریکا باشد مورد لطف و شفقت قرار نخواهید گرفت ؟ آیا دریوزگی هایتان به این اشغالگر که به چیزی جز به تصرف تمامی جهان راضی نیست ، بیهوده نیست؟ شما اگر واقعا میدانید که شانسی از بابت حمایت آمریکا ندارید و رابطه با آنرا نوکری میدانید، این آستان لیسی هایتان از بهر چیست؟ من برعکس شما ، معتقدم که آمریکا تا زمانی که ما را برابر حقوق با ما نداند ، نخواهد توانست با ما رابطه ی خوبی داشته باشد. مگراینکه شما تسلیم کامل ما را که آمریکا چیزی جز آن نمیخواهد ، بحساب داشتن رابطه بگذارید که البته ازطرف ما مقبول نخواهد افتاد! مجاهدین آلترناتیو ریشه دار 

مزدوران فرقه منفور رجوی ، از توسری در عراق تا تودهنی در آلبانی 2مزدوران فرقه منفور رجوی ، از توسری در عراق تا تودهنی در آلبانی

مجاهدین آلترناتیو ریشه دار ؟

اینهمه دروغگویی مجاهدین از ضعف آنها حکایت دارد!

05/10/1399

اسماعیل محدث بعنوان یکی از مریدان قلم بدست رجوی نوشته است :

” با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ و تغییر سیاست او در خاورمیانه و به خصوص در قبال رژیم حاکم بر ایران این شبهه را برای بسیاری به وجود آورد که دولت او قصد براندازی رژیم آخوندی را دارد “.

این مرد غیر نرمال و فاشیست نوع آمریکائی واقعا هم قصد براندازی حکومت ایران را داشت و در این راه با خروج بشدت عهد شکنانه ازبرجام که این تفاهم ماحصل کوشش ها ومذاکرات سختی بود وبا روی آوردن به تروریزم اقتصادی علیه ایران ، هرچه توان داشت کرد و بموازات زدن ضربه های کاری بمردم ایران ، ازطرف سازمانهای سیا و پنتاگون شیر فهم شد که ایران جایی نیست که بتوان با حمله ی نظامی آنرا اشغال کرد وزمام امور را دردست گرفته و مجاهدین خلق را کدخدای آنجا کرد که ضعیف ترین حلقه درمیان حلقه های بسیار ضعیف اپوزیسیون بشمار میآید. بازهم :

” این شبهه را می توان در تشکیل «آلترناتیو»های متعددِ سریع‌الشکل و سریعتر‌الفوت آنها در این دوره جستجو کرد. البته خود دیکتاتوری حاکم هم از داخل برای این آلترناتیوهای نازنازی مهره سازی می کرد و با پول‌های طیب و طاهر به کمکشان می شتافت “.

اسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

بعضی ازاین آلترناتیو های فرسوده، سابقه ای بیش از شما دارند و آمریکا میداند که هیچ غلطی نخواهند توانست کرد و بنابراین سرمایه گذاری بیشتر ازاین بر روی آنها و ایضا شما نتیجه ای نداد. حکومت ایران هم هیچ اقدامی درمورد آلترناتیو تراشی برای خود نکرد  و شما اتهام دروغی بر او میزنید . سپس :

” با نگاهی به تاریخ معاصر ایران، که از یک طرف با حاکمیت مستبد و از طرف دیگر با مبارزهٔ مردم ایران شناخته می شود، دخالت کشورهای خارجی همیشه، با تکیه بر نوکرهای داخلی، در طرف شاخهٔ استبداد در ایران بود. مبارزین ایران برای آزادی کشورشان علاوه بر دیکتاتور محلی می بایست با نیروی اجنبی هم طرف می شدند “.

پس شما که مدام این اجنبی را به خانه ای که خودتان راهی بدان ندارید دعوت کرده و میکنید و مدام در برابر آنها کرنشهای شرم آوری میکنید، جزو ادوات نیروهای اجنبی بشمار میروید . ضمنا گفتن اینکه مردم ایران هم دشمن داخلی وهم خارجی دارد، هنر کردن نیست: ازکرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد گفت شیرین است! درادامه :

” رابطهٔ دولت اجنبی با نوکر داخلی در حکومت آدمخوار آخوندی، به خاطر ماهیت به غایت عقب افتادهٔ این جماعت، نسبت به گذشته پیچیده‌تر می نماید. دولتهای غربی، به خصوص امریکا، که به دلایل واضح نمی توانند با ایران رابطه نداشته باشند، به دلیل عقب ماندگی مفرط رژیم آخوندی می بایست قیمت بیشتری پرداخت کنند که بنا به طبیعت استعماریشان، این قیمت تقریباً به تمامی از جیب مردم ایران و مقاومت سازمانیافتهٔ آن برداشته شود “.

مجاهدین آلترناتیو ریشه دار

مجاهدین آلترناتیو ریشه دار ؟

یعنی شما خود را بدرستی اینقدر بد شانس میدانید که از طرف این سر دولت اجنبی که آمریکا باشد مورد لطف و شفقت قرار نخواهید گرفت ؟ آیا دریوزگی هایتان به این اشغالگر که به چیزی جز به تصرف تمامی جهان راضی نیست ، بیهوده نیست؟ شما اگر واقعا میدانید که شانسی از بابت حمایت آمریکا ندارید و رابطه با آنرا نوکری میدانید، این آستان لیسی هایتان از بهر چیست؟ من برعکس شما ، معتقدم که آمریکا تا زمانی که ما را برابر حقوق با ما نداند ، نخواهد توانست با ما رابطه ی خوبی داشته باشد. مگراینکه شما تسلیم کامل ما را که آمریکا چیزی جز آن نمیخواهد ، بحساب داشتن رابطه بگذارید که البته ازطرف ما مقبول نخواهد افتاد! همینطور :

شورای ملی مقاومت ایران بعنوان آلترناتیو در طول عمر چهل ساله اش و به مروز زمان با تصویب سندهائی نظراتش را نسبت به آینده ایران، که تعهد داده است که ۶ ماه آن را تا تشکیل مجلس مؤسسان اداره کند، ابراز داشته است “.

شما ابتدا مناسبات درونی خود را انسانی کنید وآنگاه سراغ این آرزوها وادعاها بروید. تشکیلاتی که به جان و مال ناموس اعضای خود تعدی نماید، پیشاپیش این قبیل صلاحیت ها را از خود سلب کرده و حرفهایش مورد تنفر اعضای خانواده های به گروگان گرفته شده ی این تشکیلات بوده و از طرف بقیه ی مردم گوش شنوائی برای شنیدن این وعده های سر خرمن وجود ندارد. وایضا :

” دیرینه ترین آلترناتیو تاریخ معاصر ایران با هدف مشخص سرنگونی رژیم حاکم، با تکیه به مردم ایران، از هر پارامتر خارجی که به نفع مبارزهٔ مردم ایران باشد، با تکیه بر اصولش، استفاده کرده و خواهد کرد و با هرآنچه که به این منافع زیان برساند مقابله می کند. ”

کسی این تهمت را که شما دیرینه ترین تشکیلات تاریخ معاصر ایران هستید، بشما نمیزند وآلترناتیو بودنتان با آن مناسبات ضد انسانی موجود درتشکیلات تان ، بر سر مریم ومسعود رجوی بخورد!

صابر تبریزی

پایان جنگ تحمیلی و نقش بازیگران سیاسی منطقه

مجاهدین آلترناتیو ریشه دار ؟

*** 

خدابنده: ترور شهید صیاد شیرازی سفارش صدام به مجاهدین خلق (فرقه رجوی) بودخدابنده: ترور شهید صیاد شیرازی سفارش صدام به مجاهدین خلق بود

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/دروغ-گفتن-علیه-ایران-مبارزه-نیست-مزدور/

دروغ گفتن علیه ایران به پشتوانه دشمنان استقلال ما مبارزه نیست مزدوری است

دروغ گفتن علیه ایران به پشتوانه دشمنان استقلالصابر تبریزی، ایران اینترلینک، نوزدهم ژانویه 2021:… این کارهای دکتر مصدق درتضاد کامل با عملکرد فرقه ی رجوی قرار دارد وشما اگر باین حرف های دکتر مصدق اعتقاد دارید، از اقدامات شریرانه ای که برعلیه ایران انجام دادید ومیدهید ، دست بر میداشتید. مردم ما دیگر اینقدر خام نیستند که با نقل قول از دکتر مصدق، به دام نیرنگ بازی های شما گرفتار شوند وازنظر من ، با چسباندن خود به دکتر مصدق ، نهایت فریبکاری را بکار میبرید. دروغ گفتن علیه ایران به پشتوانه دشمنان استقلال ما مبارزه نیست مزدوری است 

دروغ گفتن علیه ایران مبارزه نیست مزدوری استراه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در دشمنی با روش دکتر مصدق است

دروغ گفتن علیه ایران به پشتوانه دشمنان استقلال ما مبارزه نیست مزدوری است 

گناه فرقه رجوی درهمراهی با هر جریان طرفدار استقلال کشور است ؟!

30/10/1399

طی نوشته ی منتشر شده در رسانه های باند رجوی که محتوایش طبق معمول نشان دادن انحصار طلبی علاج ناپذیر این جریان فرقوی منحط  و دردانه نشان دادن خود از یکسو و رواج یاس و افسردگی از سوی دیگر است، چنین آمده است :

” سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران پس از ۳۰خرداد۶۰ استراتژی برانداختن این نظام ضدایرانی را مطمح نظر قرار داده و یک ثانیه نیز از این هدف بزرگ غافل نبوده است. قطب‌نمای سکاندار این کشتی در توفانی‌ترین تلاطم دریا، پیوسته عقربهٔ قطب‌نمای خود را روی این هدف ثابت نگه‌داشته است. مهیب‌ترین دیکتاتوری تاریخ معاصر ایران توانست بسیاری از مدعیان را به توبه در برابر جلادانش وادارد … برخی‌ها مانند حزب توده خواستار مسلح کردن سپاه پاسداران به سلاح سنگین شده و…”.

اولا هدفی که امکان عملی شدنش غیر ممکن بود، احمقانه است ونه بزرگ.

ثانیا ادامه ی این هدف نابخردانه روز بروز لطمات کشنده تری باین تشکیلاتی که رهبری متوهم و خود شیفته داشت وعقربه ی قطب نمایش مثل افکار مالیخولیایی خودش خوب کار نمیکرد، زد وچرخش 180 درجه ای درماهیت اولیه اش انجام داد.

ثالثا درآن زمان با تمام بی تجربگی هایی ونارسائی های موجود، مردم ایران بیشترین آزادی مطبوعاتی وتشکل یابی را در یکصد سال اخیر- وبه تبع آن در طول تاریخ ایران- تجربه کردند  وشما با نخوت وزیاده خواهی های نابجای خود درمقابل این آزادی ها ایستادید.

رابعا : شعار دائر به مسلح شدن سپاه به سلاح سنگین درآغاز جنگ داده شد و ازضروریات این دوره بود وتوسط اکثریت مطرح شده بود وشما دیگران را باین جهت مطرح میکنید که اکثریت درمجموع راه مغازله با آمریکا را انتخاب کرده و قدری دراین مورد بشما نزدیک تر است و این حسن را هم دارد که ادعای آلترناتیوی هم ندارد تا شما را برنجاند!

درادامه :

” پیشوای کبیر نهضت ملی ایران، دکتر محمد مصدق، در آخرین دفاعیاتش در بیدادگاه نظامی شاه گفت: آری تنها گناه من و گناه بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم‌ترین امپراتوریهای جهان را از این مملکت برچیده‌ام و پنجه ‌در پنجه مخوف‌ترین سازمانهای استعماری و جاسوسی و بین‌المللی در افکنده‌ام و به قیمت از بین‌رفتن خود و خانواده‌ام و به قیمت جان و عرض و مالم…”.

این کارهای دکتر مصدق درتضاد کامل با عملکرد فرقه ی رجوی قرار دارد وشما اگر باین حرف های دکتر مصدق اعتقاد دارید، از اقدامات شریرانه ای که برعلیه ایران انجام دادید ومیدهید ، دست بر میداشتید.

مردم ما دیگر اینقدر خام نیستند که با نقل قول از دکتر مصدق، به دام نیرنگ بازی های شما گرفتار شوند وازنظر من ، با چسباندن خود به دکتر مصدق ، نهایت فریبکاری را بکار میبرید.

دوباره :

” آری گناه مجاهدین این است که چرا پتهٔ مردم‌ فریبکاریها و سردوانی‌های حکومت در مورد خرید واکسن را روی آب می‌اندازند و نمی‌گذارند خامنه‌ای با فراغ بال سیاست کشتار بزرگ از مردم ایران را پیش ببرد و کرونا را به «فرصت» و «نعمت» برای بقای حکومت و سد بستن در برابر قیام تبدیل کند “.

در مورد مواضع شما درمورد تهیه ی واکسن کرونا، دیگران مطالب مستدلی نوشته ومن احتیاج به ادای توضیح بیشتری نمیبینم وصرفا محض اطلاع خواننده ی محترم یاد آوری میکنم که مجاهدین رجوی بنفع واکسن آمریکائی فایزر که تاکنون ده ها نفر را کشته وباعث فلج تعداد قابل توجهی شده ، تبلیغ کرده ومیکنند و حکومت ایران را متهم میکند که با نخریدن این واکسن آدم کش، باعث کشته شدن مردم میشود!!

باند رجوی بیشرم تر از آنست که قبول کند رئیس جمهور ترکیه- عضو قدرتمند پیمان ناتو- از واکسن چینی استفاده کرده است که کار معنی داری است.

سپس :

 این مجاهدین چرا به‌ جای حل شدن در آب و هوای فرنگ، خود را به خطر می‌اندازند و روزانه آمار جان‌باختگان کرونا را منتشر می‌سازند و راه هر گونه کتمان را بر آمار سازان و آمار تراشان می‌بندند. چرا به جای چشم فرو بستن بر فاجعه در سمت مردم ایستاده‌اند و مدافع سلامت مردم می‌شوند و برای خرید آن اصرار می‌کنند و …”؟

شما در دیاری که بخاطر استقلال طلبی ما رابطه ی بدی با ما دارند زندگی میکنید.

آن وقت نشستن درآنجا و حرف دروغ برعلیه ما زدن چه خطری را متوجه شما میکند؟

شما با کمک به ایران هراسی چه مدافعه ای از ما  وحفظ سلامتی ما میکنید جز اینکه فشار میآورید که واکسن کشنده ی فایزر را قبول کرده وخود را بکشیم؟

صابر  تبریزی

دروغ گفتن علیه ایران به پشتوانه دشمنان استقلال ما مبارزه نیست مزدوری است 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مزدوری-رجوی-جدید-نیست-مجاهدین-خلق-سابق/

مزدوری رجوی جدید نیست – مجاهدین خلق سابقه دارند

مزدوری رجوی جدید نیست - سوابق تروریستی مجاهدینمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم نوامبر 2020:… در طی دوره چهار ساله این شارلاتان، مجاهدین خلق از هیچ دشمنی با مردم ایران کوتاهی نکردند. تحریم های جنایتکاران که اساس آن برای فشار برمردم ایران طرح ریزی شده بود از جمله تحریم داروئی و غذائی که حتی بسیاری از دولت های خارجی و بعضی مقامات امریکا آنرا ضد انسانی میدانستند. مجاهدین خلق مشوق این تحریمها بودند. درد و رنجی که در این سالیان بر مردم ایران گذشت در اثر این تحریم های داروئی و غذائی  که منجر به قتل هزاران ایرانی شده است. مجاهدین خلق یکی از اصلی ترین مشوقان ولابی کنندگان آن بوده اند.  مزدوری رجوی جدید نیست .

مزدوری رجوی جدید نیست - سوابق تروریستی مجاهدینسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

مزدوری رجوی جدید نیست – سوابق تروریستی مجاهدین

رجوی آدامس جویده شده صدام در خدمت دشمنان ایران

منصور نظری پاریس

آقای منصور نظری، پاریس

پیروزی انقلاب ایران مسیر ناهمواری را تا به امروز طی کرده است ، در این چهل و چند سال هیچ روزی نبوده است که کشور ایران درگیر دشمنان داخلی وخارجی نبوده باشد. در همان روزهای آغازین یعنی تنها با گذشت یکماه از انقلاب ایران مسعود رجوی در اسفند ماه سال 1357 خواستار انحلال ارتش میشود  وعلاوه بر ان سازمان مجاهدین خلق خواستار اعدام ارتشیان و نظامیان در رده های بالای نظامی میشود. با فشاری که ازطرف سازمان های افراطی همچون مجاهدین خلق و تجزیه طلبان برای تحقق این امر انجام میشود بخشی از کادرهای نظامی به سرعت اعدام میشوند، امری که باعث درهم ریختگی در ارتش شده و ارتش ایران را هر روز ضعیف و ضعیف تر میکند.  در همان ایام عملیات تروریستی تجزیه طلبان در خوزستان توسط دست پرورده های سعودی و صدام حسین آغاز میشود و تا ماهها پس از آن این منطقه سوق الجیشی درگیر تجزیه طلبان است. هنوز ماجرای خوزستان به پایان نرسیده که در کردستان احزاب تجزیه طلب اقدام به تسخیر چند شهر و پادگان میکنند و وارد یک جنگ تمام عیار میشوند تا کشور ایران را تجزیه کنند. با شکست تجزیه طلبان در خوزستان و کردستان  دست وهابی های سعودی خالی میشود. پس از این شکست، وهابی های سعودی  با تحریک صدام حسین و تضمین مالی جنگ علیه ایران، صدام حسین جنگ علیه ایران را اغاز میکند. خسارت های وارده در اثر این جنگ خانمانسوزصدها میلیارد دلار و نابودی زیر ساخت های کهنه دوران سلطنتی بود. همزمان با جنگ ضد میهنی صدام حسین برعلیه مردم ایران و انقلاب نوظهور آن مجاهدین خلق از درون جنگی را علیه مردم ایران و کشور ایران آغاز میکنند که هزاران نفر از هر طرف قربانی آن میشوند.

 

بعد از سی خرداد سال شصت سازمان مجاهدین خلق بعنوان بازوی دشمنان سرزمین ایران آغازگر عملیات تروریستی میشوند که هزاران نفر در این عملیات های تروریستی به خاک و خون کشیده میشوند. ترور شخصیت های سیاسی و مقامات کشوری ایران ضربه بزرگی به کشور میزند. این درحالیست که صدام حسین وارد شهرهای ایران شده است و بخشی از خوزستان را اشغال کرده. همراهی سازمان مجاهدین خلق در انجام ترورهائی که به آن افتخار میکند بخشی از سناریو دشمنان ایران از ابتدای انقلاب ایران بوده است. علاوه برآن همین اصلاح طلبان امروز آن روزگار که در قدرت بودند با تندروی های ارتجاعی وافراطی در نقش عوامل نفوذی در تلاش بودند تا مردم ایران را به ضدیت با اصل انقلاب ایران بکشاند و مسیر پیشرفت وهدف انقلاب ایران را که عبارت بود از آزادی وعدالت را خنثی  کنند. بخشی از همان افراطیون آن روزگار که پونز در پیشانی زنان میکردند امروز در بغل امریکا و مواجب بگیر همان وهابی های سعودی هستند. 

والبته هزاران بلا و مصیبت دیگر که بدلیل تغئیر نکردن بعضی ازساختارها همچنان وجود دارد و در کنار آن  مداومت دشمنی تاریخی وهابی های سعودی و مرتجعین عرب منطقه  و جنگ طلبان امریکائی و اسرائیلی همچنان کشور ما مورد حمله و هجوم تروریستی قرار میگیرد. چند روز پیش نیز در ادامه خط ویران کردن ایران توسط همان ها که نام بردیم دانشمند ایرانی دیگری  را ترور کردند. نقطه مشترک تمام حمله و هجوم ها و ترورهائی که از زمان پیروزی انقلاب ایران تا به امروز در ایران رخ داده نابود کردن کشوری به نام ایران است. سقف خواسته دشمنان ایران تبدیل ایران به یک کشور موازییک شده است و کف آن تبدیل ایران به کشوری ضعیف و وابسته و تحقیر شده ،

 

بدون تردید سازمان مجاهدین خلق ورجوی چیها  به تفاله های جویده ای شده ای میمانند که امروز نیششان کشیده شده است اما نباید تردید داشت که سازمان مجاهدین خلق ، که از ترور مسئولین ایرانی اینگونه به وجد می آید و میمون وار بالا و پائین میپرد در هر عملی که در ضدیت با کشور ومردم ایران باشد مشارکت دارد. همان ها که شکمشان را صابون زده بودند تا با آمدن دیوانه ای مانند ترامپ جنگ بزرگی آغاز میشود و ایران نابود میشود و مجاهدین را با سلام صلوات به ایران خواهند برد. رویاهائی که با شکست شارلاتانی به نام ترامپ در حال فرو ریختن است.

در طی دوره چهار ساله این شارلاتان، مجاهدین خلق از هیچ دشمنی با مردم ایران کوتاهی نکردند. تحریم های جنایتکاران که اساس آن برای فشار برمردم ایران طرح ریزی شده بود از جمله تحریم داروئی و غذائی که حتی بسیاری از دولت های خارجی و بعضی مقامات امریکا آنرا ضد انسانی میدانستند. مجاهدین خلق مشوق این تحریمها بودند. درد و رنجی که در این سالیان بر مردم ایران گذشت در اثر این تحریم های داروئی و غذائی  که منجر به قتل هزاران ایرانی شده است. مجاهدین خلق یکی از اصلی ترین مشوقان ولابی کنندگان آن بوده اند. 

 

یکی دو ماه پیش تروریستهای افراطی چند نفر از مردم  فرانسه را به طرز فجیعی کشتند. تروریستهائی که سرمنشع ایدئولوژیکی شان افراط گرائی وهابی بود اینکه متعلق به کدام کشور بودند مهم نیست. آنچه که مهم است طرز فکر افراط گرائی وهابیست که همچون بربرها دست به جنایت میزنن.د همان ها که اربابشان سعودی ها بودند سرمنشع ایدئولوژی افراطی وهابی که جهان را به خطر انداخته است و مجاهدین خلق نیز از این امر مثتثنی نیستند. در دیدگاه سازمان مجاهدین خلق هر مخالفی را میشود کشت. همانگونه که مجاهدین آنرا انجام داده اند. سازمانی به غایت خطرناک که امروزه در ارتباط مستقیم و مخفیانه با محمد بن سلمان قاتل شنیع که خاشوقچی را قطعه قطعه کرد و بی دلیل نیست که امروز همچون میمون از ترور ایرانیان بالا و پائین میپرند.

سرزمین ایران چندهزار سال است پابرجا مانده با هزاران حادثه تلخ وشیرین و همچنان پابرجا خواهند ماند و تفاله هایی همچون باند مافیائی رجوی و تروریستها نمیتوانند این سرزمین را ویران کنند. سرزمینی که ریشه در تاریخ کهن دارد ونامش ایران است و همیشه ایران باقی خواهد ماند. 

منصور نظری، پاریس

مزدوری رجوی جدید نیست – سوابق تروریستی مجاهدین 

*** 

ترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجویترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجوی

همچنین: